Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η AΡΙΘ. 6930/ Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Κωδικοποιηµένου καταστατικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 2. Τον Κανονισµό Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της ΟΛΘ ΑΕ ( ΦΕΚ 1941.Β / ). 3. Την αριθ. 5166/ Απόφαση του.σ./ο.λ.θ. Α.Ε. σύµφωνα µε την οποία ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εγκρίνει την ανάθεση της αγοράς υλικών και λοιπών στοιχείων ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας έως του ποσού των χωρίς ΦΠΑ. 4. Το άρθρο 21 του Γ.Κ.Π. της ΟΛΘ ΑΕ, σύµφωνα µε τo οποίο, η Εταιρεία χορηγεί στους εργαζόµενους Μέσα Ατοµικής Προστασίας (στολές, υποδήµατα, είδη ιµατισµού, και οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση που σκοπό έχει την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας). 5. Τις αριθ. 797/ , 1362/ , 1724/ ,1991/ και 4742/ Αποφάσεις.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., µε τις οποίες καθορίζεται η χορήγηση Μέσων Ατοµικής Προστασίας ανά ειδικότητα και θέση εργασίας, η συχνότητα χορήγησης τους και το είδος της ενδυµασίας. 6. Την αριθ. 653/ Εγκύκλιο ιαταγή, σε εφαρµογή της οποίας προσδιορίσθηκε από τα αρµόδια Τµήµατα, ο αριθµός των δικαιούχων (Λιµενεργάτες, Εργατοτεχνίτες, Ηλεκτροτεχνίτες, Χειριστές µηχ/των και λοιποί δικαιούχοι των Μ.Α.Π.) για τα υποδήµατα ασφαλείας ανά είδος. 7- Τo µε Α.Π. 7537/ έγγραφο του Τµ. Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας, σχετικά µε τις ενδεικνυόµενες τεχνικές προδιαγραφές των υποδηµάτων ασφαλείας για το Εργατοτεχνικό και Λιµενεργατικό προσωπικό, καθώς και για τους χειριστές µηχ/των και ηλεκτροτεχνίτες της ΟΛΘ ΑΕ. 8. Τα µε Α.Π. 6315/ , 6321/ , 6318/ , 6329/ , 6256/ και το, από 29/8/14, έγγραφα των /νσεων: ιοικητικού, Τεχνικής Υποστήριξης, Σ.ΕΜΠΟ., Ανάπτυξης, Συµβατικού Λιµένα και Μελετών-Κατασκευής Έργων, αντίστοιχα, µε τα οποία γνωστοποίησαν κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήµατος του Τµ. Προµηθειών- τον αριθµό υπαλλήλων έκαστης ιεύθυνσης, που δικαιούνται χορήγησης υποδηµάτων ασφαλείας (Μ.Α.Π.) για το έτος Ότι η προϋπολογιζόµενη δαπάνη θα βαρύνει το λογαριασµό ( Ειδη ενδύσεωςυποδήσεως-εξοπλισµού) του Προϋπολογισµού της ΟΛΘ ΑΕ, έτους Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε (Α). Την έγκριση διενέργειας Πρόχειρου ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια τριακοσίων τριάντα οκτώ (338), συνολικά, ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας (Μ.Α.Π.) για το έτος 2014 και συγκεκριµένα: 1

2 Τριακοσίων έξι (306) ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας για τους Λιµενεργάτες, Εργατοτεχνίτες & Χειριστές Μηχανηµάτων και Τριάντα δύο (32) ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας για τους Ηλεκτροτεχνίτες. Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε , πλέον ΦΠΑ. (Β). Τη συγκρότηση Επιτροπής ιενέργειας του Πρόχειρου ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούµενης από τους υπαλλήλους της ΟΛΘ ΑΕ: ΣΑΧΙΝΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΗΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟ και ΒΛΑΧΟ ΗΜΗΤΡΙΟ Και αναπληρωµατικούς τους: ΛΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΛΠΙΣΗ ΘΩΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Όροι Πρόχειρου ιαγωνισµού Θεσσαλονίκη 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ ΑΕ ΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ 2

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια (306) ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας για τους Λιµενεργάτες, Εργατοτεχνίτες & Χειριστές Μηχανηµάτων και (32) ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας για τους Ηλεκτροτεχνίτες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2014 Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για την προµήθεια τριακοσίων έξι (306) ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας για τους Λιµενεργάτες, Εργατοτεχνίτες και Χειριστές Μηχανηµάτων και τριάντα δύο (32) ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας για τους Ηλεκτροτεχνίτες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., έτους 2014, σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν. Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για τη παραπάνω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των , πλέον Φ.Π.Α. Α ΓENIKOI OΡΟΙ 1. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., την προσφορά τους τις εργάσιµες ηµέρες, µέχρι την ώρα (µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) της 9 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ως ακολούθως: Προσωπικώς ή µε εκπρόσωπο τους ή Ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΚ Θεσσαλονίκη. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία : * Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ * Ο τίτλος του διαγωνισµού * Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού * Τα στοιχεία του αποστολέα (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax ) *Ο Αποδέκτης: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών. 3

4 Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν από την Επιτροπή του διαγωνισµού. Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (Ταχυδροµεία, διανοµείς, µέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόµενους, των οποίων οι προσφορές ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. 2.ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το άνοιγµα των προσφορών θα διεξαχθεί την ώρα της 10 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ (Πύλη 11, ιεύθυνση Οικονοµικού, 2 ος όροφος). 3. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.1. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιληφθούν επί ποινή απαραδέκτου: Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης, µε ΦΠΑ, δηλ. για ποσό 984. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά ΜΟΝΟ για µία εκ των δύο κατηγοριών υποδηµάτων, τότε η Εγγύηση Συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής τιµής προσφοράς της κατηγορίας υποδηµάτων για την οποία υποβάλλεται προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη. Αντί της εγγυητικής επιστολής µπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταµείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αντίστοιχο χρηµατικό ποσό. Αντίγραφο του γραµµατίου είσπραξης θα πρέπει να εµπεριέχεται στον φάκελο δικαιολογητικών. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον/τους ανάδοχο/ους, στον/στους οποίο/ους κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων στον διαγωνισµό επιστρέφονται µετά την οριστική κατακύρωση. Έντυπη Οικονοµική προσφορά, υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα και φέρουσα τη σφραγίδα της επιχείρησης, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει: την τιµή των προσφεροµένων ειδών σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α., ανά ζεύγος και στο σύνολο, για παράδοσή τους στο λιµάνι Θεσσαλονίκης. 4

5 τον χρόνο παράδοσης, ο οποίος υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, πρέπει να είναι ο συντοµότερος δυνατός και όχι µεγαλύτερος από σαράντα (40) ηµέρες. Το χρόνο ισχύος της προσφοράς Τεχνική περιγραφή των ειδών, σύµφωνα µε το Β ΜΕΡΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της παρούσης Υπεύθυνη ήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ηλώσεις και έγγραφα που συντάσσονται στην αλλοδαπή είναι έγκυρες ως προς τον τύπο, εφόσον ανταποκρίνονται στον τύπο που προβλέπει το δίκαιο της χώρας σύνταξής τους Η προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται: Από δείγµατα υποδηµάτων [ Ενα (1) ζεύγος ] για κάθε κατηγορία εργαζοµένων, τα οποία πρέπει να φέρουν εµφανώς το ονοµατεπώνυµο του προσφέροντος και την σήµανση κατά ΕΝ ISO 20345:2003, δηλ. καθαρά και ανεξίτηλα: - το σήµα πιστότητας CE, - τον κωδικό του προτύπου ΕΝ , καθώς και τα σύµβολα S3 και WR (για τους εργατοτεχνίτες) και τα σύµβολα SΒ και WR (για το υπόδειγµα των ηλεκτροτεχνιτών). - το µέγεθός του, - τον κωδικό µοντέλο του προϊόντος, - το έτος κατασκευής, Τα δείγµατα που θα προσκοµισθούν στο Τµήµα Προµηθειών, θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες του διαγωνισµού, εφόσον ζητηθούν, το αργότερο µέσα σε διάστηµα ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία κατακύρωσης του διαγωνισµού. Τα δείγµατα του αναδόχου θα χρησιµοποιηθούν σαν υπόδειγµα κατά την παραλαβή των υποδηµάτων και θα επιστραφούν µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου αυτών Από πιστοποιητικά δοκιµών κατά το ΕΝ ISO 20345/2003, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Β Μέρος της παρούσης. Τα πιστοποιητικά πρέπει να προέρχονται από πιστοποιηµένο Φορέα χώρας-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα επίσηµα ή µε απλή µετάφραση και να αναγράφουν αναλυτικά τις δοκιµές σύµφωνα µε τους επισυναπτόµενους πίνακες, αντίστοιχα. Στην περίπτωση της απλής µετάφρασης, να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για τη µία, είτε και για τις δύο κατηγορίες υποδηµάτων Γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές 5

6 3.5. Προσφορές που δεν συνοδεύονται από δείγµατα µε τις οριζόµενες προδιαγραφές της προηγ. παραγρ και από πιστοποιητικά δοκιµών της προηγ. παραγ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ και δεν αξιολογούνται. To Τµήµα Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφαλείας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα υποστηρίξει την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 4. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. Μέσα στο χρόνο αυτό, η Ανάδοχος εταιρία είναι υποχρεωµένη να αντικαταστήσει κάθε συµβατικό προϊόν σε περίπτωση αχρήστευσής του, οφειλόµενης σε κακή ποιότητα ή κρυφό ελάττωµα ή σε κατασκευαστική ατέλεια χωρίς καµία αποζηµίωση. Σε περίπτωση που υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση του προµηθευτή στην παράδοση προϊόντων ή παράλειψη ορισµένων ειδών της παραγγελίας ή σε περίπτωση απόρριψης ειδών και µη αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσµία, τότε η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα της προµήθειάς τους από το ελεύθερο εµπόριο και η τυχόν διαφορά τιµής µεταξύ συµβατικής και ελεύθερου εµπορίου επιβαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που απαιτηθούν επί πλέον ποσότητες κατά την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, o προµηθευτής υποχρεούται να τις προµηθεύσει στην τιµή που κατακυρώθηκε η προµήθεια. 5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα στη προθεσµία που έχει θέσει, να παραδώσει στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, µε δικά του έξοδα και φροντίδα, όλη την παραγγελθείσα ποσότητα, στα νούµερα που θα του δοθούν από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύµφωνα µε τη σύµβαση Παράταση του χρόνου παράδοσης δεν µπορεί να χορηγηθεί. Εάν παρέλθει η προθεσµία άπρακτη, η σύµβαση θεωρείται ότι λύθηκε µε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου στον οποίο επιβάλλονται οι νόµιµες κυρώσεις Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, επιβάλλεται στον ανάδοχο, µε απόφαση /ντος Συµβούλου, πρόστιµο ίσο µε το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα. 6- ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, καλείται ο προµηθευτής, µε έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, προσκοµίζοντας τα απαιτούµενα Πιστοποιητικά και Εγγυητική Eπιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης η οποία θα καλύπτει το 10% της συµβατικής αξίας των, υπό προµήθεια ειδών (µη συνυπολογιζοµένου του Φ.Π.Α.) και θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυµα που την εξέδωσε. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική λήξη της σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους. Εάν εκκρεµούν ορισµένες παραδόσεις ή άλλες υποχρεώσεις του αναδόχου που άρχισαν µέσα στο συµβατικό χρόνο και 6

7 δεν έληξαν κατά την εκπνοή του, τότε η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά και την τακτοποίηση των υποχρεώσεων αυτών του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο µειοδότης δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις, δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του Συµβουλίου ιεύθυνσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του ιαγωνισµού και υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες. 7.- ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η υπόψη προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται από τους παραπάνω αναγραφόµενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β 1941/14/12/2010). Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να µαταιώσει τον υπόψη διαγωνισµό, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων σ αυτήν. Η συµµετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται στην παρούσα. Η συµµετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισµού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ µέρους του των όρων διεξαγωγής της. 8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Β Μέρος (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ), οπότε και θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής Η Επιτροπή µπορεί να προχωρήσει σε µακροσκοπικό έλεγχο. Εφόσον από τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθεί ότι τα υποδήµατα πληρούν τους όρους του διαγωνισµού, η Επιτροπή θα συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής Η Υπηρεσία, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, δύναται να αποστείλει δείγµατα σε πιστοποιηµένο φορέα Εργαστήριο οκιµών, οπότε το Τµήµα Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας της ΟΛΘ ΑΕ. αξιολογεί τα αποτελέσµατα του ελέγχου και εφόσον δεν υπάρχουν αποκλίσεις από τους Τεχνικούς όρους και Προδιαγραφές, η Επιτροπή θα συντάξει µετά το Πρακτικό Παραλαβής. Το κόστος των δοκιµών σε πιστοποιηµένο φορέα βαρύνει την Ο.Λ.Θ. ΑΕ. 8.3 Εάν διαπιστωθεί ότι τα υποδήµατα δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισµού. ακόµη και αν αυτά φέρουν άρτια τη σήµανση και έχουν πιστοποιητικά δοκιµών, τότε η προσφορά απορρίπτεται και ο ανάδοχος υποχρεούται: να καταβάλλει τις δαπάνες των δοκιµών σε πιστοποιηµένο φορέα 7

8 να παραλάβει πίσω τα υποδήµατα χωρίς κανενός είδους και για οποιοδήποτε λόγο επιβάρυνση για την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί πλήρως το δικαίωµα να δεχθεί εν µέρει ή στο σύνολό τους την αντικατάσταση των υποδηµάτων από τον ανάδοχο ή να καλέσει τον επόµενο µε τη χαµηλότερη τιµή εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού για την προµήθεια των υποδηµάτων. Και σ αυτήν την περίπτωση θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία ελέγχων και δοκιµών. H εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, καταπίπτει υπέρ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 9. ΠΛΗΡΩΜΗ : Η πληρωµή θα γίνεται µετά την, χωρίς παρατηρήσεις, υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής, βάσει τιµολογίου και µε επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 8. Κατά την διαµόρφωση της τιµής προσφοράς τους, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι, σε περίπτωση κατακύρωσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς της παραπάνω προµήθειας στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 8

9 Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 1. Τα υποδήµατα θα είναι ηµιάρβυλα (µέχρι τον αστράγαλο), τύπου ασφαλείας, κλάσης I (κατασκευασµένα από δέρµα και άλλα υλικά), σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 20345:2003 και τις απαιτήσεις που αντιστοιχούν στο σύµβολο S3 (αντιστατικότητα, απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα, αντίσταση κάτω µέρους στη διάτρηση και αδιαβροχία στο άνω µέρος) και στο σύµβολο WR (αδιαβροχία ολόκληρου του υποδήµατος). 2. Τα υποδήµατα θα πρέπει να ενσωµατώνουν τις ιδιότητες : των µηχανικών αντοχών και προστασίας για τα δάκτυλα µεταλλικό προστατευτικό ή άλλο ισοδύναµο και της σόλας από διάτρηση, ( µεταλλικό ή άλλο ένθετο) της αδιαβροχίας, της προστασίας από το ψύχος, της αντιολισθηρότητας, της αντοχής στα ελαιολιπαντικά και πετρελαιοειδή. 3. Τα υποδήµατα πρέπει να είναι γενικά επιµεληµένης κατασκευής, αντοχής και εµφάνισης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν. Θα πρέπει να έχουν µικρό, κατά το δυνατόν, βάρος. Το συνολικό βάρος θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ. Η βασική προδιαγραφή θα είναι η ίδια µε αυτήν του υπολοίπου προσωπικού και µε εξαίρεση: -- ότι το υπόδηµα δε θα φέρει µεταλλικό ή άλλο πρόσθετο προστατευτικό για τη διάτρηση στη σόλα -- ότι δεν θα έχει ανάγλυφη σόλα, -- ότι θα φέρει προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό Επιπρόσθετη απαίτηση, λόγω της φύσεως της εργασίας των σε διηλεκτρική αντοχή, βάσει του προτύπου ASTM F2412, που σε δοκιµή σε τάση 20ΚV (RMS) επί 1, θα πρέπει το µέγιστο ρεύµα διαρροής να είναι µέχρι 5 ma. Σε περίπτωση που κανένας προµηθευτής δεν υποβάλλει υποδήµατα ασφαλείας σύµφωνα µε το προαναφερόµενο πρότυπο (ASTM F 2412), η ΟΛΘ ΑΕ θα δεχτεί προσφορές για διηλεκτρική αντοχή 14KV (ΑΝΖΙ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κάθε ζεύγος θα παραδίδεται µέσα σε χαρτοκιβώτιο κατάλληλο για την αποφυγή της ξήρανσης. Συνηµµένα: Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά για υποδήµατα Ασφαλείας Εργατοτεχνικού Λιµενεργατικού προσωπικού χειριστών µηχ/των & Ηλεκτροτεχνιτών της ΟΛΘ ΑΕ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ 9

10 Τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αρβύλων ασφαλείας για τους Λιµενεργάτες, Εργατοτεχνίτες & Χειριστές Μηχανηµάτων Τα υποδήµατα θα είναι ηµιάρβυλα (µέχρι τον αστράγαλο), τύπου ασφαλείας, κλάσης Ι (κατασκευασµένα από δέρµα και άλλα υλικά), µε βάση το σχέδιο Β, σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 20345:2003 και τις απαιτήσεις των αντιστοιχούν στο σύµβολο S3 (αντιστατικότητα, απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα, αντίσταση κάτω µέρους στη διάτρηση και αδιαβροχία στο άνω µέρος) και στο σύµβολο WR (αδιαβροχία ολόκληρου του υποδήµατος). Ενδεικτικό σχέδιο κατασκευής περιλαµβάνεται στην ενότητα 8. Κατασκευή Τα άρβυλα είναι δυνατό να έχουν παραχθεί µε την κλασική συµβατική κατασκευή (συγκόλληση ή βουλκανισµό εξωτερικής σόλας), είτε µε έγχυση της εξωτερικής σόλας (injected), είτε µε ραφή (strobel). Το υπόδηµα πρέπει να αποτελείται από : 1. το Άνω Μέρος (Φόντι) 2. τη Γλώσσα 3. την Εσωτερική Επένδυση (Φόδρα) 4. την Εσωτερική Σόλα 5. την Εξωτερική Σόλα (Κάττυµα) Η ενσωµάτωση της Εσωτερικής Σόλας µε το φόντι θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποκλείεται η αφαίρεσή της χωρίς την καταστροφή του υποδήµατος. Το οπίσθιο τµήµα του φοντιού στην περιοχή της φτέρνας, πρέπει να φέρει ενίσχυση (φόρτι). Το κολάρο πρέπει να διαθέτει «µαξιλαράκι» µε ελάχιστο ύψος 5 cm και να φέρει εσωτερικά αφρώδες υλικό. Τα τµήµατα του φοντιού θα πρέπει να συνδέονται µε διπλή ή τριπλή σειρά ραφών, οι οποίες θα είναι αδιαβροχοποιηµένες. Η γλώσσα του υποδήµατος πρέπει να αποτελείται από µονοκόµµατο τεµάχιο δέρµατος, θα είναι τύπου φυσούνας και θα πρέπει να είναι ραµµένη µε την καψουλιέρα (πτερύγια) µε διπλή τουλάχιστον σειρά ραφών. Το ύψος της δεν θα πρέπει να εξέχει από το επάνω µέρος του άρβυλου περισσότερο από 1 cm. Για την προστασία των δακτύλων πρέπει να φέρει κάτω από το δέρµα µεταλλικό ή άλλο προστατευτικό κάλυµµα. Επίσης, για την προστασία έναντι διάτρησης του κάτω µέρους θα φέρει µεταλλικό ή άλλο ένθετο κάτω από την εσωτερική σόλα. Και τα δύο προστατευτικά δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθούν χωρίς να καταστραφεί το υπόδηµα. Το ένθετο έναντι διάτρησης δεν θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από την αναδίπλωση του προστατευτικού των δακτύλων ούτε να είναι συνδεδεµένο µε αυτό. 10

11 Ύψος Σήµανση Το ύψος των αρβύλων, όταν µετριέται σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στο πρότυπο παρ. 6.2, πρέπει να είναι: Μέγεθος Υποδήµατος Ελάχιστο ύψος (mm) Έως και και πάνω 121 Το κάθε άρβυλο θα πρέπει να φέρει τη σήµανση CE, συνοδευόµενη από τον κωδικό/µοντέλο του προϊόντος, το µέγεθός του, το έτος κατασκευής του, τον αριθµό του προτύπου ΕΝ ISO 20345:2003 καθώς και τo σύµβολο S3 και το σύµβολο WR. Η σήµανση θα πρέπει να είναι ανεξίτηλη και ευανάγνωστη. Περιγραφή υλικών κατασκευής Τα άρβυλα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από τα εξής υλικά: Άνω µέρος (Φόντι) Το φόντι θα είναι από δέρµα βόειο, προσώπου (full grain leather) ή διορθωµένου προσώπου (corrected grain leather), αποκλειόµενης της κρούτας (split leather), χρώµατος σκούρου. Τα δέρµατα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι µαλακά, εύκαµπτα και ισχυρώς αδιαβροχοποιηµένα. έρµατα που έχουν ήδη βαφεί σε διαφορετικό από τον καθοριζόµενο στην παρούσα προδιαγραφή χρωµατισµό και έχουν επαναβαφεί για να αποκτήσουν το προδιαγραφόµενο χρώµα δε θα γίνονται δεκτά. Το δέρµα θα πρέπει να έχει πάχος 2,0±0,1mm. Εσωτερική επένδυση (Φόδρα) Γλώσσα Το φόντι µπορεί να φοδράρεται µε δέρµα, χρώµατος µπεζ ή γκρι, πάχους 1,0±0,2mm. Εναλλακτικά, η φόδρα µπορεί να είναι από ύφασµα τύπου καµπρέλ ή άλλου τύπου, χρώµατος σκούρου. Η γλώσσα πρέπει να είναι από δέρµα βόειο, προσώπου (full grain leather) ή διορθωµένου προσώπου (corrected grain leather), χρώµατος ίδιου µε το χρώµα του φοντιού και θα πρέπει να έχει πάχος 1,1mm ± 0,1mm. Εσωτερική σόλα (πάτος) Το υπόδηµα θα φέρει σταθερή εσωτερική σόλα πάνω από την εξωτερική ελάχιστου πάχους 2mm. Πρόσθετο πατάκι Το υπόδηµα θα φέρει πατάκι, αφαιρούµενο και πλήρους µήκους, διαπερατό από το νερό, µε άνω επιφάνεια από υφαντό ή µη υφαντό υλικό, ντουµπλαρισµένο µε αφρώδες υλικό πάχους 3-4 mm. 11

12 Κολάρο Το κολάρο θα είναι εξωτερικά από δέρµα νάπα, προσώπου, χρώµατος ίδιου µε το χρώµα του φοντιού και πάχους 0,9 ± 0,1 mm. Το κολάρο ντουµπλάρεται µε αφρώδες υλικό πάχους 9 ± 1 mm. Προστατευτικό δακτύλων Τα προστατευτικά δακτύλων θα πρέπει να είναι από µεταλλικό υλικό ή άλλο ισοδύναµο, κατηγορίας αντοχής 200J±4J. Θα πρέπει να είναι φινιρισµένα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να µην έχουν ελαττώµατα και κοφτερές ακµές. Τα προστατευτικά θα φέρουν επικάλυψη των ακµών τους από συνθετικό υλικό που θα εκτείνεται κατά 5mm κάτω και πάνω από το προστατευτικό και κατά 10mm στην αντίθετη κατεύθυνση πέρα από αυτό και θα είναι καλά συνδεδεµένο µε το προστατευτικό. Το προστατευτικό των δακτύλων θα πρέπει να έχει αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Το προστατευτικό θα πρέπει να φέρει σήµανση η οποία περιλαµβάνει: Το µέγεθος Αριστερό/ εξί Επωνυµία κατασκευαστή Τον αριθµό του προτύπου ΕΝ και το σύµβολο S (200J). Εξωτερική σόλα Κατασκευάζεται από συνθετικό υλικό χρώµατος µαύρου, µε οδοντώσεις και µπορεί να είναι πολλαπλών στρώσεων (multilayered). Με εξαίρεση την περιοχή κάτω από το γύρισµα του προστατευτικού δακτύλων, η διαγραµµισµένη τουλάχιστον περιοχή, όπως φαίνεται στο σχέδιο, θα έχει οδοντώσεις που θα πρέπει να είναι ανοιχτές προς τις εξωτερικές πλευρές του υποδήµατος, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή των υγρών. Ένθετο ανθεκτικό στην διάτρηση Το ένθετο που προσδίδει αντίσταση στη διάτρηση θα πρέπει να είναι µεταλλικό ή άλλο ισοδύναµο. Επίσης, το ένθετο δεν θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από το γύρισµα του προστατευτικού δακτύλων ούτε να συνδέεται µε αυτό. Η µέγιστη απόσταση της ακµής του ένθετου από τη κόστα του καλαποδιού, σε όλη τη περιφέρεια του υποδήµατος, εκτός από την περιοχή του τακουνιού, θα πρέπει να είναι 6,5mm. Η ίδια απόσταση, στην περιοχή του τακουνιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 17mm. To ένθετο δεν θα πρέπει να φέρει περισσότερες από 3 τρύπες για τη στερέωσή του στο υπόδηµα, καµία από τις οποίες δεν θα πρέπει να έχει 12

13 Κορδόνια Καψύλλια Μεγέθη διάµετρο µεγαλύτερη από 3mm ούτε θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή των κάµψεων. Τα κορδόνια θα πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό, χρώµατος µαύρου. Τα κορδόνια θα στερεώνονται σε 4-6 ζεύγη από καψύλλια, τα οποία θα έχουν παραχθεί από µεταλλικό ανοξείδωτο υλικό (ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο ισοδύναµης αντοχής υλικό), ισχυρά περτσινωµένα, αποκλειοµένων των γάντζων. Οι απαραίτητες ραφές θα πρέπει να είναι από ισχυρά νήµατα. Τα υπό προµήθεια υποδήµατα θα πρέπει να έχουν µεγέθη από 39 έως και 48 ειγµατοληψία Για να εξασφαλιστεί η παράδοση προϊόντων που ικανοποιούν την παρούσα προδιαγραφή, θα διεξάγεται δειγµατοληψία η οποία αποσκοπεί στην τυχαία επιλογή δειγµάτων από κάθε παρτίδα για µακροσκοπικό και τον εργαστηριακό έλεγχο, σύµφωνα µε τις ενότητες 6 και 7, αντίστοιχα. Για την διενέργεια των απαιτούµενων δοκιµών απαιτούνται 7 ζεύγη υποδηµάτων. Μακροσκοπικός έλεγχος Τα δείγµατα εξετάζονται για τα ακόλουθα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά: Αρτιότητα και επιµέλεια κατασκευής. Χρωµατισµός και οµοιοµορφία βαφής και φινιρίσµατος. Επιφανειακά ελαττώµατα όπως, σχισίµατα, τρύπες, καψίµατα, µόνιµα στίγµατα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλαγή της επιφάνειας των δειγµάτων, δεν θα γίνονται αποδεκτά. ιαστάσεις και µεγέθη. Συµφωνία κατασκευής µε τα αναφερόµενα της Τεχνικής Προδιαγραφής. Τα άρβυλα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό εξέτασης Τύπου ΕΚ, ενηµερωτικό φυλλάδιο προς τον χρήστη και δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή µε την οδηγία 89/686/ΕΟΚ και µε το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2003. Στις οδηγίες προς τον χρήστη θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνεται προειδοποίηση για τους περιορισµούς που υφίστανται κατά την χρήση των υποδηµάτων, και τουλάχιστον τα εξής: Ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας της προστασίας τους λόγω γήρανσης ή ακατάλληλου καθαρισµού. Ότι τα υποδήµατα πρέπει να ελέγχονται οπτικά πριν από την κάθε χρήση για τον εντοπισµό βλαβών (ιδιαίτερα στην εξωτερική σόλα). 13

14 Εργαστηριακός έλεγχος Τα δείγµατα εξετάζονται ως προς τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά αναφέρονται στους επόµενους πίνακες, στο ΕΛΚΕ Ε Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασµού ή σε άλλο διαπιστευµένο εργαστήριο του ευρύτερου ηµόσιου τοµέα. Σε περίπτωση που ο αριθµός των απαιτούµενων δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο δεν επαρκεί για την πραγµατοποίηση όλων των εργαστηριακών δοκιµών, η αρµόδια Επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης µε το ΕΛΚΕ Ε και αφού ενηµερώσει τον προµηθευτή, θα αποστέλλει των απαιτούµενο αριθµό συµπληρωµατικών δειγµάτων. Τεχνικά Χαρακτηριστικά φοντιού Πάχος ISO ,0 ± 0,1 mm Αντοχή σε σχίσιµο 120 Ν παρ.6.3 ιαπερατότητα συµπυκνωµάτων υδρατµών παρ.6.6 0,8 mg/cm 2 h Συντελεστής συµπυκνωµάτων υδρατµών παρ.6.8 ιαπέραση νερού & απορρόφηση νερού παρ.6.13 ph και ph παρ.6.9 Περιεκτικότητα σε Cr +6 παρ.6.11 Αζωχρώµατα CEN ISO/TS Τεχνικά χαρακτηριστικά φόδρας Φόδρα από δέρµα 15 mg/cm 2 0,2 g 30 % 3,2 Εφόσον ph<4, τότε ph 0,7 Μη ανιχνεύσιµο εν πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί απαγορευµένα αζωχρώµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 1 Πάχος ISO ,0 ± 0,2 mm Αντοχή σε σχίσιµο 30 Ν παρ.6.3 ιαπερατότητα 2,0 mg/cm 2 h 1 Η κείµενη νοµοθεσία για τα αζωχρώµατα (Οδηγία 2002/61/ΕΚ, [ΦΕΚ 1045/Β/2003], Α.Χ.Σ. 122/2003, Α.Χ.Σ. 123/2003) επιβάλλει ανώτατη περιεκτικότητα στις καθορισµένες απαγορευµένες αρωµατικές αµίνες 30 ppm 14

15 συµπυκνωµάτων παρ.6.6 υδρατµών Συντελεστής συµπυκνωµάτων υδρατµών παρ mg/cm 2 Αντοχή στην τριβή ΕΝ ISO 20334, παρ.6.12 ph και ph παρ.6.9 Περιεκτικότητα σε Cr +6 παρ.6.11 Αζωχρώµατα CEN ISO/TS Φόδρα από ύφασµα Καµία βλάβη πριν από: ξηρές τριβές υγρές τριβές 3,2 Εφόσον ph<4, τότε ph 0,7 Μη ανιχνεύσιµο εν πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί απαγορευµένα αζωχρώµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 1 Χαρακτηριστικά υλικού Μέθοδοι Όρια Αντοχή σε σχίσιµο 15 Ν παρ.6.3 ιαπερατότητα συµπυκνωµάτων υδρατµών παρ.6.6 2,0 mg/cm 2 h Συντελεστής συµπυκνωµάτων υδρατµών παρ.6.8 Αντοχή στην τριβή ΕΝ ISO 20334, παρ.6.12 Αζωχρώµατα ΕΝ ISO , ΕΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά γλώσσας 20 mg/cm 2 Καµία βλάβη πριν από: ξηρές τριβές υγρές τριβές εν πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί απαγορευµένα αζωχρώµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 1 Πάχος ISO ,1 ± 0,1 mm Αντοχή σε σχίσιµο 36 Ν παρ.6.3 ph και ph παρ.6.9 3,2 Εφόσον ph<4, τότε ph 0,7 15

16 Περιεκτικότητα σε Cr +6 Μη ανιχνεύσιµο παρ.6.11 Αζωχρώµατα CEN ISO/TS εν πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί απαγορευµένα αζωχρώµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 1 Τεχνικά χαρακτηριστικά εσωτερικής σόλας Πάχος ΕΝ ISO 20334, 2 mm παρ.7.1 Απορρόφηση νερού και αποβολή νερού ΕΝ ISO 20334, παρ mg/ cm 2 80 % Περιεκτικότητα σε Cr +6 ( 2 ) Μη ανιχνεύσιµο παρ.6.11 ph και ph ( 1 ) παρ.6.9 3,2 Εφόσον ph<4, τότε ph 0,7 Τεχνικά χαρακτηριστικά στο πατάκι Αντοχή στην τριβή ΕΝ ISO 20334, Καµία βλάβη πριν από: παρ ξηρές τριβές Αζωχρώµατα CEN ISO/TS υγρές τριβές εν πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί απαγορευµένα αζωχρώµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 1 Τεχνικά χαρακτηριστικά εξωτερικής σόλας Πάχος σόλας d 1 4,0 mm παρ Ύψος οδοντώσεων d 2 παρ ,5 mm Αντοχή σε σχίσιµο παρ.8.2 για ρ>0,9g/cm 3 : 8 kν/m για ρ 0,9g/cm 3 : 5 kν/m 2 O έλεγχος διενεργείται µόνο σε υλικά από δέρµα. 16

17 Αντοχή στην τριβή παρ.8.3 για ρ>0,9g/cm 3 : 150 mm 3 για ρ 0,9g/cm 3 : 250 mm 3 Αντοχή στις κάµψεις παρ.8.4 Αύξηση µήκους εγκοπής 4 mm Υδρόλυση 3 παρ.8.5 Αύξηση µήκους εγκοπής 6 mm Αντοχή στα πετρελαιολιπαντικά παρ % µεταβολή όγκου Εάν ο όγκος µειωθεί κατά περισσότερο από 0,5% ή η σκληρότητα αυξηθεί περισσότερο από 10 µονάδες Shore A, θα γίνεται επιπλέον έλεγχος Αντοχή σε κάµψεις 4 παρ & ISO 4643:1992, Αnnex C ύναµη διάτρησης Τεχνικά χαρακτηριστικά ολόκληρου υποδήµατος µε το [ 2 ] Αύξηση µήκους εγκοπής 6 mm έπειτα από κάµψεις 1100 Ν Βάρος Ζύγιση 1,4 kg/ζεύγος Ύψος άνω µέρους ΕΝ ISO 20345, παρ.5.1 Αποκόλληση µεταξύ σόλας και άνω µέρους Εσωτερικό µήκος προστατευτικού δακτύλων παρ.5.2 παρ.5.3 Μέγεθος Υποδήµατος Έως και 36 Ύψος (mm) και πάνω 121 Μέγεθος Υποδήµατος Έως και 36 4,0 Ν/mm Εσωτερικό µήκος (mm) Ο έλεγχος διενεργείται µόνο σε σόλες από πολυουρεθάνη. 4 Ο έλεγχος διενεργείται µόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αντοχή στα πετρελαιολιπαντικά. 17

18 Αντίσταση του προστατευτικού δακτύλων στην κρούση 200J±4J Αντίσταση του προστατευτικού δακτύλων στη συµπίεση 15kN±0,1kN Απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας Αντίσταση στην ολίσθηση σε µεταλλική επιφάνεια µε γλυκερόλη Ηλεκτρική αντίσταση σε αντιστατικό υπόδηµα Εργονοµικά χαρακτηριστικά παρ.5.4 παρ.5.5 παρ.5.14 Amd.1:2007, Annex A 5.10 EN ISO 20344, παρ και πάνω 42 Μέγεθος υποδήµατος Παραµένον ύψος κυλίνδρου (mm) Έως και 36 12, , , , ,5 45 και πάνω 15,0 Μέγεθος υποδήµατος Παραµένον ύψος κυλίνδρου (mm) Έως και 36 12, , , , ,5 45 και πάνω 15,0 20 J Εµπρόσθια κίνηση, περιοχή τακουνιού: Συντελεστής τριβής 0,12 Εµπρόσθια κίνηση, σε όλη την επιφάνεια επαφής της σόλας: Συντελεστής τριβής 0,16 100KΩ MΩ 1. Η εσωτερική πλευρά του υποδήµατος, δεν θα πρέπει να φέρει τραχιές, κοφτερές ή σκληρές περιοχές οι οποίες προκαλούν ερεθισµό ή τραυµατισµό στον χρήστη. 2. εν θα πρέπει να υπάρχουν σηµεία ενόχλησης, που προκαλούνται από το προστατευτικό δακτύλων ή το κάλυµµα της ακµής αυτού. 3. Το υπόδηµα δεν θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά που θεωρούνται ότι κάνουν τη χρήση του υποδήµατος, επικίνδυνη. 4. Η πρόσδεση / σύσφιξη του υποδήµατος θα πρέπει να είναι επαρκώς ρυθµιζόµενη. 5. Οι παρακάτω δραστηριότητες θα πρέπει να µπορούν να εκτελεστούν, χωρίς προβλήµατα: 18

19 - Περπάτηµα. Αδιαβροχία ολόκληρου υποδήµατος EN ISO 20344, παρ Ανέβασµα σκάλας. - Γονάτισµα / Βαθύ κάθισµα. Το συνολικό εµβαδόν της κηλίδας που προέρχεται από τη διαπέραση νερού δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 3 cm 2, µετά από 100 φορές βάδισης του µήκους της δεξαµενής. Τεχνικά χαρακτηριστικά µεταλλικών καψυλλίων Αντίσταση των µεταλλικών καψυλλίων στην διάβρωση Βασισµένο στο παρ.5.6 Να µην παρατηρηθεί οξείδωση Τεχνικά χαρακτηριστικά κορδονιών Αντίσταση των κορδονιών στην τριβή ISO 2023 Annex B Να µην παρατηρηθεί θραύση πριν τους κύκλους 19

20 Ενδεικτικό σχέδιο να 1: Μέρη υποδήµατος Εικό 1 Καψουλιέρα 8 Επικάλυψη ακµής προστατευτικού δακτύλων (πχ. Λωρίδα από αφρώδες υλικό) 2 Γλώσσα 9 Εξωτερική σόλα 3 Κολάρο 10 Οδοντώσεις σόλας 4 Φόντι 12 Εσωτερική σόλα 5 Φόδρα 13 Τακούνι 6 Πάτος (προσθαφαιρούµενος ή 14 Πλαϊνό τµήµα υποδήµατος µη) 7 Προστατευτικό δακτύλων 15 Μπροστινό τµήµα υποδήµατος 20

21 Τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αρβύλων ασφαλείας για τα υποδήµατα των ηλεκτρολόγων Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά Κατασκευή Τα υποδήµατα θα είναι ηµιάρβυλα (µέχρι τον αστράγαλο), τύπου ασφαλείας, κλάσης Ι (κατασκευασµένα από δέρµα και άλλα υλικά), µε βάση το σχέδιο Β, σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 20345:2003 και τις απαιτήσεις των αντιστοιχούν στο σύµβολο SB (βασικές απαιτήσεις) και στο σύµβολο WR (αδιαβροχία ολόκληρου του υποδήµατος). Ενδεικτικό σχέδιο κατασκευής περιλαµβάνεται στην ενότητα 8. Τα άρβυλα είναι δυνατό να έχουν παραχθεί µε την κλασική συµβατική κατασκευή (συγκόλληση ή βουλκανισµό εξωτερικής σόλας), είτε µε έγχυση της εξωτερικής σόλας (injected), είτε µε ραφή (strobel). Το υπόδηµα πρέπει να αποτελείται από : 6. το Άνω Μέρος (Φόντι) 7. τη Γλώσσα 8. την Εσωτερική Επένδυση (Φόδρα) 9. την Εσωτερική Σόλα 10. την Εξωτερική Σόλα (Κάττυµα) Η ενσωµάτωση της Εσωτερικής Σόλας µε το φόντι θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποκλείεται η αφαίρεσή της χωρίς την καταστροφή του υποδήµατος. Το οπίσθιο τµήµα του φοντιού στην περιοχή της φτέρνας, πρέπει να φέρει ενίσχυση (φόρτι). Το κολάρο πρέπει να διαθέτει «µαξιλαράκι» µε ελάχιστο ύψος 5 cm και να φέρει εσωτερικά αφρώδες υλικό. Τα τµήµατα του φοντιού θα πρέπει να συνδέονται µε διπλή ή τριπλή σειρά ραφών, οι οποίες θα είναι αδιαβροχοποιηµένες. Η γλώσσα του υποδήµατος πρέπει να αποτελείται από µονοκόµµατο τεµάχιο δέρµατος, θα είναι τύπου φυσούνας και θα πρέπει να είναι ραµµένη µε την καψουλιέρα (πτερύγια) µε διπλή τουλάχιστον σειρά ραφών. Το ύψος της δεν θα πρέπει να εξέχει από το επάνω µέρος του άρβυλου περισσότερο από 1 cm. Για την προστασία των δακτύλων πρέπει να φέρει κάτω από το δέρµα προστατευτικό από συνθετικό υλικό, το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί χωρίς να καταστραφεί το υπόδηµα. 21

22 Ύψος Σήµανση Το ύψος των αρβύλων, όταν µετριέται σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στο πρότυπο παρ. 6.2, πρέπει να είναι: Μέγεθος Υποδήµατος Ελάχιστο ύψος (mm) Έως και και πάνω 121 Το κάθε άρβυλο θα πρέπει να φέρει τη σήµανση CE, συνοδευόµενη από τον κωδικό/µοντέλο του προϊόντος, το µέγεθός του, το έτος κατασκευής του, τον αριθµό του προτύπου ΕΝ ISO 20345:2003 καθώς και τo σύµβολο SΒ και το σύµβολο WR. Η σήµανση θα πρέπει να είναι ανεξίτηλη και ευανάγνωστη. Περιγραφή υλικών κατασκευής Τα άρβυλα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από τα εξής υλικά: Άνω µέρος (Φόντι) Το φόντι θα είναι από δέρµα βόειο, προσώπου (full grain leather) ή διορθωµένου προσώπου (corrected grain leather), αποκλειόµενης της κρούτας (split leather), χρώµατος σκούρου. Τα δέρµατα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι µαλακά, εύκαµπτα και ισχυρώς αδιαβροχοποιηµένα. έρµατα που έχουν ήδη βαφεί σε διαφορετικό από τον καθοριζόµενο στην παρούσα προδιαγραφή χρωµατισµό και έχουν επαναβαφεί για να αποκτήσουν το προδιαγραφόµενο χρώµα δε θα γίνονται δεκτά. Το δέρµα θα πρέπει να έχει πάχος 2,0±0,1mm. Εσωτερική επένδυση (Φόδρα) Γλώσσα Το φόντι µπορεί να φοδράρεται µε δέρµα, χρώµατος µπεζ ή γκρι, πάχους 1,0±0,2mm. Εναλλακτικά, η φόδρα µπορεί να είναι από ύφασµα τύπου καµπρέλ ή άλλου τύπου, χρώµατος σκούρου. Η γλώσσα πρέπει να είναι από δέρµα βόειο, προσώπου (full grain leather) ή διορθωµένου προσώπου (corrected grain leather), χρώµατος ίδιου µε το χρώµα του φοντιού και θα πρέπει να έχει πάχος 1,1mm ± 0,1mm. Εσωτερική σόλα (πάτος) Το υπόδηµα θα φέρει σταθερή εσωτερική σόλα πάνω από την εξωτερική ελάχιστου πάχους 2mm. Πρόσθετο πατάκι Το υπόδηµα θα φέρει πατάκι, αφαιρούµενο και πλήρους µήκους, διαπερατό από το νερό, µε άνω επιφάνεια από υφαντό ή µη υφαντό υλικό, ντουµπλαρισµένο µε αφρώδες υλικό πάχους 3-4 mm. 22

23 Κολάρο Το κολάρο θα είναι εξωτερικά από δέρµα νάπα, προσώπου, χρώµατος ίδιου µε το χρώµα του φοντιού και πάχους 0,9 ± 0,1 mm. Το κολάρο ντουµπλάρεται µε αφρώδες υλικό πάχους 9 ± 1 mm. Προστατευτικό δακτύλων Τα προστατευτικά δακτύλων θα πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό, κατηγορίας αντοχής 200J±4J. Θα πρέπει να είναι φινιρισµένα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να µην έχουν ελαττώµατα και κοφτερές ακµές. Τα προστατευτικά θα φέρουν επικάλυψη των ακµών τους από συνθετικό υλικό που θα εκτείνεται κατά 5mm κάτω και πάνω από το προστατευτικό και κατά 10mm στην αντίθετη κατεύθυνση πέρα από αυτό και θα είναι καλά συνδεδεµένο µε το προστατευτικό. Το προστατευτικό θα πρέπει να φέρει σήµανση η οποία περιλαµβάνει: Το µέγεθος Αριστερό/ εξί Τον κωδικό προϊόντος Την επωνυµία κατασκευαστή Τον αριθµό του προτύπου ΕΝ και Το σύµβολο S ή 200J Εξωτερική σόλα Κατασκευάζεται από συνθετικό ή ελαστικό υλικό χρώµατος µαύρου, µε οδοντώσεις και µπορεί να είναι πολλαπλών στρώσεων (multilayered). Με εξαίρεση την περιοχή κάτω από το γύρισµα του προστατευτικού δακτύλων, η διαγραµµισµένη τουλάχιστον περιοχή, όπως φαίνεται στο σχέδιο, θα έχει οδοντώσεις που θα πρέπει να είναι ανοιχτές προς τις εξωτερικές πλευρές του υποδήµατος, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή των υγρών. Κορδόνια Καψύλλια Τα κορδόνια θα πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό, χρώµατος µαύρου. Τα κορδόνια θα στερεώνονται σε 4-6 ζεύγη από καψύλλια, τα οποία θα έχουν παραχθεί από µεταλλικό ανοξείδωτο υλικό (ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο ισοδύναµης αντοχής υλικό), ισχυρά περτσινωµένα, αποκλειοµένων των γάντζων. Οι απαραίτητες ραφές θα πρέπει να είναι από ισχυρά νήµατα. Μεγέθη 23

24 Τα υπό προµήθεια υποδήµατα θα πρέπει να έχουν µεγέθη από 39 έως και 48. ειγµατοληψία Για να εξασφαλιστεί η παράδοση προϊόντων που ικανοποιούν την παρούσα προδιαγραφή, θα διεξάγεται δειγµατοληψία η οποία αποσκοπεί στην τυχαία επιλογή δειγµάτων από κάθε παρτίδα για µακροσκοπικό και τον εργαστηριακό έλεγχο, σύµφωνα µε τις ενότητες 6 και 7, αντίστοιχα. Για την διενέργεια των απαιτούµενων δοκιµών απαιτούνται 7 ζεύγη υποδηµάτων. Μακροσκοπικός έλεγχος Τα δείγµατα εξετάζονται για τα ακόλουθα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά: Αρτιότητα και επιµέλεια κατασκευής. Χρωµατισµός και οµοιοµορφία βαφής και φινιρίσµατος. Επιφανειακά ελαττώµατα όπως, σχισίµατα, τρύπες, καψίµατα, µόνιµα στίγµατα, κηλίδες ή οποιαδήποτε αλλαγή της επιφάνειας των δειγµάτων, δεν θα γίνονται αποδεκτά. ιαστάσεις και µεγέθη. Συµφωνία κατασκευής µε τα αναφερόµενα της Τεχνικής Προδιαγραφής. Τα άρβυλα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό εξέτασης Τύπου ΕΚ, ενηµερωτικό φυλλάδιο προς τον χρήστη και δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή µε την οδηγία 89/686/ΕΟΚ και µε το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2003. Στις οδηγίες προς τον χρήστη θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνεται προειδοποίηση για τους περιορισµούς που υφίστανται κατά την χρήση των υποδηµάτων, και τουλάχιστον τα εξής: Ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας της προστασίας τους λόγω γήρανσης ή ακατάλληλου καθαρισµού. Ότι τα υποδήµατα πρέπει να ελέγχονται οπτικά πριν από την κάθε χρήση για τον εντοπισµό βλαβών (ιδιαίτερα στην εξωτερική σόλα). Εργαστηριακός έλεγχος Τα δείγµατα εξετάζονται ως προς τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά αναφέρονται στους επόµενους πίνακες, στο ΕΛΚΕ Ε Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασµού ή σε άλλο διαπιστευµένο εργαστήριο του ευρύτερου ηµόσιου τοµέα. Σε περίπτωση που ο αριθµός των απαιτούµενων δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο δεν επαρκεί για την πραγµατοποίηση όλων των εργαστηριακών δοκιµών, η αρµόδια Επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης µε το ΕΛΚΕ Ε και αφού ενηµερώσει τον προµηθευτή, θα αποστέλλει των απαιτούµενο αριθµό συµπληρωµατικών δειγµάτων. Τεχνικά Χαρακτηριστικά φοντιού 24

25 Πάχος ISO ,0 ± 0,1 mm Αντοχή σε σχίσιµο 120 Ν παρ.6.3 ιαπερατότητα συµπυκνωµάτων υδρατµών παρ.6.6 0,8 mg/cm 2 h Συντελεστής συµπυκνωµάτων υδρατµών παρ.6.8 ιαπέραση νερού & απορρόφηση νερού παρ.6.13 ph και ph παρ.6.9 Περιεκτικότητα σε Cr +6 παρ.6.11 Αζωχρώµατα CEN ISO/TS Τεχνικά χαρακτηριστικά φόδρας Φόδρα από δέρµα 15 mg/cm 2 0,2 g 30 % 3,2 Εφόσον ph<4, τότε ph 0,7 Μη ανιχνεύσιµο εν πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί απαγορευµένα αζωχρώµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 5 Πάχος ISO ,0 ± 0,2 mm Αντοχή σε σχίσιµο 30 Ν παρ.6.3 ιαπερατότητα συµπυκνωµάτων υδρατµών παρ.6.6 2,0 mg/cm 2 h Συντελεστής συµπυκνωµάτων υδρατµών παρ.6.8 Αντοχή στην τριβή ΕΝ ISO 20334, παρ.6.12 ph και ph παρ mg/cm 2 Καµία βλάβη πριν από: ξηρές τριβές υγρές τριβές 3,2 Εφόσον ph<4, τότε ph 0,7 Μη ανιχνεύσιµο Περιεκτικότητα σε Cr +6 παρ.6.11 Αζωχρώµατα CEN ISO/TS εν πρέπει να έχουν 5 Η κείµενη νοµοθεσία για τα αζωχρώµατα (Οδηγία 2002/61/ΕΚ, [ΦΕΚ 1045/Β/2003], Α.Χ.Σ. 122/2003, Α.Χ.Σ. 123/2003) επιβάλλει ανώτατη περιεκτικότητα στις καθορισµένες απαγορευµένες αρωµατικές αµίνες 30 ppm 25

26 17234 χρησιµοποιηθεί απαγορευµένα αζωχρώµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 1 Φόδρα από ύφασµα Χαρακτηριστικά υλικού Μέθοδοι Όρια Αντοχή σε σχίσιµο 15 Ν παρ.6.3 ιαπερατότητα συµπυκνωµάτων υδρατµών παρ.6.6 2,0 mg/cm 2 h Συντελεστής συµπυκνωµάτων υδρατµών παρ.6.8 Αντοχή στην τριβή ΕΝ ISO 20334, παρ.6.12 Αζωχρώµατα ΕΝ ISO , ΕΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά γλώσσας 20 mg/cm 2 Καµία βλάβη πριν από: ξηρές τριβές υγρές τριβές εν πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί απαγορευµένα αζωχρώµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 1 Πάχος ISO ,1 ± 0,1 mm Αντοχή σε σχίσιµο 36 Ν παρ.6.3 ph και ph παρ.6.9 3,2 Εφόσον ph<4, τότε ph 0,7 Περιεκτικότητα σε Cr +6 Μη ανιχνεύσιµο Αζωχρώµατα παρ.6.11 CEN ISO/TS Τεχνικά χαρακτηριστικά εσωτερικής σόλας εν πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί απαγορευµένα αζωχρώµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 1 Πάχος ΕΝ ISO 20334, 2 mm παρ.7.1 Απορρόφηση νερού και ΕΝ ISO 20334, 70 mg/ cm 2 26

27 αποβολή νερού παρ % Περιεκτικότητα σε Cr +6 ( 6 ) Μη ανιχνεύσιµο παρ.6.11 ph και ph ( 1 ) παρ.6.9 3,2 Εφόσον ph<4, τότε ph 0,7 Τεχνικά χαρακτηριστικά στο πατάκι Αντοχή στην τριβή ΕΝ ISO 20334, παρ.6.12 Καµία βλάβη πριν από: ξηρές τριβές υγρές τριβές Απορρόφηση νερού και ΕΝ ISO 20334, Χρόνος διαπέρασης νερού αποβολή νερού Αζωχρώµατα παρ.7.2 CEN ISO/TS < 60sec εν πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί απαγορευµένα αζωχρώµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 1 Τεχνικά χαρακτηριστικά εξωτερικής σόλας Πάχος σόλας d 1 4,0 mm παρ Ύψος οδοντώσεων d 2 παρ ,5 mm Αντοχή σε σχίσιµο παρ.8.2 για ρ>0,9g/cm 3 : 8 kν/m Αντοχή στην τριβή παρ.8.3 για ρ 0,9g/cm 3 : 5 kν/m για ρ>0,9g/cm 3 : 150 mm 3 για ρ 0,9g/cm 3 : 250 mm 3 Αντοχή στις κάµψεις παρ.8.4 Αύξηση µήκους εγκοπής 4 mm Υδρόλυση 7 Αύξηση µήκους εγκοπής Αντοχή στα πετρελαιολιπαντικά παρ.8.5 παρ mm 12% µεταβολή όγκου Εάν ο όγκος µειωθεί κατά περισσότερο από 0,5% ή 6 O έλεγχος διενεργείται µόνο σε υλικά από δέρµα. 7 Ο έλεγχος διενεργείται µόνο σε σόλες από πολυουρεθάνη. 27

28 η σκληρότητα αυξηθεί περισσότερο από 10 µονάδες Shore A, θα γίνεται επιπλέον έλεγχος µε το [ 4 ] Αντοχή σε κάµψεις 8 παρ & ISO 4643:1992, Αnnex C Τεχνικά χαρακτηριστικά ολόκληρου υποδήµατος Αύξηση µήκους εγκοπής 6 mm έπειτα από κάµψεις Βάρος Ζύγιση 1,4 kg/ζεύγος Ύψος άνω µέρους ΕΝ ISO 20345, Μέγεθος Υποδήµατος παρ.5.1 Αποκόλληση µεταξύ σόλας και άνω µέρους Εσωτερικό µήκος προστατευτικού δακτύλων Αντίσταση του προστατευτικού δακτύλων στην κρούση 200J±4J Αντίσταση του προστατευτικού δακτύλων στη συµπίεση 15kN±0,1kN παρ.5.2 παρ.5.3 παρ.5.4 παρ.5.5 Έως και 36 Ύψος (mm) και πάνω 121 Μέγεθος Υποδήµατος Έως και 36 4,0 Ν/mm Εσωτερικό µήκος (mm) και πάνω 42 Μέγεθος υποδήµατος Παραµένον ύψος κυλίνδρου (mm) Έως και 36 12, , , , ,5 45 και πάνω 15,0 Μέγεθος υποδήµατος Παραµένον ύψος κυλίνδρου (mm) Έως και 36 12,5 8 Ο έλεγχος διενεργείται µόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αντοχή στα πετρελαιολιπαντικά. 28

29 ,0 Αντίσταση στην ολίσθηση σε µεταλλική επιφάνεια µε γλυκερόλη Εργονοµικά χαρακτηριστικά Amd.1:2007, Annex A EN ISO 20344, παρ , , ,5 45 και πάνω 15,0 Εµπρόσθια κίνηση, περιοχή τακουνιού: Συντελεστής τριβής 0,13 Εµπρόσθια κίνηση, σε όλη την επιφάνεια επαφής της σόλας: Συντελεστής τριβής 0,18 6. Η εσωτερική πλευρά του υποδήµατος, δεν θα πρέπει να φέρει τραχιές, κοφτερές ή σκληρές περιοχές οι οποίες προκαλούν ερεθισµό ή τραυµατισµό στον χρήστη. 7. εν θα πρέπει να υπάρχουν σηµεία ενόχλησης, που προκαλούνται από το προστατευτικό δακτύλων ή το κάλυµµα της ακµής αυτού. Εργονοµικά χαρακτηριστικά (συν.) Αδιαβροχία ολόκληρου υποδήµατος EN ISO 20344, παρ.5.1 EN ISO 20344, παρ ιηλεκτρική Αντοχή ASTM F2412, παρ.9 8. Το υπόδηµα δεν θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά που θεωρούνται ότι κάνουν τη χρήση του υποδήµατος, επικίνδυνη. 9. Η πρόσδεση / σύσφιξη του υποδήµατος θα πρέπει να είναι επαρκώς ρυθµιζόµενη. 10. Οι παρακάτω δραστηριότητες θα πρέπει να µπορούν να εκτελεστούν, χωρίς προβλήµατα: - Περπάτηµα. - Ανέβασµα σκάλας. - Γονάτισµα / Βαθύ κάθισµα. Το συνολικό εµβαδόν της κηλίδας που προέρχεται από τη διαπέραση νερού δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 3 cm 2, µετά από 100 φορές βάδισης του µήκους της δεξαµενής. Στα 20kV (RMS) επί 1 Minute, max ρεύµα διαρροής 5mA 29

30 Τεχνικά χαρακτηριστικά µεταλλικών καψυλλίων Αντίσταση των µεταλλικών καψυλλίων στην διάβρωση Βασισµένο στο παρ.5.6 Να µην παρατηρηθεί οξείδωση Τεχνικά χαρακτηριστικά κορδονιών Ενδεικτικό σχέδιο Αντίσταση των κορδονιών στην τριβή ISO 2023 Annex B Να µην παρατηρηθεί θραύση πριν τους κύκλους Καψουλιέρα 8 Επικάλυψη ακµής προστατευτικού δακτύλων (πχ. Λωρίδα από αφρώδες υλικό) 2 Γλώσσα 9 Εξωτερική σόλα 3 Κολάρο 10 Οδοντώσεις σόλας 4 Φόντι 12 Εσωτερική σόλα 5 Φόδρα 13 Τακούνι 6 Πάτος (προσθαφαιρούµενος ή 14 Πλαϊνό τµήµα υποδήµατος µη) 7 Προστατευτικό δακτύλων 15 Μπροστινό τµήµα υποδήµατος 30

31 31

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός...2 2. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά...2 2.1. Κατασκευή...2 2.2. Ύψος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός...2 2. 2.1. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά...2 Κατασκευή...2 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKOI OΡΟΙ. 1. Η έρευνα αγοράς για την προµήθεια επτακοσίων δέκα (710) ζευγών υποδηµάτων

ΓENIKOI OΡΟΙ. 1. Η έρευνα αγοράς για την προµήθεια επτακοσίων δέκα (710) ζευγών υποδηµάτων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ Για την προµήθεια 710 ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ Ο.Τ. Α.Ε.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ Ο.Τ. Α.Ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ Ο.Τ. Α.Ε. Α. ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ Τα υποδήματα αυτά προστατεύουν τα πόδια των εργαζομένων, που δεν εκτίθενται σε μηχανικούς κινδύνους, από υγρές ή ρυπασμένες επιφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Της προµήθειας ζευγών γαντιών για τους Λιµενεργάτες, Εργατοτεχνίτες και Χειριστές Μηχανηµάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Της προµήθειας ζευγών γαντιών για τους Λιµενεργάτες, Εργατοτεχνίτες και Χειριστές Μηχανηµάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Της προµήθειας 8.000 ζευγών γαντιών για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ο Οργανισµός Λιµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των , πλέον ΦΠΑ.. Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των , πλέον ΦΠΑ.. Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ της ΟΛΘ ΑΕ επί ένα (1) έτος

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ της ΟΛΘ ΑΕ επί ένα (1) έτος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231 004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση καμερών φύλαξης στη Λιμενική Εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση καμερών φύλαξης στη Λιμενική Εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ TMHMA :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ (ή ΑΝΑ ΟΧΩΝ) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ (ή ΑΝΑ ΟΧΩΝ) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ Γ/Γ Νο4 & Νο3 ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ Γ/Γ Νο4 & Νο3 ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) SUV 4Χ4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) SUV 4Χ4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών της ΟΛΘ ΑΕ (Toner-Μελανοταινίες)

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών της ΟΛΘ ΑΕ (Toner-Μελανοταινίες) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 4807/0/Β/99/0 Αρ, ΓΕΜΗ 581.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΜΠΟ ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΜΠΟ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου σύσφιξης των κοχλιωτών συνδέσεων της φέρουσας µεταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Υ ΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Υ ΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 005_2017 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 258 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 10/2014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 10/2014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 642 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης ιατρικών κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων στο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. ΑΕ για το έτος 2010

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης ιατρικών κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων στο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. ΑΕ για το έτος 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή. ΕΚΔΟΣΗ: 1 /Μάρτιος 2016 Σελίδα 1 από 7

Τεχνική Προδιαγραφή. ΕΚΔΟΣΗ: 1 /Μάρτιος 2016 Σελίδα 1 από 7 Τεχνική Προδιαγραφή ΕΚΔΟΣΗ: 1 /Μάρτιος 2016 Σελίδα 1 από 7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 1.2 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3.1 ΥΠΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης ιατρικών κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων στο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. ΑΕ για το έτος 2012

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης ιατρικών κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων στο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. ΑΕ για το έτος 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22183/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22183/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22183/4-11-2015 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ρολών έτοιμου χλοοτάπητα του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. με

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004685283 2016-06-30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310-599140

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΔΟΜΟΚΟΥ 1 Τ. Κ : 104 Τηλ : 210-5298865 FAX : 210-5298873 e-mail: eliskon@yahoo.gr Αθήνα : 02-02-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & Διακριτικών γνωρισμάτων των Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου & ενημερωτικές πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την εγκατάσταση, ενοικίαση, καθαρισμό και απολύμανση 15 χημικών τουαλετών και 6 ντους.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την εγκατάσταση, ενοικίαση, καθαρισμό και απολύμανση 15 χημικών τουαλετών και 6 ντους. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΙΑ ΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΙΑ ΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ / 60002

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ / 60002 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 2503 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 2503 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 15-2-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 2503 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΚΙΒΩΤΙΩΝ > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 905 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004622284 2016-06-21 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ Τηλ. 2810 229 479 2810 390 177 Fax 2810 244 769 e-mail info@depanal.gr Ηράκλειο : 24-1-2017 Aρ. Πρωτ.: 80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001803258 2013-12-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 19-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/160/6735 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Training του ηµοτικού Γυµναστηρίου στο Παγκρήτιο στάδιο και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Γραµµογράφηση γηπέδων µπάσκετ/βόλεϊ/χάντµπολ νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου

Θέµα: Γραµµογράφηση γηπέδων µπάσκετ/βόλεϊ/χάντµπολ νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου Θέµα: Γραµµογράφηση γηπέδων µπάσκετ/βόλεϊ/χάντµπολ νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την Γραµµογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41760, Φαξ 28213-41763 www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο 17-10-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων 1.- O Oργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Λ.Θ Α.Ε) διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 001_2017 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αριθµ. 11 / 2016 ΣΕΡΡΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αριθµ. 11 / 2016 ΣΕΡΡΕΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αριθµ. 11 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια και κατασκευή» Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 15.450,40 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ Τηλ. 2810 229 479 2810 390 177 Fax 2810 244 769 E-mail: info@depanal.gr Ηράκλειο, 4-4-2017 Aρ. Πρωτ.: 549 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα