Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/1835/41581 Α Α:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/1835/41581 Α Α:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 02 Μαΐου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/1835/41581 Α Α: Ταχ. /νση: Μπουµπουλίνας 20 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Μ. Κανελλοπούλου Τηλέφωνο: / Fax: ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για το έργο «Προµήθεια αναλώσιµων υλικών συντήρησης για την Ιερά Μονή αφνίου» στο πλαίσιο του Υποέργου «Συντήρηση εντοίχιων ψηφιδωτών Ι.Μ. αφνίου» του Έργου «Αποκατάσταση Καθολικού Μονής αφνίου Β Φάση». ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: του Ν. 3028/ 2002 (ΦΕΚ 153/ Α / ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» του Π.. 191/2003 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Πολιτισµού». του Ν. 1958/ 91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Π.. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης» του Π.. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α / ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» Το Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου και απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α / ), όπως ισχύει τροποποιηµένος µε τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και ευθύνη»

2 Τον Ν. 2286/1995 «Περί προµηθειών ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων»(φεκα19/ ), όπως τροποποιηµένος και συµπληρωµένος ισχύει σήµερα. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/ (ΦΕΚ 2032/τΒ / ) για τη «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, και Τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού» Το άρθρο 8 του Π. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 /Α/ ) 2. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ10/233/Α Α: 4ΑΡΠΓ-ΦΧ/ απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση Καθολικού Μονής αφνίου Β Φάση» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική » 3. Την υπ αριθµ.. ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ01/672/17720/ Α Α: 4ΑΛ5Γ-ΩΕ/ υπουργική απόφαση, για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών αυτεπιστασίας στα πλαίσια του ανωτέρω υποέργου. 4. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για το έργο (ΕΣΠΑ 2011-ΣΑΕ 014/8, Κωδ. Πράξης 2011ΣΕ ) 5. Την µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/1718/39766 / Απόφαση της ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων για τη διενέργεια πρόχειρου ιαγωνισµού για το έργο «Προµήθεια αναλώσιµων υλικών συντήρησης για την Ιερά Μονή αφνίου» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την εκτέλεση εργασιών µε τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων υλικών συντήρησης για την Ιερά Μονή αφνίου» στο πλαίσιο του Υποέργου «Συντήρηση εντοίχιων ψηφιδωτών Ι.Μ. αφνίου» του Έργου «Αποκατάσταση Καθολικού Μονής αφνίου Β Φάση». Αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας προκήρυξης αποτελεί το Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής, όπου περιγράφονται το αντικείµενο και οι προδιαγραφές του έργου. 2. Ο Προϋπολογισµός της Υπηρεσίας για το έργο ανέρχεται σε: πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 ) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. (23%) 3. Κριτήριο ανάθεσης είναι η συνολικά χαµηλότερη τιµή.

3 1. ιάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι σαράντα ηµέρες (40) από την υπογραφή της σύµβασης. 2. Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε επάγγελµα σχετικό µε το διαγωνιζόµενο αντικείµενο, το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισµός. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε. 3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός ανατεθεί σε κοινοπραξία τότε αυτή υποχρεούται να έχει συσταθεί νόµιµα µε συµβολαιογραφική πράξη πριν την υπογραφή της σύµβασης. 4. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 5. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, όπου θα αναγράφουν τα στοιχεία τους (Επωνυµία, /νση, Τηλέφωνο, fax, ) και η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία. 6. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι τα ακόλουθα: 1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία: Α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, Β) Να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισµού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς του, εάν δεν περιλαµβάνει τη δήλωση αυτή,

4 Γ) Να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π._.60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π._.118/2007 σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρο 20 του Π._. 118/ «Τεχνική προσφορά» Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Θα περιλαµβάνεται τεχνική περιγραφή της προτεινόµενης λύσης και ενδεικτικές κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, όπως και τα πιστοποιητικά των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται. 3. «Οικονοµική προσφορά» Το συµπληρωµένο έντυπο προσφοράς τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά θα έχει τη µορφή του συνηµµένου στην παρούσα προκήρυξη υποδείγµατος προσφοράς. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν κατά τον τρόπο αυτό, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Οι προσφορές θα αναφέρουν την τιµή της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως και θα είναι µονογραµµένες και σφραγισµένες από τον διαγωνιζόµενο. Οι προσφορές στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, θα απορρίπτονται.

5 10. Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα θα είναι συνταγµένα, ή επίσηµα κατά Νόµο µεταφρασµένα, στη Ελληνική γλώσσα. 11. εν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για µέρος της προµήθειας ή εργασίας. 12. εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 13. Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής τους. 14. Η ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι: 18 Μαΐου Ο πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία της.σ.α.ν.μ. στις 21/05/2012 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11: Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται µε την παράδοση των υλικών και την παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή. 17. Πριν την πληρωµή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο λογιστήριο της ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων τα εξής δικαιολογητικά: Τιµολόγια πώλησης και δελτία αποστολής Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας Καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας. 18. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης να προµηθεύει τα αναλώσιµα υλικά συντήρησης που περιγράφονται στην σύµβαση εντός 40 ηµερών έτσι ώστε να συνεχίζονται οι εκτελεσθείσες εργασίες εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος του έργου. Σε περίπτωση υπέρβασης της ως άνω προθεσµίας θα καταβάλλεται ποινική ρήτρα ηµερήσιας αποζηµίωσης (λόγω υπερηµερίας) ίσης µε το 0,5% επί της καθαρής συµβατικής αξίας των παραδοτέων που καθυστερούν και στην περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ολοκλήρωσης της παράδοσης θα καταβάλλεται ποινική ρήτρα ηµερήσιας αποζηµίωσης ίσης µε το 0,5% υπολογιζόµενης επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος χωρίς Φ.Π.Α. Η παράδοση της προµήθειας θα γίνει στην Ιερά Μονή αφνίου. 19. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος θα προσκληθεί για την υπογραφή της σύµβασης εντός δέκα εργάσιµων ηµερών. Το αντικείµενο της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του αναδόχου και του Προϊσταµένου της.σ.α.ν.μ. θα παραµείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της. 20. Αρµόδια για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η επιτροπή που ορίστηκε µε την υπ αριθµ. ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ172/1400/30777/Α Α:B4ΩΛΓ-ΒΦΨ/ Απόφαση της ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων. Η εν λόγω επιτροπή µετά το άνοιγµα των προσφορών και την αξιολόγηση τους θα συντάξει πρακτικό επιλογής «αναδόχου». Στη συνέχεια ενηµερώνονται για το αποτέλεσµα οι έχοντες υποβάλλει

6 προσφορά, οι οποίοι δύναται να υποβάλλουν ένσταση επί του αποτελέσµατος εντός των εποµένων δύο (2) εργάσιµων ηµερών. Η ένσταση υποβάλλεται στην γραµµατεία της ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Υπηρεσία µας στα τηλέφωνα (εσωτ κ. Ι. Ματαράγκας- κα Μ. Κανελλοπούλου) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας έως και 18/05/2012 να παραλαµβάνουν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες την παρούσα προκήρυξη και τα σχετικά συνηµµένα, από τα γραφεία της.σ.α.ν.μ. Πειραιώς 81 Αθήνα (πληροφορίες κ. Ι. Ματαράγκας- Μ. Κανελλοπούλου τηλ ).To κόστος για την διάθεση των τευχών θα βαρύνει την Υπηρεσία. Εσωτερική ιανοµή /νση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων Ο Προϊστάµενος της /νσης Νικόλαος Μίνως Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταµένη Γραµµατείας Νικολέτα Ξυδιά

7 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα- Θέµατα Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων Θεµιστοκλέους 87 και Μεθώνης, Αθήνα 3. Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 4. ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΙΧΙΩΝ ΨΗΦΙ ΩΤΩΝ Ι.Μ. ΑΦΝΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Καρφωτικό µηχάνηµα χειρός, γενικής χρήσης και µεταλλικής 1 κατασκευής 2 Ανταλλακτικά καρφωτικού µηχανήµατος 2 3 Πουάρ Νο8 5 4 Χειρουργικά γάντια µεγέθους SMALL 10 πακ. x 100 τεµ. 5 Χειρουργικά γάντια µεγέθους MEDIUM 10 πακ. x 100 τεµ. 6 Μεµβράνη, stretch film, 0.5x140m 1 7 Κόντρα πλακέ θαλάσσης 1.25x2.50x5,5mm 1 φύλλο 8 Καρτέλες πλαστικές κίτρινες 5x7cm 50 τεµ. 9 Χαρτοβάµβακας, A ποιότητας, πακ. 5Kgr ΦΠΑ (13%) 20 πακ x 5 kgr 10 Βαµβάκι, νοσοκοµειακό ρολό 1Κgr ΦΠΑ (13%) 2 πακ. X 1 kgr 11 Ουδέτερο σαπούνι σε συµπηκνωµένη µορφή τύπου texapon 1 12 Μάσκες σκόνης απλές 150 τεµ. 13 Ρολό νάυλον σκληρό, οικοδοµικού τύπου 1 x 20 µ. 14 Πινέλο αγιογραφίας, ρίγας πλακέ τρίχα χοίρου Νο 6 15 Πινέλο αγιογραφίας, ρίγας πλακέ τρίχα χοίρου Νο 3 16 Πινέλο αγιογραφίας, ρίγας πλακέ τρίχα χοίρου Νο 2 17 Σέσουλες µεσαίου µεγέθους 250ml 18 Πλαστελίνη πλαστική λευκή 1Kgr 10 πακ.x 1 Kgr 19 Σφήνες 10mmx8mm 150 τεµ. 20 Σετ γερµανικών κλειδιών πολυγωνικά, από ατσάλι 1 τεµ. 21 Σετ κλειδιών άλεν, από ατσάλι 1 τεµ. 22 Μαρκαδόρος οινοπνεύµατος, στρογγυλή µύτη, 1.5 mm, µαύρο 23 Μαρκαδόρος οινοπνεύµατος, στρογγυλή µύτη, 1.5 mm, 3 τεµ. κόκκινο 24 Μαρκαδόρος οινοπνεύµατος 0.6mm, µαύρο 25 Μαρκαδόρος οινοπνεύµατος 0.6mm, κόκκινο 3 τεµ. 26 Οικοδοµικό καρότσι 1 τεµ.

9 27 Ανταλλακτική ρόδα οικοδοµικού καροτσιού 1 τεµ. 28 Ακετόνη (CH 3 COCH 3 ) 50 lt 29 Εργαστηριακή ψηφιακή ζυγαρία ακριβείας, µέγιστη ζύγιση 1 τεµ. 30Kgr. 30 Σκόνη αγιογραφίας, ώχρα γαλλική 31 Σκόνη αγιογραφίας, σιένα ωµή 32 Σκόνη αγιογραφίας, όµπρα ψηµένη 33 Σκόνη αγιογραφίας, σιένα ψηµένη 34 Σκόνη αγιογραφίας, µπλε κοβαλτίου 35 Σκόνη αγιογραφίας, πράσινο τσιµέντου 36 Σκόνη αγιογραφίας, κοκκινίλα 37 Σκόνη αγιογραφίας, όµπρα ωµή 38 Σκόνη αγιογραφίας, µαύρο ivory 39 Σκόνη αγιογραφίας, λευκό τιτανίου 2 τεµ. x 250ml 40 Χαλαζιακή άµµος τύπου Μ31 α)απουσία διαλυτών αλάτων και ξένων προσµίξεων (<1%) β) Επιθυµητή κατανοµή κοκκοµετρίας <0.4 2 σακιά x 40 kgr 41 Χαλαζιακή άµµος χονδρόκοκκη 0.4mm 0.8mm 2 σακιά x 25 kgr 42 Φυσική Υδραυλική άσβεστος τύπου NHL 5 CHAUX 3 σακιά x 35 kgr TRADI ή NHL CHAUX BLANCHE (St. Astier, Lafarge) 43 Πλαστικές λεκάνες 11lt, 15lt 10 τεµ./µέγεθος 44 Πλαστικοί κουβάδες οικοδοµικοί, βαθµονοµηµένοι 11lt, 15lt /µέγεθος 45 Ανταλλακτικά γωνιακών τροχών για µέταλλο και ξύλο φ 115 5τεµ./είδος 46 Σύρµα κηπουρού 47 Ατµοκαθαριστές 300ml, µε προστασία υπερσυµπίεσης και υπερθέρµανσης, 1000w 48 Εξοπλισµός φαρµακείου (betadine, pulvo, hansaplast, 1 τεµ./ είδος οξυζενέ, οινόπνευµα λευκό, βαµβάκι, ράµµατα, γάζες µε επίστρωση, φυσιολογικό ορό µατιών σε αµπούλες) 49 Καρφάκια 35mm, 40mm, 50mm (1πακ.x2500τεµ.) 1τεµ./είδος 50 Ανταλλακτικές µύτες για σουβλία 20 τεµ. 51 Σύριγγες πλαστικές των60ml, 100ml µε προσαρµοστή, 30τεµ./είδος στόµιο luer-lock 52 Έλασµα µόλυβδου 1τ.µ.x1.5mm 1τεµ. 53 Μέτρα των 5m µε αλφάδι 2 τεµ. 54 Μπαζοσακούλες 50 τεµ. 55 Μετροταινία ( κορδέλα ) 1 τεµ.

10 56 Κόσκινα διαµέτρου 25 cm, inox 57 Μπαταρίες αλκαλικές 1.5V, LR20, µεγέθους C, στρογγυλές 30 τεµ. 58 Βελόνες διαστάσεων φ2,5x50mm, φ1,8x50mm 50 τεµ./είδος 59 Κολλά σωληνάριο νιτροκυτταρίνης τύπου HMG 2τεµ.

11 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Πειραιώς 81 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Ο κάτωθι υπογεγραµµένος.. µε έδρα. αποδεχόµενος όλους τους όρους της υπ αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/1835/41581/ Προκήρυξης, παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτηση µου για συµµετοχή στον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Προµήθεια αναλώσιµων υλικών συντήρησης για την Ιερά Μονή αφνίου» στο πλαίσιο του Υποέργου «Συντήρηση εντοίχιων ψηφιδωτών Ι.Μ. αφνίου» του Έργου «Αποκατάσταση Καθολικού Μονής αφνίου Β Φάση» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗΣ » στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Ηµεροµηνία.. (Υπογραφή Σφραγίδα)

12 ΠΡΟΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Πειραιώς 81 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΙΧΙΩΝ ΨΗΦΙ ΩΤΩΝ Ι.Μ. ΑΦΝΙΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αφού ενηµερώθηκα από την σχετική Προκήρυξη µε αριθµό ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/1835/41581/ της ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων για το αντικείµενο, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε θέµα «Προµήθεια αναλώσιµων υλικών συντήρησης για την Ιερά Μονή αφνίου», ο οποίος θα διεξαχθεί στα γραφεία της ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων, προσφέρω: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 Καρφωτικό µηχάνηµα χειρός, γενικής χρήσης και µεταλλικής κατασκευής ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 2 Ανταλλακτικά καρφωτικού µηχανήµατος 2 3 Πουάρ Νο8 5 4 Χειρουργικά γάντια µεγέθους SMALL 5 Χειρουργικά γάντια µεγέθους MEDIUM 6 Μεµβράνη, stretch film, 0.5x140m 7 Κόντρα πλακέ θαλάσσης 1.25x2.50x5,5mm 10 πακ. x 100 τεµ. 10 πακ. x 100 τεµ. 1 1 φύλλο

13 8 Καρτέλες πλαστικές κίτρινες 5x7cm 9 Χαρτοβάµβακας, A ποιότητας, πακ. 5Kgr ΦΠΑ (13%) 10 Βαµβάκι, νοσοκοµειακό ρολό 1Κgr ΦΠΑ (13%) 50 τεµ. 20 πακ x 5 kgr 2 πακ. X 1 kgr 11 Ουδέτερο σαπούνι σε 1 συµπηκνωµένη µορφή τύπου texapon 12 Μάσκες σκόνης απλές 150 τεµ. 13 Ρολό νάυλον σκληρό, οικοδοµικού τύπου 14 Πινέλο αγιογραφίας, ρίγας πλακέ τρίχα χοίρου Νο 6 15 Πινέλο αγιογραφίας, ρίγας πλακέ τρίχα χοίρου Νο 3 16 Πινέλο αγιογραφίας, ρίγας πλακέ τρίχα χοίρου Νο 2 17 Σέσουλες µεσαίου µεγέθους 250ml 18 Πλαστελίνη πλαστική λευκή 1Kgr 1 x 20 µ. 10 πακ.x 1 Kgr 19 Σφήνες 10mmx8mm 150 τεµ. 20 Σετ γερµανικών κλειδιών πολυγωνικά, από ατσάλι 21 Σετ κλειδιών άλεν, από ατσάλι 22 Μαρκαδόρος οινοπνεύµατος, στρογγυλή µύτη, 1.5 mm, µαύρο 23 Μαρκαδόρος οινοπνεύµατος, στρογγυλή µύτη, 1.5 mm, κόκκινο 24 Μαρκαδόρος οινοπνεύµατος 0.6mm, µαύρο 25 Μαρκαδόρος οινοπνεύµατος 0.6mm, κόκκινο 1 τεµ. 1 τεµ. 3 τεµ. 3 τεµ. 26 Οικοδοµικό καρότσι 1 τεµ. 27 Ανταλλακτική ρόδα 1 τεµ. οικοδοµικού καροτσιού 28 Ακετόνη (CH 3 COCH 3 ) 50 lt 29 Εργαστηριακή ψηφιακή ζυγαρία ακριβείας, µέγιστη ζύγιση 30Kgr. 30 Σκόνη αγιογραφίας, ώχρα γαλλική 31 Σκόνη αγιογραφίας, σιένα ωµή 1 τεµ.

14 32 Σκόνη αγιογραφίας, όµπρα ψηµένη 33 Σκόνη αγιογραφίας, σιένα ψηµένη 34 Σκόνη αγιογραφίας, µπλε κοβαλτίου 35 Σκόνη αγιογραφίας, πράσινο τσιµέντου 36 Σκόνη αγιογραφίας, κοκκινίλα 37 Σκόνη αγιογραφίας, όµπρα ωµή 38 Σκόνη αγιογραφίας, µαύρο ivory 39 Σκόνη αγιογραφίας, λευκό τιτανίου 40 Χαλαζιακή άµµος τύπου Μ31 α)απουσία διαλυτών αλάτων και ξένων προσµίξεων (<1%) β) Επιθυµητή κατανοµή κοκκοµετρίας <0.4 2 τεµ. x 250ml 2 σακιά x 40 kgr 41 Χαλαζιακή άµµος χονδρόκοκκη 0.4mm 0.8mm 42 Φυσική Υδραυλική άσβεστος τύπου NHL 5 CHAUX TRADI ή NHL CHAUX BLANCHE (St. Astier, Lafarge) 2 σακιά x 25 kgr 3 σακιά x 35 kgr 43 Πλαστικές λεκάνες 11lt, 15lt 10 τεµ./µέγεθος 44 Πλαστικοί κουβάδες /µέγεθος οικοδοµικοί, βαθµονοµηµένοι 11lt, 15lt 45 Ανταλλακτικά γωνιακών 5τεµ./είδος τροχών για µέταλλο και ξύλο φ Σύρµα κηπουρού 47 Ατµοκαθαριστές 300ml, µε προστασία υπερσυµπίεσης και υπερθέρµανσης, 1000w 48 Εξοπλισµός φαρµακείου 1 τεµ./ είδος (betadine, pulvo, hansaplast, οξυζενέ, οινόπνευµα λευκό, βαµβάκι, ράµµατα, γάζες µε επίστρωση, φυσιολογικό ορό µατιών σε αµπούλες) 49 Καρφάκια 35mm, 40mm, 1τεµ./είδος 50mm (1πακ.x2500τεµ.) 50 Ανταλλακτικές µύτες για 20 τεµ. σουβλία 51 Σύριγγες πλαστικές των60ml, 30τεµ./είδος 100ml µε προσαρµοστή, στόµιο luer-lock 52 Έλασµα µόλυβδου 1τεµ. 1τ.µ.x1.5mm 53 Μέτρα των 5m µε αλφάδι 2 τεµ.

15 54 Μπαζοσακούλες 50 τεµ. 55 Μετροταινία ( κορδέλα ) 1 τεµ. 56 Κόσκινα διαµέτρου 25 cm, inox 57 Μπαταρίες αλκαλικές 1.5V, LR20, µεγέθους C, στρογγυλές 58 Βελόνες διαστάσεων φ2,5x50mm, φ1,8x50mm 59 Κολλά σωληνάριο νιτροκυτταρίνης τύπου HMG 30 τεµ. 50 τεµ./είδος 2τεµ. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ (* Σηµειώνεται η τιµή ολογράφως) Ο Προσφέρων (Σφραγίδα Υπογραφή)

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340 Ηµ/νία: 19/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340 Ηµ/νία: 19/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.19 12:45:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7237465ΦΘ3-Ρ7Ν Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/3/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ. ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου 82100 Χίος. 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού

ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ. ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου 82100 Χίος. 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ.Β ΦΑΣΗ" ΕΣΠΑ Ε. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 6451/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 6451/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ναύπλιο, 19-11-2014 Αριθµ. Πρωτ.:Φ1/9/Μ-Ε/659 οικ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ναύπλιο, 19-11-2014 Αριθµ. Πρωτ.:Φ1/9/Μ-Ε/659 οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Ταχ. /νση: Πλ Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας: 21 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/41296/22603/3150 Ηµ/νία: 18/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/41296/22603/3150 Ηµ/νία: 18/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.19 12:43:21 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΥΦΨ465ΦΘ3-ΕΟΒ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/41296/22603/3150

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 29/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4669 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 & Κανάρη 241

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-203 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4024/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4024/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26-2-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 25-2-2015

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26-2-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 25-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα: 9-2-205 Αριθ. Πρωτ.: 307 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι Β Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Κ Λ Α Σ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Χ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/83785/49792/2013 Ηµ/νία: 27/03/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/83785/49792/2013 Ηµ/νία: 27/03/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.03.7 ::9 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ3Μ6ΦΘ3-ΚΘ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/8378/979/03 Ηµ/νία: 7/03/0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 10/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝ ΟΥ Ασπράγγελοι, Ζαγορίου ΤΚ 44007. Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για τη:

ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝ ΟΥ Ασπράγγελοι, Ζαγορίου ΤΚ 44007. Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για τη: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝ ΟΥ Ασπράγγελοι, Ζαγορίου ΤΚ 44007 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ασπράγγελοι, 30/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 643 Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για τη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002997115 2015-08-27

15PROC002997115 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/Φ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ'

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039727 2014-05-12

14PROC002039727 2014-05-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 12.5.2014 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 10826 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 14PROC002039727 2014-05-12 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα