ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: Fax: Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ( CPV ) ( ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Kέντρο Υγείας Λήμνου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 2. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α 64/ ). 3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α 150/ ). 4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ). 6. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 7. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 8. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 247/ ), όπως ισχύει. 9. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α 204/ ), όπως ισχύει. 10. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 45/ ). 11. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 199/ ), και ειδικότερα του άρθρου 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α 242/ ) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α 329/ ), όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/ Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 43/ ), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 13. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 68/ ). 14. Της υπ αριθ / απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β 1226/ ). 15. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ).

3 1.16. Του Ν. 3981/ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 1. Με την με αριθμ. πρωτ. 3567/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1585 Β/ ), εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων του έτους 2012, των Μονάδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Με την με αριθμ. πρωτ. 5805/ (ΦΕΚ 2309 Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εξουσιοδοτούνται οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών να καθορίσουν το φορέα διενέργειας για τις προμήθειες, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΥ Την με αρ. πρωτ. 6881/ απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με θέμα: «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013». 4. Την με αρ. πρωτ / απόφαση του Δ/κτή της 2 ης ΥΠΕ «Καθορισμός Φορέα υλοποίησης για την διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΥ, του 2012» 5. Την αριθμ. 18/ απόφαση θέμα 73 ο του ΔΣ των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (CPV ) (ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ), με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,, προϋπολογισμού ποσού μέχρι Ευρώ ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα διακηρύξεων από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ηφαίστου 12, Μύρινα Λήμνου) κ. Σουσαλή Αθανάσιο καθημερινά 07:00 15:00 και πληροφορίες (τηλ , fax: και Ε-mail: ). Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Μύρινα Λήμνου την 17/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου, Ηφαίστου 12 Μύρινα Λήμνου, προκειμένου να αποσφραγιστεί ο φάκελος της προσφοράς, παρουσία των συμμετεχόντων. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (CPV ) (ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) όπως αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A και Β της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι διαπιστωμένα ασχολούνται με την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (CPV ) (ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου, Ηφαίστου 12 Μύρινα Λήμνου, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 16/12/2013, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι της 15:00 μ.μ. Προσφορές

4 που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφέροντες θα καταθέσουν τον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο σφραγισμένους υποφακέλους. Ο πρώτος υποφάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει: α) Τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α 75) στην οποία: - Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και του διαγωνιζόμενου. - Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. - Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. - Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/ Ότι αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως και θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, την Προσφορά και την σύμβαση β) Τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω έργου που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Ο δεύτερος υποφάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει: Την Οικονομική προσφορά όπου η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίδουν την τιμή σε ευρώ η καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται. Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΜΗΝΑ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΙΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ Σ₁ = Σ₂* = Οι τιμές θα συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

5 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ : Σ = (Σ₁ Χ 12 μήνες) + Σ₂* * Η πληρωμή του ποσού Σ₂ θα γίνει μετά τη θετική πιστοποίηση για κάθε ανελκυστήρα Σημειώνεται ότι η επισκευή των ανελκυστήρων μπορεί να γίνει σταδιακά για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου σύμφωνα με εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η πληρωμή για τις επισκευές των ανελκυστήρων μπορεί να γίνει επίσης σταδιακά μετά από κάθε επισκευή με προϋπόθεση την επιτυχή πιστοποίηση του ανελκυστήρα. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγυήσεις : Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της ΕΕ και έχουν το δικαίωμα αυτό. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ ( ). 1. Εγγύηση Συμμετοχής 1.1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. ήτοι 6.400, Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί δύο (2) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο Ανάδοχος θα καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του είδους που κατακυρώθηκε σ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρείς (3) τουλάχιστον μήνες από τον συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης και οριστικής παραλαβής του σε πλήρη λειτουργία. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα των παρ. 3 & 5 άρθρο 25 ΠΔ 118/2007 (και πρέπει να τα περιέχουν οπωσδήποτε καθώς και τον αριθμό της σύμβασης), διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6 1) Η πληρωμή του προμηθευτή για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ θα γίνει μετά τη θετική πιστοποίηση για κάθε ανελκυστήρα, και μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης αυτών. 2) Η πληρωμή του προμηθευτή για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ θα γίνεται σε μηνιαία βάση μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών συντήρησης και μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης αυτών. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου). Κάθε τιμολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν αποκλειστικά. Το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. Οι από τη σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. Το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση παρακωλύσεως λειτουργίας του Ιδρύματος από διάφορους λόγους π.χ. κατάληψη του Ιδρύματος. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανάθεση του έργου, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α) Την προς εκτέλεση ανάθεση. β) Την τιμή. γ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η παροχή υπηρεσιών. δ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 1. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εκτέλεση της ανάθεσης δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου και 2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1) Η σύμβαση για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ισχύει μέχρι τη θετική πιστοποίηση για κάθε ανελκυστήρα, μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης αυτών. 2) Η διάρκεια της σύμβασης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ορίζεται σε ένα έτος, με δικαίωμα παράτασης με τους αυτούς όρους και συμφωνίες για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, μονομερώς από το Νοσοκομείο, με απόφαση του Δ.Σ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

7 Σε περίπτωση που ο μειοδότης αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο Π.Δ.118/2007. Αναθεώρηση των τιμών όσο διαρκεί η εκτέλεση της σύμβασης αποκλείεται για οποιοδήποτε λόγο. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα 200 Ευρώ για κάθε παράβαση όρου και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση κάθε αμέσου ή εμμέσου θετικής και αποθετικής ζημίας. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον προμηθευτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν: 1) Για εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας την Αναθέτουσα Αρχή 2) Για τοπικές και νομαρχιακές εφημερίδες τον Ανάδοχο Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες: 1) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 3) ΕΜΠΡΟΣ 4) ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΦΩΝΗ και για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων: 1) Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 2) Επιμελητηρίου Λέσβου 3) Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου 4) Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου καθώς και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 10 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 2 & 3 (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ) Στους ανελκυστήρες 2 και 3 που βρίσκονται στα πλυντήρια και στο βοηθητικό δωμάτιο των νοσοκόμων, θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες έχοντας σκοπό την πιστοποίηση των ανελκυστήρων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/ ) και παράλληλα την επέμβαση όπου χρειάζεται ώστε οι ανελκυστήρες μετά την επισκευή τους, να μπορούν να λειτουργούν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία του νοσοκομείου. 1. Ρυθμιστής ταχύτητας διπλής ενεργείας. 2. Τοποθέτηση υποπλαισίου στο υπάρχον πλαίσιο ανάρτησης του θαλάμου, στο οποίο θα τοποθετηθεί το σύστημα της αρπάγης που θα είναι διπλής ενεργείας.. 3. Φωτισμό ασφαλείας θαλάμου. 4. Επισκευή αυτομάτων θυρών αντικαθιστώντας και ρυθμίζοντας τα ράουλα τα οποία έχουν υποστεί φθορά. 5. Τοποθέτηση επιπλέον φωτιστικών σημείων εντός του φρεατίου για τον καλύτερο φωτισμό του. 6. Ποδιά θαλάμου. Β) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 4 (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) Σον ανελκυστήρα 4 που στο χειρουργείο θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες έχοντας σκοπό την πιστοποίηση των ανελκυστήρων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/ ) και παράλληλα την επέμβαση όπου χρειάζεται ώστε οι ανελκυστήρες μετά την επισκευή τους, να μπορούν να λειτουργούν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία του νοσοκομείου. Στον συγκεκριμένο ανελκυστήρα θα αλλαχθεί ο τρόπος ανάρτησης του θαλάμου, από 1:1 σε 2:1, καθώς έχει αποδεχθεί ότι καταπονούνται τα συρματόσχοινα με αποτέλεσμα την ετήσια αντικατάστασή τους, επιβαρύνοντας το νοσοκομείο για την κάλυψη του επιπλέον αυτού κόστους. Παράλληλα η δυσλειτουργία αυτή μπορεί να αποτελεί σημείο αναφοράς εκδήλωσης ατυχήματος λόγο της υψηλής καταπόνησης που δέχονται τα συρματόσχοινα και οι τροχαλίες. Αναλυτικά: 1. Ρυθμιστής ταχύτητας διπλής ενεργείας. 2. Τοποθέτηση νέου πλαισίου ανάρτησης θαλάμου για σχέση 2:1, το οποίο θα είναι πιστοποιημένο και πάνω στο οποίο θα υπάρχουν οι αρπάγες, που θα είναι διπλής ενεργείας. 3. Φωτισμό ασφαλείας θαλάμου. 4. Επισκευή αυτομάτων θυρών αντικαθιστώντας και ρυθμίζοντας τα ράουλα τα οποία έχουν υποστεί φθορά. 5. Μηχανισμός αυτομάτων θυρών θαλάμου, ανοίγματος 1,15μ και ύψους 2,10μ, ο οποίος θα δουλεύει με inverter και θα έχει σύστημα απεγκλωβισμού. Τα φύλλα του μηχανισμού θα είναι επενδεδυμένα με Inox mirror ή satine. 6. Αντικατάσταση συρματόσχοινων ανάρτησης Φ Αντικατάσταση κώνων συρματόσχοινων Φ Αντικατάσταση τροχαλίας μηχανής. Τοποθέτηση νέου πλαισίου αντίβαρων για ανάρτηση 2:1. Γ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 5 & 6 (ΑΤΟΜΩΝ)

9 Στους ανελκυστήρες 5 και 6 που βρίσκονται μπροστά στην reception (ατόμων) θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες έχοντας σκοπό την πιστοποίηση των ανελκυστήρων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/ ) και παράλληλα την επέμβαση όπου χρειάζεται ώστε οι ανελκυστήρες μετά την επισκευή τους, να μπορούν να λειτουργούν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία του νοσοκομείου: 1. Πίνακας χειρισμού με inverter για κινητήρα 8,5Kw. 2. Σύστημα απεγκλωβισμού ατόμων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 3. Ρυθμιστής ταχύτητας διπλής ενεργείας. 4. Τοποθέτηση υποπλαισίου στο υπάρχον πλαίσιο ανάρτησης του θαλάμου, στο οποίο θα τοποθετηθεί το σύστημα της αρπάγης που θα είναι διπλής ενεργείας. 5. Ηλεκτρική καλωδίωση μηχανοστασίου. 6. Ηλεκτρική καλωδίωση φρεατίου. 7. Ηλεκτρική καλωδίωση θαλάμου. 8. Κομβ/χοι ορόφων με ανάγλυφα μπουτόν για ΑΜΕΑ. 9. Κομβ/χος θαλάμου με ανάγλυφα μπουτόν θήκη τηλεφώνου και φωτισμό ασφαλείας. 10. Επισκευή μηχανισμών αυτόματων θυρών φρεατίου και αντικατάσταση φθαρμένων ράουλων όπου κρίνεται απαραίτητο. 11. Μηχανισμός αυτομάτων θυρών θαλάμου, ανοίγματος 1μ και ύψους 2,10μ, ο οποίος θα δουλεύει με inverter και θα έχει σύστημα απεγκλωβισμού. Τα φύλλα του μηχανισμού θα είναι επενδεδυμένα με Inox mirror ή satine. Στερέωση ανοξείδωτων κασωμάτων από την εσωτερική μεριά του φρεατίου. Δ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 7 & 8 (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ) Στους ανελκυστήρες 7 και 8 που βρίσκονται μπροστά στην reception (2 ασθενοφόροι) θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες έχοντας σκοπό την πιστοποίηση των ανελκυστήρων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/ ) και παράλληλα την επέμβαση όπου χρειάζεται ώστε οι ανελκυστήρες μετά την επισκευή τους, να μπορούν να λειτουργούν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία του νοσοκομείου. Στους συγκεκριμένους ανελκυστήρες θα αλλαχθεί ο τρόπος ανάρτησης του θαλάμου, από 1:1 σε 2:1, καθώς έχει αποδεχθεί ότι καταπονούνται τα συρματόσχοινα με αποτέλεσμα την ετήσια αντικατάστασή τους, επιβαρύνοντας το νοσοκομείο για την κάλυψη του επιπλέον αυτού κόστους. Παράλληλα η δυσλειτουργία αυτή μπορεί να αποτελεί σημείο αναφοράς εκδήλωσης ατυχήματος λόγο της υψηλής καταπόνησης που δέχονται τα συρματόσχοινα και οι τροχαλίες. Αναλυτικά: 1. Πίνακας χειρισμού με inverter για κινητήρα 22,5Kw. 2. Σύστημα απεγκλωβισμού ατόμων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 3. Ρυθμιστής ταχύτητας διπλής ενεργείας. 4. Τοποθέτηση νέου πλαισίου ανάρτησης θαλάμου για σχέση 2:1, το οποίο θα είναι πιστοποιημένο και πάνω στο οποίο θα υπάρχουν οι αρπάγες, που θα είναι διπλής ενεργείας. 5. Ηλεκτρική καλωδίωση μηχανοστασίου. 6. Ηλεκτρική καλωδίωση φρεατίου. 7. Ηλεκτρική καλωδίωση θαλάμου. 8. Κομβ/χοι ορόφων με ανάγλυφα μπουτόν για ΑΜΕΑ. 9. Κομβ/χος θαλάμου με ανάγλυφα μπουτόν θήκη τηλεφώνου και φωτισμό ασφαλείας. 10. Επισκευή μηχανισμών αυτόματων θυρών φρεατίου και αντικατάσταση φθαρμένων ράουλων όπου κρίνεται απαραίτητο. 11. Μηχανισμός αυτομάτων θυρών θαλάμου, ανοίγματος 1,30μ και ύψους 2,10μ, ο οποίος θα δουλεύει με inverter και θα έχει σύστημα απεγκλωβισμού. Τα φύλλα του μηχανισμού θα είναι επενδεδυμένα με Inox mirror ή satine. 12. Στερέωση ανοξείδωτων κασωμάτων από την εσωτερική μεριά του φρεατίου. 13. Αντικατάσταση συρματόσχοινων ανάρτησης Φ12.

10 14. Αντικατάσταση κώνων συρματόσχοινων Φ Αντικατάσταση τροχαλίας μηχανής. 16. Τοποθέτηση νέου πλαισίου αντίβαρων για ανάρτηση 2:1. Ε) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 9 & 10 (ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ) Στους ανελκυστήρες 9 και 10 που βρίσκονται στην κουζίνα και στο βοηθητικό δωμάτιο καθαριότητας, θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες έχοντας σκοπό την πιστοποίηση των ανελκυστήρων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/ ) και παράλληλα την επέμβαση όπου χρειάζεται ώστε οι ανελκυστήρες μετά την επισκευή τους, να μπορούν να λειτουργούν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία του νοσοκομείου: 1. Ρυθμιστής ταχύτητας διπλής ενεργείας. 2. Τοποθέτηση υποπλαισίου στο υπάρχον πλαίσιο ανάρτησης του θαλάμου, στο οποίο θα τοποθετηθεί το σύστημα της αρπάγης που θα είναι διπλής ενεργείας.. 3. Φωτισμό ασφαλείας θαλάμου. 4. Επισκευή αυτομάτων θυρών αντικαθιστώντας και ρυθμίζοντας τα ράουλα τα οποία έχουν υποστεί φθορά. 5. Τοποθέτηση επιπλέον φωτιστικών σημείων εντός του φρεατίου για τον καλύτερο φωτισμό του. 6. Ποδιά θαλάμου. ΣΤ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Στον ανελκυστήρα που βρίσκεται στο κτίριο της Διοικητικής Υπηρεσίας θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες έχοντας σκοπό την πιστοποίηση των ανελκυστήρων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/ ) και παράλληλα την επέμβαση όπου χρειάζεται ώστε οι ανελκυστήρες μετά την επισκευή τους, να μπορούν να λειτουργούν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία του νοσοκομείου: 1. Αντικατάσταση κομβιοδόχου θαλάμου 2. Αντικατάσταση τεσσάρων (4) κομβιοδόχων ορόφων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι ανελκυστήρες μετά την επισκευή τους να πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας και ασφάλειας προκειμένου να πιστοποιηθούν από αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου Ανελκυστήρα και να καταχωρηθούν στο αρχείο ανελκυστήρων της οικείας Δ/νσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπως ακριβώς προβλέπεται από την νομοθεσία. Επομένως όσον αφορά την επισκευή των ανελκυστήρων αναφέρεται ρητά ότι ο ανάδοχος συντηρητής των ανελκυστήρων θα πραγματοποιήσει όσες και όποιες επισκευές απαιτούνται ώστε να πιστοποιηθούν από αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου Ανελκυστήρα και να καταχωρηθούν στο αρχείο ανελκυστήρων της οικείας Δ/νσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι προαπαιτούμενο, όσο αφορά στις επισκευές, για την πληρωμή του αναδόχου. Για το λόγο αυτό ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει επισκεφτεί τους ανελκυστήρες ώστε να διαμορφώσει καλή γνώση της κατάστασης τους προκειμένου να υποβάλλει την προσφορά του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

11 Α. Η παρούσα αφορά την συντήρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται στο Γενικό Νοσοκομείο- ΚΥ Λήμνου. Η συντήρηση των ανελκυστήρων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά του ΦΕΚ 1797/05 21.Δεκ.2005, ΚΥΑ29362/1957/2005, όπως συμπληρώνονται με τα ΦΕΚ 696/Β / , ΦΕΚ 1111/Β / και ΦΕΚ 2604/ Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες υπάγονται σε πρόγραμμα υποχρεωτικής συντήρησης με αριθμό συντηρήσεων, όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για δημόσιους χώρους δηλαδή όχι μικρότερος από εικοσιτέσσερις (24) συντηρήσεις το χρόνο (ΦΕΚ 2604/08, Άρθρο 4) και αποκλειστικά από συνεργείο συντήρησης που κατέχει τις απαιτούμενες άδειες. Επίσης, θα πρέπει ο ανάδοχος να προσαρμόζεται και στις πιθανές αλλαγές της νομοθεσίας. Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα ως ελάχιστες προδιαγραφές συντήρησης: Β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει σε κάθε κλήση για βλάβη και να αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία του αναβατορίου σε κάθε περίπτωση που κληθεί πέραν της προγραμματισμένης τακτικής συντήρησης εντός τεσσάρων ωρών. Η δαπάνη για τις επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνεται στο τίμημα, θεωρούμενη ως εκτελούμενη στα πλαίσια της παρεχόμενης από τον ανάδοχο εγγύησης για την καλή λειτουργία του αναβατορίου. Η συντήρηση καθώς και οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκύψει θα γίνονται από τις 8:00-16:00 τις εργάσιμες ημέρες. Ενώ σε περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης θα γίνεται αποκατάσταση βλαβών τα Σάββατα και τις Κυριακές κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους από το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου. Στους ανελκυστήρες που δεν λειτουργούν ή συντηρούνται, ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στη τοποθέτηση των απαιτούμενων, ανάλογα με τη περίπτωση (βλάβης, επισκευής ή συντήρησης κλπ.), σημάτων και πινακίδων γενικώς ασφαλείας, καθώς και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. Οι πινακίδες θα έχουν ενδείξεις: «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΧΕΙ ΒΛΑΒΗ», «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ», «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» και κατά τα λοιπά όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Με την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων θα συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα από την νομοθεσία έντυπα (π.χ. βιβλιάριο παρακολούθησης συντήρησης θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία, βιβλίο-ημερολόγιο κλπ) και θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου Γ. Όλες οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων εκτελούνται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων (ΦΕΚ 2604/ ) όπου ρητώς αναφέρεται Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων γίνονται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από την Διευ-/νση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α, έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διευ-/νση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό. (Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών αυτών θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης). Ο ανάδοχος του έργου με δικά του έξοδα θα αναλάβει την ασφάλεια κάθε ανελκυστήρα έναντι αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος, είτε ατομικού, είτε ομαδικού, όπως προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία. Επίσης, σχετικά με τις αναγκαίες πιστοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία και θα πραγματοποιηθούν μελλοντικά στους παρακάτω ανελκυστήρες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών στις επισκέψεις του κατάλληλου πιστοποιημένου φορέα (που θα επιλέξει το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου). Έπειτα με μέριμνά του θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταχωρηθούν τα νέα πιστοποιητικά στον αρμόδιο φορέα του Δήμου Δ. Στη μηνιαία τιμή συντήρησης περιλαμβάνονται: 1. Η εργατική δαπάνη για τη συντήρηση καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών. 2. Η αξία όλων των αναλώσιμων υλικών και μικροϋλικών συντήρησης. Ε. Ιδιαίτερη αμοιβή δικαιούται ο ανάδοχος μόνο εφόσον η βλάβη οφείλεται σε απρόβλεπτους παράγοντες (βανδαλισμούς, καταστροφές σαμποτάζ, πυρκαγιάς κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα

12 υπάρχει έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση και αντίστοιχη έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου. ΣΤ. Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτιρίου δημιουργηθεί κατά την τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση της συντηρήσεως ή από άλλη αιτία που είναι απόρροια αυτής και υποχρεούται να συμμορφωθεί στην πλήρη επανόρθωση αυτής με προσωπική του δαπάνη. Επίσης υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί ασφάλειας και υγιεινής εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του καθώς και για τρίτους, παραμένων προσωπικώς και απολύτως, μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα σε εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε τρίτους. Οι υπό συντήρηση ανελκυστήρες είναι αυτοί που αναφέρονται παρακάτω: Α) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 2 3 (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ) Δύο ανελκυστήρες Β) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 4 (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) Ένας ανελκυστήρας Γ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 5-6 (ΑΤΟΜΩΝ) Δύο ανελκυστήρες Δ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 7-8 (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΙ) Δύο ανελκυστήρες Ε) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 9-10 (ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ) Δύο ανελκυστήρες ΣΤ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ένας ανελκυστήρας Εάν ο συντηρητής δεν φανεί συνεπής προς τα παραπάνω η πλημμελώς εκτελεί τη Σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς άλλη διαδικασία, καταγγέλλεται η Σύμβαση του και αποστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο από την Υπηρεσία, που έχει το δικαίωμα να προσλάβει άλλο συντηρητή και να τον χρεώσει συγχρόνως με τυχόν διαφορά που θα προκύψει. Το Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο η να καταγγείλει τη Σύμβαση, εφόσον η αποκατάσταση βλάβης ενός και μόνον ανελκυστήρα, που χρήζει αντικατάσταση υλικών (όχι μικροϋλικά συντήρησης), υπερβεί τον ένα μήνα και εφόσον αυτό οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης, πρέπει να γίνεται άμεσα. Με την υπογραφή της σύμβασης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ανελκυστήρων, η οποία θα αναλάβει και την ευθύνη συντήρησης των άνω ανελκυστήρων, η εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται τους ανωτέρω όρους και ότι είναι σε θέση να αναλάβει την συντήρηση δηλαδή έχει την πείρα, την τεχνογνωσία και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό.

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα