Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : Κ.Α : ποσό : ( 6.000,00 ) Ευρώ Κ.Α : ποσό : ( ,00 ) Ευρώ Κ.Α : ποσό : ( ,00 ) Ευρώ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

2 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΈΤΟΥΣ 2015 Αρ. Μελέτης: 67/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση των αυτ/των, µηχανηµάτων και δικύκλων του Δήµου. Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/80 ως και των ισχυουσών διατάξεων της Νοµοθεσίας περί ασφαλίσεως αυτών, µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει µε µειοδοτικό ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη στο σύνολο τιµή. Η ασφάλιση θα καλύπτει από κινδύνους σωµατικών βλαβών και υλικών ζηµιών. Ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα τεχνική έκθεση και είναι υποχρεωτικό από τον νόµο, θα συµπεριληφθεί στην τελική σύµβαση µε τον ανάδοχο. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των (47.914,00) ευρώ µαζί µε επιβαρύνσεις (Φ.Κ.Ε.-Τ.Ε.Ο.-Φ.Π.Α. κ.λ.π.) και θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 του Δήµου. Αναλυτικά: Κ.Α : ποσό : ( 6.000,00 ) Ευρώ Κ.Α : ποσό : ( ,00 ) Ευρώ Κ.Α : ποσό : ( ,00 ) Ευρώ Η ασφάλιση θα καλύπτει χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα ξεκινούν από την ηµεροµηνία λήξεως των προηγούµενων συµβολαίων δηλαδή από 24/01/2015. Στους ενδιαφερόµενους θα χορηγηθεί πίνακας των προς ασφάλιση οχηµάτων από την υπηρεσία ο οποίος και θα συµπληρωθεί µε τις προσφερόµενες τιµές δαπανών ως και µε το συνολικό ποσόν της προσφοράς των. Τυχόν επιπλέον προσφερόµενες παροχές και τιθέµενοι όροι θα αναγραφούν σε ιδιαίτερο τεύχος της προσφοράς. Η πληρωµή του αναδειχθεισόµενου µειοδότη θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τους Ο.Τ.Α. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη Δ/νσης Καθαριότητας και Πρασίνου Η Συντάξασα Ασλανίδου Σοφία Π.Ε. Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Αντωνοπούλου Μαρία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

3 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΈΤΟΥΣ 2015 Αρ. Μελέτης: 67/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ) 1. Αυτοκίνητα Μηχανήµατα Δίκυκλα ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 102 ΤΕΜ ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 Ευρώ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη Δ/νσης Καθαριότητας και Πρασίνου Η Συντάξασα Ασλανίδου Σοφία Π.Ε. Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Αντωνοπούλου Μαρία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

4 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΈΤΟΥΣ 2015 Αρ. Μελέτης: 67/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑ ΤΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΣΑ 1 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ,00 2 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ,00 3 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ,00 4 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ,00 5 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ,00 6 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ,00 7 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ,00 8 ΚΗΗ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ,00 9 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ,00 10 ΚΗΗ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ,00 11 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ,00 12 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 290,00 13 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 380,00 ΜΗ 14 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 600,00 15 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ,00 16 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ,00 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ,00 18 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ,00 19 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 320,00 20 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 380,00 21 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 380,00 22 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ ,00 23 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 285,00

5 24 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ,00 ΜΗ 25 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 425,00 26 ΚΗΗ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 615,00 27 ΚΗΗ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 363,00 28 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 380,00 29 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 8 260,00 30 KHY ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ,00 31 KHY ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ,00 32 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 24 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 375,00 (UNΙMOG) 33 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 24 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 320,00 (UNΙMOG) 34 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 122 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 385,00 35 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 150 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 300,00 36 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 101 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 300,00 37 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 101 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 205,00 38 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 97 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 290,00 39 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 93 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 255,00 40 ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ 180 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 275,00 41 ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ 140 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 400,00 42 ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ 135 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 390,00 43 ΜΕ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 76 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 290,00 44 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ) 23 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 285,00 45 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ) 57 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 275,00 46 ΜΕ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 60 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 275,00 47 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 11,1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 160,00 48 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 50 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 280,00 49 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 162,2 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 270,00 50 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 30,92 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 180,00 51 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 68 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 215,00 52 ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 53 ΚΗΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 54 ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 55 ΚΗΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 56 ΚΗΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 250,00 57 KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 58 KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 59 KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 60 ΚΝΡ ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 3 130,00 61 ΚΝΡ ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 3 130,00 62 ΚΝΡ ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 2 120,00 63 ΚΝΤ ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 2 105,00 64 ΚΝΤ ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 2 105,00 65 ΟΑΒ - 38 ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 62,00 66 ΟΑΒ - 39 ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 62,00 67 ΟΑΒ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 1 62,00

6 68 OH ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 1 85,00 69 ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 70 ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 71 ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 72 ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9 365,00 73 ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9 350,00 74 ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 75 ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 76 ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 77 ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 78 ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 79 ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 80 ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 81 ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 82 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΌΜΕΝΟ 88 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 900,00 ΜΕ ΑΝΥΨ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ 83 ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 84 ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 85 ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 86 ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 87 ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 88 ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 89 ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 90 ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 91 ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 92 ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 93 ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 94 ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,00 95 ΚΗΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ,00 96 ΚΗΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ,00 97 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 0 420,00 98 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ,00 99 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ , ΚΗΗ ΟΧΗΜΑ ΕΛΞΗΣ 77 ΡΥΜΟΥΛΚΑ 950,00 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΙ ΤΡΟΧΩΝ Επιπλέον Ασφάλιση Μηχανηµάτων Έργων Γενική αστική ευθύνη από την χρήση του ως εργαλεία για τα υπ αριθµ. κυκλοφορίας όπως αναφέρονται στον πίνακα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη Δ/νσης Καθαριότητας και Πρασίνου Ασλανίδου Σοφία Π.Ε. Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Η Συντάξασα Αντωνοπούλου Μαρία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

7 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΈΤΟΥΣ 2015 Αρ. Μελέτης: 67/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : Αντικείµενο του έργου. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ασφάλιση των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και δικύκλων του Δήµου Κατερίνης. Η ασφάλιση θα καλύπτει από κινδύνους σωµατικών βλαβών και υλικών ζηµιών. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ ενδεικτικά και θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του Δήµου. Ο εν λόγω προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός γιατί: 1. θα πρέπει να διακόπτεται άµεσα η ασφαλιστική κάλυψη οχηµάτων & µηχ. έργου που αποσύρονται από την κυκλοφορία ή ακινητοποιούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα και 2. θα πρέπει να ασφαλίζονται άµεσα τα νέα οχήµατα του Δήµου που προέρχονται από προµήθεια ή δωρεά. Η ασφάλιση των κινητών περιουσιακών στοιχείων θα καλύπτει χρονικό διάστηµα για ένα (1) έτος και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα ξεκινούν από την ηµεροµηνία λήξεως των προηγούµενων συµβολαίων δηλαδή από 24/01/2015.Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει δυνατότητα παράτασης για τρεις µήνες κατόπιν αποφάσεως δηµοτικού συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 2 Ο : Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις : α) Του αρίθµ. 28/80 Π.Δ. «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». β) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» γ) Η ασφάλιση των αυτοκινήτων θα καλύπτει τις σωµατικές βλάβες και τις υλικές ζηµιές που προβλέπονται µε τις διατάξεις του Ν.3746/2009 ο οποίος τροποποιεί την ασφαλιστική σύµβαση και αναπροσαρµόζει τα κατώτατα όρια των καλύψεων Αστικής Ευθύνης και Αστικής Ευθύνης Εργαλείων από 1/6/2012. Τα νέα κατώτατα όρια Αστικής Ευθύνης οχηµάτων θα είναι για σωµατικές βλάβες σε ευρώ ανά θύµα και για υλικές ζηµιές σε ευρώ ανά ατύχηµα (Ν. 3746/2009 άρθρο 33 παράγραφος 2). Στα επιµέρους θέµατα ασφάλισης έχουν ισχύ και οι διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, του Ν. 489/76, του Ν. 2496/97 καθώς και οι διατάξεις της αριθµ. Κ4/585/8-4-

8 1978 Απόφασης του Υπουργείου Εµπορίου, όπου δεν έχει τροποποιηθεί από τους ανωτέρω Νόµους και τους επισυναπτόµενους Γενικούς όρους. ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία κατά ισχύος είναι : α) Η Διακήρυξη β) Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Η Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων δ) το Τιµολόγιο προσφοράς του ανάδοχου ΑΡΘΡΟ 4 Ο ; Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της ασφάλισης Η εκτέλεση της ασφάλισης αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό, µε τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Π.Δ. 28/80. ΑΡΘΡΟ 5 Ο : Σύµβαση Ο ανάδοχος της ασφάλισης µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τον Νόµο υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο εντός δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση και να καταθέσει τα συµβόλαια ασφάλισης για όλα τα οχήµατα. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ; Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται η προσκόµιση των συµβολαίων. ΑΡΘΡΟ 7 Ο : Ποινικές ρήτρες. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής εκτέλεσης του έργου µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 8 Ο : Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους,τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, πλην του Φ.Κ.Ε.- Τ.Ε.Ο. - Φ.Π.Α. κ.λ.π. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη Δ/νσης Καθαριότητας και Πρασίνου Η Συντάξασα Ασλανίδου Σοφία Π.Ε. Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Αντωνοπούλου Μαρία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

9 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΈΤΟΥΣ 2015 Αρ. Μελέτης: 67/2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : Αντικείµενο του έργου Η παρούσα αφορά την ασφάλιση των κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήµου. ΑΡΘΡΟ 2 Ο : Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις : α) Του αρίθµ. 28/80 Π.Δ. <<Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως>>. β) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων». ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Προδιαγραφές ασφάλισης αυτοκινήτων. Η ασφάλιση των αυτοκινήτων θα καλύπτει τις σωµατικές βλάβες και τις υλικές ζηµιές που προβλέπονται µε τις διατάξεις του Ν.3746/2009 ο οποίος τροποποιεί την ασφαλιστική σύµβαση και αναπροσαρµόζει τα κατώτατα όρια των καλύψεων Αστικής Ευθύνης και Αστικής Ευθύνης Εργαλείων από 1/6/2012. Τα νέα κατώτατα όρια Αστικής Ευθύνης οχηµάτων θα είναι για σωµατικές βλάβες σε ευρώ ανά θύµα και για υλικές ζηµιές σε ευρώ ανά ατύχηµα (Ν. 3746/2009 άρθρο 33 παράγραφος 2). Στα επιµέρους θέµατα ασφάλισης έχουν ισχύ και οι διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, του Ν. 489/76, του Ν. 2496/97 καθώς και οι διατάξεις της αριθµ. Κ4/585/ Απόφασης του Υπουργείου Εµπορίου, όπου δεν έχει τροποποιηθεί από τους ανωτέρω Νόµους και τους επισυναπτόµενους Γενικούς όρους. ΑΡΘΡΟ 4 Ο : Ασφαλιστικές καλύψεις 1. Όλα τα αυτοκίνητα, δίκυκλα, µηχανήµατα έργων, θα ασφαλιστούν για τις παρακάτω περιπτώσεις ατυχήµατος. α) Για σωµατικές βλάβες τρίτων κατ άτοµο ,00 β) Για υλικές ζηµιές τρίτων ανά γεγονός ,00 γ) Αστική ευθύνη: 1. Υλικές ζηµιές τρίτων έως ,00

10 2. Υλικές ζηµίες από ανασφάλιστο όχηµα ,00 2. Τα µηχανήµατα έργου µε επιπλέον της υποχρεωτικής, µε γενική αστική ευθύνη από την χρήση τους σαν εργαλεία µε τα παρακάτω : i) Υλικές ζηµιές ανά ατύχηµα ,00 ii) Σωµατικές βλάβες ανά θύµα ,00 3. Η κατηγορία ασφάλισης των αυτ/των θα είναι σύµφωνα µε τον πίνακα ο οποίος ορίζει τις κατηγορίες και ο οποίος επισυνάπτεται στην Ε.Σ.Υ. και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της µελέτης. 4. Σε περίπτωση αγοράς νέου οχήµατος -δικύκλου-αυτοκινήτου-µηχανήµατος κ.λ.π. µετά την υπογραφή της σύµβασης η ανάδοχος ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούνται να ασφαλίζει και αυτά κατόπιν εγγράφου ενηµέρωσης της υπηρεσίας. 5. Σε περίπτωση τροχαίου συµβάντος οχήµατος του Δήµου µε όχηµα που το ασφαλιστήριο συµβόλαιο ανήκει στην ίδια εταιρεία να µην υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή της αποζηµίωσης. 6. Σε περίπτωση που γίνει άρση από την κυκλοφορία αριθµού οχηµάτων που συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα των προς ασφάλιση οχηµάτων πριν την έκδοση των ασφαλιστήριων συµβολαίων µετά από αίτηµα του Δήµου να εξαιρούνται από το συνολικό ποσό και ας συµπεριλαµβάνονται στην σύµβαση και να µην εκδίδονται ασφαλιστήρια συµβόλαια. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη Δ/νσης Καθαριότητας και Πρασίνου Η Συντάξασα Ασλανίδου Σοφία Π.Ε. Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Αντωνοπούλου Μαρία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.

11 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΈΤΟΥΣ 2015 Αρ. Μελέτης : 67/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ 1 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 36 2 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 88 3 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 88 4 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 57 5 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 35 6 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 77 7 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 77 8 ΚΗΗ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 77 9 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΗΗ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 13 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 14 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 15 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 10 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 20 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 21 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 22 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 13 ΠΡΑΓΜΑ ΤΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΣΑ

12 23 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 24 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 13 ΜΗ 25 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 26 ΚΗΗ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 27 ΚΗΗ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 28 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 29 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 8 30 KHY ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ KHY ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 24 ΕΡΓΑΛΕΙΟ (UNΙMOG) 33 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 24 ΕΡΓΑΛΕΙΟ (UNΙMOG) 34 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 122 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 35 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 150 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 36 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 101 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 37 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 101 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 38 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 97 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 39 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 93 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 40 ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ 180 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 41 ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ 140 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 42 ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ 135 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 43 ΜΕ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 76 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 44 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ) 23 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 45 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ) 57 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 46 ΜΕ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 60 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 47 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 11,1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 48 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 50 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 49 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 162,2 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 50 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 30,92 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 51 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 68 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 52 ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 57 KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΝΡ ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 3 61 ΚΝΡ ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 3 62 ΚΝΡ ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 2 63 ΚΝΤ ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 2 64 ΚΝΤ ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 2 65 ΟΑΒ - 38 ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 66 ΟΑΒ - 39 ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ 1

13 67 ΟΑΒ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 1 68 OH ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 1 69 ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 29 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 70 ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 37 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 71 ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 37 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 72 ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9 73 ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9 74 ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΌΜΕΝΟ 88 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕ ΑΝΥΨ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ 83 ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΚΗΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 0 98 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΗΗ ΟΧΗΜΑ ΕΛΞΗΣ 77 ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΙ ΤΡΟΧΩΝ Επιπλέον Ασφάλιση Μηχανηµάτων Έργων Γενική αστική ευθύνη από την χρήση του ως εργαλεία για τα υπ αριθµ. κυκλοφορίας όπως αναφέρονται στον πίνακα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. Κατερίνη / / Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 2 /2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 2 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 2 /2015 Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων (Χρηματαποστολές) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 10.391,04 Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 02/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 61477 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα