Τηλ. : Φ.831/Α.7244/8358 Σ. 1913

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ. : 210 6592836 Φ.831/Α.7244/8358 Σ. 1913"

Transcript

1 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ Ε- ΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Τηλ. : Φ.831/Α.7244/8358 Σ Αθήνα, 22 Οκτ 2014 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθµ. 08/14 της Μ.ΓΕΑ για την Προµήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισµού µε Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών ΣΧΕΤ.: Φ.600/Α /Σ.363/ /ΓΕΑ/Γ5 1. Έχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις του Ν.. 721/70 (ΦΕΚ 251/Α'/ ) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων υνάµεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3257/04. β. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α'/1-2-95) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. γ. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α'/ ), άρθρα 81-84, «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3156/03, τις αντίστοιχες του άρθρου 18 του Ν.3257/04 και εκείνες του Ν.3871/10. δ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α'/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». ε. Τις διατάξεις του Π..118/07 (ΦΕΚ 150/Α'/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (ΚΠ )». στ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11, «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων». ζ. Τις διατάξεις του Ν. 4038/12, «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ».

2 - 2 - η. Την υπ. αριθµ. Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300/Β'/ ) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της ιοίκησης των Ενόπλων υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».. θ. Τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 5735 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) της Μ.ΓΕΑ/ΟΙΚ επί ΚΑΕ 1723/Ε.Φ Προµήθεια Η/Υ και Λοιπούς Βοηθητικού Συναφούς Υλικού. ι. Την υπ αριθµ. 1367/2014 Εντολή Αγοράς του ΓΕΑ/Γ5, µε την οποία προβλήθηκε η απαίτηση για την προµήθεια υλικών θέµατος. ια. Το γεγονός ότι διενεργήθηκε υποβολή του πρωτογενούς αιτήµατος της προµήθειας θέµατος, µε αριθµό ανάρτησης 14REQ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων και αριθµό ανάρτησης εγκεκριµένου αιτήµατος 14REQ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τις ενώσεις προµηθευτών, τους συνεταιρισµούς και τις κοινοπραξίες προµηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού, όπως αυτός εµφανίζεται στα παραρτήµατα της παρούσας, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (15.500,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων το αργότερο µέχρι την 30η Οκτωβρίου 14, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούνε να υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή courrier, στη Γραµµατεία της ΜΟΙΡΑΣ ΓΕΑ(Μ.ΓΕΑ) µε διεύθυνση ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑ- ΓΟΥ, Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΤΚ 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 4. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώ- ρα, είναι εκπρόθεσµες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. 5. Για την είσοδο στο Στρατόπεδο Παπάγου απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τουλάχιστον µια (1) ηµέρα νωρίτερα. 6. Η αποσφράγιση των προσφορών, η οποία θα λάβει χώρα την 31η Ο- κτωβρίου, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή Αγορών της Μονάδος και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά τους το σχετικό εκπροσώπησης.

3 Οι τιµές των οικονοµικών προσφορών που θα κατατεθούνε είναι δεσµευτικές για τον εκάστοτε µειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συµπεριλαµβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισµούς. 8. Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η συνολικά χαµηλότερη τιµή. 9. Για πληροφορίες όσον αφορά τους όρους της παρούσας, καθώς και για την έκδοση άδειας εισόδου στο Στρατόπεδο Παπάγου, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδας τηλεφ [Αρµόδιοι : Ανθσγός (Ο) Γιαννακός Σπυρίδων-Σµίας (ΥΤΑ) Μήτσιου Ελένη]. 10. Για πληροφορίες όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτηµα «Β» της παρούσας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλ [Αρµόδιος :Σγός (ΜΗ) Βυθούλκας ιονύσης]. Ακριβές Αντίγραφο Μ.Υ. µε Γ Βαθµό Μ. Παπαϊωάννου Αναπλ. Γραµµατέας Μ.ΓΕΑ Σµχος (ΥΟ) Γεώργιος Οικονόµου ιοικητής Μ.ΓΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Β» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «Γ» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.ΓΕΑ/ΟΙΚ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΑ/Γ5

4 - 4 - Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΓΗ Φ.831/Α.7244/8358/Σ.1913 (Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υπ αριθµ. 08/14 της Μ.ΓΕΑ) ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Χολαργός,22 Οκτ 14 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΥΛΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Η/Υ CORE i7 series 4, 3.7 GHz, RAM 16GB, SATA HDD 1 TB, SSD HDD 128 GB, GIGABIT ETHERNET, KEYBOARD, MOUSE,DVD-RW, ανεξάρτητη κάρτα γραφικών 4GB µε έξοδο DVI, WINDOWS x ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23% Η/Υ (ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 23 % 3 Η/Υ (ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ) Η/Υ SMALL FORM FACTOR, CORE i5, 3.2 GHz, RAM 4GB, SOLID STATE HDD 128 GB, KEYBOARD, MOUSE, MS-WIN-7-PRO-64- GREEK προεγκατεστηµένο, FIBER Κάρτα δικτύου SFP GIGABIT, ανεξάρτητη κάρτα γραφικών 1GB µε έξοδο HDMI Η/Υ NUC Συσκευή RASBERRY PI πλήρης Οθόνη 22'' LAPTOP HD 15'' LAPTOP, Οθόνη 17'' Full HD (Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080), Επεξεργαστής Intel Core i5 ή καλύτερος, Σκληρός ίσκος 500 GB, Μνήµη RAM 8GB, Κάρτα γραφικών µε 1 GB αυτόνοµης µνήµης, ιασυνδέσεις:2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI τουλάχιστον, άνευ Λειτουργικού, Τσάντα µεταφοράς, ασύρµατο ποντίκι ικτυακός Εκτυπωτής COLOR, Laser, A ικτυακός Εκτυπωτής B/W, Laser, A Εκτυπωτής INKJET, A4, USB Επίπεδος Σαρωτής 2400 dpi, USB Εξωτερικός Σκληρός ίσκος USB 3.0, 2 TB USB KVM Switch 2-port GIGABIT ETHERNET SWITCH 5-PORT GIGABIT ETHERNET SWITCH 8-PORT UPS LINE INTERACTIVE 650 VA ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1 150

5 RAM Memory, DDR2, 1GB 2 50 ΣΥΝΟΛΟ Παρατήρηση: Αναλυτικές περιγραφές για τα υπό προµήθεια είδη (όπου απαιτείται) περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β της παρούσας. Προέλευση: Εργοστάσιο Κατασκευής: Χρόνος Παράδοσης: εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ Ο µειοδότης βαρύνεται µε µεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι οριστικής ποιοτικής παραλαβής του υλικού από την Υπηρεσία. Πριν από την πληρωµή του µειοδότη: o Θα υπογραφεί ιδιωτικό συµφωνητικό/σύµβαση o Θα προσκοµισθεί φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα για είσπραξη χρηµάτων από την Π.Α. Κατά την πληρωµή του µειοδότη, η οποία θα γίνει µέσω Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος (ΤΧΕ), µέσω τράπεζας, θα διενεργηθούν κρατήσεις ποσοστού 6,2476% και προείσπραξη φόρου εισοδήµατος 4%. Ο προµηθευτής δεσµεύεται ρητά και ανεπιφύλακτα µε την προσφορά του, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης, ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα είναι σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β. Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς υπό έτερο έντυπο. Ωστόσο θα πρέπει να συµπεριληφθούν όλες οι ανωτέρω πληροφορίες. Ακριβές Αντίγραφο Μ.Υ. µε Γ Βαθµό Μ. Παπαϊωάννου Αναπλ. Γραµµατέας Μ.ΓΕΑ (Ηµεροµηνία) Ο Προµηθευτής (Σφραγίδα-υπογραφή) Επγός (Ο) Γεώργιος Κασσάρας ΕΟΥ/Μ.ΓΕΑ

6 - 6 - Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΓΗ Φ.831/Α.7244/8358/Σ.1913 (Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υπ αριθµ. 08/14 της Μ.ΓΕΑ) ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Χολαργός, 22 Οκτ 14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ (PC)* A/A 1. Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση και έκδοση τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά 2. Τοποθετηµένος επεξεργαστής τεχνολογίας τεσσάρων (4) πυρήνων ή ανώτερων επιδόσεων (να περιγραφεί). 3. Μνήµη CACHE 6MB 4. Τοποθετηµένη µνήµη RAM DDR3 SDRAM 4 GB 5. Υποστηριζόµενη µνήµη 8 GΒ 6. Υποδοχές διαύλου τουλάχιστον, 1 PCI Express 7. Θύρες USB 2.0 (επιθυµητό USB 3.0) τουλάχιστον τέσσερις (4) 8. Κάρτα γραφικών µε µνήµη 1 GΒ, µία (1) έξοδος VGA. Μία (1) προαιρετική έξοδος DVI, µία (1) προαιρετική έξοδος HDMI 9. Σκληρός δίσκος χωρητικότητας 500 GB 10. Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet 11. DVD/DVD-/+R/DVD-/+RW combo (Προαιρετικά)*** 12. Ενσύρµατο πληκτρολόγιο εργονοµικό µε αποτύπωση ελληνικών χαρακτήρων 13. Ενσύρµατο ποντίκι οπτικό 14. ιεθνή πρότυπα εξοπλισµού ηλεκτρολογικής ασφάλειας (CE Mark), ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC), ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών (EMI), εξοικονό- µησης ενέργειας (Energy Star), ISO Οδηγοί (drivers) για τα υλικά που συνθέτουν τον H/Y 16. Χωρίς Λειτουργικό ή µε προεγκατεστηµένο Λειτουργικό Σύστηµα**** εάν απαιτείται. 17. Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα (κεντρική µονάδα, πληκτρολόγιο) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα (επιθυµητό) 18. Εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον, επιθυµητό «On Site» 19. ιατήρηση στην υπηρεσία προβληµατικού δίσκου σε περίπτωση αντικατάστασης αυτού λόγω βλάβης (στα πλαίσια εγγύησης)

7 - 7 - Συσκευή Raspberry Pi A/A 1. Raspberry Pi - Model B+, 512MB Rev.2 2. Pi Tin for the Raspberry Pi 3. HDMI to VGA Video + Audio Adapter 4. HDMI to HDMI καλώδιο 5. USB Powered Hub - 7 Ports with 5V 2A Power Supply 6. USB Micro-B Cable 7. 5V 1A power adapter 8. SD Card 4GB

8 - 8 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (PC)* A/A 1. Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση και έκδοση τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά 2. Τοποθετηµένος επεξεργαστής τεχνολογίας δύο πυρήνων ή ανώτερων επιδόσεων (να περιγραφεί). 3. Μνήµη CACHE 2MB 4. Τοποθετηµένη µνήµη RAM DDR3 1 GB 5. Υποστηριζόµενη µνήµη 4 GΒ 6. Θύρες USB 2.0 (επιθυµητό USB 3.0) τουλάχιστον δυο (2) 7. Έξοδος σήµατος απεικόνισης VGA ή DVI ή HDMI 8. Σκληρός δίσκος χωρητικότητας 36 GB 9. Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100 (επιθυµητό Gigabit Ethernet) 10. DVD/DVD-/+R/DVD-/+RW combo (Προαιρετικά)** 11. Ενσύρµατο πληκτρολόγιο εργονοµικό µε αποτύπωση ελληνικών χαρακτήρων 12. Ενσύρµατο ποντίκι οπτικό 13. ιεθνή πρότυπα εξοπλισµού ηλεκτρολογικής ασφάλειας (CE Mark), ηλεκτρο- µαγνητικής συµβατότητας (EMC), ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών (EMI), εξοικονόµησης ενέργειας (Energy Star),ISO Οδηγοί (drivers) για τα υλικά που συνθέτουν τον H/Y 15. Χωρίς Λειτουργικό ή µε προεγκατεστηµένο Λειτουργικό Σύστηµα**** εάν α- παιτείται. 16. Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα (κεντρική µονάδα, πληκτρολόγιο) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα (επιθυµητό) 17. Εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον, επιθυµητό «On Site» 18. ιατήρηση στην υπηρεσία προβληµατικού δίσκου σε περίπτωση αντικατάστασης αυτού λόγω βλάβης (στα πλαίσια εγγύησης) Η/Υ NUC A/A 1. Intel Next Unit of Computing µε CPU Celeron, τροφοδοτικό 2. Μνήµη RAM, 2GB, 1333 MHz, DDR3 SO-DIMM 3. Πληκτρολόγιο Ποντίκι USB 4. Σκληρός δίσκος msata SSD Drive, χωρητικότητας 32 GB 5. HDMI to VGA Video + Audio Adapter 6. HDMI to HDMI καλώδιο 7. 10/100/1000MBit Ethernet port

9 - 9 - ΟΘΟΝΗ PC A/A 1. Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής 2. Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση και έκδοση τους τελευταίους 24 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά 3. Μέγεθος Οθόνης Τύπος Οθόνης τεχνολογίας LED 5. Μέγιστη ανάλυση 1920 Χ Χρόνος απόκρισης 5 ms 7. Αντίθεση (τυπική) 700:1 8. Φωτεινότητα 200 cd/τµ 9. Είσοδος Σήµατος VGA (D-SUB) 10. Είσοδος Σήµατος DVI-D HDMI (προαιρετικά όπου απαιτείται) 11. Πιστοποιήσεις TCO 03, Energy Star 12. Εγγύηση δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, επιθυµητό «on Site» ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET A3/A4 Α/Α 1. Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής 2. Τεχνολογία Inkjet Color 3. Υποστηριζόµενα µεγέθη χαρτιού Α4, Α5, Β5, φάκελοι εµπορίου, Photo (και A3 ανάλογα µε την απαίτηση) 4. Ανάλυση Εκτύπωσης 4800 Χ 1200dpi ή καλύτερη 5. ίσκος εισόδου (τροφοδότης χαρτιού) τουλάχιστον 50 φύλλων 6. υνατότητα Αυτόµατης Εκτύπωσης ιπλής Όψης (Automatic Duplexing) 7. Ονοµαστική ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης 5 ipm 8. Ονοµαστική ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης 8 ipm 9. Συνδεσιµότητα Hi-Speed USB 2.0 & να συµπεριλαµβάνεται καλώδιο σύνδεσης 10. Σύνδεση µέσω δικτύου RJ-45 ταχύτητας 100Mbps (προαιρετική) 11. Σύνδεση Wi-Fi - ΟΧΙ 12. Υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα Ms Windows XP, 7, 8, Server και Linux-UNIX καθώς και συνοδευτικά οι αντίστοιχοι οδηγοί (drivers) 13. Περιβαλλοντικά πρότυπα: ENERGY STAR Qualified 14. Εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον, επιθυµητό «On Site»

10 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ* Α/Α 1. Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση και έκδοση τους τελευταίους 12 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά 2. Τοποθετηµένος επεξεργαστής τεχνολογίας δύο (2) πυρήνων ή ανώτερων επιδόσεων (να περιγραφεί). 3. Μνήµη CACHE 3MB 4. Μέγεθος οθόνης Ανάλυση οθόνης 1366 Χ Mνήµη RAM 4 GB, αναβαθµιζόµενη 8 GB 7. Σκληρός δίσκος 320 GB (SATA) ή 36 GB (SSD) 8. Ενσωµατωµένο DVD+/- RW 9. Συνδεσιµότητα: µία (1) θύρα VGA, δύο (2) USB 2.0 (επιθυµητό USB 3.0), (Προαιρετικά µία (1) HDMI) 10. Συνδέσεις: Bluetooth** (προαιρετικά) 11. Προαιρετικά: Memory card reader combo 12. Πληκτρολόγιο µε αποτύπωση ελληνικών χαρακτήρων 13. Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100 (επιθυµητό Gigabit Ethernet) 14. Μπαταρία Li-Ion µε διάρκεια 3 ωρών 15. Χωρίς Λειτουργικό ή µε προεγκατεστηµένο Λειτουργικό Σύστηµα εάν απαιτείται. 16. Τσάντα µεταφοράς καλώδιο Ethernet 17. Εγγύηση δύο (2) ετών, επιθυµητό «On Site» 18. ιατήρηση στην υπηρεσία προβληµατικού σκληρού δίσκου σε περίπτωση βλάβης

11 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER B/W Α/Α 1. Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής 2. Τεχνολογία LASER Monochrome 3. Υποστηριζόµενα µεγέθη χαρτιού Α4, Α5, Β5, φάκελοι εµπορίου 4. Ανάλυση εκτύπωσης 600dpi ή καλύτερη 5. Ενσωµατωµένη µνήµη 16ΜΒ 6. ίσκος εισόδου (τροφοδότης χαρτιού) τουλάχιστον 250 φύλλων 7. υνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης 8. Ονοµαστική ταχύτητα εκτύπωσης 20ppm 9. Συνδεσιµότητα Hi-Speed USB 2.0 & να συµπεριλαµβάνεται καλώδιο σύνδεσης 10. Σύνδεση µέσω δικτύου RJ-45 ταχύτητας 100Mbps 11. Υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα Ms Windows XP, 7, 8, Server και Linux-UNIX καθώς και συνοδευτικά οι αντίστοιχοι οδηγοί (drivers) 12. Περιβαλλοντικά πρότυπα: ENERGY STAR Qualified 13. Εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον, επιθυµητό «On Site» Α/Α ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER COLOR 1. Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής 2. Τεχνολογία LASER Color 3. Υποστηριζόµενα µεγέθη χαρτιού Α4, Α5, Β5, φάκελοι εµπορίου 4. Ανάλυση εκτύπωσης 600dpi ή καλύτερη 5. Ενσωµατωµένη µνήµη 16ΜΒ 6. ίσκος εισόδου (τροφοδότης χαρτιού) τουλάχιστον 250 φύλλων 7. υνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης 8. Ονοµαστική ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης 20ppm 9. Ονοµαστική ταχύτητα έγχρωµης εκτύπωσης 10ppm 10. Συνδεσιµότητα Hi-Speed USB 2.0 & να συµπεριλαµβάνεται καλώδιο σύνδεσης 11. Σύνδεση µέσω δικτύου RJ-45 ταχύτητας 100Mbps 12. Υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα Ms Windows XP, 7, 8, Server και Linux-UNIX καθώς και συνοδευτικά οι αντίστοιχοι οδηγοί (drivers) 13. Περιβαλλοντικά πρότυπα: ENERGY STAR Qualified 14. Εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον, επιθυµητό «On Site»

12 UPS Α/Α Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής 2. Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση και έκδοση τους τελευταίους 24 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά 3. Τύπος Line Interactive/ On Line 4. Input protection 5. Αυτονοµία 8 λεπτών 6. Μέγιστη Ισχύς 650VA (ανάλογα µε τις ανάγκες) 7. Ρυθµιστής AVR 8. Προστασία από βραχυκύκλωµα, υπερφόρτωση 9. Αριθµός εξόδων Ενδείξεις LED για: σφάλµα, κατάσταση µπαταρίας, κατάσταση λειτουργίας 11. Προειδοποιητικοί ήχοι 12. Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα καλώδια σύνδεσης και λογισµικό monitoring 13. Εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον, επιθυµητό «On Site» Α/Α ΣΑΡΩΤΗΣ Α4 (Α3) Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής 2. Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση και έκδοση τους τελευταίους 24 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά 3. Τύπος σαρωτή: Έγχρωµος επίπεδος σαρωτής εικόνων Α4 (Α3) 4. Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (ADF) A4 (ή Α3 αντίστοιχα) χωρητικότητας 40 φύλλων 5. Μέγεθος εγγράφου: Έως Α4 (ή Α3 αντίστοιχα) 6. Οπτική ανάλυση σάρωσης: Τουλάχιστον 2400dpi (600x1200 dpi για Α3) 7. Υποστηριζόµενοι τύποι σάρωσης: χαρτί-φάκελοι-ετικέτες-φωτογραφίες 8. Μορφή αρχείων σάρωσης: Windows & Linux GIF, JPEG, TIFF, PDF, RTF 9. Υποστηριζόµενα Λειτουργικά συστήµατα: Windows XP / 7 / 8 / SERVER , LINUX 10. Συνδεσιµότητα: USB 2.0 HIGHSPEED 11. Συνδεσιµότητα Προαιρετική: Θύρα διασύνδεσης SCSI µαζί µε ιδίου τύπου κάρτα PCI για τοποθέτηση σε Η/Υ, καθώς και καλώδιο διασύνδεσης. 12. Συµβατότητα µε Energy Star Τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας 13. Συνοδευτικό CD/DVD µε DRIVERS & λογισµικό σάρωσης 14. Εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον, επιθυµητό «On Site» Ακριβές Αντίγραφο Μ.Υ. µε Γ Βαθµό Μ. Παπαϊωάννου Αναπλ. Γραµµατέας Μ.ΓΕΑ Επγός (Ο) Γεώργιος Κασσάρας ΕΟΥ/Μ.ΓΕΑ

13 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΓΗ Φ.831/Α. 7244/8358/Σ.1913 (Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υπ αριθµ. 08/14 της Μ.ΓΕΑ) ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Χολαργός, 22 Οκτ 14 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στην Αθήνα σήµερα στις.... στα γραφεία της Μ.ΓΕΑ/Τµ. Οικ., οι υ- πογεγραµµένοι, αφ ενός ο.. κτής της Μ.ΓΕΑ που εκπροσωπεί το Ελληνικό ηµόσιο, στη συνέχεια καλούµενος χάριν συντοµίας «Υπηρεσία» και αφ ετέρου η εταιρεία. µε ΑΦΜ ΟΥ που εκπροσωπείται από τον.. Α..Τ ( ), µε ιεύθυνση... ΤΚ., στη συνέχεια καλούµενος χάριν συντοµίας «Προµηθευτής», συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τους ακόλουθους όρους: 1. Ο Προµηθευτής µε το παρόν συµφωνητικό αναλαµβάνει την υποχρέωση της εφάπαξ προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού για ανάγκες ΓΕΑ και Μ.ΓΕΑ, συµφωνά µε συνηµµένη προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος συµφωνητικού. 2. Το παρόν συµφωνητικό υπερισχύει παντός άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται (διακήρυξη, όροι συµφωνιών, προσφοράς κ.λ.π) εκτός σφαλµάτων ή παραδροµών. 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. που επιβάλλονται από ο- ποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε αλλαγή επί της ποιότητας - τιµής. 4. Το παρόν διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 και επικουρικά τις διατάξεις του Π 118/07.

14 Η οριστική και ποσοτική παραλαβή του αντικειµένου του συµφωνητικού από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον προµηθευτή από την ευθύνη της ποιότητας των υλικών που παρέδωσε. 6. Ο προµηθευτής οφείλει να τηρήσει όλους τους όρους του παρόντος Συµφωνητικού. Η αµοιβαία συνεργασία σε κάθε στάδιο της προµήθειας αποτελεί βασική υποχρέωση των µερών και καθίσταται εφικτή δια µέσου της συνδροµής της Υπηρεσίας στην παροχή των ενδεδειγµένων κατά περίπτωση πληροφοριών και κατάλληλων συµβουλών στον προµηθευτή µε στόχο την υλοποίηση των συµφωνηθέντων µε το παρόν. 7. Η Υπηρεσία εκτός των ανωτέρω, υποχρεούται να καταβάλλει στον Προµηθευτή το συµφωνηθέν τίµηµα. 8. Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει να παραδώσει τα υλικά στις αποθήκες την Μονάδας µας µε την συσκευασία τους, τα δε παραδοθέντα υλικά θα είναι καινούργια αµεταχείριστα και εντός κιβωτίου µεταφοράς και µε τον αντίστοιχο αριθµό εντολής αγοράς. 9. Ο Προµηθευτής έχει την υποχρέωση έκδοσης των φορολογικών Στοιχείων (Τιµολόγιο ελτίο Αποστολής), κατά το χρόνο και τον τρόπο που ορίζει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 10. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η µερική ή ολική υπεργολαβική ανάθεση προµήθειας των υλικών σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα συµφωνία. 11. Το τίµηµα συµφωνείται στο συνολικό ποσό των ( ) πλέον ΦΠΑ (23%). Επί της καθαρής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) θα διενεργηθούν κρατήσεις 6,2476% υπέρ ηµοσίου, ενώ θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος 4% (για προµήθεια υλικών) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2198/ Η εξόφληση του Προµηθευτή θα γίνει µε κατάθεση στον λογαριασµό του δικαιούχου από το ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο κατόπιν ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υλικών και προσκόµισης των παρακάτω:.ο.υ. α. Ισόποσο τιµολόγιο του Προµηθευτή θεωρηµένο από την Αρµόδια β. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας του Προµηθευτή. γ. Βεβαίωση ενηµερότητας του Προµηθευτή, ως προς την εµπρόθεσµη καταβολή εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλιστική ενηµερότητα).

15 δ. Γραµµάτιο εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες της Μονάδας µας (εκδίδεται από την Υπηρεσία µας). 13. Τροποποίηση του παρόντος είναι δυνατή µόνο εγγράφως και κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών. 14. Το παρόν µπορεί να καταγγελθεί από την Υπηρεσία η τον Προµηθευτή, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς το άλλο µέρος, σε περίπτωση παραβιάσεως οποιουδήποτε όρου του συµφωνητικού αυτού, εκτός εάν η παράβαση αυτή αρθεί εντός δέκα ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. 15. Ούτε η Υπηρεσία ούτε ο Προµηθευτής θα ευθύνονται για καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, όταν αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία και σε αυτή την περίπτωση χορηγείται µια εύλογη προθεσµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών. Το παρόν Συµφωνητικό που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως. Η Υπηρεσία έλαβε τα δύο (2) και ο του Προµηθευτής το ένα (1). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η Υπηρεσία Ο Προµηθευτής Ακριβές Αντίγραφο Μ.Υ. µε Γ Βαθµό Μ. Παπαϊωάννου Αναπλ. Γραµµατέας Μ.ΓΕΑ Επγός (Ο) Γεώργιος Κασσάρας ΕΟΥ/Μ.ΓΕΑ

ΠΡΟΣ: ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ. ΠΡΟΜ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ : 110ΠΜ 140ΣΕΠΗΠ

ΠΡΟΣ: ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ. ΠΡΟΜ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ : 110ΠΜ 140ΣΕΠΗΠ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ. ΠΡΟΜ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ : 110ΠΜ 140ΣΕΠΗΠ Φ.831/Α.305 Σ.305 Λάρισα, 7 Απρ 15 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α.1864/5016 Σ.2000 Σέδες, 8 Οκτ. 2014 ΚΟΙΝ:

350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α.1864/5016 Σ.2000 Σέδες, 8 Οκτ. 2014 ΚΟΙΝ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΕΟΥ Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α.1864/5016 Σ.2000 Σέδες, 8 Οκτ. 2014 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13600 URL:http://www.cieel.gr Ηµεροµηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη, 13 Ιουνίου 2014 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ./ΕΟΥ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. ΕΟΥ Τηλεφ. 2710375040 Φ.830/Α.558/2451 Σ.706 Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 14/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 14/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 21 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ(

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ.: 210 8647420, 8668653 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Αθήνα, 21/08/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αρ. Πρωτ. : 5676 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.800/Α.62/369 Σ.108 Τρίπολη, 22-01-2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.800/Α.62/369 Σ.108 Τρίπολη, 22-01-2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.800/Α.62/369 Σ.108 Τρίπολη, 22-01-2015 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7Α9ΘΦ ΗΟ3 Α ΑΜ: 14PROC002380077

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4046Ψ8Β0-Η4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ4046Ψ8Β0-Η4Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Σπύρος Κώνστας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 12/07/2013 Αρ. Πρωτ.:881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.43/354 Σ.102 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.43/354 Σ.102 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 25/02/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.µ. 120ΠΕΑ/ΤΜ.ΟΙΚ/ ΧΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΜΕΣΣΗΝΗ ΤΚ 24100

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 25/02/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.µ. 120ΠΕΑ/ΤΜ.ΟΙΚ/ ΧΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΜΕΣΣΗΝΗ ΤΚ 24100 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 120ΠΕΑ/ΜΕΥ 120 ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Π/Υ- ΑΠΑΝΩΝ Τηλεφ. 2722045042-48 Email: oik.120tw@haf.gr ΚΟΙΝ: 120ΠΕΑ/ΤΜ.ΟΙΚ Φ.830/Α.293 Σ. Καλαµάτα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003160163 2015-10-13

15PROC003160163 2015-10-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 13.10.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 9374 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 21/02/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1438 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ. Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ. Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392 ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΕΝΟΤΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣ ΙΟΙΚΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392 Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Αιγάλεω : 09/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα 17-10-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 2297 Α ΑΜ:13PROC001672207

Άρτα 17-10-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 2297 Α ΑΜ:13PROC001672207 ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΕΝΟΤΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣ ΙΟΙΚΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855 Πληροφορίες : Γιώργος Σπύρος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα