ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε."

Transcript

1 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων...14 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης...15 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου...16 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας...17 Κατάσταση...18 Ταμειακών Ροών Η Επιχείρηση Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Η Επιχείρηση Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων Γενικά Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις Χρήση εκτιμήσεων Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Δομή του Ομίλου Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές Βάση ενοποιήσεως Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή ξένων νομισμάτων Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού Επενδύσεις σε ακίνητα Αποθέματα Χρηματοοικονομικά μέσα Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο

3 4.13 Δάνεια Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους Κρατικές επιχορηγήσεις Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις Αναγνώριση εσόδων Έξοδα Κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Κίνδυνος αγοράς Πιστωτικό Κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Διαχείριση κεφαλαίου Εύλογη αξία Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις της διοίκησης Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Λοιπά λειτουργικά έξοδα Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων Φόροι Εισοδήματος Κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ασώματες ακινητοποιήσεις Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Ακίνητα για επένδυση Χρηματοοικονομικά μέσα-συμφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4 26. Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Δάνεια Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων Γεγονότα

5 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. επί των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση από 1/1/2011 έως Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση, σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η παρούσα έκθεση παρέχει πληροφορίες για την Δομή του Ομίλου, συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη κλειόμενη οικονομική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως έως και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εκθέσεως, περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου για την επόμενη οικονομική χρήση καθώς και πληροφορίες σχετικά με την μερισματική πολιτική του Ομίλου. Δομή του Ομίλου Ο όμιλος ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε απαρτίζεται από τις ακόλουθες εταιρείες : Εταιρεία ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Μητρική Ι. Θυγατρικές εταιρείες LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES AD SANDANSKI BULGARIA Βουλγαρία 98,3% STRUMICA TABAK AD F.Y.R.O.M. 83,1% MIKAKORCA Sh.P.K. Αλβανία 62,0% MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA S.A. Μολδαβία 99,9% ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Επεξεργασία καπνών ανατολικού και δυτικού τύπου Επεξεργασία καπνών ανατολικού τύπου Επεξεργασία καπνών ανατολικού τύπου Επεξεργασία καπνών ανατολικού τύπου Επεξεργασία καπνών ανατολικού και δυτικού τύπου ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ολική - Ολική Ολική Ολική Ολική Άμεση Άμεση Άμεση Άμεση 5

6 Εταιρεία ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ARIS TOBACCO SPOL S.R.O. Σλοβακία 100,0% A.J.MICHAILIDES COMMERCIAL ENTERPRISES LTD TRADE & BROKERAGE LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES ALGERIA- TABACS D'ORIENT S.P.A. Κύπρος 100,0% Channel Islands ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Επεξεργασία καπνών ανατολικού τύπου Εταιρεία συμμετοχών ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Ολική Ολική ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Έμμεση Άμεση 100,0% Εμπορία καπνών Ολική Άμεση Αλγερία 75,0% Εμπορία καπνών Ολική Άμεση FERMENT TUTUN SA DROCHIA Μολδαβία 95,2% Εμπορία καπνών Ολική Έμμεση ΑΓΡΕΞΤΕΝΤ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 100,0% Απεντομώσεις, Γεωργικά φάρμακα, Ολική Άμεση Εμπορία καπνών ATLAS TOBACCO SPA Αλγερία 56,7% Επεξεργασία καπνών Ολική Άμεση ανατολικού τύπου Επεξεργασία MICHAILIDES ML ORIENTAL Ινδία 55,0% καπνών TOBACCO PVT LTD. (INDIA) ανατολικού τύπου Ολική Άμεση κλειόμενη οικονομική χρήση οι συμμετοχές του Ομίλου δεν μεταβλήθηκαν σε σχέση με την συγκριτική χρήση. Πληροφορίες για την Οικονομική Θέση και τα Αποτελέσματα του Ομίλου Όπως προκύπτει από τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, ο Όμιλος εμφάνισε μειωμένα κέρδη μετά από φόρους σε σύγκριση με την προηγούμενη οικονομική χρήση, ύψους (2010: ). Η εν λόγω μείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των φόρων καθώς και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Ο κύκλος εργασιών, που εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με τη προηγούμενη οικονομική χρήση, ανήλθε σε (2010: ), κάτι που αντανακλά την ισχυρή θέση του Ομίλου. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε (2010: 6.107), τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως σε (2010: 3.549) και τα χρηματοοικονομικά έξοδα σε (2010: ). Γενικές πληροφορίες Τα βασικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζει, περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 6

7 Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Ο Όμιλος εντός της χρήσεως, τον Αύγουστο του 2011, για πρώτη φορά στην ιστορία των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και ύστερα από παρότρυνση των κυριότερων πελατών του, αγόρασε ποσότητες καπνού της τρέχουσας εσοδείας Οι προγραμματισμένες αγορές καπνού από τις εταιρείες του Ομίλου είχαν ολοκληρωθεί κατά την και βρίσκονταν στις αποθήκες των εν λόγω εταιρειών. Τον Ιανουάριο του 2011 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κτιρίου και της αποθήκης του νέου σύγχρονου εργοστασίου του Ομίλου, στην περιοχή Sandanski της Βουλγαρίας. Επίσης, εγκαταστάθηκε νέος μηχανολογικός εξοπλισμός που αποτελείται από συστήματα επεξεργασίας και συντήρησης καπνού (soft dryer, cardboard press). Το Μάιο του 2011 ολοκληρώθηκε μια σημαντική επένδυση στο εργοστάσιο του Ομίλου στην περιοχή Strumica της ΠΓΔΜ, με την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση των υποδομών στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις καθώς και την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού αποτελούμενου από συστήματα επεξεργασίας και συντήρησης καπνού (soft dryer, cardboard press). Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των αποθηκών του Ομίλου στην περιοχή Korca της Αλβανίας. Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις του Ομίλου με το πιστωτικό ίδρυμα Amsterdam Trade Bank N.V. και υπογράφθηκε δανειακή σύμβασημη ανακυκλούμενης πίστωσης, ύψους μέχρι χιλ.. Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις του Ομίλου με το πιστωτικό ίδρυμα FBN Bank (UK) Limited και υπογράφθηκε δεσμευτική δανειακή σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης, ύψους μέχρι χιλ.. Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις του Ομίλου με το πιστωτικό ίδρυμα Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe και υπογράφθηκε δεσμευτική δανειακή σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης, ύψους μέχρι χιλ.. Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου που εδρεύουν σε Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, και Μολδαβία έχουν συνάψει δανειακές συμβάσεις με το πιστωτικό ίδρυμα Societe Generale. Οι διαπραγματεύσεις του Ομίλου με τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα ολοκληρώθηκαν επιτυγχάνοντας την παράταση του χρόνου αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό κράτος δανείων με τις εν λόγω τράπεζες κατά έξη (6) έτη, ήτοι έως το Ό Όμιλος διατήρησε την εξαιρετική σχέση του με τους πελάτες του. 7

8 Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως Τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν λόγω της ευρύτερης οικονομικής κρίσης συνεχίζουν να έχουν σημαντική επίδραση στην πορεία των λειτουργικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου έχουν να κάνουν α) με την σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και β) την σημαντική καθυστέρηση είσπραξης των απαιτήσεων του από το Ελληνικό δημόσιο (κυρίως την επιστροφή του Φ.Π.Α.). Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπραχθούν εντός της τρέχουσας χρήσεως Έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης, δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο γεγονός που αντανακλά την υπεύθυνη στάση του Ομίλου σε μια εξαιρετικά δυσχερή οικονομική περίοδο. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με το τραπεζικό ίδρυμα Deutche Bank για την σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου. Η Διοίκηση του Ομίλου αναμένει ότι το σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων, θα στηρίξει τις αποφάσεις και τις προσπάθειες για επιχειρηματική ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Εταιρεία είναι καθαρά εξαγωγική (το 100% των πωλήσεων της πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος) ενώ έχει την απόλυτη στήριξη των διεθνώς αναγνωρισμένων πελατών αφήνοντας ανεπηρέαστη την εξέλιξη της. Δεν υπάρχουν λοιπά σημαντικά γεγονότα που να συνέβηκαν εντός της κλειόμενης χρήσεως και θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση. Συμπεράσματα / Προβλεπόμενη πορεία Ο Όμιλος τροποποιεί την επιχειρηματική του δομή ούτως ώστε να μπορεί να συνεχίσει την ομαλή και αποτελεσματική συνεργασία με τους πελάτες και τους χρηματοδότες του. Για το λόγο αυτό, έχει ξεκινήσει ενδελεχή διερεύνηση και διαβούλευση με κατεύθυνση την επίτευξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος. Οι επιβεβαιωμένες πωλήσεις του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα μήνες ξεπερνούν τα χιλ. Οι πραγματοποιημένες επενδύσεις και η αναπτυξιακή πολιτική του Ομίλου, αναμένεται κατά το τρέχον αλλά και τα επόμενα έτη να βελτιώσουν σημαντικά τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου. Ο Όμιλος ενισχύει τη θέση του στην επεξεργασία καπνού, με αποτέλεσμα η ικανοποίηση και η στήριξη των πελατών του να είναι πλέον εμφανής. Επιπλέον, ο Όμιλος 8

9 έχει αποδείξει την ικανότητά του να προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες και απαιτήσεις της παραγωγής και διανομής των προϊόντων καπνού ανατολικού τύπου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ικανός να αντέξει τον ανταγωνισμό με επιτυχία. Θεσσαλονίκη, 09 Μαρτίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΑΜΝΑΣ (Α.Δ.Τ. ΑΗ ) (Α.Δ.Τ. ΑΗ ) (Α.Δ.Τ. Χ ) (Α.Μ.Ο.Ε. 2876) 9

10 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.", οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 10

11 κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι το υπόλοιπο του εταιρικού και ενοποιημένου λογαριασμού του ενεργητικού "Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις", ποσού και αντίστοιχα, αφορά κυρίως προσωρινά εκπεστέες φορολογικά διαφορές που προέρχονται από έξοδα επόμενων χρήσεων, βάσει των τηρούμενων (φορολογικών) βιβλίων και στοιχείων των εταιρειών του Ομίλου, τα οποία εξοδοποιήθηκαν στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως αντίστοιχα. Η μελλοντική φορολογική ωφέλεια της Εταιρείας και του Ομίλου από τις εν λόγω προσωρινά εκπεστέες φορολογικά διαφορές προϋποθέτει τη δημιουργία επαρκών φορολογικών κερδών από τις εταιρείες του Ομίλου κατά τα επόμενα χρόνια. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε." και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 11

12 Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Θεσσαλονίκη, 08 Ιουνίου 2012 Delta Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, Καλλιθέα Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μαργαρίτα Κωνσταντία Βασιλειάδου Α.Μ. ΣΟΕΛ

13 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 13

14 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημείωση 1/1-1/1-1/1-1/1- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Πωλήσεις Μείον: Κόστος πωλήσεων 9 ( ) (79.536) (91.691) (62.037) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 11 (6.670) (6.107) (4.282) (4.071) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 12 (8.310) (3.549) (6.773) (2.701) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 13 (2.085) (4.213) (326) (655) Λειτουργικά απ οτελέσματα Κόστος χρηματοδότησης 14 (19.606) (17.806) (18.221) (17.387) Αποτελέσματα συνήθων εργασιών Έσοδα επενδύσεων (804) (166) Αποτελέσματα προ φόρων Φόρος εισοδήματος 16 (5.674) (2.382) (5.477) (2.635) Αποτελέσματα μετά φόρων Αποδιδόμενα σε: - Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας 272 (1.114) 0 0 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων: Επ ανεκτίμηση αξίας ακινήτων σε εύλογες αξίες Συναλλαγματικές διαφορές απ ό ενσωμάτωση θυγατρικών εξωτερικού Φόρος εισοδημάτων επί των λοιπών συνολικών εσόδων (1) (3.717) 0 (3.930) Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Αποδιδόμενα σε: - Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας 288 (959) 0 0 Κέρδη ανά μετοχή ( ανά μετοχή) Βασικά 17 11, ,5529 4,9986 2,2716 Οι σημειώσεις από την σελίδα 20 έως και την σελίδα 90 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 14

15 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση Πάγιο ενεργητικό Ενσώματες ακινητοπ οιήσεις Ασώματες ακινητοπ οιήσεις Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Επ ενδύσεις σε ακίνητα Μακροπ ρόθεσμες απ αιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απ αιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απ αιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά απ ό έκδοση μετοχών υπ έρ το άρτιο Αποθεματικά κεφάλαια Υπ όλοιπ ο κερδών (ζημιών) εις νέο (5.688) Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφ αλ αίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Αναβαλλόμενες φορολογικές υπ οχρεώσεις Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα Έσοδα κρατικών επ ιχορηγήσεων Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Δάνεια Μακροπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Βραχυπ ρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι σημειώσεις από την σελίδα 20 έως και την σελίδα 90 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 15

16 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά φορολογικών νόμων Αποθεματικό επανεκτίμηση ς παγίων σε εύλογες αξίες Υπόλοιπο εις νέο Συναλλαγματι κές διαφορές θυγατρικών εξωτερικού Δικαιώματα τρίτων Σύνολο Αναθεωρημένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 2010 μετά απ ό φόρους (98) (959) Ενσωμάτωση νέας θυγατρικής εταιρείας Αναθεωρημένα υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α (40) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α (40) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 2011 μετά απ ό φόρους Δηλωθέντα μερίσματα (144) Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α Οι σημειώσεις από την σελίδα 20 έως και την σελίδα 90 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 16

17 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά φορολογικών νόμων Αποθεματικό επανεκτίμηση ς παγίων σε εύλογες αξίες Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο Αναθεωρημένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α (12.253) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 2010 μετά απ ό φόρους Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α (5.688) Αναθεωρημένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (Σημείωση 7.2.3) (5.688) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 2011 μετά απ ό φόρους Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α Οι σημειώσεις από την σελίδα 20 έως και την σελίδα 90 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 17

18 Κατάσταση Ταμειακών Ροών ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-1/1-1/1-1/1- Κέρδη προ φόρων Πλέον (μείον) προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Ζημιές (κέρδη) απ ό εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (23) 536 (158) (1.019) Έσοδα (έξοδα), κέρδη (ζημιές) αντιστροφής πρόβλεψης αναδιοργάνωσης Απόσβεση εσόδων επ ιχορηγήσεων παγίων (51) (51) (51) (51) Ζημιές (Κέρδη) απ ό επ ανεκτίμηση ιδιοχρησιμοπ οιούμενων ακινήτων (0) 939 (0) 41 Ζημιές (Κέρδη) απ ό επ ανεκτίμηση επ ενδυτικών ακινήτων (134) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) απ οθεμάτων (21.638) (25.039) (26.190) (25.350) Μείωση / (αύξηση) απ αιτήσεων (45.699) (37.521) (24.655) (30.050) Μείωση / (αύξηση) μακροπ ροθέσμων απ αιτήσεων 434 (483) (48) 20 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (9.809) (Μείον): Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (19.623) (17.828) (18.225) (17.401) Καταβεβλημένοι φόροι (1.990) (1.480) (1.985) (1.292) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (36.981) (33.830) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Απ όκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (140) Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (5.305) (5.635) (949) (671) Εισπ ράξεις απ ό πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.767) (3.887) (509) 771 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: Αυξήσεις (μειώσεις) τραπ εζικών υποχρεώσεων (6.107) (14.439) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (6.107) (14.439) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ) 314 (11.190) (10.997) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως Οι σημειώσεις από την σελίδα 20 έως και την σελίδα 90 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 18

19 Περιγραφή της Επιχείρησης Διοικητικό Συμβούλιο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ (Αντιπρόεδρος) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (Αντιπρόεδρος) ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ (Μέλος) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ (Μέλος) ΣΥΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Μέλος) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Μέλος) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Μέλος) ΠΑΝΑΓΙΩΤHΣ ΓΙΑΤΑΓΑΤΖΙΔΗΣ (Μέλος) Έδρα Εταιρείας: 26ης Οκτωβρίου αρ Θεσσαλονίκη Ελλάδα ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 31161/62/Β/94/0125 Ελεγκτική Εταιρεία: Delta Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Αχιλλέως 8 & Λάμπρου Κατσώνη Καλλιθέα Ελλάδα 19

20 1. Η Επιχείρηση 1.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Ο Όμιλος Εταιρειών ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εμπορία καπνών δυτικού και ανατολικού τύπου. Η έδρα της Μητρικής Εταιρείας του Ομίλου είναι στην Θεσσαλονίκη Τ.Θ , επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αρ. 43, Τ.Κ Στόχος της Εταιρείας είναι η μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις μεταβολές στις αγοραστικές τους συνήθειες καθώς και στις επιχειρησιακές τους ανάγκες. Παράλληλα θα συνεχίσουμε να τους προμηθεύουμε υψηλής ποιότητας ποικιλίες καπνού και πρωτοποριακές λύσεις. 1.2 Η Επιχείρηση Η Εταιρεία αγοράζει, επεξεργάζεται, συσκευάζει και αποθηκεύει καπνό, για λογαριασμό παραγωγών τσιγάρου σε όλο τον κόσμο. Επίσης, παρέχουμε τεχνογνωσία και βοήθεια για την καλλιέργεια καπνού, σε αυξανόμενο αριθμό αγορών. Τα έσοδα μας προέρχονται κυρίως από πωλήσεις επεξεργασμένου καπνού καθώς και από διάφορα έξοδα που χρεώνονται για την επεξεργασία και τη παροχή λοιπών υπηρεσιών (π.χ. αποθήκευση) προς τους παραγωγούς των προϊόντων καπνού. Δεν παράγουμε τσιγάρα ή άλλα παρεμφερή προϊόντα καπνού. Εμπορευόμαστε κυρίως ποικιλίες καπνού (oriental, flue-cured και burley) που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μάρκες τσιγάρων. Αγορά Αγοράζουμε καπνό απευθείας από τους αγρότες αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο για το εάν οι ποσότητες και η ποιότητα του αγορασθέντος καπνού ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας, βάσει των συμβάσεων που έχουμε υπογράψει με αυτούς. Οι συμφωνίες μας με του προμηθευτές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τις προβλέψεις μας για το μέλλον της προσφοράς και της ζήτησης, την τοπική ιστορική πρακτική και την διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Σε ορισμένες περιοχές παρέχουμε σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και λοιπά προϊόντα σχετικά με τη καλλιέργεια καπνού. Στη συνέχεια, οι προμηθευτές χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα για την καλλιέργεια του καπνού, τον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι βάσει συμβολαίων να αγοράσουμε. 20

21 Οι γεωπόνοι μας διατηρούν συχνή επαφή με τους προμηθευτές, πριν και κατά τη διάρκεια των περιόδων ανάπτυξης και ωρίμανσης του καπνού, για την παροχή τεχνικής βοήθειας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης της καλλιέργειας. Ως αποτέλεσμα των διαφόρων παραγόντων, όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, δεν είναι όλοι οι προμηθευτές σε θέση να διευθετήσουν το συνολικό ποσό των ληφθέντων προκαταβολών μέσω παράδοσης του καπνού σε ένα δεδομένο έτος συγκομιδής. Καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου των καλλιεργειών, παρακολουθούμε τα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα των προμηθευτών να παραδώσουν την συμφωνημένη ποσότητα καπνού. Επεξεργασία Επεξεργαζόμαστε τον καπνό ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του κάθε πελάτη ως προς την ποιότητα, την απόδοση, τα χημικά συστατικά, το μέγεθος των φύλλων, τη περιεκτικότητα σε υγρασία και σε άλλα χαρακτηριστικά. Ο ακατέργαστος καπνός είναι ένα ευπαθές αγαθό, που πρέπει να επεξεργαστεί μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα για να αποτραπεί τυχόν ζύμωση ή επιδείνωση της ποιότητάς του. Η επεξεργασία των φύλλων καπνού διευκολύνει την αποστολή του και αποτρέπει την αλλοίωση του, κάτι που θεωρείται ως βασική υπηρεσία στους πελάτες μας, καθώς η ποιότητα του μεταποιημένου καπνού σε φύλλα επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος. Ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις παραγωγής μας βρίσκονται κοντά στις κύριες πηγές παραγωγής καπνού. Η επεξεργασία καπνού πραγματοποιείται σε πέντε (5) ιδιόκτητες εγκαταστάσεις καθώς και στις εγκαταστάσεις ενός (1) τρίτου. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις βρίσκονται σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο και συγκεκριμένα στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στη Π.Γ.Δ.Μ., στην Ελλάδα, στη Μολδαβία και στην Ινδία. Με την άφιξη των πρώτων υλών στις εν λόγω εγκαταστάσεις, πραγματοποιείται ποιοτική κατηγοριοποίηση αυτών. Στη συνέχεια, η μεγαλύτερη ποσότητα καπνού αναμιγνύεται με σκοπό να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πελάτη όσον αφορά το χρώμα, το σώμα και τη χημεία του, αλέθεται με σκοπό να αφαιρεθεί ο μίσχος από τα φύλλα και επεξεργάζεται περεταίρω με σκοπό την παραγωγή λωρίδων καπνού και την απομάκρυνση τυχών υπολειμμάτων. Ο επεξεργασμένος καπνός αποξεραίνεται, προκειμένου να αφαιρεθεί η περιττή υγρασία ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί από τους πελάτες μας ή εμάς για μεγάλες χρονικές περιόδους. Στη συνέχεια, φύλλα, δέσμες, λωρίδες ή μίσχοι και υπολείμματα πακετάρονται σε χαρτοκιβώτια ή δέματα για αποθήκευση ή αποστολή. Τα πακεταρισμένα καπνά (oriental, flue-cured και burley) συνήθως αποστέλλονται στις χώρες εξαγωγής μέσω 21

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα