ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4372 Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου Αριθμός 2564 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία Προσφορά: Α/Α 2/2009 Περιγραφή Αντικειμένου: Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών για την Έκδοση Πιστοποιητικών Συμβατότητας με τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες και Πολιτικές για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την Προγραμματική Περίοδο Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να: 1. Εξετάζει τα διάφορα Σχέδια Χορηγιών και Έργα που υποβάλλονται για συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία της Ε.Ε. με στόχο να υποβάλλει εισηγήσεις και γνωματεύσεις ως προς τη συμβατότητα των πιο πάνω με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και νομοθεσίες που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων. 2. Εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά εντός ενός μηνός από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος από την Αρμόδια Αρχή. 3. Επικοινωνεί με τους Τελικούς Δικαιούχους, Ενδιάμεσους Φορείς και Διαχειριστική Αρχή για θέματα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για τυχόν διευκρινίσεις και επεξηγήσεις των εισηγήσεων / παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Συμβατότητας. Διαδικασία: Ανοικτή. Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή. Πληροφορίες: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως - Μονάδα Ισότητας, τηλ , , φαξ Παραλαβή Εγγράφων: Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως - Μονάδα Ισότητας. διατίθενται δωρεάν. Τελευταία Ημέρα Διάθεσης Εγγράφων: 2 Οκτωβρίου 2009, ώρα: μ. Τα έγγραφα Διεύθυνση Κατάθεσης Προσφορών: στο Κιβώτιο Προσφορών που βρίσκεται στο Ισόγειο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009, ώρα μ.μ.

2 1910 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2565 ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κέννεντυ , 1047 Παλλουριώτισσα, Αρμόδιος: Υπηρεσία Διαγωνισμών και Συμβάσεων, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Λευκωσία, Υπόψη: Ριάνα Μακρίδη, CY-1047 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Παροχή Υπηρεσιών για διερεύνηση του αριθμού των νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων στον υδροφορέα Δυτικής Μεσαορίας ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Παροχή Υπηρεσιών για διερεύνηση του αριθμού των νόμιμων και παράνομων γεωτρήσεων στον υδροφορέα Δυτικής Μεσαορίας ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Κατανομή σε τμήματα: 1.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Ι.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ί.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR. Ι.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Ι.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Περίοδος σε μήνες: 6 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ V.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ V.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. V.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ V.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά. V.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: V.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ V.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: :00. Έγγραφα με πληρωμή: όχι. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.2) VI.3) VI.5) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάτω από τη θεματο> νία προσφορές και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων στη διεύθυνση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Γ 1911 Αριθμός 2566 ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθειες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Λεωφόρος Λάρνακας 7, Block Β, 4ος όροφος, Αρμόδιος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Τομέας Προσφορών, Υπόψη: Μαίρη Φραγκούδη, CY-1475 Λευκωσία. Τηλ phs.moh.qov.cv. Φαξ Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. Υγεία. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την Προμήθεια Bicalutamide 50mg και Interferon Alfa-2A 4.5MIU ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Προμήθεια Bicalutamide 50mg και Interferon Alfa-2A 4.5MIU ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Κατανομή σε τμήματα: ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Οχι. ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: ELJR. ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Ναι. Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Αυξομείωση των ποσοτήτων μέχρι 30% Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Περίοδος σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: Έγγραφα με πληρωμή: Τιμή: EUR. Όροι και μέθοδος πληρωμής: Αφού οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πληρώσουν το ανωτέρω ποσό των 15,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή στο όνομα του Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ποσό το οποίο δεν επιστρέφεται. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

4 1912 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2567 ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθειες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Λεωφόρος Λάρνακας 7, Block Β, 4ος όροφος, Αρμόδιος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Τομέας Προσφορών, Υπόψη: Μαίρη Φραγκούδη, CY-1475 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. Υγεία. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την Προμήθεια Νοσοκομειακών Αναλωσίμων Προϊόντων από Βιοδιασπώμενο Χαρτοπολτό για χρήση με τα Υφιστάμενα Συστήματα Πολτοποίησης Vernacare ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Προμήθεια Νοσοκομειακών Αναλωσίμων Προϊόντων από Βιοδιασπώμενο Χαρτοπολτό για χρήση με τα Υφιστάμενα ΣυστήματαΠολτοποίησης Vernacare ~~ ~~ ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Κατανομή σε τμήματα: ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: 11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR. ΙΙ.2.2) ΙΙ.3) Δικαιώματα προαίρεσης: Ναι. Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Αυξομείωση των ποσοτήτων μέχρι 30% Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Περίοδος σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: Έγγραφα με πληρωμή: Τιμή: EUR. Όροι και μέθοδος πληρωμής: Αφού οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πληρώσουν το ανωτέρω ποσό των 15,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή στο όνομα του Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ποσό το οποίο δεν επιστρέφεται. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 2568 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΊΑ, ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΊΑ ΕΠΑΦΉΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - 1 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 11, 2310 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΥΠΌΨΗ: ΑΡΙΣΤΟΥ ΜΕΛΗ, ΤΗΛΈΦΩΝΑ: , ΦΑΞ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟ ( ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΐΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΑΠΟ: ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΈΓΓΡΑΦΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΑΠΟ: ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΩΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ Η ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΑΠΟΣΤΈΛΛΟΝΤΑΙ: ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΩΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ Ι.2)ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ ΚΑΙ ΚΥΡΊΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ή ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΗ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ; ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΩΝ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η ΠΑΡΟΧΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡ.07, ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΉΣ: ΚΥΠΡΟΣ, ΚΩΔΙΚΌΣ NUTS CY ) Η ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΆΦΟΡΑ: ΔΗΜΟΣΊΑ ΣΎΜΒΑΣΗ ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΠΛΑΊΣΙΟ (ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ): ) ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ Η ΤΩΝ ΑΓΟΡΏΝ: ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΑΜΕΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΦΟΡΟΛΟΠΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Η ΛΥΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η: (1) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. (2) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ. (3) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΤΩΝ. (4) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) ΣΎΜΒΑΣΗ ΚΑΛΥΠΤΌΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΈΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): ΝΑΙ ) ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΣΕ ΤΜΉΜΑΤΑ: ΟΧΙ ) ΘΑ ΛΗΦΘΟΎΝ ΥΠΌΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ; ΟΧΙ ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ: ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΙΣ 280,000 (ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ. ΙΙ.2.2) ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΡΟΑΊΡΕΣΗΣ: ΟΧΙ. ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ: ΙΙ.3) ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ Η ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ: 84 ΜΗΝΕΣ ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ) ΠΑΡΟΧΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΎΝΤΑΙ: ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ, ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10,000 (ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ 20% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ Α', Β' ΚΑΙ Γ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η /ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Η ΑΜΟΙΒΗ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ) ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ: ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ) ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΊ ΟΡΟΊ ΣΤΟΥΣ ΌΠΟΙΟΥΣ ΥΠΌΚΕΙΤΑΙ Η ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ: ΟΧΙ

6 1914 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Η ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ [Ν12(Ι)2006]. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΤΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ: (Α) ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ (Β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟΥΤΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ή ΤΟΥΔΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ (Ι) ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ (II) ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ Ή ΑΤΟΜΑ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ) ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΥΤΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (LEADER), ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΚΛΠ]. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΙΙΙ.2.2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΙΙΙ.2.3) ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 1. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ, ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 01/09/2006 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/8/2009 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 10 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Η ΕΝΝΟΙΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ. 2. ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 01/09/2006 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/8/2009, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η ΕΝΝΟΙΑ «ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΙΣΗ ΜΕ 70,000 (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ή ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ) ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Ή ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ) ΗΤΑΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (LEADER) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΤΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50%. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή/ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ. 3. ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 01/09/2006 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/8/2009, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΑ (1) ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η ΕΝΝΟΙΑ «ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΙΣΗ ΜΕ 20,000 (ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. 4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: (Α) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 10%. (Ι) ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΤΙΤΛΟΣ Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ. Ο ΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΤΙΤΛΟΣ Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΤΙΤΛΟ Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ. (II) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΔΕΚΑ (10) ΧΡΟΝΙΑ. (III) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΟΚΤΩ (8) ΧΡΟΝΙΑ. (IV) ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ: (Ι) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΠΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΩΝ ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ (II) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΑ (1) ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. (Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 20%.

7 (Ι) (II) (III) ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΤΙΤΛΟΣ Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ. Ο ΟΡΟΣ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΤΙΤΛΟΣ Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΤΙΤΛΟ Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ: (Ι) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (II) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΑ (1) ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. (Γ) ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 30%. (Ι) ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΤΙΤΛΟΣ Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ. Ο ΟΡΟΣ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΤΙΤΛΟΣ Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΉ ΤΙΤΛΟ Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ. (II) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΧΡΟΝΙΑ. (III) ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ: (Ι) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. -ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙ! ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΙΙΙ.2.4) ΠΑΡΑΧΩΡΟΎΜΕΝΕΣ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ: ΟΧΙ ) H ΠΑΡΟΧΗ/ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ; ΟΧΙ ΙΙΙ.3.2) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ; ΝΑΙ ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1.1) ΕΊΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ: ΑΝΟΙΚΤΗ IV. 1.2) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ): IV. 1.3) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Η ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ): ΝΑΙ/ ΟΧΙ IV.2.1) ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Ή ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. IV.2.2) ΧΡΉΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΎ: ΟΧΙ IV.3.1) ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊ ΓΙΑ ΤΟ ΦΆΚΕΛΟ Η ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ: 28/2009 IV.3.2) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ IV.3.3) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/2009, ΏΡΑ: 12:00, ΤΙΜΉ: 100+ Φ.Π.Α. I V.3.4) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/10/2009, ΏΡΑ: 12:00, IV.3.5) ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΉΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ Η ΣΥΜΜΈΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΟΥΣ ΥΠΟΨΉΦΙΟΥΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: IV.3.6) ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ IV.3.7) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 28/04/2010 IV.3.8) ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 30/10/2009, ΏΡΑ: 12:00, ΤΌΠΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΝΑΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI. 1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ; ΟΧΙ VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ; ΟΧΙ. ΕΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΟΡΑ: VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ): VI.4.1) ΦΟΡΈΑΣ ΑΡΜΌΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΉΣ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΉ ΑΡΧΉ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ, ΛΕΩΦΌΡΟΣ ΓΡΊΒΑ ΔΙΓΕΝΉ 81-83, 2 ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ (ΑΚΊΝΗΤΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ), TAX ΚΙΒ ,1304, ΛΕΥΚΩΣΊΑ, ΚΎΠΡΟΣ, ΤΗΛ: ΦΑΞ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΦΟΡΈΑΣ ΑΡΜΌΔΙΟΣ ΠΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗΣ : Δ/Ε VI.4.2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ Ή ΕΙΧΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΕΣΤΗ Ή ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ Ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ), ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΦΟΤΟΥ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. VI.4.3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ VI.4.1. VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 07/09/2009 (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

8 1916 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2569 ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθειες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Φυλακών, Τ.Θ , Αρμόδιος: Τμήμα Φυλακών, Υπόψη: Κος Παναγιώτης Τσολιάς, CY-1702 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Τμήμα Φυλακών, Τ.Κ , Αρμόδιος: Κιβώτιο Προσφορών, Τμήματος Φυλακών, Νόρμαν 2,1105 Λευκωσία, CY-1702 Λευκωσία. Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Κατανομή σε τμήματα: ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: 11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR. ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: 11.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Περίοδος σε μήνες: 1 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: Έγγραφα με πληρωμή: Τιμή: EUR. Όροι και μέθοδος πληρωμής: Έγγραφα προσφορών μπορούν να ληφθούν απο τις 11/9/2009 από το Τμήμα Φυλακών, οδός Νόρμαν 2, 1105 Λευκωσία, Τηλ και αφού πληρωθεί το ποσό των 20.00, το οποίο δεν επιστρέφεται. Προσφορές που υποβάλλονται από προσφοροδότες που δεν έχουν αγοράσει τα έγγραφα της προσφοράς θα απορρίπτονται. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.2) VI.5) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 2570 ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθειες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Γωνία Αμφιπόλεως 2 και Λεωφόρος Αθαλάσσης, Στρόβολος, Υπόψη: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, CY-2025 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών αντικείμενο του οποίου είναι η πραγματοποίηση της προμήθειας που αποτελείται από διάφορα είδη α) καρφοβελόνων με σταδιακή παράδοση και β) γαλβανισμένων βελόνων από ατσάλι, ξυλόβιδων και βίδων για γυψοσανίδες με εφάπαξ παράδοση ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών αντικείμενο του οποίου είναι η πραγματοποίηση της προμήθειας που αποτελείται από διάφορα είδη α) καρφοβελόνων με σταδιακή παράδοση και β) γαλβανισμένων βελόνων από ατσάλι, ξυλόβιδων και βίδων για γυψοσανίδες με εφάπαξ παράδοση ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): , ) Κατανομή σε τμήματα: Ναι. Πρέπει να υποβληθούν προσφορές: ένα ή περισσότερα τμήματα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ: είδη 1-6 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): , ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ: είδη 7-9 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): , ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ: είδη ) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): , ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ: είδη ) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): , ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ V.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ V.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. V.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ V.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. V.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: V.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ V.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

10 1918 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2571 ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθειες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Γωνία Αμφιπόλεως 2 και Λεωφόρος Αθαλάσσης, Στρόβολος, Υπόψη: Πέτρος Μούζουρας, CY-2025 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ,1028, ΚΑΪΜΑΚΛΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ., CY- ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 1.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών αντικείμενο του οποίου είναι η πραγματοποίηση της προμήθειας προϊόντων που αποτελείται από πετσιά για πλύσιμο αυτοκινήτων ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών αντικείμενο του οποίου είναι η πραγματοποίηση της προμήθειας προϊόντων που αποτελείται από πετσιά για πλύσιμο αυτοκινήτων ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Κατανομή σε τμήματα: ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 2572 ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθειες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Γωνία Αμφιπόλεως 2 και Λεωφόρος Αθαλάσσης, Στρόβολος, Αρμόδιος: ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Υπόψη: κα.χριστοφη παρασκευή, CY-2025 Λευκωσία. Τηλ achristou dqps.mof.qov.cv. Φαξ Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών για την πραγματοποίηση της προμήθειας που αποτελείται από οικιακό εντομοκτόνο και αποσμητικό χώρου τύπου spray..1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες..1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση..1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών για την πραγματοποίηση της προμήθειας που αποτελείται από οικιακό εντομοκτόνο και αποσμητικό χώρου τύπου spray..1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Κατανομή σε τμήματα:.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ V.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ V. 1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. V.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ V.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. V.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: V.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ V.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Έγγραφα με πληρωμή: όχι. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

12 1920 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2573 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων Με Αναπηρίες, 1430, Αρμόδιος: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπόψη: Αλέξης Αλέκου, CY-Λευκωσία. Τηλ Φαξ Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λεωφόρος Βύρωνος 7, CY-1463 Λευκωσία. Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. Κοινωνική προστασία. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ!» ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες. Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 8. Κωδικός NUTS: CY ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Επιστημονική υποστήριξη του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την υλοποίηση του Έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): Ναι ) Κατανομή σε τμήματα: ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Επιστημονική υποστήριξη του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την υλοποίηση του Έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ». Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR. ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Ναι. Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει το συμβόλαιο μέχρι και 12 μήνες επιπλέον με τους ίδιους όρους Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: 1 στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις: σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης). 11.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Περίοδος σε μήνες: 45 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 111.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Εννιά χιλιάδες Ευρώ ( 9.000,00) ) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται στα Έγγραφα Διαγωνισμού ) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία ) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. Περισσότερες πληροφορίες στα Έγγραφα Διαγωνισμού. ΙΙΙ.2.2) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 4.Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας του Προσφέροντα, της παραγράφου 6.2.2, συμπληρωμένο το σχετικό Πίνακα, υπόδειγμα του οποίου (Έντυπο 14) περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού, συνοδευόμενο από αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών, σε περίπτωση που ο Προσφέρων υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων) ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών του σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια: 1.να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία διαχειριστικά έτη, τουλάχιστον ίσο με το πεντακόσια τοις εκατό (500%) του ετήσιου Προϋπολογισμού της Σύμβασης ή διακόσιες σαράντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ). 2.0 Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια (2006,2007,2008), να ήταν δρώσα και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα με τους ελεγμένους λογαριασμούς αποτελεσμάτων και ισολογισμών καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών που συνοδεύουν τους λογαριασμούς. Ειδικότερα: Ο μέσος όρος των ετήσιων αποτελεσμάτων εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών θα πρέπει να είναι θετικός. 3.Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. 4.0 Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 53(2) του Ν.12(Ι)/2006, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους ) Τεχνική ικανότητα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: α. Κατάλογο πέντε (5) το πολύ συμβάσεων, για την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής που ορίζονται στα εδάφια (1) και (2) της παραγράφου 6.2.3, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα (Έντυπο 3) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. β.στοιχεία τεκμηρίωσης της επιτυχούς υλοποίησης των συμβάσεων του εδαφίου (2) της παραγράφου 6.2.3, ως εξής: "Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι Δημόσιος Φορέας, σχετικό πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, βεβαίωση του ιδιώτη, ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν απλή δήλωση του Προσφέροντα στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου στο Φορέα που εκτελέστηκε η σύμβαση. γ.αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των στελεχών (όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 7.2 του Παραρτήματος II ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της Ομάδας Έργου σε τυποποιημένη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που

14 1922 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΙΙΙ.2.4) ΙΙΙ.3) αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες: 1.0 Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς. 2.Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον μία (1) σύμβαση με προϋπολογισμό τουλάχιστον ίσο με το 60% της παρούσας σύμβασης με αντικείμενο την τεχνική ή / και επιστημονική υποστήριξη προγραμμάτων συναφών με την Αναπηρία και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 30%. Η έννοια του όρου «ολοκληρώσει» σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης της σύμβασης τουλάχιστον 80%. 3.Να έχει συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου, που θα υλοποιήσει το Αντικείμενο της Σύμβασης, τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό βασικών στελεχών, των οποίων τα προσόντα θα καλύπτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 7.2 του Παραρτήματος II ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των Εγγράφων Διαγωνισμού. 4.Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. 5.0 Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 54(3) του Ν.12(Ι)/2006, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους. Παραχωρούμενες κατ'αποκλειστικότητα συμβάσεις: ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη: ΙΙΙ.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: Ναι. ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΙV. 1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο. IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση: IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: :00. Έγγραφα με πληρωμή: όχι. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Περίοδος σε μήνες: 4 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών). IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: :30. Τόπος: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.1) VI.2) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Ναι. Αναφορά του σχεδίου ή και του προγράμματος: Έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» του Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» του Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

15 VI.4) ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1 Ίης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ.» » για την περίοδο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος, Τ.Κ , CY-1304 Λευκωσία. Τηλ. (00357) Διεύθυνση Internet (URL): Φαξ (00357) VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών: 1.Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου και προηγείται της σύναψης της Σύμβασης, έχει δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της πράξης ή απόφασης αυτής, να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Αρμόδια Αρχή, για την εικαζόμενη παράβαση και για την πρόθεση του να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. 2.Για την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα 3.Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, τον τρόπο εξέτασης της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Μέρους IV - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003 (Ν.101(Ι)/2003). VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθμός 2574 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων, ( Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας ), ζητά προσφορές όπως πιο κάτω: 1. Αρ. Προσφοράς: ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ)ΕΑΠ 52/2009 Προσφορά για την ενοικίαση 1-8 εκσκαφέων φορτωτήρων ( Digger Loaders) αλόγων, ( KW) για εργασία στην Επαρχία Λάρνακας, για περίοδο μέχρι 31/12/2010. Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στο Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημόσιων Έργων Λάρνακας ( 2 ος Όροφος ) στη διεύθυνση, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 59, 6037 Λάρνακα όχι αργότερα από τις 9:00 το πρωί της Παρασκευής 9/10/2009. Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας τηλ , ή στα κατά τόπους Γραφεία του πιο πάνω Τμήματος. Τα έντυπα προσφορών θα διατίθενται δωρεάν. Αριθμός 2575 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων, ( Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας ), ζητά προσφορές όπως πιο κάτω: 1. Αρ. Προσφοράς: ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ)ΕΑΠ 51/2009 Προσφορά για την ενοικίαση 1-6 Φορτηγών αυτοκίνητων, χωρητικότητας 10 κυβικών μέτρων και άνω που να μπορούν να μεταφέρουν χρήσιμο φορτίο 15 τόνων, για εργασία στην Επαρχία Λάρνακας για χρονική περίοδο μέχρι 31/12/2010. Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στο Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημόσιων Έργων Λάρνακας ( 2^ Όροφος ) στη διεύθυνση, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 59, 6037 Λάρνακα όχι αργότερα από τις 9:00 το πρωί της Παρασκευής 9/10/2009. Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας τηλ , ή στα κατά τόπους Γραφεία του πιο πάνω Τμήματος. Τα έντυπα προσφορών θα διατίθενται δωρεάν.

16 1924 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2576 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων Με Αναπηρίες, 1430, Αρμόδιος: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπόψη: Αλέξης Αλέκου, CY-Λευκωσία. Τηλ Φαξ Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λεωφόρος Βύρωνος 7, CY-1463 Λευκωσία. Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. Κοινωνική προστασία. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ!» ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες. Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 11. Κωδικός NUTS: CY ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλων (Διαχείρισης και Νομικής Υποστήριξης) του Έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ»,..1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): Ναι ) Κατανομή σε τμήματα: Οχι ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΙΙ.2) ΙΙ.3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συνολική ποσότητα ή έκταση: Διαχειριστική υποστήριξη του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την υλοποίηση του Έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ». Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR. Δικαιώματα προαίρεσης: Ναι. Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει το συμβόλαιο μέχρι και 12 μήνες επιπλέον με τους ίδιους όρους Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: 1 στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις: σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Περίοδος σε μήνες: 45 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 111.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Δεκαπέντε Χιλιάδες Ευρώ ( ,00).

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται στα Έγγραφα Διαγωνισμού ) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία ) Αλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. Περισσότερες πληροφορίες στα Έγγραφα Διαγωνισμού. ΙΙΙ.2.2) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας του Προσφέροντα, της παραγράφου 6.2.2, συμπληρωμένο το σχετικό Πίνακα, υπόδειγμα του οποίου (Έντυπο 14) περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού, συνοδευόμενο από αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών, σε περίπτωση που ο Προσφέρων υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων) ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών του σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια: 1.να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία διαχειριστικά έτη, τουλάχιστον ίσο με το πεντακόσια τοις εκατό (500%) του ετήσιου Προϋπολογισμού της Σύμβασης ή τετρακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ). 2.0 Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια {2006,2007,2008}, να ήταν δρώσα και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα με τους ελεγμένους λογαριασμούς αποτελεσμάτων και ισολογισμών καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών που συνοδεύουν τους λογαριασμούς. Ειδικότερα: Ο μέσος όρος των ετήσιων αποτελεσμάτων εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών θα πρέπει να είναι θετικός. 3. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. 4.0 Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 53(2) του Ν.12(Ι)/2006, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους. ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: α. Δήλωση η οποία να παρέχει γενικές πληροφορίες για τα κάτωθι τουλάχιστον χαρακτηριστικά του Προσφέροντα: επιχειρηματική δομή τομείς δραστηριότητας παρεχόμενες υπηρεσίες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός β.κατάσταση του απασχολούμενου με μόνιμη σχέση εργασίας προσωπικού του Προσφέροντα, για την κάλυψη της προϋπόθεσης συμμετοχής που ορίζεται στο εδάφιο (1) της παραγράφου 6.2.3, που θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα (Έντυπο 3) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. γ.κατάλογο πέντε (5) το πολύ συμβάσεων, για την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής που ορίζονται στα εδάφια (2) και (3) της παραγράφου 6.2.3, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα (Έντυπο 3) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. δ.στοιχεία τεκμηρίωσης της επιτυχούς υλοποίησης των συμβάσεων του εδαφίου (3) της παραγράφου 6.2.3, ως εξής: Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι Δημόσιος Φορέας, σχετικό πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, βεβαίωση του ιδιώτη, ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν απλή δήλωση του Προσφέροντα στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου στο Φορέα που εκτελέστηκε η σύμβαση.

18 1926 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΙΙΙ.2.4) ΙΙΙ.3) ε.αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των στελεχών (όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 8.2 του Παραρτήματος II ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της Ομάδας Έργου σε τυποποιημένη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες: 1.0 αριθμός των μονίμων εργοδοτουμένων από τον Ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα φυσικών προσώπων, κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δεκαπέντε (15) άτομα. 2.0 Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς και ειδικότερα να διαθέτει εμπειρία στη νομική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη οργανισμών σε θέματα, διαχείρισης και υλοποίησης έργων. 3.Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον μία (1) σύμβαση, προϋπολογισμού δαπάνης που ανέρχεται τουλάχιστον στο 100% του Προϋπολογισμού της Σύμβασης, με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη οργανισμών σε θέματα, διαχείρισης και υλοποίησης προγραμμάτων και έργων και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 40%. Η έννοια του όρου «ολοκληρώσει» σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης της σύμβασης τουλάχιστον 80%. 4.Να έχει συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου, που θα υλοποιήσει το Αντικείμενο της Σύμβασης, τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό βασικών στελεχών, των οποίων τα προσόντα θα καλύπτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 8.2 του Παραρτήματος II ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των Εγγράφων Διαγωνισμού. δ.νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. 6.0 Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 54(3) του Ν.12(Ι)/2006, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους. Παραχωρούμενες κατ'αποκλειστικότητα συμβάσεις: ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ III.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη: ΙΙΙ.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: Ναι. ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο. IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση: IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: :00. Έγγραφα με πληρωμή: όχι. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Περίοδος σε μήνες: 4 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών). IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: :30. Τόπος: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι.

19 ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.1) VI.2) VI.4) ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Ναι. Αναφορά του σχεδίου ή και του προγράμματος: Έργο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» του Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ», του Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» » για την περίοδο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος, Τ.Κ , CY-1304 Λευκωσία. Τηλ. (00357) Διεύθυνση Internet (URL): Φαξ (00357) VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών: 1.Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου και προηγείται της σύναψης της Σύμβασης, έχει δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της πράξης ή απόφασης αυτής, να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Αρμόδια Αρχή, για την εικαζόμενη παράβαση και για την πρόθεση του να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθμός 2577 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων, ( Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας ), ζητά προσφορές όπως πιο κάτω: 1. Αρ. Προσφοράς: ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ)ΕΑΠ 54/2009 Προσφορά για την κατασκευή προμήθεια και τοποθέτηση καγκελλοθυρών και καγκέλλων γαλαβανιζέ, αφού αφαιρεθούν και απομακρυνθούν τα υφιστάμενα, στην είσοδο της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου Λάρνακας Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στο Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημόσιων Έργων Λάρνακας ( 2 ος Όροφος ) στη διεύθυνση, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 59, 6037 Λάρνακα όχι αργότερα από τις 9:00 το πρωί της Παρασκευής 25/9/2009. Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας τηλ , ή στα κατά τόπους Γραφεία του πιο πάνω Τμήματος. Τα έντυπα προσφορών θα διατίθενται δωρεάν. Αριθμός 2578 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΠΣ.ΗΜΥ Από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ζητούνται προσφορές για τη Συντήρηση Μονάδων Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας, Κατασκευής ARES, τύπου: S1010, S1030 και S Έγγραφα προσφορών μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Λεωφ. Αγ. Ιλαρίωνος, Λευκωσία. 3. Για την παραχώρηση μιας συμπληρωμένης σειράς Εγγράφων Διαγωνισμού θα καταβάλλεται το ποσό των 17,85 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ το οποίο δεν επιστρέφεται. 4. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν συντηρήσει τουλάχιστον πέντε (5) Μονάδες Παροχής αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας ιδίου τύπου τα τελευταία 3 χρόνια. 5. Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να εξασφαλίσουν οι ενδιαφερόμενοι από το λειτουργό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Γιαννακού, Τηλ , και Φαξ Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και να κατατίθενται στο Κιβώτιο Προσφορών ή να αποστέλλονται αφού πληρωθεί το ταχυδρομικό τέλος, στη διεύθυνση Λεωφ. Αγ. Ιλαρίωνος, περιοχή ΣΟΠΑΖ, 1426 Λευκωσία, και να φθάσουν ΟΧΙ αργότερα από τις 9.00 π.μ. της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, 2009.

20 1928 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2579 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Αγ. Ιλαρίωνος, Περιοχή ΣΟΠΑΖ, 1426 Λευκωσία, Κύπρος Σημείο επαφής: Στέλιος Ησαΐα Τηλ.: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το προαναφερόμενο σημείο επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το προαναφερόμενο σημείο επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Σημείο(-α) επαφής: Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Αχαιών 28, 1424 Λευκωσία, Κύπρος. Συμβούλιο Προσφορών Τηλ.: Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 1.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ (-ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (-ΕΣ) Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: Ναι ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προμήθεια και συντήρηση διπλοκάμπινων οχημάτων με κίνηση στους 4-τροχούς ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τύπος παράδοσης ή παροχών: Προμήθεια και Συντήρηση ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Προμήθεια και συντήρηση διπλοκάμπινων οχημάτων με κίνηση στους 4- τροχούς ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) Κύριο αντικείμενο: ) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (Government Procurement Agreement): Ναι ) Κατανομή σε τμήματα: Ναι ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρχουν): 225 Εάν είναι γνωστή, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (αν εφαρμόζεται, μόνο σε αριθμούς): ,00 Νόμισμα: ΕΥΡΩ ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (εφόσον εφαρμόζεται): 20 II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης Διάρκεια: 4 χρόνια ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ III.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής για ποσό ίσο με: Είδος Α ,00 Είδος Β , ) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: Η πληρωμή θα γίνεται έναντι τιμολογίου, εντός 60 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4365 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 1447 Αριθμός 2122 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Αμμοχώστου)

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123

Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123 Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123 Αριθμός 120 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ i: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303099-2012:text:el:html GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης και οδική σύνδεση με ΒΟΑΚ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΤΜΗΜΑ Α Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης και οδική σύνδεση με ΒΟΑΚ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Πολ. Μηχ/κός με Α' β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ AHMOKPA TIA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΥΔΕ / ΜΚ / ΕΠΠ Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου Αθήνα, Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκ Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκς Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα