ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/ της..14 ης /05/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..104/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..14ης/05/ της..13ης/ Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Σήµερα την..14η Μαΐου ηµέρα.. ευτέρα.. και ώρα..18:00.. το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του.σ» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του.σ.» του ν. 3463/2006 ( Κ ),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω µοναδικά θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Εγγραφή του ήµου ως συνδροµητή στην«νομικη ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»». ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισµός επιδόµατος υπαλλήλων του ήµου µας που ασχολήθηκαν µε τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2011». ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού Αχιλλέως» της. Κ. ιονύσου». ΘΕΜΑ 4ο: «ιατήρηση της χρήσης ως παιδικές χαρές των υφιστάµενων ελεύθερων χώρων του ήµου ιονύσου που δεν έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυµοτοµικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι».». Αποσύρθηκε από την Πρόσκληση- ΘΕΜΑ 5ο: «Α. Έγκριση παράτασης προθεσµίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής «Πάτηµα και Λόφου Ανθέων στην.κ Άνοιξης». Β. «Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου». ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση και παραλαβή της µελέτης: «Έρευνα επιπτώσεων από τη µελλοντική λειτουργία των διοδίων στους κόµβους της ΠΑΘΕ στη ΒΑ Αττική. Η περίπτωση του ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕ Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)». ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Intelligent Energy-Europe II Programme ». ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ευρώ για τα βραβεία του διαγωνισµού για το Λογότυπο του ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Αντιπυρικού Σχεδιασµού έτους 2012». ΘΕΜΑ 11ο: «Αναγκαιότητα ενοικίασης κτιρίου για τη µεταστέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου και του ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου-Ορισµός Επιτροπής Εκτίµησης». ΘΕΜΑ 12ο: «Αναγκαιότητα µεταστέγασης αµαξοστασίου και δηµιουργίας σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων του ήµου ιονύσου- Ορισµός Επιτροπής Εκτίµησης». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: 1

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. 2. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 4. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 5. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 6. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 7. ΠΟΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 8. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. 9. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 10. ΚΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 11. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 12. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 13. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 14. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 15. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 16. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 17. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. 18. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 19. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 20. ΖΑΜΑΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 21. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 22. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 23. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 24. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 25. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 26. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 27. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 28. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 29. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 30. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος. 2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. 5. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ. 6. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. 7. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 9. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 10. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 11. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη, ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Θεοφίλου Σπυρίδων, o πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος, ο αντιπρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ και ο αντιπρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. Απουσίες: Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Νικητόπουλος Ιωάννης και οι.σ. κ. κ. Γιαννιώτη Ελένη, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια), Κοκµοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική, Μπιτάκος Παναγιώτης και Σώκου Ζωή είχαν ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναµία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. Ο.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων 6,7,8,9, και 10. Η.Σ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων 1 και 2. Προσελεύσεις: Ο.Σ. κ. Σακελλαρίου ιονύσιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Οι.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Μαγγίνα Στέλλα Σοφία προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1 ου Θέµατος 2

3 Η.Σ. κ. Φέρµελη Λυδία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 12 ου Θέµατος Αποχωρήσεις Οι.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Μαγγίνα Στέλλα- Σοφία και Γιαρένης ηµήτριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 12ου θέµατος. Οι.Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Λίτσας Αθανάσιος και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος. Η.Σ. κ. Ταουξή Χριστιανίδη Καλλιόπη αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7ου θέµατος. Ο.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος. Ο ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Νικητόπουλος Ιωάννης απουσίαζε και προήδρευσε σύµφωνα µε το άρθρο 69 2 του Ν (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης). Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Τα θέµατα 11 και 12 προτάχθηκαν και συζητήθηκαν µετά το 2 ο Θέµα...Αριθ. Απόφασης:..104 / ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Intelligent Energy-Europe II Programme ». Ο Αντιπρόεδρος του.σ. µετά την εκφώνηση του..8 ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στo.σ. κ. Κανατσούλη Ιωάννη για να προβεί στην εισήγηση. Ο.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: Το πρόγραµµα Intelligent Energy- Europe II Programme ( IEE II ) έχει ως στόχο να στηρίξει, µέσω της προώθησης και διάδοσης σε διακρατικό επίπεδο, την εφαρµογή στις συµµετέχουσες πόλεις, του φιλόδοξου οράµατος που εγκρίθηκε από την Ευρώπη για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων της. Όπως προβλέπεται από την αναθεώρηση της οδηγίας του 2010 της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, µέχρι το τέλος του 2020 (από το τέλος του 2018 για τα δηµόσια κτίρια) όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι σχεδόν «µηδενικής ενέργειας κτήρια», µε ενδιάµεσους στόχους που θέτουν τα κράτη µέλη από το 2015, µέσω της σύνταξης των εθνικών σχεδίων δράσης για την αύξηση του αριθµού των «σχεδόν µηδενικής ενέργειας κτηρίων», συµπεριλαµβανοµένων πολιτικών και µέτρων για την τόνωση της ανακαίνισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέµατος σε «σχεδόν µηδενικής ενέργειας κτήρια». Επιπλέον, από το 2015 όλα τα νέα κτήρια και τα κτήρια που υφίστανται εκτεταµένη ανακαίνιση πρέπει να έχουν µία ελάχιστη παραγόµενη ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Μια σηµαντική µεταµόρφωση πρέπει να γίνει στον τοµέα των κατασκευών κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών, στην οποία για τα κτίρια του δηµόσιου τοµέα θα υπάρχουν ακόµη συντοµότερες προθεσµίες. Το σχέδιο του 2011 για την ενεργειακή απόδοση, επικεντρώνεται στα µέσα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανακαίνισης σε δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται σε αυτά, την προώθηση του υποδειγµατικού ρόλου του δηµόσιου τοµέα, προτείνοντας να επιταχυνθεί ο ρυθµός ανακαίνισης των δηµοσίων κτιρίων, µέσω ενός δεσµευτικού στόχου (η Επιτροπή πρότεινε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014, 3% της συνολικής επιφάνειας που ανήκουν σε δηµόσιους φορείς ανακαινίζεται κάθε χρόνο έτσι ώστε να πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος κατ 'εφαρµογή της αναθεωρηµένης οδηγίας του 2010). 3

4 Οι σταδιακές και «έξυπνες» ανακαινίσεις µε την υιοθέτηση των συστάσεων (συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιµης ενέργειας) που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου µπορεί να αποκοµίσει σηµαντικά οφέλη. Για το σκοπό αυτό, στα πρώτα στάδια της ευρείας εφαρµογής, είναι σηµαντικό να υποστηριχθεί η καθιέρωση του πιστοποιητικού ως αξιόπιστου οδηγού από την αγορά για τις ανακαινίσεις. Οι σχετικές µε το πρόγραµµα δράσεις αφορούν ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά µε : 1. Έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ως κινητήρια δύναµη για την βήµα προς βήµα ανακαίνιση: την καταγραφή της αγοράς. ράσεις που θα επιφέρουν την αύξηση της υιοθέτησης των συστάσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιµη ενέργεια των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Οι δράσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης στην αγορά των σταδιακών ανακαινίσεων, που περιλαµβάνει επίσης δράσεις που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση, την επίλυση του διλήµµατος ιδιοκτήτη / ενοικιαστή, τη συµµετοχή των καταναλωτών στην διαδικασία των συστάσεων που διατυπώνονται σχετικά µε την πιστοποίηση κτιρίων που εκδίδονται σύµφωνα µε το EPDB, την ανάπτυξη από την βιοµηχανία ολοκληρωµένων λύσεων (one stop shop), κλπ. 2. Κτίρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας: µετατροπή του υπάρχοντος κτιριακού αποθέµατος. ράσεις που θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση των ρυθµών της ανακαίνισης των υφισταµένων κτιρίων έτσι ώστε να εξελιχθούν σε κτήρια σχεδόν µηδενικής ενέργειας. Εδώ περιλαµβάνονται και δράσεις υποστήριξης του δηµόσιου τοµέα για πέραν του προτεινόµενου στόχου (του 3%) ανακαινίσεων, η υποστήριξη του ιδιωτικού τοµέα, η συγκέντρωση βιοµηχανικών µέσων και υπηρεσιών µε σκοπό την προσφορά πακέτων λύσεων, η προώθηση των πρωτοπόρων, κλπ 3. Κατασκευή σύµφωνα µε τον σχεδιασµό: ποιότητα και συµµόρφωση στην κατασκευή. ράσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας στην κατασκευή και τη συµµόρφωση µε τους οικοδοµικούς κανονισµούς µε την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών οδηγιών. Αυτό θα περιλαµβάνει παρατηρητήρια της αγοράς, σήµατα ποιότητας, κλπ, µε αποτέλεσµα την αύξηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών και της ζήτησης για κατασκευές υψηλής ποιότητας σε νέα κτίρια και ανακαινίσεις. Επιπλέον θα είναι προϋπόθεση για την θέσπιση ισχυρών σηµείων αναφοράς και για την γνώση της πραγµατικής απόδοσης της έγκαιρης ανακαίνισης των κτιρίων και των εγκαταστάσεων. Οι δράσεις αυτές θα έχουν χαρακτήρα προώθησης και διάδοσης, και συγκεκριµένα: α) στρατηγικές µελέτες µε βάση την ανταλλαγή αναλύσεων και τη συστηµατική παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και των ενεργειακών τάσεων, για την προετοιµασία των µελλοντικών νοµοθετικών µέτρων και για την αναθεώρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, µεταξύ άλλων όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, για την εφαρµογή µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στρατηγικών στον τοµέα της ενέργειας για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και για την προετοιµασία των µακροπρόθεσµων εθελοντικών δεσµεύσεων µε τη βιοµηχανία και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς και για την ανάπτυξη των προτύπων, για συστήµατα σήµανσης και πιστοποίησης β) ηµιουργία, διεύρυνση ή αναδιοργάνωση δοµών και µηχανισµών για τη βιώσιµη ενεργειακή ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της τοπικής και περιφερειακής διαχείρισης της ενέργειας, και την ανάπτυξη κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και εργαλείων της αγοράς γ) Την προώθηση των υποστηρικτικών ενεργειακών συστηµάτων και του εξοπλισµού, προκειµένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η διείσδυσή τους στην αγορά και να τονωθούν οι επενδύσεις που διευκολύνουν τη µετάβαση από την επίδειξη στην εµπορία των αποδοτικότερων τεχνολογιών, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και δηµιουργία θεσµικών δυνατοτήτων δ) Την ανάπτυξη δοµών ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, την προώθηση και διάδοση της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων 4

5 πρακτικών που εµπλέκουν όλους τους καταναλωτές, την διάδοση των αποτελεσµάτων της δράσεων και των σχεδίων και η συνεργασία µε τα κράτη µέλη µέσω επιχειρησιακών δικτύων ε) Την παρακολούθηση της εφαρµογής και του αντίκτυπου των νοµοθετικών µέτρων και των µέτρων στήριξης της Ε.Ε.. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το.σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για: α) τη συνεργασία του ήµου µε την ηµοτική Επιχείρηση ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. η οποία θα αναλάβει να προωθήσει τις ανωτέρω δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης στα γεωγραφικά όρια του ήµου (εφόσον λάβει θετική αξιολόγηση η πρόταση που κατέθεσε) β) την εξουσιοδότηση του ηµάρχου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη για να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται και προβλέπεται για τη συµµετοχή και την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο (αίτηση, δήλωση, κείµενο, Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, Σχέδιο ράσης, κ. λ. π.) που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο.σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσµευτη ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Σχετικά µε το θέµα έχω να επισηµάνω τα εξής : 1)Το περιεχόµενο της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του υπ όψιν προγράµµατος είναι γραµµένο στην Αγγλική γλώσσα. Η τακτική αυτή ενηµέρωσης εγκαινιάζεται για πρώτη φορά. Ελπίζουµε ότι σε επόµενη φορά δεν θα µας δοθούν, συνοδευτικά των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης στοιχεία, γραµµένα στα κινέζικα. 2)Είναι προφανές ότι αυτό γίνεται, προκειµένου να παρεµποδίζεται η πλήρης και υπεύθυνη ενηµέρωση των δηµοτικών συµβούλων, εκτός εάν οι αρµόδιοι του ήµου γνωρίζουν ότι όλοι οι δηµοτικοί σύµβουλοι οµιλούν απταίστως την Αγγλική γλώσσα. 3)Στην εισήγηση αποκρύπτεται επιµελώς, εάν και πόσο θα επιβαρυνθεί ο ήµος οικονοµικά από τη συµµετοχή του στο υπ όψιν πρόγραµµα. 4)Επίσης αποκρύπτεται από τους δηµοτικούς συµβούλους η προς αξιολόγηση πρόταση της δηµοτικής επιχείρησης «ΕΞΕΛΙΞΗ Α. Ε.» και δεν διευκρινίζεται στην εισήγηση εάν η πρόταση αυτή έχει εγκριθεί, τόσο από το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης, όσο και από το. Σ., όπως και σε ποια υπηρεσία κατετέθη προς έγκριση. Είµαι βέβαιος, ότι µε την προτεινόµενη στο. Σ. έγκριση της συµµετοχής του ήµου στο εν λόγω ευρωπαϊκό πρόγραµµα δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως όφελος για το ήµο, αφού τίποτε δεν πρόκειται να γίνει, από τα όσα µε σοβαροφανή, σκόπιµα περιπεπλεγµένο και δήθεν εξειδικευµένο επιστηµονικό τρόπο, διατυπώνονται στην εισήγηση. Το µόνο που φαίνεται να επιδιώκεται εν προκειµένω, και αν δεν είναι έτσι ας µε διαψεύσει κάποιος, είναι να φαγωθούν από κάποιους επιτήδειους χρήµατα του ήµου. Αυτό θα φανεί στο τέλος της δηµοτικής περιόδου που θα γίνει το ταµείο. Κατόπιν των ανωτέρω, καταψηφίζω την εισήγηση». Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 96 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.. Κ) (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Την πρόσκληση (Call for proposals CIP-IEE-2012) για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του προγράµµατος Intelligent Energy-Europe II Programme ( IEE II ) Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 17 ΥΠΕΡ, 5 ΚΑΤΑ και 3 ΛΕΥΚΕΣ) 5

6 Μειοψηφούντων των. Σ. κ. κ. Ροΐδη Αθανασίου, Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ιονυσίου, Σωτηρίου Σακελλάριου και Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Οι.Σ. κ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα), Κυριακόπουλος Αθανάσιος και Μπούσµπουρας Αθανάσιος δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Εγκρίνει: α) τη συνεργασία του ήµου µε την ηµοτική Επιχείρηση ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε., η οποία θα αναλάβει να προωθήσει τις δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, που αναλυτικά καταγράφηκαν στο εισηγητικό µέρος της παρούσης, στα γεωγραφικά όρια του ήµου και β) την εξουσιοδότηση του ηµάρχου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη για να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται και προβλέπεται για τη συµµετοχή και την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο (αίτηση, δήλωση, κείµενο, Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, Σχέδιο ράσης, κ. λ. π.) που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΚΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. ΖΑΜΑΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. Ακριβές Αντίγραφο Άγιος Στέφανος 22/05/2012 Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του.σ. Στάϊκος Θεόδωρος Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων.Σ. Εσωτερική ιανοµή - Γραφείο ηµάρχου. -Τµήµα Ειδικών Συνεργατών. Κοινοποίηση - ηµοτική Επιχείρηση ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε., 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. της..16/04/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..106/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2014.. της..11/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. της..19/05/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..95/2015.. ΘΕΜΑ 7ο:

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι «Η ΕΣΤΙΑ»» ΣΧΕΤ.: 1) Το αριθ. πρωτ. 344/18-5-2015 έγγραφό σας.

Ι «Η ΕΣΤΙΑ»» ΣΧΕΤ.: 1) Το αριθ. πρωτ. 344/18-5-2015 έγγραφό σας. Ν Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αν. Στέφανος 20-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: /λβθι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νη: Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΣ: ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ι

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2014.. της..10/11/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

έ-& ι .-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ Δήμο Διονύσου ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου 1 ζί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Σχετ.: Υπ οριο. 12694/30-4-2013 έγγραφό σας

έ-& ι .-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ Δήμο Διονύσου ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου 1 ζί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Σχετ.: Υπ οριο. 12694/30-4-2013 έγγραφό σας ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου.-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ έ-& ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ Α ηνα, 19/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΠΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 18019 (2013) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡζΖΣΙ-$Σ

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-Δ8Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-Δ8Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2ας-6-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 88/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012..

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 10-07-2012 Αριθµ. Απόφασης: 426 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια

Διαβάστε περισσότερα

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..12η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή).

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 26/30-11-2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 26/30-11-2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 26/30-11-2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 316/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Ύδρευσης ήµου Σαρωνικού Στα Καλύβια,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης

Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 26-05-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 4/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 26 ης /05/2015 της 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω2Ω93-1Ω6. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..3ης/4/2012.. της..10ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΔΑ: Β4Ω2Ω93-1Ω6. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..3ης/4/2012.. της..10ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..10η/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 3ης-4-2012 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..113/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..20η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-7-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..265/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα