Όροι Διαγωνισμού English Attack! 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Διαγωνισμού English Attack! 2015"

Transcript

1 Όροι Διαγωνισμού English Attack! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEW AGE LEARNING ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NEW AGE LEARNING Α.Ε.» (εφεξής «ο Διοργανωτής»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 36 διοργανώνει, μέσω της ιστοσελίδας της διαγωνισμό υπό τον τίτλο English Attack!. Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος. 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτομάτως ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, των επίσημων κανόνων και των αποφάσεων της εταιρείας και του χορηγού «Brooke House College» (εφεξής καλούμενοι «ο Χορηγός»), οι οποίες αποφάσεις είναι οριστικές και δεσμευτικές. 3. Ο Διαγωνισμός του English Attack! διεξάγεται σε 2 φάσεις. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους διεξάγονται Διαγωνισμοί English Attack! σε συνεργαζόμενα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ) και βγαίνει κατά κανόνα ένας νικητής από κάθε ΚΞΓ (Φάση 1 Διαγωνισμού). 4. Προς το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι νικητές από τη φάση 1 του Διαγωνισμού διαγωνίζονται στο Μεγάλο Τελικό Διαγωνισμό English Attack! (Φάση 2 Διαγωνισμού) για να βγει ο νικητής Ελλάδας, ο δεύτερος καλύτερος μαθητής Ελλάδας και ο τρίτος καλύτερος. 5. Συμμετέχοντες ΚΞΓ: Για να μπορέσει να συμμετέχει ένα ΚΞΓ στη φάση 1 του Διαγωνισμού θα πρέπει να έχει προμηθευτεί από τη New Age Learning τουλάχιστον 50 κωδικούς μαθητών (Booster Pass μαθητή). Η αγορά θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο μέχρι το μήνα Νοέμβριο του εκάστοτε Ακαδημαϊκού έτους. Θα πρέπει επίσης το ΚΞΓ να δηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη φάση 1 του Διαγωνισμού το αργότερο μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα Μαθητές: Στη φάση 1 του Διαγωνισμού μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από επίπεδο γνώσης Αγγλικών B senior έως και Proficiency και ηλικία 11 χρονών και άνω. Η επιλογή των μαθητών που θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό γίνεται από το εκάστοτε ΚΞΓ με ανοιχτή πρόσκληση ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει σωστό το ΚΞΓ. Για να συμμετέχει ένας μαθητής στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχει ενεργό κωδικό για την πλατφόρμα του English Attack! και να είναι μαθητής του εκάστοτε ΚΞΓ Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κάτοικοι Ελλάδας, και να έχουν συναινέσει ρητά στη συμμετοχή τους ο έχων/οι έχοντες τη γονική επιμέλεια. Βλέπε Παράρτημα ΙΙ.

2 5.3 Ούτε οι συμμετέχοντες ούτε κανένα άλλο μέλος του άμεσου οικογενειακού τους περιβάλλοντος (σύζυγοι, γονείς, τέκνα και αδέρφια και οι σύζυγοι αυτών) ούτε οποιοδήποτε άτομο κατοικεί στο σπίτι τους δεν πρέπει να είναι υπάλληλος της Διοργανώτριας ή του Χορηγού ή συνδέεται κατ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτούς, ή με οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία τους ή με οποιοδήποτε τρίτο ο οποίος συνδέεται μαζί τους σε σχέση με τον διαγωνισμό (ενδεικτικά: τουριστικοί πράκτορες, προμηθευτές, χορηγοί, διαφημιστικά πρακτορεία, πρακτορεία προώθησης και παραγωγής). 5.4 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται έγκριση των συμμετεχόντων της συλλογής και τήρησης αρχείου των δηλουμένων από αυτούς προσωπικών δεδομένων και τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών και όλου του σχετικού υλικού από τους Χορηγούς για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς, και για σκοπούς διεξαγωγής όμοιων διαγωνισμών, χωρίς να δικαιούνται κανενός είδους αποζημίωση. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από τους Χορηγούς, βάσει του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επικοινωνώντας με αυτούς στα τηλέφωνα (σταθερά ή κινητά).ο Χορηγός δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, με εξαίρεση όσους ενδεχομένως συνεργαστούν μαζί του για την επιλογή νικητών και την υλοποίηση βραβείων, καθώς και σε τρίτους χορηγούς Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων πληροφορίες θα μπορούν να διατηρηθούν από τους τρίτους χορηγούς και επομένως θα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο των Χορηγών. 5.5 Η Διοργανώτρια και ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο δικτυακό τους τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό τους ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι νικητές/έχοντες τη γονική επιμέλεια υποχρεούνται, κατά την παραλαβή του Βραβείου, σε υπογραφή δήλωσης συναίνεσης για την παρουσία τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από τους Χορηγούς, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. 6. Διεξαγωγή Φάσης 1 Διαγωνισμού 6.1. Η Φάση 1 του Διαγωνισμού στα ΚΞΓ διεξάγεται σε 2 στάδια: Α. Πρώτα ο Ημιτελικός με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του εκάστοτε ΚΞΓ που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον Β. Στη συνέχεια ο Τελικός με τη συμμετοχή έως 10 μαθητών. Αναλυτικά: 6.2. Ημιτελικός Ο Ημιτελικός μπορεί να διεξαχθεί με 2 τρόπους.

3 6.2.1.Οι μαθητές που συμμετέχουν χωρίζονται σε ομάδες ανά επίπεδο γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Στη συνέχεια διαγωνίζονται οι μαθητές κάθε ομάδας μεταξύ τους και έτσι προκύπτει από κάθε επίπεδο ο νικητής ή οι νικητές. Ο αριθμός των νικητών από κάθε επίπεδο που περνάνε στον Τελικό είναι ανάλογος με τον αριθμό συμμετεχόντων στο επίπεδο αυτό. Για παράδειγμα: Επίπεδο Αριθμός Συμμετεχόντων Μαθητές που πάνε Τελικό Β 8 1 C 15 2 D 23 3 E 6 1 FCE 10 1 Proficiency 9 1 Οι μαθητές στον Ημιτελικό διαγωνίζονται σε ένα Video Booster που αντιστοιχεί στο επίπεδό τους. Άρα ανά επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας έχουν επιλεχθεί διαφορετικά Video boosters στα οποία διαγωνίζονται οι μαθητές. Για να βγει ο νικητής οι συμμετέχοντες καλούνται να δουν το βίντεο και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις που ακολουθούν. Ο μαθητής/οι μαθητές με τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία ανά επίπεδο περνάνε στον Τελικό της Φάσης 1 του Διαγωνισμού. Οι κανόνες που ανακοινώνονται στους μαθητές πριν ξεκινήσουν το Video Booster αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ 1 ου και 2 ου - αν περνάει μόνο ένας από το επίπεδο - ή 2 ου και 3 ου - αν περνάνε 2 μαθητές από κάθε επίπεδο - κοκ, τότε οι μαθητές που πέτυχαν την ίδια βαθμολογία καλούνται να διαγωνιστούν σε ένα νέο Video Booster για να βγει ο νικητής/νικητές που περνάνε στον Τελικό. Σε περίπτωση δεύτερης ισοβαθμίας διαγωνίζονται εκ νέου σε ακόμα ένα Video Booster. Αν και πάλι υπάρξει ισοβαθμία περνάνε και οι 2 μαθητές στον Τελικό Και πάλι οι μαθητές διαγωνίζονται σε Video Booster που αντιστοιχεί στο επίπεδό τους σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή όμως, οι νικητές προκύπτουν όχι ανά επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, αλλά από το σύνολο των μαθητών που συμμετέχουν. Άρα προκρίνονται έως 10 μαθητές που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία ανεξαρτήτως επιπέδου Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ 9 ου και 10 ου - αν έχουμε επιλέξει να περάσουν 10 μαθητές στον Τελικό - τότε οι μαθητές που πέτυχαν την ίδια βαθμολογία καλούνται να διαγωνιστούν σε ένα νέο Video Booster για να βγει ο νικητής/νικητές που περνάνε στον Τελικό. Σε περίπτωση δεύτερης ισοβαθμίας διαγωνίζονται εκ νέου σε ακόμα ένα Video Booster. Αν και πάλι υπάρξει ισοβαθμία περνάνε και οι 2 μαθητές στον Τελικό. 6.3.Η επιλογή του τρόπου διεξαγωγής του Ημιτελικού της Φάσης 1 του Διαγωνισμού καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των μαθητών που συμμετέχουν και τους μαθητές που θα περάσουν στον Τελικό, αλλά και οποιασδήποτε άλλη διαδικασία, γίνεται από το ΚΞΓ σε συνεργασία με εκπρόσωπο της

4 New Age Learning. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη της New Age Learning. 6.4.Αφού αποφασιστούν τα παραπάνω, η διεξαγωγή του Ημιτελικού σαν διαδικασία είναι ευθύνη του ΚΞΓ. Η New Age Learning έχει δικαίωμα να στείλει εκπρόσωπο κατά τη διεξαγωγή του Ημιτελικού καθαρά για λόγους εποπτείας και χωρίς καμία άλλη ανάμειξη. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του Ημιτελικού το ΚΞΓ πρέπει να ανακοινώσει στη New Age Learning τα ονόματα των μαθητών που περνάνε στον Τελικό καθώς και το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στον οποίο ανήκουν. 6.5 Τελικός Οι (έως) 10 νικητές από την Ημιτελικό περνάνε στον Τελικό και διαγωνίζονται σε ένα καινούριο Video Booster που αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που ανήκουν. Άρα για κάθε επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας έχουν επιλεχθεί διαφορετικά Video boosters στα οποία διαγωνίζονται οι μαθητές του Τελικού. Και πάλι ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες που ανακοινώνονται στους μαθητές πριν ξεκινήσουν το Video Booster και όπως αναφέρθηκε αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Ο μαθητής με την υψηλότερη βαθμολογία είναι ο μεγάλος νικητής και περνάει στη Φάση 2 του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ 1 ου και 2 ου οι μαθητές που πέτυχαν την ίδια βαθμολογία καλούνται να διαγωνιστούν σε ένα νέο Video Booster για να βγει ο νικητής του Τελικού που θα περάσει στη Φαση 2 του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση δεύτερης ισοβαθμίας διαγωνίζονται εκ νέου σε ακόμα ένα Video Booster. Αν και πάλι υπάρξει ισοβαθμία περνάνε και οι 2 μαθητές στην Φάση 2 του Διαγωνισμού Η διεξαγωγή του Τελικού είναι ευθύνη της New Age Learning και γίνεται με δική της εποπτεία και συντονισμό. Η διαχείριση και επίλυση τυχόν προβλημάτων είναι ευθύνη της New Age Learning και γίνεται σε συνεννόηση με το ΚΞΓ. 7. Χώρος και χρόνος διεξαγωγής Ημιτελικού και Τελικού Φάσης 1 Διαγωνισμού Ημιτελικός Ο Ημιτελικός διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε ΚΞΓ στην αίθουσα Υπολογιστών αν υπάρχει ή σε όποια άλλη αίθουσα κριθεί κατάλληλη. Δεδομένου ότι η διεξαγωγή του Ημιτελικού είναι ευθύνη του ΚΞΓ η επιλογή της αίθουσας γίνεται από το ΚΞΓ αλλά με τη σύμφωνη γνώμη της New Age Learning. Ο Ημιτελικός πρέπει να διεξαχθεί πριν τον Τελικό και να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία ημέρα πριν την ημέρα διεξαγωγής του Τελικού. Με την ολοκλήρωση ανακοινώνονται άμεσα οι νικητές στη New Age Learning Τελικός

5 7.2.1.Ο Τελικός διεξάγεται και αυτός στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε ΚΞΓ στην αίθουσα Υπολογιστών αν υπάρχει ή σε όποια άλλη αίθουσα κριθεί κατάλληλη. Δεδομένου ότι η διεξαγωγή του Τελικού είναι ευθύνη της New Age Learning η επιλογή της αίθουσας γίνεται από τη New Age Learning σε συνεννόηση με το ΚΞΓ Η προτεινόμενη ημέρα διεξαγωγής του Τελικού είναι το Σάββατο ή η Κυριακή. Η απόφαση για την ημέρα αλλά και την ώρα διεξαγωγής του Τελικού γίνεται από τη New Age Learning σύμφωνα με το πρόγραμμα των Διαγωνισμών του ακαδημαϊκού έτους και σε συνεννόηση με το εκάστοτε ΚΞΓ Στον Τελικό μπορούν να είναι παρόντες μαθητές, γονείς ή οποιασδήποτε άλλος κρίνει το ΚΞΓ. Το προτεινόμενο πρόγραμμα διεξαγωγής της εκδήλωσης του Τελικού της Φάσης 1 του Διαγωνισμού επισυνάπτεται. 8. Επιλογή Video Boosters 8.1.Τόσο για τον Ημιτελικό όσο και για τον Τελικό της Φάσης 1 του Διαγωνισμού, η επιλογή των Video Boosters στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές γίνεται από τη New Age Learning σε συνεργασία με καθηγητή επιστημονικό συνεργάτη του English Attack!. Αφού γίνει η επιλογή από τη New Age Learning η λίστα με τα βίντεο Ημιτελικού και Τελικού πρέπει να σταλεί στο ΚΞΓ για να αποκλειστούν τα Video Boosters που πιθανόν έχουν κάνει οι μαθητές μέσα στις τάξεις και αν χρειαστεί να επιλεχθούν άλλα. 8.2.Για τον Ημιτελικό επιλέγονται 4 Video Boosters για κάθε επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Το ένα Video Booster είναι αυτό που θα διαγωνιστούν οι μαθητές και τα υπόλοιπα 3 θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ισοβαθμιών. Για τον Τελικό επιλέγονται και πάλι 4 Video Boosters για κάθε επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Το ένα Video Booster είναι αυτό που θα διαγωνιστούν οι μαθητές του Τελικού και τα υπόλοιπα 3 θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ισοβαθμιών. 8.3.Τα Video Booster του Ημιτελικού είναι διαφορετικά από τα Video Booster του Τελικού. 9. Βραβεία - Δώρα Φάσης 1 Διαγωνισμού 9.1. Βραβεία Ημιτελικού και Τελικού Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στον Ημιτελικό της Φάσης 1 του Διαγωνισμού θα πάρουν «Certificate of Participation» από τη New Age Learning. Οι μαθητές που θα περάσουν στον Τελικό της Φάσης 1 του Διαγωνισμού θα πάρουν «Certificate of Excellence» από τη New Age Learning. Ο νικητής/νικητές του Τελικού θα πάρουν «1 st Place Award» από τη New Age Learning. Τα βραβεία αναφέρουν το όνομα του μαθητή και το ΚΞΓ που διεξάγεται ο Διαγωνισμός και τα υπογράφει ο κύριος Paul Maglione, ιδρυτής του English Attack! και εκπρόσωπος του ΚΞΓ.

6 9.2.Δώρα Τελικού Ο νικητής του Τελικού της Φάσης 1 του Διαγωνισμού κερδίζει ένα Tablet επιλογής της New Age Learning καθώς και τη δυνατότητα να συμμετέχει στη Φάση 2 του Διαγωνισμού, τον Τελικό Διαγωνισμό Ελλάδας English Attack!. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η οποία αναφέρθηκε παραπάνω και οι 2 μαθητές περνάνε στη Φάση 2 του Διαγωνισμού αλλά για το Tablet γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι μαθητές που διαγωνίστηκαν στον Τελικό της Φάσης 1 του Διαγωνισμού κερδίζουν ένα Booster Pass που τους προσφέρει ένα χρόνο δωρεάν χρήση στην πλατφόρμα του English Attack!. 10. Διεξαγωγή Φάσης 2 Διαγωνισμού Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προς το τέλος του ακαδημαϊκού έτους (Μάιο), όλοι οι νικητές από τη Φάση 1 του Διαγωνισμού διαγωνίζονται στη Φάση 2, τον Ελληνικό Τελικό Διαγωνισμό English Attack!, για να βγει ο νικητής Ελλάδας, ο δεύτερος καλύτερος μαθητής Ελλάδας και ο τρίτος καλύτερος Οι συμμετέχοντες στη Φάση 2 του Διαγωνισμού διαγωνίζονται σε ένα Video Booster που αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που ανήκουν. Άρα για κάθε επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας έχουν επιλεχθεί διαφορετικά Video boosters. Για να βγουν οι 3 καλύτεροι μαθητές οι συμμετέχοντες καλούνται να δουν το επιλεγμένο βίντεο και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις που ακολουθούν. Οι 3 μαθητές με τη υψηλότερη τελική βαθμολογία είναι οι νικητές Ελλάδας και ο μαθητής με την υψηλότερη βαθμολογία από όλους είναι ο μεγάλος νικητής της Ελλάδας. Και πάλι ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες που ανακοινώνονται στους μαθητές πριν ξεκινήσουν το Video Booster και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι μαθητές που πέτυχαν την ίδια βαθμολογία καλούνται να διαγωνιστούν σε ένα νέο Video Booster για να βγει ο μεγάλος νικητής. Σε περίπτωση δεύτερης ισοβαθμίας διαγωνίζονται εκ νέου σε ακόμα ένα Video Booster. Αν και πάλι υπάρξει ισοβαθμία ο μαθητής που θα κερδίζει προκύπτει με κλήρωση. Η διεξαγωγή της Φάσης 2 του Διαγωνισμού είναι ευθύνη της New Age Learning και γίνεται με δική της εποπτεία και συντονισμό. Η διαχείριση και επίλυση τυχόν προβλημάτων είναι ευθύνη της New Age Learning Σε περίπτωση που ο νικητής από κάποιο ΚΞΓ που συμμετέχει, κατοικεί εκτός Αττικής και δεν μπορεί να παρευρεθεί στη Φάση 2 του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, τότε δύναται να συμμετέχει απομακρυσμένα εφόσον πληρούνται οι παρακάτω κανόνες: Ο μαθητής θα διαγωνιστεί σε κλειστό χώρου του ΚΞΓ (αίθουσα) χωρίς την παρουσία κανενός άλλου μέσα στο χώρο αυτό Θα υπάρχει υπολογιστής με κάμερα που θα μεταδίδει το χώρο της αίθουσας κάνοντας ξεκάθαρη την παρουσία του μαθητή μέσα στο χώρο

7 Θα γίνει απομακρυσμένη σύνδεση με τον υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσει ο μαθητής για να διαγωνιστεί, ώστε να παρακολουθούμε την οθόνη του την ώρα που διαγωνίζεται Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής από τον μαθητή πέραν του υπολογιστή που διαγωνίζεται Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων έχει το ΚΞΓ που ανήκει ο μαθητής. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι κανόνες ο μαθητής αποκλείεται από το Διαγωνισμό και το ΚΞΓ δεν θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε κανένα Διαγωνισμό του English Attack! στο μέλλον Η συμμετοχή μαθητών στη Φάση 2 του Διαγωνισμού απομακρυσμένα παραμένει αποκλειστικά και μόνο στην κρίση της New Age Learning" Επιλογή Video Boosters Όπως και στη Φάση 1 του Διαγωνισμού, η επιλογή των Video Boosters στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές γίνεται από τη New Age Learning σε συνεργασία με καθηγητή επιστημονικό συνεργάτη του English Attack!. Επιλέγονται και πάλι 4 Video Boosters για κάθε επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Το ένα Video Booster είναι αυτό που θα διαγωνιστούν οι μαθητές και τα υπόλοιπα 3 θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ισοβαθμιών. Τα Video Booster της Φάσης 2 είναι διαφορετικά από τα Video Booster της Φάσης 1 του Διαγωνισμού Χώρος και χρόνος διεξαγωγής Φάσης 2 Διαγωνισμού Ο χώρος και ο χρόνος (ημέρα και ώρα) διεξαγωγής της Φάσης 2 του Διαγωνισμού είναι ευθύνη της New Age Learning. Μόλις αποφασίζεται θα ενημερώνονται οι συμμετέχοντες άμεσα Βραβεία - Δώρα Φάσης 2 Διαγωνισμού Τα βραβεία και δώρα της Φάσης 2 του Διαγωνισμού είναι ευθύνη της New Age Learning. Μόλις αποφασίζονται θα ενημερώνονται οι συμμετέχοντες άμεσα με σχετική ανακοίνωση. 11.Πληροφορίες Διαγωνισμού Ακαδημαϊκού Έτους Από τον Μεγάλο Τελικό Διαγωνισμό English Attack! 2015, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 στις 17.00, θα διαγωνιστούν 11 μαθητές από τους οποίους θα προκύψουν 3 νικητές οι οποίοι κερδίζουν μία εβδομάδα σε summer school στο Brooke House College της Αγγλίας με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τη New Age Learning. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν Certificate of Participation Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν και στο site Οι νικητές του Διαγωνισμού, υποχρεούνται να ενημερώσουν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη σχετική ειδοποίησή τους για την αποδοχή του επάθλου άλλως η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ή/και ο Χορηγός δικαιούνται να προχωρήσουν

8 στην αντικατάσταση τους με τους πρώτους αναπληρωματικούς Το Βραβείο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα Το Βραβείο για κάθε ένα από τους τρεις νικητές θα αποτελείται αποκλειστικά από: Ένα (1) αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα Λονδίνο Αθήνα σε οικονομική θέση. Μία εβδομάδα σε summer school στο Brooke House College της Αγγλίας με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τη New Age Learning. Επιλεγμένες μετακινήσεις και μεταφορές Το ταξίδι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στις ημερομηνίες που θα ανακοινώσει ο Διοργανωτής Τα αεροπορικά εισιτήρια για τους νικητές ισχύουν για την ίδια πτήση και τις ίδιες ημερομηνίες και δεν θα μπορούν να είναι σε διαφορετικές. Επίσης, οι νικητές θα αναχωρήσουν από το Ελ. Βενιζέλος όπου θα συνοδεύονται από τον έχων/έχοντες την επιμέλεια και θα αφιχθούν στο αεροδρόμιο του Ηeathrow όπου και θα τους παραλάβει ο απεσταλμένος του Brooke House College Οι νικητές είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε ισχύοντα κανονισμό μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απαίτησης για κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου και βίζας Οι Χορηγοί συνιστούν στο νικητή και το συνοδό του να διαθέτουν επαρκή ταξιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεσμεύονται να τηρούν τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις όλων των τρίτων προμηθευτών οποιουδήποτε στοιχείου του Βραβείου, συμπεριλαμβανομένων, δίχως κανέναν περιορισμό, εκείνων οποιασδήποτε αερογραμμής. 12.Η Διοργανώτρια και ο Χορηγός διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν απρόθεσμα τους όρους της παρούσας προωθητικής ενέργειας σε περίπτωση μεγάλης καταστροφής, τρομοκρατικής επίθεσης, επιδημίας, πολέμου, σεισμού ή οποιασδήποτε παρούσας, αναμενόμενης ή υποθετικής παραβίασης οποιουδήποτε εφαρμοστέου κανόνα δικαίου ή κανονισμού ή σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος παρόμοιου με τα προαναφερθέντα Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ενημερώσει την Διοργανώτρια για οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό Η αποδοχή του Βραβείου προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτόματα ότι οι νικητές θα συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό από οποιονδήποτε συμμετέχοντα αθετήσει κάποιον από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

9 13.Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να προβεί σε καμία δημόσια δήλωση ή δημοσιοποίηση οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας αναφορικά με το Βραβείο στα μέσα ενημέρωσης, δίχως την πρότερη έγγραφη έγκριση της Διοργανώτριας και του Χορηγού. 14.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται παραίτηση των συμμετεχόντων από τη διεκδίκηση, ως δαπανών ή εξόδων για την παραλαβή του Βραβείου, οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης σχετιζόμενης με εξαργύρωση ή μετακινήσεις για εξαργύρωση. 15.Όλα τα επιπλέον κόστη που δεν περιλαμβάνονται στην περιγραφή του Βραβείου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές (μετακινήσεις, έξοδα διαβατηρίου ή βίζας, φόροι, ασφάλεια ταξιδιού). Η Διοργανώτρια και ο Χορηγός δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τα εισιτήρια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο των νικητών σε περίπτωση που κλαπούν ή χαθούν. 16.Στη περίπτωση που ο/η νικητής/ρια δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι θα πρέπει να ενημερώσει την Διοργανώτρια το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση τη Διοργανώτριας και του Χορηγού παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια και ο Χορηγός δεν θα υπέχουν, ούτε θα αναλαμβάνουν πλέον οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Η ευθύνη τους περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Βραβείου. 18.Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες κοινό με σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα του Σε περίπτωση διακοπής του διαγωνισμού, η υποχρέωση της Διοργανώτριας και του Χορηγού περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του, με δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ή με όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης, ο διαγωνισμός θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει την συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση. 19.Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανεφάρμοστος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή των υπόλοιπων όρων. 20.Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και/ή αντίγραφο του παρόντος μπορούν να κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και θα είναι αναρτημένα σε σελίδα του site με την ένδειξη «Όροι Διαγωνισμού» και μετά το Διαγωνισμό τα ονόματα των νικητών με την ένδειξη «Μεγάλοι Νικητές Διαγωνισμού»

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ENGLISH ATTACK! Κάθε Διαγωνιζόμενος θα διαγωνιστεί σε ένα Video Booster που αντιστοιχεί στο δικό του επίπεδο γνώσης Αγγλικών. 2. Η επιλογή των Video Boosters για κάθε επίπεδο Αγγλικών έχει γίνει από την New Age Learning. 3. Η αξιολόγηση και κατάταξη των Διαγωνιζόμενων θα γίνει με βάση τη βαθμολογία τους στο Video Booster που έχει επιλεχθεί να διαγωνιστεί ο κάθε ένας. Στο Μεγάλο Τελικό Διαγωνισμό οι 3 Διαγωνιζόμενοι με την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζουν το έπαθλο του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύει ότι αναφέρεται στους Όρους του Διαγωνισμού. 4. Κάθε Διαγωνιζόμενος θα συνδεθεί στο Λογαριασμό του στο English Attack! για να μπορέσει να διαγωνιστεί και θα γνωστοποιήσει στην επιτροπή του Διαγωνισμού τα στοιχεία εισόδου του. 5. Μόλις ανακοινωθούν τα Video Boosters στους Διαγωνιζόμενους, θα πρέπει να τα βρουν και να τα επιλέξουν μέσα στην πλατφόρμα με τη βοήθεια της επιτροπής του Διαγωνισμού. Στη συνέχεια περιμένουν και δεν πατάνε έναρξη αν δεν τους πει η επιτροπή του Διαγωνισμού. 6. Πριν πατήσουν έναρξη θα δοθεί στους Διαγωνιζόμενους χρόνος να δουν το λεξιλόγιο του Video Booster και να προετοιμαστούν. 7. Κάθε Διαγωνιζόμενος μόλις έχει δει το λεξιλόγιο και είναι έτοιμος ενημερώνει την επιτροπή σηκώνοντας το χέρι του. Μόλις όλοι οι Διαγωνιζόμενοι είναι έτοιμοι η επιτροπή του Διαγωνισμού θα ανακοινώσει την έναρξη της διαδικασίας και όλοι οι Διαγωνιζόμενοι θα πατήσουν την Έναρξη. 8. Το βίντεο κάθε Διαγωνιζόμενος το βλέπει μόνο μία φορά στην αρχή (στάδιο 1) και στη συνέχεια πατάει επόμενο για να ξεκινήσει τις ασκήσεις με το Survival Test (στάδιο 2). 9. Στο Survival Test (στάδιο 2) ο διαγωνιζόμενος πρέπει να επιλέξει από αριστερά να ανοίξει το λεξιλόγιο και να βλέπει μόνο αυτό. Δεν επιτρέπεται να ξαναδεί το βίντεο. 10. Στην επόμενη άσκηση, το Listening Lab (στάδιο 3), κάθε Διαγωνιζόμενος μπορεί να ξαναδεί το βίντεο μία φορά και αν θέλει να το σταματάει. Δεν επιτρέπεται όμως να το γυρίσει προς τα πίσω και να το ξαναδεί. 11. Στην επόμενη άσκηση, το Quiz Challenge (στάδιο 4), εμφανίζεται για πρώτη φορά το γραπτό κείμενο αριστερά. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει και πάλι να επιλέξει να εμφανίζεται το λεξιλόγιο και όχι το γραπτό κείμενο ή το βίντεο, το οποίο δεν επιτρέπεται να το ξαναδεί μέχρι να τελειώσει όλες

11 τις ασκήσεις. Δεν επιτρέπεται επίσης η ανάγνωση του γραπτού κειμένου σε κανένα στάδιο του Διαγωνισμού. 12. Στην άσκηση Vocab Academy (στάδιο 5) ο διαγωνιζόμενος μπορεί να δοκιμάσει όσες φορές θέλει να βάλει σωστά τις λέξεις. 13. Μετά την τελευταία άσκηση, Grammar Jungle (στάδιο 6), ο Διαγωνιζόμενος έχει ολοκληρώσει το Video Booster και έχει προκύψει η βαθμολογία που θα ορίσει την κατάταξή του. 14. Μόλις ολοκληρώσει το Video Booster κάθε Διαγωνιζόμενος πρέπει να σηκώσει το χέρι του ώστε να πάει κάποιος από την επιτροπή του Διαγωνισμού και να καταγράψει το σκορ του. Σε καμία περίπτωση δεν πατάει να κλείσει το παράθυρο. Αν το κάνει αυτό αποκλείεται αμέσως από το Διαγωνισμό. 15. Μόλις η επιτροπή καταγράψει το σκορ του Διαγωνιζόμενου παραμένει στη θέση του μέχρι να τον ενημερώσει η επιτροπή για το τι πρέπει να κάνει. 16. Από τη στιγμή που οι Διαγωνιζόμενοι πατήσουν Έναρξη (βλέπε νούμερο 7 των κανόνων) έχουν 30 λεπτά για να ολοκληρώσουν το Video Booster. 17. Σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους παραπάνω κανόνες από κάποιον Διαγωνιζόμενο, ο Διαγωνιζόμενος αυτός θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΧΟΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ENGLISH ATTACK!» 1.α. Στοιχεία Προσώπου που υπογράφει την παρούσα Δήλωση ως ασκών την επιμέλεια ανήλικου τέκνου : Επώνυμο: Όνομα: Αριθμός Ταυτότητας: Ημερομηνία Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλέφωνο _ 1.β. Στοιχεία ανήλικου συμμετέχοντα στο διαγωνισμό : Επώνυμο: Όνομα: Αριθμός Ταυτότητας: Ημερομηνία Γεννήσεως: _ Διεύθυνση: _ Τηλέφωνο _ Το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται ανωτέρω στον 1.α. θα καλείται στη συνέχεια «Εκπρόσωπος». 2. Ο ως άνω εκπρόσωπος δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει γνώση των όρων συμμετοχής του διαγωνισμού υπό τον τίτλο English Attack! (εφεξής ο «Διαγωνισμός») που διοργάνωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEW AGE LEARNING ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NEW AGE LEARNING Α.Ε.» (εφεξής «ο Διοργανωτής»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 36, σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Brooke House College» και το διακριτικό τίτλο «Brooke House College» (εφεξής ο «Χορηγός»), που εδρεύει στην Αγγλία (Market Harborough, Leicestershire, LE16 7AU). Στόχος του ανήλικου συμμετέχοντα είναι η ανάδειξή του σε νικητή λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στο Μεγάλο Τελικό δια διαγωνισμών σε Videos Boosters που αντιστοιχούν στο επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που ανήκουν.

13 3. Όλοι οι Συμμετέχοντες και οι Εκπρόσωποι σε όλες τις φάσεις του Διαγωνισμού, δηλώνουν ότι έλαβαν πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχτηκαν ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. 4. Οι Εκπρόσωποι και οι Συμμετέχοντες αποδέχονται τον τρόπο ανάδειξης των νικητών ο οποίος περιγράφεται και στους αναλυτικούς όρους του Διαγωνισμού. 5. Οι Εκπρόσωποι και οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ότι δεν έχουν οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή /και μελλοντική κατά της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ή/και του Χορηγού, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό. 7. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ή/και ο Χορηγός διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των όρων και της διοργάνωσης του Διαγωνισμού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιηθούν στους Συμμετέχοντες με κάθε πρόσφορο μέσο. 8. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ή/και του Χορηγού, δύνανται να ματαιώσουν οριστικά το Διαγωνισμό, χωρίς να προσφέρουν εναλλακτικό βραβείο και χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. 9. Οι Συμμετέχοντες δια των εκπροσώπων τους με την παρούσα συναινούν στη χρήση του ονόματός τους ή / και φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής με σκοπό τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών του Διαγωνισμού σε σχετικές καταχωρίσεις ή διαφημίσεις στις οποίες ήθελε προβεί η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ή/και ο Χορηγός, αναφορικά με το Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους Όρους χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. 10. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων ανακηρυχθεί ως ένας από τους τρεις νικητές, τότε ο Συμμετέχων και ο Εκπρόσωπός του δεσμεύονται για τα παρακάτω : Ότι δεν έχουν καμιά αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα έναντι της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ή/και του Χορηγού, πέραν της παράδοσης του ορισθέντος βραβείου Ότι θα συμμετέχουν σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις (συναυλίες, κοινωνικές δράσεις, ραδιοτηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, διαδικτυακές συνεντεύξεις κτλ) που θα τους υποδείξει η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ή/και ο Χορηγός και οι οποίες εκδηλώσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους του Διαγωνισμού, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ότι παραχωρούν στην ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ή/και στον Χορηγό το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα και την εικόνα τους. 11. Ο Συμμετέχων, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ως ένας εκ τω τριών νικητών του Διαγωνισμού, υποχρεούται να ενημερώσει είτε ο ίδιος είτε δια του Εκπροσώπου του εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη σχετική ειδοποίησή τους για την αποδοχή του επάθλου άλλως η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ή/και ο Χορηγός δικαιούνται να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του με τους πρώτους αναπληρωματικούς. 12. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τα αναγραφόμενα στην παρούσα στοιχεία τους είναι πλήρη, ακριβή και αληθινά και διαβεβαιώνουν η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ή/και ο Χορηγός ότι ούτε οι ίδιοι ούτε ο / η σύζυγος τους ούτε και οποιοσδήποτε συγγενής τους έως και πρώτου βαθμού είναι υπάλληλος των εταιρειών του Ομίλου ΣΤΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ.

14 13. Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των ανωτέρω από τους Συμμετέχοντες, η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ή/και ο Χορηγός δικαιούνται να προχωρήσουν στην αντικατάστασή τους με τους πρώτους αναπληρωματικούς. Αθήνα.../.../2015 Ο ασκών την επιμέλεια του ανήλικου συμμετέχοντα (ονοματεπώνυμο πλήρες) (υπογραφή) Ο ανήλικος συμμετέχων (ονοματεπώνυμο πλήρες) (υπογραφή)

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Διαγωνισμός «ΦΜ Dance by Dentyne» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» (εφεξής καλούμενη «ΠΕΛΑΤΗΣ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΑΞΟΣ ΑΒΕΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Ορφέως αρ.120, Αθήνα) καλούμενη (στο εξής Παξός ή «Διοργανώτρια Εταιρία»,

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Vodafone Λούφα και Παραλλαγή»

Διαγωνισμός «Vodafone Λούφα και Παραλλαγή» Διαγωνισμός «Vodafone Λούφα και Παραλλαγή» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY H Εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY AE», (εφεξής «ELPEDISON»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ «OTE TV 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ «OTE TV 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ «OTE TV 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ» H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Vodafone Diogenis Μοιραία Συνάντηση»

Διαγωνισμός «Vodafone Diogenis Μοιραία Συνάντηση» Διαγωνισμός «Vodafone Diogenis Μοιραία Συνάντηση» Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Vodafone- Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone- Panafon» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic»

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE» 1] Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ- Unilever» (εφεξής καλούμενη ως «η Διοργανώτρια» ή «Unilever») που εδρεύει στην Κηφισιά, επί της Λεωφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας»

Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας» Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ», (εφεξής καλούµενη «alfa»),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χριστουγεννιάτικες Προωθητικές Ενέργειες 2012 σε Mall, Golden Hall και Cosmos» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz»

Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz» Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz» Εισαγωγή Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Vodafone-Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής η VODAFONE )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό PHOTO EXPERIENCE Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» H εταιρία µε την επωνυµία «IQTAXI INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (εφεξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισµός «Της alfa τα ζυµώµατα»

Διαγωνισµός «Της alfa τα ζυµώµατα» Διαγωνισµός «Της alfa τα ζυµώµατα» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ», (εφεξής καλούµενη «alfa»), που εδρεύει στην Κοζάνη (1ο χλµ Κοζάνης Αργίλου, 50100),

Διαβάστε περισσότερα