ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 30/10/2013 Α.Π.: 7778/1994/Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής.

2 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την με Α.Π. 1548/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » για την έγκριση των κριτηρίων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 15. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 16. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 3042/726/Α2/ , (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ , ΥΟΔΔ 403/ ), με θέμα: «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 17. Την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με Α.Π. οικ 59545/22623/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7580/ ). 18. Την από εισήγηση της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Σελίδα 2 από 5

3 Αποφασίζουμε 1. Την αποδοχή των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 3042/726/Α2/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ , ΥΟΔΔ 403/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εισήγηση προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ της ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 2. Την ένταξη σαράντα επτά (47) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,16 και δημόσια δαπάνη ,74 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » - Άξονας Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων», σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 3. Την ένταξη εκατόν δύο (102) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,63 και δημόσια δαπάνη ,93 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » - Άξονας Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 4. Την ένταξη εκατόν δώδεκα (112) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,74 και δημόσια δαπάνη ,78 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » - Άξονας Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 5. Την ένταξη τριάντα πέντε (35) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,01 και δημόσια δαπάνη ,79 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » - Άξονας Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 6. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων διακοσίων τριάντα (230) έργων με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό ,00 και δημόσια δαπάνη ,17 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » - Άξονας Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων», σύμφωνα με το Παράρτημα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σελίδα 3 από 5

4 7. Προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίζουμε να παράσχουμε επιπλέον τη δυνατότητα ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα έργα των σημείων 2 έως 5 της παρούσας απόφασης λόγω εξάντλησης του αρχικά αναφερόμενου προϋπολογισμού στην πρόσκληση του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά » - Άξονας Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων». Ο αριθμός των έργων αυτών είναι πεντακόσια ενενήντα πέντε (595) με συνολικό προϋπολογισμό ,44 και δημόσια δαπάνη ,87, και αναλύεται ακολούθως: 7.1 Τριακόσια δέκα (310) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,91 και δημόσια δαπάνη ,16 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VI που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7.2 Διακόσια ογδόντα πέντε (285) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,53 και δημόσια δαπάνη ,71 από τα συνολικά έργα του σημείου 7, ανήκουν στον τομέα ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VII που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 8. Προϋπόθεση για την ένταξη των έργων του σημείου 7 της παρούσας, αποτελούν: α. η υποβολή έως την από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο την Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η επιτάχυνση της υλοποίησης σημαντικού αριθμού πρόσθετων επενδύσεων για την αναθέρμανση της οικονομίας της χώρας. 9. Για τα έργα του σημείου 7 ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την Σελίδα 4 από 5

5 Επιπλέον αποφασίζουμε τα εξής: 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνάψει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης προς τον Δικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισμού 800/2008. Επιπλέον, επειδή οι παραπάνω επενδύσεις υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η οικονομική συμμετοχή κάθε επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. 2. Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 5 από 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Δημόσια Δαπάνη 1 ΒΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ ΕΠΕ 84, , , ,02 2 ΒΕΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 77, , , ,86 3 ΒΕΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 76, , , ,52 4 ΒΕΣ ΙΟΝΙΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΕ 76, , , ,78 5 ΒΕΣ ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 75, , , ,00 6 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 74, , , ,36 7 ΒΕΣ ΡΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 74, , , ,88 8 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 73, , , ,50 9 ΒΕΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΒΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 73, , , ,02 10 ΒΕΣ ΓΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 73, , , ,35 11 ΒΕΣ ΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 71, , , ,17 12 ΒΕΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 70, , , ,60 13 ΒΕΣ ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 70, , , ,74 14 ΒΕΣ Δ. ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 69, , , ,88 15 ΒΕΣ Γ. ΠΑΝΙΠΕΡΗΣ Μ. ΜΟΥΡΙΚΗ Ο.Ε. 69, , , ,55 16 ΒΕΣ E ΚΟΝΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 68, , , ,50 17 ΒΕΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 67, , , ,50 18 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗ 67, , , ,96 19 ΒΕΣ ΚΟΥΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 67, , , ,50 20 ΒΕΣ ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 67, , , ,00 1 από 3

7 21 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δημόσια Δαπάνη 66, , , ,35 22 ΒΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ 66, , , ,72 23 ΒΕΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 65, , , ,00 24 ΒΕΣ GJINI NIKOLIN 65, , , ,43 25 ΒΕΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΒΕΕ 64, , , ,07 26 ΒΕΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 64, , , ,93 27 ΒΕΣ ΣΤΑΜΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 63, , , ,29 28 ΒΕΣ Α.ΛΕΥΚΙΜΙΑΤΗΣ - Α. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 63, , , ,58 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ 29 ΒΕΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε 63, , , ,00 30 ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 62, , , ,00 31 ΒΕΣ ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62, , , ,00 32 ΒΕΣ Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΑΕ 62, , , ,50 33 ΒΕΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΕΛΙΟΣ 61, , , ,61 34 ΒΕΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ 61, , , ,75 35 ΒΕΣ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 61, , , ,46 36 ΒΕΣ ΥΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε. 61, , , ,00 37 ΒΕΣ ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 61, , , ,50 38 ΒΕΣ ΚΟΡΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60, , , ,00 39 ΒΕΣ ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60, , , ,50 40 ΒΕΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 60, , , ,50 41 ΒΕΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 59, , , ,00 2 από 3

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Δημόσια Δαπάνη 42 ΒΕΣ ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ 59, , , ,00 43 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΛΑΟΠΟΔΗ Ο.Ε 56, , , ,51 44 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56, , , ,50 45 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΔΙΑΒΑΤΗ Ο.Ε. 54, , , ,72 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 46 ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 54, , , ,63 47 ΒΕΣ ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53, , , ,50 ΣΥΝΟΛΑ , , ,74 3 από 3

9 1 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΕ Δημόσια Δαπάνη 91, , , ,88 2 ΒΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 89, , , ,23 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3 ΒΕΣ ΑΕ 89, , , ,90 4 ΒΕΣ ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 89, , , ,64 5 ΒΕΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 89, , , ,72 6 ΒΕΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 88, , , ,22 7 ΒΕΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87, , , ,09 8 ΒΕΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 86, , , ,30 9 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 86, , , ,34 10 ΒΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 85, , , ,24 11 ΒΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85, , , ,42 12 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 84, , , ,87 13 ΒΕΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 84, , , ,40 14 ΒΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 84, , , ,00 15 ΒΕΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 84, , , ,00 16 ΒΕΣ ΙΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ 84, , , ,00 17 ΒΕΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 84, , , ,50 18 ΒΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ RESORT ΑΞΕΤΕ 83, , , ,66 19 ΒΕΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 83, , , ,25 20 ΒΕΣ ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 83, , , ,84 21 ΒΕΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 82, , , ,62 22 ΒΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΞΤΕ 82, , , ,00 1 από 5

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Δημόσια Δαπάνη 23 ΒΕΣ ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 82, , , ,00 24 ΒΕΣ ΜΠΟΡΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 82, , , ,00 25 ΒΕΣ Αναγνώστης Αλέξανδρος 82, , , ,92 26 ΒΕΣ ΓΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 82, , , ,89 27 ΒΕΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 82, , , ,00 28 ΒΕΣ ΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 82, , , ,00 29 ΒΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 81, , , ,42 ΣΙ ΒΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 30 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81, , , ,38 31 ΒΕΣ ΦΛΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 81, , , ,50 32 ΒΕΣ ΤΣΟΥΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 81, , , ,71 33 ΒΕΣ ΜΑΡΓΕΛΗ ΝΙΚΗ 81, , , ,70 ΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 34 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81, , , ,63 35 ΒΕΣ ΜΕΜΗ ΜΑΡΙΑ 80, , , ,34 36 ΒΕΣ ΓΟΥΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80, , , ,50 37 ΒΕΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 80, , , ,42 38 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΛΒΑΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 80, , , ,50 39 ΒΕΣ ΡΑΡΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 80, , , ,47 40 ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80, , , ,02 41 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ Ο.Ε. 80, , , ,60 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 42 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 80, , , ,60 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 43 ΒΕΣ Α.ΝΑΣΤΟΥΛΗ-Χ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Ο.Ε. 80, , , ,22 2 από 5

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Δημόσια Δαπάνη 44 ΒΕΣ ΔΑΓΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 80, , , ,02 45 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ 80, , , ,57 46 ΒΕΣ ΠΑΝΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 80, , , ,42 ΠΟΥΛΙΕΖΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, 47 ΒΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 80, , , ,24 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 48 ΒΕΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 79, , , ,82 49 ΒΕΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 79, , , ,92 Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 50 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 79, , , ,62 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 51 ΒΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 79, , , ,64 52 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 79, , , ,88 53 ΒΕΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 79, , , ,73 54 ΒΕΣ ΧΡΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ 78, , , ,37 55 ΒΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 78, , , ,43 56 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 78, , , ,70 57 ΒΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. 78, , , ,87 58 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 78, , , ,12 59 ΒΕΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 78, , , ,49 60 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 78, , , ,68 61 ΒΕΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 78, , , ,47 62 ΒΕΣ ΗΛΙΟΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. 78, , , ,89 63 ΒΕΣ ΧΡ. & ΓΡ. ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε. 78, , , ,71 64 ΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 78, , , ,54 3 από 5

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Δημόσια Δαπάνη 65 ΒΕΣ ΣΙΝΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε. 77, , , ,98 66 ΒΕΣ ΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 77, , , ,41 67 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ - ΜΑΥΡΩΝΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 77, , , ,21 68 ΒΕΣ ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 77, , , ,74 69 ΒΕΣ ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΖΩΗΣ 77, , , ,25 70 ΒΕΣ ΠΑΡΘΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ 77, , , ,21 71 ΒΕΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 77, , , ,88 Δ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 72 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 77, , , ,25 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 73 ΒΕΣ ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 77, , , ,00 74 ΒΕΣ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΣΑ & ΣΙΑ ΟΕ 77, , , ,00 75 ΒΕΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ 77, , , ,50 76 ΒΕΣ ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 77, , , ,87 77 ΒΕΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 77, , , ,00 78 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Λ ΚΑΙ Θ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΟΕ 77, , , ,91 79 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 77, , , ,10 80 ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 76, , , ,34 81 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ Ο.Ε. 76, , , ,00 82 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ 76, , , ,88 83 ΒΕΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 76, , , ,47 84 ΒΕΣ ΓΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 76, , , ,63 85 ΒΕΣ ΖΑΝΤΕ ΠΛΑΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4 από 5 76, , , ,49

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Δημόσια Δαπάνη 86 ΒΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 76, , , ,26 ΤΑΡΤΑΡΟΥΓΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 87 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,48 88 ΒΕΣ ΚΑΒΒΑΔΑ ΕΛΕΝΗ 76, , , ,46 89 ΒΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 76, , , ,20 90 ΒΕΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 76, , , ,50 91 ΒΕΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 76, , , ,89 ΤΕΡΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 92 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,00 93 ΒΕΣ ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 76, , , ,97 94 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 76, , , ,61 95 ΒΕΣ ΠΑΚΤΙΤΗΣ ΙΩΑΝNΗΣ 76, , , ,89 96 ΒΕΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 76, , , ,50 97 ΒΕΣ ΥΙΟΙ Ν. ΠΑΞΙΝΟΥ ΟΕ 76, , , ,00 98 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΙΡΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 76, , , ,99 99 ΒΕΣ ΒΑΛΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 76, , , , ΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Σ Α Α.Ε. 76, , , , ΒΕΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 76, , , , ΒΕΣ ΛΑΜΠΡIΝΟΣ ΡΟΥΧΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 75, , , ,75 ΣΥΝΟΛΑ , , ,93 5 από 5

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Δημόσια Δαπάνη 1 ΒΕΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 77, , , ,68 2 ΒΕΣ ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 75, , , ,99 TΡΑΒΕΛΓΟΥΩΡΛΤ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 3 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 75, , , ,00 4 ΒΕΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 75, , , ,00 5 ΒΕΣ ΛΙΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 74, , , ,00 6 ΒΕΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ 74, , , ,62 7 ΒΕΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74, , , ,95 8 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 74, , , ,44 9 ΒΕΣ ΤΟΠΟΣ Α.Ε. 73, , , ,70 10 ΒΕΣ ΓΚΟΓΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 73, , , ,00 11 ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 72, , , ,38 12 ΒΕΣ ΜΠΑΤΑΣ ΦΩΤΗΣ 72, , , ,92 13 ΒΕΣ ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 72, , , ,25 14 ΒΕΣ Σ. ΚΑΙ Ν. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε 72, , , ,00 15 ΒΕΣ ΛΑΖΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΩ & ΣΙΑ Ε.Ε. 71, , , ,00 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 16 ΒΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 71, , , ,62 17 ΒΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 71, , , ,50 18 ΒΕΣ ΤΖΩΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 71, , , ,48 19 ΒΕΣ ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 71, , , ,00 20 ΒΕΣ ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 71, , , ,78 21 ΒΕΣ ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 71, , , ,00 1 από 6

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Δημόσια Δαπάνη 22 ΒΕΣ ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 71, , , ,63 23 ΒΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 70, , , ,29 CORCYRA TRAVEL SERVICES-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ 24 ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 70, , , ,35 ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 25 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Ε) 70, , , ,59 26 ΒΕΣ ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε. 70, , , ,00 27 ΒΕΣ ΓΚΟΟΥ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. 69, , , ,14 ΤΡΑΒΕΛ ΚΟΜΠΑΝΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 28 ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 69, , , ,00 29 ΒΕΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 69, , , ,00 30 ΒΕΣ ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69, , , ,29 31 ΒΕΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 68, , , ,95 32 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 68, , , ,50 33 ΒΕΣ ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 68, , , ,62 34 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 68, , , ,50 35 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 67, , , ,08 36 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 67, , , ,00 37 ΒΕΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 67, , , ,91 38 ΒΕΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ Α.-ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ Σ. ΟΕ 67, , , ,00 39 ΒΕΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67, , , ,00 40 ΒΕΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 67, , , ,10 41 ΒΕΣ ΩΜΕΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 67, , , ,73 2 από 6

16 42 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δημόσια Δαπάνη 67, , , ,70 43 ΒΕΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 67, , , ,25 44 ΒΕΣ ΡΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 66, , , ,57 45 ΒΕΣ ΑΡΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 66, , , ,00 46 ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 66, , , ,00 47 ΒΕΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66, , , ,25 48 ΒΕΣ ΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 66, , , ,50 49 ΒΕΣ Χ.ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 66, , , ,00 50 ΒΕΣ ΚΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 66, , , ,50 51 ΒΕΣ Κ ΓΚΑΣΙΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 65, , , ,81 52 ΒΕΣ ΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΑΜΩ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 65, , , ,40 53 ΒΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65, , , ,50 54 ΒΕΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 65, , , ,00 55 ΒΕΣ ΚΟΥΤΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 65, , , ,67 56 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ 65, , , ,37 57 ΒΕΣ ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65, , , ,87 58 ΒΕΣ AΦΟΙ Δ. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ ΟΕ 65, , , ,00 59 ΒΕΣ Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 64, , , ,13 60 ΒΕΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 64, , , ,00 61 ΒΕΣ ΚΡΕΖΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 64, , , ,58 62 ΒΕΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 64, , , ,00 3 από 6

17 63 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δημόσια Δαπάνη 64, , , ,25 64 ΒΕΣ ΓΟΥΡΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 64, , , ,00 65 ΒΕΣ ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 64, , , ,14 66 ΒΕΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 64, , , ,62 67 ΒΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Π ΞΕΝΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 63, , , ,00 68 ΒΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ 63, , , ,00 69 ΒΕΣ ΣΠΑΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 63, , , ,92 70 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 63, , , ,58 71 ΒΕΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 63, , , ,51 72 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ 63, , , ,12 73 ΒΕΣ ΚΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 63, , , ,90 74 ΒΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62, , , ,78 75 ΒΕΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 62, , , ,00 76 ΒΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 62, , , ,18 77 ΒΕΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62, , , ,13 78 ΒΕΣ ΙΣΟΥΦΙ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΟΕ 62, , , ,80 79 ΒΕΣ ΑΝΤ ΤΖΑΡΟΥΓΚΙΑΝ ΑΛ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΟΕ 61, , , ,56 80 ΒΕΣ Φ.ΚΑΖΙΑΝΗΣ Α.Ε, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ,ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΩΠΩΝ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 61, , , ,00 81 ΒΕΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61, , , ,49 4 από 6

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Δημόσια Δαπάνη 82 ΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 61, , , ,20 83 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΣ 61, , , ,00 84 ΒΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61, , , ,28 85 ΒΕΣ Ε. ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 61, , , ,44 86 ΒΕΣ ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 60, , , ,29 87 ΒΕΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60, , , ,00 88 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 60, , , ,53 89 ΒΕΣ ΔΑΝΑΗ ΓΚΙΟΚΕΖΑ 60, , , ,69 90 ΒΕΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 60, , , ,80 91 ΒΕΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο.Ε. 59, , , ,00 92 ΒΕΣ ΔΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 59, , , ,50 93 ΒΕΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59, , , ,01 94 ΒΕΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58, , , ,27 95 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 58, , , ,50 96 ΒΕΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 57, , , ,50 97 ΒΕΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 57, , , ,32 98 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΤΗ Ο.Ε 57, , , ,00 99 ΒΕΣ ΓΟΥΡΖΗ ΕΛΕΝΗ 56, , , ,25 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & 100 ΒΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 56, , , , ΒΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΗ 56, , , , ΒΕΣ ΛΟΥΤΑΣ ΑΕΒΕ 55, , , ,50 5 από 6

19 103 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημόσια Δαπάνη 54, , , , ΒΕΣ ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 54, , , , ΒΕΣ ΧΕΛΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54, , , , ΒΕΣ ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 53, , , ,50 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 52, , , ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ ΣΤΙΓΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 108 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 52, , , , ΒΕΣ ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50, , , , ΒΕΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΙΡΗ 50, , , , ΒΕΣ ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 50, , , , ΒΕΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50, , , ,55 ΣΥΝΟΛΑ , , ,78 6 από 6

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΝΕΕΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Θεματική Ενότητα Βαθμολογία Συνολικός Δημόσια Δαπάνη 1 ΒΕΣ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τουρισμός 97, , , ,31 2 ΒΕΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ Μ. - ΤΣΟΥΤΣΗΣ Ε.ΟΕ Τουρισμός 97, , , ,00 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.- 3 ΒΕΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τουρισμός 96, , , ,00 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΟΦΙΑΣ- 4 ΒΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΑΡΘΗ & ΚΟΝΔΥΛΙΑΣ-ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ Τουρισμός 95, , , ,50 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ(ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 5 ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Τουρισμός 95, , , ,94 6 ΒΕΣ ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τουρισμός 94, , , ,63 Εμπόριο - 7 ΒΕΣ ΓΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπηρεσίες 93, , , ,07 8 ΒΕΣ ΜΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ Τουρισμός 93, , , ,44 9 ΒΕΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τουρισμός 93, , , ,42 10 ΒΕΣ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΔΙ RESORT ΙΚΕ Τουρισμός 92, , , ,58 11 ΒΕΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τουρισμός 92, , , ,08 12 ΒΕΣ ΚΟΤΣΙΦΑ ΣΟΦΙΑ Τουρισμός 92, , , ,94 ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 13 ΒΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τουρισμός 92, , , ,21 14 ΒΕΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Τουρισμός 91, , , ,75 15 ΒΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε Τουρισμός 91, , , ,00 16 ΒΕΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μεταποίηση 90, , , ,82 17 ΒΕΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τουρισμός 90, , , ,85 18 ΒΕΣ Λιβέρης Παναγιώτης ΙΚΕ Τουρισμός 90, , , ,46 Page 1 of 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13/7/2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 30/6/2012

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 30/6/2012 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 30/6/2012 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE 2008 50.000.000 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα