ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ"

Transcript

1 CLIMACOOL ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 12. CLIMACOOL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α. ClimaCool Coat Β. ClimaCool Sealer Γ. WaterProof Coat CLIMACOOL ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α. Ταράτσες Β. Όψεις Ι. Πλήρους ιαπνοής ΙΙ. Αντιρρηγματικής Προστασίας ΙΙΙ. Σύστημα Πρόωρης Βαφής ΙV. Σύστημα Προστασίας Όψεων V. Αντιμετώπιση Ανιούσας Υγρασίας

2 12 CLIMACOOL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CLIMACOOL: ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ A. ClimaCool Coat ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΜΟΚΕΡΑΜΙΚΗ βαφή αδιαβροχοποίησης και αφύγρανσης κτηρίων για όψεις και ταράτσες. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σιλοξανικής βάσης βαφή, υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, που να εξασφαλίζονται μοναδική ανθεκτικότητα της εξωτερικής επιφάνειας, ευκολοσυντήρητο φινιρίσμα, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και τα οφέλη που προσφέρουν τα ψυχρά επιχρίσματα, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η εσωτερική θερμική άνεση. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και σχηματίζει μια μεμβράνη που απωθεί το νερό και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ êáéòåôéëà ùäáôïáðöõèôéëþ (áîàìïçï áðïôûìåóíá íå ôï æáéîþíåîï ôïù æàììïù ôïù ìöôïà). ËãèìÜ ùäòáôíïäéáðåòáôþôèôá, ðïù Ûøåé óáî áðïôûìåóíá ôïéøïðïéýå íå éëáîþôèôá ùãèìü äéáðîïü. Íòéóôè óùîïìéëü áîáëìáóôéëþôèôá óôèî èìéáëü áëôéîïâïìýá ëáé Àòéóôï óùîôåìåóôü õåòíéëü åëðïíðü.»åýöóè ôè õåòíïëòáóýá ôöî äïíéëñî ùìéëñî Ûö ëáé 12 ï C. òïóôáóýá ôöî åðéæáîåéñî áðþ òèçíáôñóåé. ÌòöíáôÝúåôáé óå 880 áðïøòñóåé åë ôöî ïðïýöî ïé 57 (1) åýîáé ãùøòû ùãèìü áîáëìáóôéëþôèôá (F). êáéòåôéëü åùëïìýá ðìùóýíáôï ëáé áæáýòåóè òàðöî. ËãèìÜ áîôýóôáóè óôèî áîàðôùêè íéëòïâýöî, íïàøìá, íèëùôñî ëáé Àìçåöî.»åçÀìè åùëïìýá åðáîáâáæü. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ειδικό Βάρος (g/cm 3 ) Απόδοση (m 2 /L) 8-10* Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (%) Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία είκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI) Λευκό / Βάση P = 1,45 +/- 0,02 Βάση T = 1,42 +/-0,02 Βάση D = 1,36 +/-0,02 Βάση A = 1,35 +/-0,02 (ISO 2811) 90 (Λευκό) (ASTM E903-96) > 70 (Ψυχρές Αποχρώσεις) 0,85 (ASTM E408-71) 114 Χρόνος Αποθήκευσης (μήνες) 12 * Εξαρτάται από την υφή του υποβάθρου, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία 3L και 9L. (1) Κωδικοί Ψυχρών Αποχρώσεων Υψηλής Ανακλαστικότητας: B1-A2-3, B1-B2-3, B2-A2-3, B2-B2-3, B3-A2-3, B3-B2-3, B4-A2-3, B4-B2-3, B5-A2-3, G1-A2-2, G1-A2-3, G2-A2-3, G2-B2-3, G3-B2-3, G4-A2-3, G4-B2-3, G5-A2-3, G6-A2-3, G6-B2-3, G7-A2-3, G7-B2-3, O1-B2-3, O2-B2-3, O3-A2-3, O3-B2-3, O4-B2-3, O5-A2-2, O5-B2-3, O6-A2-2, O6-B2-3, O7-A2-2, O7-B2-3, R5-A2-3, R6-A2-3, R6-B2-3, R7-A2-3, R7-B2-3, Y1-A2-2, Y2-A2-2, Y2-A2-3, Y3-A2-1, Y3-A2-2, Y3-A2-3, Y3-B2-3, Y4-A2-1, Y4-A2-2, Y4-A2-3, Y5-A2-1, Y5-A2-2, Y5-A2-3, Y5-B2-3, Y6-A2-1, Y6-A2-2, Y6-A2-3, Y7-A2-2, Y7-A2-3, Y7-B2-3 56

3 CLIMACOOL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ12 Τοίχος CoolCoat Ενεργειακό χρωμα. Καλυπτικότητα 8-10m 2 /L 90% ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ åéäéëü óàóôáóè ôïù øòñíáôï ëáé ôá õåòíïëåòáíéëà óæáéòýäéá áîáëìïàî Ûö ëáé 90% ôèî èìéáëü áëôéîïâïìýá. Τοίχος CoolCoat Ενεργειακό χρωμα. Καλυπτικότητα 8-10m 2 /L ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Æá íéëòïíþòéá ôè óéìïêàîè óå óùîäùáóíþ íå ôá íåçáìàôåòá íþòéá ôöî óôåòåñî äèíéïùòçïàî æùóéëïà äéáàìïù áæàçòáîóè. Τοίχος CoolCoat Ενεργειακό χρωμα. Καλυπτικότητα 8-10m 2 /L Υ ΡΟΦΟΒΗ ΣΙΛΟΞΑΝΗ ùäòþæïâè óéìïêàîè áðöõåý ôï îåòþ. Ãé óôáçïîû ôè âòïøü ëùìïàî óôèî åðéæàîåéá øöòý îá ôèî åíðïôýúïùî. ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ óëþîè ëáé è ìàóðè, ðïù íåôáæûòïîôáé áðþ ôèî âòïøü äåî åíðïôýúïùî ôèî åðéæàîåéá. ùôïëáõáòéúþíåîè åðéæàîåéá áðþ ôï îåòþ ôè âòïøü. 57

4 12 CLIMACOOL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ êáéòåôéëü óôåçáîöôéëü éëáîþôèôá. ÌáíèìÜ áðïòòþæèóè îåòïà. ËãèìÜ ùäòáôíïäéáðåòáôþôèôá. ðéíüëùîóè ëáôà ôè õòáàóè Àîö ôïù 300%. ËãèìÜ áîôïøü óå åæåìëùóíþ. Β. ClimaCool Sealer ΘΕΡΜΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ στεγάνωσης και προστασίας όψεων και ταρατσών. Υδατοδιαλυτή, ακρυλικής βάσης, ελαστομερής μεμβράνη, που υπόκειται σε σκλήρυνση μέσω της υπεριώδους ακτινοβολίας. Χαρακτηρίζεται από αντοχή στη μετανάστευση των αλάτων του υποστρώματος και από άριστη πρόσφυση σε νέες, παλιές και ήδη βαμμένες επιφάνειες. Το ClimaCool Sealer έχει εξαιρετική ελαστικότητα ακόμα και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να μπορεί να ακολουθεί τις κινήσεις του υποβάθρου, που προκαλούνται εξαιτίας των συστολοδιαστολών. Το ClimaCool Sealer παραμένει ιδιαίτερα ελαστικό σε συνθή-κες χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να μπορεί να ακολουθεί τις κινήσεις του υποβάθρου, οι οποίες προκαλούνται από τις διαστολές και τις συστολές. Γεφυρώνει τις τριχοειδείς ρωγμές του υποβάθρου, όταν εφαρμόζεται χωρίς αραίωση. Μετατρέπει την θερμική ενέργεια, που απορροφά, σε ελαστική παραμόρφωση μειώνοντας τη θερμότητα που εισέρχεται στο υπόβαθρο. Παρέχει πρόσθετη θερμομόνωση, μέσω της ανακλαστικότητας του ηλιακού φωτός ιδίως κοντά στην περιοχή της υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας. Το ClimaCool Sealer είναι φιλικό προς το περιβάλλον. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ειδικό Βάρος (g/cm 3 ) Λευκό = 1,43 +/- 0,02 (ISO 2811) Απόδοση (m 2 /L) 12-14* (Όψεις) 6-7* (Ταράτσες) Χρόνος Αποθήκευσης (μήνες) 12 * Εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, την υφή, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία 3L και 9L. Χρωματίζεται σε παστέλ F - αποχρώσεις με χρωστικές του συστήματος ανάμιξης Kraft Inspired Color. 58

5 CLIMACOOL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ12 Ταράτσες Cool Sealer Θερμοελαστική Mεμβράνη 6-7m 2 /L ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ õåòíþôèôá áðþ ôïî Üìéï áðïòòïæàôáé áðþ ôè íåíâòàîè ëáé íåôáôòûðåôáé óå åìáóôéëü ðáòáíþòæöóè. Ταράτσες Cool Sealer Θερμοελαστική Mεμβράνη 6-7m 2 /L ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ùôáî ëòùñîåé è áôíþóæáéòá è íåíâòàîè óùóôûììåôáé áðïâàììïîôá ôè õåòíþôèôá. 59

6 12 CLIMACOOL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Γ. WaterProof Coat ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ για αφύγρανση και προστασία από ρηγμάτωση των δομικών υλικών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υδατοδιαλυτό, σιλοξανικής βάσης υλικό, προηγμένης τεχνολογίας, για αδιαβροχοποίηση και εμποτισμό επιφανειών, που αφήνει ανοιχτούς τους πόρους του δομικού υλικού, επιτρέποντάς του τη διαπνοή. Τα υδρόφοβα ενεργά υλικά από το WaterProof Coat διεισδύουν έως 1cm στους πόρους των δομικών υλικών και συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς χημικούς δεσμούς προσδίδοντάς τους υψηλή αδιαβροχοποίηση μεγάλης διάρκειας. Η αφύγρανση των δομικών υλικών αυξάνει πολύ την απόδοση των θερμομονωτικών συστημάτων. Η μείωση της υγρασίας στους εσωτερικούς χώρους οδήγει στη βελτίωση της θερμικής άνεσης και στη μείωση της χρήσης ενεργειακών πηγών. Η απορρόφηση νερού του δομικού υλικού περιορίζεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, χωρίς να εμποδίζεται η διέλευση των υδρατμών διαμέσου των ανοικτών πόρων. Η μειωμένη απορρόφηση νερού από το δομικό υλικό σημαίνει ταυτόχρονα και μειωμένη διαστολή και συστολή του, που έχει ως αποτέλεσμα την πρόληψη δημιουργίας νέων ρωγμών και επέκτασης των υπαρχόντων. Το προϊόν έχει εξαιρετική πρόσφυση και μονώνει μοναδικά, πορώδη υποστρώματα ταρατσών. Επίσης, συμβάλλει δραστικά στην προστασία από την ανιούσα υγρασία σε κατακόρυφα τοιχώματα (εξωτερικούς τοίχους). Το WaterProof Coat είναι κατάλληλο για χρήση σε μία ευρεία γκάμα ανόργανων πορώδων δομικών υλικών, όπως σοβάς, τσιμέντο, εμφανή μπετά, τσιμεντοσανίδες, κεραμίδια, στόκους σπατουλαρίσματος, τούβλα κλπ. ε συνιστάται η εφαρμογή του σε μη πορώδεις επιφάνειες (π.χ. φρεσκοβαμμένες επιφάνειες). Το WaterProof Coat με δύο επιστρώσεις μπορεί να παραμείνει και ως τελική προστατευτική επίστρωση δομικών υλικών, όπως εμφανή μπετά, κεραμίδια, πέτρα με τους αρμούς της κ.α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ειδικό Βάρος (g/cm 3 ) 1,00 +/-0,02 (ISO 2811) Απόδοση (m 2 /L) 14-16* (Όψεις) 8-10* (Ταράτσες ) Χρόνος Αποθήκευσης (μήνες) 12 * Εξαρτάται από την απορροφητικότητα του δομικού υλικού, την υφή, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ»Þîéíè áäéáâòïøïðïýèóè. êáéòåôéëü ùäòáôíïäéáðåòáôþôèôá. åòéïòéóíþ ôè æùóéëü æõïòà ëáé ôè åîáîõòàëöóè ôïù óëùòïäûíáôï ëáé ôöî ïðìéóíñî áðþ ôèî åðýäòáóè ôïù îåòïà. ðïôåìåóíáôéëü ðòïóôáóýá Ûîáîôé ôè áîéïàóá ùçòáóýá. êáéòåôéëü íþîöóè ôöî áóæáìôéëñî ùðïóôòöíàôöî. íðïäýúåé ôèî åðûëôáóè ëáé ôï óøèíáôéóíþ îûöî òöçíñî. îýóøùóè ôè áðïäïôéëþôèôá ôè ùðàòøïùóá õåòíïíþîöóè ëáé äéáôüòèóè ôè åóöôåòéëü õåòíéëü Àîåóè. Æï äïíéëþ ùìéëþ äéáôèòåý ôèî áòøéëü ôïù åíæàîéóè. æáòíþúåôáé ðàîö óå ïðïéïäüðïôå áîþòçáîï äïíéëþ ùìéëþ. ùëïìýá åðáîáâáæü. êáéòåôéëü áîõåëôéëþôèôá óôá áìëàìéá. ðéôòûðåé ôèî ðòþóíéêè íå ùçòþ ôóéíûîôï, óëùòþäåíá ëáé ëïîéàíáôá çéá ôèî áäéáâòïøïðïýèóü ôïù ëáé ôèî áðïæùçü òèçíáôñóåöî. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία 1L, 4L και 10L. 60

7 CLIMACOOL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ12 Όψεις - Ταράτσες WaterProof Coat Ενεργειακό Υπόστρωμα 14-16m 2 /L ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»éëòïðÞòïé ïíéëñî Ëìéëñî ΜΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΙΛΜ Æï Water Proof åíðïôýúåé ôèî åðéæàîåéá øöòý îá ëìåýîåé ôïù ðþòïù Ãé áîïéøôïý ðþòïé ôöî äïíéëñî ùìéëñî åðéôòûðïùî ôèî äéáðîïü ëáé ôèî çòüçïòè åêáûòöóè ôöî ùäòáôíñî. Όψεις - Ταράτσες WaterProof Coat Ενεργειακό Υπόστρωμα 14-16m 2 /L Υ ΡΟΦΟΒΗ ΣΙΛΟΞΑΝΗ ªôáçÞîå îåòïà ëùìïàî óôèî åðéæàîåéá øöòý îá ôèî åíðïôýúïùî WATER PROOF Α ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ªå óïâà ëáé ôóéíûîôï 61

8 13 CLIMACOOL ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α. Ταράτσες Εξαιρετική προστασία από την θερμότητα. Υψηλή στεγάνωση. Χρησιμοποιήστε Kraft Putty για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών. Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύντε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε υποστρώματα διαλύτου σε οποιοδήποτε υπόβαθρο πριν από την εφαρμογή του συστήματος. Για τον έλεγχο της απορροφητικότητας του υποβάθρου εφαρμόστε σε μία μικρή επιφάνεια της ταράτσας (1m 2 ) με ρολό ή πινέλο WaterProof Coat και αφήστε να στεγνώσει για 6 ώρες. Εάν η συγκεκριμένη επιφάνεια δεν κολλάει στο άγγιγμα τότε εφαρμόστε μία στρώση WaterProof Coat. Σε αντίθετη περίπτωση αραιώστε το WaterProof Coat με 20% νερό, ξανακάντε τον παραπάνω έλεγχο σε διπλανή επιφάνεια, και εάν δεν κολλάει στο άγγιγμα εφαρμόστε μία στρώση WaterProof Coat σε όλη την επιφάνεια, αλλιώς παραλείψτε την εφαρμογή του WaterProof Coat. Αν το υπόβαθρο είναι ιδιαίτερα πορώδες συνιστάται η χρήση και μίας δεύτερης στρώσης WaterProof Coat μετά από 24 ώρες. Αραίωση: 0% Απόδοση: 8-10m 2 /L Μετά από 24 ώρες από την εφαρμογή του WaterProof Coat εφαρμόστε δύο επιστρώσεις ClimaCool Sealer με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 6 ωρών. Για ευκολότερη εφαρμογή σε θερμές καιρικές συνθήκες συνιστάται πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης του ClimaCool Sealer ένα ελαφρύ βρέξιμο της επιφάνειας της οροφής με νερό, ώστε να μειωθεί η επιφανειακή θερμοκρασία του υποστρώματος. Αραίωση: 0% Απόδοση: 6-7m 2 /L ανά στρώση Εφαρμόστε μία λεπτή στρώση ClimaCool Coat με ρολό. Εάν είναι απαραίτητο εφαρμόστε και μια δεύτερη ίδιου πάχους μετά απο τουλάχιστον 6 ώρες. Αραίωση: Έως 5% Απόδοση: 8-10m 2 /L ανά στρώση Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5 o C και πάνω από 35 o C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι χρόνοι επαναβαφής, που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να επιμηκυνθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία. WaterProof Ενεργειακό Υπόστρωμα 8-10m 2 /L Cool Sealer Θερμοελαστική Mεμβράνη 6-7m 2 /L Cool Sealer Θερμοελαστική Mεμβράνη 6-7m 2 /L Σημείωση. Πρίν εφαρμοστεί το σύστημα ClimaCool βεβαιωθείτε οτι υπάρχουν ικανοποιητικές ρύσεις αλλά και τα αντίστοιχα σημεία απορροής των υδάτων στην ταράτσα (υδρορροές). Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε βάζοντας ράμματα ή γεμίζοντας την ταράτσα με νερό μέχρι κάποιο ύψος (αν υπάρχει στηθαίο) ή μετά από βροχή. Στα σημεία που υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα απαιτείται διόρθωση των ρύσεων. Πιθανόν να χρειαστεί να ανοίξετε νέες υδρορροές ή και να κάνετε τοπικά επισκευές των ρύσεων με τσιμεντοκονία, ελαφροσκυρόδεμα ή περλιτοσκυρόδεμα. Οι κλίσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2%. Σε περίπτωση που θα κάνετε ολική επισκευή των ρύσεων και ειδικά σε παλιά κτήρια προσέξτε να μην επιβαρύνετε τη στατική επάρκεια του κτηρίου με το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε. Προτιμήστε ελαφροσκυρόδεμα ή περλιτοσκυρόδεμα. 62

9 CLIMACOOL ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ13 Β. Όψεις Ι. Πλήρους διαπνοής Εξασφαλίζει την πλήρη αδιαβροχοποίηση, διαπνοή και συνεχή αφύγρανση της τοιχοποιίας, όπου δεν υπάρχουν τριχοειδείς ρωγμές. Χρησιμοποιήστε Kraft Putty για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών. Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κτλ. Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύντε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε υποστρώματα διαλύτου σε οποιοδήποτε υπόβαθρο πριν από την εφαρμογή του συστήματος. Για τον έλεγχο της απορροφητικότητας του υποβάθρου εφαρμόστε σε μία μικρή επιφάνεια του τοίχου (1m 2 ) με ρολό ή πινέλο WaterProof Coat και αφήστε να στεγνώσει για 6 ώρες. Εάν η συγκεκριμένη επιφάνεια δεν κολλάει στο άγγιγμα τότε εφαρμόστε μία στρώση WaterProof Coat. Σε αντίθετη περίπτωση αραιώστε το WaterProof Coat με 20% νερό, ξανακάντε τον παραπάνω έλεγχο σε διπλανή επιφάνεια, και εάν δεν κολλάει στο άγγιγμα εφαρμόστε μία στρώση WaterProof Coat σε όλη την επιφάνεια, αλλιώς παραλείψτε την εφαρμογή του WaterProof Coat. Αν το υπόβαθρο είναι ιδιαίτερα πορώδες συνιστάται η χρήση και μίας δεύτερης στρώσης WaterProof Coat μετά από 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες από την εφαρμογή του WaterProof Coat εφαρμόστε δύο στρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 6 ωρών. Αραίωση: Έως 5%. Απόδοση: 8-10 m 2 /L ανά στρώση. εν απαιτείται υψηλό πάχος ξηρού φιλμ του ClimaCool Coat ώστε να επιτευχθούν τα οφέλη του συστήματος. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10 ο C και πάνω από 35 ο C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι χρόνοι επαναβαφής, που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να επιμηκυνθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία. WaterProof Ενεργειακό Υπόστρωμα 14-16m 2 /L WaterProof Ενεργειακό Υπόστρωμα 14-16m 2 /L 63

10 13 CLIMACOOL ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Αντιρρηγματικής Προστασίας Προσφέρει σφράγιση τριχοειδών ρωγμών & αδιαβροχοποίηση τοιχοποιίας. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής είναι οι ίδιες με αυτές της εφαρμογής της πλήρους διαπνοής (σελ. 63) Μετά από 24 ώρες από την εφαρμογή του WaterProof Coat εφαρμόστε δύο στρώσεις ClimaCool Sealer με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 6 ωρών. Αραίωση: Έως 10% η πρώτη στρώση, 0% η δεύτερη. Απόδοση: m 2 /L ανά στρώση. Εφαρμόστε μία έως δύο στρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 6 ωρών. Αραίωση: Έως 5%. Απόδοση: 8-10m 2 /L ανά στρώση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10 ο C και πάνω από 35 ο C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι χρόνοι επαναβαφής, που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να επιμηκυνθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία. ΙΙΙ. Σύστημα Πρόωρης Βαφής. Βαφή όψεων και εμφανών επιφανειών εντός δύο εβδομάδων από την εφαρμογή τους. Σε νέα τσιμέντα, μπετά, σοβάδες αφήστε τις νέες δομικές επιφάνειες να στεγνώσουν για τουλάχιστον εφτά ημέρες. Χρησιμοποιήστε Kraft Putty για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών. Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύντε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε υποστρώματα διαλύτου σε οποιοδήποτε υπόβαθρο πριν από την εφαρμογή του συστήματος. Εφαρμόστε μία στρώση WaterProof Coat. Αφήστε τρεις ημέρες να στεγνώσει ώστε να μειωθεί η αλκαλικότητα της επιφάνειας και στη συνέχεια εφαρμόστε μία δεύτερη στρώση WaterProof Coat. Μετά από 24 ώρες από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του WaterProof Coat εφαρμόστε δύο στρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 24 ωρών. Αραίωση: Έως 5%. Απόδοση: 8-10 m 2 /L ανά στρώση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10 ο C και πάνω από 35 ο C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι χρόνοι επαναβαφής, που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να επιμηκυνθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία. WaterProof Ενεργειακό Υπόστρωμα 14-16m 2 /L Cool Sealer Θερμοελαστική Mεμβράνη 12-14m 2 /L Cool Sealer Θερμοελαστική Mεμβράνη 12-14m 2 /L WaterProof Ενεργειακό Υπόστρωμα 14-16m 2 /L WaterProof Ενεργειακό Υπόστρωμα 14-16m 2 /L 64

11 CLIMACOOL ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ13 IV. Σύστημα Προστασίας Όψεων ιαφανής προστασία όψεων και εμφανών επιφανειών χωρίς να μεταβάλλεται η εμφάνιση και η στιλπνότητά τους. Σε νέα τσιμέντα, μπετά, σοβάδες, τούβλα αφήστε τις νέες δομικές επιφάνειες να στεγνώσουν για είκοσι οχτώ ημέρες και εφαρμόστε μία στρώση WaterProof Coat. Μετά 24 ώρες εφαρμόστε μία δεύτερη στρώση WaterProof Coat. WaterProof 14-16m 2 /L Ενεργειακό Υπόστρωμα WaterProof 14-16m 2 /L Ενεργειακό Υπόστρωμα V. Αντιμετώπιση Ανιούσας υγρασίας Μοναδικό σύστημα περιορισμού της ανιούσας υγρασίας για εξωτερικές επιφάνειες. Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια του τοίχου απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κτλ. Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύντε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα χέρι Kraft Mold Blocker και να το αφήσετε να στεγνώσει, για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ανάπτυξη μούχλας στο μέλλον. Χρησιμοποιήστε τα επισκευαστικά κονιάματα 20% - 25% WaterProof Coat αντί για νερό. Εφαρμόστε δύο στρώσεις WaterProof Coat με διάστημα επαναβαφής 24 ωρών. Απόδοση: 10-12m 2 /L. Μετά από 24 ώρες από την εφαρμογή του WaterProof Coat εφαρμόστε δύο στρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 6 ωρών. Αραίωση: Έως 5%. Απόδοση: 8-10 m 2 /L ανά στρώση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10 o C και πάνω από 35 o C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι χρόνοι επαναβαφής που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να επιμηκυνθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία. ιαφανής προστασία όψεων και εμφανών επιφανειών χωρίς να μεταβάλλεται η εμφάνιση και η στιλπνότητά τους. WaterProof Ενεργειακό Υπόστρωμα 10-12m 2 /L WaterProof Ενεργειακό Υπόστρωμα 10-12m 2 /L 65

TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ CLIMATOTAL TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 9. CLIMATOTAL ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ....................................................22 10. CLIMATOTAL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.................................................23

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη οφείλεται στην αστικοποίηση και τη βιομηχανοποίηση που με τη σειρά τους, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Marmoline Monosis Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης T 1 2 3 4 5 6 Περιγραφή. Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής µόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 83/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ CPV: 44800000-8 (Βαφές, βερνίκια και μαστίχες) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Φυσικές ή και τεχνητές πέτρες, κεραμικά ή τσιμεντοειδή διακοσμητικά τουβλάκια, ακανόνιστες μαρμάρινες πλάκες, βότσαλα. Ό,τι και αν επιλέξετε, για χρήση σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, σε κάθετες ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

κατάλογος προϊόντων 2012

κατάλογος προϊόντων 2012 κατάλογος προϊόντων 2012 Πιστοποιήσεις ISO 9001 : 2000 ISO 14001 : 2004 Tα Ελληνικά Χρώματα OHSAS 18001-2007 03 Eco Τώρα Νέα σειρά οικολογικών προϊόντων για κάθε εργασία επιλέγουμε οικολογικά Πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Ψυχρά Ανακλαστικά Συστήματα BIOCLIMA ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

FINOMIX FINOMIX FINOMIX

FINOMIX FINOMIX FINOMIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Κρήτη, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Περιεχόμενα Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα

Διαβάστε περισσότερα

εργαλεια & μηχανήματα κήπου

εργαλεια & μηχανήματα κήπου ηλεκτρικά εργαλεια BOSCH PSR 14,4 LI-2 Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας λιθίου 14,4 V, 1,5 Ah, 2 ταχύτητες, αυτόματο τσοκ 10 mm, power control ηλεκτρονική επιλογή ροπής, ένδειξη κατάστασης φόρτισης, Power light,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1.1 DOW Εξηλασμένη Πολυστερίνη STYROFOAM 1.1B XENERGY Εξηλασμένη Πολυστερίνη XENERGY 1.1D-1.7A- 1.7E-1.7K- ETICS ETICS PACK 3.21 3.21 PU DOW

Διαβάστε περισσότερα

D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4

D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4 D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4 D ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ D.1 D.2 D.3 D.4 D.4.1 D.4.2 D.5 D.5.1 D.5.2 D.5.3 D.5.4 D.5.5 D.5.6 D.5.7 D.6 D.6.1 D.6.2 D.6.3 D.6.4 D.7 D.8 D.8.1 D.9 D.10 D.10.1 D.10.2 D.11 D.11.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ NEOTHERM

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ NEOTHERM Βιομηχανία Δομικών Υλικών Χρωμάτων & Επιχρισμάτων ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ NEOTHERM Ελαχιστοποιήστε τις θερμικές απώλειες τον χειμώνα και την εισροή θερμότητας το καλοκαίρι ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST 2 0 1 5 ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Construction. Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας ωρίμανσης για στρώσεις πάχους 4-30 mm για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 14/03/2014 Κωδικός: 11.03.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803010080000022 EN 1504-3:2005 EN 13813:2002 13 1139 Υψηλής απόδοσης αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 03 Δομικές Εργασίες Κτιρίων 11 Λοιπές Οικοδομικές Εργασίες 20 Εφαρμογές Ψυχρών Υλικών (cool materials) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ. Βελτιωτικά Κονιαμάτων Σελ. 4. Τσιμεντοειδή Στεγανωτικά Συστήματα Σελ. 5. Επαλειπτικά - Στεγανοποιητικά Σελ. 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5 Dow Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ Tετραπλή Αναγνώριση για την προσφορά της DUROSTICK ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ε.Β.Ε.Α. ΑΘΗΝΑ 2003 IEΘNHΣ ANAΓNΩPIΣH ΓIA THN TEXNOΛOΓIA & THN ΠOIOTHTA ΓENEYH 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

προστασίας θερµοµόνωσης!

προστασίας θερµοµόνωσης! συστήµατα ολοκληρωµένης προστασίας θερµοµόνωσης! εισαγωγή Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο τοµέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα υπερκαταναλωτικός, επιβαρύνοντας κατά 50% την ενεργειακή κατανάλωση της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα

ELOT EN ISO 2001:2008

ELOT EN ISO 2001:2008 ELOT EN ISO 2001:2008 πεδία εφαρμογής application fields Sintecno Hellas ABETE Άποψη των Ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής Αισίως 33 Χρόνια Εμπειρίας Η SINTECNO Α.Ε. είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

REKO PRIMERS, PAINTS, SEALERS. Rekopox primer WT. Rekopox primer CC ΑΣΤΑΡΙΑ- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΒΑΦΕΣ

REKO PRIMERS, PAINTS, SEALERS. Rekopox primer WT. Rekopox primer CC ΑΣΤΑΡΙΑ- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΒΑΦΕΣ ΑΣΤΑΡΙΑ- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΒΑΦΕΣ REKO PRIMERS, PAINTS, SEALERS Rekopox primer WT Στεγανωτικό- αστάρι 2 συστατικών για επιφάνειες µπετόν που δεν έχουν στεγνώσει πλήρως. Βάση : Εποξική ρητίνη. Ιδιότητες : Εποξικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων 2010

Κατάλογος προϊόντων 2010 Κατάλογος προϊόντων 2010 Χρώματα εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης Τεχνοτροπίες Χρώματα συντήρησης μνημείων Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κατάλογος Προϊόντων 2010 Εποξειδικά συστήματα βαφής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα