ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη Προς: 1. Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, Χαλκοκονδύλη 15, Αθήνα 2. Σύνδεσµος Αντιπροσώπων-Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρµάκων, Λεωφ. Μεσογείων 198, Χολαργός ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2005 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε Επιχειρήσεις µέλη του Συνδέσµου Αντιπροσώπων - Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρµάκων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 16/ ) Στην Αθήνα σήµερα την 15 Απριλίου 2005, ο κατά το νόµο 1876/90 Μεσολαβητής- ιαιτητής του Ο.ΜΕ.. Χρήστος Καρατζάς, που επιλέχθηκα ιαιτητής στην κρινοµένη υπόθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του παραπάνω νόµου και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών - ιαιτητών Ο.ΜΕ.., ύστερα από την αριθµ. 09 / αίτηση του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, προκειµένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ αφενός του αιτούντος Συλλόγου των εργαζοµένων και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρµακαποθηκαρίων, β) Σύνδεσµος Αντιπροσώπων- Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρµάκων και γ) Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρµακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων και που αφορά στους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων-µελών του αιτούντος Συλλόγου που εργάζονται σε επιχειρήσεις-µέλη των παραπάνω εργοδοτικών οργανώσεων. Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή της δια της διαιτησίας επιλύσεως της συλλογικής αυτής διαφοράς εργασίας, έγινε από την εργατική πλευρά επειδή οι εργοδοτικές 1

2 αυτές οργανώσεις δεν απεδέχθησαν την κατά το άρθρο 15 του Ν.1876/90 Πρόταση του Μεσολαβητή που τους υποβλήθηκε για την υπογραφή της συλλογικής συµβάσεως εργασίας που ζητήθηκε από την πλευρά των εργαζοµένων. Κατά την πρώτη κοινή συνάντησή µας που έγινε στα γραφεία του Ο.ΜΕ.. την οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων δήλωσαν ότι κατά το στάδιο της Μεσολαβήσεως είχαν παραιτηθεί όσον αφορά στην αίτησή τους για υπογραφή ΣΣΕ προκειµένου για τις εργοδοτικές οργανώσεις: α) Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοβιοµηχανίας και β) Σύνδεσµο Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων και ήδη παραιτούνται όσον αφορά και τις εργοδοτικές οργανώσεις: α) Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρµακαποθηκαρίων και β) Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρµακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων και εποµένως η συλλογική αυτή διαφορά εργασίας περιορίζεται και θα αφορά µόνο τα µέλη του αιτούντος συλλόγου των εργαζοµένων και από την πλευρά των εργοδοτών µόνο τις επιχειρήσεις του Συνδέσµου Αντιπροσώπων-Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρµάκων, εκπρόσωποι των οποίων και παρέστησαν κατά την παραπάνω κοινή συνάντησή µας, όπως ονοµαστικά αναφέρονται στο σχετικό Πρακτικό ιαιτησίας. Ύστερα από σχετικές διαπραγµατεύσεις οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής οργανώσεως δέχθηκαν, για ικανοποίηση του αιτήµατος των εργαζοµένων, να προτείνουν στη διοίκηση του Συνδέσµου που εκπροσωπούν να υπογραφεί ΣΣΕ µε το ίδιο περιεχόµενο της από ΣΣΕ, η οποία αφορά στους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-µέλη του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος για τα έτη 2004 και 2005 µε την επιφύλαξη όµως της διατάξεως που αφορά την αµοιβή των εργαζοµένων για την παροχή εργασίας εκτός έδρας. Την πρόταση αυτή απεδέχθησαν οι παριστάµενοι εκπρόσωποι των εργαζοµένων και αναβλήθηκε η περαιτέρω συζήτηση προκειµένου να ενηµερωθούν οι διοικήσεις τους και να ορισθεί νέα συνάντηση για την τελική υπογραφή του κειµένου που συµφωνήθηκε. Παρά όµως τις συνεχείς οχλήσεις των εργαζοµένων αλλά και του υποφαινοµένου προς την εκπρόσωπο της εργοδοτικής πλευράς για επίσπευση των διαδικασιών και την υπογραφή της ΣΣΕ που συµφωνήθηκε, µέχρι σήµερα δεν υπήρξε η αναµενοµένη ανταπόκριση και έτσι καθίσταται επιβεβληµένη η έκδοση της Α αυτής που ζητήθηκε από την πλευρά των εργαζοµένων. Στην απόφαση αυτή κατέληξα αφού έλαβα υπόψη: 1) τις απόψεις των εκπροσώπων των µερών που παραστάθηκαν κατά τις παραπάνω κοινές συναντήσεις µας, 2) τα αιτήµατα του σχεδίου της ΣΣΕ που κατέθεσαν οι εργαζόµενοι, 2

3 3) την πρόθεση των εκπροσώπων των εργοδοτών να αποδεχθούν τα αιτήµατα της εργατικής πλευράς στο βαθµό που αυτά έγιναν αποδεκτά στη ΣΣΕ που υπογράφθηκε για τους κτηνιάτρους που απασχολούνται σε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές αντίστοιχες επιχειρήσεις, 4) το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του αιτούντος συλλόγου δήλωσαν ότι αποδέχονται να ορισθεί ηµεροµηνία ενάρξεως της πρώτης αυτής συλλογικής ρυθµίσεως στο χώρο των επιχειρήσεων µελών της εργοδοτικής οργανώσεως που παρίσταται, η και να ορισθεί η ισχύς της µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους Όσον αφορά το αίτηµα της εργοδοτικής πλευράς να µην αναφερθεί στην απόφαση αυτή η διάταξη για την εκτός έδρας αµοιβή των εργαζοµένων, όταν παρέχεται τέτοια εργασία, κρίνεται ότι δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών από µόνη της η αναφορά ή µη αυτής στην παρούσα εφόσον η σχετική διάταξη αναφέρεται ακριβώς και κατά λέξη στη σχετική διάταξη της ΚΥΑ 21091/1946 και εποµένως δεν επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, εφόσον η διάταξη αυτή είναι υποχρεωτικά εφαρµοστέα σε οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Για τους λόγους αυτούς Για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που προέκυψε µεταξύ του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου αφενός και του Συνδέσµου Αντιπροσώπων- Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρµάκων αφετέρου και που αφορά στους όρους αµοιβής και εργασίας των κτηνιάτρων που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε επιχειρήσεις µέλη της παραπάνω εργοδοτικής οργανώσεως η απόφασή µου έχει ως εξής : Άρθρο 1 Στις διατάξεις της αποφάσεως αυτής υπάγονται οι κτηνίατροι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία µε αµοιβή σε επιχειρήσεις που είναι µέλη του Συνδέσµου Αντιπροσώπων-Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών φαρµάκων όλης της χώρας. Άρθρο 2 Οι βασικοί µισθοί των κτηνιάτρων που υπάγονται στην παρούσα καθορίζονται από , και όπως ο παρακάτω πίνακας: Από Από Από 1/9/04 1/1/05 1/9/05 Πρόσληψη (0-1 έτη) 908,48 935,73 963,81 Μετά τη συµπλήρωση 1-3 ετών 975, , ,13 3

4 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Άρθρο 3 Επιδόµατα Στους υπαγοµένους στη Α αυτή µισθωτούς χορηγούνται κατά περίπτωση, πέραν των παραπάνω βασικών τους µισθών, και τα εξής επιδόµατα : α) Μεταπτυχιακών Σπουδών Στους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων (MASTER ή PHD ή άλλων ισότιµων) αναγνωρισµένων ιδρυµάτων του εξωτερικού ή εσωτερικού αναγνωρίζεται για το θέµα της αµοιβής τους, επιπλέον προϋπηρεσία δύο ή και τεσσάρων ετών αντίστοιχα. β) Ξένης Γλώσσας Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 6% συνολικά στους Κτηνίατρους, που κατέχουν τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα, µε την προϋπόθεση ότι τη χρησιµοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. γ) Γάµου Στους εγγάµους µισθωτούς άνδρες και γυναίκες που υπάγονται στη Α αυτή χορηγείται επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10%. Το επίδοµα αυτό χορηγείται επίσης και στους χήρους-ρες, διαζευγµένους-νες καθώς και τις άγαµες µητέρες µε τις προϋποθέσεις του Ν.1849/89. 4

5 δ) Τέκνων Χορηγείται επίδοµα τέκνων, κατά το ποσοστό 5% για το καθένα, εφ όσον είναι κάτω των 18 ετών, άγαµα και δεν εργάζονται. Σε περίπτωση που τα τέκνα αυτά σπουδάζουν πραγµατικά σε σχολές αναγνωρισµένες από το Κράτος, που η φοίτηση σ αυτές παρέχει δικαίωµα αναβολής για κατάταξη στο στράτευµα, το επίδοµα αυτό τέκνου συνεχίζεται µέχρι ηλικίας 25 ετών. ε) Ανθυγιεινής Εργασίας Στους κτηνιάτρους που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται σε χώρους όπου χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας στο λοιπό προσωπικό, το επίδοµα αυτό χορηγείται και σ αυτούς στο ίδιο ποσοστό, υπολογιζόµενο δε στους παραπάνω βασικούς µισθούς. στ) Υπευθυνότητας α) Στους κτηνιάτρους που έχουν οριστεί από την επιχείρηση ή από τον εργοδότη ως υπεύθυνοι ή προϊστάµενοι τµηµάτων, χορηγείται επίδοµα υπευθυνότητας σε ποσοστό 20% επί του βασικού µισθού. β) Το ως άνω επίδοµα σε ποσοστό 20% επί του βασικού µισθού χορηγείται και σε κτηνιάτρους που εργάζονται στις αµιγώς εµπορικές επιχειρήσεις και έχουν ορισθεί υπεύθυνοι κατά νόµο. ζ) ιαχειριστικών Λαθών Στους κτηνιάτρους που τυχόν απασχολούνται και µε εισπράξεις ή πληρωµές χορηγείται επίδοµα λαθών και καθορίζεται σε ποσοστό 17%. Άρθρο 4 Λοιποί Όροι Εργασίας α) Συµψηφισµός Όλα τα παραπάνω επιδόµατα και όσα τυχόν ισχύουν από προηγούµενες ρυθµίσεις του κλάδου, υπολογίζονται στους νέους µισθούς που προβλέπει η παρούσα Α και συµψηφίζονται µε τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες αποδοχές. β) Προϋπηρεσία Κτηνιάτρων Ως υπηρεσία για την εφαρµογή της παρούσας θεωρείται το σύνολο απασχολήσεως µε την ιδιότητα του κτηνιάτρου πτυχιούχου ανώτατης σχολής στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη ( ηµόσιο, Ν.Π..., Ο.Τ.Α. ή φυσικό πρόσωπο) µε εξαρτηµένη εργασία. Η προϋπηρεσία στο ηµόσιο, ΝΠ, ΝΠΙ, ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο µε εξαρτηµένη εργασία, προσµετρείται από την ηµέρα που θα προσκοµισθούν στον εργοδότη τα δικαιολογητικά µε τα οποία αποδεικνύεται 5

6 αυτή. Ως προϋπηρεσία θεωρείται επίσης η άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος κτηνιάτρου σε αντικείµενο συναφές µε το είδος της επιχείρησης στην οποία προσλαµβάνεται. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας ΟΥ και του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. γ) Εκτός Έδρας Υπηρεσία Η εκτός έδρας υπηρεσία του Κτηνιάτρου πτυχιούχου ανώτατης σχολής αµείβεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που αναφέρονται στους εργαζοµένους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, και συγκεκριµένα της υπ αρ /2990/1946 Κ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας που έχει ως ακολούθως: «Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές διατάξεις, που αποστέλλεται εκτός έδρας πρόσκαιρα για εργασία καταβάλλεται, πέρα των οδοιπορικών εξόδων, και πρόσθετη αποζηµίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση που ισούται µε το εκάστοτε νόµιµο ηµεροµίσθιο ή µε το 1/25 του εκάστοτε νόµιµου µηνιαίου µισθού προκειµένου για µισθωτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρέχει στο µισθωτό που αποστέλλει εκτός έδρας τροφή και κατοικία, καταβάλλεται µόνο το ¼ της ανωτέρω αποζηµίωσης. Σε περίπτωση που παρέχεται µόνο τροφή καταβάλλεται µόνο το ½ αυτής, και εάν παρέχεται µόνο κατοικία καταβάλλονται τα 4/5 αυτής. δ) Θεσµικοί Όροι Όλοι οι θεσµικοί όροι των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ ισχύουν και εφαρµόζονται και για τους υπαγοµένους στη Α αυτή µισθωτούς. ε) Συνεχής Επιµόρφωση Αναγνωρίζεται η χρησιµότητα της συνεχούς επιµορφώσεως των κτηνιάτρων που υπάγονται στην παρούσα καθώς και η συµβολή της στον εκσυγχρονισµό των µεθόδων και της παραγωγικής διαδικασίας. Γι αυτό η εργοδοτική οργάνωση που δεσµεύεται από την Α αυτή αναλαµβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα µέλη της στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους κτηνιάτρους την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεµιναρίων που έχουν σχέση µε την επιστήµη τους και το συγκεκριµένο αντικείµενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που η συµµετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άµεση σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους, η οργάνωση των εργοδοτών προτρέπει τα µέλη της να αναλαµβάνουν την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής τους σ αυτές τις 6

7 εκδηλώσεις. στ) Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδροµής Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή της µισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών του Κτηνιατρικού Συλλόγου. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται έγγραφη δήλωση του συλλόγου προς κάθε επιχείρηση µέλος της εργοδοτικής οργανώσεως και δεσµεύεται από τη.α. αυτή. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιείται το πόσο της συνδροµής, η συχνότητα της παρακρατήσεως (π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και ο Τραπεζικός Λογαριασµός στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του Συλλόγου. Η δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται, όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Συλλόγου θα δηλώσουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, µπορεί να γίνει και µέσω του Συλλόγου. Άρθρο 5 Αρχή Ευνοϊκότερης Ρυθµίσεως Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόµους, ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε.,.Α., Εσωτερικούς Κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. Άρθρο 6 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου 2004 Ηµεροµηνία έκδοσης ιαιτητικής Απόφασης: Αθήνα, 10 Ιουνίου 2005 Ο ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 7

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα.

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. Προς: 1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), Φιλοποίμενος 51, Πάτρα. 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. 3. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών όλης της χώρας Π.Κ. 49/21-6-2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

IAITHTIKH AΠOΦAΣH Aριθ. 34/2001. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

IAITHTIKH AΠOΦAΣH Aριθ. 34/2001. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Oµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων ΙΧΦ μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων και των οδηγών ανεφοδιαστών αεροσκαφών με καύσιμο, οι οποίοι εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στο βασικό Π.Δ. 340/1998 που αναφέρεται γενικώς στο «ευαγγέλιο» του λογιστή φοροτεχνικού καθώς και στην

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Ε.) ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Ε.) ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Έτσι τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των Γεωπόνων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), απασχολουμένων στις Α.Σ.Ο. κάθε βαθμού, διαμορφώνονται από 1.1.2007 σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 3/2012 Μάρτιος 2012 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010-2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα