ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 46/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-5-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 46/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 46/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός (μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης), ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης δύο(2) μηνών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: ΕΥΡΩ # ,00 # ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής, όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Υπ. Ανάπτυξης για τον Νομό ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, κατά την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού όσων αφορά τα καύσιμα και την χαμηλότερη τιμή όσον αφορά τα λιπαντικά στο σύνολο τους.

2 Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 46/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης) για: Α. τα κτήρια του Δήμου Β. την κίνηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και για την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα & μηχανήματα του Δήμου για το έτος 2015, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό( με Κ.Α , , , , , , , , , , , ),Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Ναυπακτίας. Η μελέτη έχει συνταχθεί με το σύστημα της έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμή πώλησης των καυσίμων και την χαμηλότερη τιμή όσον αφορά τα λιπαντικά στο σύνολο τους η δε προμήθεια θα διεξαχθεί με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες, σε ποσοστό μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solventyellow124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTMΝο 3 έως Α5ΤΜ Νο 5. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες:

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι ελέγχου Ελαχ. Δείκτης κετανίου 40,0 - EN ISO 4264 Πυκνότητα στους 15 C kg/m 3 Να αναφέρεται EN ISO 3675 EN ISO 12185:1996 Σημείο ανάφλεξης C 55 - EN Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος % m/m - 0,30 EN ISO απόσταξης Τέφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245 Νερό και υπόστημα % (v/v) - 0,10 ASTM D1796 Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (Διάρκεια 3h) Κλάση 3 EN ISO 2160 Μεγ. Περιεκτικότητα σε θείο % m/m - 0,20 EN ISO EN ISO 8754 EN Ιξώδες στους 40 C mm 2 /s - 6 EN ISO 3104 Απόσταξη Απόσταγμα στους 350 C % (v/v) 85 - Pr EN ISO 3405:1998 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 Παράμετρος Μονάδα Όρια Μέθοδος Κατηγορία Α (α) Κατηγορία Β (α) ελέγχου Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) C - -5 ΕΝ 116 Σημείο ροής C 0-9 ASTM D97 ASTM D 5950 ISO 3016 (α) Όπου: Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1/4 έως 30/9 κάθε έτους. Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος): Από 1/10 έως 31/3 κάθε έτους. Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 Πρότυπο ΕΝ 116 EN ISO 2160 EN ISO 3104 PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998) EN ISO 3675:1998 Τίτλος Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. Petroleum products - Determination of distillation characteristics Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998)

4 EN ISO 4259:1995 EN ISO 4264 EN ISO 6245 EN ISO EN ISO 12185:1996 EN EN ISO 8754:1995 EN ISO 14596:1998 EN 24260:1994 ASTM D 79, ASTM D 5950, καιiso 3016 ASTM D 1796 Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test Petroleum products - distillate fuels - Calculation οf ketane index Petroleum products - Determination of ash. Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method) Crude petroleum and petroleum products-determination of density - oscillating - U tube method Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky- Martens closed cup method. Petroleum products - Determination of sulphur content - energy dispensive XRF method. Petroleum products - Determination of sulphur content - wavelength dispensive XRF method (ISO 14596:1998) Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulphur content - Wickbold combustion method (ISO 4260:1987) Determination of pour point of petroleum products Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων ΕΝ ISO3170 ή ΕΝ ISO3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/1999). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Γενικά χαρακτηριστικά : Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων, καθαρό, διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα των προβλεπόμενων. Οι υδρογονάνθρακες θα είναι απόσταγμα πετρελαίου ή προϊόν πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε σωστές αναλογίες. Το πετρέλαιο κίνησης θα φέρεται στην κατανάλωση με το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΙΟ Πυκνότητα στους 15 C, kg/m Σημείο ανάφλεξης C 55 Νερό mg/kg max 200 Αιωρούμενα σωματίδια mg/kgmax 24 Ανθρακούχο υπόλειμμα 0/0 m/mmax 0,30 Τέφρα 0/0 m/m max 0,01 Ιξώδες στους 40 C, mm 2/ Θείο 0/0 m/m max 0,05% Διάβρωση χαλκού, κλάση 1 Αντοχή στην οξείδωση g/m3 max 25 Ποιότητα καύσης Αριθμός κετανίουmin 49 Δείκτης κετανίουmin 46 Οι ανωτέρω προδιαγραφές του προϊόντος προκύπτουν από την 1166/93 κοινή Υπουργική απόφαση, Υπουργού Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωρ. Και Δημ. Έργων & Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 336/ τεύχος Β'). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ SUPER

5 Γενικά χαρακτηριστικά : Η βενζίνη superείναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δεν θα περιέχει νερό, ιζήματα αιωρούμενα συστατικά ή άλλες προσμίξεις. Η προσθήκη οξυγονούχων οργανικών παραγώγων όπως αλκοολών ή αιθέρων ή και μιγμάτων αυτών επιτρέπεται να γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι το είδος και το ποσοστό των παραγώγων αυτών θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 2133/87 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 823/Β'/ ). Για διάκριση σας με άλλα είδη υγρών καυσίμων το χρώμα της θα είναι πράσινο με την βοήθεια κατάλληλων χρωστικών ουσιών. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ SUPER ΟΡΙΟ Πυκνότητα στους 15 C, kg/m Συμπύκνωμα στους α) 70 C, % v/vmin 10 β) 100 C, % v/v min γ) 180 C, % v/v min 85 Τέλος αποστάξεως C max 215 Υπόλειμμα αποστάξεως Cv/vmax 2 Θειάφι % m/m max 0,10 Ορισμός οκτανίου RON Μόλυβδος 9/1 max ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ASTMN MAX 1 Διάρκεια 3 ώρες Θερμοκρασίες 50 C Υπάρχοντα κομμώδηmg/iqqm/max 4 Αντοχή στην οξείδωση min 360 Βενζόλιο % v/v max 5 Αρωματικά % v/v Να αναφέρεται Ολεφίνες % v/v Να αναφέρεται ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Γενικά χαρακτηριστικά : Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δεν θα περιέχει νερό, ιζήματα αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες. Η αμόλυβδη βενζίνη θα προσφέρεται με το φυσικό της χρώμα - άχρους έως αχυρόρους - χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής. Για εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων, η αμόλυβδη βενζίνη θα φέρει ινηθέτηκινιζαρίνη σε ποσοστό 6 χιλιοστογραμμάρια ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται σύμφωνα με την 412/92 απόφαση Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ 403 Β/ ). ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΡΙΟ Αριθμός οκτανίου RON/MONmin 95/85 Μόλυβδος 9/1 max 0,013 Βενζόλιο % v/v max 5,00 Πυκνότητα στους 15 Ckg/m Θείο % m/m max 0.05% m/m Αντοχή στην οξείδωση min 360 Υπάρχοντα κομμώδηmg/100mlmax(εκπλυθέντα) 5 Διάβρωση χαλκού ASTM.Max( 3ώρες στους 50 C 1 Οι μέθοδοι ελέγχου προσδιορίζονται από την 1150/93 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωρ. Και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 127/ τεύχος Β')

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται κατά περίπτωση στις διατάξεις: 1. Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/ ) για τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης, 2. Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 12/1995 (ΦΕΚ 471Β/ ) για τις βαλβολίνες, Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης και ότι τα λιπαντικά έχουν έγκριση κυκλοφορίας, που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερομένων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣΝΙΚΗΤΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 46/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α cpv ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ,25 2 Βενζίνη Αμόλυβδη ,4 1, ,67 3 Βενζίνη Αμόλυβδη ,64 1, ,66 4 Πετρέλαιο θέρμανσης ,83 1, ,90 5 Λιπαντικό 20W50 Πετρ. 383,63 7,5 2877,24 6 Λιπαντικό 20W50 Βενζ. 324,63 7,7 2499,65 7 Λάδι Υδραυλικό Νο ,48 7,1 3489, ,48 7,2 3488, ,63 6,5 2227,10 ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο προϋπολογισμός αναλύεται ως παρακάτω: Α.Για τις Δημοτικές Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας KA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4300, ,42 Βενζίνη Αμόλυβδη ,00 590,73 Βενζίνη Αμόλυβδη 100 5,89 8,43 Λιπαντικό 20W50 Πετρ. 17,67 132,53 Λιπαντικό 20W50 Βενζ. 17,67 136,06 ΛάδιΥδραυλικό Νο 68 24,74 175,64 24,74 178,11 17,67 114,86 ΣΥΝΟΛΟ 5735,78 ΦΠΑ 1319,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7055,00 Cpv KA cpv ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1698, ,65 Βενζίνη Αμόλυβδη ,95 Βενζίνη Αμόλυβδη 100 2,32 3,32 Λιπαντικό 20W50 Πετρ. 6,96 52,20 Λιπαντικό 20W50 Βενζ. 6,96 53,59 Λάδι Υδραυλικό Νο 68 9,74 69,15 9,74 70,13 6,96 45,24 ΣΥΝΟΛΟ 2264,23 ΦΠΑ 520,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2785,00 KA

8 ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΜ ΑΘΡΟΙΣ ΜΑ cpv 38224,86 1, ,03 Βενζίνη Αμόλυβδη ,3 1, ,62 Βενζίνη Αμόλυβδη ,431 74,41 Λιπαντικό 20W50 Πετρ ,5 1170,00 Λιπαντικό 20W50 Βενζ ,7 1201,20 Λάδι Υδραυλικό Νο ,1 1554, ,2 1569, ,5 1014, , , ,00 KA ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ 12524,79 1, ,86 Βενζίνη Αμόλυβδη , ,58 Βενζίνη Αμόλυβδη ,13 1,431 24,51 Λιπαντικό 20W50 Πετρ. 51 7,5 382,50 Λιπαντικό 20W50 Βενζ. 51 7,7 392,70 Λάδι Υδραυλικό Νο ,1 511, ,2 511, ,5 331, , , ,00 cpv KA ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 3144,71 1, ,04 Βενζίνη Αμόλυβδη , ,43 Βενζίνη Αμόλυβδη 100 4,3 1,431 6,15 Λιπαντικό 20W50 Πετρ. 13 7,5 97,50 Λιπαντικό 20W50 Βενζ. 13 7,7 100,10 Λάδι Υδραυλικό Νο ,1 127, ,2 129, ,5 84, ,12 964, ,00 cpv KA Cpv

9 KA (ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ) ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 7169,64 1, ,54 Βενζίνη Αμόλυβδη 95 1,287 0,00 Βενζίνη Αμόλυβδη 100 1,431 0,00 Λιπαντικό 20W50 Πετρ. 60 7,5 450,00 Λιπαντικό 20W50 Βενζ. 7,7 0,00 Λάδι Υδραυλικό Νο ,1 355, ,2 324, ,5 195, , , ,00 Cpv Β. Για την δημοτική ενότητα Αποδοτίας ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 5707,96 1, ,24 Βενζίνη Αμόλυβδη , ,90 Βενζίνη Αμόλυβδη ,431 14,31 Λιπαντικό 20W50 Πετρ. 25 7,5 187,50 Λιπαντικό 20W50 Βενζ. 25 7,7 192,50 Λάδι Υδραυλικό Νο ,1 177, ,2 180, ,5 130, , , ,00 KA Cpv Β. Για την δημοτική ενότητα Πλατάνου KA ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ 6715,78 1, ,24 Βενζίνη Αμόλυβδη , ,60 Βενζίνη Αμόλυβδη ,431 18,60 Λιπαντικό 20W50 Πετρ. 13 7,5 97,50 Λιπαντικό 20W50 Βενζ. 12 7,7 92,40 Λάδι Υδραυλικό Νο ,1 142, ,2 144, ,5 65, , , ,00 Cpv Β. Για την δημοτική ενότητα Πυλλήνης KA ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ , ,00 Βενζίνη Αμόλυβδη ,1 1, ,65 Βενζίνη Αμόλυβδη ,431 17,17 Λιπαντικό 20W50 Πετρ. 14 7,5 105,00 Λιπαντικό 20W50 Βενζ. 15 7,7 115,50 Λάδι Υδραυλικό Νο ,1 106, ,2 100, ,5 65, ,62 943, ,00 Cpv

10 Α/Α 1 KA Πετρέλαιο θέρμανσης cpv ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5058, ,79 1,023 ΦΠΑ 23% 1190,20 ΣΥΝΟΛΟ 6365,00 Α/Α 1 KA Πετρέλαιο θέρμανσης cpv ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ 4466, ,11 1,023 ΦΠΑ 23% 1050,89 ΣΥΝΟΛΟ 5620,00 (*) τιμές της Παρασκευής 15 Μαΐου 2015 (Αμόλυβδη 95 οκτ, Super, DieselΚίνησης) και 24 Απριλίου 2015 (DieselΘέρμανσης Κατ οίκον), για τον Νομό Αιτωλ/νίας όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Υπ. Ανάπτυξης. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, στις (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Προϊόν Μέση τιμή Diesel Θέρμανσης Κατ οίκον 1,023 Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, στις (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 Προϊόν Μέση τιμή Αμόλυβδη 95 οκτ, 1,287 ΒενζίνηΑμόλυβδη 100er 1,431 Diesel Κίνησης 1, ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ.ΤΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ, ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΑΚΤΟΥ Δ/νσηΤαχ, Κώδ, Τηλ, Fax ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθμ, μελέτης:46/2015 ΠΡΟΫΠ, : με το Φ, Π, Α, ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια βενζινών, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για Α. τα κτήρια του Δήμου Β. την κίνηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου και και την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα & μηχανήματα του Δήμου Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μετά από ειδοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών, Η προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ,Π,Α, είναι ,00 Άρθρο 2 Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης. Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.2286/95, την υπουργική απόφαση 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ και το ΠΔ 60/2007 και την λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Άρθρο 3 Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο προμηθευτής θα κληθεί για να υπογράψει τη σχετική σύμβ αση εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, Άρθρο 4 α) και αμόλυβδη βενζίνη Το πετρέλαιο DIESEL κίνησης και η αμόλυβδη και σούπερ αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται περιοδικά ανάλογα με της προκύπτουσες α νάγκες του Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής στην αντλία του κάθε αναδόχου ανά δημοτική ενότητα. Ειδικότερα για το πετρέλ αιο κίνησης, η υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον προμηθευτή να πραγματοποιεί ανεφοδιασμό των οχημάτων στο χώρο στάθμευσης του Δήμου, με κατάλληλο γ ια τον σκοπό αυτό όχημα που θα διαθέτει ο προμηθευτής, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος μετακίνησης για τ α οχήματα του Δήμου. Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης και σούπερ αμόλυβδης βενζίνης στον τόπο παράδοσης θα επι βαρύνουν τον αντίστοιχο προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια εφόσον ο ανάδοχος είναι ένας για όλες τις δημοτικές ενότητες.β) Πετρέλαιο θέρμανσης.το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε χώρο ή χώρους που θα υποδεικνύει ο Δήμος και αφού υπάρξει σχετικ ή υπηρεσιακή εντολή. Οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται μία (1) ημέρα πριν την παράδοση για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης και θ α είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζετα ι από την ειδοποίηση. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Ναυπακ τίας με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσμίας των δύο (2) εργάσιμων ημερών θα πρέπει:α) Εγγράφως ή με φαξ να ειδοποιεί την υπηρεσία και να ορίζει επακριβώς την ημερομηνία παρ άδοσης σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία των δύο (2) επιπλέον εργάσιμων ημερών.για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει προς το δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότη τας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα για κάθε μέρα καθυστέρησης της παράδοσης.η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε θέμα που προκύπτει να συνεννοείται με τον υπεύθυν ο του Γρ. Κινήσεως οχημάτων ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη των όσων περιγράφονται στο παρόν άρθρο 4.Ο Δήμος Ναυπακτίας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Α.Για τις Δημοτικές Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των ορίων αυτών Β. Για την δημοτική ενότητα Αποδοτίας η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των ορίων αυτής. Γ. Για την δημοτική ενότητα Πλατάνου η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των ορίων αυτής Δ. Για την δημοτική ενότητα Πυλλήνης η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των ορίων αυτής 2. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά και κατόπιν έγγραφης εντολής στον προμηθευτή, σε συνεργ ασία με τους υπεύθυνους υπαλλήλους των δημοτικών ενοτήτων που θα οριστούν από την υπηρεσία και του Τμήματος Κινήσεως Οχημάτων, το οποίο είναι και αρμόδιο για τη διαχείριση της προμήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ». Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Άρθρο 5 Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή νόθευση καυσίμων, από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, τότε με τά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δημοτικού Συμβουλίου αποφαίνεται, για την έκπτωση του προμηθευτή και την κατάπτωση της ποινικής ρήτρας,

12 Άρθρο 6 Τρόπος πληρωμής 1. Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από κάθε τμηματική παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. 2. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 3. Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ1 μέρους του προμηθευτή. 4. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του Δήμου. 5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει στην Αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου και Εκκαθάρισης δαπανών, με κάθε τιμολόγιο που εκδίδει το σχετικό Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών (Πινάκιο) το οποίο εκδίδεται από την Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας και αναγράφονται σε αυτό οι τιμές των καυσίμων σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής. Αρθρο 7 Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις,εκτός του Φ,Π,Α, και της παρακράτησης φόρου 1% και θα περιληφθούν, στο σύνολό τους, στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει η ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες, ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

13 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πλήρη στοιχεία οικονομικού φορέα (Προμηθευτή) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Βενζίνη Αμόλυβδη 100 Πετρέλαιο θέρμανσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ε.ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Λιπαντικό 20W50 Πετρ. 383,63 Λιπαντικό 20W50 Βενζ. 324,63 Λάδι Υδραυλικό Νο ,48 484,48 342,63 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΩΚΑ-Ξ0Γ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΑΞΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 540.425,03 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Μελέτης: 60 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων και

Αριθµός Μελέτης: 60 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΔΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/09/2014 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 60456 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Νομικού του Προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) για το έτος 2014» ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 29/9/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 55127 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου & του ΝΠΔΔ. Προϋπολογισμού: 54.440,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου & του ΝΠΔΔ. Προϋπολογισμού: 54.440,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου & του ΝΠΔΔ μέχρι την ολοκλήρωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. : 110 / 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Κ.1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Κ.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια καυσίµων για τα ΝΠτου ήµου Χερσονήσου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1ο : Για την προμήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας ΜΑΙΟΣ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 6/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 990.094,90 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 6/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 990.094,90 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Καυσίμων και λιπαντικών καθώς και Πετρελαίου Θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων»

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τρίπολη 10-06-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27635 Ταχ. Διεύθυνση :Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης Ταχ. Κώδικας : 221 00 - Τρίπολη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 7/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 21/2013 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.17172/14-11-2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 222/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 7/11/2013 «Περί βεβαίωσης εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : έτους 2009. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : έτους 2009. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/νση : Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Τηλέφωνο : 27440-69000 (εσωτ. 167) Fa x : 27440-62170 Προμήθεια Προμήθεια καυσίμων καυσίμων λιπαντικών λιπαντικών για κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 50/2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 201 5» αρ.

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 201 5» αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 540.425,03 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΕΟ-ΨΣΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΕΟ-ΨΣΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΕΟ-ΨΣΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 5/2014 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων

Διακήρυξη 5/2014 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: 2665361213 FAX: 2665361122 Αριθμ. Πρωτ.: 5569 Ηγουμενίτσα, 04/03/2014 «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

(A.M. 15 /2015) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(A.M. 15 /2015) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (A.M. 15 /2015) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Φιλιάτες, 15/04/. Αρ. Πρωτ. :4486 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 89/2014

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 89/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού, Κοµοτηνή Πληροφορίες:.Πάσσου Τηλ.:253352424 ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 89/204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα