ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ.: 3056 Βέροια, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα Βέροια Τηλ : FAX : ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΟ ΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Β.Μ.Β., ΠΑΝΩ ΣΤΟ Ν.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΣ» (ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ: 2010ΣΕ ) ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,61 (ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.). Στην Βέροια, σήµερα, την 7η Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή, στα γραφεία της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αντωνίου Καµάρα 3, Βέροια, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Αντωνίου Καµάρα 3, ΤΚ 59100, Βέροια, µε ΑΦΜ: ,.Ο.Υ. Βέροιας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΕΤΚΟ, Προϊστάµενο της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Β) Του ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΙ ΗΣ ΒΟΥ ΟΥΡΗΣ Ο.Ε., Εµπορία & Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ιστοσελίδες, που εδρεύει στην Ηράκλεια Σερρών και στην οδό Πλ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2, τ.κ , µε ΑΦΜ και.ο.υ. Ηράκλειας, εφεξής καλούµενος ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, Αντώνιος Πέτκος, µε την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 191/03 «Οργανισµός ΥΠ.ΠΟ.». 2. Το Ν. 1958/91 άρθρο 8 παρ. 4 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 3. Το Π.. 99/92 άρθρο 11 παρ. 1 α «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2947/2001 άρθρο 19 παρ

2 4. Το Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Το Π.. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Περί κανονισµού προµηθειών στο ηµόσιο». 6. Την υπ αρ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Το Πρόγραµµα Έργων της Εφορείας για το έτος Τις πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους» (Κωδ. Πράξης 2010ΣΕ ). 8. Το πρακτικό µε αριθµ. 2941/ της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη για την «Προµήθεια τµήµατος ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εγκατάστασή του» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους» (Κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ ) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». 9. Την υπ αριθµ. πρωτ. 2942/ απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την «Προµήθεια τµήµατος του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εγκατάστασή του» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους» (Κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ ) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα υλικά, σεβόµενος πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές των επιβλεπόντων µηχανικών, καθώς και τους όρους που θέτονται από την υπ αριθµ. 2737/ προκήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι τις σύµβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «Προµήθεια τµήµατος ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εγκατάστασή του», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους» (Κωδ. Πράξης: 2010ΣΕ ) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη», όπως αναφέρονται στην υπ αριθµ. 2737/ προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου. Όλες οι προµήθειες θα είναι σύµφωνες µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές. Συγκεκριµένα οι τιµές βάσει της µε αρ. πρωτ. 2904/ προσφοράς του είναι οι εξής: 2

3 α/ α Είδος Περιγραφή 1 ΟΘΟΝΗ (monitor) ιαγώνιος οθόνης τουλάχιστον 21.5", Τεχνολογία οθόνης: LED, ανάλυση: 1920x1080, φωτεινότητα τουλάχιστον 250 cd/m2, χρόνος απόκρισης το πολύ 5 ms, γωνίες θέασης οριζόντια/κάθετη τουλάχιστον 170/160 µοίρες, είσοδος HDMI, DVI, D-sub 15-pin, δυναµική αντίθεση τουλάχιστον :1. Ποσ ότη τα Τιµή µονάδας χωρίς ΦΠΑ [ ] (αριθµητικ ά) Κόστος υλικού χωρίς ΦΠΑ [ ] (ποσότητα επί την τιµή µονάδος) 3 113,85 341,55 2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Ενσύρµατο 3 3,956 11,87 3 ΠΟΝΤΙΚΙ (mouse) Ενσύρµατο 6 4,945 29, ΚΟΥΤΙ (case) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (cpu) ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (motherboard) ΜΝΗΜΗ RAM ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ (hard disk) ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (dvd) ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ (psu) Τύπος: midi tower, υποστήριξη motherboard atx και m-atx, υποστήριξη cable management (διαχείρισης καλωδίων), front panel connections: τουλάχιστον: 2 USB θύρες µπροστά, 1 ηχεία, 1 µικρόφωνο. Τεχνολογία Intel Core τουλάχιστον i5, Χρονισµός ρολογιού (clock speed): τουλάχιστον 2,60 GHz, socket: LGA Socket: S 1155, θέσεις µνήµης: 4, υποστηριζόµενοι τύποι µνήµης: DDR-3, ταχύτητα διαύλου τουλάχιστον 1066, µέγιστο µέγεθος µνήµης τουλάχιστον 8 GB, υποστήριξη λειτουργίας Dual DDR, ενσωµατωµένη κάρτα δικτύου Gigabit Lan, ενσωµατωµένη κάρτα ήχου τουλάχιστον 5.1 κανάλια, υποστήριξη USB 3.0, SATA 3. ύο ίδια chip µνήµης σε λειτουργία DualDDR, κάθε chip να έχει µέγεθος τουλάχιστον 2 GB και τύπου DDR-3 µε ταχύτητα διαύλου τουλάχιστον 1066 MHz. Χωρητικότητα τουλάχιστον 750 GB, ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 7200 rpm, µέγεθος buffer µνήµης τουλάχιστον 64 MBs, µειωµένη κατανάλωση ενέργειας. DVD εγγραφής, ταχύτητα εγγραφής τουλάχιστον 16Χ Ονοµαστική ισχύς: τουλάχιστον 600 Watt, DC output στα 12V -> 5.5 A, σύστηµα ψύξης: single fan (ένας ανεµιστήρας) µε λειτουργία Ultra Quiet, προστασία υπέρτασης, υπότασης, υπερφόρτωσης. 3 34, , ,79 464, ,89 236, ,78 59, ,30 144, ,26 42, , ,58 11 MS Windows OS MS Windows 7 Pro Ελληνικά έκδοση 64 Bit 3 113,39 340,17 12 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ (graphics card) ιεπαφή (interface) PCI express 16x, µνήµη vga τουλάχιστον 1 GB, τουλάχιστον DDR5 και µε δίαυλο τουλάχιστον 256bit, εξόδους dvi και hdmi, υποστήριξη DirectX 11: NAI, συνδέσεις: DVI, HDMI, µέγιστη ανάλυση 2048Χ1536 pixels στα 75 Hz ,65 382,95 13 OFFICE 2010 Office professional greek προεγκατεστηµένα 6 368, ,69 3

4 14 ANTI -VIRUS ESET SMART SECURITY 4 RETAIL PACK, HOME EDITION, µε 3 άδειες χρήσης, ισχύος ενός (1) έτους. Ενσωµατωµένα εργαλεία: Antivirus, ESET NOD32 Antispyware, ESET Personal Firewall, ESET Antispam 2 49,45 98,90 15 ΗΧΕΙΑ Ζεύγος ηχείων 2.0 στερεοφωνικά. 3 4,60 13, ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Οθόνη τουλάχιστον 17", ανάλυσης 1920 Χ 1080, Επεξεργαστής 2 ή περισσότερων πυρήνων µε συχνότητα µεγαλύτερη ή ίση των 2.00 Ghz, Κάρτα γραφικών µε µνήµη τουλάχιστον 1GΒ, Μνήµη RAM DDR3 4GB ή µεγαλύτερη, Σκληρός δίσκος 500ΜB µε ταχύτητα σκληρού δίσκου τουλάχιστον 5400 rpm, Οπτικό µέσο, Λειτουργικό Windows 7, 64 Bit. Οθόνη τουλάχιστον 15". Επεξεργαστής 2 ή περισσότερων πυρήνων µε συχνότητα µεγαλύτερη ή ίση των 2.00 Ghz, Κάρτα γραφικών µε µνήµη τουλάχιστον 1GΒ, Μνήµη RAM DDR3 4GB ή µεγαλύτερη, Σκληρός δίσκος 250GB µε ταχύτητα σκληρού δίσκου τουλάχιστον 5400 rpm, Οπτικό µέσο DVD+/-RW DL Drive, Λειτουργικό Windows 7, 64 Bit ,00 920, , ,00 18 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Αdobe Photoshop CS5 english ,00 828,00 19 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ (External HDD) Εξωτερικός σκληρός δίσκος χωρητικότητας τουλάχιστον 2TB, Σύνδεση µε υπολογιστή µέσω USB, Συµβατός µε Windows XP, Vista, 7, Server 2003, Mac OSX, Linux. Max ρυθµός µεταφοράς USB τουλάχιστον 480 Mbit/sec, καλώδια σύνδεσης. 2 82, ,86 20 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ Πολύπριζο ασφαλείας 6 θέσεων. 2 10,35 20,70 ΣΥΝΟΛΟ [ ] 7.733,54 ΦΠΑ 23% [ ] 1.778,71 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ME Φ.Π.Α. 23% [ ] 9.512,26 ΑΡΘΡΟ 2 ιάρκεια Τρόπος και τόπος εκτέλεσης εργασιών / Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών / Υποχρεώσεις - Κυρώσεις Αναδόχου Η προµήθεια του τµήµατος του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και η εγκατάστασή του, ορίζεται να γίνει σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης από τον ανάδοχο. Η παράδοση και εγκατάσταση του τµήµατος του ηλεκτρονικού εξοπλισµού θα γίνει στα γραφεία της 11 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην οδό Αντ. Καµάρα 3 στη Βέροια. Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από τις εγγυήσεις των κατασκευαστών τους και οι προµηθευτές δεσµεύονται για την καλή λειτουργία τους. 4

5 Σε περίπτωση βλάβης και εφόσον το αντικείµενο καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή του ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να το αντικαταστήσει µε δικά του έξοδα. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της υπηρεσίας και για κάθε τρίτο. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 263/87, Προϊσταµένη Αρχή του έργου θα είναι η 11η Ε.Β.Α. ΑΡΘΡΟ 3 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθ 348/ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αξίας 773,75, που αντιπροσωπεύει το 10% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 4 Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 9.512,26 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η καθαρή αξία ανέρχεται στο ποσό των 7.733,54. ΑΡΘΡΟ 5 Πληρωµή H πληρωµή θα γίνει µετά την µεταφορά, παράδοση όλου του τµήµατος του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και την εγκατάστασή του στην Υπηρεσία και µετά την παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και την έγγραφη αναφορά των επιβλεπόντων του έργου και την έγκριση του Προϊσταµένου της 11ης Ε.Β.Α. Πριν την πληρωµή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της 11ης Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά: -Τιµολόγια πώλησης και δελτία αποστολής -Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας -Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκη » στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω υποέργο αφορά το έργο «Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β., πάνω στο Ν.Α. τµήµα οχύρωσης Βέροιας και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους», µε κωδ. πράξης 2010ΣΕ και συγχρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). ΑΡΘΡΟ 6 ικαίωµα προαίρεσης Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού. Σε περίπτωση αύξησης των απαιτούµενων ποσοτήτων του τµήµατος των ηλεκτρονικών ειδών ή ανάγκης για προµήθεια εξαρτηµάτων και ειδών που δεν έχουν προβλεφθεί, έπειτα από την κρίση των επιβλεπόντων, δύναται να χρησιµοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης. ΑΡΘΡΟ 7 ιάρκεια Ισχύος των Προσφορών Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι τρεις (3) µήνες από την υποβολή της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 8 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού ηµοσίου, σύµφωνα µε τις περί προµηθειών διατάξεις. 5

6 Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.. 118/2007, επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 9 Εκχώρηση - Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας του Προϊσταµένου της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 10 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Βέροιας. ΑΡΘΡΟ 12 ιάρκεια σύµβασης Η σύµβαση έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της από τον ανάδοχο. Στο διάστηµα αυτό υποχρεούται ο ανάδοχος να µεταφέρει, να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισµό στα γραφεία της υπηρεσίας. Σε περίπτωση χρονικής παράτασης δύναται να χρησιµοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης (5% επιπλέον του συµβατικού χρόνου). ΑΡΘΡΟ 13 Σύνταξη σύµβασης Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) όµοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Από αυτά το ένα έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Ανάδοχος ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΙ ΗΣ ΒΟΥ ΟΥΡΗΣ Ο.Ε. Για την 11 η Ε.Β.Α Ο Προϊστάµενος της Εφορείας Αντώνιος Πέτκος Του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων Με βαθµό ιευθυντή 6

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 2399 Καστοριά,23/9/2011 ΣΥΜΒΑΣΗ

Αρ. Πρωτ: 2399 Καστοριά,23/9/2011 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ: 2399 Καστοριά,23/9/2011 Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 25 52100 Καστοριά Τηλ : 24670-88200 FAX : 24670-29748 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Αρ. Πρωτ: 2397 Καστοριά 28/09/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 25 52100 Καστοριά Τηλ : 24670 88200 FAX : 24670 29749

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003164245 2015-10-14

15PROC003164245 2015-10-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κατερίνη 24/ 09/ 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3201 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με Αριθμ. 1/2014 «Προμήθειας (80) ογδόντα σταθμών εργασίας προς κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

Με Αριθμ. 1/2014 «Προμήθειας (80) ογδόντα σταθμών εργασίας προς κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» Σ Υ Μ Β Α Σ Η Με Αριθμ. 1/2014 «Προμήθειας (80) ογδόντα σταθμών εργασίας προς κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» Στην Αθήνα σήμερα 30/01/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» Ταχ. Δ/νση : Πόρτο Λάγος-Ξάνθης Ταχ. Κωδ. : 67063 Τηλ. : 25410 96646 Fax. : 25410 96924 Πληροφορίες : Αθανάσιος Παπούδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πόρτο Λάγος 8/10/2013 Αρ. Πρωτ. 7539 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. : 835/Μ/06 Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)

Αριθμ. Πρωτ. : 835/Μ/06 Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 835/Μ/06 Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 30898 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003115237 2015-10-02

15PROC003115237 2015-10-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς ΤΗΛ.: 2132030623 FAX.: 2132030630 e-mail: milonas@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 5 / 2 0 1 3

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 5 / 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340583 2014-10-14

14PROC002340583 2014-10-14 Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY ΕΝΤΥΠΟ Δ4.5.3-ΕΝ02 Date: 2014.10.14 16:29:28 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2014 EEST Reason: Location: Athens Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα