ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι µέλη ή που δύνανται να είναι µέλη του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου. ΦΕΚ Β 1414/ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας (163/Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 3. Τις διατάξεις του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/ Α ). 4. Την από Ζ Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 13/ ). 5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελµατική οργάνωση των εργοδοτών µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία µισθωτών. 6. Τα από και αιτήµατα της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.) 7. Τη σχετική γνωµοδότηση του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α'/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών». 9. Την υπ αριθµ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισµό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β ). 10. Την υπ1 αριθµ / (ΦΕΚ 1/Β71Ζ1.2008) κοινή απόφαση του 1

2 Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι δηµοσιογράφοι που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι µέλη ή που δύνανται να είναι µέλη του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου. Περιοδικό κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 1092/1938, είναι κάθε έντυπο το οποίο εκδίδεται µία φορά τουλάχιστον ανά τρίµηνο σε τακτικές εκδόσεις και του οποίου το εν γένει περιεχόµενο δεν δύναται να προσδώσει την κατά το άρθρο 4 του ίδιου νόµου έννοια της εφηµερίδας. Άρθρο 2 Αποδοχές α) Βασικοί µισθοί Ειδικότητα από Εσωτερικοί δηµοσιογράφοι 847,6 ευρώ 873,02 ευρώ 925,40 ευρώ Εξωτερικοί δηµοσιογράφοι 784,16 ευρώ 807,68 ευρώ 856,14 ευρώ β) Επιδόµατα υπολογιζόµενα επί των βασικών µισθών: Ι. Επίδοµα τριετιών σε ποσοστό 10% για κάθε µία από τις τέσσερις πρώτες και 5% για κάθε µία από τις υπόλοιπες οκτώ τριετίες. II. Επίδοµα σπουδών: Στους πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ηµεδαπής ή αλλοδαπής χορηγείται για κάθε έτος σπουδών επίδοµα 5% και µέχρι τέσσερα (4) έτη συνολικά σπουδών. III. Επίδοµα συνθηκών εργασίας: Σε όσους συντάκτες απασχολούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικές οθόνες οπτικής απεικόνισης καταβάλλεται επίδοµα 5%. IV. Επίδοµα οικογενειακό: 1) Γάµου 10%. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους άγαµους γονείς καθώς και στους ευρισκόµενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 1849/1989). 2) Παιδιών σε ποσοστό 5% για το καθένα, το οποίο καταβάλλεται µέχρι συµπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται µέχρι συµπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειµένου για παιδιά που 2

3 χαρακτηρίζονται από αρµόδια υγειονοµική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδοµα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα αυτή. V. Επίδοµα θέσης σε ποσοστό 17% για τους διευθυντές, διευθυντές σύνταξης και αρχισυντάκτες και σε ποσοστό 10% για τους συντάκτες - υπευθύνους (Προϊσταµένους) Τµηµάτων. Άρθρο 3 Αναγνώριση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας Ως τέτοια αναγνωρίζεται η διανυθείσα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή σύµβαση έργου στο επάγγελµα του δηµοσιογράφου σε οποιονδήποτε εργοδότη αρκεί τούτο να βεβαιώνεται µε βεβαίωση προϋπηρεσίας ή από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του οικείου ταµείου ασφαλίσεως. Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει γνώση της προϋπηρεσίας του κάθε εργαζόµενου Άρθρο 4 Οι προσλαµβανόµενοι για πρώτη φορά σε περιοδικά ως συντάκτες, εφόσον δεν έχουν προϋπηρεσία, θα παίρνουν ως συµβολικό µισθό µαθητείας το βασικό µισθό για τους υπαλλήλους που προβλέπεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και θα ασφαλίζονται στο ΤΑΙΣΥΤ αµέσως µόλις προσληφθούν. Ο χρόνος µαθητείας δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση να ξεπερνάει τους τρεις (3) µήνες, ύστερα από την πάροδο των οποίων θα πρέπει να εντάσσονται πλέον στην παραπάνω µισθολογική κλίµακα. Άρθρο 5 Χρονικά όρια α) Οι ώρες εργασίας ανέρχονται στις 40 την εβδοµάδα. Εφόσον όµως σε κάθε εκδοτική επιχείρηση έχει συµφωνηθεί να ισχύουν λιγότερες ώρες απασχόλησης, µε εσωτερικό κανονισµό, έθιµο, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατοµική σύµβαση κ.λ.π, ακολουθείται η συµφωνία. β) Για την αµοιβή της εργασίας καθ' υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά την νύκτα ( ) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και µε νόµο αργίες ή µε άλλες ρυθµίσεις καθιερωθείσες ηµέρες αργίας, ισχύουν οι πάγιες ρυθµίσεις του εργατικού δικαίου. γ) Ως ηµέρες υποχρεωτικής αργίας, καθιερώνονται για τους συντάκτες του περιοδικού τύπου, η Καθαρή ευτέρα, η 2η ηµέρα του Πάσχα, η Μεγάλη 3

4 Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο καθώς και οι γιορτές των Θεοφανείων, της 25ης Μαρτίου, του Αγίου Πνεύµατος, της 28ης Οκτωβρίου και της 26ης εκεµβρίου. δ) Άδεια αναψυχής: Χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν. 539/1945 των ν. 1346/1983, 549/1977 και του άρθρου 1 του ν. 3302/2004. Το επίδοµα αδείας καταβάλλεται σύµφωνα µε την παρ. 1 β του άρθρου 3 του ν. 4504/66 σε συνδυασµό µε τον ν. 1346/83 άρθρο 1. Συντάκτης που τυχόν αναπληρώνει άλλο συντάκτη κατά την κανονική ετήσια άδεια του, δικαιούται να λάβει πρόσθετη αµοιβή, ανάλογη µε τις ηµέρες αναπληρώσεως. Η αµοιβή αυτή υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές του αναπληρούντος, όπως καθορίζονται από την παρούσα (βασικός µισθός και επιδόµατα). Το επίδοµα αναπλήρωσης, των συντακτών, οι οποίοι βρίσκονται σε κανονική άδεια και το οποίο προβλέπεται στην παρούσα, θα καταβάλλεται µόνο για τις ηµέρες της κανονικής άδειας ανάπαυσης που προβλέπει ο νόµος. ε) Άδεια γάµου και γεννήσεως τέκνου, άδεια µητρότητας, άδεια γονική ανατροφής παιδιού, άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιού, άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών, άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών, άδεια απουσίας για επίσκεψη του σχολείου των παιδιών τους µε σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης καθώς και άδεια εξετάσεων των σπουδαστών και φοιτητών χορηγούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και κάθε νόµου ευνοϊκότερου των προηγούµενων. Οι ισχύοντες νόµοι για τα ανωτέρω θέµατα είναι: 1307/1983, 1483/1984, 1346/1983, 2639/1998, 2874/2000 και 3144/2003. στ) Συντάκτης τυχών υποτροφίας εκ µέρους του Κράτους ή ετέρου γνωστού οργανισµού ή ιδρύµατος, δικαιούται να απουσιάζει εκ της εργασίας του, θεωρούµενος ως τελών εν αδεία άνευ αποδοχών, και επανέρχεται µετά το πέρας της υποτροφίας στην εργασία του εφόσον η λόγω αυτού απουσία του έγινε µε την έγκριση της ΕΣΠΗΤ και διήρκεσε ουχί πλέον του έτους, ο δε εργοδότης προειδοποιήθηκε εγγράφως για την απουσία και την σύµφωνη γνώµη της ΕΣΠΚΤ, έναν τουλάχιστον µήνα νωρίτερα. ζ) Για όσα θέµατα δεν καλύπτει η παρούσα, εφαρµόζονται για τους εργαζόµενους όλες οι θεσµικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν. 4

5 Άρθρο 6 Προσαύξηση αµοιβής των µερικώς απασχολουµένων Καταβάλλεται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 2874/2000 της οποίας το κείµενο έχει ως εξής: Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α'), που αντικατέστησε το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α'), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αποδοχές των µερικώς απασχολούµενων µισθωτών προσαυξάνονται κατά επτάµισι τοις εκατό (7,5%), εφόσον αµείβονται µε το κατώτατο, κατά τις κείµενες διατάξεις, όριο αποδοχών και το ωράριο απασχόλησης τους είναι µικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ηµερησίως». Άρθρο 7 Λοιπά θέµατα - Γενικά θέµατα α) Η απασχόληση στα µηχανήµατα νέας τεχνολογίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης τους, για όσους έχουν πρόβληµα όρασης και γενικά εφόσον από την απασχόληση αυτή δηµιουργείται οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας για τους εργαζοµένους, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον αρµόδιο γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ και ένα γιατρό του εργοδότη και σε περίπτωση διαφωνίας από ιευθυντή Πανεπιστηµιακής Κλινικής ή Κλινικής του ΕΣΥ της αντίστοιχης ειδικότητας. β) Σε περίπτωση θανάτου του συντάκτη, πριν αυτός συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από το έντυπο που εργαζόταν τα 40% της αποζηµίωσης του ν. 2112/1920 όπως ισχύει σήµερα. γ) Ο συντάκτης δικαιούται για σοβαρούς λόγους να αρνηθεί την εκτέλεση δηµοσιογραφικής αποστολής σε ζώνες πολεµικών επιχειρήσεων ή εµφυλίου πολέµου, περιοχές δοκιµαζόµενες από θεοµηνίες, ή περιοχές όπου ενδηµούν επιδηµίες. Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω συµµετοχής του σε αποστολή σε µία από τις παραπάνω έχασε τη ζωή του ή κατέστη ολικά ανίκανος για εργασία, το περιοδικό είναι υποχρεωµένο να του καταβάλλει, µε βάση τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές του κατά τον χρόνο επελεύσεως του περιστατικού αποζηµίωση ίση µε: 1. αποδοχές τριών (3) χρόνων, εάν λόγω τούτου κατέστη ολικά ανίκανος για εργασία ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση ή απεβίωσε και άφησε παιδιά που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. β εδαφ. IV (2) 5

6 της παρούσας ή προστατευόµενους γονείς. Η αποζηµίωση αυτή µειώνεται ανάλογα σε περίπτωση που οι ανωτέρω (παιδιά και γονείς) πάψουν να έχουν τις προϋποθέσεις αυτές. 2. αποδοχές ενός (1) χρόνου εάν λόγω τούτου (του περιστατικού) απεβίωσε και άφησε σύζυγο. Η αποζηµίωση µειώνεται ανάλογα σε περίπτωση διακοπής της χηρείας. Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συµµετοχής του σε αποστολή σε µία από τις παραπάνω περιοχές του άρθρου αυτού, κατέστη µερικά ανίκανος για εργασία δικαιούται σαν αποζηµίωση τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές του, όπως ανωτέρω προσδιορίζονται, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα του για εργασία, χωρίς να υπερβαίνει: - τον 1 µήνα για συντάκτες µε υπηρεσία στο ίδιο περιοδικό µέχρι 4 χρόνια. - τους 3 µήνες για συντάκτες µε υπηρεσία στο ίδιο περιοδικό από 4 έως 10 χρόνια. - τους 4 µήνες για συντάκτες µε υπηρεσία στο ίδιο περιοδικό από 10 έως 15 χρόνια. - τους 12 µήνες για συντάκτες µε υπηρεσία στο ίδιο περιοδικό πέρα από τα 15 χρόνια. Η ανωτέρω ανικανότητα για εργασία θα διαπιστώνεται από τον γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ και από έναν γιατρό που θα ορίζει ο εργοδότης στο περιοδικό του οποίου απασχολείται ο συντάκτης. Αν οι δύο αυτοί γιατροί διαφωνήσουν θα αποφαίνεται οριστικά ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η ανικανότητα του συντάκτη. Η αποζηµίωση των προηγούµενων άρθρων θα καταβάλλεται σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, ισάριθµες µε τους µήνες αποζηµιώσεως, και είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση της εφηµερίδας απέναντι στο συντάκτη ή τους κληρονόµους του, δεν συµψηφίζεται δε µε τα ποσά τα οποία αυτός ή οι κληρονόµοι του θα πάρουν συνεπεία υποχρεωτικής από το νόµο ασφαλίσεως του. Το περιοδικό απαλλάσσεται των ανωτέρω υποχρεώσεων εφόσον ασφαλίσει τον συντάκτη σε ασφαλιστική εταιρεία της εκλογής της και για ποσό ίσο µε την προβλεπόµενη αποζηµίωση. δ) Εκτός έδρας: Οι συντάκτες που αποστέλλονται εκτός έδρας πρόσκαιρα για εκτέλεση εργασίας, δικαιούνται πλην των οδοιπορικών εξόδων και πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε την υπ αριθ /46 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας που έχει ως εξής: 6

7 «Αποζηµίωση για κάθε διανυκτέρευση εκτός έδρας ίση µε το 1/25 του εκάστοτε µηνιαίου µισθού. Σε περίπτωση που παρέχεται από τον εργοδότη τροφή και κατοικία καταβάλλεται µόνο το % της αποζηµίωσης αυτής. Εάν παρέχεται µόνο τροφή καταβάλλεται το ΛΑ αυτής και εάν παρέχεται µόνο κατοικία καταβάλλονται τα 4/5 της αποζηµίωσης αυτής. Άρθρο 8 Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόµενες αποδοχές και άλλοι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµο, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε,.Α, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή από ατοµικές συµβάσεις εργασίας καθώς και παροχές εξ1 ελευθεριότητας δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Άρθρο 9 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από Άρθρο 10 Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Άρθρο 11 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 7

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηµοσιογράφων - µελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - µελών του ΣΕΠΤ (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1 ΦΕΚ: Β 1119 20060817 Τίτλος Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύµατα, Οργανισµοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - µελών της Ε.Π.Η.Ε.Α., πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθµούς Αθηνών µέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι..

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ : Αθήνα 29 Μαΐου 2003 Αριθ.Πρωτ.: 14765 Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: ΠΚ 21/11-4-11)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: ΠΚ 21/11-4-11) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του α.ν. 89/67 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στην Αθήνα σήµερα 28 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα.

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. Προς: 1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), Φιλοποίμενος 51, Πάτρα. 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. 3. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π),

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού που απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και οίκους ευγηρίας περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 3 Α.1.1. Ενιαίο Μισθολόγιο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ενώσεως Αγροτικών Συν/σµων Πεζών (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 12/20-09-2004) Στην Καλλονή σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερµαστών, Θερµαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 113/5-9-08)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 113/5-9-08) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Του Υπαλληλικού Προσωπικού Των Εργαζόµενων Στα Γραφεία Ταξιδιών Και Τουρισµού Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης του Πρόεδρου, των μελών, του γραμματέα, των αναπληρωτών τους και όλων όσων μετέχουν στις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΛΟΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) Στο Πικέρμι σήμερα την 27/6/2006 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΑΠΕ», που εδρεύει επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα