ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο"

Transcript

1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; α. Η αρχική φάση της ταλάντωσης του σώµατος ισούται µε π/2 rad β. Την t=0 η δυναµική ενέργεια είναι ίση µε τη κινητική ενέργεια. γ. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που µεσολαβεί από τη στιγµή της µεγιστοποίησης της δυναµικής ενέργειας έως τη στιγµή της µεγιστοποίησης της κινητικής ενέργειας ισούται µε 1s δ. Τη χρονική στιγµή t 1 το σώµα επιβραδύνεται. 2. Ένα σώµα συµµετέχει σε δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και έχουν την ίδια θέση ισορροπίας το ίδιο πλάτος Α και διαφορά φάσης φ=0. Αν η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος λόγω της πρώτης ταλάντωσης είναι ίδια µε την µέγιστη ταχύτητα του σώµατος λόγω της δεύτερης ταλάντωσης. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; α. η σύνθετη ταλάντωση που εκτελεί το σώµα παρουσιάζει διακρότηµα β. η σύνθετη ταλάντωση που εκτελεί το σώµα έχει πλάτος Α γ. η αρχική φάση της σύνθετης ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα είναι πrad δ. Οι δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που συµµετέχει το σώµα έχουν την ίδια περίοδο. 3. Αρµονικό κύµα διαδίδεται κατά µήκος γραµµικού ελαστικού µέσου. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; α) Οι ταλαντώσεις δύο υλικών σηµείων του ελαστικού µέσου που οι θέσεις ισορροπίας τους απέχουν µεταξύ τους 2 µήκη κύµατος έχουν κάθε χρονική στιγµή διαφορά φάσης 4π rad. β) Η φάση της ταλάντωσης ενός σηµείου του ελαστικού µέσου, εξαιτίας της διάδοσης του κύµατος, µεταβάλλεται αρµονικά µε το χρόνο. γ) Tα σηµεία του ελαστικού µέσου που ταλαντώνονται διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους. δ) Το πλάτος της ταλάντωσης κάθε σηµείου του µέσου που ταλαντώνεται εξαρτάται από τη θέση του σηµείου. ε) όλα τα σηµεία του ελαστικού µέσου που ταλαντώνονται έχουν την ίδια περίοδο. 4. Ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται στο κενό, µακριά από την πηγή του. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; α) Το ηλεκτροµαγνητικό αυτό κύµα έχει δηµιουργηθεί από ακίνητα φορτία ή από φορτία που κινούνται µε σταθερή ταχύτητα. β) Το πηλίκο της µέγιστης έντασης του ηλεκτρικού πεδίου προς τη µέγιστη ένταση του µαγνητικού πεδίου ισούται µε την ταχύτητα του φωτός στο κενό. γ) Η διαθλώµενη ακτίνα αποµακρύνεται από την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια αν η ακτινοβολία µεταβαίνει από το κενό σε κάποιο διαφανές µέσο. δ) Αν το ηλεκτροµαγνητικό κύµα εισέλθει από το κενό σε κάποιο υλικό µέσο, τότε η ταχύτητα διάδοσης του θα αυξηθεί.

2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 2 ε) Αν η ακτινοβολία προσπίπτει κάθετα στη διαχωριστική επιφάνεια µέσου- αέρα τότε η ακτινοβολία υφίσταται ολική ανάκλαση. 5. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε ένα ή περισσότερα στοιχεία της δεξιάς στήλης 1) Εξαναγκασµένη ταλάντωση µικρής απόσβεσης α) Το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο 2) Φθίνουσα ταλάντωση µικρής απόσβεσης β) Το πλάτος είναι σταθερό και ανεξάρτητο της συχνότητας ταλάντωσης 3) Ελεύθερη ταλάντωση χωρίς απόσβεση γ) Το πλάτος είναι σταθερό και εξαρτάται από τη συχνότητα ταλάντωσης δ) Σε κάθε περίπτωση η συχνότητα ταλάντωσης ισούται ακριβώς µε την ίδιο συχνότητα ε) Αύξηση της σταθεράς απόσβεσης έχει ως αποτέλεσµα την ταλάντωση σε µικρότερο σταθερό πλάτος. 6. Το σχήµα δείχνει ένα συµπαγή κυκλικό δίσκο (I = 2 1 MR 2 ) και ένα κυκλικό δακτύλιο(i AKT =MR 2 ) που έχουν την ίδια ακτίνα και την ίδια µάζα και µπορούν να στρέφονται γύρω από οριζόντιο άξονα. Τη στιγµή t=0, που τα δύο σώµατα είναι ακίνητα, ασκούνται σε αυτά δυνάµεις του ίδιου µέτρου, Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; α. Η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου είναι µικρότερη αυτής του δακτυλίου β. Ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής του δακτυλίου είναι µεγαλύτερος από αυτόν του δίσκου. γ. Τη χρονική στιγµή t 1 οι στροφορµές και των δύο σωµάτων είναι ίσες δ. Και για τα δύο σώµατα η στροφορµή διατηρείται σταθερή, αφού οι ροπές των δυνάµεων είναι σταθερές Θέµα 2 ο 1. Μια σφαίρα µάζας m 1 έχει στο κέντρο µάζας της ενσωµατωµένη ηχητική πηγή και κινείται µε σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές και συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα µάζας m 2 Η πηγή εκπέµπει ήχο συχνότητα 300Η Ζ. Α. Η συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται που ένας παρατηρητής που βρίσκεται πίσω από την σφαίρα η οποία αποµακρύνεται από αυτών είναι: α. µεγαλύτερη από 300 Η Ζ β. µικρότερη από 300 Η Ζ γ. ίση µε 300 Η Ζ

3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 3 Επιλέξτε τη σωστή και αιτιολογήστε την απάντησης σας Β. Αν µετά την κρούση η συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής είναι 300 Η Ζ να βρείτε τη σχέση των µαζών m 1 και m 2 2.Μια οµογενές σφαίρα µάζας Μ=5Κg και ακτίνα R=1m έχει ροπή αδράνειας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας της Ι= 5 2 ΜR 2. Η σφαίρα περιστρέφεται µε σταθερή συχνότητα f=10ηz γύρω από τον άξονα y'y όπως φαίνεται στο σχήµα. Από κάποιο ύψος αφήνετε ένα µικρό σώµα µάζας m=2κg και προσκολλάται στην επιφάνεια της σφαίρας σε σηµείο όπου η ευθεία που διέρχεται από το σώµα και το κέντρο της σφαίρας να σχηµατίζει γωνία 60 µε την ακτίνα. Η συχνότητα περιστροφής του συστήµατος µετά την προσκόλληση είναι: α. 8Η Ζ β. 20/3 Η Ζ γ. 8/π Η Ζ Αιτιολογήστε την απάντησης σας. (7 µονάδες) 3.Α. Το φαινόµενο της ολικής ανάκλασης συµβαίνει όταν: α. Η ακτινοβολία περνά από οπτικός πυκνότερο σε οπτικός αραιότερο µέσο β. Η ακτινοβολία περνά από οπτικός αραιότερο σε οπτικό πυκνότερο µέσο Να αιτιολογήστε την απάντησης σας Β. Μια µονοχρωµατική ακτίνα φωτός προσπίπτει µε γωνία 45 στην πάνω οριζόντια έδρα κύβου µε δείκτη διάθλασης 2. Να σχεδιάσετε την πορεία της ακτινοβολίας από τη στιγµή της εισόδου της στον κύβο µέχρι τη στιγµή της εξόδου της από τον κύβο 4. Η ράβδος του διπλανού σχήµατος µήκους L ισορροπεί σε οριζόντια θέση πάνω σε δύο ελατήρια µε σταθερές Κ 1, Κ 2 τα οποία είναι συσπειρωµένα και τα δύο κατά την ίδια συσπείρωση l από το φυσικό τους µήκους. Α. Να βρείτε τη σχέση των δύο σταθερών Κ 1, Κ 2 Β. Συσπειρώνουµε επιπλέον το σύστηµα των ελατηρίων µετακινώντας τη ράβδο προς τα κάτω και την αφήνουµε ελεύθερη. Να δείξετε ότι 1. το σύστηµα εκτελεί Α.Α.Τ 2. Να βρείτε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του συστήµατος. (8 µονάδες)

4 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 4 Θέµα 3 ο ύο πηγές σύγχρονες πηγές Π 1 και Π 2 οι οποίες βρίσκονται στα σηµεία Α,Β αντίστοιχα στην επιφάνεια ενός υγρού ταλαντώνονται µε εξίσωση αποµάκρυνσης της µορφής y=0,1 ηµ10πt (S.I). Τα παραγόµενα κύµατα διαδίδονται στο υγρό µε ταχύτητα υ=1m/s. Σηµείο Κ της επιφάνειας του υγρού απέχει απόσταση χ 1 από τη πηγή Π 1 και απόσταση χ 2 από τη πηγή Π 2 µε (χ 1 < χ 2 ). Στο σχήµα που ακολουθεί παριστάνεται η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης του σηµείου Κ από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση µε το χρόνο από τη στιγµή της έναρξης των ταλαντώσεων των πηγών (t=0) µέχρι τη στιγµή που τα κύµατα συµβάλλουν στο Κ (χρονική στιγµή t 2 ) 1. Να βρείτε την αποµάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του σηµείου Κ τις χρονικές στιγµές t=3,025s και t=0,7s 2. Να βρείτε πόσα σηµεία ενισχυτικής συµβολής υπάρχουν στο ευθύγραµµο τµήµα (ΚΛ) που τέµνει κάθετα τη µεσοκάθετο του ευθύγραµµου τµήµατος (Π 1 Π 2 ). Το Λ είναι σηµείο της µεσοκαθέτου. (8 µονάδες) 3. Να βρεθεί η µέγιστη τιµή του µήκους κύµατος ώστε στο σηµείο Κ να πραγµατοποιείται ενισχυτική συµβολή. 4. Αν στα σηµεία Α,Β οι πηγές Π 1 και Π 2 αντικατασταθούν µε πηγές ηχητικών κυµάτων συχνότητας f s = 680Hz να βρείτε τη ταχύτητα µε την οποία κινείται ένας ανιχνευτής συχνοτήτων ο οποίος ανιχνεύει διακρότηµα συχνότητας f δ =10Ηz όταν κινείται πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα (ΑΒ) και πλησιάζει την ηχητική πηγή που βρίσκεται στο σηµείο Α. (7 µονάδες) Θέµα 4 ο Οµογενής ράβδος µήκους L=2m και µάζας M=3Kg µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της Ο και είναι κάθετος στο επίπεδό της. Αρχικά η ράβδος διατηρείται ακίνητη µε τη βοήθεια κατακόρυφου αβαρούς και µη εκτατού νήµατος όπως φαίνεται στο σχήµα. Ένα σώµα µάζας m 1 =1Kg είναι δεµένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς Κ=900Ν/m και ισορροπεί

5 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 5 πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο µε το ελατήριο στο φυσικό του µήκος. Κάποια στιγµή κόβουµε το νήµα που συγκρατεί τη ράβδο, οπότε αυτή αρχίζει να περιστρέφεται. Μόλις η ράβδος φτάσει σε κατακόρυφη θέση, το άκρο της συγκρούεται µε το ακίνητο σώµα µάζας m 1. Αµέσως µετά τη κρούση η ράβδος συνεχίζει να έχει την ίδια φορά περιστροφής και η στροφορµή της έχει µέτρο 8Kg m 2 /s Να υπολογίσετε: 1. Tη τάση του νήµατος όταν η ράβδος ισορροπεί πριν κόψουµε το νήµα. 2. Τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της ράβδου όταν διέρχεται από τη κατακόρυφη θέση της λίγο πριν τη κρούση της µε το σώµα µάζας m 1 3. Να γράψετε τις εξισώσεις της κινητικής και της δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης του σώµατος m 1 σε συνάρτηση µε το χρόνο και να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. Να θεωρήσετε ως θετική τη φορά του άξονα χ χ του σχήµατος και ως t=0 τη στιγµή της κρούσης των δύο σωµάτων (Να αµελήσετε τη παρουσία της ράβδου µετά τη κρούση). 4. Ποια χρονική στιγµή η δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης του m 1 γίνεται ίση µε τη κινητική για πρώτη φορά µετά την t=0 5. Το ποσοστό της αρχικής δυναµικής ενέργειας της ράβδου που µεταφέρεται στο σώµα m 1 µε τη µορφή ενέργειας ταλάντωσης. ιευκρίνηση Να θεωρήσετε ως επίπεδο µηδενικής βαρυτικής δυναµικής ενέργειας της ράβδού το επίπεδο κίνησης του m 1 ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s 2. θεωρήστε γνωστό ότι η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας της και είναι κάθετος στο επίπεδο της υπολογίζεται από το τύπο I= 12 1 ML 2. Η µάζα m 1 θεωρείται σηµειακή και η κρούση διαρκεί αµελητέο χρόνο. Επιµέλεια Παπαγγελής Νίκος

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 003-013 ΘΕΜΑ 1ο 003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Αν σε ένα ελεύθερο σώμα που είναι αρχικά ακίνητο ασκηθεί δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 000-013 000 ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο πρώτος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm)

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm) Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ/ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο A. Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο έχει τη διεύθυνση του άξονα x x, διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα, μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση Ταλαντώσεις 2ο Θέμα 1 Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση ναι Η ελάχιστη χρονική διάρκεια θέση ίση με εί- για τη μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Αρµονικό κύµα διαδίδεται σε ένα εθύγραµµο ελαστικό µέσο. Όλα τα σηµεία το µέσο διάδοσης, πο ταλαντώνονται λόγω της διέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

2. α. Μονάδες 5 3. α. Μονάδες 5 4. α. γ. Μονάδες 5

2. α. Μονάδες 5 3. α. Μονάδες 5 4. α. γ. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα