ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ" 'Αρ. 260 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ" 'Αρ. 260 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ" 'Αρ. 260 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1963 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Κεντρικής Τραπέζης της Κόπρου Νόμος του 1963,. το κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται υπό τοΰ Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ 'Αριθμός 48 του 1963 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει τοΰ "Αρθρου 118 τοΰ Συντάγματος θα ίδρυθή Προοίμιον. 'Εκδοτική Τράπεζα της Δημοκρατίας, ό δε Πρόεδρος καΐ ό 'Αντιπρόεδρος διορίζουσιν από κοινοϋ τον Διοικητήν και Ύποδιοικητήν της 'Εκδοτικής Τραπέζης τής Δημοκρατίας* ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ αϊ αρμοδιότητες τής Εκδοτικής Τραπέζης ήσκοϋντο υπό τοΰ Γενικού ΛογιστοΟ ενεργούντος δυνάμει τοΰ περί Νομίσματος Κεφ Νόμου ώς αναπληρωτού τοΰ 'Εφόρου έπι τοΰ Νομίσματος* ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ό Πρόεδρος καΐ ό 'Αντιπρόεδρος τής Δημοκρατίας, κατ'έφαρμογήν τής πρώτης παραγράφου τοΰ "Αρθρου 118 τοΰ Συντάγματος, διά των διοικητικών αυτών πράξεων, δημοσιευθεισών εν τη ύπ'άρ Γνωστοποιήσει τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 20ής Δεκεμβρίου 1962, προέβησαν είς τον διορισμόν τοΰ Διοικητού καΐ Ύποδιοικητου τής 'Εκδοτικής Τραπέζης τής Δημοκρατίας ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ θεωρείται νΰν σκόπιμον δπως ή 'Εκδοτική Τράπεζα τής Δημοκρατίας μετατραπή είς Κεντρικήν Τράπεζαν ώς προβλέπεται εν "Αρθρω 121 τοΰ Συντάγματος: ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Κεντρικής Συνοπτικός Τραπέζης τής Κύπρου Νόμος τοΰ τίτλος. (501)

2 502 Ερμηνεία. Kef Μέρος Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ. 2. (Ι) Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη εκ τοϋ κειμένου «Διοικητής» σημαίνει τον Διοικητήν της Τραπέζης «έξουσιοδοτημένον» σημαίνει έξουσιοδοτημένον ΰπό Κανονισμών εκδιδομένων ύπό της Τραπέζης δυνάμει του παρόντος Νόμου «Γραμμάτιον τοϋ Δημοσίου» σημαίνει Κυπριακόν Γραμμάίιον τοϋ Δημοσίου εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων τοϋ περί Κυπριακών Γραμματίων τοϋ Δημοσίου Νόμου* «λίρα» σημαίνει την Κυπριακή ν Λίραν ώς προβλέπεται εν άρθρω 20 «Συμβούλιον» σημαίνει το συγκροτούμενον δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου Διοικητικόν Συμβούλιον «Σύμβουλος» σημαίνει μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, τοϋ Διοικητού και Ύποδιοικητοϋ εξαιρουμένων «Σύνταγμα» σημαίνει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας «Τράπεζα» σημαίνει τήν Ίδρυομένην δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου Κεντρικήν Τράπεζαν της Κύπρου «Υποδιοικητής» σημαίνει τον Ύποδιοικητήν τής Τραπέζης «Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν ΟΙκονομικών. (2) 'Εκτός έάν άλλως προκύπτη έκ τοϋ κειμένου, οί εν τω παρόντι Νόμω μή άλλως καθοριζόμενοι δροι κέκτηνται τήν έννοιαν ήν τό Σύνταγμα αντιστοίχως άπέδωκεν είς τους δρους τούτους. "Ιδρυσις και σύστασις. Μέρος II. ΙΔΡΥΣΙΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. 3. Δια τοϋ παρόντος ιδρύεται Τράπεζα καλούμενη «Κεντρική Τράπεζα τής Κύπρου» ήτις συνιστά νομικόν πρόσωπον έχον συνεχή διαδοχήν καΐ κοινήν σφραγίδα, ώς καΐ έξουσίαν κτήσεως, κατοχής και διαθέσεως περιουσιακών στοιχείων, συνάψεως συμβάσεων, ικανότητα τοϋ παρίστασθαι έπι δικαστηρίω ώς ενάγων ή εναγόμενος ΰπό τήν έταιρικήν αυτής έπωνυμίαν, ώς και τής διενεργείας οιασδήποτε πράξεως διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου. Σκοπός της Τραπέζης. Κεντρικά Γραφεία, ύποκαταστή ματα καΐ άντιπροσωπεΐαι. Λειτουργίαι της Τραπέζης. 4. Κύριος σκοπός τής Τραπέζης, ύφ' ου ή Τράπεζα κατευθύνεται εν πάση αυτής ενεργεία, είναι να δημιουργήση συνθήκας νομισματικής σταθερότητος καΐ πιστωτικάς συνθήκας, καΐ συνθήκας άφορώσας εις τό ϊσοζύγιον πληρωμών συντελούσας εις τήν άρμονικήν άνάπτυξιν τής οικονομίας τής Δημοκρατίας. 5. (Ι) Τά Κεντρικά Γραφεία τής Τραπέζης κείνται εν Λευκωσία. (2) Ή Τράπεζα δύναται νά ίδρύη καΐ κλείη υποκαταστήματα έν τη Δημοκρατία. (3) Ή Τράπεζα δύναται νά διορίζη και άνακαλή τόν διορισμόν πρακτόρων ή ανταποκριτών έν τη Δημοκρατία ή άλλαχοΰ. 6. (Ι) Ή Τράπεζα θά ένασκή πάσαν λειτουργίαν άναγκαίαν διά τήν έπίτευξιν τοϋ κυρίου αυτής σκοποϋ τοϋ προνοουμένου έν άρθρω 4, και διά τήν ρύθμισιν και ελεγχον τοϋ νομισματικού και τραπεζικού συστήματος τής Δημοκρατίας, λαμβανομένων δε δεόντως ύπ' όψιν τών έν τη Δημοκρατία κρατουσών οικονομικών συνθηκών, ή Τράπεζα θά ένασκή τοιαύτας ετέρας λειτουργίας ώς αί συνήθως ενασκούμενοι ΰπό Κεντρικών Τραπεζών.

3 503 (2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος των εν έδαφίω (Ι) διαλαμβανομένων διατάξεων, ή Τράπεζα κέκτηται έξουσίαν δπως : (α) ρυθμίζη την προσφοράν χρήματος καΐ πίστεως (β) διοική και διαχειρίζηται τα διεθνή αποθέματα τής Δημοκρατίας* (γ) έποπτεύη τάς εν τή Δημοκρατία Τράπεζας, επιφυλασσομένων τών διατάξεων παντός ετέρου εκάστοτε εν ίσχύϊ νόμου άφορώντος εις τάς Τράπεζας (δ) ενεργή ως τραπεζίτης και οικονομικός πράκτωρ τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας. Μέρος III. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. 7. (Ι) Συνιστάται Διοικητικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης συγκείμενον Διοικητικόν εκ τοϋ Διοικητού, του Υποδιοικητοϋ και πέντε ετέρων Συμβούλων Συ μ βουλιον διοριζομένων συμφώνως τω παρόντι Νόμω. (2) 'Επίτροπος τοΰ Υπουργού (εν τοις εφεξής καλούμενος «Υπουργικός Επίτροπος») υποδεικνυόμενος ύπ' αυτού κέκτηται το δικαίωμα δπως προτείνη θέματα ϊνα περιληφθώσιν εν τή ημερησία διατάξει, και δπως παρίσταται είς πάσαν συνεδρίαν τοΰ Συμβουλίου δικαιούμενος να συμμετέχη είς τάς συζητήσεις και νά έκφράζη τάς επί. τούτω απόψεις / αύτοϋ, στερούμενος δμως τοϋ προς ψήφον δικαιώματος. / / 8. (Ι) Τηρούμενης τής παραγράφου Ι τοϋ "Αρθρου 118 τοΰ Συν Διοικητής τάγματος, ό Διοικητής και ό Υποδιοικητής διορίζονται ύπό τοΰ Προ Kod / Ϋιτο " 'c >»λ 'β Λ, ' ' διοιητής. εδρου και Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας. ' ' (2) Ό Διοικητής και ό Υποδιοικητής δέον δπως είναι πολϊται τής Δημοκρατίας, καΐ πρόσωπα κατάλληλα και αποδεδειγμένης οίκονο ' μικής πείρας. (3) Διαφυλαττομένων τών διατάξεων τής παραγράφου 4 τοϋ "Αρθρου 118 τοϋ Συντάγματος, ό Διοικητής και ό Υποδιοικητής διορίζονται δια περίοδον μή ΰπερβαίνουσαν τά πέντε ετη, καθοριζομένην εν τω εγγράφω τοΰ διορισμού αυτών οΰτοι δύνανται νά έπαναδιορισθώσιν διά περαιτέρω περιόδους, εκάστη τών οποίων δεν δύναται νά^ ύπερβαίνη τά πέντε ετη, καθοριζόμενος εν τω εγγράφω τοϋ επαναδιορισμού αυτών. (4) Ή αντιμισθία και οί λοιποί δροι υπηρεσίας τοΰ Διοικητού και τοΰ Ύποδιοικητοϋ αναφέρονται, τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ Συντάγματος, εν τω εγγράφω τοΰ διορισμοΰ αυτών : Νοείται δτι οί τοιούτοι δροι υπηρεσίας θά περιλαμβάνωσι, τηρουμένων τών διατάξεων τής παραγράφου 5 τοΰ "Αρθρου 118 τοϋ Συντάγματος, πρόνοιαν περί καταβολής έπαρκοΰς αποζημιώσεως είς τον Διοικητήν, ή τον Υποδιοικητήν ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, εις αμφότερους, εν περιπτώσει τερματισμού τοΰ διορισμού αυτών προ τής λήξεως τοΰ χρόνου τής θητείας των. 9. (Ι) Οί Σύμβουλοι διορίζονται ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, Σύμβουλοι. είναι δε πολϊται τής Δημοκρατίας αποδεδειγμένης πείρας περί το έμπόριον, τά οικονομικά, τήν βιομηχανίαν ή γεωργίαν, οΐτινες δεν στερούνται τής ικανότητος προς διορισμόν δυνάμει τοϋ άρθρου 10. (2) "Εκαστος Σύμβουλος διορίζεται διά περίοδον πέντε ετών, δύναται δε νά έπαναδιορισθή διά περαιτέρω περιόδους εκ πέντε ετών εκάστης : Νοείται δτι εκ τών πρώτων πέντε Συμβούλων ό είς διορίζεται διά περίοδον ενός έτους, οί δε λοιποί τέσσαρες διά περίοδον δύο, τριών, τεσσάρων και πέντε ετών αντιστοίχως. Αί αντίστοιχοι περίοδοι διορισμού τών πρώτων πέντε Συμβούλων καθορίζονται (έκτος εάν ούτοι ήθελον συμφωνήσει άλλως πως) διά κλήρου.

4 504 (3) Όσάκις πρόσωπον τι παύη να είναι Σύμβουλος προ της λήξεως τοΰ χρόνου της θητείας αύτοϋ, το Ύπουργικόν Συμβούλιον διορίζει ώς Σύμβουλον δια την μη έκπνεύσασαν περίοδον της τοιαύτης θητείας, πολίτην της Δημοκρατίας έχοντα τα εν έδαφίω (Ι) προβλεπόμενα προσόντα. Άνικανότης. Χηρεύουσαι θέσεις. 10. Ουδείς δύναται να διορισθή ώς μέλος του Συμβουλίου εφ' δσον (α) είναι υπουργός, η μέλος της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ή Κοινοτικής Συνελεύσεως : (β) είναι μέλος Δημοτικού Συμβουλίου,, τοϋ Δημάρχου περιλαμβανομένου* (γ) είναι μέλος των ενόπλων δυνάμεων, ή των δυνάμεων ασφαλείας τής Δημοκρατίας (δ) κατέχει δημοσίαν ή δημοτικήν θέσιν, ή ενεργεί ώς αναπληρωτής εν τοιαύτη θέσει, ή ε'ις περίπτωσιν μέλους τής Τουρκικής Κοινότητος είναι θρησκευτικός λειτουργός : Νοείται δτι ή δυνάμει τής παρούσης παραγράφου άνικανότης δεν αναφέρεται εις πρόσωπον όπερ (i) κατέχει συμβουλευτική ν τίνα θέσιν εις επιτροπή ν ή συμβούλιον είς δ ή Δημοκρατία ένεπιστεύθη τήν ασκησιν δημοσίων καθηκόντων, ή δπερ είναι μέλος τοιαύτης επιτροπής ή συμβουλίου* (ii) κατέχει θέσιν καθηγητού παρά τινι Πανεπιστημίου, ή έτέρω ίδρύματι ανωτέρας εκπαιδεύσεως εν τη Δημοκρατία* (iii) εκτελεί χρέη αντιπροσώπου τής Δημοκρατίας παρά τινι διεθνεΐ νομισματικώ, ή οΐκονομικώ όργανισμώ τοϋ οποίου ή Δημοκρατία είναι μέλος* (iv) κατέχον δημοσίαν τινά θέσιν, πρόκειται νά είναι ό Διοικητής ή ό 'Υποδιοικητής. Διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου «δημοσία θέσις» σημαίνει πασαν έπι κέρδει θέσιν εν τη υπηρεσία τής Δημοκρατίας ή Κοινοτικής τίνος Συνελεύσεως εφ' δσον αί άπολαβαί αυτής υπόκεινται είς τον έλεγχον είτε τής Δημοκρατίας είτε Κοινοτικής τίνος Συνελεύσεως, περιλαμβάνει δέ πάσαν θέσιν είς οιονδήποτε νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή όργανισμόν κοινής ωφελείας. (ε) έκηρύχθη δικαστικώς ή άλλως πως εν πτωχεύσει δυνάμει τού εκάστοτε εν ίσχύϊ εν τη Δημοκρατία νόμου, εφ" δσον δέν έχώρησεν ή άποκατάστασις αύτοϋ, ή τελεί υπό αναγκαστική ν διαχείρισιν, ή ευρίσκεται εϊς συμβιβασμόν μετά τών πιστωτών τουΐστj είναι δικαστικώς άπηγορευμένον λόγω φρενοβλαβίας, ή δπερ άλλως πως έκηρύχθη δυνάμει τοϋ εκάστοτε εν Ίσχύϊ εν τη Δημοκρατία νόμου ώς μειωμένου νοητικού* (ζ) είναι σύμβουλος, αξιωματούχος, ή υπάλληλος ετέρας Τραπέζης ή οίκονομικοΰ ιδρύματος, ή κέκτηται ώς μέτοχος συμφέρον δυνάμει τοΰ οποίου ελέγχεται ύπ' αύτοϋ οιαδήποτε έτερα Τράπεζα ή οϊκονομικόν 'ίδρυμα λειτουργούν εν τη Δημοκρατία. II. (Ι) Ή θέσις μέλους τοϋ Συμβουλίου χηρεύει (α) έπι τω θανάτω αύτοϋ* (β) επί τη εγγράφω παραιτήσει αύτοϋ* (γ) άμα ώς τό μέλος καταστή φυσικώς ή διανοητικώς άνίκανον προς έκτέλεσιν τών καθηκόντων αύτοϋ* (δ) άμα τη καταδίκη αύτοϋ δι' αδίκημα έμπεριέχον άτιμίαν ή ήθικήν κατάπτωσιν (ε) εάν άνευ τής προς τοϋτο συναινέσεως τοΰ Συμβουλίου άπουσιάση τριών συναπτών τακτικών συνεδριών τοϋ Συμβουλίου*

5 505 (στ) αμα ώς έπισυμβή οιονδήποτε τών έν άρθρω 10 αναφερομένων γεγονότων, ή επί τη άπωλεία της ιθαγενείας της Δημοκρατίας* (ζ) εις την περίπτωσιν τοϋ Διοικητού ή τοϋ ΎποδιοικητοΟ, αμα ως έπισυμβή οιονδήποτε των εν τοις δροις υπηρεσίας αυτών προνόου μένων γεγονότων. 12. (Ι) Ό Διοικητής, ή εν περιπτώσει προσωρινής αύτοϋ απουσίας Συνεδρίαι ή πρόσκαιρου κωλύματος, ό Υποδιοικητής ή εν περιπτώσει προσωρινής Συμβουλίου. απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματος αμφοτέρων, ό Υπουργικός 'Επίτροπος συγκαλεί το Συμβούλιον είς συνεδρίαν δι* ειδοποιήσεως αποστελλόμενης εις άπαντα τα μέλη αύτοϋ ώς και εις τον Υπουργικόν Έπίτροπον. Ai τοιαύται συνεδρίαι συγκαλούνται οσάκις το έπιβάλλη ή διεξαγωγή τών εργασιών, οπωσδήποτε δε άπαξ τουλάχιστον του μηνός. (2) Το Συμβούλιον συγκαλείται ωσαύτως είς συνεδρίαν τη εγγράφω αιτήσει υποβαλλομένη επί τούτω είτε υπό του Υπουργού είτε ύπό δύο Συμβούλων, εν ή καθορίζονται τα θέματα δι' ατινα ζητείται ή σύγκλησις συνεδρίας. (3) Ό Διοικητής, ή έν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματος αύτοϋ, ό Υποδιοικητής, προεδρεύει τών συνεδριών τοϋ Συμβουλίου, εάν δε αμφότεροι άπουσιάζωσι συνεδρίας τινός, τά παρόντα είς τήν συνεδρίαν μέλη τοϋ Συμβουλίου έκλέγουσι μεταξύ αυτών τον προεδρεύοντα της τοιαύτης συνεδρίας. (4) Τέσσαρα μέλη τοϋ Συμβουλίου συνιστώσιν άπαρτίαν εϊς πασαν συνεδρίαν, αϊ δέ αποφάσεις λαμβάνονται δι' απλής πλειοψηφίας τών παρόντων μελών. Έν περιπτώσει Ισοψηφίας ό προεδρεύων της συνεδρίας κέκτηται δευτέραν ψήφον. (5) Ουδέν τών μελών τοϋ Συμβουλίου δύναται να λαμβάνη, εφ' δσον ήθελεν άποφασισθή δτι κέκτηται προσωπικόν συμφέρον επί τίνος υπό συζήτησιν θέματος, περαιτέρω μέρος εϊς τήν συζήτησιν οιουδήποτε τοιούτου θέματος ή να ψηφίζη έπι τούτου. (6) Ό Υπουργικός 'Επίτροπος δύναται δι* ειδοποιήσεως αύτοϋ επιδιδόμενης κατά τον καθωρισμένον τρόπον νά άναστείλη τήν ένέργειαν της τοιαύτης αποφάσεως επί πέντε ημέρας, εάν εχη τήν γνώμην δτι ή άπόφασις είναι ασυμβίβαστος προς τους σκοπούς καΐ διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου, ή δτι πιθανόν αντίκειται προς το δημόσιον συμφέρον. Έν τοιαύτη περιπτώσει έάν εντός της προμνησθείσης περιόδου ό Υπουργός δέν δώση εγγράφως ετέρας οδηγίας, ή άπόφασις είναι έγκυρος : Νοείται δτι το Συμβούλιον δύναται εντός οκτώ ήμερων άπό της κοινοποιήσεως της αποφάσεως τοϋ Υπουργού νά έκκαλέση τήν τοιαύτην άπόφασιν ενώπιον τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, ούτινος ή επί τούτω άπόφασις είναι τελεσίδικος. (7) Τά πρακτικά εκάστης συνεδρίας τοϋ Συμβουλίου τηροΰνται έν τώ καθοριζομένου ύπό τοϋ Συμβουλίου τύπω, αί τυπικαί δμως αποφάσεις αύτοϋ καταγράφονται έπι λέξει. Έκτος έάν άλλως όρίση το Συμβούλιον τά πρακτικά τών συνεδριών αύτοϋ είναι εμπιστευτικά. (8) Ουδεμία πράξις ή ενέργεια τοϋ Συμβουλίου δύναται νά θεωρηθή ώς ανίσχυρος λόγω οιασδήποτε χηρευούσης θέσεως έν τω Συμβουλίω. 13. (Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ Συντάγματος και τοϋ πα Άρμοδιόρόντος Νόμου, το Συμβούλιον είναι ύπεύθυνον διά τήν πολιτικήν τητες της Τραπέζης και τήν γενικήν έποπτείαν τής διαχειρίσεως αυτής, διά τους σκοπούς δέ τούτους θά ένασκή πάσας τάς προς τοΰτο αναγκαίας ή παρεμπίπτουσας εξουσίας και καθήκοντα. Συ^ουλίου

6 506 (2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (Ι) τόσυμβούλιον κέκτηται έξουσίαν όπως (α) καθορίζη και έφαρμόζη την γενικήν πολιτικήν της Τραπέζης, συμφώνως προς τους σκοπούς της Τραπέζης, λαμβάνον δεόντως υπ' όψιν οιασδήποτε υποδείξεις τοϋ Ύπουργοϋ άφοϋ ούτος ζήτηση προηγουμένως την γνώμην τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, οσάκις τοϋτο εΐναι άναγκαΐον (β) τηρουμένων τών διατάξεων των εκάστοτε έν ϊσχύϊ νόμων, εκδίδει τη συστάσει τοϋ Διοικητού κανονισμούς διέποντας την έσωτερικήν όργάνωσιν της Τραπέζης, καθορίζοντας, τη έγκρίσει τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, τους όρους υπηρεσίας απάντων τών αξιωματούχων και υπαλλήλων της Τραπέζης, καΐ ρυθμίζοντας τάς εξουσίας και καθήκοντα αυτών ώς και την επί τών αξιωματούχων και υπαλλήλων τούτων άσκησιν τοϋ πειθαρχικού έλεγχου. Κανονισμοί. 4. Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου το Συμβούλιον δύναται να έκδώση Κανονισμούς ρυθμίζοντας την ένάσκησιν τών λειτουργιών της Τραπέζης, την ιδίαν αύτοΰ διαδικασίαν, και γενικώς την καλήν όργάνωσιν καΐ λειτουργίαν της Τραπέζης. Αρμόδιο 5. ( ) Ό Διοικητής είναι το άνώτατον έκτελεστικόν όργανον της ^ε _ Τραπέζης, εφαρμόζει τήν πολιτικήν της Τραπέζης και έχει τήν διεύθυνσιν και έλεγχον τών εργασιών αυτής, άναφορικώς δε προς τήν διεξαγωγήν τών εργασιών της Τραπέζης έχει αρμοδιότητα ενεργείας εϊς άπαντα τά ζητήματα ατινα δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει αύτοΰ γενομένων Κανονισμών δεν υπάγονται ειδικώς εις τήν αρμοδιότητα τοϋ Συμβουλίου. (2) "Ανευ έπηρεασμοϋ τής γενικότητος τοϋ εδαφίου (Ι), ό Διοικητής διορίζει, θέτει είς διαθεσιμότητα ή απολύει απαντάς τους αξιωματούχους ή υπαλλήλους τής Τραπέζης πλην εκείνων δι' ους γίνεται ειδική πρόνοια έν τώ παρόντι Νόμω, τηρουμένων τών εκάστοτε έν ϊσχύϊ νόμων καΐ συμφώνως προς Κανονισμούς γενομένους δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου άναφορικώς προς τους αξιωματούχους και υπαλλήλους τής Τραπέζης. (3) Ό Διοικητής έν τη ενασκήσει οιασδήποτε τών λειτουργιών αύτοϋ δυνάμει τοϋ εδαφίου (2) δέον όπως ενεργή συμφώνως προς γνωμοδότησιν "Επιτροπής επί τούτω συνιστώμενης, συγκειμένης εξ έαυτοϋ ώς Προέδρου, τοϋ Ύποδιοικητοϋ, ενός Συμβούλου έπι τούτω διοριζομένου ύπό τοϋ Συμβουλίου, τοϋ Υπουργικού 'Επιτρόπου και ενός ετέρου προσώπου επί τούτω διοριζομένου ύπό τοϋ Συμβουλίου* ή θητεία τοϋ προσώπου τούτου εϊναι διετής εκτός εάν παυθή προηγουμένως ύπό του Διοικητού. (4) Ό Διοικητής είναι ό κύριος εκπρόσωπος τής Τραπέζης και έν τη Ιδιότητι ταύτη έχει έξουσίαν όπως (α) έκπροσωπή τήν Τράπεζαν εις πάσαν σχέσιν αυτής μεθ' ετέρων προσώπων, περιλαμβανομένης και τής Κυβερνήσεως (β) έκπροσωπή τήν Τράπεζαν, προσωπικώς ή διά δικηγόρου, εις πάσαν νομικήν διαδικασίαν εις ην ή Τράπεζα είναι διάδικος (γ) υπογραφή συμβάσεις συναπτόμενος ύπό τής Τραπέζης ώς και τάς ετησίας εκθέσεις, τους Ισολογισμούς, τάς αναλύσεις τοϋ λογαριασμού κερδών και ζημιών, τήν άλληλογραφίαν και τά λοιπά έγγραφα τής Τραπέζης. (δ) άναθέτη τήν άσκησιν οιωνδήποτε τών έν παραγράφοις (α), (β) καΐ (γ) τοϋ παρόντος εδαφίου προβλεπομένων εξουσιών είς ετέρους αξιωματούχους τής Τραπέζης εύθύνην. ύπό Ιδίαν αύτοϋ

7 507 (5) Ό Διοικητής οφείλει να τηρή το Συμβούλιον και τον Ύττουργικόν Έπίτροττον ενήμερους εφ' απάντων των τρεχόντων ζητημάτων ατινα χρήζουν της προσοχής τοϋ Συμβουλίου, να παρέχη δε εις το Συμβούλιον καΐ εις τον Ύπουργικόν Έπίτροπον, εφ' δσον τοϋτο είναι πρακτικώς δυνατόν, τοιαύτα στοιχεία και γνωμοδοτήσεις ατινα θα διευκολύνουν το Συμβούλιον ε'ις τήν λήψιν αποφάσεων και εις τον καθορισμόν τής πολιτικής. Ό Διοικητής προσέτι υποβάλλει ε'ις το, Συμβούλιον προς έγκρισιν σχέδια μέτρων ή αποφάσεων ατινα κατά τήν κρίσιν αύτοϋ είναι αναγκαία δια τήν πραγματοποίησιν των σκοπών καΐ τής πολιτικής τής Τραπέζης. (6) Το Συμβούλιον δύναται εκάστοτε να άναθέτη οιασδήποτε τών εξουσιών αύτοϋ εις τον Διοικητήν υπό τοιούτους δρους και δια τοιαύτας περιόδους, ώς το Συμβούλιον ήθελε καθορίσει. (7) Ό Υποδιοικητής βοηθεΐ τον Διοικητήν εν τή ασκήσει τών αρμοδιοτήτων αύτοϋ, και εν περιπτώσει απουσίας ή προσωρινού κωλύματος τοϋ Διοικητού, ασκεί πάσας τάς εξουσίας καΐ εκτελεί άπαντα τα καθήκοντα και υπηρεσίας τοϋ Διοικητού ώς προβλέπεται υπό τοϋ Συντάγματος ή τοϋ παρόντος Νόμου. 16. (Ι) Τηρούμενης τής εν παραγράφω (δ) τοϋ άρθρου 10 διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, ό Διοικητής καΐ Υποδιοικητής όφείλουσιν δπως διαρκούσης τής θητείας αυτών άφιερώσιν όλόκληρον τον χρόνον αυτών είς τήν ύπηρεσίαν τής Τραπέζης, καΐ δπως μή άσχολώνται είς οιανδήποτε έτέραν έργασίαν, έμπόριον ή έπιχείρησιν. (2) Δι' εν έτος μετά τον τερματισμόν τοϋ διορισμού αυτών ό Διοικητής και ό Υποδιοικητής δεν δύνανται άνευ τής εγκρίσεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου νά άναλάβωσιν εν τή Δημοκρατία οιανδήποτε θέσιν, ή νά άττοδεχθώσιν συμφέρον τι εν οΐωδήποτε τραπεζικώ ή οϊκονομικώ ίδρύματι, ή νά δεχθώσιν οιανδήποτε άντιμισθίαν εξ αυτών. 17. (Ι) Διά τήν άσκησιν τών δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου λειτουργιών τής Τραπέζης διορίζονται, ώς προνοείται εν τω παρόντι Νόμω, ol εκάστοτε αναγκαίοι αξιωματούχοι και υπάλληλοι. (2) "Ο διορισμός παντός αξιωματούχου ή υπαλλήλου τής Τραπέζης γίνεται έναντι αντιμισθίας και ύπό ετέρους δρους προβλεπόμενους εις Κανονισμούς ή δρους υπηρεσίας γενομένους έπι τούτω δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου. (3) Τηρουμένων οιωνδήποτε Κανονισμών γενομένων έπι τούτω δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου, ουδείς δύναται νά κατέχη οιανδήποτε θέσιν είς τήν Τράπεζαν εάν συγχρόνως (α) κατέχη οιανδήποτε θέσιν είς έτέραν τράπεζαν ή οΐκονομικόν ίδρυμα λειτουργοϋν εν τή Δημοκρατία (β) κέκτηται οιονδήποτε οΐκονομικόν συμφέρον ε'ις τοιαύτη ν τράπεζαν ή οΐκονομικόν ίδρυμα εάν δεν γνωστοποίηση τοϋτο καΐ λάβη τήν αδειαν τοϋ Συμβουλίου : Νοείται δτι τό Συμβούλιον οφείλει νά άρνηθή νά παράσχη τήν χορήγησιν τοιαύτης αδείας εάν τό συμφέρον δπερ ούτος κέκτηται είναι φύσεως τοιαύτης έξασφαλιζούσης έλεγχον. (4) "Εκαστος Σύμβουλος, αξιωματούχος ή υπάλληλος τής Τραπέζης έχει ύποχρέωσιν προς τήρησιν τοϋ απορρήτου, διά τους σκοπούς 6έ τοϋ Ποινικοϋ Κωδικός θεωρείται ώς ανήκων εϊς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν αϊ δε διατάξεις τοϋ περί Προστασίας Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου εφαρμόζονται έπ* αυτών ώς εάν ούτοι ήσαν δημόσιοι υπάλληλοι. Πλήρης ώπασχόλησις του Διοικητού και Ύποδιοικητοΰ έν τη υπηρεσία της Τραπέζης. " Αξιωματούχοι καΐ υπάλληλοι. Κεφ Κεφ. 313.

8 508 "Ορκος Συμβούλων, Πρώτον Παράρτημα. 'Αντιμισθία Συμβούλων, (5) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου καΐ των έν έκαστη περιπτώσει καθοριζομένων ύπό τοΰ Συμβουλίου δρων υπηρεσίας, δύνανται να προσληφθώσι τοιαύτα πρόσωπα δια την άσκησιν τοιούτων ειδικών λειτουργιών ως αί εκάστοτε καθοριζόμενοι εις τήν σύμβασιν εργασίας. 18. Πάς δστις αναλαμβάνει τα καθήκοντα τού Διοικητού, Ύποδιοικητοϋ, Συμβούλου, αξιωματούχου ή υπαλλήλου της Τραπέζης οφείλει δπως, πρίν ή άναλάβη ταύτα, ύπογράψη και δώση τον έν τω Πρώτω Παραρτήματι διαλαμβανόμενον δρκον. 19. (Ι) Ή αντιμισθία τών Συμβούλων καθορίζεται ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου. (2) Διά τους σκοπούς τών άρθρων 17 καΐ 19 ό δρος «αντιμισθία» περιλαμβάνει μισθόν, ημερομίσθια, αμοιβή ν, επίδομα ώς καΐ τάς πάσης φύσεως ετέρας πληρωμάς. Νομισματική μονάς. ' Ι σοτιμία Κυπριακές λίρας. ΑΙ χρηματικοί συναλλατναί τεκμαίρονται γενόμεναι είς Κυπριακός λίρας. "Εκδοσις τραπεζογραμματίων καΐ νομισμάτων. Άξια καΐ τύπος τραπεζογραμματίων και νομισμάτων. Μέρος IV. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑ. 20. (Ι) Νομισματική μονάς της Δημοκρατίας εΐναι ή Κυπριακή Λίρα. (2) Ή νομισματική μονάς διαιρείται εϊς πολλαπλά κλάσματα καθοριζόμενα ύπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου : Νοείται δτι μέχρι της λήψεως της τοιαύτης αποφάσεως συμφώνως τω παρόντι έδαφίω, αϊ ήδη ϊσχύουσαι υποδιαιρέσεις της λίρας κατά τήν ήμέραν της ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου θά θεωρώνται ώς υποδιαιρέσεις καθορισθεΐσαι δυνάμει τοΰ παρόντος εδαφίου. 21. Τό βάρος της νομισματικής μονάδος εις χρυσόν ή ή αξία της έν σχέσει προς ξένα νομίσματα, καθορίζεται ή μεταβάλλεται υπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν της Τραπέζης. 22. (Ι) "Απασαι αί χρηματικά! συναλλαγαι αΐτινες διενεργούνται έν τη" Δημοκρατία τεκμαίρονται ώς εκπεφρασμένοι εις Κυπριακάς λίρας έκτος έάν, τηρουμένων τών διατάξεων τών εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμων, άλλως συμφωνηθή μεταξύ τών συμβαλλομένων μερών. (2) Τηρουμένων τών διατάξεων τών εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμων, απασαι αί χρηματικοί συναλλαγαΐ αϊτινες διενεργούνται έν τη Δημοκρατία διακανονίζονται ε'ις Κυπριακάς λίρας, έκτος έάν άλλως προβλέπηται εν τινι δημοσίω έσωτερικώ ή διεθνή νομοθετικώ μέτρω ή έκτος έάν άλλως συμφωνηθή μεταξύ τών συμβαλλομένων μερών. 23. Ή Τράπεζα κέκτηται άποκλειστικόν δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματίων και νομισμάτων εϊς τήν Κύπρον. 24. (Ι) Ή αξία, αί έπιγραφαί, ό τύπος, ή ϋλη και τά λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών τραπεζογραμματίων και τών νομισμάτων καθορίζονται, τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ Συντάγματος, ύπό τής Τραπέζης κατόπιν εγκρίσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου. (2) Ή Τράπεζα δημοσιεύει έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας τάς αξίας και τά λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών τραπεζογραμματίων και νομισμάτων άτινα ή Τράπεζα σκοπεύει νά έκδώση δυνάμει τοΰ άρθρου 23.

9 (Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων των εδαφίων (2) καΐ (3) τραπεζογραμμάτια και νομίσματα εκδιδόμενα υπό της Τραπέζης εΐναι το νομίμως κυκλοφορούν χρήμα καΐ γίνονται αποδεκτά άνευ περιορισμού ως προς το ποσόν, εν τω διακανονισμώ απάντων τών χρεών, δημοσίων τε καΐ "ιδιωτικών. (2) Χαρτονομίσματα άτινα έξεδόθησαν ή άτινα λογίζονται εκδοθέντα ύπό του Εφόρου επί του Νομίσματος δυνάμει του άρθρου 11 ή του άρθρου 24 του περί Νομίσματος Νόμου, καί νομίσματα νομίμως κυκλοφορούντα εν τη Δημοκρατία δυνάμει τών άρθρων 2 και 9 του ώς άνω Νόμου, θά παραμείνωσι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα, μέχρις ου άποσυρθώσι τής κυκλοφορίας συμφώνως τω έδαφίω (3). (3) Ή Τράπεζα δύναται διά γνωστοποιήσεως αυτής δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας νά κηρύξη δτι ώρισμέναι εκδόσεις ή άξίαι τραπεζογραμματίων ή νομισμάτων έπαυσαν νά είναι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα άφ' ώρισμένης ημερομηνίας. Διά τής άνω γνωστοποιήσεως δέον δπως καθορίζηται εύλογος τις προθεσμία έν ή τά τοιαύτα τραπεζογραμμάτια ή νομίσματα θά άνταλλάσσωνται εις την Τράπεζαν δι'ετέρων άτινα κατά τον τρέχοντα χρόνον είναι εγκυρον νομίμως κυκλοφορούν χρήμα. 26. Ή Τράπεζα εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευόμενους έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, έν οΐς προβλέπονται οί δροι ΰφ* οος κατεστραμμένα, παραποιημένα ή άλλως πως ελαττωματικά τραπεζογραμμάτια ή νομίσματα δύνανται νά άλλαγώσιν έν τη Τραπέζη. 27. (Ι) Ή Τράπεζα διατηρεί έν τω ένεργητικώ αυτής απόθεμα χρυσού, αλλοδαπού ενεργητικού συγκειμένου εξ εξωτερικού συναλλάγματος, ή έκ τών προβλεπομένων έν έδαφίω (2) εξωτερικών χρεωγράφων. (2) Τό Συμβούλιον δύναται εκάστοτε (α) νά καθορίζη τό έξωτερικόν συνάλλαγμα δπερ δύναται νά άποτελέση μέρος τών έν έδαφίω (Ι) μνημονευομένων αποθεμάτων (β) νά καθορίζη τάς ποικίλας κατηγορίας εξωτερικών χρεωγράφων και πιστωτικών τίτλων ους ή Τράπεζα δύναται νά κατέχη δυνάμει τοΰ εδαφίου (Ι). 28. (Ι) Τό απόθεμα, ώς τούτο καθορίζεται έν άρθρω 27, δέον νά είναι έν παντι χρόνω ίσον προς τριάκοντα τουλάχιστον έπ! τοις εκατόν τής αξίας τοΰ ολικού ποσού τών έν κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και νομισμάτων και τών υποχρεώσεων όψεως τής Τραπέζης. (2) Έάν τό καθοριζόμενον έν άρθρω 27 απόθεμα ενδέχεται νά ύποστή μείωσιν κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά θέση έν κινδύνω την κατάστασιν τών αποθεμάτων τής Τραπέζης, ή Τράπεζα οφείλει νά ΰποβάλη προς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διά τοΰ Υπουργού εκθεσιν περί τών αιτίων άτινα δυνατόν νά όδηγήσωσιν είς την τοιαύτην μείωσιν τών αποθεμάτων και νά προτείνη μέτρα άτινα κατά την κρίσιν αυτής πιθανόν νά θεραπεύσωσι την κατάστασιν. Νομίμως κυκλοφορούν χρήμα,τά οπό της Τραπέζης εκδιδόμενα τραπεζογραμμάτια καΐ νομίσματα. Κεφ Κανονισμοί άφορωντες είς κατεστραμμένα τραπεζογραμμάτια καΐ νομίσματα. 'Αποθέματα έναντι τραπεζογραμματίων, Ποσοστών διεθνών αποθεμάτων. Μέρος V. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ. 29. (Ι) Ή Τράπεζα δύναται νά άγοράζη, πωλή ή νά δέχηται κατά Δοσοληψίαι θέσεις παντός τύπου εξωτερικού συναλλάγματος. Ή Τράπεζα κατά την είςέξωτεάγοράν ή πώλησιν εξωτερικού συναλλάγματος δύναται νά συναλλάττηται ζ^^ τοις μετρητοίς ή έπ! προθεσμία.

10 510 (2) Ή Τράπεζα δύναται να κράτη υπόλοιπα, ών ή αξία εκφράζεται εϊς ξένον νόμισμα, παρά τραπέζαις τοϋ έξωτερικοϋ ή τους εν τη αλλοδαπή αντιπροσώπους ή πράκτορας αυτών, δύναται δε νά επένδυση κατά το δοκοΰν τά τοιαύτα υπόλοιπα εις αμέσως ρευστοποιήσιμα εξωτερικά χρεώγραφα. ΣυναλλαγαΙ είς έξωτερικόν συνάλλαγμα. ΣυναλλαγαΙ είς χρυσόν. 30. Ή Τράπεζα δύναται νά διενεργή συναλλαγάς είς έξωτερικόν συνάλλαγμα, μόνον μετά (α) τραπεζών έχουσών έξουσίαν του συναλλάττεσθαι εϊς έξωτερικόν συνάλλαγμα, ή μετά προσώπων εχόντων έξουσίαν τοΰ συναλλάττεσθαι εις έξωτερικόν συνάλλαγμα, οΐτινες δέν είναι αδειούχοι τράπεζαι έν τη Δημοκρατία* (β) μετά της Κυβερνήσεως ή οιωνδήποτε τών ιδρυμάτων αυτής (γ) μετά ξένων κεντρικών τραπεζών, ξένων τραπεζών ή ξένων οικονομικών ιδρυμάτων (δ) μετά ξένων Κυβερνήσεων ή ιδρυμάτων αυτών (ε) μετά διεθνών οικονομικών Ιδρυμάτων. 31. Ανεξαρτήτως παντός έν έτέρω εκάστοτε έν Ισχύϊ νόμω διαλαμβανομένου, ή Τράπεζα δύναται νά είσάγη, έξάγη, άγοράζη, πωλή, κατέχη, ή άλλως συναλλάττηται είς χρυσόν. "Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, Κ.λ.ΤΓ. ΤιμαΙ είς ας διενεργούνται συναλλαγαΐ είς ξένον νόμισμα. Νομοθεσία έλεγχου εξωτερικού συναλλάγματος. Κέρδη.*} ζημίαι ανατιμήσεως ή υποτιμήσεως. 32. (Ι) Ή Τράπεζα δύναται νά διορίση εξουσιοδοτημένος τράπεζας καΐ πράκτορας με έξουσίαν τοϋ συναλλάττεσθαι εις χρυσόν ή έξωτερικόν συνάλλαγμα ή είς αμφότερα. (2) Ή Τράπεζα δύναται, συμφωνούντος τοϋ 'Υπουργού, νά έκδώση Κανονισμούς αφορώντας εϊς τάς εις χρυσόν καΐ έξωτερικόν συνάλλαγμα συναλλαγάς τών εξουσιοδοτημένων τραπεζών καΐ πρακτόρων ώς και είς τά είς χρυσόν και έξωτερικόν συνάλλαγμα αποθέματα αυτών. 33. (Ι) Ή Τράπεζα λαμβάνει τά προσήκοντα μέτρα ίνα διασφάλιση δτι αί άνώταται και κατώτατοι τιμαί εις ας διενεργούνται αί συναλλαγαι εις ξένα νομίσματα έν τη Δημοκρατία κείνται εντός τών ορίων ατινα καθορίζονται υπό διεθνών συνθηκών εις ας ή Δημοκρατία είναι εν τών συμβαλλομένων μερών ή ατινα είναι σύμφωνα προς τάς τοιαύτας συνθήκας. (2) Ή Τράπεζα προβαίνει άνά καιρούς είς δημοσίευσιν τών τιμών αγοράς καΐ πωλήσεως είς ας ή Τράπεζα είναι διατεθειμένη νά συναλλαγή είς τά έχοντα σημασίαν δια τάς διεθνείς οίκονομικάς σχέσεις της Δημοκρατίας ξένα νομίσματα. 34. Ή Τράπεζα, ώς αντιπρόσωπος τοΰ Υπουργείου ΟΙκονομικών, είναι υπεύθυνος διά τήν έφαρμογήν της εκάστοτε έν ίσχύΐ έν τη Δημοκρατία νομοθεσίας περί τον έλεγχον τοΰ εξωτερικού συναλλάγματος. 35. Κέρδη ή ζημίαι προκύπτουσαι έκ της ανατιμήσεως τοΰ είς χρυσόν f) ξένα νομίσματα καθαρού ενεργητικού ή παθητικού της Τραπέζης ώς αποτέλεσμα μεταβολής της εις το άρτιον αξίας της Κυπριακής λίρας ή της νομισματικής μονάδος ετέρας χώρας, αποκλείονται τοΰ υπολογισμού τών ετησίων κερδών και ζημιών της Τραπέζης και πιστοΰνται, ή αναλόγως τής περιπτώσεως, χρεουνται, είς εκκρεμή λογαριασμόν, διενεργούνται δε διαβουλεύσεις μεταξύ τής Τραπέζης και τοϋ 'Υπουργού περί τής αποπληρωμής ή τής χρησιμοποιήσεως τοΰ άνω λογαριασμού.

11 511 Μέρος VI. ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ. 36. (Ι) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Τόκου Νόμου ή παντός 'Επιτόκια. ετέρου εν ϊσχύϊ νόμου άφορώντος είς τον τόκον, ή Τράπεζα: Κεφ (α) καθορίζει το έπιτόκιον εις δ ή Τράπεζα είναι διατεθειμένη να άναπροεξοφλήση ή προεξόφληση αξιόγραφα πληροϋντα τάς προς τοϋτο προϋποθέσεις (β) δύναται να παράσχη χορηγήσεις ή δάνεια είς τράπεζας και έτερα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα* (γ) δύναται να καθορίση το άνώτατον καΐ κατώτατον έπιτόκιον, ή αμφότερα, άτινα τράπεζαι και έτερα εξουσιοδοτημένα οικονομικά Ιδρύματα δύνανται νά χρεώνωσι επί διαφόρων κατηγοριών δανείων και χορηγήσεων, ή επί ετέρων πιστωτικών συναλλαγών ή νά καταβάλλωσιν επί τών διαφόρων κατηγοριών καταθέσεων. (2) Ή Τράπεζα δύναται νά καθορίση διάφορα επιτόκια διά διαφόρους κατηγορίας συναλλαγών και καταθέσεων. 37. (Ι) Ή Τράπεζα δύναται από καιρού είς καιρόν νά άπαιτή όπως "Υποχρέωσις αί τράπεζαι καΐ έτερα εξουσιοδοτημένα οικονομικά Ιδρύματα τηρώσι πρό( διατ ήρΐπαρά τη Τραπέζη ύπόλοιπον ίσον κατ' άνώτατον δριον προς είκοσι ενεργητικού επί τοις εκατόν τών εκ καταθέσεων υποχρεώσεων αύ/τών. παράττί Τραπέζι]. (2) Εις εξαιρετικός περιπτώσεις και ίνα προστατευθή ή εσωτερική καΐ εξωτερική σταθερότης τοΰ νομίσματος, ή Τράπεζα δύναται, τη έγκρίσει τοΰ Υπουργού, νά απαίτηση παρά τών τραπεζών και τών εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων δπως τηρώσι παρά τη Τραπέζη ύπόλοιπον ουχί μείζον τών δέκα έπί τοις εκατόν τών εκ καταθέσεων υποχρεώσεων αυτών, πέραν τοΰ απαιτουμένου δυνάμει τοΰ εδαφίου (Ι) τοιούτου. (3) 'Εντός τών ανωτέρω ορίων ή Τράπεζα δύναται νά καθορίση διάφορα ποσοστά έπί καταθέσεων όψεως, καταθέσεων ταμιευτηρίου καΐ καταθέσεων έπί προθεσμία. (4) Ή Τράπεζα δύναται νά έκδώση Κανονισμούς καθορίζοντας τάς ποικίλας κατηγορίας καταθέσεων έναντι τών οποίων δέον δπως τηρήται το άπαιτούμενον απόθεμα, ως καΐ τήν μέθοδον υπολογισμού τών τοιούτων αποθεμάτων. (5) Τοΰ καθορισμού ή της μεταβολής της υποχρεώσεως προς τήρησιν κατωτάτου αποθέματος συμφώνως τω παρόντι άρθρω προηγείται κατόπιν ειδοποιήσεως δεκαπέντε τουλάχιστον ημερών προς τάς οικείας τράπεζας και λοιπά οικονομικά ιδρύματα. (6) Το κατώτατον ποσοστόν αποθέματος το καθοριζόμενον ύπό της Τραπέζης συμφώνως τω παρόντι άρθρω, είναι όμοιόμορφον δι' άπάσας τάς τράπεζας και τά λοιπά εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα της αυτής κατηγορίας. (7) 'Εάν τράπεζα τις ή έξουσιοδοτημένον οίκονομικόν ίδρυμα δεν συμμορφωθή προς τήν περί τηρήσεως κατωτάτου αποθέματος ύποχρέωσιν, εκτός τών προβλεπομένων εν άρθρω 59 κυρώσεων, ή τράπεζα ή το ίδρυμα δυνατόν νά υπόκειται είς τήν διενέργειαν τοιούτων προσθέτων καταθέσεων προς τήν Τράπεζαν, ώς ή Τράπεζα ήθελε διά Κανονισμών καθορίσει* ε'ις ην δε περίπτωσιν ή τοιαύτη τράπεζα ή το τοιούτον έξουσιοδοτημένον οίκονομικόν ίδρυμα εμμένει και δεν συμμορφοΰται προς τήν περί τηρήσεως κατωτάτου αποθέματος ύποχρέωσιν, ή Τράπεζα δύναται, επιπροσθέτως τών ανωτέρω, νά απαγόρευση είς τήν τοιαύτη ν τράπεζαν ή ε'ις το τοιούτον Ιδρυμα τήν άποδοχήν νέων καταθέσεων, τήν χορήγησιν νέων δανείων ή τήν παροχήν νέων χορηγήσεων.

12 512 Καθορισμός τρόπου εργασίας έτερων τραπεζών. 'Εφαρμογή των μέτρων, κ.λ.τι. 38. Άναφορικώς προς τα δάνεια, χορηγήσεις, ή' επενδύσεις τών τραπεζών και έτερων εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων, ή Τράπεζα δύναται (α) να καθορίση τους σκοπούς δι' ους αί τοιαΰται πράξεις δύνανται να διενεργηθώσιν, ή να μη διενεργηθώσιν (β) νά καθορίση το άνώτατον δριον λήξεως ή, εις τήν περίπτωσιν δανείων, χορηγήσεων ή πιστωτικών επιστολών, τον τύπον και το ποσόν της απαιτουμένης ασφαλείας (γ) νά καθορίση δρια δι'οιανδήποτε κατηγορίαν δανείων, χορηγήσεων και επενδύσεων, ή δια το όφειλόμενον όλικόν ποσόν. 39. "Απαντα τα γενικής εφαρμογής μέτρα, τα καθοριζόμενα ύπό τής Τραπέζης δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους, θα δημοσιεύωνται και άνακοινοονται προσηκόντως όμοΰ μετά τών ημερομηνιών ενάρξεως τής Ισχύος αυτών, κατά τρόπον καθοριζόμενον ύπό τής Τραπέζης, οί δε δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους γενόμενοι Κανονισμοί θά δημοσιεύωνται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. "Οροι συναλλαγών μεθ' έτερων τραπεζών. Είδικαί διατάξεις άφορώσαι εις τάς συναλλαγάς. Μέρος VII. ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ ΜΕΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. 40. Ή Τράπεζα δύναται νά καθορίση τους δρους καΐ προϋποθέσεις ύφ' ών διέπονται αΐ συναλλαγαΐ αυτής μετά τραπεζών και έτερων εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων. 41. (Ι) Ή Τράπεζα δύναται νά διενεργή μετά τραπεζών και έτερων εξουσιοδοτημένων οικονομικών Ιδρυμάτων συναλλαγάς έπαγομένας τήν άναπροεξόφλησιν, προεξόφλησιν ή άγοράν συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, καΐ έτερων πιστωτικών τίτλων ο'ίτινες φέρουσι τήν ύπογραφήν δύο τουλάχιστον προσώπων καλής οίκονομικής καταστάσεως, έν τών οποίων δέον νά είναι τράπεζα ή έξουσιοδοτημένον οίκονομικόν ίδρυμα, καΐ καθορίζουσιν ήμερομηνίαν λήξεως ούχι πέραν τών ένενήκοντα ήμερων άπό τής άναπροεξοφλήσεως, προεξοφλήσεως, ή αγοράς αυτών ύπό τής Τραπέζης, προκύπτουσι δε εκ συναλλαγών προερχομένων έκ (α) τής εισαγωγής, εξαγωγής, αγοράς, και πωλήσεως αγαθών και υπηρεσιών ή τής μεταφοράς αγαθών (β) τής αποθηκεύσεως εμπορευσίμων αγαθών και προϊόντων, άτινα εΐναι προσηκόντως ήσφάλισμένα και κατατεθειμένα ύπό συνθήκας διασφαλιζούσας τήν συντήρησιν αυτών εις εγκεκριμένος άποθήκας, ή εις ετέρους χώρους ο'ίτινες ήθελον τύχει τής εγκρίσεως τής Τραπέζης* () ) βιομηχανικής παραγωγής. (2) 'Εν περιπτώσει συναλλαγών προερχομένων έκ γεωργικής παραγωγής ή Τράπεζα δύναται, έάν εϋρη δτι τοϋτο είναι προς το συμφέρον τής εθνικής οικονομίας, νά άναπροεξοφλήση ή προεξόφληση ή άγοράση τους έν έδαφίω (Ι) αναφερομένους τίτλους με προθεσμίαν λήξεως ούχι πέραν τών διακοσίων έβδομήκοντα ημερών άπό τής ημερομηνίας τής άναπροεξοφλήσεως, προεξοφλήσεως ή αγοράς αυτών ύπό τής Τραπέζης. Ή Τράπεζα δύναται νά απαίτηση δπως επί μέρους έγγραφα, ή έγγραφα εφ' ών ή Τράπεζα έχει δικαίωμα κατοχής ή κυριότητος ώς αποτέλεσμα συναλλαγής τίνος δυνάμει τοΰ παρόντος εδαφίου, έξασφαλισθώσι δι' ένεχυριάσεως, επιβαρύνσεως ή εκχωρήσεως τών παραγομένων προϊόντων ή εσοδείας.

13 (Ι) Ή Τράπεζα δύναται νά παρέχη χορηγήσεις ή δάνεια προς Χορηγήσεις τράπεζας και εξουσιοδοτημένα οικονομικά Ιδρύματα δια καθωρισμένας εις τράπεζας, περιόδους έναντι της ακολούθου ασφαλείας : (α) των μνημονευομένων εν άρθρω 41 πιστωτικών τίτλων ή (β) διαπραγματεύσιμων γραμματίων τοΰ Δημοσίου υπό τους εν έδαφίω (2) τοΰ άρθρου 50 προβλεπόμενους περιορισμούς (γ) κρατικά χρεώγραφαή χρεώγραφα ήγγυημένα υπό τοΰ Δημοσίου προσφερθέντα δημοσίως προς πώλησιν υπό τους εν έδαφίω (3) τοΰ άρθρου 50 προβλεπόμενους περιορισμούς (δ) πρώτης τάξεως χρεώγραφα εκδοθέντα υπό νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπό τους εν άρθρω 43 προβλεπόμενους περιορισμούς. (2) Ή περίοδος δι' ην ή Τράπεζα δύναται νά παρέχη χορηγήσεις ή δάνεια συμφώνως τω έδαφίω (Ι), δεν δύναται νά ύπερβαίνη την προθεσμίαν λήξεως των πιστωτικών τίτλων ή τών γραμματίων τοΰ Δημοσίου ή τών ετέρων χρεωγράφων άτινα κρατούνται ύπό της Τραπέζης ώς επιβοηθητική ασφάλεια, ή δε τοιαύτη περίοδος εν ουδεμία περιπτώσει δύναται νά ύπερβαίνη τους εξ μήνας. 43. Ή Τράπεζα έπι τω τέλει προαγωγής τής κεφαλαιαγοράς και διά σκοπούς νομισματικής πολιτικής δύναται νά άγοράζη καΐ πωλή πρώτης τάξεως χρεώγραφα καθωρισμένης προθεσμίας και με καθωρισμένον έπιτόκιον, εκδοθέντα ύπό εγχωρίων νομικών προσώπων δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, καΐ προσφερθέντα δημοσίως προς πώλησιν : Νοείται δτι το όλικόν ποσόν τών τοιούτων χρεωγράφων, περιλαμβανομένων χρεωγράφων άτινα κρατούνται ύπό τής Τραπέζης ώς επιβοηθητική ασφάλεια συμφώνως τή παραγράφω (ό) τοΰ εδαφίου (Ι) τοΰ άρθρου 42, εν ούδενι χρόνω θά ύπερβαίνη τά πέντε τοις εκατόν τοΰ συνόλου τών υποχρεώσεων τής Τραπέζης, νοουμένου δτι αϊ τοιαϋται υποχρεώσεις περιλαμβάνουσιν έν κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια καΐ νομίσματα αλλά δεν περιλαμβάνουσι κυβερνητικούς ή ετέρους λογαριασμούς τοΰ Δημοσίου. 44. (Ι) Ή Τράπεζα δέχεται χρήματα επί καταθέσει εκ μέρους τραπεζών και εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων, δύναται δε νά είσπράττη χρήματα διά λογαριασμόν αυτών. (2) Ή Τράπεζα δύναται νά καταβάλλη τόκον έπι οριζομένων καταθέσεων γενομένων ύπό τραπεζών ή εξουσιοδοτημένων οικονομικών Ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων τών καταθέσεων τάς οποίας ή Τράπεζα δυνατόν νά απαίτηση δυνάμει τοΰ άρθρου 37. (3) Ή Τράπεζα δύναται νά παρέχη χορηγήσεις έπι άσφαλεία, ή νά παρέχη δάνεια εϊς τράπεζας ή εξουσιοδοτημένα οικονομικά Ιδρύματα διά καθωρισμένας περιόδους και διά σκοπούς ους ή Τράπεζα ήθελε καθορίσει. 45. Ή Τράπεζα δύναται νά παρέχη ύπό δρους και προϋποθέσεις τάς οποίας αϋτη ήθελεν ορίσει, ένδεδειγμένας υπηρεσίας εις τράπεζας και εξουσιοδοτημένα οικονομικά Ιδρύματα. Μέρος VIII. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Αγορά χρεωγράφων, 'Αποδοχή χρημάτων έπι καταθέσει, Ύπηρεσίαι εις ετέρας τράπεζας, 46. (Ι) "Εκτός οσάκις ό Υπουργός άλλως ήθελεν ορίσει προς τό Ή Τράπεζα δημόσιον συμφέρον άναφορικώς προς ώρισμένας οίκονομικάς συναλ ώςτραπεζίλαγάς, ή Τράπεζα ενεργεί ώς οικονομικός πράκτωρ καΐ τραπεζίτης ^ ς'κυβ^ρτής Κυβερνήσεως. νήσεως.

14 514 Καθήκοντα Τραπέζης ώς τραπεζίτου, δυνάμει τοϋ άρθρου 46. Ουδείς τόκος καταβάλλεται υπό της Τραπέζης και ουδεμία πληρωμή καταβάλλεται αύτη. Χορηγήσεις προς τήν Κυβέρνησιν. (2) Ή Τράπεζα δύναται ωσαύτως νά άσκή αρμοδιότητας οικονομικού πράκτορος και τραπεζίτου δι' οιανδήποτε Κοινοτικήν Συνέλευσιν, δι' οιονδήποτε δήμον ή νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου εν τη Δημοκρατία, συμφώνως προς εϊδικάς διευθετήσεις γενομένας μεταξύ της Τραπέζης και της οικείας Κοινοτικής Συνελεύσεως, ή τοϋ οικείου δήμου, ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καΐ εντός τών καθορισθέντων διά τών τοιούτων διευθετήσεων πλαισίων. 47. Ή Τράπεζα εν τη Ίδιότητι αυτής ώς οικονομικού πράκτορος καΐ τραπεζίτου της Κυβερνήσεως (α) εϊναι, τηρουμένων τών εν άρθρω 63 διατάξεων, ό επίσημος θεματοφύλαξ τής Κυβερνήσεως, καΐ δέχεται καταθέσεις, καϊ ενεργεί πληρωμάς διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως : Νοείται δτι ή Τράπεζα δύναται, μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν τοϋ Ύπουργοϋ, νά έπιλέξη τράπεζας ή εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα, ϊνα ένεργώσιν εν ονόματι και διά λογαριασμόν αυτής, ώς επίσημοι θεματοφύλακες τής Κυβερνήσεως εις τόπους ένθα ή Τράπεζα δεν έχει υποκαταστήματα (β) είναι ό διαχειριστής τών διαφόρων ταμείων τοϋ δημοσίου, συμφώνως προς διευθετήσεις αϊτινες ήθελον γενή μεταξύ τής Τραπέζης και τοϋ Ύπουργοϋ (γ), τηρουμένων τών διευθετήσεων τών γενομένων μεταξύ τής Τραπέζης καϊ τής Κυβερνήσεως, ή τών υπηρεσιών αυτής, ή τής οικείας Κοινοτικής Συνελεύσεως, τοϋ οικείου δήμου ή νομικοϋ προσώπου δημοσίου δικαίου, είναι ό διαχειριστής τοϋ δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης τής εκδόσεως καϊ τής εξυπηρετήσεως ομολογιών και ετέρων χρεωγράφων τής Κυβερνήσεως καϊ ιδρυμάτων αυτής, Κοινοτικής τίνος Συνελεύσεως, δήμου ή νομικοϋ προσώπου δημοσίου δικαίου εν τη Δημοκρατία (δ) πληρώνει, διαβιβάζει, εισπράττει ή θέτει ύπό τήν νόμιμον αυτής φύλαξιν χρήματα εν τη Δημοκρατία ή εν τη αλλοδαπή (ε) αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, ή θέτει ύπό τήν νόμιμον αυτής φύλαξιν έπιταγάς, συναλλαγματικός καϊ χρεώγραφα (στ) εισπράττει πάν ποσόν, συγκείμενον εκ κεφαλαίου, ή τόκων, δπερ ήθελε προκύψει εκ τής διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως γενομένης πωλήσεως χρεωγράφων ή ετέρων περιουσιακών στοιχείων, ή πάν τοιούτον ποσόν δπερ ήθελε περιέλθει εις τήν Κυβέρνησιν ώς εκ τής κατοχής χρεωγράφων ή ετέρων περιουσιακών στοιχείων (ζ) αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, ή λαμβάνει ύπό τήν φύλαξιν αυτής χρυσόν, άργυρον καϊ έξωτερικόν συνάλλαγμα. 48. (Ι) Ή Τράπεζα ούδένα τόκον καταβάλλει επί καταθέσεων άτινας κρατεί συμφώνως τή παραγράφω (α) τοϋ άρθρου 47. (2) Έκτος εάν άλλως συμφωνηθή, ή Τράπεζα οΰδεμίαν άμοιβήν λαμβάνει διά τάς παρεχόμενος τή Κυβερνήσει υπηρεσίας. 49. (Ι) Ή Τράπεζα διά νά αντιστάθμιση τάς μεταξύ εισπράξεων καϊ πληρωμών τής Κυβερνήσεως υφιστάμενος διακυμάνσεις, δύναται νά παρέχη είς τήν Κυβέρνησιν απ' ευθείας χορηγήσεις. (2) Το ποσόν τών τοιούτων εν έκκρεμότητι χορηγήσεων εν ούδενΐ χρόνω δύναται νά ύπερβαίνη τά δέκα επί τοις εκατόν τών προϋπολογισμένων τακτικών εσόδων τής Κυβερνήσεως, διά το ο'ικονομικόν έτος καθ' δ πρόκειται νά διενεργηθή ή χορήγησις.

15 515 (3) Αί τοιαϋται'άπ* ευθείας χορηγήσεις είναι άποπληρωτέαι ουχί βραδύτερον τών τριών μηνών τών επομένων τοϋ τέλους του οικονομικού έτους της Δημοκρατίας. 50. (Ι) Ή Τράπεζα δύναται να άγόράζη διαπραγματεύσιμα γραμμάτια Γραμμάτια τοϋ Δημοσίου έχοντα χρόνον λήξεως ουχί πέραν τών δώδεκα μηνών του Δημοσίου. άπό της ημερομηνίας κτήσεως αυτών παρά της Τραπέζης. (2) Έν ούδενι χρόνω το ποσόν τών τοιούτων γραμματίων τοϋ Δημοσίου περιλαμβανομένων τών κρατουμένων ύπό της Τραπέζης ως επιβοηθητική ασφάλεια συμφώνως τη παραγράφω (β) τοϋ εδαφίου (Ι) τοϋ άρθρου 42, δύναται να ύπερβαίνη τα δέκα επί τοις εκατόν τών προϋπολογισμένων τακτικών εσόδων της Κυβερνήσεως. (3) Ή Τράπεζα δύναται να πωλή κ αϊ έπαναγοράζη κρατικά χρεώγραφα ατινα, δυνάμει τοϋ εδαφίου (Ι) τοϋ άρθρου 64, ή Τράπεζα θά άναλάβη εκ τοϋ Ταμείου Καλύμματος Χαρτονομίσματος, δύναται δε νά πωλή καΐ άγοράζη κρατικά χρεώγραφα, καΐ κρατικά ήγγυημένα χρεώγραφα, ατινα προσεφέρθησαν δημοσίως προς πώλησιν : Νοείται δτι το όλικόν ποσόν τών τοιούτων χρεωγράφων ατινα κατά κυριότητα άνήκουσι τη Τραπέζη, έν ούδενι χρόνω δύναται νά ύπερβαίνη το ποσόν τών κρατικών χρεωγράφων ατινα άνέλαβεν εκ τοϋ Ταμείου Καλύμματος Χαρτονομίσματος δυνάμει τοϋ άρθρου 64 κατά ποσοστόν μείζον τοϋ εξ επί τοις εκατόν τοϋ συνόλου τών υποχρεώσεων όψεως της Τραπέζης. 51. (Ι) Ή Τράπεζα δύναται νά παρέχη συμβουλάς προς τήν Κυβέρ Συμβουλαΐ νησιν και τόν 'Υπουργόν επί παντός ζητήματος δπερ κατά τήν γνώμην προς τήν Κυαύτής ενδέχεται νά έπηρεάση τήν έπίτευξιν τών σκοπών της Τραπέζης, 6ε Ρ ντ ι σιν ώς ούτοι καθορίζονται έν αρθρω 4. (2) Ή Κυβέρνησις καΐ ό Υπουργός δύνανται νά ζητήσωσι παρά της Τραπέζης δπως παράσχη αύτοΐς στοιχεία καΐ συμβουλάς επί ειδικών μέτρων, συνθηκών ή συναλλαγών, ή έπι της έν γένει καταστάσεως τοϋ χρήματος και τοϋ τραπεζικού συστήματος. Μέρος IX. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 52. (Ι) Το άρχικόν κεφάλαιον της Τραπέζης είναι εκατόν χιλιάδες Κεφάλαιον λίραι, αΐτινες αναλαμβάνονται καΐ καταβάλλονται υπό της Κυβερνήσεως τί ϊ ς ραπ έκ τοϋ Παγίου Ταμείου. ζης ' (2) Το κεφάλαιον τοΰτο δύναται νά αύξηθή, ή άλλως μεταβληθή, δι' αποφάσεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου. 53. Το οίκονομικόν έτος της Τραπέζης άρχεται τήν πρώτην οίκονομικόν Ιανουαρίου, καΐ λήγει τήν τριακοστήν πρώτην ήμέραν Δεκεμβρίου έτος της έκαστου έτους. Τραπέζης. 54. (Ι) 'Εντός τριών μηνών άπό της λήξεως εκάστου οικονομικού Ίσολογι τους ή Τράπεζα καταρτίζει τόν Ίσολογισμόν καΐ τόν Λογαριασμόν σ ^ κ λ π Κερδών καΐ Ζημιών. (2) Ή Τράπεζα καθορίζει τό καθαρόν κέρδος δια το οίκονομικόν Ζτος άφοο αφαίρεση έκ τών εκάστοτε μεικτών κερδών τά έξοδα λειτουργίας αυτής, και τά άλλα έξοδα ή κρατήσεις αΐτινες αφαιρούνται συνήθως ύπό τών Κεντρικών Τραπεζών.

16 516 Ετησία εκθεσις, "Ελεγχος. Γενικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον. Προϋπολογισμός Τραπέζης. 55. (Ι) Ή Τράπεζα θά εχη άποθεματικόν κεφάλαιον (εν τω παρόντι Νόμω καλούμενον «Γενικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον») δπερ σχηματίζεται συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοϋ εδαφίου (2). (2) Δεκαπέντε επί τοις εκατόν των καθαρών κερδών μεταφέρονται εν έκάστω οίκονομικώ ετει εις το Γενικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον μέχρις ου τοΰτο έξισωθή προς πεντήκοντα επί τοις εκατόν τοϋ κεφαλαίου. Μετέπειτα εις το Γενικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον μεταφέρονται δέκα επί τοις εκατόν τών καθαρών κερδών μέχρις ου τοΰτο έξισωθή προς το κεφάλαιον. (3) Το ύπόλοιπον καταβάλλεται εις το Πάγιον Ταμεϊον, αφ'ης δε το Γενικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον καταστή ίσον προς το κεφάλαιον, όλόκληρον το ποσόν τών καθαρών κερδών καταβάλλεται εις το Πάγιον Ταμεϊον, εκτός εάν το Ύπουργικόν Συμβούλιον, τη ε'ισηγήσει τοϋ Συμβουλίου, άποφασίση την περαιτέρω αϋξησιν τοϋ Άποθεματικοΰ Κεφαλαίου. 56. (Ι) Το Συμβούλιον καταρτίζει καΐ δημοσιεύει έτησίαν εκθεσιν επί τών καθ' εκαστον οίκονομικόν έτος πεπραγμένων της Τραπέζης, εν ή περιλαμβάνονται ό 'Ισολογισμός και ό Λογαριασμός Κερδών και Ζημιών της Τραπέζης. (2) Ή Τράπεζα καταρτίζει και δημοσιεύει επί τω τέλει εκάστου μηνός Κατάστασιν τοϋ ένεργητικοϋ και τοϋ παθητικοϋ της Τραπέζης ως ταϋτα εΐχον κατά την τελευταίαν έργάσιμον ήμέραν τοϋ προηγουμένου μηνός. 57. Οί λογαριασμοί. της Τραπέζης ελέγχονται ύπό τοϋ Γενικοϋ Έλεγκτοΰ δστις υποβάλλει τω Υπουργώ άντίγραφον της εκθέσεως αύτοΰ. 58. (Ι) Το Συμβούλιον εΐναι ύπεύθυνον διά την κατάρτισιν και εγκρισιν τοϋ ετησίου προϋπολογισμού της Τραπέζης. (2) Κατά την κατάρτισιν και εγκρισιν τοϋ προϋπολογισμού το Συμβούλιον δέον δπως συμβουλεύηται τον Ύπουργόν και συμμορφοϋται προς τάς υποδείξεις αΰτοϋ. Παράλειψις συμμορφώσεως προς την περί τηρήσεως κατωτάτου αποθέματος ΰποχρέωσιν. "Απαλλαγή από τοϋ φόρου είσοδήματος. Μέρος Χ. ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 0 'Αδικη ματα. 59. (Ι) Πάσα τράπεζα, ή πάν έξουσιοδοτημενον οίκονομικόν ίδρυμα δπερ δεν συμμορφοϋται προς την περί τηρήσεως κατωτάτου αποθέματος ύποχρέωσιν, δπερ επιβάλλεται ή τηρείται ΰπό της Τραπέζης δυνάμει τοϋ άρθρου 37, διαπράττει αδίκημα, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται ε'ις χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας δι' έκάστην ήμέραν καθ'ην εξακολουθεί το αδίκημα. (2) Πάσα τράπεζα, ή πάν έξουσιοδοτημένον οίκονομικόν 'ίδρυμα δπερ δεν συμμορφοϋται προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 62 διαπράττει αδίκημα, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματική ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εικοσιπέντε λίρας δι έκάστην ήμέραν καθ' ην εξακολουθεί το αδίκημα. 'Απαλλαγή άπό της φορολογίας και έξαίρεσις αφ' ώρισμένης νομοθεσίας. 60. Ή Τράπεζα άπαλλάττεται (α) της καταβολής παντός φόρου επί τοϋ εισοδήματος αυτής δπερ προκύπτει εκ κερδών πραγματοποιηθέντων ύπό της Τραπέζης* (β) τ Πζ καταβολής παντός τέλους χαρτοσήμου πληρωτέου δυνάμει τοϋ εκάστοτε εν ϊσχύϊ, και εις τέλη χαρτοσήμου άφορώντος Νόμου.

17 (Ι) Αί διατάξεις τοϋ περί 'Εταιρειών Νόμου δεν έχουν ίσχύν Ό περί έπι της Τραπέζης. ' Εταιρειών r '^ ^ '^ Νόμος δέν (2) Ή Τράπεζα δεν τίθεται ύπό έκκαθάρισιν ειμή συμφώνως προς ισχύει. νομοθεσίαν ψηφισθεΐσαν έπι τούτω, εν τοιαύτη δε περιπτώσει κατά τρόπον κ εφ ιι3. προβλεπόμενον εν τη τοιαύτη νομοθεσία. Γενικά ι και μεταβατικά ι διατάξεις. 62. (Ι) Ή Τράπεζα δύναται νά απαίτηση όπως εκάστη τράπεζα, ή έτερον έξουσιοδοτημένον οικονομικόν ίδρυμα άσκοΰν τάς εργασίας αύτοϋ εν τη Δημοκρατία, παρέχη ε'ις αυτήν περιοδικώς ή άμα ως ζητηθώσι, τάς πληροφορίας ατινας ήθελε κρίνει αναγκαίας διά τήν έκπλήρωσιν τών λειτουργιών αϊτινες άνετέθησαν αύτη ύπό τοϋ παρόντος Νόμου. (2) Ή Τράπεζα οφείλει νά λαμβάνη ύπ' όψιν το έμπιστευτικόν τών σχέσεων Τραπεζών ή ετέρων εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων μετά τών πελατών των, και νά χρησιμοποιή τάς εκ Τραπεζών ή εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων λαμβανόμενος "πληροφορίας μόνον διά τήν έκπλήρωσιν τών συνήθων λειτουργιών κεντρικής τίνος Τραπέζης. 63. (Ι) Ή Τράπεζα και ό Υπουργός δύνανται νά προβούν εις καταλλήλους διευθετήσεις όπως μεταβιβασθώσι τη Τραπέζη αϊ εν παραγράφω (α) τοΰ άρθρου 47 μνημονευόμενοι αρμοδιότητες θεματοφύλακος. (2) Αί διευθετήσεις αύται δύνανται νά προνοούν περί τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος τής τοιαύτης μεταβιβάσεως. (3) Ή Τράπεζα έχει το δικαίωμα επιλογής, συμφώνως τη παραγράφω (α) τοΰ άρθρου 47, επί μέρους τραπεζών ή υποκαταστημάτων τραπεζών, ϊνα καταστώσι θεματοφύλακες κυβερνητικών κεφαλαίων εϊς τόπους ένθα ή Τράπεζα δεν έχει υποκαταστήματα. 64. (Ι) Ή Τράπεζα αναλαμβάνει το ένεργητικόν και παθητικόν τοΰ Ταμείου Καλύμματος Χαρτονομίσματος όπερ έπι τούτω τίθεται ύπό έκκαθάρισιν. (2) Ή Τράπεζα αναλαμβάνει το ένεργητικόν καΐ παθητικόν τοΰ γνωστού ώς «Ταμεΐον Αργύρου» ταμείου, όπερ επί τούτω τίθεται ύπό έκκαθάρισιν. (3) Ή Τράπεζα, το ταχύτερον δυνατόν άπό τής ενάρξεως τής Ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, αναλαμβάνει το κατεχόμενον ύπό τοΰ Εφόρου Νομίσματος ποσόν απάντων τών μη εκδοθέντων χαρτονομισμάτων και νομισμάτων, ώς έάν επρόκειτο περί τραπεζογραμματίων καΐ νομισμάτων τής Τραπέζης. 65. 'Ανεξαρτήτως οίασδήποτε διατάξεως διαλαμβανομένης έν τω εκάστοτε έν ϊσχύϊ περί Τραπεζικών'Αργιών Νόμω, ό'υπουργός δύναται νά κηρύξη διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώρισμένας ημέρας ώς ειδικές Τραπεζικός αργίας, έφ όσον κρίνει ότι τοϋτο εΐναι προς το δημόσιον συμφέρον. 66. (Ι) Ό περί Νομίσματος Νόμος θά άναγιγνώσκηται, έρμηνεύηται και έφαρμόζηται υποκείμενος εϊς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου καΐ τάς έν τω Δευτέρω Παραρτήματι εκτιθεμένας τροποποιήσεις. (2) Έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ κειμένου, ή έκ τής ημερομηνίας τοϋ συγκεκριμένου ζητήματος ή συναλλαγής, οιαδήποτε αναφορά γενομένη έν νόμω ή διοικητική πράξει εϊς «λίραν» ή «στερλίναν» ή οιανδήποτε ύποδιαίρεσιν αυτών, θά έρμηνεύηται ώς αναφορά εϊς κυπριακήν λίραν ή ύποδιαίρεσιν αυτής ώς προνοείται ύπό τοΰ παρόντος Νόμου. Πληροφορίαι παρεχόμενα ι ύπό τραπεζών, Διακανονισμός διά τήν μεταδίβασιν τών έν άρθρω 47 μνημονευομένων αρμοδιοτήτων θεματοφύλακος, Άνάληψις τοΰ Ταμείου Καλύμματος Χαρτονομίσματος, ύπό τής Τραπέζης. ΕΊδικαΙ Τραπεζικοί άργίαι. Κεφ Τροποποιήσεις Κεφ Δεύτερον Παράρτημα.

18 518 ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ("Αρθρον 18.) "Ορκος Πίστεως και 'Απορρήτου. 'Εγώ, ορκίζομαι δτι θα εκτελώ πιστώς, ε'ιλικρινώς και με δλας μου τάς δυνάμεις τα καθήκοντα τοϋ Διοικητού (Ύποδιοικητοΰ,.Συμβούλου, αξιωματούχου ή υπαλλήλου, αναλόγως της περιπτώσεως) της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου τά όποια αναφέρονται ε'ις τάς αρμοδιότητας της θέσεως μου εις την Τράπεζαν. 'Επίσης ορκίζομαι, δτι δεν θα μεταδίδω και δεν θά επιτρέπω εϊς οιονδήποτε πρόσωπον δπερ δεν δικαιούται κατά νόμον νά γνωρίζη οιανδήποτε πληροφορίαν σχετικήν με τάς εργασίας της Τραπέζης, οϋτε θά επιτρέπω εις οιονδήποτε πρόσωπον νά λαμβάνη γνώσιν τοϋ περιεχομένου τών βιβλίων ή εγγράφων τών ανηκόντων ή ευρισκομένων ε'ις την κατοχήν της Τραπέζης, τών σχετικών με τάς εργασίας της Τραπέζης. ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ("Αρθρον 66.) Τροποποίησις τοϋ περί Νομίσματος Νόμου (Κεφ. 197). Ι. Τά άρθρα 10 εως 15 (αμφοτέρων περιλαμβανομένων) και τά άρθρα 20 εως 24 (αμφοτέρων περιλαμβανομένων) διά τοϋ παρόντος καταργούνται. 2. Τά άρθρα 16 εως 19 (αμφοτέρων περιλαμβανομένων) αναριθμούνται ως άρθρα 11 'έως 14, αντιστοίχως, και θά άναγιγνώσκωνται, έρμηνεύωνται καΐ έφαρμόζωνται υπό τάς ακολούθους τροποποιήσεις : (α) αί λέξεις «ή τραπεζογραμμάτιον» έντίθενται μετά την λέξιν «χαρτονόμισμα» οσάκις αϋτη απαντάται* (β) αί λέξεις «ή ό Διοικητής καΐ/ή ό θησαυροφύλαξ της Κεντρικής Τραπέζης» έντίθενται μετά την λέξιν «"Εφορος» οσάκις ή τοιαύτη λέξις απαντάται. 3. Αμέσως προ τοϋ άρθρου 11 (ώς τοϋτο έπανηριθμήθη) έντίθεται τό ακόλουθον άρθρον : «Ερμηνεία. 10. Διά τους σκοπούς τών άρθρων Ι ί εως 14 ό δρος «τραπεζογραμμάτιον» σημαίνει τραπεζογραμμάτιον εκδοθέν ύπό της Τραπέζης δυνάμει τών διατάξεων τοϋ περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου τοϋ 1963.». Έτυπώθη έν τω ΤυτιογραψεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 138(I) του 2002 166(I) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Οδηγία δυνάµει του άρθρου 48 Η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως:

παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 180 ΝΟΜΟΥ 4261 / 2014 1. A. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως: «2.α) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 7(Ι) του 1998 88(Ι) του 1998 13(Ι) του 1999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα