EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Επαναπροκηρύσσουμε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Επαναπροκηρύσσουμε"

Transcript

1 EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 333/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 333/ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια α) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, β) περιφερειακών συσκευών και εξαρτημάτων Η/Υ, γ) οπτικοακουστικών μέσων, δ) φωτοτυπικό μηχάνημα και συσκευές FAX Επαναπροκηρύσσουμε Λόγω μη υποβολής του κατώτερου προαπαιτούμενου αριθμού προσφορών, τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια α) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, β) περιφερειακών συσκευών και εξαρτημάτων Η/Υ, γ) οπτικοακουστικών μέσων, δ) φωτοτυπικό μηχάνημα και συσκευές FAX, όπως αυτή περιγράφεται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ, και Δ της παρούσας. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 (τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και άλλων τυχόν εξόδων (πιθανή εγκατάσταση, εκπαίδευση χρήσης, λογισμικό), σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α.Ε , οικονομικού έτους Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά, λειτουργικά, καινούρια και να καλύπτονται από εγγύηση. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07, το Τμήμα Θεολογίας διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της ποσότητας από 30% έως 50%. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 03 η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ., στο Τμήμα Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, ΤΚ Κατά τη διενέργεια 1

2 αυτού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους αν το επιθυμούν, εφόσον προσκομίζουν σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Θεολογίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες με και στο τηλέφωνο Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών : Κάθε ΠΡΟΣΦΟΡΑ καταρτίζεται και επιβάλλεται ως ακολούθως: 1.1. Οι Προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην Προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα Οι Προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Γραμματεία του Τμήματος, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, ΤΚ , στον 2 ο όροφο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 30 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της Γραμματείας της Σχολής λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο αρ. 219 στο δεύτερο όροφο υπόψη κ. Νάσιου ( ) Οι Προσφορές, οι οποίες πρέπει να είναι τόσο αναλυτικές (τιμή ανά είδος), όσο και συγκεντρωτικές (συνολικό ποσό δαπάνης) των υπό προμήθεια ειδών, όπως περιγράφονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ της παρούσας, πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ., να είναι καθαρογραμμένες και μονογεγραμμένες από τον διαγωνιζόμενο Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο Προσφοράς, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογεγραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι επιθυμητή. Στον κυρίως Φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να εμφανίζονται ευκρινώς οι ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό γ) τα στοιχεία του διαγωνισμού 2

3 δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Ο κυρίως Φάκελος κάθε ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των ενδιαφερόμενων προμηθευτών θα περιλαμβάνει ξεχωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και ξεχωριστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, ως εξής: Α. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Στον κυρίως ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαμβάνεται και χωριστός ΚΛΕΙΣΤΟΣ Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει: α. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκρισηπαραπομπή και κατ απόλυτη αντιστοιχία προς τους πίνακες των Παραρτημάτων με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης (βλέπε Παράρτημα Α, Β, Γ, και Δ ), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. β. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει 1) ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και 2) ότι αυτά πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις που βαρύνουν τον κατασκευαστή των προϊόντων αυτών (δηλώσεις συμμόρφωσης CE). γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και στελέχωση από ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να μπορεί να διενεργεί τμηματικά παραδόσεις των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο στον οποίο εκάστοτε θα υποδεικνύεται από το ενδιαφερόμενο Τμήμα ή Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Β. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς Στον κυρίως ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαμβάνεται και χωριστός ΚΛΕΙΣΤΟΣ Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για κάθε είδος ξεχωριστά, καθώς και για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ της παρούσας πρόσκλησης. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη 3

4 λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. Στην Προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη. Οι τιμές της Προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται κάθε αύξηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του Προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους Στον κυρίως Φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού : Β. Σταθοκώστα, Κ. Θ. Ζάρρας, Μ. Μαριόρας Διεύθυνση: Πανεπιστημιόπολη Αθηνών, ΤΚ Άνω Ιλίσια Αριθμ. Προκήρυξης: Αρ. Πρωτ.: 333/ Ισχύς Προσφορών Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για δυο (2) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή που κρίθηκε ανάδοχος μέχρι και την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Σύμβαση Ο υποψήφιοςανάδοχοςπουθα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Σημειώνεται ότι Ανάδοχος κηρύσσεται ο μειοδότης ανά ομάδα ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ της παρούσης. 4. Παράδοση Παραλαβή 4.1. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά και θα αρχίσει αμέσως μετά την υπο γραφή της σύμβασης σε χώρο πο υ εκάστοτε θα υπο δεικνύεται από το ενδιαφερόμενο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και θα ολοκληρωθεί έως την 12 η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη. 4

5 4.2. Τα υλικά πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και η παράδοσή τους θα εκτελείται εντός τριών (3) το πολύ εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία Κατά την παράδοση των υλικών θα υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρουτον προμηθευτή. Η Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας Βελουδία Γ.Σιδέρη-Παπαδοπούλου Καθηγήτρια Συνημμένα: - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ (Τεχνικά χαρακτηριστικά) και Ε (Σύμβαση) 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6

7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «...» για την προμήθεια 7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης... 9 ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή υπηρεσιών Τίμημα Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις ΑΡΘΡΟ 3ο: Χρόνος, Τόπος και Παράδοση - Παραλαβή της προμήθειας ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και Εμπρόθεσμης Παράδοσης της προμήθειας ΑΡΘΡΟ 6ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις ΆΡΘΡΟ 7ο: Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου ΆΡΘΡΟ 8ο: Ανωτέρα Βία ΆΡΘΡΟ 9ο: Τροποποίηση της Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 10ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών ΑΡΘΡΟ 11ο: Διέποντα το έργο έγγραφα ΆΡΘΡΟ 12ο: Λοιποί Όροι

9 . Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ: Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (στο εξής καλούμενο «Πανεπιστήμιο»), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 30,10679) ΑΦΜ.. και Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον., Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο... με ΑΦΜ..της Δ.Ο.Υ.. (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος»), που εδρεύει στο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον., κάτοικο.., οδός.., με ΑΔΤ. ΑΤ.., βάσει του λαμβάνοντας υπόψη:.. το πρώτο συμβαλλόμενο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (καλούμενο στο εξής «το Πανεπιστήμιο») αναθέτει με την παρούσα στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία... (καλούμενη στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια. Ειδικότερα, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια... όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:.. 9

10 ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή υπηρεσιών Τίμημα Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις 1. Το τίμημα για την προμήθεια., ανέρχεται στο ποσό των.. όπως προκύπτει από την οικονομική προσφορά. 2. Το έργο θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους (ΚΑΕ..). Το συνολικό κόστος για την εν λόγω δαπάνη, η δέσμευση της οποίας έχει εγκριθεί με την από. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ.. και αριθμό καταχώρισης. στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ.Ο.Υ., ανέρχεται στο ποσό των. 3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από το Ταμείο του Πανεπιστημίου μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο: Τιμολόγιο Πρακτικό παραλαβής τριμελούς επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ταυτόχρονα. 4. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 5. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 7. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης 10

11 χωριστά, ανάλογα με το μέρος της Υπηρεσίας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. ΑΡΘΡΟ 3ο: Χρόνος, Τόπος και Παράδοση - Παραλαβή της προμήθειας 1. Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης. Συγκεκριμένα ο χρόνος ορίζεται 2. Τυχόν ελαττώματα κάθε είδους από μέρους των υλικών που παραδίδει ο Προμηθευτής, δεν παρατείνουν την συμφωνούμενη, με την παρούσα, προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης. 3. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης της προμήθειας. 4. Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης από τον Ανάδοχο του αντικειμένου της παρούσας ή τυχόν απόρριψη όλου ή μέρους του αντικειμένου της παρούσας, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.Δ. 173/90, του Πανεπιστημίου Αθηνών διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας και μάλιστα με την έκπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου 1. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Πανεπιστήμιο και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 3. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 11

12 ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και Εμπρόθεσμης Παράδοσης της προμήθειας. Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε με την υπογραφή της παρούσας την υπ αριθμ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της για την καλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, εκδόσεως του ποσού των (.) ισχύος μέχρι, η οποία θα του επιστραφεί μετά οριστική εκτέλεση του έργου και εφόσον δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσής της, και ύστερα από εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων των δύο συμβαλλομένων. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Πανεπιστήμιο σε περίπτωση κήρυξης του Προμηθευτή της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 6ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Πανεπιστημίου Αθηνών για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΆΡΘΡΟ 7ο: Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου 1. Μετά την οριστική παράδοση της προμήθειας και μετά την αποπληρωμή του Αναδόχου, λύεται η παρούσα σύμβαση. 2. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 12

13 (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών, (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά, (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου μετά από δεκαπενθήμερη προειδοποίησή του αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των υπηρεσιών. 2. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 3. Μετά από αποχή δύο ημερών ή πέντε περιοδικών καθυστερήσεων μέσα στον μήνα, το Πανεπιστήμιο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να του επιβάλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» κυρώσεις. 4. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 13

14 5. Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. 6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Πανεπιστημίου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. ΆΡΘΡΟ 8ο: Ανωτέρα Βία 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του αναδόχου. β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου. γ. Πλημμύρα. δ. Σεισμός. ε. Πόλεμος. στ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). ζ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του 14

15 σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Αναδόχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης των υπηρεσιών. ΆΡΘΡΟ 9ο: Τροποποίηση της Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 10ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών 1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 11ο: Διέποντα το έργο έγγραφα Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 15

16 ΆΡΘΡΟ 12ο: Λοιποί Όροι 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις το ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα τρία κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Για τον Ανάδοχο 16

17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α A/A ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝ 1 2 Η/Υ Επεξεργαστής Intel Core I GHZ LGA BOX Οθόνη 21.5'' LED FULL HD Σκληρός δίσκος ST AS 1TB BARRACUDA SATA3 Μνήμη RAM Κάρτα γραφικών GIGABYTE HD6670 GV-R667D3-1GI 1GB PCI-E RETAIL Κάρτα Ήχου VIA VT1708S Audio Codec 7.1 CH HD Audio. Κάρτα δικτύου RTL8111DL (10/100/1000 Mbit). Οπτικά μέσα GH24NS90 SECURE DISC DVD REWRITER Κουτιά CASES FC-PE08A PURE SERIES BLACK Τροφοδοτικό Πληκτρολόγιο Ποντίκι Ηχεια 2.0 Black Λογισμικό Microsoft Security Essentials Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Home Premium Ελληνική/Αγγλική Έκδοση 2 1 Η/Υ Intel Core i7 3820, socket LGA 2011, 3.6 GHz Corsair RAM DDR3 8GB (4x2)Kit 1600MHz Microsoft Windows 7 Pro 64bit Greek/Eng OEM Σκληρός δίσκος 1 T Κάρτα γραφικών Πληκτρολόγιο Ποντίκι Web camera Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Home Premium Ελληνική/Αγγλική Έκδοση 3 3 Η/Υ Κατηγορία: Branded PCs Chipset: Intel H61 Express Chipset RAM: 4096MB (2x2048MB) DDR3 1333MHz, up to 8192MB maximum memory VGA: Intel HD Graphics 2000 HDD: 500GB SATA III (7200rpm) Optical: DVD±RW Λειτουργικό: Microsoft Windows 7 Home Premium Ελληνική/Αγγλική Έκδοση Λοιπά στοιχεία: 8x Usb 2.0, Integrated LAN 10/100/1000, VGA port, HDMI port, 3x backpanel connectors for line-in, line-out, microphone-in, 2x front-panel connectors for headphone-output and microphone-in. 4 1 Η/Υ Κατασκευαστής Επεξεργαστή: Intel Τεχνολογία Επεξεργαστή: Pentium 17 1

18 Ονομασία Επεξεργαστή: G630 Ταχύτητα Επεξεργαστή: 2.70 GHz Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7 Home Premium 64 Bit Παρεχόμενο Software: Microsoft Security Essentials Office Starter 2010 Windows Live Essentials Μέγεθος Μνήμης: 4 GB Τύπος Μνήμης: DDR3 Ταχύτητα Μνήμης: 1333 MHz Σκληρός δίσκος χωρητικότητα: 1 TB Ταχύτητα: 7200 rpm Κάρτα γραφικών Chipset: AMD Μοντέλο Κάρτας Γραφικών: HD 5450 Μνήμη Κάρτας Γραφικών: 1024 MB Μητρική:Chipset Μητρικής: Intel Τύπος Chipset Μητρικής: H61 Τύπος Θήκης: Mini Tower Τροφοδοτικό παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts): 450 W Οπτικό Μέσο: DVD±RW Double layer Τύπος Δικτύωσης: Gigabit Ethernet Ταχύτητα Δικτύου: 10/100/1000 Mbps Wireless Lan (802.11a/b/g/n): WIFIN Κανάλια Ήχου: 5.1 Οθόνη Διαγώνιος: 18,5 Ηχεία ενσωματωμένα στην οθόνη Πληκτρολόγιο: Ενσύρματο Ποντίκι: Ενσύρματο H/Y Επεξεργαστής: GHz Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Home Premium 64 Bit Μνήμη: 4 GB DDR MHz Σκληρός δίσκος: 1 TB 5400 rpm Δεύτερος σκληρός δίσκος: 60 GB SSD Οθόνη: 21.5" 1920 x 1080 Πληκτρολόγιο Ποντίκι H/Y Επεξεργαστής: Intel Core i3 3.3 GHz Software: Windows 7 Home Premium GR 64 Bit. Microsoft Security Essentials Office Starter 2010 Windows Live Essentials Windows Live Suite Μνήμη 4 GB. DDR MHz Σκληρός Δίσκος: Χωρητικότητα: 500 GB. Ταχύτητα: 7200 rpm Κάρτα γραφικών: Chipset: Intel Μοντέλο: 2500 Μητρική: Chipset Μητρικής: Intel. Τύπος: H61. DDR3 Οπτικό Μέσο: DVD±RW Double layer Κανάλια Ήχου:

19 7 3 Η/Υ (KENTΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ) Επεξεργαστής - CPU INTEL CORE I GHZ LGA BOX Σκληρός δίσκος 500GB BARRACUDA SATA3 Μνήμη RAM (4GB) = 2 x 2GB DDR3 PC MHZ Κάρτα Γραφικών ενσωματωμένη 'RADEON HD5450 1GB DDR3 PCI-E Μητρική Κάρτα Υποδοχή CPU: Socket Chipse Intel H61 Express Κάρτα Ήχου Realtek 8111E Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit). SECURE DISC DVD REWRITER Κουτιά ΜΙDI TOWER Τροφοδοτικό 500W PSU Πληκτρολόγιο -Ποντίκι OPTICAL WHEEL MOUSE WIRELESS Ηχεία 12WATT Λειτουργικό σύστημα = Microsoft Windows 7 Home Premium Ελληνική/Αγγλική Έκδοση και λογισμικό ΜΙCROSOFT OFFICE READY Η/Υ Επεξεργαστής: Intel Core i η 3450 Οθόνη Μνήμη DDR MHZ Δίσκος SATA 7200rpm 500 GB Γραφικά HD MB Πληκτρολόγιο Ποντίκι Ηχεία Λειτουργικό Windows 7 Home premium 64 bit Chipset μητρικής Intel H61, Tροφοδοτικό 550W, Oπτικό μέσο Blue-ray disk Rewriter ενσύρματης Η/Υ i-mac Eπεξεργαστής: 2.5GHz Quad Core Intel Core i5 Level 3 Cache: 6MB Shared Οθόνη: 21.5" (1920 x 1080) LED-backlit glossy widescreen (16-9) TFT active matrix, τεχνολογίας IPS Δίαυλος συστήματος: 1333MHz Mνήμη (16GB maximum): 4GB RAM DDR3 (2x2GB SO-DIMM) Σκληρός Δίσκος: 500GB SATA/7200-rpm Oπτικός Δίσκος: 8x SuperDrive με 4x Dual Layer (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) Ενσωματωμένη Facetime HD κάμερα Yποστήριξη Γραφικών: AMD Radeon HD 6750M graphics processor με 512MB GDDR5 Θύρες: 1 Firewire 800Mbps, 4 USB 2.0 θύρες,thunderbolt port, δυνατότητα για έξοδο DVI 19 3

20 Dual-link DVI ή VGA, SDXC card slot Ήχος: Ενσωματωμένα ηχεία με 17 watt ψηφιακό ενισχυτή, μικρόφωνο, headphone/optical digital line out και line in, υποστήριξη για Apple iphone headset Επικοινωνία: 10/100/1000 BASE-T Ethernet connector (Gigabit) Ασύρματη Επικοινωνία: AirPort Extreme (802.11n) και Bluetooth 2.1+EDR (Enhanced Data Rate) module, δέκτης IR. Λογισμικό: Mac OS X Lion v αγγλικό με ελληνική λειτουργικότητα: Mail, Address Book, ical, the Mac App Store, itunes, Safari, Time Machine, FaceTime, Photo Booth, Mission Control, Launchpad, AirDrop, Resume, Auto Save, Versions, Quick Look, Spotlight, QuickTime, ilife '11 Wireless Keyboard & Magic Mouse 1 Η/Υ imac 21.5 inch 2.8GHz Quad-Core Intel Core i7 Μνήμη: 4GB 1333 MHz DDR3 SDRAM 10 Σκληρός δίσκος: 1 TB serial ATA Οθόνη: 21.5-inch (viewable) LED-backlit glossy 16:9 widescreen TFT active-matrix display; 1920 by 1080 pixels; millions of colors; IPS technology H/Y imac 11 Oθόνη glossy 21.5 ιντσων led-backlit tft με επεξεργαστη Intel core i7 στα 2.8ghz 1 Σκληρός δίσκος 1τβ,4gb,1333 MHz ddr3 sdram, at1 Radeon hd mb, με wireless keyboard (γρ/εν) Φορητός Η/Υ Eπεξεργαστής: 1,7 GHz dual core Intel Core i5 (Turbo Boost έως 2,6 GHz) L23cache: 3 MB shared Mνήμη : 4 GB DDR3 με ταχύτητα 1600MHz Oθόνη: 11,6 ιντσών LED οπίσθιου φωτισμού με ανάλυση 1366 x 768 Yποστήριξη Γραφικών: Intel HD 4000 Multi-Touch trackpad Ενσωματωμένη 720p Facetime κάμερα 12 1 Ήχος: ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο μικρόφωνο, θύρα ακουστικών Επικοινωνία: Wi-Fi n (συμβατότητα με a/b/g), Bluetooth 4.0 Αποθηκευτικός χώρος: 128GB SSD Θύρες: Thunderbolt, δύο USB3 Λογισμικό: OS X 10.7 Lion με ελληνική λειτουργικότητα (δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης στο OS X Mountain Lion) Περιλαμβάνει Mail, Address Book, ical, Mac App Store, itunes, Safari, Time Machine, FaceTime, Photo Booth, Mission Control, Launchpad, AirDrop, Resume, Auto Save, Versions, Quick Look, Spotlight, QuickTime, ilife (iphoto, imovie, Garageband) Φορητός Η/Υ Διάσταση οθόνης: 15.6" Ανάλυση οθόνης: 1366Χ768 Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Home Premium GR/EN 64-bit Επεξεργαστής: Core i5 2450(2.50GHz) Χωρητικότητα μνήμης: 4GB Μνήμη κάρτας γραφικών: 2048MB Σκληρός δίσκος: 640 GB 20 4

21 Οπτικά μέσα: DVD-RW Δίκτυο Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi, Bluetooth Web camera:2.0 Megapixels Έξοδοι: USB, VGA, HDMI 14 1 Φορητός Η/Υ Διάσταση οθόνης: 15.6" Ανάλυση οθόνης: 1366Χ768 Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Home Premium GR/EN Επεξεργαστής: Intel Core i5 3210M 2.50GHz Μνήμη RAM: 4GB Μνήμη κάρτας γραφικών: 1024MB Σκληρός δίσκος: 500 GB Ethernet, Wi-Fi Web camera, DVD-R 1 Φορητός Η/Υ Διαγώνιος Οθόνη Τύπος Οθόνης LED Τεχνολογία Οθόνης Acer Cine Crystal Ανάλυση 1600 x 900 Οθόνη 16:9 Ναι Κάρτα γραφικών Τύπος Κάρτας Γραφικών Αυτόνομη Μνήμη Κάρτας Γραφικών 1024 MB Chipset ΑMD Μοντέλο Κάρτας Γραφικών Radeon HD 6650M Επεξεργαστής Επεξεργαστής Core i5 Κατασκευαστής Επεξεργαστή Intel Τεχνολογία Επεξεργαστή Core i5 Μοντέλο Επεξεργαστή 2450M Ταχύτητα Επεξεργαστή 2.50 GHz Μνήμη Μέγεθος Μνήμης 4 GB Τύπος Μνήμης DDR3 Μέγιστη Μνήμη 8 GB Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 500 GB Αριθμός Σκληρών Δίσκων1 Χωρητικότητα Δίσκου 500 GB 15 Σύνδεση Σκληρού Δίσκου SATA Οπτικά μέσα Οπτικό Μέσο DVD Super Multi (Double Layer) Πολυμέσα Webcam Αudio Technology HD Audio support Αριθμός Ηχείων 2 Δίκτυα Wireless Lan (802.11a/b/g/n) WIFIN Θύρα Ethernet Θύρα Ethernet Συνδέσεις Card Reader Ναι USB 2.02xUSB 2.0 USB 3.01xUSB 3.0 VGA out VGA out HDMI out1xhdmi out Microphone in1xmicrophone in Headphone Out1xHeadphone Out Μπαταρία Τύπος Μπαταρίας Li-Ion Battery Cell6 Χωρητικότητα Μπαταρίας4400 mah Software Λειτουργικό ΣύστημαWindows 7 Home Premium 64 Bit Παρεχόμενο Software Acer Recovery Adobe Reader Windows Live Essentials 16 3 Φορητός Η/Υ με ευρεία οθόνη led 13.3'' οπίσθιου φωτισμού με επεξεργαστή Intel dual core i5 στα 2.4ghz με σκληρό δίσκο 500 gb serial ata rpm,2x2gb 1333 MHz ddr3 sdram 21 5

22 και κάρτα γραφικων Intel hd graphics 3000 με 384 μβ 17 3 Φορητός Η/Υ DELL XPS 15 L502X 15.6'' INTEL I7-2670QM 6GB 500GB NVIDIA GT525M 1GB Οθόνη 15.6'' Full HD WLED, με ανάλυση 1920 x 1080 pixel Μνήμη: 6144MB DDR3 στα 1333 MHz, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 8GB Σκληρός Δίσκος: 500GB SATA (7200rpm). Οπτικός Δίσκος: DVD+/-RW DL. Κάρτα γραφικών: Nvidia GeForce GT525M με 1024MB αυτόνομης μνήμης. Ενσύρματη και ασύρματη επικοινωνία: 10/100/1000Mbps Ethernet, Wifi g/n, Bluetooth 3.0. Διασυνδέσεις: 2 x USB 3.0, 1 x esata/usb2.0, 1 x Mini DisplayPort, 1 x HDMI 1.4, 9 in 1 Media card reader (SD, SDIO, SDXC, SDHC, MS, MS Pro, MMC, MSXC, xd), 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone out με υποστήριξη SPDIF, 1 x microphone in, 1 x DC-in jack για AC adapter. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη κάμερα HD στα 2.0 megapixel με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο. Ήχος: Στερεοφωνικά ηχεία JBL και subwoofer (συνολικά 20W). Μπαταρία: 6 κελιών λιθίου ιόντων. Προεγκατεστημένο λογισμικό: Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Ελληνικά/Αγγλικά Φορητός Η/Υ Macbook Air Διαγώνιος Οθόνης:11.6" Τύπος Οθόνης: LED Τεχνολογία Οθόνης: Backlit Glossy Ανάλυση: 1366 x 768 Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη Μοντέλο Κάρτας Γραφικών: Intel HD Graphics 4000 Επεξεργαστής: Core i5 Κατασκευαστής Επεξεργαστή: Intel Ταχύτητα Επεξεργαστή: 1.7 GHz Μέγεθος Μνήμης: 4 GB Τύπος Μνήμης: DDR3 Μέγιστη Μνήμη: 8 GB Χωρητικότητα: 128 GB Χωρητικότητα Δίσκου: 128 GB Σύνδεση Σκληρού Δίσκου: Flash SSD 19 1 Ταμπλέτα Μοντέλο: Wi-Fi 64GB Διαγώνιος Οθόνης: 9.7" Ανάλυση Οθόνης: 2048x1536 pixels Τεχνολογία Οθόνης: Retina display Κάμερα μπροστά: 0.3 Mp Κάμερα πίσω: 5.0 Mp Λειτουργικό Σύστημα: IOS 5 Μοντέλο Επεξεργαστή: Dual Core A5X 22 6

23 Χωρητικότητα: 64 GB WiFi: WiFi Bluetooth: Bluetooth Μέγιστη χωρητικ. κάρτας μνήμης: 64 GB Ασύρματη Σύνδεση: WiFi Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion Polymer 20 2 Ταμπλέτα 64GB+Θηκη Οθόνη Retina 9.7 ιντσών με Multi-Touch και τεχνολογία IPS Διπύρηνος επεξεργαστής Α5Χ με τετραπύρηνα γραφικά Ενσωματωμένο Wi-Fi και υποστήριξη cellular Κάμερα isight 5MP και FaceTime κάμερα Ios 5 και icloud Εγγραφή βίντεο HD 1080p Έως και 10 ώρες διάρκειας μπαταρίας Μαύρο χρώμα 21 1 Ταμπλέτα 64GB WiFi + Cellular Λευκό: Λειτουργικό Σύστημα: Apple ios, Οθόνη - Φορητότητα: 9.7", Επεξεργαστής: Dual-Core A5X, Αποθηκευτικός Χώρος: 64 GB, Συνδεσιμότητα: Wifi + Cellular Netbook Οθόνη Διαγώνιος Οθόνης10.1" Τύπος Οθόνης WSVGA Ανάλυση1024 x 600 Οθόνη 16:9Ναι Κάρτα γραφικών Τύπος Κάρτας Γραφικών Ενσωματωμένη Μνήμη Κάρτας Γραφικών up to 767 MB Chipset Intel Μοντέλο Κάρτας Γραφικών GMA 3600 Επεξεργαστής Κατασκευαστής Επεξεργαστή Intel Τεχνολογία Επεξεργαστή Atom Μοντέλο 22 1 Επεξεργαστή N2600 Ταχύτητα Επεξεργαστή 1.60 GHz Μνήμη Μέγεθος Μνήμης 2 GB Τύπος ΜνήμηςDDR3 Μέγιστη Μνήμη2 GB Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 320 GB Αριθμός Σκληρών Δίσκων1 Χωρητικότητα Δίσκου320 GB Σύνδεση Σκληρού Δίσκου SATA Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου 5400 rpm Πολυμέσα WebCam WebCam Αudio Technology HD Audio support Αριθμός Ηχείων2 Δίκτυα Wireless Lan (802.11a/b/g/n)WIFIN Bluetooth Bluetooth Θύρα Ethernet Θύρα Ethernet Ταχύτητα Δικτύου10/100 Mbps Συνδέσεις Card Reader9-in-1 USB 2.03xUSB 2.0 VGA out1xvga out HDMI out1xhdmi out Microphone in1xmicrophone in Headphone Out1xHeadphone Out Μπαταρία 23 7

24 Τύπος Μπαταρίας Li-Ion Battery Cell6 Software Λειτουργικό ΣύστημαWindows 7 Home Premium 32 Bit 23 1 Οθόνη (TV Monitor) Display 25-in, Γενικά χαρακτηριστικά: Διαγώνιος οθόνης25", Τεχνολογία οθόνης LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανάλυση: 1920X1080, Φωτεινότητα: 250cd/m2, Τυπική Αντίθεση :/ Οθόνη Η/Υ Είδος: LED-TV Monitor Διαγώνιος Οθόνης: 27" Τεχνολογία Οθόνης: LED Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος: MPEG4/MPEG2 Ανάλυση: 1920 x 1080 Φωτεινότητα: 300 cd/m² Χρόνος Απόκρισης: 5 ms Ισχύς Ηχείων: 2 x 5 Watt Είσοδοι: 1xHDMI 1xD-Sub 15 pin 1xΕίσοδος Scart Δυναμική Αντίθεση: :1 Απεικόνιση: 16:9 Wide Έξοδοι: 1xStereo Mini Jack out 25 3 Οθόνη Διαγώνιος: 21,5 in Ανάλυση: 1920x1080 Wide: Ναι Αντίθεση: :1 Χρόνος απόκρισης: 5 ms Λοιπά στοιχεία: VGA, DVI, HDMI 26 3 Οθόνη Τύπος: Monitor 18.5" Ανάλυση: 1366 x 768 Αντίθεση: : Οθόνη 22 LED FULL HD 24 8

25 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β A/A ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝ Εκτυπωτής Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας: Ασπρόμαυρης: Λιγότερο από 14 δευτερόλεπτα. Έγχρωμης: Λιγότερο από 26 δευτερόλεπτα. Ταχύτητα εκτύπωσης: BW: Μέχρι 16 σελίδες A4 / λεπτό (17 σελίδες Letter / λεπτό), COLOR: Μέχρι 4 σελίδες A4 / λεπτό (4 σελίδες Letter /λεπτό). Ανάλυση: Μέγιστη ποιότητα: Μέχρι 2400 x 600 dpi. Δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης: Χειροκίνητα. Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού:κασέτα τροφοδοσίας 130 φύλλων. Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού: 80 φύλλα με όψη προς τα κάτω. Μεγέθη μέσων εκτύπωσης: 76 x 152,4 mm (3" x 6") ~ 216 x 355,6 mm (8,5" x 14"). Είδη μέσων εκτύπωσης: A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5, Διαφάνειες (Μόνο ασπρόμαυρη εκτύπωση), Γυαλιστερή φωτογραφία 220 g/m², Φακέλους, Ετικέτες, Cardstock, Ανακυκλωμένο χαρτί. Επεξεργαστής: 360 MHz. Βασική μνήμη / Μέγιστη μνήμη: 32 MB. Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 Server, Windows 7 / 2008 R2 Server, Λειτουργικό σύστημα X , Διάφορα λειτουργικά συστήματα Linux. Στάθμη θορύβου: Λιγότερο από 45 dba (έγχρωμη εκτύπωση), λιγότερο από 47 dba (ασπρόμαυρη εκτύπωση). Μηνιαία απόδοση: σελίδες. Διαστάσεις (Π x Β x Υ) : 388 x 313 x 243 mm (χωρίς δίσκο χαρτιού). Βάρος: 11 kg Συνδεσιμότητα: Hi-Speed USB 2.0 Κασέτα μαύρου γραφίτη: Μέση απόδοση συνεχούς εκτύπωσης δοχείου μαύρου τόνερ: 1500 σελίδες. Μονάδα απεικόνισης: Περίπου σελίδες (ασπρόμαυρες), 6000 σελίδες (έγχρωμες). Δοχείο Αποβλήτων Γραφίτη:Περίπου σελίδες (ασπρόμαυρες), 2500 σελίδες (έγχρωμες). Κασέτα κίτρινου/ματζέντα/κυανού γραφίτη: Μέση απόδοση συνεχούς εκτύπωσης δοχείου κίτρινου / ματζέντα / κυανού τόνερ: 1000 σελίδες. Εκτυπωτής Color laserjet pro A4 Ταχύτητα: 12/8ppm (Mono/colour) Συνδεσιμότητα: Usb 2.0/ Ethernet Tray: Δίσκος 1: Υποδοχή τροφοδ. προτερ. 1 φύλλου, Δίσκος 2: δίσκος 150 φύλλων Duplex: Manual duplex. Εκτυπωτής Οffice jet pro 8600 plus e-all-in-one (cm750a) συμβατός και για μac 25 1

26 4 1 Εκτυπωτής Laser Ασπρόμαυρος Mέγεθος μέσου (max) =Legal, A4 Ανάλυση (Α&Μ) = 1200 dpi x 1200 dpi Διπλή όψη Διασύνδεση = Παράλληλη, USB Χωρητικότητα μέσου τουλάχιστον = 300 φύλλα Χειρισμός μέσων = Πολλαπλών χρήσεων συρτάρι 50 φύλλων, κασέτα τροφοδοσίας 250 φύλλων Μηνιαίος κύκλος εργασίας = σελίδες Πηγή τροφοδοσίας = AC 230V Απαιτήσεις συστήματος = Microsoft Certification Compatible with Windows 7, Microsoft Windows XP Πολυμηχάνημα Εκτυπωτής-Αντιγραφικό-Σαρωτής Τύπος Έγχρωμη Lazer / Πολυμηχάνημα Λειτουργία: αντιγραφή, fax, εκτύπωση, έγχρωμη σάρωση. Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Black): Έως 33 Σελίδες/λεπτό (ppm). Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Black) Duplex: Έως 17 σελίδες/ λέπτό. Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρης): 7 Δευτερόλεπτα. Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο): Έως 32 αντίγραφα ανα λέπτό (cpm). Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (Α4, Μαύρο): Έως 17 Όψεις ανα λέπτό. Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο): τόσο γρήγορα όπως 8.5 Δευτερόλεπτα. Ταχύτητα Σάρωσης (A4, Μαύρο): Έως 21 / 22 όψεις ανά λεπτό. Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο: 1200 ποιότητα εικόνας, 1200 x 1200 dpi, 2400 ποιότητα εικόνας, 600 x 600 dpi. Πραγματική Ανάλυση σάρωσης: 600 X 600 dpi (mono). Επεξεργαστής: 266 MHz. Μνήμη (Ενσωματωμένη): 128 MB. Μνήμη, Μέγιστη: 128 MB. Διαχείριση χαρτιού (Standard): Συρτάρι Εξόδου χαρτιού 150-σελ., Ενσωματωμένη Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, Έξοδος μεμονωμένων σελίδων χαρτιού, Τροφοδότες χαρτιού 250-σελ.50-Sheet Multipurpose Feeder. Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard: Έως 300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond. Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη: Έως 850 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm. bond. Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό: Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond. Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Maximum: Έως 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond. Χωρητικότητα Φακέλλων: 7. Είδη μέσων εκτύπωσης: Card Stock, Φάκελοι, Paper Labels, Aπλό Χαρτί, Διαφάνειες Μεγέθη μέσων εκτύπωσης: 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, A6 Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio. 26 2

27 Standard θύρες επέκτασης: Fast Ethernet, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Front USB port Compatible with USB 2.0 Specification (Type A). Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard): PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, PDF 1.6, Direct Image. Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυνσης: %. Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm): 216 x 356 mm. Ταχύτητα Modem: 33.6 Kbps. Μέγιστος Mηνιαίος κύκλος εργασιών: Σελίδες/μήνα. Προτεινόμενος Mηνιαίος κύκλος εργασιών: Σελίδες/μήνα. 7 5 Ποντίκι Wired Mouse Σύνδεση: Ενσύρματη Θύρα Σύνδεσης USB: Θύρα USB 8 4 Σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι. Desktop keyboards/mouse wireless 9 3 Πληκτρολόγιο 10 1 Ενσύρματη Σύνδεση, USB 2.0, Διάταξη Ελληνική Ασύρματο Modem Netgear Wireless ADSL Modem/Router N300 Annex A DGN Usb Flash 32GB 12 1 Usb Flash 8GB 13 7 USB sticks 4GB 14 1 Usb flash V90C 8GB Classic 15 4 Μνήμη για FUJ/SIEM KFJ-FPC 165/1 GB 16 1 Μνήμη για NETBOOK DELL INSPIRON mini. JM 667QSU-26 2GB 667 Mhz 17 1 Μνήμη για Laptop DELL INSPIRON JM 667QSU-26 2GB 667 Mhz 18 1 Μνήμη για Laptop HP, Compaq nc JM 667QSU-26 2GB 667 Mhz 19 1 Καλώδιο USB A-B Male m 20 1 Ακουστικά με Μικρόφωνο 21 3 Ηχεία 2.0, με μαγνητική θωράκιση, Ισχύς 10 Watt, Aπόκριση 70 Hz - 20 KHz 22 2 Πολύμπριζο 3 θέσεων 23 1 Μπαλαντέζα δαπέδου 50Μ με 4 θέσεις και θερμική ασφάλεια 24 1 Airport Express Base Station Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις: 0,98 x 0,98 x 0,23 εκ, 240 γραμμάρια Ασύρματα πρωτόκολλα: IEEE a/b/g/n Μέγιστος αριθμός χρηστών: 50 Συμβατότητα: Ταυτόχρονη λειτουργία συσκευών (Υπολογιστές Mac, συσκευές ios, Apple TV, Υπολογιστές με Windows και λοιπών συσκευών) σε a, b, g και n NAT, DHCP, PPPoE, VPN Passthrough (IPSec, PPTP, L2TP), DNS Proxy, SNMP, IPv6 Ασφάλεια: WPA/WPA2, WPA/WPA2 Enterprise, WEP 40-bit και 128-bit, φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC, NAT firewall, 802.1X, PEAP, LEAP, TTLS, TLS, FAST, έλεγχος 27 3

28 εισόδου βάσει χρόνου Θύρες: 10/100ΒASE-T Ethernet WAN, 10/100BASE-T Ethernet LAN, USB2, έξοδος ήχου 3,5 χιλ 25 1 Τροφοδοτικό 550Watt. Χαρακτηριστικά: UPS 26 2 Hub. Χαρακτηριστικά: Συσκευή πρόσθετων εξόδων USB επτάθυρη 1 Eξωτερικό DVD-R Μέγεθος Μνήμης Cache : 1.5 MB Ταχύτητα Ανάγνωσης CD-ROM : 16x Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD-RAM : 8x Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD-ROM : 8x Ταχύτητα Εγγραφής CD-R : 12x 27 Ταχύτητα Εγγραφής DVD+R : 8x Ταχύτητα Εγγραφής DVD-R : 8x Ταχύτητα Εγγραφής DVD+R DL : 8x Ταχύτητα Εγγραφής DVD-R DL : 8x Ταχύτητα Επανεγγραφής CD-RW : 12x Ταχύτητα Επανεγγραφής DVD+RW : 8x Ταχύτητα Επανεγγραφής DVD-RW : 8x Τύπος Σύνδεσης στον Η/Υ : USB 28 1 Desktop for Mac v.7.0-office utilities-πλήρες πακέτο 29 1 Microsoft Office for Mac home and student 2011 family 3 Πρόγραμμα Microsoft office 2011 for mac 30 Microsoft word, Microsoft power point Microsoft excel.τρεις άδειες χρήσης σε τιμή προσιτή για μαθητές και φοιτητές ή για οικιακή χρήση ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ SOFTWARE: Microsoft Windows 7 Home Premium 32-bit Greek DSP 32 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ANABAΘΜΙΣΗ SOFTWARE : Microsoft Office Home & Student /64bit Greek 33 3 Panda Internet Security ΜΝΗΜΗ RAM [HP ] -- 2GB PC (DDR2-800) 28 4

29 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ A/A ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝ 1 1 Web Camera Έγχρωμος αισθητήρας VGA CMOS 1/5 ίντσας Ελάχιστος φωτισμός 1 F2.8 Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής (AGC) Αυτόματη Εξισορρόπηση Λευκού (AWB) Αυτόματο Ηλεκτρονικό Διάφραγμα (AES) Φακός: Εστιακή απόσταση: 2P, 5.01mm, F2.8 4x ψηφιακό ζουμ για εστίαση Δίκτυο Θύρα Ethernet 10/100Base-TX Ασύρματο δίκτυο b/g/n με ασφάλεια WEP/WPA/WPA2 Προστατευόμενη Ρύθμιση Wi-Fi (WPS) για εύκολη ρύθμιση της ασύρματης κρυπτογράφησης Υποστήριξη για Dynamic DNS (Dyndns και D-Link) Υποστήριξη για UPnP Ψηφ. Φωτ. Μηχανή ΓΕΝΙΚΑ Τύπος: Υψηλών επιδόσεων Επεξεργαστής εικόνας: BIONZ 2 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Megapixel: 18.2 MP Τεχνολογία 3D: Ναι Μέγιστη Ανάλυση: 4896x3672 pixels Οπτικό Zoom: 30x Διαγώνιος Οθόνης: 3" Ανάλυση Οθόνης: pixels Ευρυγώνιος φακός: 27mm Ανάλυση Βίντεο: 1920x1080p Διαθέσιμες Θέσεις: ISO Απόσταση mini (macro): 1 cm Διάφραγμα Φακού: f / Μέγεθος Αισθητήρα: CMOS 1 / 2.3 inches Ταχύτητα Κλείστρου: 1-1/4000 sec Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion Τύπος Κάρτας Μνήμης: Memory Stick Duo, Memory Stick Duo Pro, Memory Stick Micro (M2), Memory Stick PRO-HG Duo, SD SDHC SDXC Λειτουργίες Σταθεροποιητής Εικόνας: Optical SteadyShot Οπτικός σταθεροποιητής: SteadyShot Τεχνολογία Ανίχνευσης Προσώπων: Ναι Τεχνολογία Ανίχνευσης Κίνησης: Ναι Πανοραμική λήψη: Ναι Χειροκίνητος έλεγχος (PASM): Ναι Χειροκίνητη εστίαση: Ναι Red-eye Reduction: Ναι Λειτουργία Smile Shutter: Ναι Photo Scenes Number:

30 Εγγραφή Video: Ναι Projector ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Τύπος: Business Τεχνολογία: 3LCD Ευκρίνεια: Τυπική ευκρίνεια (Standard) Μέγιστη Ανάλυση: 800 x 600 pixels Φωτεινότητα: 2600 Αντίθεση: 3000:1 Θήκη Μεταφοράς: Ναι Τεχνικά Χαρακτηριστικά Aspect Ratio: 4:3 (Native) Ελάχιστη Εστιακή Απόσταση: 0.87 m Μέγιστη Εστιακή Απόσταση: 9 m Ελάχιστη Διαγώνιος Οθόνης: 30 inches Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης: 350 inches Λειτουργία Keystone: Ναι Ισχύς Ηχείων: 2 Watt Noise (db)36 db Eco Mode: Ναι Διάρκεια Ζωής Λάμπας: 4000 ώρες Εγγύηση Λάμπας: 12 μήνες ή 1000 ώρες Είσοδοι: 1xHDMI Είσοδος: S -Video Composite in 1xD-Sub 15 pin 1xAudio RCA Λοιπές Συνδέσεις: 1xUSB 2.0 Κάμερα Λειτουργικές κάμερας: 8.0 megapixels Auto Focus Ανάλυση Βίντεο: 1280 x 720 p High Definition Video: Ναι Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο 30 2

31 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, SCANNER ΚΑΙ FAX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ A/A ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝ 1 1 Φωτοτυπικό Μηχάνημα Προδιαγραφές Εκτύπωσης : Ταχύτητα Εκτύπωσης (Α4) [σελ./λεπτό] 25 Ανάλυση Εκτύπωσης [dpi] 1200 x 1200 Μέγιστος Επιτρεπόμενος Αριθμός Αντιγράφων 1 εως 999 Ένθεση Φύλλων Standard Εστίαση (XY Zoom) Ναι Κλίμακα Εστίασης [%] 25 εως 400 (1%) Standard Πηγές Τροφοδοσίας Διπλή κασέτα Standard Χωρητικότητα Χαρτιού [φύλλα] εως 550/550 Βάρη Χαρτιού από συρτάρι [γρ./μ²] 64 εως 90 Διπλή Όψη =Αυτόματη Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως Σελιδοποίησης, Ομαδοποίησης, Μετατόπισης, Περιστροφής Συρραφής, Διάτρησης, Προδιαγραφές Σάρωσης Τύπος Σύνδεσης Ethernet Τεχνολογία/ταχύτητα CCD Μέγιστη Ανάλυση 600 x 600 dpi Κλίμακα Γκρι 256 τόνοι USB Θύρα Standard 2.0 (device), two 2.0 (host) Θύρα Δικτύου Standard Ethernet, προαιρ. ασύρματο Τροφοδοσία Ρεύματος V Energy Star Ναι Οθόνη Χειρισμού Πληκτρολόγιο & Οθόνη Αφής Energy-Save Ναι 2 2 Συσκευή FAX Μέγεθος A4 Χωρητικότητα Χαρτιού 150 φύλλα Οθόνη LCD Ανοιχτή Ακρόαση Τρόπος Κλήσης Τονικό Toner Λειτουργίες Φωτοαντιγραφικό Λειτουργία Ανάκτησης Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser Αναγνώριση Κλήσης Μνήμη Εγγράφων 512 σελίδες Ανάλυση Φαξ έως 300 x 300 dpi Διαδοχική Πολλαπλή Αποστολή Διόρθωση Λαθών 31 1

32 3 1 Επίπεδος σαρωτής Scanner Επιτραπέζιος Max Supported Document Size = 216 x 297 mm Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) ~~ 43 cm x 28 cm x 6.7 cm Οπτική ανάλυση = 4800 dpi x 9600 dpi Μέγιστο μέγεθος εγγράφου = 216 mm x 297 mm Supported Document Type = Διαφάνειες, απλό χαρτί, φιλμ Τύπος διασύνδεσης = USB Πηγή τροφοδοσίας = AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) Microsoft Certified for Windows 7 Περιβαλλοντικά πρότυπα = ENERGY STAR Qualified 32 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΟΜΑΔΑ 1 NETBOOKS (3 τεμ.) προϋπολογισμός 2100 Διαγώνιος Οθόνης 10.1" Τεχνολογία Οθόνης X-Black, LED Ανάλυση 1024 x 600 Τεχνολογία Επεξεργαστή Atom 1.83 GHz Μέγεθος Μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας Υπόψη: 1. Το Νόμο 1404/83 «περί ΤΕΙ» ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 3. Τις κείμενες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Μυτιλήνη 07-12-2011 Αριθ. Πρωτ. 8060 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας

Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας VGN-SR9VN Ο "κινητός" σας συνεργάτης Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ Iνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ν. Πλαστήρα 00, BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 7003 Πληροφορίες: Θεοδωράκης Κων/νος Email: theodora@imbb.forth.gr τηλ. (280) 394543,

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

Βίου Μάθησης ( Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ), Τμήμα Προμηθειών, υπ όψιν κ. Νικολαΐδη Θεόδωρου, το αργότερο μέχρι την 15/04/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30.

Βίου Μάθησης ( Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ), Τμήμα Προμηθειών, υπ όψιν κ. Νικολαΐδη Θεόδωρου, το αργότερο μέχρι την 15/04/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30. ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 26/03/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 16/03/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στοιχεία υπό προμήθεια ειδών: Όπως αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

«ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΘΥΜΝΗΣ «ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΘΥΜΝΗΣ «ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ» ΜΗΘΥΜΝΑ, 81108 Πληροφορίες: Μ. Γρηγορά Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα 27-12-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: -28387 - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοχώστου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρός φορητός υπολογιστής multimedia σε χρώμα Luxury Pink, με σκληρό δίσκο 200 GB. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.

Ισχυρός φορητός υπολογιστής multimedia σε χρώμα Luxury Pink, με σκληρό δίσκο 200 GB. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro. VGN-CR4S/P Εκφράστε το στυλ σας Ισχυρός φορητός υπολογιστής multimedia σε χρώμα Luxury Pink, με σκληρό δίσκο 200 GB Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερ.27-5-2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Πρωτ: 592 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α, ΤΚ 71601, Ηράκλειο-Κρήτης Τηλ2813409827, fax: 2813409809 Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αρ. Πρωτ. 8745 Χανιά 30-4-2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Laptop. Τεμάχια : 4. Laptop. Μέγεθος Οθόνης Ανάλυση Οθόνης 1366 x 768 Τύπος Επεξεργαστή

Laptop. Τεμάχια : 4. Laptop. Μέγεθος Οθόνης Ανάλυση Οθόνης 1366 x 768 Τύπος Επεξεργαστή IntelCore i3 IntelCore i3 4010U 1.70GHz 3 MB 1600 MHZ 1 TB Αριθμός Σκληρών Δίσκων 1 Intel Chipset Κάρτας Γραφικών Intel HD DVD+/-RW SuperMulti Ηχεία StereoSpeakers 4 CellLi-ion Σειρές προϊόντων G Series

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ: 41.350,00 πλέον Φ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.966,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Ταμπλέτας (Tablet) Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Ταμπλέτας (Tablet) Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Ταμπλέτας (Tablet) Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 16.10.2012

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση

Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση Μοναδική φορητότητα, αξεπέραστη απόδοση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium 64bit με Service Pack 1 Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-CSZ/R Εκφράστε το στυλ σας Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα