FAX: (22410) ) 19/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)"

Transcript

1 Ρόδος 01/02/2011 α/α διαγωνισµού: 124/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Ταχ. δ/νση: ΡΟ ΟΣ Τ.Θ ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Βεζύρη Αγγελική Τηλέφωνο: (22410) FAX: (22410) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις -Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Κ.Π..) (ΦΕΚ 150/Α/ ) -Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/ ) -Τον Ν. 2362/95 άρθρα 79 έως 85»Περί δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες δαπάνες.(φεκ 247/ ) - Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 και του Ν. 3527/ Το εγκριθέν Π.Π.Υ.Υ (ΦΕΚ 99/β/ ) 3. Την αριθµ. 5/ απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού 4. Την αριθµ. 14/ απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου έγκρισης των καταστάσεων των διαγωνιζοµένων ειδών (περιγραφών & ποσοτήτων) και των προδιαγραφών του διαγωνισµού. 5.Το µε αριθµ. 4/ απόσπασµα απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου (θέµα 13 ο ) ακύρωσης του διαγωνισµού και επαναπροκήρυξης του. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της :«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ για ένα (1) έτος» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ _ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ : 01000_

2 Ηµεροµηνία διενέργειας: 17η Φεβρουαρίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα µέχρι Ηµέρα λήξης κατάθεσης προσφορών ορίζεται:17η Φεβρουαρίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα µέχρι Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι : 120 ηµερολογιακές ηµέρες Η δαπάνη βαρύνει τον: Προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου. Χρόνος ισχύος σύµβασης : Ετήσια Η διακήρυξη διατίθεται χωρίς αντίτιµο από το γραφείο προµηθειών του Νοσοκοµείου και επιπλέον αναρτάται στη σελίδα του Νοσοκοµείου στο διαδίκτυο(www.rhodeshospital.gr) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: Α) Ειδικοί όροι, ικαιολογητικά, χώροι εφαρµογής και χρονοδιάγραµµα εργασιών (ένθετος πίνακας) : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Β) Υποχρεώσεις Αναδόχου, χρήση φαρµάκων τεχνική απολύµανσης κυρώσεις ποινικές ρήτρες διάρκεια σύµβασης : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) Κριτήρια αξιολόγησης : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Ε) Υπόδειγµα εγγυητικών επιστολών : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) Σχέδιο σύµβασης : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 1.ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα 2. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε τρεις (3) φακέλους ως εξής: τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, και µέσα σε αυτόν σφραγισµένους και χωριστά, ένα φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και έναν άλλον µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Επιπλέον σε κάθε φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται το θέµα του διαγωνισµού, η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα. Η «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει υποχρεωτικά να περιγράφει αναλυτικά τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων υπηρεσιών, έτσι ώστε κατά την αξιολόγηση των προσφορών να µη δηµιουργούνται αµφισβητήσεις. Η προσφορά θα απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις ή οποιοδήποτε άλλο που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 3. Η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειες του διαγωνισµού. 5. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, για όσο διάστηµα διαρκεί αυτή και ίση µε το 10% της κατακυρωθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.). 6. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν: α) Την τιµή των προσφεροµένων υπηρεσιών σε ευρώ, µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. β) Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (στα ωδεκάνησα ισχύουν οι µειωµένοι συντελεστές) Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο προµηθευτής και επιβάλλονται επί του συµβατικού τιµήµατος χωρίς Φ.Π.Α είναι: Ι. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% µε χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% II. Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30% µε χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% III. Υπέρ ηµοσίου 0,25% µε χαρτόσηµο 1% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% IV. Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί του καθαρού ποσού (Ν.2198/94). V Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οι κρατήσεις αυτές παρακρατούνται κατά την πληρωµή και αποδίδονται στο ηµόσιο και στα δικαιούχα ταµεία. 7. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους παραπάνω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν επί ποινή απόρριψης µε κάθε προσφορά είναι τα παρακάτω: α) Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους.

4 β) Σε περίπτωση που το συνεργείο απασχολεί υπεύθυνο επιστήµονα, απαιτείται αποδεικτικό απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήµονα, δηλαδή κάρτα αναγγελίας πρόσληψης (Ο.Α.Ε..) και θεωρηµένη µισθολογική κατάσταση, από την οποία προκύπτει η πλήρης απασχόληση του υπεύθυνου επιστήµονα. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου επιστήµονα ότι απασχολείται πλήρως και αποκλειστικώς στο συγκεκριµένο συνεργείο. γ) Κατάσταση των εγκεκριµένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων φαρµάκων που θα χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους κατά τα οριζόµενα στο Π.. 205/2001, όπως φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευθεί οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. δ) Κατάσταση εγκεκριµένων από τον Ε.Ο.Φ. απολυµαντικών φαρµάκων που θα χρησιµοποιούνται, καθώς και φωτοαντίγραφα των σχετικών εγκρίσεων. ε) Βεβαίωση της εταιρείας ότι κατά τις εφαρµογές των ψεκασµών θα παρίσταται ο υπεύθυνος επιστήµονας που ορίζεται µέσα στην άδεια λειτουργίας της συµβαλλόµενης εταιρείας και ότι θα τηρεί τα προβλεπόµενα στην σχετική άδεια εργασίας και στην σχετική νοµοθεσία, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 6. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συµµετοχής θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα. 3.ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι χώροι όπου θα εκτελούνται οι εργασίες απολύµανσης - απεντόµωσης - µυοκτονίας θα είναι οι χώροι του Νοσοκοµείου, των τριών Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων ευθύνης τους, όπως αναφέρονται κατωτέρω στο επισυναπτόµενο πίνακα (κατάλογος χώρων είδος µεθόδου). Στους χώρους αυτούς -ανάλογα µε την χρήση τους- θα εφαρµόζονται τα κατάλληλα φάρµακα και µέθοδοι, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτηµα Β αρ2. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ : Α)ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ: Απολύµανση: Θα πραγµατοποιείται όπου και όποτε παραστεί ανάγκη σύµφωνα µε τις υποδείξεις των οργάνων του Νοσοκοµείου. Απεντόµωση: Θα πραγµατοποιείται έξι (6) φορές ετησίως και όποτε παραστεί ανάγκη µε γενικό ψεκασµό, εσωτερικά του κτιρίου στο ισόγειο,υπόγειο και αποθήκες. Εφαρµογή ειδικού τζελ άοσµου και µη τοξικού για τους ασθενείς,θα εφαρµόζεται σε όποιο σε οποίο τµήµα ή κλινική παρουσιαστεί ανάγκη. Μυοκτονία: Θα πραγµατοποιείται έξι (6) φορές ετησίως εξωτερικά, περιµετρικά του κτιρίου κατά ζώνες, στα όρια του περιβάλλοντος χώρου,στο υπόγειο και σε όλες τις µηχανολογικές εγκαταστάσεις. Β)ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Στα τρία Κέντρα Υγείας (Αρχαγγέλου, Έµπωνα & Καρπάθου) και στα Περιφερειακά Ιατρεία ευθύνης τους (αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω) θα πραγµατοποιείται απολύµανση (ισχύει ότι αναφέρεται για το Νοσοκοµείο Ρόδου), απεντόµωση και µυοκτονία δύο (2) φορές ετησίως και όποτε παραστεί ανάγκη. Αναλυτικά τα Περιφερειακά Ιατρεία που υπάγονται σε κάθε Κέντρο Υγείας είναι τα εξής: Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου: Π.Ι. Αφάντου, Π.Ι. Απολακκιάς, Π.Ι. Γενναδίου, Π.Ι. Καλυθιών, Π.Ι. Κατταβιάς, Π.Ι. Μαλώνας, Π.Ι. Κοσκινού, Π.Ι. Λάρδου και Π.Ι. Λίνδου. 4

5 Κέντρο Υγείας Έµπωνα: Π.Ι. Σαλάκου, Π.Ι. Σορωνής, Π.Π.Ι. Χάλκης, Π.Ι. Απολλώνων, Π.Ι. Αγίου Ισιδώρου, Π.Π.Ι. Σύµης, Π.Π.Ι. Τήλου, Π.Π.Ι. Μεγίστης (Καστελόριζου), Π.Ι. Κρεµαστής, Π.Ι. Παραδεισίου, Π.Ι. Α Ιαλυσού, Π.Ι. Β Ιαλυσού, Π.Ι. Θεολόγου, Π.Ι. Αεροδροµίου, Π.Ι. Παστίδας και Π.Ι. Μαριτσών. Κέντρο Υγείας Καρπάθου: Π.Ι. Απερίου, Π.Ι. Μεσοχωρίου, Π.Ι. Ολύµπου, Π.Ι. Μενετών και Π.Π.Ι. Κάσου. Απολύµανση: Ισχύει ότι αναφέρεται για το Νοσοκοµείο Ρόδου Απεντόµωση: ύο (2) φορές ετησίως και όποτε παραστεί ανάγκη Μυοκτονία: ύο (2) φορές ετησίως και όποτε παραστεί ανάγκη 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 6 1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ α) Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ των χώρων που προβλέπονται στην παρούσα και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας. β) Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει κατάλληλη στολή που θα το προφυλάσσει από επικίνδυνες οσµές και τοξικά. γ) Ο ελάχιστος αριθµός ανθρώπινου δυναµικού που θα ασχολείται από τον ανάδοχο σε εξάµηνη βάση θα είναι δύο άτοµα. δ) Το προσωπικό που θα χρησιµοποιείται πρέπει να είναι ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του και άψογο από πλευράς συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκοµείου. ε) Ο ανάδοχος υποχρεώνεται και είναι ο µόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. στ) Υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση βιβλίων επικοινωνίας µε τους αρµόδιους του Νοσοκοµείου µε σκοπό την αναγραφή σε αυτά τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων. Επίσης, υποχρεούται να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σε αυτόν από τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου. ζ) Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί έγγραφα στο απασχολούµενο από αυτόν στο Νοσοκοµείο προσωπικό ότι ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει µε το Νοσοκοµείο και να δέχεται τον έλεγχο από τα αρµόδια όργανα των τυχόν αποσκευών του κατά την αποχώρηση από το Νοσοκοµείο. η) Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του. θ) Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή και επιµέλεια και θα είναι υπεύθυνος έναντι του Νοσοκοµείου για την εξασφάλιση των προβλεποµένων εργασιών στους χώρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα για όλο τον χρόνο διάρκειας της σύµβασης και για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. ι) Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων που απορρέουν εκ της παρούσας σύµβασης από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. ια) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Β.. 374/67 (ΦΕΚ 114/Α /1967) που καθορίζει το ανώτατο όριο της τιµής οξείας τοξικότητας των σκευασµάτων που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σε χώρους οµαδικής διαβίωσης, επιβάλλεται η παρουσία ειδικού επιστήµονα κατά την εφαρµογή τους στους χώρους αυτούς. Επίσης, σύµφωνα µε το τµήµα της Γενικής ιεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, ο υπεύθυνος επιστήµονας θα παρακολουθεί όλη την διαδικασία της εργασίας, από την παρασκευή του υλικού παρέµβασης και την χρησιµοποίησή του, καθώς και την λήψη µέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται, µέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιµοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέµηση. Θα χρησιµοποιεί αποκλειστικά και µόνον εγκεκριµένα φάρµακα για την καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους, κατά τα οριζόµενα στο Π.. 205/2001 και θα παίρνει και όσα ιδιαίτερα µέτρα προφύλαξης έχουν καθορισθεί µε την έγκριση κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική καταπολέµηση χωρίς κινδύνους για την δηµόσια υγεία και το οικοσύστηµα. Θα δίδονται πιστοποιητικά των εργασιών υπογεγραµµένα από τον ίδιο και θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της νοµιµότητας και των προδιαγραφών των

7 χρησιµοποιούµενων χηµικών, Material/Safety Data sheet, όπως και την ευθύνη για την ορθή εφαρµογή τους. Επίσης, θα περιγράφει πλήρως τις µεθόδους και τις χηµικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε εφαρµογή και θα τις υπογράφει σε τετράδιο παρακολούθησης των εργασιών. 2.ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Θα χρησιµοποιούνται αναλόγως του χώρου όλοι οι τρόποι χρήσεως, δηλαδή ψεκασµός νεφελώµατος, επισταµένος ψεκασµός µε ατοµικούς εκτοξευτήρες στα επικίνδυνα σηµεία, διασποράς φαρµάκου σε επίπεδα στρώµατα και δηµιουργία αποµονωτικής µεµβράνης σε στάσιµα νερά ή εστίες µολύνσεως. Ανάλογα επίσης µε τον χώρο θα χρησιµοποιείται το κατάλληλο φάρµακο το οποίο θα είναι εγκεκριµένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ακόµη και στις πιο εξειδικευµένες περιπτώσεις. Ο κίνδυνος θα είναι µόνο για τα έντοµα και τρωκτικά και ποτέ για τους ανθρώπους. 3.ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα παραπάνω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας που του υποδεικνύει το Νοσοκοµείο και γενικότερα εάν δεν τηρεί τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης, το Νοσοκοµείο µετά από εισήγηση των αρµοδίων οργάνων και έκδοση σχετικής απόφασης.σ. θα του επιβάλλει ποινική ρήτρα µέχρι 5.000,00 ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος της παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας, παρακρατούµενη από την µηνιαία αµοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρούµενου του δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. Αν ο ανάδοχος διακόψει ξαφνικά και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκοµείου το έργο πριν την ηµεροµηνία λήξης του χρόνου της σύµβασης, υποχρεώνεται στην καταβολή ποινικής ρήτρας, ποσού ίσου µε το διπλάσιο του υπολειπόµενου µέχρι τη λήψη σύµβασης χρηµατικού ποσού που θα δικαιούται. Σε τέτοια περίπτωση, το Νοσοκοµείο θα έχει το δικαίωµα να προσλάβει ελεύθερα άλλον εργολάβο µε ελεύθερη τιµή και να αξιώσει από τον έκπτωτο ανάδοχο την τυχόν εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού. 4. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια σύµβασης θα είναι για δώδεκα (12) µήνες µε δικαίωµα παράτασης δύο (2) µηνών ύστερα από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου η οποία θα είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου, πέραν δε αυτού θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης για άλλους δέκα (10) µήνες µε απόφαση του.σ. και µε την συναίνεση του αναδόχου. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 1. Όταν για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι η χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία : Η συµφωνία της προσφοράς µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοια ή παρεµφερή υπηρεσία. Κάθε άλλο κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδες στοιχείο, από το οποίο να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προσφερόµενης υπηρεσίας. 2. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη ουσιώδεις όρους και που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή σύγκρισης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή σύγκρισης και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µετά από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Το ιοικητικό Συµβούλιο διατηρεί το δικαίωµα να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ή να επαναλάβει αυτόν αν κρίνει το αποτέλεσµα ασύµφορο. Ο µειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, υποχρεώνεται όπως µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη κοινοποίηση της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού να προσκοµίσει στο Νοσοκοµείο (στην οικονοµική υπηρεσία) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 10% επί της συνολικής ετήσιας συµβατικής δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ). Σε περίπτωση που δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 394/96. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών απολύµανσης - απεντόµωσης - µυοκτονίας του Νοσοκοµείου, των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων ευθύνης τους, ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (33.000,00 ) χιλιάδων ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. καθώς και των εξόδων µετάβασης στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία. 8

9 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονοµασία τράπεζας.. Κατάστηµα. ( ιεύθυνση: οδός - αριθµός T.K. - fax) Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΦΕΡΗ - ΡΟ ΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΥΡΩ.. - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των (και ολογράφως)..... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας ιεύθυνση για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια (αριθµ. διακήρυξης / ) προς κάλυψη αναγκών του.και το οποίο ποσό καλύπτει το 10 % της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας... αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο δηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την τράπεζά µας. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ B ΚΑΙ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Στη Ρόδο σήµερα / / στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου οι παρακάτω υπογράφοντες: 1. κάτοικος Ρόδου, ιοικητής του Νοσοκοµείου ενεργώντας σαν εκπρόσωπος του Νοσοκοµείου και 2. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους κ. µε την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη: Α) Την αριθµ./..διακήρυξη του Νοσοκοµείου. B) Την προσφορά της εταιρείας. Γ) Την αριθµ../ - - απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µε την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού της../../. α ν α θ έ τ ε ι στην.την ανάθεση µε τους πιο κάτω όρους και συµφωνίες που ο δεύτερος από τους συµβαλλόµενους δέχθηκε ανεπιφύλακτα, ονοµαζόµενος από τώρα και στο εξής ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο: ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση µε τον ανάδοχο αρχίζει από τις / /.. και λήγει στις / / µε δικαίωµα του Νοσοκοµείου να παρατείνει την ισχύ αυτής, ύστερα από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου και έγκρισης από την Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δύο ακόµη µήνες χωρίς την συναίνεση του προµηθευτή, πέραν δε αυτού για άλλους δέκα µήνες µε απόφαση του Συµβουλίου ιοίκησης και µε συναίνεση του αναδόχου.. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 3ο: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Όπως προβλέπεται από την διακήρυξη ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 10

11 Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 33 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 & 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η πληρωµή στον ανάδοχο της αξίας των παραδοθέντων ειδών θα γίνεται κατά µέγιστο εντός τριών (3) µηνών (σύµφωνα µε τον Ν.2469/97 άρθρο 18 παράγραφος 9) από την παραλαβή του σχετικού τιµολογίου από τις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα αυτού, αφού προσκοµίσει επιπλέον πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστική ενηµερότητα. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το Νοσοκοµείο µπορεί να διακόψει την εκτέλεση των µεταφορών χωρίς καµία γι αυτό αξίωση του αναδόχου, σε περίπτωση που προκύψει σύµβαση µετά από διαγωνιστικές διαδικασίες σε κεντρικότερο επίπεδο. 2. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και από έγκριση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Το κείµενο της παρούσας σύµβασης κατισχύει από κάθε άλλο κείµενο (διακήρυξη προσφορά). 4. Ο ανάδοχος ως προς την σύµβαση και την διακήρυξη υπόκειται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Ρόδου. ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κατά την πληρωµή ο χορηγητής υπόκειται σε κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: ΕΙ ΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ Υπέρ ΜΤΠΥ 1,50% 2,40% Υπέρ ΤΕΑ Υ (ΤΑΥΥΕ) 0,30% 2,40% Υπέρ ηµοσίου 0,25% 1,20% Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94). - Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΤΙΜΗ Οι τιµές θα ισχύουν για όλο το διάστηµα της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα περιλαµβάνονται στο άρθρο 34 του Π.. 118/

12 ΑΡΘΡΟ 13 ο. ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης αυτής κατατέθηκε σαν εγγύηση η αριθµ..εγγυητική επιστολή της Τράπεζας..αξίας. η οποία θα επιστραφεί ύστερα από την λήξη της σύµβασης και την εκπλήρωση των όρων αυτής. Για τα πιο πάνω έγινε η σύµβαση σε τρία όµοια αντίτυπα από τα οποία δύο πήρε το Νοσοκοµείο και ένα ο χορηγητής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ 12

------ FAX: (22410) 80026 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 19/01-02-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Αναστάσιος Πιερράτος Τηλέφωνο: (22410) 80163 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λευκάδα 19-3-2015 ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αριθ. Πρωτ: 1734 Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ 2011. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα