15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002854288 2015-06-17"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ. Η παρούσα μελέτη αφορά την «Ασφάλιση των μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού ,00 ευρώ. Ειδικότερα η μελέτη αφορά την ασφάλιση όλων των μεταφορικών μέσων του ήμου Ρεθύμνης σε Φορτηγά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά, μηχανήματα έργων κ.λ.π, σε βασικές και προαιρετικές καλύψεις και σύμφωνα με την ομάδα που κατατάσσονται στην μελέτη προϋπολογισμού της διακήρυξης. Τα οχήματα-μηχανήματα έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις (4) ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες αναφέρεται και σε διαφορετικές καλύψεις και τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της κάθε ομάδας της διακήρυξης. Παρακάτω αναγράφονται ορισμένες ιδιαιτερότητες στις ασφαλιστικές καλύψεις. Α) Για τις ασφαλιστικές καλύψεις της ομάδας (Α) και ομάδας (Ε), στην κάλυψη ως εργαλείο και την κάλυψη εκ των ανυψωμένων φορτίων, διευκρινίζεται ότι πρέπει να ασφαλίζεται ολόκληρο το πλήρωμα του οχήματος για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές σε περίπτωση ατυχήματος, από τον οδηγό, τον χειριστή και τον εργάτη και στα ποσά που αναγράφονται για αυτή την ασφαλιστική κάλυψη. Β) Ατυχήματα που προέρχονται από τη λειτουργία του Οχήματος ως εργαλείο της Ομάδας Ε, όπως επίσης αστική ευθύνη (ατυχήματα) εκ των ανυψωμένων φορτίων, να καλύπτει κατ ελάχιστον ,00 για Σωματικές Βλάβες (Σ.Β) και για Υλικές Ζημιές (Υ.Ζ) ανά συμβάν. Για τον υπολογισμό του κόστους του κάθε ασφαλιστήριου συμβολαίου από τον κάθε διαγωνιζόμενο, έχουν καταχωρηθεί όλες οι άδειες των οχημάτων σε συνημμένο πίνακα, όπου εκεί αναφέρεται και το BONUS MALUS που θα ισχύει για το διαγωνισμό. Στην προσφορά που θα καταθέσει ο κάθε διαγωνιζόμενος, θα πρέπει απαραίτητα να έχει (μέσα στον κύριο φάκελο) αναλυτικό πίνακα που να ορίζει το προσφερόμενο BONUS MALUS που θα χρησιμοποιήσει για κάθε όχημα ξεχωριστά. Επισημαίνεται δε, ότι μεγαλύτερα BONUS MALUS από αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη (για κάθε όχημα ξεχωριστά), θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτη. Η δαπάνη για την ασφάλιση των ήδη υπάρχων οχημάτων-μηχανημάτων για ένα ημερολογιακό έτος (από 08/9/2015 έως και 08/9/2016), προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ήμου. ΡΕΘΥΜΝΟ 16 / 06 / 2015 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Σελίδα 1 από 38

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ήμων και Κοινοτήτων». β) Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008. γ) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 φεκ 87 Α «Πρόγραμμα Καλλικράτης». δ) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.». ε) Τις διατάξεις του Π. 237/86 ΦΕΚ 110 Α όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει περί υποχρεωτικής ασφάλισης των αυτοκινήτων και του άρθρου 9 παρ. 13 Ν. 2623/98. στ) Τις διατάξεις του Π. /τος 346/98 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α ). ζ) Του Ν. 4152/2013 φεκ 107 Α και συγκεκριμένα στην Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού. η) Του Ν. 4281/2014 φεκ 160 Α. θ) Την υπ. αρ. 403/2015 έγκριση πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης. ι) Την αριθμ. 433 /2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των Όρων. κ) Το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 φεκ 74 Α. Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Η Υπηρεσία Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων είναι συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων και των κρατήσεων που διέπουν το σύστημα των ασφαλιστικών καλύψεων) και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1 Τόπος και χρόνος διενέργειας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής στα γραφεία της ιεύθυνσης Καθαριότητας του ήμου Ρεθύμνης στα Μυσσίρια στη θέση Παπούρα με ώρα έναρξης την 12:30 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 12:45. Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο ιαγωνισμός δεν μπορέσει να γίνει εκείνη την ημερομηνία, τότε θα γίνει την 9 η Ιουλίου του ίδιου έτους και την ίδια ώρα. Σελίδα 2 από 38

4 ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η παροχή υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Π.. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και της παραγράφου 2 & 9 του άρθρου 209, & της παρ. 1 του άρθρου 273, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010 φεκ87α, του Ν. 4281/2014 φεκ 160 Α, τις διατάξεις του Π. 237/86 ΦΕΚ 110 Α, του άρθρου 9 παρ. 13 Ν. 2623/98, το υπ. αρ. έγγραφο του Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. ιακ/σης 21437/ όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της υπ. αρ /739/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και η οποία δημοσιεύτηκε στο φεκ 1291 β όπου τα χρηματικά όρια έχουν διαμορφωθεί : Για συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός) από του ποσού των (20.001) ευρώ και μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α». Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν κοινοποιηθεί και με το υπ. αρ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ Αποκ & Ηλ. ιακ/σης, και του Π. /τος 346/98 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π. 60/2007 ΦΕΚ 64 Α. ΑΡΘΡΟ 3 Τεύχη δημοπράτησης. Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) το τιμολόγιο και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, γ) η συγγραφή υποχρεώσεων, δ) η τεχνική περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισμός. Η Υπηρεσία Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των ,00 ευρώ με Φ.Π.Α 23% για τον ήδη υπάρχον στόλο οχημάτων, Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του ήμου έτους 2015, Ήτοι: 1. Κ.Α : ποσού 2.480,00 με περιγραφή: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» και Π.Α.Υ Α Κ.Α: ποσού ,00 με περιγραφή: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» και Π.Α.Υ Α Κ.Α: ποσού ,00 με περιγραφή: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» και Π.Α.Υ Α Κ.Α: ποσού 1.500,00 με περιγραφή: «Ασφάλιστρα μηχανημάτων» και Π.Α.Υ Α Κ.Α: ποσού 3.070,00 με περιγραφή: «Ασφάλιστρα μηχανημάτων» και Π.Α.Υ Α Κ.Α: ποσού 3.900,00 με περιγραφή: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» και Π.Α.Υ Α671. Σελίδα 3 από 38

5 Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και προέρχεται από πόρους και ανταποδοτικά τέλη του ήμου Ρεθύμνου και ισχύει μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού. Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών αφορά την ασφάλιση όλων των μεταφορικών μέσων του ήμου Ρεθύμνης όπως Φορτηγά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά, μηχανήματα έργων κ.λ.π, σε βασικές και προαιρετικές καλύψεις και σύμφωνα με την ομάδα που κατατάσσονται στην μελέτη προϋπολογισμού της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 5 Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. Τα συμβόλαια των ασφαλιστικών καλύψεων των μεταφορικών μέσων θα γίνονται από τον μειοδότη του διαγωνισμού μετά από την λήξη της τρέχουσας ημερομηνίας ασφάλισης για το κάθε όχημαμηχάνημα ξεχωριστά και θα απευθύνονται στον ήμο Ρεθύμνης ελεύθερα κάθε βάρος και θα έχουν ισχύ για όλα τα οχήματα μέχρι και 08/9/2016. Ο ήμος δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει το σύνολο του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί τούτο σκόπιμο, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ήμου. ΑΡΘΡΟ 6 Εγγυήσεις εν απαιτείται εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό σύμφωνα με την παρ. 1 α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 φεκ 160 Α, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 5 του άρθρου 201 του ίδιου Νόμου. Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το ημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΑΡΘΡΟ 7 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης, στην /νση Καθαριότητας του ήμου Ρεθύμνης στο τηλέφωνο / 40977, αρμόδιος υπάλληλος κ. Χιώτης Μανώλης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη διεύθυνση: Περιληπτική διακήρυξη του ημάρχου θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Κρητική Επιθεώρηση», «Ρεθεμνιώτικα Νέα», «Ρέθεμνος» και ΦΕΚ. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68 Α και την εγκ. 11 με αρ. πρωτ 27754/28-06/2010. Σελίδα 4 από 38

6 Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του αναδόχου ή του παρόχου υπηρεσιών κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. Σε περίπτωση που μετά από αρχική ή επαναληπτική διαδικασία ακολουθηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση, τα έξοδα δημοσιεύσεων του αρχικού επαναληπτικού διαγωνισμού, θα καταβάλλονται μόνο από την αναθέτουσα αρχή. Η μέγιστη δαπάνη δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού με τη οποία θα επιβαρυνθεί ο ανάδοχος δεν θα υπερβαίνει κατά μέσο όρο το ποσό των 500 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη της χορήγησης των εγγράφων του ιαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 8 περίπου και πληρώνονται με την παραλαβή τους. ΑΡΘΡΟ 8 Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής Υποβολή προσφορών. Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την ασφάλιση των αυτοκινήτων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσιών ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Σε περίπτωση που η προσφορά θα κατατεθεί από φυσικό πρόσωπο και όχι με courier ή Ταχυδρομείο, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση από τον διαγωνιζόμενο για την κατάθεση της προσφοράς, με ρητή αναφορά σε τυχόν λοιπές αρμοδιότητες τις οποίες του αναθέτει για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) των πρωτοτύπων εκ των οποίων: Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχουν: α) Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται αντίκλητος του διαγωνιζόμενου, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν θα μπορεί να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το ήμο. β) Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά. γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σ αυτό. δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες, υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού Σελίδα 5 από 38

7 μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. ε) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους σε όλους τους τομείς κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τις εισφορές και των ιδίων και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α. ζ) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς που δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3) μηνών. η) Αναλυτικός πίνακας που να ορίζει το προσφερόμενο BONUS MALUS για κάθε όχημα ξεχωριστά (όπως το Υπόδειγμα 1), με βάση το οποίο έχει προκύψει η προσφορά. Σε περίπτωση που κάποια ενδιαφερόμενη εταιρία χρησιμοποιεί ως κατώτατο όριο bonus Malus τον αριθμό (3) αντί για (2), αυτό θα πρέπει να το προσκομίσει την προσφορά της με υπεύθυνη ήλωση για να μην αποκλειστεί από το ιαγωνισμό. Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. Επίσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της ποσότητας των ειδών κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του ιοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Στον εσωτερικό φάκελο θα υπάρχει: α) Η προσφορά του διαγωνιζόμενου με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες % στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης της διακήρυξης (ανά ομάδα), συμπληρωμένη σε θεωρημένο έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού. Το ποσοστό έκπτωσης που θα προσφέρει ο κάθε διαγωνιζόμενος ανά ομάδα, θα προκύπτει μετά από τον υπολογισμό των πάσης φύσεως κρατήσεων υποχρεώσεων & δασμών. β) Συμπληρωμένοι οι θεωρημένοι πίνακες «προϋπολογισμού & προσφοράς» των Ασφαλίστρων ανά Υπηρεσία και όχημα, στις στήλες με την (Τιμή προσφέροντα) και (bonus malus Προσφέροντα) ανά όχημα και συνολικά. γ) Στον ίδιο φάκελο όχι επί ποινή αποκλεισμού, θα υπάρχει και ισχύον τιμοκατάλογος (και αυτό για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης), που θα αναγράφει τις τιμές για το σύνολο των καλύψεων, σε συνάρτηση με την διαβάθμιση των ίππων (για επιβατικά-φορτηγάμηχανήματα έργων), των κυβικών εκατοστών (για τα δίκυκλα), τον αριθμό των θέσεων (για τα λεωφορεία) και το BONUS MALUS αυτών. Σελίδα 6 από 38

8 δ) Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού (σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.. 28/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68 Α ). Όλα τα έξοδα, φόρους και τυχόν άλλη προβλεπόμενη εκ του νόμου κράτηση. Ήτοι: φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας, 0,10 % επί της καθαρής αξίας της σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων, 3,6% Χαρτόσημο-ΟΓΑ στο ποσό κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων. εν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημιώσεως για τις παραπάνω δαπάνες, όπως επίσης και για τυχόν δαπάνες που έχουν αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν με σχετική νομοθεσία και δεν αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά. ΑΡΘΡΟ 9 Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ αυτή και στο πρακτικό της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του διαγωνιζομένου και η γι αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς. Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση, αρχίζει από την αρμόδια Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταμένων. Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. Η αρμόδια Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Σελίδα 7 από 38

9 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται παρουσία των διαγωνιζομένων οι οικονομικές προσφορές και καταγράφονται στο πρακτικό. ΑΡΘΡΟ 10 Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές. Στο διαγωνισμό δεν γίνεται δεκτή αντιπροσφορά και σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας προσφοράς από ίδιο διαγωνιζόμενο, η επιτροπή θα προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθμων προσφορών με κλήρωση, παρουσία του διαγωνιζομένου. ΑΡΘΡΟ 11 Ανακήρυξη μειοδότη. Ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της διακήρυξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.. 28/1980. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι το ίδιο για το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει και διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για την κάθε ομάδα. Στην περίπτωση αυτή ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που στο σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Εάν περισσότεροι του ενός διαγωνιζόμενου προσφέρουν την ίδια τιμή στις τιμές προϋπολογισμού της μελέτης, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. εν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περισσότερους από ένα προσφέροντες. Υπάρχει δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περιπτώσεις που: α) Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι μεγαλύτερη από αυτή του προϋπολογισμού ανά όχημα και που όμως δεν ξεπερνάει στο σύνολο της τον ολικό προϋπολογισμό της ιακήρυξης, αλλά και του κωδικού Κ.Α της συγκεκριμένης υπηρεσίας που ανήκει το όχημα. Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του ήμου σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών και ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.. 28/1980 κυρώσεις. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Η σύμβαση πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του ήμου. Σελίδα 8 από 38

10 ΑΡΘΡΟ 12 Ενστάσεις. Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κατατίθενται στη Οικονομική Επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στη Οικονομική Επιτροπή. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική επιτροπή, αποστέλλονται για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας. ΑΡΘΡΟ 13 Λοιπές εγγυήσεις. 1) Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί πέραν των άλλων, ότι θα καλύπτει τις υποχρεώσεις του ήμου που προκύπτουν από τις ασφαλιστικές καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων σε κάθε περίπτωση ατυχήματος και σύμφωνα με τις οριζόμενες ασφαλιστικές καλύψεις και ποσά της μελέτης για το κάθε ασφαλιστήριο ξεχωριστά, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ατυχήματος ( παρ.5 άρθρο 37 του Ν.2496 / 97 ΦΕΚ 87 Α ), διαφορετικά θα ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Π. 237/ 86 ΦΕΚ 110 Α άρθρο 38 παρ. 1 & 2 όπως αυτό κάθε φορά τροποποιείται. ΑΡΘΡΟ 14 Λοιποί Όροι 1) Επειδή για το ήμο Ρεθύμνης ουδείς από τους οδηγούς είναι κάτω των είκοσι τριών (23) ετών, η προσφορά που θα κατατεθεί θα πρέπει να καλύπτει αυτούσια και αυτές τις περιπτώσεις και να έχουν υπολογιστεί παντός είδους έξοδα, κρατήσεις και επιβαρύνσεις χωρίς αλλαγή στην τιμή χρέωσης ανά όχημα για όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστήριου συμβολαίου. 2) Η τιμή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα είναι η ίδια για όλη τη διάρκεια ισχύος του, ακόμα και σε περίπτωση διαφοροποίησης κάποιου τιμολογιακού στοιχείου της εταιρίας του αναδόχου κατά το διάστημα αυτό, εκτός από την περίπτωση αναπροσαρμογής των κατώτατων ορίων ασφάλισης από την πολιτεία. 3) Οι ασφαλιστικές καλύψεις θα παρέχονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους των παραρτημάτων των συμβολαίων, με τη διαφορά όμως ότι σε περίπτωση που κάποιοι όροι είναι αντίθετοι με τους όρους της ιακήρυξης του διαγωνισμού, θα υπερισχύουν οι όροι του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 15 Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, και τα έξοδα του συμφωνητικού με τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία. Τον ανάδοχο της υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το ημόσιο, εισφορές κλπ. που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σελίδα 9 από 38

11 Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.. 28/1980 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1416/1984 & του Ν.3548/07, του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/2010 φεκ 87 Α, του από 17-5/ Β. /τος & του Π. 237/86 όπως αυτό τροποποιείται. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης Σελίδα 10 από 38

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Υπηρεσία Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων. β) Τόπος παράδοσης των ασφαλιστήριων συμβολαίων ορίζεται το Λογιστήριο του ήμου Ρεθύμνης. Η παράδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων για κάθε όχημα-μηχάνημα, θα γίνεται κατά τη λήξη του προηγούμενου ασφαλιστήριου με σκοπό την ανανέωση. γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 2 Η παροχή υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις του Π.. 28/1980 και του Ν. 3463/2006, του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68 Α, του Ν. 3852/2010 φεκ 87 α, τις διατάξεις του Π. 237/86 ΦΕΚ 110 Α, του άρθρου 9 παρ. 13 Ν. 2623/98 και του Π. /τος 346/98 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α ) ΑΡΘΡΟ 3 Τα συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών κατά σειρά είναι: α) ιακήρυξη δημοπρασίας. β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. δ) Τεχνική περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 Η προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Κατά την παραλαβή του κάθε συμβολαίου, θα εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού από το Γρ. Κίνησης του ήμου και η συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. Επίσης θα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στις συμφωνηθέντες καλύψεις. Σελίδα 11 από 38

13 Η Οικονομική Υπηρεσία θα προβαίνει επίσης σε σχετικό έλεγχο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των λοιπών δικαιολογητικών, για να διαπιστώσει ότι είναι σύμφωνα με τη σύμβαση, τους Όρους και την τεχνική Περιγραφή της ιακήρυξης. Αμέσως μετά από αυτό και μετά την προσκόμιση των Ασφαλιστήριων συμβολαίων, το Λογιστήριο θα εκδίδει βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της πληρωμής των Ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες. Πιο συγκεκριμένα, η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, διαφορετικά ο ήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/2013 και συγκεκριμένα στην Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού). Το ύψος των τόκων υπερημερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης ( ήμος) ισούται με το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ μέρους του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 6 Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Εφόσον προκύψει ολική ή μερική μεταβολή στις συμφωνηθέντες καλύψεις για κάποιο συγκεκριμένο όχημα, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση του ασφαλιστήριου συμβολαίου και εναρμόνιση με αυτές της ομάδας που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο όχημα εκτός και εάν υπάρχουν πρόσθετες καλύψεις χωρίς επιβάρυνση τιμής για το ήμο. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση του συμβολαίου, ο μειοδότης θα έχει τις κυρώσεις που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ασφαλιστικών καλύψεων του Π. 237/ 86 ΦΕΚ 110 Α άρθρο 38 παρ. 1 & 2 όπως αυτό κάθε φορά τροποποιείται. ΑΡΘΡΟ 7 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την ασφαλιστική κάλυψη κάποιου οχήματος μετά από έγγραφη ειδοποίηση του από το ήμο, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα το συγκεκριμένο όχημα να μείνει ακάλυπτο, ο μειοδότης υποχρεούται να πληρώσει προς το δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας του κάθε συμβολαίου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Επίσης σε περίπτωση ατυχήματος του συγκριμένου οχήματος σε εκείνο το χρονικό διάστημα, υποχρεούται να πληρώσει τις ζημιές σαν να ήταν ασφαλισμένο. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 8 Σε περίπτωση καθυστέρησης ασφαλιστικής κάλυψης κάποιου οχήματος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ήμου ή σε ανωτέρα βία, ο μειοδότης του διαγωνισμού δεν φέρει ευθύνη, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. Σελίδα 12 από 38

14 ΑΡΘΡΟ 9 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους. Η ιακήρυξη θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Επίσης θεωρείται απαράδεκτη η προσφορά που αναφέρεται για μερική κάλυψη των ασφαλιστικών καλύψεων ή οχημάτων. ΑΡΘΡΟ 10 Παντός είδους έξοδα, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, κ.λ.π βαρύνουν όλα τον ανάδοχο (με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68 Α ) και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του ήμου. ΑΡΘΡΟ 11 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. ΑΡΘΡΟ 12 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη και τη συγγραφή υποχρεώσεων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της κατ ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Ρέθυμνο 16 / 06 / 2015 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Σελίδα 13 από 38

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Υπηρεσία Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου ΒΒΡ /9/2015 8/9/ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΕΚ /9/2015 8/9/ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΕΧ /9/2015 8/9/ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΕΧ /9/2015 8/9/ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΗΗ /9/2015 8/9/ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνολα: 2.480,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 14 από 38

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Υπηρεσία Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου ΜΕ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ Σύνολα: 1.500,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 15 από 38

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Υπηρεσία Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου ΑΜ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΒΒΡ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΗ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΗ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 16 από 38

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Υπηρεσία Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΡΕΗ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ ΡΕΡ /9/2015 8/9/ ΙΣΜΟΣ Σύνολα: ,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 17 από 38

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Υπηρεσία Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου ΑΜ /9/2015 8/9/ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΜ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ Σύνολα: 3.070,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 18 από 38

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Υπηρεσία Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΡΕΡ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΡΕΡ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΡΗΖ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΡΗΗ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ ΡΗΗ /9/2015 8/9/ ΕΡΓΩΝ Σύνολα: ,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 19 από 38

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Υπηρεσία Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΡΕΜ /9/2015 8/9/ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΡΕΧ /9/2015 8/9/ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σύνολα: 3.900,00 Γενικό Σύνολο: ,00 Ρέ θυμνο 16 / 06 / 2015 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 20 από 38

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Αρ.Πρωτοκόλλου: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΜ ,00 8/9/2015 8/9/ ΑΜ ,00 8/9/2015 8/9/ ΑΜ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΗ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΗ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 21 από 38

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Αρ.Πρωτοκόλλου: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου ΜΕ ,00 8/9/2015 8/9/ ΜΕ ,00 8/9/2015 8/9/ ΜΕ ,00 8/9/2015 8/9/ ΜΕ ,00 8/9/2015 8/9/ ΜΕ ,00 8/9/2015 8/9/ ΜΕ ,00 8/9/2015 8/9/ ΜΕ ,00 8/9/2015 8/9/ ΜΕ ,00 8/9/2015 8/9/ Σύνολα: ,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 22 από 38

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Αρ.Πρωτοκόλλου: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 23 από 38

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Αρ.Πρωτοκόλλου: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΥ ,00 8/9/2015 8/9/ Σύνολα: ,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 24 από 38

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Αρ.Πρωτοκόλλου: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου Ομάδα (Γ) ΙΚΥΚΛΑ ΒΒΡ ,00 8/9/2015 8/9/ ΒΒΡ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΕΗ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΕΚ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΕΜ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΕΡ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΕΡ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΕΡ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΕΧ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΕΧ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΕΧ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΗΖ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΗΗ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΗΗ ,00 8/9/2015 8/9/ ΡΗΗ ,00 8/9/2015 8/9/ Σύνολα: 3.020,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 25 από 38

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Αρ.Πρωτοκόλλου: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου Ομάδα (Ε) ΚΑΛΑΘΟΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ,ΡΥΜΟΥΛΚΑ 4 ΤΡΟΧΩΝ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΚΗΙ ,00 8/9/2015 8/9/ ΜΕ ,00 8/9/2015 8/9/ Σύνολα: 2.490,00 Γενικό Σύνολο: ,00 Ρέθυμνο 16 / 06 / 2015 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 26 από 38

28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Πίνακας Προϋπολογισμού και Προσφοράς ανά Υπηρεσία. Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου Προσφέροντα Τιμή Προσφέροντα ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΒΡ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΡΕΚ /9/2015 8/9/ ΡΕΧ /9/2015 8/9/ ΡΕΧ /9/2015 8/9/ ΡΗΗ /9/2015 8/9/ Σύνολα: 2.480,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 27 από 38

29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Πίνακας Προϋπολογισμού και Προσφοράς ανά Υπηρεσία. Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου Προσφέροντα Τιμή Προσφέροντα ΙΣΜΟΣ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΜΕ /9/2015 8/9/ Σύνολα: 1.500,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 28 από 38

30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Πίνακας Προϋπολογισμού και Προσφοράς ανά Υπηρεσία. Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου Προσφέροντα Τιμή Προσφέροντα ΙΣΜΟΣ ΑΜ /9/2015 8/9/ ΒΒΡ /9/2015 8/9/ ΚΗΗ /9/2015 8/9/ ΚΗΗ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 29 από 38

31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Πίνακας Προϋπολογισμού και Προσφοράς ανά Υπηρεσία. Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου Προσφέροντα Τιμή Προσφέροντα ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΡΕΗ /9/2015 8/9/ ΡΕΡ /9/2015 8/9/ Σύνολα: ,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 30 από 38

32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Πίνακας Προϋπολογισμού και Προσφοράς ανά Υπηρεσία. Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου Προσφέροντα Τιμή Προσφέροντα ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΜ /9/2015 8/9/ ΑΜ /9/2015 8/9/ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΜΕ /9/2015 8/9/ ΜΕ /9/2015 8/9/ Σύνολα: 3.070,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 31 από 38

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Πίνακας Προϋπολογισμού και Προσφοράς ανά Υπηρεσία. Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου Προσφέροντα Τιμή Προσφέροντα ΕΡΓΩΝ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΡΕΡ /9/2015 8/9/ ΡΕΡ /9/2015 8/9/ ΡΗΖ /9/2015 8/9/ ΡΗΗ /9/2015 8/9/ ΡΗΗ /9/2015 8/9/ Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 32 από 38

34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Πίνακας Προϋπολογισμού και Προσφοράς ανά Υπηρεσία. Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου Προσφέροντα Τιμή Προσφέροντα Σύνολα: ,00 Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 33 από 38

35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Πίνακας Προϋπολογισμού και Προσφοράς ανά Υπηρεσία. Α/Α Αριθμός ρίας Σύνολα Καλύψεων Εναρξη Λήξη Δήμου Προσφέροντα Τιμή Προσφέροντα ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΙ /9/2015 8/9/ ΚΗΥ /9/2015 8/9/ ΡΕΜ /9/2015 8/9/ ΡΕΧ /9/2015 8/9/ Σύνολα: 3.900,00 Γενικό Σύνολο: ,00 ΡΕΘΥΜΝΟ: ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 Σελίδα 34 από 38

36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο παράρτημα που συνοδεύει την διακήρυξη υπάρχουν διάφοροι πίνακες που αναγράφουν: 1) Πίνακας με καταχωρημένες τις άδειες όλων των οχημάτων μηχανημάτων του ήμου και τα BONUS MALUS που ισχύουν για το διαγωνισμό σε κάθε όχημα ξεχωριστά, με βάση τα οποία έχει προκύψει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που αναγράφεται συγκεντρωτικά παρακάτω, σε συνάρτηση με τις ασφαλιστικές καλύψεις που ζητάει ο ήμος για κάθε ομάδα ξεχωριστά. 2) Πίνακες με τέσσερις (4) διαφορετικές ομάδες ασφαλιστικών καλύψεων στις οποίες κατατάσσονται ο στόλος των οχημάτων του ήμου. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ ΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑ ΩΝ ΟΜΑ Α (Α) ,00 ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΜΑ Α (Β) ,00 ΙΚΥΚΛΑ ΟΜΑ Α (Γ) 3.020,00 ΚΑΛΑΘΟΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ, ΡΥΜΟΥΛΚΑ 4 ΤΡΟΧΩΝ ΟΜΑ Α (Ε) 2.490,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑ ΩΝ: ,00 ΡΕΘΥΜΝΟ 16/ 06 / 2015 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Σελίδα 35 από 38

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13829/2015 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα., οδός., αριθμός, τηλέφωνο., fax.. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ Α % ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ % ΣΕ ΑΚΑΙΡΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ % ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑ ΩΝ ΟΜΑ Α (Α) ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΜΑ Α (Β) ΙΚΥΚΛΑ ΟΜΑ Α (Γ) ΚΑΛΑΘΟΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ, ΡΥΜΟΥΛΚΑ (4) ΤΡΟΧΩΝ ΟΜΑ Α (Ε) ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Σελίδα 36 από 38

38 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ (1) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ BONUS MALUS 15PROC Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 ΑΜ ΑΜ ΑΜ ΒΒΡ ΒΒΡ ΚΗΗ ΚΗΗ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ KHI ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΙ ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ KHY ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ 4499 BONUS MALUS Σελίδα 37 από 38

39 55 ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΡΕΗ ΡΕΚ ΡΕΜ ΡΕΡ ΡΕΡ ΡΕΡ ΡΕΧ ΡΕΧ ΡΕΧ ΡΗΖ ΡΗΗ ΡΗΗ ΡΗΗ 99 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Σελίδα 38 από 38

40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

41 Α 1 1α 1β Β 1 2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ (Α) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑ ΩΝ 15PROC ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΣΒ) ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ & ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΑΝΑ ή σε ότι όριο διαμορφωθεί με ΘΥΜΑ απόφαση της Ε.Ε ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΥΖ) ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ή σε ότι όριο διαμορφωθεί με ΑΤΥΧΗΜΑ απόφαση της Ε.Ε ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Α.Ε) ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ή ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΛΥΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ι ΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΙΣΧΥΕΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ανά συμβάν για (Σ.Β) ΚΑΙ (Υ.Ζ) ή σε ότι όριο διαμορφωθεί με απόφαση της Ε.Ε Εθεωρήθη Ο Συντάξας

42 Α 1 1α 1β Β 1 2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ (Β) ΦΟΡΤΗΓΑ 15PROC ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΣΒ) ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ & ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΥΖ) ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ή σε ότι όριο διαμορφωθεί με απόφαση της Ε.Ε ή σε ότι όριο διαμορφωθεί με απόφαση της Ε.Ε ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Α.Ε) ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ή ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΙΣΧΥΕΙ 1 ΚΑΛΥΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ι ΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΙΣΧΥΕΙ 1. Εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα Λεωφορεία Εθεωρήθη Ο Συντάξας

43 Α 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΜΑ Α (Γ) ΙΚΥΚΛΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 15PROC α 1β ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΣΒ) ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ & ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΑΝΑ ΘΥΜΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΥΖ) ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ή σε ότι όριο διαμορφωθεί με απόφαση της Ε.Ε ή σε ότι όριο διαμορφωθεί με απόφαση της Ε.Ε Εθεωρήθη Ο Συντάξας

44 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ (Ε) ΚΑΛΑΘΟΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ, ΡΥΜΟΥΛΚΑ 4 ΤΡΟΧΩΝ Α 1 1α 1β Β ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 15PROC ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΣΒ) ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ & ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΑΝΑ ή σε ότι όριο διαμορφωθεί με ΘΥΜΑ απόφαση της Ε.Ε ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΥΖ) ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ή σε ότι όριο διαμορφωθεί με ΑΤΥΧΗΜΑ απόφαση της Ε.Ε ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Α.Ε) ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ή ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΛΥΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ι ΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚ' ΤΩΝ ΑΝΥΨΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΙΣΧΥΕΙ Ανά συμβάν για (Σ.Β) ΚΑΙ (Υ.Ζ) ή σε ότι όριο διαμορφωθεί με απόφαση της Ε.Ε Ανά συμβάν για (Σ.Β) ΚΑΙ (Υ.Ζ) ή σε ότι όριο διαμορφωθεί με απόφαση της Ε.Ε ΡΥΜΟΥΛΚΑ 4 ΤΡΟΧΩΝ ΙΣΧΥΕΙ 1 1. Αφορά μόνο το υπ. αρ. ΚΗΙ 4464 Όχημα Εθεωρήθη Ο Συντάξας

Για όλες τις ηµέρες των εκδηλώσεων και σε όλη τη διάρκειά τους πρέπει να παρέχονται:

Για όλες τις ηµέρες των εκδηλώσεων και σε όλη τη διάρκειά τους πρέπει να παρέχονται: Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Αρ. Πρωτ.: 789 ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ιατροφής 2015»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. Καρναβαλιού 2015». 33.600,00. 2015. Η Αντιπρόεδρος της Κ.Ε. Η.Ρ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. Καρναβαλιού 2015». 33.600,00. 2015. Η Αντιπρόεδρος της Κ.Ε. Η.Ρ. Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 00, Ρέθυµνο Τηλ.: 28304057 Fax: 28304049 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 6//205 Αρ. Πρωτ.: 46 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε. Η.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της υτικής Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:180.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ (υπάρχουσα πίστωση για το οικ.έτος 2014 50.000,00 ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:180.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ (υπάρχουσα πίστωση για το οικ.έτος 2014 50.000,00 ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:17724 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11531/24-06-2014 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4/2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜJΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19832 /31-07-2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Ανταλλακτικά μεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772309 2015-05-13

15PROC002772309 2015-05-13 15PROC002772309 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 13/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16317 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2012»

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40977-40978 +3028310-23497 E-FAX : +3028310-40043 +3028310-40981 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός. ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Συντήρηση & Επισκευή Μηχανημάτων και Οχημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας» Α.Μ.

Πρόχειρος Διαγωνισμός. ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Συντήρηση & Επισκευή Μηχανημάτων και Οχημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας» Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 28913 40401, 406 FAX : 28913 40417 Πρόχειρος Διαγωνισμός ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/3-7-203 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Προϋπολογισµού: 120.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Προϋπολογισµού: 120.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 89/202 Μ Ε Λ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 45ΠΝΩ63-ΑΧΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ««ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371630 2014-10-31

14PROC002371630 2014-10-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 29 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 18919 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΑΙΑ 12/12/2011 1 : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003200993 2015-10-22

15PROC003200993 2015-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 24087 / 20-10-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2013»

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40977-40978 +3028310-23497 E-FAX : +3028310-40043 +3028310-40981 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9961

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003170153 2015-10-15

15PROC003170153 2015-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Κηφισιά, 14/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 44484 Αρ. Μελέτης: 67/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα