ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/ Α ). 2. Το άρθρο 2 του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουρ γείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α ). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 4. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του ρισμού» (ΦΕΚ 85/Α ). 5. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232/Α ). 6. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 /Α ). 7. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 40). 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τον καθορισμό των προδιαγραφών ίδρυσης ψυχαγω γικών θεματικών πάρκων, για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, ως εξής: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 1. Τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, οι οποίες βρίσκονται σε οριοθετημένες εκτάσεις γης, μέσα ή έξω από κατοι κημένες περιοχές (δηλ. εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμών) και στις οποίες προσφέρονται ποικίλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες στους επισκέπτες γύρω από έναν ή περισσότερους θεματικούς άξονες. 2. Τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών ψυχαγωγίας στους επισκέπτες. Μπο ρούν να οργανώνονται με άξονα ένα κεντρικό θέμα ή περισσότερα θέματα, από τα πεδία της ψυχαγωγίας, του θεάματος, της ιστορίας, ιδίως δε της τοπικής ιστο ρικής παράδοσης ή οικονομικής ιστορίας, της μυθολο γίας, της παράδοσης ή της σύγχρονης μυθοπλασίας, της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου, των τεχνών, του πολιτισμού γενικότερα, των επιστημών, της τεχνολογί ας, ή της οικολογίας. Η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός και η εσωτερική διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων πρέπει να διακρίνεται από υψηλή αισθητική και πολιτισμική ποι ότητα και να είναι φιλικά προς το περιβάλλον,, μπορεί δε να συνδέεται με το κεντρικό θέμα ή τα επιμέρους θέματα του πάρκου. Στην έννοια των θεματικών πάρ κων εμπίπτουν και τα υδροψυχαγωγικά πάρκα, υπό τον όρο ότι αυτά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των θεματικών πάρκων. 3. Δεν εμπίπτουν στην έννοια των ψυχαγωγικών θε ματικών πάρκων τα «καταδυτικά πάρκα». 4. Τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα μπορούν να περι λαμβάνουν κτιριακές κατασκευές, υπαίθριες εγκατα στάσεις και εξοπλισμό υπαίθριων χώρων, διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων, δίκτυα υποδομής, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών, βοηθητικές εγκαταστάσεις και ελεύθερους χώρους. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που θα αποτελέσουν τους πόλους έλξης επισκεπτών του θεματικού πάρκου μπορεί να είναι ενδεικτικά : χώ ροι εκθέσεων, διαδραστικοί χώροι (virtual reality places), χώροι προβολών, χώροι παραστάσεων, θεματικά δι αμορφωμένοι υπαίθριοι χώροι, υπαίθρια αμφιθέατρα, ειδικές διαδρομές με οχήματα μεταφοράς προσώπων, αναβατήρες, ενυδρεία, υδροψυχαγωγικές εγκαταστά σεις, κ.λπ. 5. Η ίδρυση θεματικών πάρκων γίνεται, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας τριών αστέρων και άνω, υπό την προϋπό θεση ότι η κατασκευή των ξενοδοχείων επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως αυτές που ισχύουν

2 25870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για την περιοχή, όπως ρυθμίσεις για τη χρήση γης, χωροταξικοί, πολεοδομικοί ή άλλοι περιορισμοί. Είναι δυνατόν η συνδυασμένη χρήση να επιτραπεί με ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Τουρισμού εκδιδόμενη μετά από γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ ή της ΕΕ των Οργανισμών ΡΣ στις περιοχές επιρροής τους καθώς και του οικείου ΟΤΑ. Η μεμονωμένη αυτή χωροθέτηση εκδίδεται μετά από ΣΜΠΕ και υπό την προϋπόθεση ότι η κλίμακα του έργου και η χρήση δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα εγκεκριμένα χωρικά σχέδια, με άλλες προωθούμενες ή επιδιωκόμενες χρήσεις και με την πολιτική περιβαλλο ντικής προστασίας της περιοχής. Άρθρο 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Για την ίδρυση των ψυχαγωγικών θεματικών πάρκων,(ψθπ) απαιτούνται τα ακόλουθα : α. Η διάθεση της κατά περίπτωση αναγκαίας έκτα σης γης, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι απαιτήσεις παροχής ενός συνόλου υπηρεσιών ψυχαγωγίας,, που να απευθύνονται σε σημαντικό αριθμό και ευρύ φάσμα επισκεπτών. Η κατάλληλη διαμόρφωση ώστε το ΨΘΠ με τα κτίρια και τις υπαίθριες κατασκευές του να εντάσ σεται αρμονικά στο τοπίο και να μη προκαλεί αισθητική όχληση στην περιβάλλουσα περιοχή. β. Η προσφορά ανάλογα με την κλίμακα του Πάρκου ποικιλίας πόλων έλξης με αξιόλογα στοιχεία ενδιαφέ ροντος και η κατάλληλη σύνθεσή τους με βάση ένα ή περισσότερα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά θέματα. γ. Η δυνατότητα ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του κοινού σε υπαίθριους ή κλειστούς χώρους και η ελεύθε ρη κυκλοφορία μεταξύ των επιμέρους πόλων έλξης Συ μπληρωματικές υπηρεσίες (πχ εστίασης) είναι δυνατόν να παρέχονται σε παρακείμενες μονάδες, όταν δεν είναι εφικτή η δόμησή τους εντός της έκτασης του ΨΘΠ. δ. Η κατάλληλη ανάλογα με την κλίμακα του Πάρ κου κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση με δημόσια ή ιδιωτικά μέσα καθώς και η εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Η λειτουργία των ψυχαγωγικών θεματικών πάρκων μπορεί να είναι συνεχής σε όλη τη διάρκεια του έτους ή εποχιακή, ανάλογα με τον χαρακτήρα του πάρκου και τις τοπικές συνθήκες. Επιδιώκεται πάντως η ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση της επένδυσης, ακόμα και εκτός τουριστικής περιόδου, από τον τοπικό πληθυσμό. 2. Οι χώροι των ψυχαγωγικών θεματικών πάρκων μπο ρούν να αποτελούνται από: α. Θεματικούς πόλους έλξης (ενδεικτικά : χώρους ειδικών διαδρομών με ελαφρά οχήματα μεταφοράς ή κίνησης προσώπων, χώρους εκθέσεων, χώρους προβο λών, χώρους παραστάσεων, θεματικά διαμορφωμένους υπαίθριους χώρους, υπαίθρια αμφιθέατρα, ενυδρεία, υδροψυχαγωγικές ή αθλητικές εγκαταστάσεις). β. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού, όπως χώροι υποδοχής πληροφοριών, εστιατόρια, σνακ μπαρ, καφε τέριες, κιόσκια αναψυκτικών, χώρους υγιεινής, υπαίθρι ους ή κλειστούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. γ. Εγκαταστάσεις διοίκησης, όπως γραφεία διεύθυν σης, λογιστήριο, γραφεία ασφαλείας, χώρο προσωπι κού. δ. Βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες, συνερ γεία συντήρησης, μηχανοστάσια, αντλιοστάσια. ε. Ελεύθερους χώρους, χώρους πρασίνου ή υδάτινες επιφάνειες. 3. Τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα, από άποψη κα τασκευών και τεχνικών εγκαταστάσεων, μπορούν να περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις, μόνιμα και μη μόνιμα δομικά στοιχεία και κατασκευές, στεγασμένες και υπαίθριες κατασκευές, διαδρομές και μηχανισμούς μεταφοράς ή κίνησης προσώπων, μηχανοστάσια, δια μορφώσεις ελεύθερων χώρων, κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) ή γενικά υδροψυχαγωγικές εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικών υποδομών (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, αποχέτευσης, φωτισμού, ήχου), κλπ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/ Α Άρθρο 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1 Ενιαίο οικόπεδο / γήπεδο με έκταση τουλάχιστον 30 στρεμμάτων, όταν πρόκειται για περιοχές εκτός σχεδίου Στις εντός σχεδίου ή εντός οικισμού περιοχές, η αναγκαία έκταση ορίζεται από τις διατάξεις περί αρτιότητας και είναι δυνατόν να απαιτηθεί μεγαλύτερη έκταση μόνο αν κριθεί ότι η προτεινόμενη δεν επαρκεί για την παροχή των ελαχίστων αναγκαίων υπηρεσιών ενός ΨΘΠ μικρής κλίμακας 2 Οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης και οι ισχύοντες όροι δό μησης να επιτρέπουν τη δημιουργία των προτεινόμενων εγκαταστάσεων. Παρατηρήσεις Εκτάσεις κάτω των 30 στρεμμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές δεν μπορούν να εξασφαλί σουν τα αναγκαία μεγέθη για την προσφορά της αναγκαίας ποικιλίας υπηρεσιών προς το κοινό. Είναι δυνατόν να γίνει δεκτό μικρότερο γήπεδο όταν αιτιολογείται ειδικά ότι η μικρής κλίμακας επένδυση θα είναι βιώσιμη θα έχει θετικές ανα πτυξιακές επιπτώσεις στην περιοχή και είναι πιο συμβατή με τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Η ανωτέρω αιτιολόγηση / έγκριση γίνεται στα πλαίσια της ΠΠΕΑ Με γνώμονα το χωροταξικό πλαίσιο της αντί στοιχης Περιφέρειας, το Εθνικό ΠΧΣΑΑ, το Ειδι κό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, τυχόν Ζ.Ο.Ε., Γ.Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ, τους ισχύοντες όρους δόμησης καθώς και τη δασική, την περιβαλλοντική και την αρχαιολογική νομοθεσία. 3 Μέσα σε αστικό κέντρο με πληθυσμό κατοίκων και άνω ή σε χρονοαπόσταση μικρότερη από 60χλμ. 1 ώρα από αστικά κέντρα και οικισμούς συνολικού πληθυσμού κατοίκων. 4 Μέγιστος Συντελεστής Δόμησης 0,04 για τις εκτός σχεδίου περιοχές και μέγιστη κάλυψη 30%, πού μπορούν να εξει δικεύονται ανά περίπτωση με την έγκριση χωροθέτησης και την ΠΠΕΑ. Μέγιστα επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 8.50 μ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ειδικών ψυχαγωγικών εγκα ταστάσεων (π.χ. παιχνίδια) 40 μ. Για εκτάσεις που διέπονται από ειδικές ρυθμίσεις όρων και περιορισμών δόμησης ακολουθούνται οι ειδικές ρυθ μίσεις. 5 Ευχέρεια πρόσβασης α. Ικανοποιητικό συγκοινωνιακό δίκτυο β. Δρόμος Προσπέλασης σύνδεσης με εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο: ασφαλτο στρωμένος ελάχιστου πλάτους 8 μ. δ. Κυκλοφοριακή Σύνδεση 6 Κατάλληλα γεωμορφολογικά στοιχεία (μικρές κλίσεις, ποι ότητα εδάφους,), βλάστηση και ένταξη στο τοπίο 7 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 2 έως 5 αστέρων, μέσα σε ακτίνα 60 χλμ Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής στην κά λυψη προσμετρώνται: όλες οι επιφάνειες των κτιρίων η επιφάνεια που προκύπτει από την προβολή στο έδαφος των ειδικών ψυχαγωγικών εγκατα στάσεων (π.χ. παιχνίδια) Δεν προσμετρώνται στην κάλυψη οι υδάτινες εκτάσεις που δημιουργούνται στα υδροψυχαγω γικά πάρκα Να εξασφαλίζεται κατάλληλη κυκλοφοριακή σύν δεση (κόμβος) του οικοπέδου/ γηπέδου με την οδό προσπέλασης που θα λαμβάνει υπόψη της μεταξύ άλλων τον κυκλοφοριακό φόρτο που θα προκύψει από τη δημιουργία του ΨΘΠ Είναι αναγκαία η εκπόνηση ειδικών μελετών (α) ένταξης στο τοπίο και (β) φύτευσης, των οποί ων οι προκαταρκτικές μελέτες εγκρίνονται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για μεγάλα θεματικά πάρκα θα ήταν ευκταίο να εξασφαλίζεται συνολική δυναμικότητα τουλάχι στον κλινών

4 25872 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8 Αποστάσεις από νομίμως υφιστάμενες χρήσεις (κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, χώρους λατρείας, γηρο κομεία, υπαίθρια θέατρα κ.ά. εγκαταστάσεις, πού απαιτούν ειδική ακουστική προστασία. καθώς και από προστατευ όμενες περιοχές Τουλάχιστον 150 μ, όπως προβλέπεται από την υπ αριθμ. 7034/1298 (ΦΕΚ 368/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση) για την αποφυγή ηχορύ πανσης Παράλληλα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις που ορίζονται στις κατά περίπτωση ισχύουσες αντίστοιχες διατάξεις προστασίας των προστα τευόμενων περιοχών. 9 Αποστάσεις από νεκροταφείο Να μην υπάρχει σε απόσταση 500 μ. και να μην υπάρχει οπτική επαφή 10 Βιομηχανία και βιοτεχνία μέσης ή μεγάλης όχλησης Να απέχουν πάνω από 1000 μ. από τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου και να μην υπάρχει οπτική επαφή 11 Λατομεία Να απέχουν πάνω από 500 μ. από τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου. 12 Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού οικισμού Να απέχει πάνω από 500 μ. από τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου και να μην υπάρχει οπτική επαφή 13 Εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο Να μη βρίσκεται σε επαφή με τα όρια του οικο πέδου/ γηπέδου 14 Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Σε περίπτωση γειτνίασης με στρατιωτικές εγκαταστάσεις, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 15 Ιαματικές πηγές Απόσταση από τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3498/ Εξασφάλιση επαρκών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, ανάλογα με την αναμενόμενη επισκεψιμότητα και τα λοιπά μέσα πρόσβασης του κοινού 17 Εξασφάλιση επαρκούς (ποσοτικά και ποιοτικά) υδροδότη σης και ενέργειας 18 Εξασφάλιση αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων και απορ ριμμάτων. Πρόβλεψη συστήματος διαχωρισμού στην πηγή και τρόπου μεταφοράς στην πλησιέστερη μονάδα ανακύ κλωσης. 19 Εξασφάλιση ορθής χωροταξικής ένταξης, σεβασμού στο τοπίο και προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω Προκαταρ κτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης καθώς και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με αντίστοιχη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 20 Σε περίπτωση ίδρυσης ξενοδοχείου στο ίδιο γήπεδο, ισχύ ουν συμπληρωματικά οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις για την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/ γηπέδου ξε νοδοχείων (π.δ. 43/2002) Οι χώροι στάθμευσης πρέπει να βρίσκονται εντός του οικοπέδου/ γηπέδου ή σε μισθωμένη όμορη έκταση, με μακροχρόνια μίσθωση για διάστημα τουλάχιστον 20 ετών από την ημερομηνία υπο βολής της αίτησης. Θα προκύπτει από την Προκαταρκτική Περιβαλ λοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) και τις σχετικές βεβαιώσεις που θα περιλαμβάνονται σε αυτήν. Θα προκύπτει από την ΠΠΕΑ και τις σχετικές βεβαιώσεις που θα περιλαμβάνονται σε αυτήν. Αν δεν αναλαμβάνεται από το οικείο ΟΤΑ ο δι αχωρισμός στην πηγή και η διάθεση σε μονάδα ανακύκλωσης, θα αναληφθεί από τον επενδυτή του ΨΘΠ. Τα κριτήρια περιλαμβάνονται στις σχετικές δι ατάξεις της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 332/ Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης και του ν. 3010/2002, όπως ισχύουν και ο έλεγχός τους γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Περι βάλλοντος και Χωροταξίας Δεν απαιτείται ΠΠΕΑ σε περίπτωση που η χω ροθέτηση προβλέπεται από εγκεκριμένο χωρο ταξικό ή πολεοδομικό ή ρυθμιστικό σχέδιο ή τις ΠΟΑΠΔ του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, ή την κοινή υπουργική απόφαση της παρ 5 του Αρ1 του παρόντος. Τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν στο ξενοδοχείο υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για την έγκριση καταλληλότητας του θεματικού πάρκου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Παρεχόμενες υπηρεσίες: 1.1 Υπηρεσίες υποδοχής και ενημέρωσης Υπηρεσίες ψυχαγωγικές και μορφωτικές σε κατάλ ληλα διαμορφωμένους χώρους, σύμφωνα με τις ισχύου σες διατάξεις περί χώρων συνάθροισης κοινού Υπηρεσίες διασκέδασης και αναψυχής σε ειδικές εγκαταστάσεις σε άριστο επίπεδο συντήρησης, σύμφω να με του ισχύοντες κανόνες ασφάλειες Υπηρεσίες εστίασης σε στεγασμένο και σε υπαί θριο χώρο, σύμφωνα με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες Υπηρεσίες υγιεινής (WC, ντους σε περίπτωση υδροψυχαγωγικών πάρκων), σύμφωνα με τους ισχύο ντες υγειονομικούς κανόνες. 2. Μέτρα προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειας των επισκεπτών: 2.1. Τήρηση κανονισμών και οδηγιών, πιστοποιήσεις Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις και κατα σκευές πρέπει να είναι συμμορφωμένες προς ισχύουσες ευρωπαϊκές ή άλλες διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές ως προς την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντή ρησή τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών επισκεπτών Οι χώροι παρασκευής τροφίμων (μαγειρεία και παρασκευαστήρια εστιατορίων, κυλικεία, υπαίθρια ή κινητά κυλικεία, κλπ) πρέπει να τηρούν του κανόνες υγι εινής και ασφάλειας τροφίμων (κανονισμός ΕΚ 852/2004) και ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) και να είναι συμμορφωμένοι με τους αντίστοι χους οδηγούς υγιεινής του ΕΦΕΤ και άλλες σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου Τα απορρίμματα των τροφίμων και τα υγρά από βλητα πρέπει να απομακρύνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και προστασίας του περι βάλλοντος Πρέπει να ορίζεται υπεύθυνος της κάθε αντίστοι χης εγκατάστασης, ο οποίος θα μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Το προσωπικό που θα απασχολείται στις παραπάνω εγκα ταστάσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένο και εκπαιδευμένο ως προς τους κανόνες αυτούς. 2.2 Σχεδιασμός για την αντιμετώπιση έκτακτων ανα γκών contingency plan. 3. Προσωπικό: 3.1. Σύνθεση (διοίκηση, λειτουργία, τεχνική συντήρηση, ασφάλεια, βοηθητικό προσωπικό) 3.2. Δεξιότητες (επίπεδα εκπαίδευσης, κατάρτιση, ενδο επιχειρησιακή κατάρτιση) 3.3. Πιστοποιήσεις (ISO 9000:2001, κλπ) 3.4. Ενδο επιχειρησιακή εκπαίδευση για όλες τις βαθ μίδες εκπαίδευσης του προσωπικού. Άρθρο 5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι. Θεματικοί πόλοι έλξης 1 Οι εγκαταστάσεις αυτές μπορεί να αποτελούνται ενδεικτικά, κατά περίπτωση και ανάλογα με την κλίμακα του ΘΠ από: 1.1 κτίρια με μόνιμες ή λυόμενες κατασκευές 1.2 ειδικές κατασκευές και μηχανικές εγκαταστάσεις με τις οποίες δημιουργείται το ιδιαίτερο θεματικό πε ριβάλλον του πάρκου 1.3 συρμούς οχημάτων μεταφοράς προσώπων ή εγκα ταστάσεις ανύψωσης προσώπων 1.4 καρουσέλ, μεγάλο τροχό (πχ Ferri s Wheel) 1.5 κολυμβητικές δεξαμενές διαφόρων διαστάσεων 1.6 εγκαταστάσεις παιχνιδιών νερού (νεροτσουλήθρες κ.ά) 1.7 οποιαδήποτε άλλο είδος εγκατάστασης, μόνιμης ή μη, εξυπηρετεί τη διαμόρφωση του θεματικού χαρα κτήρα του πάρκου. 2 Για τις παραπάνω κτιριακές εγκαταστάσεις και τις κατασκευές που θα αποτελέσουν τους θεματικούς πό λους έλξης δεν τίθενται προδιαγραφές με ελάχιστες απαιτήσεις χώρων (ως προς το εμβαδόν και τις δι αστάσεις). Θα πρέπει όμως, εφόσον πρόκειται, κατά περίπτωση και κατά τεκμήριο, για χώρους συνάθροισης κοινού, να πληρούνται οι ισχύουσες υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις που αναφέρονται σε αυτούς τους χώρους ως προς την υγιεινή και ασφάλεια. 3 Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την προ σβασιμότητα και την εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών κοινού, όπως: άτομα με κινητικά προβλήματα ή άλλες ειδικές ανάγκες, παιδιά και οργανωμένες ομάδες επι σκεπτών (πχ, γκρουπ τουριστών ή σχολεία), με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 4 Ειδικές εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπονται για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 6 ετών με βάση διεθνείς προδιαγραφές. 5 Τα υλικά κατασκευής, καθώς και η μέθοδος συναρ μολόγησης και εγκατάστασης θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να πληρούν τους κανονισμούς, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες ασφαλείας και υγιεινής της Ε.Ε. και της εθνικής νομοθεσίας όπου αυτή υπάρχει, ή σε διαφορετική περίπτωση του κατασκευαστή. 6 Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρχει στη χρησι μοποίηση μη τοξικών χρωμάτων ή άλλων υλικών στις τελικές επιφάνειες των κατασκευαστικών στοιχείων. 7 Τα κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να παρέχουν ευελιξία στη χρήση, ευκολία στην εγκατάσταση και επεκτασιμότητα, σεβόμενα όπου είναι δυνατόν την πα ραδοσιακή αρχιτεκτονική και την εγκεκριμένη μελέτη ένταξης στο τοπίο. 8 Τα δάπεδα των χώρων των δραστηριοτήτων πρέ πει να είναι επιστρωμένα με κατάλληλο αντιολισθηρό υλικό, ιδιαίτερα στους χώρους των υδροψυχαγωγικών εγκαταστάσεων.

6 25874 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙ. Κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις υποστήριξης πάρκου Χώρος Ελάχιστο Εμβαδόν Εξοπλισμός παρατηρήσεις 1. Είσοδος πληροφορίες Στεγασμένος χώρος εισόδου. 100 τ.μ. 50 τ.μ. Κεντρική είσοδος Περιλαμβάνει εκδοτήριο εισι Δευτερεύουσες είσοδοι τηρίων και γκισέ πληροφορι ών 2. Γραφείο διεύθυνση προθάλαμος 7,5 τ.μ. γραφείο 20 τ.μ. WC 3,10 τ.μ. με προθάλαμο 3. Ιατρείο προθάλαμος 7,5 τ.μ. ιατρείο 15 τ.μ. 4. Τεχνική συντήρηση γραφείο 15 τ.μ. εργαστήριο 50 τ.μ. αποδυτήρια προσωπικού αποθήκη 80 τ.μ. 5. Γραφείο ασφαλείας γραφείο 20 τ.μ. 6. Αποθήκη υλικών ορ 100 τ.μ. γάνων εγκαταστάσεων 7. Αποθήκη μηχανημά 100 τ.μ. των 8. WC κοινού ανδρών 0,90 Χ 1,30 Σε αριθμό ανάλογο με το υπολογιζόμενο πλήθος επι σκεπτών γυναικών 1,30 Χ 1,50» ΑΜΚ 2,20 χ 1,60» 9. Αίθουσα απλών γευμά αίθουσα 0,8 τμ/άτομο Ελάχιστο εμβαδόν: 80 τμ (για των (σνακ μπαρ, grill room, 100 άτομα) καφετέρια) υπαίθριος χώρος Τουλάχιστον ίση επιφάνεια με την κλειστή αίθουσα, και εφόσον το επιτρέπει το εμβα δόν των χώρων παρασκευής σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. παρασκευαστήριο Σύμφωνα με τις κείμε νες διατάξεις αποθήκη Σύμφωνα με τις κείμε νες διατάξεις Προαιρετικά μπορούν να δημιουργηθούν πρόσθε τοι χώροι εστίασης (πχ. ταβέρνα, ταχυφαγητό με αυτό εξυπηρέτηση, καφενείο θεματικό εστι ατόριο) 10. Κατάστημα πώλησης σουβενίρ, ψιλικά ειδών συναφών με τη λει τουργία του θεματικού πάρκου Ελάχιστη συνολική επι φάνεια, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταστημά των: 50 τ.μ. Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική διάταξη ως προς το ελάχιστο εμβαδόν και τις λοιπές απαιτήσεις.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συγκρότημα χώρων νιπτήρες υγιεινής προσωπικού (WC, προθάλαμος ντους, αποδυτήρια) αποδυτήρια με ερμάρια χωριστά συγκροτήματα κατά φύλο (1 + 1) 1 συγκρότημα ανά 10 άτομα WC και ντους σε χωριστούς χώρους και νιπτήρες στον προθάλαμο 12. Χώροι στάθμευσης αυ τοκινήτων 13. Τηλεφωνικές εγκατα στάσεις για το κοινό 14. Χώρος φύλαξης απο σκευών 1 θέση στάθμευσης ανά 4 ανα μενόμενους επισκέπτες, εκτός αν προβλέπονται περισσότε ρες από τις ειδικές περί στάθ μευσης διατάξεις. Υποχρεωτική πρόβλεψη στάθ μευσης μεγάλων οχημάτων (πούλμαν) και μοτοποδηλά των. Χώρος παραλαβής Χώρος ερμαρίων 15. Χώρος ενοικίασης αμα ξιδίων ΙΙΙ. Προαιρετικές κτιριακές εγκαταστάσεις (ενδεικτικά) Ελάχιστες διαστάσεις WC και ντους: 1,00 Χ 1,60 Ελάχιστες διαστάσεις προθαλάμων : 2,10 Χ 1,30 Η απαίτηση αυτή μπορεί να μειώνεται μέχρι 50% αν υπάρ χει ευχερής πρόσβαση με δη μόσια μέσα μαζικής μεταφο ράς Στα πλαίσια έγκρισης της ΠΠΕΑ μπορεί να επιβάλλεται η κατασκευή στεγασμένων χώρων στάθμευσης, υπόγει ων ή/ και πολυόροφων (έως 3 ορόφους) προς αποφυγήν εκτεταμένων ζωνών υπαίθρι ας στάθμευσης Στις εισόδους του πάρκου. Πρόβλεψη ειδικών εγκατα στάσεων για ΑΜΚ Στις εισόδους του πάρκου. Για ΑΜΚ και για παιδιά κάτω των 5 ετών. 1. Αμφιθέατρο προβολών Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χώρων συνά θροισης κοινού 2. Αίθουσα εκθεμάτων Ανάλογα με τον χαρακτήρα των θεμάτων του πάρκου 3. Υπαίθριο θέατρο Με σταθερά ή κινητά καθί σματα 4. Αποδυτήρια κοινού (σε περίπτωση υδροψυχαγω γικών εγκαταστάσεων) 5. Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) 6. Υδροψυχαγωγικές εγκα ταστάσεις Νεροτσουλήθρες, κλπ. Σύμφωνα με τις ισχύ ουσες υγειονομικές δι ατάξεις Σύμφωνα με τις ισχύ ουσες υγειονομικές δι ατάξεις 7. Παιδική χαρά Για παιδιά 1 5 ετών Σε ειδικό ελεγχόμενο χώρο 8. Αποθήκες αποθήκες επίπλων αποθήκες εξοπλισμού 9. Χώρος φύλαξης ζώων συνοδείας Σε ειδικό ελεγχόμενο χώρο, κοντά στην είσοδο 10. Άλλες εγκαταστάσεις Προτείνονται από τον ενδια φερόμενο. 100 τμ. 100 τμ. Χωριστά συγκροτήματα αν δρών γυναικών Προαιρετική εφόσον δεν πρό κειται για υδροψυχαγωγικό πάρκο Προαιρετικές εφόσον δεν πρόκειται για υδροψυχαγω γικό πάρκο Ειδικός εξοπλισμός σύμφω νος με τις ισχύουσες σχετικές προδιαγραφές Πρόβλεψη για ειδικά Kennels Πρέπει να είναι συμβατές με τις υπόλοιπες λειτουργίες του θεματικού πάρκου

8 25876 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙV. Υπαίθριες διαμορφώσεις και φύτευση 1. Για τη διαμόρφωση της έκτασης αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι εκτεταμένες χωματουργικές ερ γασίες εκτός αν αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη του έργου στο τοπίο. 2. Οι διαμορφώσεις πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η υδατοπερατότητα του εδάφους.. 3. Οι ελεύθεροι χώροι της έκτασης φυτεύονται υπο χρεωτικά με υψηλή και χαμηλή βλάστηση μετά από φυτοτεχνική μελέτη, η προκαταρκτική φάση της οποίας εγκρίνεται με την ΠΠΕΑ. 4. Τα είδη φύτευσης πρέπει να είναι ενδημικά, να συνάδουν με τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και να μην απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού, ιδίως στις περιοχές με λειψυδρία. Αποφεύγονται οι μεγάλες επι φάνειες με χλοοτάπητα εκτός αν ποτίζεται με ειδικό σύστημα ανακύκλωσης νερού ή ακάθαρτων υδάτων. 5. Όταν στην έκταση εγκατάστασης του ΨΘΠ υπάρ χουν δενδροκαλλιέργειες γίνεται προσπάθεια να δια σωθούν τα φυτά εντασσόμενα στη νέα χρήση γης, ή να μεταφερθούν σε άλλη θέση όταν υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία (πχ ελιές). Για την κοπή δένδρων δασικών ειδών απαιτείται έγκριση των αρμόδιων αρχών. V. Τεχνικές Εγκαταστάσεις και δίκτυα 1. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ενέργεια φωτισμός χαμηλής τάσης διαδίκτυο οπτικο ακουστικές): Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδι αγραφές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθε σίας. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία του κοινού από τις ειδικές εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και αναπαραγωγής μουσικής, οι οποί ες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του θεματικού χαρα κτήρα του πάρκου και οι οποίες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το κοινό. Επίσης πρέπει να διατίθενται ειδικά όργανα μέτρησης του θορύβου προς αποφυγή της ηχορύπανσης. 2. Υδραυλικές εγκαταστάσεις: Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδια γραφές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. 3. Αποχετεύσεις (εγκαταστάσεις, δίκτυο, επεξεργασία, διάθεση): Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και προδια γραφές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. 4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διάθεση φυσικού αερίου (προαιρετικά) 5 Εγκαταστάσεις συλλογής των ομβρίων υδάτων από τις στεγασμένες ή υπαίθριες επιφάνειες (στέρνες) επαρ κούς μεγέθους με σκοπό την αξιοποίηση του νερού για πότισμα και καθαριότητα. Άρθρο 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Τα στάδια ελέγχου, προκειμένου να ιδρυθεί, να επε κταθεί ή να εκσυγχρονιστεί ένα θεματικό πάρκο, είναι τέσσερα: Α στάδιο : Έγκριση σκοπιμότητας 1. Η έγκριση της σκοπιμότητας χορηγείται με από φαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του ΕΟΤ. 2. Ο έλεγχος της σκοπιμότητας γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια : 2.1. την επιλεξιμότητα του κεντρικού θέματος, το οποίο πρέπει να εναρμονίζεται με τις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες, να είναι ελκυστικό για αλλοδα πούς τουρίστες και επισκέπτες της χώρας καθώς και για το εσωτερικό κοινό και να προσφέρεται για παροχή δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας σε ευρείες κατηγορίες κοινού τη χωροθέτηση: να πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσης 2.3. την εφικτότητα 2.4. την εναρμόνιση με την τουριστική πολιτική και τον τουριστικό κεντρικό και περιφερειακό σχεδιασμό 2.5. την αρμονική ένταξη του πάρκου στο οικιστικό και το φυσικό περιβάλλον 3. Για την έγκριση σκοπιμότητας υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε τρεις σει ρές: 3.1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της έκτα σης ή, σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης, του μι σθωτή επιχειρηματικού φορέα Συνοπτική παρουσίαση του φορέα ίδρυσης, δι αχείρισης και εκμετάλλευσης του θεματικού πάρκου (ταυτότητα, δραστηριότητες, τεκμηρίωση εμπειρίας). Σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών, παρουσίαση ενός εκάστου συμπράττοντος Χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:500 ή 1:1000, στο οποίο θα σημειώνονται οι υψομετρικές καμπύ λες, οι οδοί πρόσβασης, τα υπάρχοντα κτίσματα, στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος (βλάστηση, ρέματα κλπ): 3.4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι είναι ιδιο κτήτης του οικοπέδου/ γηπέδου που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα ή ότι το έχει στην αποκλει στική νομή και κατοχή του για διάστημα τουλάχιστον 20 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Γίνεται δεκτή και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της έκτασης ότι δεσμεύεται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα νομής και χρήσης στον επισπεύδοντα επενδυτή, μόλις εγκριθεί το 1ο στάδιο Τεχνική έκθεση για την τεκμηρίωση των προτά σεων του φορέα σχετικά με τον καθορισμό της θέσης του πάρκου και τις χωρικές επιπτώσεις της συγκεκριμέ νης χωροθέτησης. Η τεχνική έκθεση πρέπει να περιέχει στοιχεία σχετικά με την επιλογή της θέσης και της έκτασης της προτεινόμενης περιοχής, τον τρόπο οργά νωσης και την ένταση των δραστηριοτήτων αναψυχής, τις απαιτούμενες υποδομές, τα αναγκαία συνοδά έργα (και ιδιαιτέρως αυτά για την πρόσβαση/κυκλοφορία, την παροχή ενέργειας, την ύδρευση και την αποχέτευση), τα μέτρα διαχείρισης και λειτουργίας που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των χωρικών επιπτώσεων, τον καθορισμό τυχόν Ζωνών Απόλυτης Προστασίας κλπ Τεύχος μελέτης εφικτότητας (feasibility study), η οποία περιλαμβάνει : Έρευνα αγοράς (market study) Συγκριτική αξιολόγηση της προσφοράς, Διερεύνηση τάσεων της ζήτησης, Δυνητική ζήτηση Ανάλυση SWOT (Δυνατά Σημεία, Αδύνατα Σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές), με τα συμπεράσματα και τις προ τάσεις πού απορρέουν από αυτήν * *

9 ΦΕΚ 2086 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στρατηγική ανάπτυξης του πάρκου: Επιλογή κεντρικού θέματος Σύνθεση προσφερόμενων πόλων αναψυχής Προσδοκώμενη επισκεψιμότητα Προσδιορισμός μεγεθών σχεδιασμού Προσδοκώμενα οφέλη για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Προσδοκώμενα οφέλη για την τοπική απασχόληση Εκτίμηση προϋπολογισμού κατασκευής, φάσεις ανά πτυξης, πόροι χρηματοδότησης, ενδεικτική ανάλυση κό στους οφέλους Επιχειρηματικό σχέδιο οργάνωσης και λειτουρ γίας (business plan) : Επιχειρησιακοί στόχοι, Οργανωτικό σχήμα Ανθρώπινοι πόροι Ροή χρηματοδότησης Προσδοκώμενα έσοδα Χρονοδιάγραμμα 3.7 Συνοπτική έκθεση για την αντιμετώπιση των επι πτώσεων στο περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλίζε ται η αρμονική ένταξη του πάρκου στο οικιστικό και το φυσικό περιβάλλον, με γνώμονα τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τα μέτρα για την προστασία της φύσης από τη ρύπανση, την προ στασία της χλωρίδας και της πανίδας, την προστασία από την ηχορύπανση, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Β στάδιο : Έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου/ γηπέδου 1. Η έγκριση καταλληλότητας χορηγείται με απόφα ση του Προέδρου του ΕΟΤ εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προδιαγραφές επιλογής θέσης και τα χωροταξικά κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσης. 2. Για τη χορήγηση της έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου / γηπέδου υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύ θυνση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 2.1. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή (σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι α) είναι ιδιο κτήτης ή έχει μισθώσει για τουλάχιστον 20 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση της έγκρισης καταλληλότητας την έκταση, που ορί ζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, κλπ. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εξ αδιαιρέτου ιδιοκτητών υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις είτε κοινή όπου αναγράφονται τα στοιχεία όλων και υπογράφεται από όλους. Ο κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιο κτησίας. Σε περίπτωση εταιρίας η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της. β) το γήπεδο αποτελεί ενιαία έκταση, που δεσμεύε ται στο σύνολό της για τη δημιουργία του θεματικού πάρκου γ) για οποιαδήποτε μελλοντική αποδέσμευση τμήμα τος του οικοπέδου/ γηπέδου ή της έκστασης απαιτείται σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ. δ) αν το γήπεδο ή μέρος αυτού αποτελεί χαρακτη ρισμένη δασική έκταση και ότι δεν αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης Τοπογραφικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής (σε κλίμακα 1:5.000), στο οποίο απεικονίζονται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του οικοπέδου/ γηπέδου, οι κύριοι οδι κοί άξονες, οι προσβάσεις στο γήπεδο, η χιλιομετρική απόσταση από το πλησιέστερο μείζον αστικό κέντρο και τα λοιπά στοιχεία του άρθρου 3 της παρούσης (οικισμοί, ξενοδοχειακά καταλύματα, νεκροταφείο, βι ομηχανίες, λατομεία κ.λπ.) καθώς και οι χρήσεις γης της περιοχής Τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου/ γηπέδου σε κλίμακα 1:500 ή 1:1000, στο οποίο απεικονίζονται : α) τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου β) οι όμοροι ιδιοκτήτες γ) οι διαστάσεις και το εμβαδόν του οικοπέδου/ γη πέδου δ) οι υψομετρικές καμπύλες ε) στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος (υπάρχουσα βλά στηση, ρέματα, κλπ) στ) τυχόν υπάρχοντα κτίσματα ζ) οδοί προσπέλασης η) οι ισχύοντες όροι δόμησης και επιτρεπόμενες χρή σεις γης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, θεω ρημένοι από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία Φωτογραφίες του οικοπέδου/ γηπέδου από διά φορες θέσεις (διαστάσεων τουλάχιστον 10Χ15), που να απεικονίζουν με ευκρίνεια τα χαρακτηριστικά δεδομένα του γηπέδου, εκτυπωμένες σε σελίδες Α4, με τις αντί στοιχες λεζάντες Σχέδιο γενικής διάταξης των προτεινόμενων κτιρι ακών και λοιπών εγκαταστάσεων (κλ. 1:1000) στο οποίο σημειώνονται οι προσβάσεις, η οργάνωση των χώρων η διάταξη της εσωτερικής κυκλοφορίας, οι χώροι στάθ μευσης, η φύτευση πρασίνου Σύντομη τεχνική περιγραφή του έργου, των κτιρι ακών και των λοιπών εγκαταστάσεων, της διαμόρφω σης ελεύθερων χώρων, των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το κοινό, του τρόπου λειτουργίας του πάρκου Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας για τις αποστάσεις των προτεινόμενων εγκαταστάσεων από κατοικίες και λοιπές εγκαταστάσεις και χώρους, όπως προβλέπεται από τον σχετικό πίνακα του άρθρου Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομίας ή άλλης αρ μόδιας αρχής όταν το γήπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου αν το γήπεδο βρίσκεται ή όχι σε περιοχή χαρακτη ρισμένη ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε περιοχή που προστατεύεται από την αρχαιολογική υπηρεσία, σε χαρακτηρισμένη δασική έκταση ή σε περιοχή όπου ισχύει ειδικό διάταγμα Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξι ολόγηση από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ή τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας των Περιφερειών αφού γνωμοδοτήσουν οι κατά τον νόμο συναρμόδιες υπηρεσίες. (συνοδευόμενη από την αντίστοιχη προμελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει και τα αναγκαία σχετικά δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κλπ). 3. Οι αναφερόμενες στην παραπάνω παράγραφο σχε τικές μελέτες, σχέδια και τεχνικές εκθέσεις υπογράφο νται και σφραγίζονται από διπλωματούχο επιστήμονα της αντίστοιχης ειδικότητας, και όταν πρόκειται για μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ. Γ στάδιο: Έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών και μελε τών διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων 1. Η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης και μελετών δι

10 25878 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αμόρφωσης υπαίθριων χώρων χορηγείται με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΤ. Αιτήσεις έγκρισης για το Β και το Γ στάδιο μπορούν να υποβάλλονται ταυτόχρονα, εφόσον τηρούνται όλες οι αντίστοιχες προϋποθέσεις και υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά. 2. Για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 2.1 Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή ( σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης). Όταν η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της. 2.2 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων συνοδευόμενη από τη σχετική Μ.Π.Ε., πού θα πρέπει να έχει ήδη χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ ΔΕ ή της αντίστοιχης Περιφέρειας, μετά από γνωμοδό τηση των κατά τον νόμο συναρμόδιων υπηρεσιών. 2.3 Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη, σε τρεις σειρές σχεδίων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει : α. Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000, στο οποίο απεικονίζονται οι υψομετρικές καμπύλες, η θέση του γηπέδου, οι προσβάσεις στο γήπεδο και οι συνδέσεις με το οδικό δίκτυο της περιοχής. β. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/ γηπέδου σε κλίμακα 1:1000, όπου σημειώνονται τα κτίσματα και οι διαμορφώσεις του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου. γ. Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου/ γηπέδου σε κλίμακα τουλάχιστον 1:1000, όπου αναγράφονται το εμβαδόν του οικοπέδου/ γηπέδου, οι ισχύοντες στην περιοχή όροι δόμησης, οι επιτρεπόμενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες πραγματοποιούμενες, αναλυτικά και συνολικά. Θα σημειώνεται επίσης το οικοδομήσιμο τμή μα του οικοπέδου/ γηπέδου, το καλυπτόμενο τμήμα σύμφωνα με την παρ4 του Αρ 3 του παρόντος και οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου και από τον δρόμο δ. Σχέδια γενικής διάταξης των κτιρίων, των εγκατα στάσεων και της διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων σε κλίμακα 1:1000 ε. Πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές) για κάθε κτίριο και για καθεμιά από τις ειδικές θεματικές εγκαταστάσεις χωριστά, καθώς τις σχετικές μόνιμες και μη μόνιμες κατασκευές και εγκα ταστάσεις για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών σε κλίμακα 1:100. στ. Σχέδια διαμόρφωσης και εξοπλισμού ελεύθερων χωρών. 2.4 Συγκεντρωτικό πίνακα με τις προτεινόμενες θε ματικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, τις εγκατα στάσεις εξυπηρέτησης του κοινού και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις με τα αντίστοιχα εμβαδά. 2.5 Τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών κατασκευών και τεκμηρίωση υπολογισμού των αναγκαίων μεγεθών. Για τα δομικά στοιχεία (κτίσματα, βάσεις, υπόστεγα, κλπ), η τεχνική περιγραφή θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά αντίστοιχων αρχιτεκτονικών σχεδίων και θα περι λαμβάνει περιγραφή του τρόπου κατασκευής, τα υλικά, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους. 2.6 Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης για τις ειδικές εγκαταστάσεις. 2.7 Τεχνική περιγραφή των τεχνικών εγκαταστάσεων και δικτύων (υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολο γικών). 2.8 Τεχνική έκθεση και περιγραφή μέτρων για την ασφάλεια του κοινού και του προσωπικού (πυροπρο στασία, σχέδια έκτακτης ανάγκης κλπ.) 2.9 Βεβαιώσεις συμμόρφωσης του κατασκευαστή προς ελληνικούς κανονισμούς, ευρωπαϊκές ή άλλες έγκυρες διεθνείς προδιαγραφές (ISO, DIN, κλπ), κανονισμούς και οδηγίες Βεβαιώσεις συμμόρφωσης προς θεσμοθετημένες απαιτήσεις του Υπ. Ανάπτυξης (π.χ. σχετικά με εγκατα στάσεις ψυχαγωγίας, κλπ.) 2.11 Πρόβλεψη ορισμού υπευθύνου (μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου) για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της κάθε εγκατάστασης. 3. Οι αναφερόμενες στην παραπάνω παράγραφο με λέτες, σχέδια και τεχνικές εκθέσεις υπογράφονται και σφραγίζονται από διπλωματούχο μηχανικό της αντί στοιχης ειδικότητας, μέλος του ΤΕΕ. Δ στάδιο : Έλεγχος λειτουργικής ετοιμότητας 1. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των ανα γκαίων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης και φύτευσης των υπαίθριων χώρων, γίνεται έλεγχος της λειτουργικής ετοιμότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσης. 2. Η έγκριση παρέχεται με Απόφαση του Προέδρου του ΕΟΤ μετά από έλεγχο από τις αρμόδιες διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΤ (Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Δ/νση Ποιοτικού Ελέγχου και Επο πτείας Αγοράς). Άρθρο 7 ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Τα θεματικά πάρκα λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο χορηγείται εφάπαξ από την αρ μόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ και εκδίδεται επ ονόματι της επιχείρησης, εφόσον μετά από έλεγχο διαπιστωθεί η εφαρμογή της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής και φυ τοτεχνικής μελέτης και η λειτουργική ετοιμότητα της επιχείρησης. 2. Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση του επιχειρηματία ή για νομικό πρόσωπο αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά σύστασης και λειτουρ γίας της εταιρείας. β) Συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μι σθωμένη επιχείρηση. γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β του επιχει ρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου. δ) Οικοδομική άδεια για το σύνολο των εγκαταστά σεων της επιχείρησης και αντίγραφα των αντίστοιχων θεωρημένων από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο σχεδίων. ε) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. στ) Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος από τη Διεύθυνση Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας ζ) Πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των μηχανολο γικών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και του εξοπλισμού, υπογεγραμμένα από αρμόδιους μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η) Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και εγκρίσεις αρμοδίων φορέων για την υγιεινή και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού. θ) Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία για τον ορισμό γενικού υπευθύνου της συνολικής εγκατάστασης και υπευθύνων ασφαλείας των επιμέρους ειδικών εγκατα στάσεων. ι) Κάθε άλλο δικαιολογητικό και όλες τις νόμιμες άδει ες, που απαιτούνται για τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας. 3. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντι καθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το ειδικό σήμα λειτουργίας ανακαλείται. Το σήμα επα ναχορηγείται με την υποβολή των δικαιολογητικών που έληξαν. Σε περίπτωση αλλαγής επιχειρηματία εκδίδεται νέο σήμα. 4. Με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΤ, η οποία δημο σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων. 5. Το παραπάνω ειδικό σήμα λειτουργίας του θεματι κού πάρκου δεν απαλλάσσει τους υπευθύνους από την υποχρέωση της λήψης επιμέρους αδειών, όπου απαι τείται, για τη λειτουργία της εγκατάστασης, από τους αρμόδιους φορείς. Άρθρο 8 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις ή άδειες που απαιτού νται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. Άρθρο 9 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2009 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

12 25880 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 16793/09 (ΦΕΚ 2086 Β/29-9-2009) : Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004.

Αριθµ. 16793/09 (ΦΕΚ 2086 Β/29-9-2009) : Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004. Αριθµ. 16793/09 (ΦΕΚ 2086 Β/29-9-2009) : Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα