ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 11 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔ. & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Οικ. 9112/891 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες : Γ. Τασιολάμπρος Δ. Μαρτίνης Τηλέφωνο : Fax : E - mail : ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και διασύνδεσή του με τα Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών - μελών». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΑΠΟΦΑΣΗ 1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές συναλλαγές». 1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε συνδυασμό με το ν. 4155/ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 1.6 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) και την εγκύκλιο 23/ (Εφαρμογή ν. 3886/2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Σελίδα 1 από 19

2 1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ». 1.8 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 1.9 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κτλ» του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/ ) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ( ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 1.15 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 2. Τις αποφάσεις με αριθμούς: 2.1 Π1/2489/ του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής» /301/0026/ του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» /739/ (ΦΕΚ 1291/Β) του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 2.4 Οικ /5356/ (ΦΕΚ 2246/Β / ) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 2.5 Οικ. 2534/ (ΦΕΚ 2994/Β) κ.υ.α. του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής.». 2.6 Οικ. 2815/254/ της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού περί συγκρότησης επιτροπών προμηθειών. 2.7 ΔΟΔ/8579/1161/Φ.ΑΝ./ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, ποσού # #, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Υ.Με.Δι 3. Την ανάγκη επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και διασύνδεσή του με τα Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών - μελών. 4. Το υπ αριθμ /3236/ έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου μας με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας οι τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου. 5. Το υπ αριθμ. Β1/71410/5516/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου μας. 6. Το υπ αριθμ. 5746/587/ Πρωτογενές Αίτημα για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και διασύνδεσή του με τα Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών - μελών». Σελίδα 2 από 19

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1 - Εγκρίνουμε, με τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (λόγω ύψους δαπάνης ), την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και διασύνδεσή του με τα Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών - μελών». Οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω έργου αναφέρονται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 2 - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α ) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ( Ημεδαπά ή αλλοδαπά ), β ) Συνεταιρισμοί, γ ) Ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 3 - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με το ν /1995, το ν /1995, το π.δ. 118 /2007, το ν. 4281/2014 και τους όρους, που αναφέρονται στα παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας απόφασης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στον 6 ο όροφο, Γραφείο 605 του κτηρίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - ΠΑΠΑΓΟΥ. 4 - Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - ΠΑΠΑΓΟΥ (ισόγειο) ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά, στη διεύθυνση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, διαφορετικά είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Επισημαίνεται ότι σφραγίδα κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε ταχυδρομική εταιρεία, δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. - Ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού. - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Τα στοιχεία του αποστολέα. 5 - Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που συγκροτήθηκε από την υπ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/οικ.2815/254/ απόφασή μας, ήτοι από τους υπαλλήλους: α) Συννεφάκη Γεώργιο, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρο, β) Βήχο Εμμανουήλ, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος, γ) Λιανού Κωνσταντίνα, του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος και Σελίδα 3 από 19

4 με αναπληρωτές τους: α) Λιακοπούλου Μάρθα, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, ως Πρόεδρο, β) Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνα, του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος και γ) Μπισμπίκη Ολυμπία, του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος. Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται με φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών, τα τακτικά μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμά τους. 6 - Έργο της επιτροπής είναι: α) Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και β) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιμών, στη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ. Υ. Με. Δι., με τα αποτελέσματα της διενέργειας του διαγωνισμού, το συντομότερο δυνατό. 6 - Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή των προσφορών που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας απόφασης. 7 - Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να είναι, με ποινή την απόρριψη της προσφοράς, σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας απόφασης. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών, με ποινή το απαράδεκτο της προσφοράς. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8 - Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ για ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιών του έργου. Οι τιμές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή θα δίνεται ως εξής : α ) τιμή ολοκλήρωσης όλων των υπηρεσιών του έργου, με κρατήσεις, χωρίς Φ. Π. Α., β ) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις 23 %, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. [σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία]. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ. Π. Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και η Υπηρεσία διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν, από τους συμμετέχοντες, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 9 - Το έργο θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από την αρμόδια τριμελή επιτροπή που ορίσθηκε με την υπ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/οικ.2815/254/ απόφασή μας. Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη του κανονικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου ή της παράτασης, εφόσον δοθεί, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου (χωρίς την επιβολή κυρώσεων) δίνεται μόνο σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι, που συνιστούν ανωτέρα βία ή αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του έργου. Σελίδα 4 από 19

5 10 - Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή του, την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του και αφού ο ανάδοχος υποβάλλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει αποδεκτός και η προσφορά θα απορρίπτεται. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ αυτού), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 και β) παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του π. δ. 118/ Η συνολική δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται μέχρι του ποσού των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ #73.800,00 # (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23 %) θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε υποψηφίου Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εάν αυτό κριθεί ασύμφορο Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής και και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) eprocurement.gov.gr Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού παρέχονται: α) από τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (κ ος Γ. Τασιολάμπρος, τηλ.: και κ ος Δ. Μαρτίνης Δημήτριος τηλ.: ) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για οικονομικά θέματα και β) από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, Δικτύων και Χρηστών (κ ος Γ. Λουβερδής, τηλ.: ) για τεχνικά θέματα και για τις τεχνικές προδιαγραφές. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ. 1. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 3. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Διακυβέρνησης 5. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών 6. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, Δικτύων και Κ. ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Χρηστών 7. Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών 8. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1 - Χρονολογικό Αρχείο 2 - Αναφερόμενους υπαλλήλους, μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ( 6 ) 3 - κ. Δ. Μαρτίνη Σελίδα 5 από 19

6 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9112/891/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Π.Υ.Δ.Υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την αξιολόγηση των προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία : χαμηλότερη τιμή, Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην, αγορά, τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον υποψήφιο που πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σελίδα 6 από 19

7 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9112/891/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009, με τον οποίο θεσπίζονται κοινοί κανόνες όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, κάθε κράτος μέλος τηρεί εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα. Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3887/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4038/2012, προβλέπεται η δημιουργία του προαναφερθέντος μητρώου ως «Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων («Ε.Μ.Μ.Ε.»). Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα δεδομένα που πρέπει να εγγράφονται στο Ε.Μ.Μ.Ε. προβλέπονται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17 ης Δεκεμβρίου Επιπλέον, στον Κανονισμό 1071/2009 (άρθρο 5, παρ. 6) προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα σε επίπεδο Κοινότητας. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση η Επιτροπή εξέδωσε τον Κανονισμό (ΕΕ) 1213/2010 για τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών. Το σύστημα διασύνδεσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων θα ονομάζεται ERRU [European Registers of Road Transport Undertakings (Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών)]. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει ήδη υλοποιήσει Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Μ.Μ.Ε. σε διαδικτυακό περιβάλλον. Η καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων των Μεταφορικών Επιχειρήσεων στο Ε.Μ.Μ.Ε. καθώς και οι λοιπές διαδικασίες εκμετάλλευσής του για την εφαρμογή του Ν. 3887/2010 πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος Ε.Μ.Μ.Ε., με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας για τήρηση και ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών (εμπορευμάτων και επιβατών), σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας. Η σχετική νομοθεσία περιλαμβάνει: Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009, που αναφέρεται στη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1072/2009, που αναφέρεται στους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1073/2009, που αναφέρεται στη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία, Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1213/2010, για τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, Σελίδα 7 από 19

8 Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα δεδομένα που πρέπει να εγγράφονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών και Το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθ. 346/2001, Περί «προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών» Πλαίσιο Αναφοράς του ΕΡΓΟΥ Υφιστάμενη κατάσταση Η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Μ.Μ.Ε. σε διαδικτυακό περιβάλλον έγινε σε περιβάλλον ASP.NET, με γλώσσα προγραμματισμού C# και χρήση βάσης δεδομένων MS SQL Server. Πραγματοποιήθηκε από τη Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής σε συνεργασία με τη Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών, στο πλαίσιο αρχικής εφαρμογής του Ν. 3887/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που μεταξύ άλλων απαιτούσε: α) την με μηχανογραφικό τρόπο έκδοση της «Βεβαίωσης Λειτουργίας ΜεταφορικήςΕπιχείρησης του N. 3887/2010» β) την εκχώρηση «Κωδικού Επιχείρησης» σε κάθε Μεταφορική Επιχείρηση του νόμου. γ) την εκτύπωση, μέσω του υφιστάμενου ON-LINE συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας, του «Κωδικού Επιχείρησης» στο έντυπο της Άδειας Κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ. Στην αρχική υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Μ.Μ.Ε. γίνεται καταχώρηση και επεξεργασία των παρακάτω ομάδων δεδομένων, όπως αυτές προδιαγράφονται στον Κανονισμό 1071/2009 και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22 ης Δεκεμβρίου 2009: Ομάδα Δεδομένων Όνομα Πεδίου Περιγραφή του περιεχομένου Επιχείρηση Ονομασία Αλφαριθμητικό πεδίο ελεύθερου κειμένου μεταφορών Νομική μορφή Αλφαριθμητικό πεδίο ελεύθερου κειμένου Διεύθυνση Διεύθυνση Αλφαριθμητικό πεδίο ελεύθερου κειμένου Ταχυδρομικός κώδικας Αλφαριθμητικό πεδίο ελεύθερου κειμένου Πόλη Αλφαριθμητικό πεδίο ελεύθερου κειμένου Κωδικός χώρας Επιλογή από διγράμματο κωδικό Άδεια Τύπος «Άδεια άσκησης επαγγέλματος Διεθνής» «Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εθνική» Είδος μεταφοράς «Μεταφορά Εμπορευμάτων» «Μεταφορά Επιβατών» Αύξων αριθμός αδείας Αλφαριθμικό πεδίο ελεύθερου κειμένου Ημερομηνία έναρξης ισχύος Εγγραφή αριθμητικών δεδομένων Αριθμητικό της άδειας πεδίο Ημερομηνία λήξης της Εγγραφή αριθμητικών δεδομένων Σελίδα 8 από 19

9 ισχύος της άδειας Είδος έγκρισης Δήλωση: o «Ενεργός» o «Ανασταλείσα» o «Αποσυρθείσα» o «Λήξασα» o «Απωλεσθείσα/κλαπείσα» o «Ακυρωθείσα» Νομικός εκπρόσωπος Όνομα Αλφαριθμικό πεδίο ελεύθερου κειμένου της επιχείρησης Επώνυμο(-α) Αλφαριθμικό πεδίο ελεύθερου κειμένου Ημερομηνία γεννήσεως Εγγραφή αριθμητικών δεδομένων Τόπος γεννήσεως Πεδίο ελεύθερου κειμένου Διαχειριστής Όνομα Αλφαριθμικό πεδίο ελεύθερου κειμένου μεταφορών Επώνυμο(-α) Αλφαριθμικό πεδίο ελεύθερου κειμένου Ημερομηνία γεννήσεως Εγγραφή αριθμητικών δεδομένων Τόπος γεννήσεως Πεδίο ελεύθερου κειμένου Αριθμός πιστοποιητικού Αλφαριθμικό πεδίο ελεύθερου κειμένου επαγγελματικής επάρκειας Ημερομηνία έκδοσης του Εγγραφή αριθμητικών δεδομένων πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας Χώρα έκδοσης του Επιλογή από διγράμματο κωδικό πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας Για την έκδοση νέας Άδειας Κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. σύμφωνα με τη διαδικασία των Άρθρων 4 και 5 του N. 3887/2010 απαιτείται η καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης στο Ε.Μ.Μ.Ε. από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και η έκδοση μηχανογραφικά «Βεβαίωσης λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης του N. 3887/2010». Για την έκδοση της προαναφερόμενης βεβαίωσης λειτουργίας απαιτούνται, με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω, οι ενέργειες: ΒΛ-1. Καταχώρηση των στοιχείων της Μεταφορικής Επιχείρησης του N. 3887/2010 στο διαδικτυακό περιβάλλον Έκδοση Άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα - Καταχωρούνται στο διαδικτυακό περιβάλλον τα στοιχεία της Επιχείρησης (ΑΦΜ, Επωνυμία, Δ/νση κτλ). Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, το σύστημα εκχωρεί αυτόματα στην επιχείρηση τον Κωδικό Επιχείρησης, ο οποίος έχει τη μορφή: Ε Κωδικός Υπηρεσίας (2 ψηφία) Α/Α Αύξων Αριθμός (6 ψηφία) Σελίδα 9 από 19

10 - Στη συνέχεια καταχωρούνται: i) Τα στοιχεία της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα της Επιχείρησης. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης το σύστημα εκχωρεί αυτόματα το νέο Αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα, ο οποίος έχει τη μορφή: Κωδικός Υπηρεσίας (2 ψηφία) Α/Α Αύξων Αριθμός (6 ψηφία) ii) Τα στοιχεία του προσώπου (ή των προσώπων) που διευθύνουν μόνιμα και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (Διαχειριστής Μεταφορών) καθώς και του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) τους, (αν δεν είναι ήδη καταχωρημένα). - Συσχετίζεται το Π.Ε.Ε. του Διαχειριστή Μεταφορών με την Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα. - Στη συνέχεια γίνεται η εκτύπωση της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα (όταν θα διατεθούν τα νέα έντυπα). ΒΛ-2. Αρχική χορήγηση ή Μεταβίβαση Άδειας Κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. Η έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. στη Μεταφορική Επιχείρηση του Ν.3887/2010 γίνεται μέσα από την εφαρμογή των Αδειών Κυκλοφορίας του ON-LINE συστήματος, είτε με τη διαδικασία μεταβίβασης Φ.Δ.Χ., είτε με διαδικασία αρχικής χορήγησης. Η διαδικασία αρχικής χορήγησης οδηγεί σε αυτόματη εκχώρηση νέου Αριθμού Δικαιώματος της μορφής Φ1xxxxx (π.χ. Φ100001), ο οποίος είναι ενιαίος για όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και αναγράφεται στην Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος. Με την κλήση των παραπάνω διαδικασιών ζητείται από τo χειριστή η καταχώρηση του Κωδικού της Επιχείρησης που έχει εκχωρηθεί στην Επιχείρηση κατά την καταχώρηση των στοιχείων της στο Ε.Μ.Μ.Ε. που προηγήθηκε, σύμφωνα με τη διαδικασία BΛ-1. Στα έντυπα των Αδειών Κυκλοφορίας που εκτυπώνονται με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών εμφανίζονται ο Κωδικός της Επιχείρησης και ο Αριθμός Δικαιώματος του Φ.Δ.Χ. ΒΛ-3. Καταχώρηση Μισθωμένων Οχημάτων, εάν υπάρχουν Στην περίπτωση Φ.Δ.Χ. που τίθενται στη διάθεση της Μεταφορικής Επιχείρησης του Ν.3887/2010 με μίσθωση, καταχωρούνται τα στοιχεία στο διαδικτυακό περιβάλλον. Σελίδα 10 από 19

11 ΒΛ-4. Εκτύπωση Βεβαίωσης Λειτουργίας Μεταφορικής Επιχείρησης Ν.3887/2010 Ο χειριστής προχωρά στην εκτύπωση της Βεβαίωσης Λειτουργίας της Μεταφορικής Επιχείρησης αφού πρώτα ολοκληρώσει τις προηγούμενες ενέργειες. Η εκτύπωση της Βεβαίωσης Λειτουργίας της Μεταφορικής Επιχείρησης γίνεται στο διαδικτυακό περιβάλλον. Στη Βεβαίωση Λειτουργίας της Μεταφορικής Επιχείρησης εμφανίζονται τα στοιχεία της Επιχείρησης (Κωδ. Επιχείρησης, Επωνυμία κ.τ.λ), τα οχήματα που έχει στην κατοχή της και τα μισθωμένα οχήματα. Για να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Μ.Μ.Ε. και οι τροποποιήσεις στο on-line σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας, έχουν συνταχθεί και παρέχονται τα απαραίτητα εγχειρίδια, ως εξής: 1. Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγίες χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων («E.M.M.E.») στο Διαδικτυακό Περιβάλλον». 2. Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγίες χρήσης διαδικασίας Ι2ΜΕ - Μεταβίβαση ΦΔΧ σε μεταφορική επιχείρηση». 3. Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγίες χρήσης διαδικασίας Ι1ΔΧ - Έκδοση Νέας Άδειας ΦΔΧ σε μεταφορική επιχείρηση». Τα προαναφερόμενα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στην παρακάτω τοποθεσία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, το Πληροφοριακό Σύστημα που θα προκύψει στο τέλος του έργου θα αποτελείται (ενδεικτικά) από δύο Υποσυστήματα: Υποσύστημα 1 ο - Διαδικτυακή Εφαρμογή Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επεκτείνει/ολοκληρώσει την υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή έτσι ώστε το σύστημα που θα προκύψει με την ολοκλήρωση του να παρέχει: την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση των στοιχείων που αφορούν στον οδικό μεταφορέα και την άδεια άσκησης του επαγγέλματός του, το διαχειριστή μεταφορών και το πιστοποιητικό επαγγελματικής του επάρκειας, όπως προβλέπεται στην νομοθεσία και θα καταγράφεται στο παραδοτέο Επικαιροποίηση Απαιτήσεων (Ενότητα 4). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει συνολικά τις παρακάτω κατηγορίες διαδικασιών (υπάρχουσες και νέες): o Καταχώρηση στοιχείων επιχείρησης μεταφορών, άδειας οδικού μεταφορέα, διαχειριστή μεταφορών, Π.Ε.Ε. o Παρακολούθηση των καταστάσεων της άδειας οδικού μεταφορέα. Σελίδα 11 από 19

12 o Διαχείριση της μετάβασης της άδειας από μια κατάσταση σε μια άλλη, καταγράφοντας την ημερομηνία αλλαγής της κατάστασης και το λόγο αλλαγής. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της 17 ης Δεκεμβρίου 2009 (2009/992/ΕΕ) οι δυνατές τιμές της κατάστασης μιας άδειας είναι «Ενεργός», «Ανασταλείσα», «Αποσυρθείσα», «Λήξασα», «Απωλεσθείσα/κλαπείσα», «Ακυρωθείσα» και «Επιστραφείσα». o Ορισμός και αποχώρηση κατόχου Π.Ε.Ε. ως Διαχειριστή Μεταφορών. τη δυνατότητα εκτύπωσης των σχετικών αδειών άσκησης επαγγέλματος και πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας. την ηλεκτρονική διαχείριση των στοιχείων που αφορούν στις παραβάσεις, στις κυρώσεις και στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το διαχειριστή μεταφορών. Λεπτομέρειες για τη λειτουργικότητα των παραπάνω διαδικασιών (π.χ. το σύνολο των τιμών της κατάστασης μιας άδειας, οι επιτρεπόμενες μεταβάσεις από μια κατάσταση σε μια νέα, η κωδικοποίηση των παραβάσεων, οι κυρώσεις κ.τ.λ) θα οριστικοποιηθούν στη Φάση 1 του έργου (Ενότητα 4). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και υλοποιήσει σύστημα διαχείρισης χρηστών, ως εξής: Για την εισαγωγή στο σύστημα, οι χρήστες θα εισάγουν μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου (username / password). Οι ενέργειες των χρηστών θα καταγράφονται στο σύστημα, καθώς και το σύνολο των πληροφοριών που εισάγουν και τροποποιούν. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η διαγραφή παλαιότερης καταχώρησης, παρά μόνο η εισαγωγή και η τροποποίηση υφιστάμενης. Σε περίπτωση τροποποίησης αποθηκευμένης πληροφορίας, το σύστημα του Αναδόχου θα πρέπει να τηρεί αρχείο ιστορικότητας. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας του Α.Φ.Μ., ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και υλοποιήσει το σύστημά του έτσι ώστε να γίνεται χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας (web service) του Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του νέου συστήματος θα πρέπει να γίνει σε περιβάλλον ASP.NET, με γλώσσα προγραμματισμού C# και αποθήκευση δεδομένων σε βάση MS SQL Server. Υποσύστημα 2 ο - Διασύνδεση και Ανταλλαγή Δεδομένων με συστήματα των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει την απαιτούμενη υποδομή ώστε το σύστημα να διασυνδεθεί και να ολοκληρωθεί με επιτυχία η ανταλλαγή δεδομένων με τα αντίστοιχα συστήματα των κρατών μελών της Ε.Ε. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το σύστημα διασύνδεσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων αποτελεί το Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών και ονομάζεται ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings). Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1213/2010 θεσπίζει διασύνδεσης των μητρώων αυτών. Σελίδα 12 από 19 τους κοινούς κανόνες Σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό, η διασύνδεση των μητρώων θα έχει τη μορφή πλαισίου ανταλλαγής μηνυμάτων XML μέσω του ιδιωτικού δικτύου stesta της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με χρήση πρωτοκόλλου ασφαλούς επικοινωνίας (HTTPS). Η Ελλάδα θα υιοθετήσει την Αρχιτεκτονική «κεντρικού κόμβου» (central hub).

13 Η διαχείριση του κεντρικού κόμβου θα ασκείται από την Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την τεχνική λειτουργία, τη συντήρηση και τη συνολική ασφάλεια του δικτύου stesta και του κεντρικού κόμβου. Μόνο δεδομένα καταγραφής κινήσεων θα αποθηκεύονται στον κεντρικό κόμβο. Αναφορικά με την ανταλλαγή δεδομένων, ο κανονισμός 1213/2010 ορίζει ότι θα ανταλλάσσονται πληροφορίες για παραβάσεις και για την αξιοπιστία του διαχειριστή μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στα παρακάτω τεχνικά εγχειρίδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στην τοποθεσία GLOBAL BUSINESS ANALYSIS XML MESSAGING REFERENCE GUIDE NETWORK AND SECURITY REFERENCE GUIDE Αναλυτική Περιγραφή των Φάσεων και των Παραδοτέων του ΕΡΓΟΥ Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η οργάνωση του έργου: (α) σε φάσεις, (β) σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε φάση του έργου και (γ) σε παραδοτέα που εκπονούνται σε κάθε φάση του έργου. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να συμμορφωθούν προς τις προδιαγραφές αυτές. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το παρόν έργο διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις: Φάση 1: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστήματος Φάση 2: Ανάπτυξη / Παραμετροποίηση Υποσυστημάτων Φάση 3: Εγκατάσταση Συστήματος Φάση 1: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστήματος Στόχος της Φάσης Η πρώτη φάση του Έργου σχετίζεται με την εκπόνηση δύο μελετών που διασφαλίζουν ότι το υπό υλοποίηση σύστημα θα είναι σύμφωνο με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Η πρώτη μελέτη αφορά στην επικαιροποίηση των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής από το νέο σύστημα. Η δεύτερη μελέτη αφορά στο λογικό και φυσικό σχεδιασμό του συστήματος. Περιγραφή Δραστηριοτήτων Φάσης Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Δ1.1 - Επικαιροποίηση απαιτήσεων Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο Ανάδοχος θα επικαιροποιήσει και θα καταγράψει αναλυτικά τις απαιτήσεις για το σχεδιαζόμενο σύστημα, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας. Σελίδα 13 από 19

14 Η μεθοδολογία ανάλυσης απαιτήσεων του Αναδόχου πρέπει κατ ελάχιστον να καλύπτει τους ακόλουθους θεματικούς τομείς: Παρουσίαση των στόχων του έργου και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας. Καταγραφή αναγκών του συστήματος. Καταγραφή των οντοτήτων του συστήματος, των χαρακτηριστικών τους και των περιορισμών τους. Σχεδιασμός των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που πρέπει να ικανοποιούν. Σχεδιασμός και οριστικοποίηση μορφής και περιεχομένου των δεδομένων. Τα προϊόντα της παραπάνω καταγραφής και τα συνολικά αποτελέσματα της δραστηριότητας Δ1.1 θα παρουσιάζονται στο Παραδοτέο «Π1.1 Επικαιροποίηση Απαιτήσεων». Δ1.2 - Σχεδιασμός συστήματος Με βάση την καταγραφή και το παραδοτέο της προηγούμενης δραστηριότητας, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στο λογικό και φυσικό σχεδιασμό του συστήματος. Ειδικότερα, θα καθορίσει κατ ελάχιστο: Την αρχιτεκτονική του συστήματος. Τη φυσική χωροθέτηση του εξοπλισμού του έργου. Τη λειτουργία και τις μονάδες του συστήματος σε λογικό επίπεδο. Το σχεδιασμό των δικτύων που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του νέου συστήματος. Το σχεδιασμό των διαδικασιών για τις δοκιμές του συστήματος (acceptance tests / stress tests) και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Το παραδοτέο που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα Δ1.2 είναι το «Π1.2 Σχεδιασμός Συστήματος». Παραδοτέα Φάσης Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα παραδοτέα της πρώτης φάσης του Έργου είναι τα ακόλουθα: «Π1.1 - Επικαιροποίηση Απαιτήσεων» «Π1.2 - Σχεδιασμός Συστήματος» Φάση 2: Ανάπτυξη / Παραμετροποίηση Υποσυστημάτων Στόχος της Φάσης Στο πλαίσιο της Φάσης 2 του έργου θα λάβει χώρα το σύνολο των εργασιών για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση των Υποσυστημάτων. Σελίδα 14 από 19

15 Περιγραφή Δραστηριοτήτων Φάσης Η δεύτερη φάση του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Δ2.1 - Δημιουργία «Περιβάλλοντος Δοκιμών» Δεδομένης της ανάγκης πραγματοποίησης δοκιμών στο λογισμικό που θα αναπτυχθεί, τόσο από τον Ανάδοχο, όσο και από το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής (δοκιμές αποδοχής χρηστών), ο Ανάδοχος δημιουργεί και συντηρεί κατάλληλο «Περιβάλλον Δοκιμών» σε εξοπλισμό της Αναθέτουσας αρχής. Η χρήση του περιβάλλοντος δοκιμών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, το λογισμικό που αναπτύσσεται θα λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά ως μέρος και ως σύνολο. Το παραδοτέο που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα Δ2.1 είναι το «Π2.1 Τεκμηρίωση Περιβάλλοντος Δοκιμών». Δ2.2 - Διασύνδεση του «Ε.Μ.Μ.Ε» με τα αντίστοιχα μητρώα των Κρατών-Μελών Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τα απαραίτητα βήματα για την κάλυψη των απαιτήσεων και των προδιαγραφών που έχουν τεθεί, για τη διασύνδεση του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων με τα αντίστοιχα μητρώα των κρατών - μελών. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Σχεδιασμός και υλοποίηση των απαιτούμενων Βάσεων Δεδομένων Παραμετροποίηση / ανάπτυξη των απαιτούμενων διεπαφών και διαδικτυακών υπηρεσιών Εκτέλεση των δοκιμών διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων Τονίζεται ότι, με στόχο την εκπλήρωση Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας σε σχέση με τη διασύνδεση του E.M.M.E., η δραστηριότητα 2.2 θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου (1 ου ) μήνα της εκτέλεσης του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος του πρώτου (1 ου ) μήνα θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις δοκιμές αποδοχής (acceptance tests) για τη διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων με τον «κεντρικό κόμβο» (central hub) του ERRU. Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα Δ2.2 είναι τα: «Π2.2 - Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων» «Π2.3 - Τεκμηρίωση Συστήματος Διασύνδεσης» «Π2.4 - Αποτελέσματα επιτυχούς Διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με τον κεντρικό κόμβο του ERRU» «Π2.5 - Πηγαίος κώδικας υποσυστήματος διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή και αναλυτικές οδηγίες παραγωγής εκτελέσιμου και ενσωμάτωσης στο δοκιμαστικό περιβάλλον)» Δ2.3 - Επέκταση Διαδικτυακής Εφαρμογής Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο Ανάδοχος θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να γίνει δυνατή η ενσωμάτωση στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, δεδομένων που Σελίδα 15 από 19

16 αφορούν σε παραβάσεις και στην αξιοπιστία του διαχειριστή μεταφορών. Επιπλέον, θα προχωρήσει στην ανάπτυξη και υλοποίηση διαδικασιών διαχείρισης του συνόλου των δεδομένων. Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα Δ2.3 είναι τα: «Π2.6 - Επικαιροποίηση σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων» «Π2.7 - Τεκμηρίωση Διαδικτυακής Εφαρμογής» «Π2.8 - Πηγαίος κώδικας Διαδικτυακής Εφαρμογής σε ηλεκτρονική μορφή και αναλυτικές οδηγίες παραγωγής εκτελέσιμου και ενσωμάτωσης στο δοκιμαστικό περιβάλλον» Παραδοτέα Φάσης Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα παραδοτέα της δεύτερης φάσης του Έργου είναι τα ακόλουθα: «Π2.1 - Τεκμηρίωση Περιβάλλοντος Δοκιμών» «Π2.2 - Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων» «Π2.3 - Τεκμηρίωση Συστήματος Διασύνδεσης» «Π2.4 - Αποτελέσματα επιτυχούς Διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με τον κεντρικό κόμβο του ERRU» «Π2.5 - Πηγαίος κώδικας υποσυστήματος διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή και αναλυτικές οδηγίες παραγωγής εκτελέσιμου και ενσωμάτωσης στο δοκιμαστικό περιβάλλον» «Π2.6 - Επικαιροποίηση σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων» «Π2.7 - Τεκμηρίωση Διαδικτυακής Εφαρμογής» «Π2.8 - Πηγαίος κώδικας Διαδικτυακής Εφαρμογής σε ηλεκτρονική μορφή και αναλυτικές οδηγίες παραγωγής εκτελέσιμου και ενσωμάτωσης στο δοκιμαστικό περιβάλλον» Φάση 3: Ολοκλήρωση Συστήματος Στόχος της Φάσης Στο πλαίσιο της Φάσης 3 του έργου θα λάβει χώρα το σύνολο των εργασιών για την ολοκλήρωση των υποσυστημάτων της προσφερόμενης λύσης και την έναρξη λειτουργίας του τελικού πληροφοριακού συστήματος. Περιγραφή Δραστηριοτήτων Φάσης Η τρίτη φάση του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Δ3.1 - Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο Ανάδοχος θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση των υποσυστημάτων σε ένα ενιαίο σύστημα που θα καλύπτει τη νομοθεσία (εθνική και κοινοτική) και θα έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που κατεγράφησαν στη Φάση 1. Σελίδα 16 από 19

17 Επιπλέον, θα προβεί στην ολοκλήρωση των δοκιμών διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων του συστήματος με τα αντίστοιχα μητρώα των Κρατών Μελών Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα Δ3.1 είναι τα: «Π3.1 - Επικαιροποίηση Απαιτήσεων» «Π3.2 - Τεκμηρίωση Συστήματος» «Π3.3 - Αποτελέσματα δοκιμών συστήματος, επιτυχούς διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων» Παραδοτέα Φάσης Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα παραδοτέα της τρίτης φάσης του Έργου είναι τα ακόλουθα: «Π3.1 - Επικαιροποίηση Απαιτήσεων» «Π3.2 - Τεκμηρίωση Συστήματος» «Π3.3 - Αποτελέσματα δοκιμών συστήματος, επιτυχούς διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων» Φάση 4: Εγκατάσταση Συστήματος Στόχος της Φάσης Στο πλαίσιο της Φάσης 4 του έργου θα λάβει χώρα το σύνολο των εργασιών για την εγκατάσταση, αρχικοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος. Το λογισμικό και οι υπηρεσίες διασύνδεσης που υλοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες φάσεις του έργου θα εγκατασταθούν σε εξοπλισμό που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει το τελικό σύστημα και επιπλέον θα προβεί στην επικαιροποίηση των σχετικών παραδοτέων, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έγιναν λόγω προβλημάτων ή δυσχερειών που ενδεχομένως προκύψουν κατά την εγκατάσταση ή τις δοκιμές αποδοχής του συστήματος, πάντα μετά από την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Με τη λήξη της Φάσης 4, το σύνολο του υλικού, του λογισμικού και των υπηρεσιών διασύνδεσης, θα πρέπει να είναι σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Οι εργασίες του Αναδόχου θα επιβλέπονται από στελέχη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου. Περιγραφή Δραστηριοτήτων Φάσης Η τέταρτη φάση του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Δ4.1 - Εγκατάσταση Συστήματος Στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας, θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες: Εγκατάσταση του συστήματος: Οι εργασίες του Αναδόχου θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα σχετικά παραδοτέα της προηγούμενης φάσης και περιλαμβάνουν τη μεταφορά, εγκατάσταση Σελίδα 17 από 19

18 και αρχικοποίηση του εξοπλισμού, την εγκατάσταση και αρχικοποίηση του λογισμικού συστημάτων, καθώς και τη σύνδεσή του στο δίκτυο της Αναθέτουσας Αρχής. Επικαιροποίηση του σχεδιασμού του συστήματος και των σχετικών παραδοτέων της Φάσης 1. Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα Δ4.1 είναι τα ακόλουθα: «Π4.1 - Επικαιροποιημένη τεκμηρίωση συστήματος» «Π4.2 - Το σύνολο του λογισμικού στο παραγωγικό περιβάλλον- Πηγαίος κώδικας σε ηλεκτρονική μορφή, εκτελέσιμα αρχεία και αναλυτικές οδηγίες παραγωγής εκτελέσιμου και ενσωμάτωσης στο παραγωγικό περιβάλλον» Παραδοτέα Φάσης Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα παραδοτέα της τέταρτης φάσης του Έργου είναι τα ακόλουθα: «Π4.1 - Επικαιροποιημένη τεκμηρίωση συστήματος» «Π4.2 - Το σύνολο του λογισμικού στο παραγωγικό περιβάλλον- Πηγαίος κώδικας σε ηλεκτρονική μορφή, εκτελέσιμα αρχεία και αναλυτικές οδηγίες παραγωγής εκτελέσιμου και ενσωμάτωσης στο παραγωγικό περιβάλλον» Χρονοδιάγραμμα του ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρκεια των φάσεων του έργου, που αναλύθηκαν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Ενότητα 4, ως εξής: Φάση 1: Ένας (1) μήνας, από Τ Ο (έναρξη του έργου) έως Τ Ο +1. Φάση 2: Τρεις (3) μήνες από Τ Ο έως Τ Ο +3, με την υποχρέωση του αναδόχου για ολοκλήρωση της δραστηριότητας Δ2.2 και την υποβολή των αντίστοιχων παραδοτέων μέχρι το τέλος του πρώτου (1 ου ) μήνα. Φάση 3: Δύο (2) μήνες, από Τ Ο +2 έως Τ Ο + 4. Φάση 4: Ένας (1) μήνας, από Τ Ο +3 έως Τ Ο + 4. Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στην προσφορά τους, είναι υποχρεωμένοι επί ποινή αποκλεισμού, να ακολουθήσουν το παρακάτω χρονοδιάγραμμα σε ότι αφορά: Τη συνολική διάρκεια του έργου. Το διαμερισμό του σε φάσεις. Την αλληλουχία των διαφορετικών φάσεων του έργου. Τη μέγιστη διάρκεια κάθε φάσης. Τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε φάση (οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τον υποψήφιο Ανάδοχο). Σελίδα 18 από 19

19 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου Φάσεις και Δράσεις του έργου Φάση 1: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστήματος Φάση 2: Ανάπτυξη / Παραμετροποίηση Υποσυστημάτων Φάση 3: Ολοκλήρωση Συστήματος Φάση 4: Εγκατάσταση Συστήματος 1 ος ΜΗΝΑΣ 2 ος ΜΗΝΑΣ 3 ος ΜΗΝΑΣ 4 ος ΜΗΝΑΣ Σελίδα 19 από 19

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Παπάγου, 30 /07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 8 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 27979/2459 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔ. & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Οικ. 62952/4864 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Μαΐου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Αριθμ. Πρωτ.: Οικ. 28489/2259 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες :. Μαρτίνης Τηλέφωνο :

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες :. Μαρτίνης Τηλέφωνο : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ λόγω λανθασµένης αναγραφής των µελών της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου Παπάγου, 5 Ιουνίου 2015 Γ. Τασιολάµπρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 4 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η : :

Α Π Ο Φ Α Σ Η : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 25 Μαΐου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 5 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ π. ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

: :

: : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Ζώτου Τηλέφωνο : Fax :

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Ζώτου Τηλέφωνο : Fax : Παπάγου, 29-02-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Y.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.03.30 09:01:50 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 73ΥΦ4653ΟΞ-ΚΛΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 8 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 70617/5475/ΚΑΕ1111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Γ. Λουβερδής Τηλέφωνο : Fax

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Γ. Λουβερδής Τηλέφωνο : Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.24 09:25:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΦΒ44653ΟΞ-67Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.14 13:07:22 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ40Ν465Θ1Ω-5ΛΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004425595 2016-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ταχ. /νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες : A. Ζώτου Τηλέφωνο :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ταχ. /νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες : A. Ζώτου Τηλέφωνο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 19 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 74635/5781 Εξ. Επείγον /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.951/2/14390 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 07/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 92605 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 7/11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρ.:ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ01/Β-β/03/5094 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες : Γ. Λουβερδής Τηλέφωνο : Fax Ε-mail : :

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες : Γ. Λουβερδής Τηλέφωνο : Fax Ε-mail : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 08 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 25085/1973 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. οικ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. πρωτ. οικ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466405 Φ.800/12/126615 Σ.131 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΑ75469Β7Ι-Ξ02 ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΑ75469Β7Ι-Ξ02 ΑΔΑΜ: 16PROC ΑΔΑ: ΩΑ75469Β7Ι-Ξ02 ΑΔΑΜ: 16PROC003880342 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : Δήμητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310891438 fax : 2310891266 e mail : dlazou@uom.gr Διευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παραλία Κύμης Πληροφορίες:ΠΙΤΕΡΟΣ Νικόλαος Τηλέφωνο: 2222022602 e-mail: aenkimis@hcg.gr Websites: www.yen.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003318269 2015-11-17

15PROC003318269 2015-11-17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ 14103 Τ.Κ. 11510 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : A.Mέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466212-6405 Φ.800/123/131621 Σ.1355 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 23-10-2015 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Φρούριο Ταχ. Κώδικας: 49100 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής

Αρ. Πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Περιφέρεια Αττικής 6PROC004582926 206-06-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά - Αθήνα, 1111 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Συστημάτων (CPV 50324100-3).

Συστημάτων (CPV 50324100-3). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΙΦΧ469Η25-ΡΩΙ ΑΔΑΜ:14PROC002056168 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 12-05-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λακκί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα