ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού του Υπουργείου Οι κονομικών, οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσία γραμ ματειακή υποστήριξη στο γραφείο του Γενικού Γραμ ματέα Εσόδων, για το πρώτο εξάμηνο του Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Γενι κής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συ νοχής και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού... 2 Έγκριση του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδα κτικής Επάρκειας Αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι κής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης... 3 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί ου με ΜΦΠΑΔ... 4 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί ου με ΜΦΠΑΔ... 5 Ανασύνταξη Kαταστατικού του Τομέα Σύνταξης Εφη μεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσ σαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ... 6 Καθορισμός τελών χρήσης Πάρκων και Αλσών αρ μοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 2/6377/0022 (1) Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλή λων της Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού του Υπουργεί ου Οικονομικών, οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσία γραμματειακή υποστήριξη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εσόδων, για το πρώτο εξάμηνο του Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α /2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό γιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο νομικής στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 45 τουν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α). 3. Την υπ αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β/ ) Απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. 4. Την υπ αριθ. 2/46430/ απόφαση με ταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» (ΦΕΚ 2183/Β/ ) 5. Το υπ αριθ. Δ1Α ΕΞ 2014 έγγραφο της Δ1 Διοικητικού περί ανάγκης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των έξι μονίμων (6) υπαλλήλων, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία γραμματειακή υποστήριξη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εσόδων, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ιδιαίτερα αυξημένες υποχρε ώσεις και ο φόρτος εργασίας του εν λόγω Γραφείου. 6. Το υπ αριθ. 2/6377/ΔΠΔΑ/ έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα φορών του Υπουργείου Οικονομικών. 7. Την υπ αριθ. 2/6384/ απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημο σιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Οικονομικών. 8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋ πολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, στον Ειδ. Φο ρέα και ΚΑΕ 0511 οικ. έτους 2014, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε έξι (6) υπαλλήλους της Διεύθυνσης (Δ1) Διοι κητικού του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία γραμματειακή υποστήριξη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εσόδων για μέχρι είκοσι (20) απογευ ματινές ώρες ανά υπάλληλο κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ο ορισμός των υπαλλήλων, θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1), με την οποία θα κατανέμονται οι ώρες, κατά μήνα και κατά υπάλληλο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται και η πραγματοποίηση αυτής.

2 5032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθ (2) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 12 του ν. 4147/2013 «Κύρωση της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 98). β) Των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). γ) Του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45). δ) Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσω τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη σης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,...» (ΦΕΚ Α 147). ε) Του π.δ. 234/2007 «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α 272). στ) Του π.δ. 146/2008 «Τροποποίηση του π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συ μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (ΦΕΚ Α 202). ζ) Του π.δ. 11/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Με ταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», (ΦΕΚ Α 15). η) του άρθρου 2 του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 170). θ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153). 2. Την υπ αριθ. Υ305/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκο» (ΦΕΚ Β 1628), όπως κάθε φορά ισχύει. 3. Την υπ αριθ. 9063/ απόφαση της Αναπλη ρώτριας Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιο τήτων στο Γενικό Γραμματέα σε Προϊσταμένους οργα νικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής» (ΦΕΚ Β 868), όπως τροποποιήθηκε με τις 22502/13/ (ΦΕΚ Β 1195) (διόρθωση σφαλ μάτων ΦΕΚ Β 1503) και 43395/13/ (ΦΕΚ Β 2373) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 4. Την υπ αριθ / απόφαση του Υφυ πουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β 2152). 5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής. 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής την άσκηση αρμοδιοτήτων στα παρακάτω θέματα της Γε νικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών: 1. Την υποβολή ερωτημάτων για γνωμοδότηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. 2. Την έγκριση διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσε ων με αντικείμενο τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής. 3. Τα έγγραφα που αφορούν στη σύγκληση συσκέψε ων καθώς και στη συμμετοχή υπαλλήλων σε συσκέψεις που διενεργούνται από κοινού με άλλα Υπουργεία ή φορείς με αντικείμενο τα θέματα της Γενικής Γραμμα τείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής. 4. Την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής. 5. Την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του εθνικού σημείου επαφής του Ευ ρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. 6. Τα έγγραφα που αφορούν στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων για θέματα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής ενώπιον των οργάνων της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών διεθνών οργανισμών, στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής και κατευθύνσεων του Υπουργείου. 7. Την πρόσκληση σε διαβούλευση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: α) για τη διαμόρφωση της Εθνι κής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, και β) για την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων του Ευρω παϊκού Ταμείου Ένταξης. Άρθρο 2 Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ θυνσης Διοικητικής Υποστήριξης την άσκηση αρμοδιο τήτων στα παρακάτω θέματα: 1. Την έκδοση αποφάσεων για θέματα ιθαγένειας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας. 2. Την αποστολή στατιστικών στοιχείων για θέματα ιθαγένειας στα όργανα της Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς ορ γανισμούς, σε ελληνικούς φορείς καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Άρθρο 3 Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν σης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης την άσκηση αρμοδιοτήτων στα παρακάτω θέματα:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5033 Την αποστολή στατιστικών στοιχείων για θέματα με ταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης στα όργανα της Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε ελληνικούς φορείς καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Άρθρο 4 Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Διευθύνσε ων, που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, την άσκηση αρμοδιοτήτων στα παρακάτω θέματα, αντιστοίχως προς τις αρμοδιότητες κάθε Διεύθυνσης: 1. Τις αποφάσεις ανασύστασης φακέλου. 2. Την έγκριση χορήγησης ειδικής θεώρησης εισόδου για την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας και για λόγους δημοσίου συμφέροντος από την αρμόδια ελλη νική προξενική αρχή. 3. Την έκδοση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογε νών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.), κατ εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 3838/2010 (49/Α ). 4. Τη μέριμνα για την τροφοδότηση του δικτυακού τόπου του Υπουργείου με πληροφορίες, εγκυκλίους και υλικό εν γένει σχετικά με τα θέματα της οικείας Διεύθυνσης. 5. Την ειδική εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την εκ προσώπηση του Υπουργείου ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων κατά την εκδίκαση σε πρώ το βαθμό των ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεν νώνται κατ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδα πών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 7 του Ν. 4018/2011 (215/Α). Άρθρο 5 Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Τμημάτων, που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, την άσκηση αρμοδιοτήτων στα παρακάτω θέματα, αντιστοίχως προς τις αρμοδιότητες κάθε Τμήματος: 1. Την έκδοση ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής. 2. Τις αποφάσεις επιβολής προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του Ν. 3386/2005 (212/ Α ), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 6 1. Οι αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7 της υπ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/ (ΦΕΚ Β 2023) κοινής απόφασης του Υπουργού και των Υφυπουργών Εσωτερικών, όπως ισχύει, συνεχίζουν να ασκούνται από τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Γενι κής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής. 2. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση αρμοδι οτήτων ισχύει και για τους αναπληρωτές σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος. Άρθρο 7 Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας μετα βιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με Εντολή Ανα πληρωτή Υπουργού» για τα παρακάτω θέματα: 1. Την έκδοση αποφάσεων πολιτογράφησης αλλογε νών αλλοδαπών. 2. Την έκδοση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογε νών αλλοδαπών μη κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότη τας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) και ομογενών εξωτερικού, κατ εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α 217). Άρθρο 8 1. Μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στους κατωτέρω υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής: α) Αποστολοπούλου Σπυριδούλα, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Δ βαθμό. β) Δαμουλιάνου Άννα, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού με Ε βαθμό. γ) Ευαγγελίδου Ουρανία, υπάλληλο με σχέση εργα σίας Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με Ε βαθμό. δ) Ζαράνη Νεκταρία, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Δ βαθμό. ε) Καλδή Παρασκευή, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Δ βαθμό. στ) Κασσή Αλεξάνδρα, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού με Δ βαθμό. ζ) Κούτρα Ερικέτη, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Ε βαθμό. η) Λυμπέρη Αναστασία, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Ε βαθμό. θ) Νικολό Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Ε βαθμό. ι) Ντελή Μαυρέτα, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Δ βαθμό. ια) Παλαιολόγου Παρασκευή, υπάλληλο με σχέση ερ γασίας Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού με Ε βαθμό. ιβ) Παπαγιαννίδου Ευτυχία, μόνιμο υπάλληλο του κλά δου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Δ βαθμό. ιγ) Παπασταύρου Χριστίνα, μόνιμο υπάλληλο του κλά δου ΠΕ Διοικητικού με Δ βαθμό. ιδ) Πεσίνη Θεοδώρα, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Δ βαθμό. ιε) Πετροπούλου Λαμπρινή, μόνιμο υπάλληλο του κλά δου TE Διοικητικού Λογιστικού με Δ βαθμό. ιστ) Σατραζέμη Μαρία, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Ε βαθμό. ιζ) Στεφάνου Ελένη, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Δ βαθμό. ιη) Σφυρίδου Σεβαστιανή, μόνιμο υπάλληλο του κλά δου ΠΕ Διοικητικού με Γ βαθμό. ιθ) Χρυσαφίτη Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με Δ βαθμό. 2. Το δικαίωμα υπογραφής της προηγουμένης παρα γράφου περιλαμβάνει την έκδοση αποφάσεων χορή γησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής, καθώς και την έκδοση αντίστοιχων απορριπτικών ή ανακλητικών απο φάσεων ως προς όλες τις κατηγορίες αδειών διαμονής με εξαίρεση αυτές για τη χορήγηση των οποίων απαι τείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Στις πράξεις του προηγουμένου εδαφίου συμπερι λαμβάνονται και όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα για την έκδοση των πράξεων αυτών, όπως η αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η αναζήτηση στοιχείων από άλλες υπηρεσίες.

4 5034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το δικαίωμα υπογραφής για τις πράξεις της προη γουμένης παραγράφου διατηρείται παράλληλα και για το μεταβιβάζον όργανο. Άρθρο 9 1. Αναθέτουμε στο Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτι κής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης την κατάρτιση «Πρωτοκόλλου διαδικασιών», στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που θα πρέπει να εκτελούν οι υπάλληλοι, κατά τη διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής, ανά θέση εργασίας. 2. Αναθέτουμε στους προϊσταμένους των αρμοδίων για την έκδοση αδειών διαμονής Τμημάτων: α) Το συντονισμό των υπαλλήλων του Τμήματος τους με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. β) Τη σύγκληση συναντήσεων όλων των υπαλλήλων του Τμήματος τουλάχιστον άπαξ εβδομαδιαίως για τη συζήτηση και επίλυση των αναφυόμενων προβλημάτων και την εμπέδωση του αισθήματος συνεργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων. γ) Τον δειγματοληπτικό έλεγχο αποφάσεων που εκδί δονται από τους υπαλλήλους του Τμήματός τους. 3. Οι λοιποί προϊστάμενοι των υπερκείμενων οργα νικών μονάδων διατηρούν το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου του παραγόμενου έργου ανά τακτά ή έκτακτα χρονικά διαστήματα. Άρθρο 10 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Από την ημερομηνία αυτή καταργείται η υπ αριθ. οικ. 1662/ (ΦΕΚ Β 186) απόφασή μας. Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Αριθ /Γ2 (3) Έγκριση του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδα κτικής Επάρκειας Αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του Ν. 3848/ 2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού κα θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α του Ν. 4186/ Τις διατάξεις του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α ). 3. Την υπ αριθ. 35/ (θέμα 9 ) πράξη του Ιν στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως διατυπώνεται στα Πρακτικά της υπ αριθ. 302/ Τακτικής Συνεδρίας της Συγκλήτου (θέμα 3ο/θέματα Ακαδημαϊκά: «Επανυποβολή προς έγκριση Προγράμματος "Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκει ας" Α /θμιας Εκπαίδευσης Αναμορφωμένη πρόταση», εγκρίνεται: Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκει ας Αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, του Παιδα γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς το πρόγραμμα Σπουδών του Προγράμματος πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (άρθρο 2 παρ. 3 περ. α του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α του Ν. 4186/2013). Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ. Φ.2.ΓΒ/155360/Δ5 (4) Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/77 Α, Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν.4093/2012 Α, 222, «Έγκριση Μεσο πρόθεσμου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013, Α, 18 «Συνταξιο δοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 Α,107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμο γής... και 4127/13» και του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (Α, 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 3. Την υπ αριθ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012» (Β, 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ / ΙΑ/ υπουργική απόφαση (Β,756). 4. Την υπ αριθ /ΙΑ/ υπουργική από φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ» (Β, 3324). 5. Την υπ αριθ / απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης του Δήμου Κηφισιάς στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων. 7. Την υπ αριθ. ΔΑ/34150/ Γνώμη του ΕΟΠ ΠΕΠ. 8. Το άρθρο 2 της υπ αριθ /ΣΤ5/ από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί κογλου» (Β, 1667), αποφασίζουμε: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εται ρεία «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ την ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ, άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου, για αριθμό νηπίων δεκαπέντε (15), συστε γαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ «ΜΠΑΜΠΙΝΕΡΙΑ». Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΠΑΜΠΙΝΕΡΙΑ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Δηληγιάννη 2 και Τατοΐου στο Δήμο Κηφισιάς. Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αριθ. Φ.2.ΓΒ/155367/Δ5 (5) Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/77 Α, Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν.4093/2012 Α, 222, «Έγκριση Μεσο πρόθεσμου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111 /2013, Α, 18 «Συ νταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες δια τάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 Α, 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13» και του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (Α, 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 3. Την υπ αριθ /ΙA/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012» (Β, 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ / ΙΑ/ υπουργική απόφαση (Β, 756). 4. Την υπ αριθ /ΙΑ/ υπουργική από φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. ΝΓΊΔΔ» (Β, 3324). 5. Την υπ αριθ / απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης της Νομαρ χίας Αθηνών στην ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΘΕΛ. 6. Την από αίτηση της ενδιαφερόμενης με τις οποίες δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων. 7. Την υπ αριθ. ΔΑ/34150/ Γνώμη του ΕΟΠ ΠΕΠ. 8. Το άρθρο 2 της υπ αριθ /ΣΤ5/ από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί κογλου» (Β, 1667), αποφασίζουμε: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΘΕΛ, άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπια γωγείου στη ΜΦΠΑΔ «ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ», για αριθμό νηπίων δεκατρία (13). Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι: «Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΘΕΛ». Το Νηπια γωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ανδρούτσου 4 στο Γαλάτσι. Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Αριθ. Φ /31621/1914 (6) Ανασύνταξη Kαταστατικού του Τομέα Σύνταξης Εφημε ριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονί κης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του β.δ. 12/ (ΦΕΚ Α 66) «περί επεκτάσεως των διατάξεων ν.4434/1929 «περί συστά σεως Ταμείου Ασφαλίσεως τάξεως τινών εργαζομένων κ.λπ. και εις τους εφημεριδοπώλας της πόλεως Θεσ σαλονίκης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α 58). 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4434/ 1929 (ΦΕΚ Α 325) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 138 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α 58). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. Α 102) «Ορ γανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα λίσεων». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 1, του π.δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του άρθρου 4, του π.δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροπο ποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α 141)». 7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 141) «Διο ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών». 8. Tην υπ αριθ /Σ.503./ απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β 503/ ) όπως ισχύει. 9. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που ελήφθη κατά την 8η/ συνεδρίασή του, σχετικά με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του

6 5036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΤΑΠ ΜΜΕ περί τροποποίησης των Καταστατικών δι ατάξεων του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσ/νίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, που ελήφθη στην υπ αριθ. 50/ συνεδρίασή του. 10. Την υπ αριθ. 9328/48/ Οικονομική Έκθεση της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α. σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση βραχυ πρόθεσμα στον Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσ/νίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αποφασίζουμε: 1. Το Κεφάλαιο Β του καταστατικού του Τομέα Σύ νταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορεί ων Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την υπ αριθ / Σ.503./ απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β 503/ ) και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 3 Ασφαλισμένοι 1. Στον Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλή λων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης ασφαλίζονται υποχρε ωτικά, οι παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων: Ι. Φυσικά πρόσωπα (ατομική άσκηση του επαγγέλ ματος): Οι εφημεριδοπώλες, διανομείς τύπου και υποπράκτο ρες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικί ας, που απασχολούνται με τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εντύπων, που κυκλοφορούν μέσω των Πρακτορείων, εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας του Περιφερεια κού Τμήματος Ασφάλισης Παροχών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, που καθορίσθηκε με την υπ αριθ /Σ.503./ Απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β 503), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του παρόντος καθώς και των άρθρων 4 και 14. ΙΙ. Νομικά πρόσωπα: Σε περίπτωση που η διακίνηση, διανομή και πώληση των εντύπων, εντός της ασφαλιστέας περιοχής διενερ γείται από νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής, στην ασφάλιση υπάγονται: α) Οι ομόρρυθμοι εταίροι, αν πρόκειται για προσωπική εταιρεία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) β) Οι κάτοχοι εταιρικών μεριδίων ή Μετοχικού Κεφα λαίου, ανεξαρτήτως ποσοστού αυτών, αν πρόκειται για κεφαλαιουχικές εταιρείες. Σε περίπτωση που οι εταιρικοί σκοποί δεν περιορίζο νται στη διακίνηση, διανομή και πώληση εντύπων, στην ασφάλιση του Τομέα υπάγονται οι κατά κύριο επάγγελ μα απασχολούμενοι με διακίνηση διανομή, διανομή και πώληση εντύπων μέτοχοι ή εταίροι. ΙΙΙ. Μισθωτοί: Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, τα οποία απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της υπό Ι ή ΙΙ ως άνω περίπτωσης, ως βοηθοί αυτών εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του παρόντος καθώς και των άρθρων 4 και Για την υπαγωγή στην ασφάλιση, απαιτείται να πληρούνται και οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά κα τηγορία ασφαλισμένων: Ι. Ο εφημεριδοπώλης, διανομέας τύπου, υποπράκτορας συμβάλλεται άμεσα με τα Πρακτορεία ή συμβάλλεται με ιδιωτικό συμφωνητικό νόμιμα θεωρημένο ως συνερ γαζόμενος με κάτοχο δελτίου, παραλαμβάνει, παραδίδει και πωλεί προσωπικά ή μέσω προσώπων της υπό ΙΙΙ περίπτωσης έντυπα που υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του Ταμείου. ΙΙ. Ο έχων την ιδιότητα του εταίρου ή μετόχου με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 ποσοστά και παραλαμβάνει, παραδίδει και πωλεί προσωπικά ή μέσω προσώπων της υπό ΙΙΙ περίπτωσης έντυπα που υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του Ταμείου. ΙΙΙ. Ο μισθωτός συμβάλλεται με σύμβαση εξαρτημέ νης εργασίας με πρόσωπα της περίπτωσης Ι ή ΙΙ τους οποίους και συνδράμει στην παραλαβή, διανομή και παράδοση των εντύπων. ΙV. Υπάλληλοι Πρακτορείων Εφημερίδων 3. Οι τακτικοί έμμισθοι υπάλληλοι που έχουν συ μπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι απασχολούνται στα Πρακτορεία Διανομής Τύπου και Υποκαταστήματα αυτών που λειτουργούν στο νομό Θεσσαλονίκης. V. Υπάλληλοι του Τομέα 4. Οι μόνιμοι υπάλληλοι και κλητήρες του Τομέα. 5. Τα οικεία Πρακτορεία ή υποκαταστήματα αυτών, προκειμένου για εφημεριδοπώλες, διανομείς τύπου και υποπράκτορες, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Τομέα τη μεταξύ τους σύμβαση καθώς και τα στοιχεία των συμβαλλομένων, στο όνομα των οποίων θα εκδίδο νται τα δελτία εκκαθάρισης και οι σχετικές βεβαιώσεις, εντός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Προκειμένου για συνεργαζόμενους εφημεριδοπώλες και διανομείς τύπου που συμβάλλονται μεταξύ τους με ιδιωτικά συμφωνητικά, ο/οι συμβαλλόμενος/οι με το μεγαλύτερο ποσοστό, υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Ταμείο το ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., εντός μήνα από την υπογραφή αυτού. Η σύσταση εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής μορφής, το καταστατικό, η μετοχική σύνθεση αυτής καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή ιδιοτήτων ή στοιχείων, γνωστο ποιείται εντός της ίδιας προθεσμίας. Προκειμένου για υπαλλήλους πρακτορείων, τα Πρα κτορεία Διανομής Τύπου υποχρεούνται να αναγγέλλουν στο Ταμείο κάθε νέα πρόσληψη, εντός μήνα. Προκειμένου για μισθωτούς που απασχολούνται ως βοη θοί των υπό Ι και ΙΙ περίπτωση αναφερομένων προσώπων, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα του εργοδότη υποχρε ούνται να υποβάλλουν στον Τομέα τη σύμβαση εξαρτη μένης εργασίας εντός μήνα από την υπογραφή αυτής. Η κρίση για τον χαρακτηρισμό ως ασφαλιστέου στον Τομέα προσώπου ανήκει στο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, το οποίο μπορεί να προσφεύγει σε κάθε κατά την κρίση του πρόσφορο στοιχείο εκτός των καθοριζομένων στο παρόν άρθρο και το άρθρο 4, προκειμένου να διαμορ φώσει άποψη. Προαιρετική ασφάλιση 6. Α. Ασφαλισμένος του Τομέα που έχασε την ιδιότητα του υποχρεωτικά ασφαλισμένου έχει τη δυνατότητα ύστερα από σχετική αίτηση, να συνεχίσει προαιρετικά την ασφάλισή του, εφόσον: α) έχει πραγματοποιήσει δέκα (10) έτη στην ασφάλιση του Τομέα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5037 β) έχει διακόψει αποδεδειγμένα την υποχρεωτικά ασφαλιστέα στον Τομέα εργασία του γ) δεν απασχολείται σε εργασία ασφαλιστέα σε οποιοδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης δ) δεν είναι ανάπηρος σε ποσοστό ικανό να θεμελιώ σει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω αναπηρίας σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τομέα. Η μη ύπαρξη της αναπηρίας αποδεικνύεται με από φαση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία παραπέμπεται ο ασφαλισμένος μετά την υποβολή της αίτησης για συνέχιση της ασφάλισής του προαιρετικά. Β. Η συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και λήγει: α) από την πρώτη του επομένου μήνα εκείνου της υποβολής της αίτησης διακοπής. β) από την ημέρα ανάληψης εργασίας ασφαλιστέας σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης. γ) όταν θεμελιώνεται με οποιονδήποτε τρόπο δικαίω μα σύνταξης με βάση τη νομοθεσία του Τομέα. δ) όταν καθυστερήσει η καταβολή των ανάλογων εισφορών πέραν του εξαμήνου από τότε που έγιναν απαιτητές οπότε και χάνεται οριστικά το δικαίωμα του ασφαλισμένου για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. ε) με το θάνατο του ασφαλισμένου Γ. Ο προαιρετικά ασφαλισμένος υποχρεούται στην καταβολή μηνιαίων εισφορών που είναι ίσες με το 20% των αποδοχών που προβλέπει για το έτος 2009 η 3η κλίμακα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Υπαλλήλων μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών της για εργαζόμενο με 20 έτη υπηρεσίας. Οι εισφορές καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επό μενου μήνα εκείνου στον οποίο αντιστοιχούν, σε πε ρίπτωση δε καθυστέρησης καταβολής, εφαρμόζεται η νομοθεσία του Τομέα που αφορά τις εισφορές για την υποχρεωτική ασφάλιση. Εισφορές που καταβλήθηκαν μέχρι την για οποιοδή ποτε λόγο διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης δεν επιστρέφονται, όσες δε καταβλήθηκαν μετά τη διακοπή, επιστρέφονται άτοκα. Δ. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης, μετά την καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών εξο μοιώνεται με αυτόν της υποχρεωτικής ασφάλισης για κάθε έννομη συνέπεια. Άρθρο 4 Προϋποθέσεις εγγραφής ασφαλισμένων δικαιολογητικά 1. Για να εγγραφεί ασφαλισμένος στον Τομέα απαι τείται να πληροί τις οριζόμενες στο άρθρο 3 του κατα στατικού προϋποθέσεις, να υποβάλλει τα δικαιολογη τικά που ορίζονται στην παρ. 5 του προαναφερομένου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση αυτού και επιπροσθέτως: α) αίτηση που συνοδεύεται από ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γεννήσεως και τυχόν πιστοποιητικό οι κογενειακής κατάστασης για τα προστατευόμενα μέλη, β) γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι είναι ικανός για την άσκηση του επαγ γέλματος, γ) βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την οικεία Δ.Ο.Υ., δ) πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργαζόμενων φυσικών ή και νομικών προσώπων, νόμιμα θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ., ε) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδίου του ασφαλισμένου, η οποία κατά περίπτωση συνοδεύεται από βεβαίωση των οικείων Πρακτορείων ή του/των επι κεφαλής κατόχων ατομικών δελτίων για τους συνεργα ζόμενους με αυτούς, στ) σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τους μισθω τούς. 2. Για την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση λαμ βάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή η ημερομηνία πρόσληψης για τους μισθωτούς. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ ΜΜΕ μπορεί με σχετική απόφασή του να ζητεί από τους ασφαλισμέ νους την προσαγωγή και άλλων, εκτός των ανωτέρω εγγράφων ή στοιχείων προκειμένου να διαμορφώσει άποψη για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την υπαγωγή στην ασφάλιση.» 2. Ομοίως οι παράγραφοι από 1 έως και 4 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Ε του καταστατικού του Τομέα Σύ νταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορεί ων Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, όπως έχει συσταθεί με την υπ αριθ / Σ.503./ Απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β 503/ ) και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Περιουσία Άρθρο 14 Πόροι του Τομέα είναι: 1. Ένα (1%) επί τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου βιβλίου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου που πωλείται εντός της ασφαλιστέας περιοχής του Τομέα, όπως καθορίσθηκε με την υπ αριθ /Σ.503./ Απόφαση Υπουρ γού Εργασίας (ΦΕΚ Β 503), το οποίο παρακρατείται από την καθορισμένη αμοιβή κάθε προσώπου από τα αναφερόμενα στις περ. Ι και ΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 3 του καταστατικού. Ως κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών ανά έτη ασφά λισης καθορίζονται τα εξής: α. Μέχρι ενός έτους ασφάλισης το ποσό των 100 ευρώ, β. Από 1 έως 5 έτη το ποσό των 140 ευρώ, γ. από 5 έως 10 έτη το ποσό των 180 ευρώ, δ. από 10 έως 20 έτη το ποσό των 220 ευρώ και ε. από 20 έτη και πάνω το ποσό των 250 ευρώ. Εφόσον από την εισφορά του ως άνω αναφερομένου ποσοστού επί της τιμής πώλησης δεν καλύπτονται τα παραπάνω ποσά, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να κα ταβάλλει στον Τομέα το ποσό που υπολείπεται από την ανωτέρω κλίμακα ανά μήνα εκκαθάρισης. Ειδικά στην περίπτωση φυσικών προσώπων ασφαλι σμένων του Τομέα που συμμετέχουν στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο εταιρείας, η εισφορά του 1% κατα νέμεται στην ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο και ότι τυχόν απομένει μεταφέρε ται στη μερίδα αυτού με το μεγαλύτερο ποσοστό. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται αναλόγως και στην κατανομή των εισφορών των συνεργαζομένων εφημε ριδοπωλών με ιδιωτικό συμφωνητικό.

8 5038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 0,50% επί της τιμής πώλησης κάθε ημερήσιας εφη μερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου, βιβλίου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου που εκδίδεται στην Ελλάδα και που πω λείται εντός της ασφαλιστέας περιοχής του Τομέα, το οποίο παρακρατείται από την αμοιβή των Πρακτορείων ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει αναλάβει την πώληση αυτών. 3. Ένα (1%) τοις εκατό επί της τιμής πώλησης κάθε εφημερίδας, περιοδικού, βιβλίου, φυλλαδίου ή οποιου δήποτε άλλου εντύπου που πωλείται εντός της ασφα λιστέας περιοχής του Τομέα, το οποίο βαρύνει τους εκδότες των εντύπων αυτών και το οποίο παρακρατεί ται και αποδίδεται από τα Πρακτορεία ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διακίνηση και διανομή. 4. Εισφορά των ασφαλισμένων υπαλλήλων των Πρα κτορείων και των προσώπων που απασχολούνται ως μισθωτοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ΙΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 3 του καταστατικού ίση με πέντε (5%) τοις εκατό επί του καταβαλλομένου μισθού, με κατώτα τη βάση υπολογισμού τις αποδοχές που προβλέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Ε.Π.Η.Ε.Α. για υπάλληλο με 1 2 έτη υπηρεσίας της 3ης κλίμακας για το έτος 2008.» Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθ. απόφ. 312/2013 (7) Καθορισμός τελών χρήσης Πάρκων και Αλσών αρμο διότητας της Περιφέρειας Αττικής. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνεδρίαση 36η/ θέμα 4 ) 1. Το άρθρο 163 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το άρθρο 1 του ΠΔ 98/2000 (ΦΕΚ 85/τ.Α / ). 3. Το άρθρο 83 του ΠΔ 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ.Α /1996) σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1998 (ΦΕΚ 246/ τ.α /1998). 4. Την υπ αριθ. 17/2009 απόφαση του Διευρυμένου Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών Πειραιώς (ΦΕΚ 48/ Β / ) «Καθορισμός τελών και συντελεστών χρή σεως στο πεδίο του Άρεως και το Αττικό Άλσος για το έτος 2010». 5. Την υπ αριθ. 55/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 6. Τις τιμές που έχει ορίσει για ανάλογες περιπτώσεις ο Δήμος Αθηναίων. 7. Την υπ αριθ. οικ / εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Λ. Βασιλάκου. 8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει: Τον καθορισμό τελών χρήσης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής μειωμένων κατά περίπου 30% από τις προηγούμενες και συγκε κριμένα: α) για κινηματογραφήσεις από επαγγελματίες τέλος χρήσης 600 ευρώ ημερησίως για το Πεδίο του Άρεως και 500 ευρώ για το Αττικό β) για τη διοργάνωση μικρών ιδιωτικών εκδηλώσεων τέλος χρήσης χώρου 50 ευρώ. γ) για το Αττικό Θέατρο τέλος χρήσης ημερησίως 500 ευρώ και 10% επί των εσόδων από τα εισιτήρια, όταν αυτά υπερβαίνουν το πλαφόν των 500 ευρώ. Για το κυλικείο του Αττικού Θεάτρου 50 ευρώ ημε ρησίως. δ) για τη διοργάνωση εκθέσεων επαγγελματιών και συλλόγων τους, 500 ευρώ ημερησίως. ε) σε ότι αφορά στις κινητές καντίνες, για την ολιγο ήμερη κίνησή τους στο χώρο, και για ειδικές περιπτώ σεις 50 ευρώ ημερησίως. Σε περίπτωση μακροχρόνιας παραμονής θα πρέπει να προκηρυχτεί η θέση. Αναλυτικότερα για περίπτερα και τραπεζοκαθίσματα ετησίως αποφασίζεται: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Να επιτρέπεται ένα ψυγείο παγωτών και ένα ψυγείο αναψυκτικών με εμβαδόν για το καθ' ένα που δεν υπερ βαίνει το 1,5 τ.μ. Για τα ρολά παραχωρείται χώρος 1,8 τ.μ.. ΤΕΛΗ 100 ευρώ ανά τ.μ. για τα ρολά 300 ευρώ ανά τ.μ. για τα ψυγεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Πλατεία Πρωτομαγιάς: 100 ευρώ ετησίως ανά τ.μ. Πεζοδρόμιο οδού Μπούσγου 70 ευρώ ανά τμ Αττικό Άλσος, περιοχή Α (περιοχή τέννις, γήπεδο 5X5, μπάσκετ) 120 ευρώ ανά τ.μ. Τα τέλη αφορούν ποσά σε ετήσια βάση. Για τα τραπεζοκαθίσματα σε περίπτωση παράνομης επέκτασης, να επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του κα θορισμένου τέλους, όπως και για τα περίπτερα, εφ' όσον υπερβούν τον προκαθορισμένο χώρο. Για την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων από δη μόσιους φορείς, ΜΚΟ, κοινωνικούς φορείς κ.λπ. Τμήματα των Πάρκων και εγκαταστάσεις αυτών μπο ρεί να διατίθενται δωρεάν για ορισμένο χρονικό διάστη μα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η είσοδος και κυκλοφορία των επισκεπτών των Πάρκων και τη ρούνται οι διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του. Κάθε άλλη πιθανή πρόταση θα εξετάζεται κατά πε ρίπτωση. Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΕΔΕΚΟ 50051/ ΔΕΚ02348/21.11.2012... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 96 22 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1246 15 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ν. 3723/08 στην τράπεζα Alpha Bank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2274 25 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή του Υφυπουργού... 1 Κατανομή Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 356 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή.... 1 Κατάργηση Υπηρεσιών Φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2977 4 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για το κλείσιμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 23 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλή λων της Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1220 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 581 10 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού φοι τητών και μεταπτυχιακών φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2717 8 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρημα τοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 5 Μαΐου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4261 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμά των και προληπτική εποπτεία πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 13 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόδοση ετήσιας εισφοράς έτους 2012 από το αγ γελιόσημο του Τομέα Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 745 1 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Διάλυση κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Εστία Αθηνών» που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2022 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ γού Εσωτερικών και Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2333 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λα θρεμπορίας στον IQBAL ARSHAD του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 26 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Α/ΓΕΣ, σε Ανώτατους Αξκούς του ΣΞ, από αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 15 Mαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3448 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Yπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1407 3 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245 1 Νοεμβρίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3607 Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα