Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές, Εκφράσεις, Εντολές. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήµιο Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές, Εκφράσεις, Εντολές. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήµιο Πατρών"

Transcript

1 Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές, Εκφράσεις, Εντολές Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού και Μεταφραστών

2 Μεταβλητές (1) Μεταβλητή: Αφαιρετική αναπαράσταση διεύθυνσης µνήµης, ή συλλογής διευθύνσεων µνήµης του Η/Υ. Αναγνωριστικόή Όνοµα (id): Συνδυασµός από αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. Είναι ένα µόνο από τα συστατικά µιας µεταβλητής. Χ = 2.5; «Χ είναι το όνοµα (id) µιας θέσης (ή θέσεων) µνήµης που περιέχει(-ουν) πλέον τον αριθµό 2.5» Και η πρόταση αυτή δεν είναι πλήρης Μία µεταβλητή Μ αποτελείται από 4 στοιχεία:

3 Μεταβλητές (2) Όνοµα ιεύθυνση(-σεις) µνήµης (αναφορά) Μ Τιµή Ιδιότητες Τύπος τιµών Χρόνος ζωής Εύρος Λειτουργίες Εµβέλεια Αναφορά (µνήµη) Όνοµα Ιδιότητες Τιµή

4 Μεταβλητές (3) Η σχέση ονόµατος διεύθυνσηςδεν είναι αµφιµονοσήµαντη. Α. Ίδιο όνοµα ιαφορετικές διευθύνσεις Σε ένα πρόγραµµα, σε κάθε µία από δύο συναρτήσεις f 1, f 2, µπορεί να ορίζεται µία µεταβλητή (τοπική) µε το όνοµα Χ. Όταν µία συνάρτηση fκαλείται αναδροµικά, κάθε κλήση της fορίζει διαφορετικές θέσεις µνήµης (και άρα µεταβλητές), για τα ονόµατα που είναι τοπικές µεταβλητές της f. Αν η συνάρτηση fµε τοπική µεταβλητή την Υ, κληθεί από τις συναρτήσεις f 1, f 2, η Υθα έχει συνδεθεί µε διαφορετικές µνήµες στις f 1, f 2

5 Μεταβλητές (4) Β. ιαφορετικά ονόµατα Ίδια διεύθυνση Ψευδωνυµία (κακό για αναγνωσιµότητα ) Μπορεί να δηµιουργηθεί µε διάφορους τρόπους: Άµεσα Στη FORTRAN µε την εντολή EQUIVALENCE Στις C, C++ µε union variables Έµµεσα Με την κλήση υποπρογραµµάτων (by reference) Με τη χρήση pointers

6 Μεταβλητές (5) Ψευδωνυµία X Y

7 Μεταβλητές (6) Μία µεταβλητή Χέχει 2 χρήσεις. Στην εντολή ανάθεσης: Χ = Χ + 1 l-value r-value l-value (left value): Αναφορά στη θέση µνήµης r-value (right value): Αποαναφοροποίηση για να πάρουµε την τιµή Ουσιαστικά ο τελεστής =της εντολής ανάθεσης, είναι ένας τελεστής που δέχεται 2 ορίσµατα: τιµή (r-value) και αναφορά (l-value)

8 Μεταβλητές (7) Αποαναφοροποίηση (dereferencing): Πρόσβαση στη θέση µνήµης, και λήψη της υπάρχουσας τιµής. Στις περισσότερες γλώσσες, ο r-valueρόλος µιας µεταβλητής, συνάγεται εµµέσωςαπό τη θέση της µεταβλητής, δηλαδή όταν βρίσκεται δεξιά από τον τελεστή ανάθεσης = Υπάρχουν γλώσσες, στις οποίες υπάρχει ρητή δήλωση του r-value ρόλου. Π.χ. στην BLISS: X :=.X + 1

9 έσµευση (1) έσµευση (Binding): Συσχέτιση δύο οντοτήτων. Π.χ. ιδιότητας µε µεταβλητή, operation µε σύµβολο. Χρόνος έσµευσης (Binding Time): Ο χρόνος που γίνεται η δέσµευση. Έχουµε τους εξής Χρόνους έσµευσης: 1) Χρόνος Σχεδιασµού της Γλώσσας 2) Χρόνος Υλοποίησης της Γλώσσας 3) Χρόνος Γραφής του Προγράµµατος 4) Χρόνος Μετάφρασης του Προγράµµατος 5) Χρόνος Σύνδεσης του Προγράµµατος 6) Χρόνος Φόρτωσης του Προγράµµατος 7) Χρόνος Εκτέλεσης του Προγράµµατος

10 έσµευση (2) ιάφορες οντότητες δεσµεύονται σε διάφορους χρόνους: Ένα σύµβολο (π.χ. *) µε µία operation, στο χρόνο (1) Ένας Τύπος εδοµένων (π.χ. int)µε εύρος τιµών, στο (2) Ένα όνοµα (π.χ. A) µε µία έννοια, στο (3) Μία µεταβλητή µε ένα Τύπο εδοµένων, στο (4) Μία Συνάρτηση βιβλιοθήκης µε τον κώδικα χρήστη, στο (5) Μία µεταβλητή µε θέση(-εις) µνήµης, στο (6) Μία µεταβλητήµε τιµή, στο (7)

11 έσµευση (3) Παράδειγµα: Στον κώδικα int count; count = count + 5; υπάρχουν (µεταξύ άλλων) οι δεσµεύσεις: Το σύνολο των πιθανών Τύπων εδοµένων του count, (1) Ο Τύπος εδοµένων του countστο πρόγραµµά µας, (4) Το σύνολο των πιθανών τιµών του count, (2) Η τιµή του countστο πρόγραµµά µας, (7) Το σύνολο των πιθανών εννοιών του +, (1) Η έννοια του +στο πρόγραµµά µας, (4) Η εσωτερική αναπαράσταση του 5, (2)

12 έσµευση (4) ιάρκεια Ζωής της δέσµευσης: Η χρονική περίοδος µεταξύ της δηµιουργίας και της καταστροφής µιας δέσµευσης (π.χ. ενός ονόµατος και µιας µεταβλητής) ιάρκεια Ζωής αντικειµένου: Η χρονική περίοδος µεταξύ της δηµιουργίας και της καταστροφής του αντικειµένου (π.χ. µεταβλητής) εν συµπίπτουν απαραίτητα: Ένα αντικείµενο µπορεί να έχει µεγαλύτερη διάρκεια από αυτήν της δέσµευσης. Π.χ. όταν µια µεταβλητή µεταβιβάζεται µε αναφορά σε µια υπορουτίνα, η δέσµευση του ονόµατος της παραµέτρου και της µεταβλητής έχει µικρότερη διάρκεια από αυτήν της µεταβλητής. Μία δέσµευση µπορεί να έχει µεγαλύτερη διάρκεια από αυτήν του αντικειµένου. Π.χ. αν ένα αντικείµενο που έχει δηµιουργηθεί µε new στην C++, µεταβιβαστεί ως παράµετρος µε &και µετά καταστραφεί µε deleteπριν επιστρέψει η υπορουτίνα, έχουµε αιωρούµενη αναφορά (dangling reference).

13 έσµευση (5) Στατική έσµευση: Όταν γίνεται πριν το χρόνο εκτέλεσης του προγράµµατος (6) και δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. υναµική έσµευση: Αλλιώς. Α. έσµευση Μεταβλητής µε Τύπο εδοµένων (Τ ) Στατική έσµευση Με Ρητή (explicit) δήλωση Π.χ. στη C: int A; Με Έµµεση (implicit) δήλωση Π.χ. στη συναρτησιακή γλώσσα ML (Meta Language):

14 έσµευση (6) Οι Τ των εκφράσεων καθορίζονται από τις (τυχούσες) σταθερές: Στην εντολή fun circ(r) = 3.14 * r * r, το circ θεωρείται real Στην εντολή fun times(x) = 10 * x, το times θεωρείται integer Αν δεν συνάγεται ο Τ, συντακτικό λάθος. Π.χστο fun sq(x) = x * x χρειάζεται να γίνει ρητή δήλωση: fun sq(x): int = x * x ή fun sq(x: int) = x * x ή fun sq(x) = (x: int) * x Τώρα, όλες οι γλώσσες (εκτός ML, Perl) έχουν ρητή δήλωση. Perl: $a (βαθµωτός Τ (array Τ ), διαφορετικές µετ/τές. Ορισµένες αρχικές γλώσσες είχαν ένα είδος έµµεσης δήλωσης. Π.χ. στην FORTRANαν υπήρχε idπου δεν είχε δηλωθεί ρητά, συναγόταν έµµεσα ο Τ ως εξής: Αν το όνοµα αρχίζει από I, J, K, L, M, N είναι INTEGER Αλλιώς είναι REAL

15 έσµευση (7) υναµική έσµευση Η µεταβλητή δεσµεύεται µε Τ κάθε φορά που παίρνει τιµή, δηλαδή όταν είναι l-value. εσµεύεται µε τον Τ που έχει η τιµή της µεταβλητής r-value, ή της έκφρασης που είναι δεξιά του = Γλώσσες: APL, SNOBOL ΘΕΤΙΚΑ: Ευελιξία υνατότητα για generic συναρτήσεις ΑΡΝΗΤΙΚΑ: εν υπάρχει δυνατότητα εντοπισµού λαθών στη µετάφραση Μεγάλο κόστος για έλεγχο των Τ κατά την εκτέλεση

16 έσµευση (8) B. έσµευση Μεταβλητής µε ιεύθυνση(-εις) Μνήµης Εκχώρηση (allocation): Η διαδικασία δέσµευσης της µεταβλητής µε /νση Μνήµης από τις διαθέσιµες. Αποδέσµευση (de-allocation): Η διαδικασία αποδέσµευσης και επιστροφής της µνήµης στις διαθέσιµες. ιάρκεια Ζωής: Ο χρόνος κατά τον οποίο η µεταβλητή είναι δεσµευµένη µε διεύθυνση(-εις) µνήµης. ηλαδή: ιάρκεια Ζωής = (Χρόνος Αποδέσµευσης) (Χρόνος Εκχώρησης)

17 έσµευση (9) Με βάση τον τρόπο δέσµευσης και τους χρόνους εκχώρησης και αποδέσµευσης, έχουµε διαφορετικού τύπου µεταβλητές: Static Variables Η εκχώρηση γίνεται πριν την εκτέλεση του προγράµµατος και δεν αλλάζει στη διάρκειά της. Global µεταβλητές. Στις C, C++, Java µε static. Η Pascalόχι. Στις αρχικές FORTRAN (από Ιως και IV), όλες οι µεταβλητές static. Πολλές φορές είναι history sensitive. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: Αποδοτικές (µικρό overhead) ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ: Μικρή ευελιξία (όχι αναδροµικότητα)

18 έσµευση (10) Stack Dynamic Variables Η εκχώρηση γίνεται όταν «εκτελείται» η εντολή δήλωσης της µεταβλητής (ο Τ είναι στατικά συνδεδεµένος) Στη Cκαι στη C++ είναι τέτοιες οι µεταβλητές Στην αρχή εκτέλεσης του υποπρογράµµατος γίνεται εκχώρηση της τοπικής µεταβλητής, αποδέσµευση µόλις λήξει η εκτέλεση. Εκχώρηση από την run-time stack µνήµη (οργανωµένη) Εκχώρηση και Αποδέσµευση µε τρόπο Last-In First-Out (LIFO), συνήθως σε συνδυασµό µε κλήση υπ/τος. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ: εν µπορούν να είναι history sensitive. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: Αναδροµή

19 έσµευση (11) Εκχώρηση Αποδέσµευση ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ: Η run-time stack, αφούτο Mainέχει καλέσει τη συνάρτηση Α, η οποία µε τη σειρά της έχει καλέσει τη συνάρτηση Β Function B Function A Main Program

20 έσµευση (12) Explicit Heap Dynamic Variables Είναι ανώνυµα αντικείµενα των οποίων οι διευθύνσεις εκχωρούνται και αποδεσµεύονται µε εντολές που εκτελούνται κατά την εκτέλεση του προγράµµατος. Χρησιµοποιούν τη heap storage: Ανοργάνωτη συλλογή θέσεων µνήµης µε «απρόβλεπτη» χρήση. Οι µεταβλητές αυτές µπορούν να προσπελασθούν µόνο από pointers ή objects. Εκχώρηση και Αποδέσµευση σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Στην Javaόλα τα objects είναι explicit heap dynamic variables

21 έσµευση (13) Implicit Heap Dynamic Variables Γίνεται εκχώρηση από την heap storage µόνο όταν η µεταβλητή παίρνει τιµή µε εντολή ανάθεσης (l-value). Μαζί δεσµεύονται µε τη µεταβλητή όλες οι ιδιότητες του Τ της τιµής (δυναµική δέσµευση της µεταβλητής µε Τ ) Ουσιαστικά είναι µόνο ονόµατα που δεσµεύονται µε ότι θέλουµε. APL, ALGOL-68 ΘΕΤΙΚΑ: Ευελιξία υνατότητα για generic συναρτήσεις ΑΡΝΗΤΙΚΑ: Μεγάλο κόστος για συντήρηση των δυναµικών ιδιοτήτων κατά την εκτέλεση

22 Σταθερές (1) Είναι «µεταβλητές» που δεσµεύονται µε τιµή, µόνο όταν δεσµεύονται µε µνήµη. Η τιµή δεν µπορεί να αλλάξει µε εντολή ανάθεσης. C, C++ : const int s = 100; Pascal : const s = 100; Η αρχική Cδεν είχε σταθερές. Όµως ο C preprocessor περιλαµβάνει macro: #define LEN 100 : αντικαθίστανται όλες οι εµφανίσεις του LEN µε το 100 (named literal)

23 Σταθερές (2) Οι σταθερές βοηθούν την αναγνωσιµότητα και την αξιοπιστία του προγράµµατος. Εύκολη αλλαγή µεγέθους arrays και άλλων δοµών. Στην Ada υπάρχει µεγάλη ευελιξία: MAX: constant integer := 2 * WIDTH + 1; (dynamic)

24 Αρχικές Τιµές Μεταβλητών Αρχικοποίηση: έσµευση µεταβλητής µε τιµή, τη στιγµή που δεσµεύεται µε µνήµη (όπως η σταθερά). ιαφορά από σταθερά: Η σταθερά δεν αλλάζει τιµή. FORTRAN: REAL PI, DATA PI / / C: int i = 0; float e = 1.0e-5; Pascal: Όχι Ada: SUM: integer := 0; (Σταθερά: SUM: constant integer := 0; ) ALGOL 68: int first := 10; (Σταθερά: int first = 10; ) Κακή αναγνωσιµότητα

25 Εκφράσεις (1) Βασικός τρόπος προσδιορισµού υπολογισµών σε µια ΓΠ Τρεις κατηγορίες Εκφράσεων: 1. Αριθµητικές 2. Σχεσιακές 3. Λογικές

26 Εκφράσεις (2) 1. Αριθµητικές Εκφράσεις Κατασκευές από: Τελεστές (operators) Τελεστέους (operands) Παρενθέσεις Κλήσεις Συναρτήσεων Π.χ. Α + (Β * C D) SYN(X) Τελεστές: Μοναδιαίοι (unary) π.χ. Χ υαδικοί (binary) π.χ. Χ + Υ Τριαδικοί (ternary) π.χ. Α? Β : C

27 Εκφράσεις (3) Η σειρά υπολογισµών σε µια αριθµητική έκφραση καθορίζεται από τα εξής: Α. Ιεραρχία Τελεστών FORTRAN Pascal C Ada ** * / div mod Postfix ** abs * / + - Prefix * / mod + - Unary - Unary + - * / % Binary + - Binary + -

28 Εκφράσεις (4) B. Associativity (Σειρά υπολογισµών στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας) ΓΕΝΙΚΑ: Από αριστερά προς τα δεξιά Εκτός από την ύψωση σε δύναµη: Α**Β**C FORTRAN: από δεξιά προς αριστερά Ada: δεν υπάρχει κανόνας, χρειάζονται παρενθέσεις

29 Εκφράσεις (5) FORTRAN Pascal C C++ Ada Αριστερά: * / + - εξιά: ** Αριστερά: Όλα Αριστερά: postfix (++ --) * / % binary (+ -) εξιά: prefix (++ --) unary - Αριστερά: * / % binary (+ -) εξιά: unary - Αριστερά: Όλα εκτός ** Χωρίς κανόνα: ** Γ. Παρενθέσεις Αλλάζουν τη σειρά υπολογισµού των Α και Β

30 Εκφράσεις (6) Εκφράσεις υπό συνθήκη Μπορούν να χρησιµοποιηθούν όπως κάθε έκφραση Π.χ. ο τριαδικός τελεστής των C, C++, Java: <έκφραση_1>? <έκφραση_2> : <έκφραση_3> (αν <έκφραση_1> = TRUE, τότε <έκφραση_2>, αλλιώς <έκφραση_3>) µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε εντολή ανάθεσης: if (c == 0) then av = 0 else av = sum/count av = (c==0)? 0 : sum/count

31 Εκφράσεις (7) Παράδειγµα: Μ = (Vg < Va)? Vg : Va B = (M < 5)? M : 0.7 * Vg * Va Ο βαθµός σας στο µάθηµα Vg = Βαθµός γραπτού Va = Βαθµός άσκησης B = (((Vg < Va)? Vg : Va) < 5)? ((Vg < Va)? Vg : Va ) : 0.7 * Vg * Va

32 Εκφράσεις (8) 2. Σχεσιακές Εκφράσεις (Relational Expressions) Αποτελούνται από: Σχεσιακούς Τελεστέους (Αριθµητικές ή Λογικές Εκφράσεις) Σχεσιακούς Τελεστές Η τιµή τους είναι Boolean (εκτός από τη C) Σχεσιακός Τελεστής: Συγκρίνει τις τιµές δύο τελεστέων.

33 Εκφράσεις (9) Σχεσιακοί Τελεστές Λειτουργία Pascal Ada C FORTRAN 77 Ίσο = = ==.EQ. Άνισο <> /=!=.NE. Μεγαλύτερο από > > >.GT. Μικρότερο από < < <.LT. Μεγαλύτερο ή ίσο >= >= >=.GE. Μικρότερο ή ίσο <= <= <=.LE.

34 Εκφράσεις (10) H FORTRANαρχικά χρησιµοποιούσε τα παραπάνω σύµβολα, διότι οι διατρητικές µηχανές δεν είχαν τα σύµβολα < > Από τη FORTRAN 90και µετά, χρησιµοποιεί τα σύµβολα της Pascal, µε ==για το «ίσο» Οι σχεσιακοί τελεστές έχουν χαµηλότερη προτεραιότητα από τους αριθµητικούς: Α + 1 > Β * 2 (Α + 1) > (Β * 2) Σειρά: 2 3 1

35 Εκφράσεις (11) 3. Λογικές Εκφράσεις (Boolean Expressions) Αποτελούνται από: Boolean Τελεστέους, δηλαδή: Boolean Μεταβλητές Boolean Σταθερές (π.χ. TRUE, FALSE) Σχεσιακές Εκφράσεις (έχουν Boolean τιµή) Boolean Τελεστές Η τιµή τους είναι Boolean (εκτός από τη C) Boolean Τελεστής: Εκτελεί Boolean πράξη (AND, OR, NOT) στις τιµές δύο Boolean τελεστέων.

36 Εκφράσεις (12) Ιεραρχία Boolean Τελεστών Pascal Ada C FORTRAN 77 NOT NOT!.NOT. AND AND, OR &&.AND. OR.OR. Οι αριθµητικές εκφράσεις είναι τελεστέοι σε σχεσιακές εκφράσεις, οι σχεσιακές εκφράσεις σε λογικές, και οι λογικές σε σχεσιακές. Συνεπώς χρειαζόµαστε ιεράρχηση όλων των τελεστών και των τριών τύπων εκφράσεων.

37 Εκφράσεις (13) Ιεραρχία όλων των Τελεστών FORTRAN 77 C Pascal **! NOT * / Postfix ++, -- * / div mod AND + - Prefix ++, OR.EQ..NE..GT..LT..LE..GE. Unary - = <> < <= > >=.NOT. * / %.AND. Binary + -.OR. < <= > >= ==!= &&

38 Εκφράσεις (14) Παράδειγµα στη FORTRAN 77: A+B.GT.2*C.AND.K.NE.0 Σειρά: [(A+B).GT.(2*C)].AND.(K.NE.0) Στην Pascal, οι Boolean τελεστές έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από τους σχεσιακούς. Έτσι, η έκφραση Α > 5 OR A < 0 είναι απαράδεκτη. Πρέπει να γραφεί: (Α > 5) OR (A < 0)

39 Εκφράσεις (15) Boolean τιµές Στις περισσότερες γλώσσες: TRUE, FALSE Java: Οι booleanτιµές είναι 1 bit (αρκεί). εν συνδέεται µε int Τύπο εδοµένων C++ : Έχει Τύπο εδοµένων bool. Συνδέεται µε int. C : εν έχει Boolean Τύπο εδοµένων. Χρησιµοποιούνται αριθµητικές τιµές: 0 FALSE άλλο TRUE (παράγει το 1 για TRUE) Η έκφραση A > B > 4 είναι νόµιµη στις C, C++ 1 2

40 Εκφράσεις (16) Υπολογισµός Περιορισµένης Έκτασης (Short Circuit Evaluation) Υπολογισµός µιας έκφρασης, χωρίς να χρειάζεται να υπολογιστούν όλοι οι τελεστέοι. Α. Σε αριθµητικές εκφράσεις: (4 * Α) * (Β / 3-1) Τι επίπτωση υπάρχει εδώ; Αν Α = 0, δεν χρειάζεται να υπολογιστεί το (Β / 3-1). ύσκολο να εντοπιστεί Χρησιµοποιείται σπάνια

41 Εκφράσεις (17) Β. Σε λογικές εκφράσεις: (Α >= 0) AND (B < 10) Αν Α < 0, τότε (Α >= 0) = FALSE και δεν χρειάζεται να υπολογιστεί το (B < 10) Πιθανές Παράπλευρες Συνέπειες (Side Effects): (A > B) && (B++/2) Το B θα αλλάζει τιµή (Β++), µόνο όταν Α > Β C, C++, Javaχρησιµοποιούν υπολογισµό περιορισµένης έκτασης

42 Εντολές Ανάθεσης (1) Μηχανισµοί µε τους οποίους ο χρήστης αλλάζει δυναµικά τη σύνδεση µεταβλητών µε τιµές. 1. Απλή Ανάθεση Γενική σύνταξη: <µεταβλητή-στόχος> <τελεστής ανάθεσης> <έκφραση> Οι FORTRAN, BASIC, PL/1, C, C++χρησιµοποιούν ως τελεστή ανάθεσης το = Μπορεί να δηµιουργηθεί σύγχυση αν χρησιµοποιείται και ως σχεσιακός τελεστής (PL/1, BASIC). Π.χ. στην PL/1: A = B = C : Βάζει ως τιµή του Α, την Boolean τιµή της σχεσιακής έκφρασης Β = C

43 Εντολές Ανάθεσης (2) Η ALGOLκαι στη συνέχεια η Pascalχρησιµοποίησαν το := Οι FORTRAN, Pascal, Adaχρησιµοποιούν την εντολή ανάθεσης, µόνο ως κανονική εντολή ανάθεσης. Στις C, C++, Java, χρησιµοποιείται και ως δυαδικός τελεστής: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσα σε εκφράσεις. 2. Πολλαπλές µεταβλητές στόχος PL/1: SUM, TOTAL = 0 C, C++ : SUM = COUNT = 0 (πρώτα COUNT = 0, µετά SUM = COUNT)

44 Εντολές Ανάθεσης (3) 3. Μεταβλητές στόχος υπό συνθήκη C, C++ : FLAG? COUNT1 : COUNT2 = 0 ( if FLAG then COUNT1 = 0 else COUNT2 = 0) 4. Περιληπτικές εντολές ανάθεσης Πρώτη η ALGOL 68, ακολούθησε η C: A+=B A = A + B

45 Εντολές Ανάθεσης (4) 5. Μοναδιαίος τελεστής ανάθεσης SUM = ++COUNT COUNT = COUNT + 1 SUM = COUNT SUM = COUNT++ SUM = COUNT COUNT = COUNT + 1 COUNT++ COUNT = COUNT + 1 Όταν εφαρµόζονται δύο µοναδιαίοι τελεστές ανάθεσης στον ίδιο τελεστέο, η σειρά είναι από δεξιά προς αριστερά: -- COUNT++ -- (COUNT++)

46 Εντολές Ανάθεσης (5) 6. Εντολή ανάθεσης ως έκφραση (C, C++, Java) Η εντολή ανάθεσης δηµιουργεί ένα αποτέλεσµα (η τιµή που παίρνει η µεταβλητή στόχος). Συνεπώς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως έκφραση, ή ως τελεστέος σε µια άλλη έκφραση. while (CH = getchar()!= EOF) { } Σύγκριση νέου χαρακτήρα µε EOF, και το αποτέλεσµα (0 ή 1) δίνεται ως τιµή στο CH. Ο τελεστής ανάθεσης είναι χαµηλότερης προτεραιότητας από σχεσιακούς τελεστές. Αλλιώς: while ((CH = getchar())!= EOF) { } Τώρα, πρώτα θα πάρει τιµή το CH, µετά θα συγκριθεί η τιµή αυτή µε το EOF.

47 Εντολές Ανάθεσης (6) Στη Cείναι αποδεκτές οι δύο παρακάτω εντολές; Τι αποτέλεσµα θα έχουν; 1. if (X == Y) then A = 1 else A = 0; 2. if (X = Y) then A = 1 else A = 0; Αποτέλεσµα: 1. Θα ελεγχθεί η ισότητα των X, Y.Αν Χ = Υ τότε Α=1. 2. Θα ελεγχθεί η τιµή που θα πάρει το X. Αν δεν είναι 0, τότε Α=1. Αν είναι 0, τότε Α=0. Η Javaεπιτρέπει µόνο Boolean εκφράσεις στην εντολή if, οπότε δεν επιτρέπεται η 2.

48 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος (1) Ο έλεγχος ροής προγράµµατος µπορεί να γίνει σε τρία διαφορετικά επίπεδα: Α. Μέσα σε µια έκφραση, µε βάση την ιεραρχία των τελεστών και τους κανόνες προτεραιότητας. Β. Μεταξύ εντολών. Γ. Μεταξύ των τµηµάτων του προγράµµατος Το Α (το έχουµε εξετάσει) είναι το «χαµηλότερο» επίπεδο. Τώρα θα δούµε το Β.

49 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (2) Σε ένα πρόγραµµα, εκτός από: Υπολογισµό εκφράσεων Ανάθεση τιµών χρειάζονται: 1. Τρόποι επιλογής µεταξύ εναλλακτικών επιλογών 2. Τρόποι επαναληπτικής εκτέλεσης οµάδων εντολών Για τα 1, 2 χρειαζόµαστε Εντολές Ελέγχου ΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: Εντολή Ελέγχου + Οµάδα εντολών που ελέγχει

50 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (3) Έχει αποδειχθεί θεωρητικά, ότι µια Γλώσσα Προγραµµατισµού χρειάζεται µόνο: Είτε εντολή GOTO µε επιλογή Είτε εντολή επιλογής 1 από 2, και λογικά ελεγχόµενη εντολή επανάληψης A. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ALGOL, Pascal: begin.. <εντολή_1> <εντολή_κ> end C, C++, Java: { <εντολή_1>.. <εντολή_κ> }

51 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (4) B. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I. ύο Επιλογών Σχεδιαστικά Θέµατα: Μορφή και τύπος της έκφρασης που ελέγχει την επιλογή. Επιλογή απλής εντολής, ακολουθίας εντολών, ή σύνθετης εντολής; Τρόπος υλοποίησης φωλιασµένων (nested) επιλογών. Αρχικά στη FORTRAN: IF <Boolean expression> <εντολή> Για πολλαπλές εντολές: IF (FLAG.NE. 1) GO TO 20 I = 1 J = 2 20 CONTINUE (Αρνητική λογική, δύσκολη ανάγνωση)

52 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (5) Στη συνέχεια, η ALGOL: if <Boolean expression> then <εντολή_1> else <εντολή_2> Οι <εντολή_1> και <εντολή_2> µπορούν να είναι και Σύνθετες Εντολές Όλες οι γλώσσες στη συνέχεια, ακολουθούν την ίδια λογική

53 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (6) II. Πολλαπλών Επιλογών Μπορεί να κατασκευαστεί από 2 επιλογών, αλλά Βοηθάει αναγνωσιµότητα και ευκολία γραφής Αρχικά FORTRAN: IF <αριθµ_έκφραση> L1, L2, L3 αν <0 =0 >0 Η ALGOL-W εισήγαγε την εντολή case C, C++, Java: switch (<έκφραση_int>) { case <const_expres_int_1> : <εντολή_1> ; case <const_expres_int_n> : <εντολή_n> ; break; [default : <εντολή_n+1>] }

54 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (7) C: switch (index) { case 1: case 3: d+=1; s+=index; break; case 2 : case 4: e+=1; v+=index; break; default: printf( Error ); } Pascal: case index of 1, 3: begin d:=d+1; s:=s+index end; 2, 4: begin e:=e+1; v:=v+index end else writeln( Error ) end

55 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (8) C. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Βασική λειτουργία των γλωσσών προγ/σµού. Κάνουν µια εντολή (ή οµάδα εντολών) να εκτελεστεί 0, 1 ή περισσότερες φορές. Οι Συναρτησιακές γλώσσες χρησιµοποιούν την αναδροµή για επανάληψη. Οι βασικές κατηγορίες εντολών επανάληψης, καθορίστηκαν από τις απαντήσεις των σχεδιαστών σε δύο βασικά ερωτήµατα:

56 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (9) Πως ελέγχεται η επανάληψη; Λογικά ελεγχόµενη (logically controlled) Με µέτρηση (counter controlled) Που θα εµφανίζεται ο µηχανισµός ελέγχου στο βρόχο; Στην αρχή (pre-test) Στο τέλος (post-test)

57 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (10) I. Επανάληψη µε Μέτρηση Μεταβλητή Βρόχου (ΜΒ) : Συντηρεί την τιµή µέτρησης. Περιλαµβάνει επίσης: Αρχική Τιµή Τελική Τιµή Παράµετροι βρόχου (ΠΒ) ιαφορά ιαδοχικών Τιµών Σχεδιαστικά Θέµατα: Τύπος και εύρος τιµών της ΜΒ. Η τιµή της ΜΒ στο τέλος της επανάληψης. Μπορεί η ΜΒ και οι ΠΒ να αλλάξουν µέσα στο βρόχο, και πως επηρεάζεται ο έλεγχος; Οι ΠΒ υπολογίζονται 1 φορά, ή σε κάθε επανάληψη;

58 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (11) C: Γενική µορφή: for (<έκφραση_1> ; <έκφραση_2> ; <έκφραση_3>) <Σώµα_Βρόχου> <έκφραση_1> : Ορίζεται η ΜΒ και η Αρχική τιµή της. Υπολογίζεται 1 φορά στην αρχή. <έκφραση_2> : Έλεγχος βρόχου. Υπολογίζεται πριν από κάθε εκτέλεση του βρόχου. Σχεσιακή έκφραση (αν = 0, τότε τέλος). <έκφραση_3> : ιαφορά διαδοχικών τιµών. Εκτελείται µετά από κάθε εκτέλεση. Αυξάνει τη Μεταβλητή Βρόχου. Π.χ. for (index=0; index<=10; index++) sum = sum + list[index];

59 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (12) Οι <έκφραση_2>και <έκφραση_3>µπορούν να είναι εντολές, ή πολλαπλές εντολές (χωρίζονται µε,). Όλες οι <εκφράσεις> είναι προαιρετικές. Η default τιµή της <έκφραση_2> είναι TRUE (δηλαδή, 1). Των άλλων, τίποτα. Οι ΜΒ, ΠΒ µπορούν να αλλάξουν µέσα στο σώµα του βρόχου. Μπορεί να γίνει «είσοδος» στο σώµα του βρόχου. Ουσιαστικά είναι λογικά ελεγχόµενη επανάληψη. C++ : Η <έκφραση_2>µπορεί να είναι και Boolean.Η <έκφραση_1>µπορεί να περιλαµβάνει ορισµούς µεταβλητών [ π.χ. for (int count = 0 ; ) ], µε εµβέλεια το σώµα του βρόχου (σεπαλιότερες υλοποιήσεις της C++,η εµβέλεια ήταν ως το τέλος της περιβάλλουσας συνάρτησης). Java :Η <έκφραση_2>είναι µόνο Boolean. Η <έκφραση_1>µπορεί να περιλαµβάνει ορισµούς µεταβλητών, µε εµβέλεια το σώµα του βρόχου.

60 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (13) II. Λογικά Ελεγχόµενη Επανάληψη Είναι πιο γενικές εντολές επανάληψης από τις εντολές επανάληψης µε µέτρηση. C, C++, Java:Έχουν και pre-testκαι post-testλογικά ελεγχόµενες επαναλήψεις: Pre-test: while (i >= 0) { } Post-test: do { } while (value > 0) ιαφορά: Η post-test θα εκτελεστεί τουλάχιστον 1 φορά. Java: Η έκφραση ελέγχου πρέπει να είναι Boolean. εν έχει goto, οπότε δεν γίνεται «είσοδος» στο σώµα του βρόχου.

61 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (14) III. Μηχανισµοί Ελέγχου του Χρήστη Ορισµένες γλώσσες, όπως η Ada, έχουν βρόχους χωρίς έλεγχο της επανάληψης µε µέτρηση ή λογικό: loop if sum >= 100 then exit; (ή exit when sum >= 100) end loop Υπό-Συνθήκη (conditional), ή Χωρίς Συνθήκη (unconditional) exit: exit [<label>] [when <συνθήκη>]

62 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (15) C, C++, Java: Unconditional unlabeled break C, C++, Java: Παράλειψη εντολών που ακολουθούν: continue Java: Unconditional labeled break και continue Παράδειγµα: while (sum < 1000) { getnext(value); if (value < 0) continue; sum += value; (αν value < 0, στην αρχή του βρόχου) break; (δεν εκτελείται ποτέ ) (αν value 0, έξοδος από το βρόχο) }

63 οµές και Εντολές Ελέγχου Ροής (16) D. ΙΑΚΛΑ ΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΘΗΚΗ (unconditional branching) Εντολή goto : Μεγάλη συζήτηση για τη χρησιµότητά της. Η Javaδεν έχει

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Στοιχειώδης Προγραμματισμός - Προγραμματισμός με Συνθήκες - Προγραμματισμός με Βρόγχους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού I 3-2

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού I 3-2 Εισαγωγή στην C Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Σύνταξη και Σηµασιολογία της C Σχολιασµός Μεταβλητές / Σταθερές Τύποι εδοµένων και Τελεστές Βιβλίο µαθήµατος: Chapter 2,, Sec.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 5 ο Έλεγχος Προγράµµατος Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Η εντολή if (Ι) Η εντολή if είναι µία από τις βασικότερες δοµές ελέγχου ροής στη C, αλλά και στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες (Κεφάλαιο 12, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 6-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2)

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Οργάνωση Προγράµµατος Header Files Μετάφραση και σύνδεση αρχείων προγράµµατος ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 5 Δομές Ελέγχου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Δομές Ελέγχου Οι Boehm και Jacopini απέδειξαν ότι οποιοσδήποτε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. JavaScripts

ΕΠΛ 012. JavaScripts ΕΠΛ 012 JavaScripts Γλώσσα JavaScript (JS) ηµιουργεί δυναµικές ιστοσελίδες και αλληλεπιδράσεις µε το χρήστη εν είναι Java, αλλά είναι αντικειµενοστραφής (απλό µοντέλο υποκειµένων) Objects, properties (τιµές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 Ι ΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Ανάθεση: Πέµπτη 15 Απριλίου 2010, 11:00 (πρωί)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Πρόλογος του καθηγητή Τιμολέοντα Σελλή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού...17 1.1 Γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γεννεάς... 18 τι είναι η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Τρίτη Διάλεξη Εντολές Επιλογής και Επανάληψης Εντολές επιλογής Εντολή if Η πιο απλή μορφή της if συντάσσεται ως εξής: if ( συνθήκη ) Οι εντολές μέσα στα άγκιστρα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Διαμόρφωση Ελέγχου Ροής Προγράμματος Δομημένος Προγραμματισμός Ο πιο απλός και συνηθισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις ( ιάλεξη 21) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Εισαγωγή Το µάθηµα EPL032 έχει ως βασικό στόχο την επίλυση προβληµάτων πληροφορικής µε την χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών Εισαγωγή (1) Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές Γλώσσες Προγραμματισμού (ΓΠ); o Εξέλιξη έχουμε μάθει καλύτερους τρόπους να κάνουμε πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος

Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΤΜΗΜΑ: Προγραμματισμός Η/Υ Συνδουκάς Δημήτριος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ενδεικτική περιγραφή μαθήματος 1. Εισαγωγή: Εισαγωγή στον προγραμματισμό, γλώσσες προγραμματισμού, μεταγλωτιστές.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Runtime Checking (1/3) Runtime Checking (2/3) Runtime Checking (3/3) ΗΥ 340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο

Runtime Checking (1/3) Runtime Checking (2/3) Runtime Checking (3/3) ΗΥ 340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο ΗΥ 340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο Runtime Checking (1/3) Η γλώσσα alpha είναι μια dynamic typing γλώσσα (ο τύπος μιας μεταβλητής αλλάζει ακολουθώντας τον τύπο της τιμής που κάθε φορά αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τύποι εδοµένων. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήµιο Πατρών

Κεφάλαιο 5: Τύποι εδοµένων. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήµιο Πατρών Κεφάλαιο 5: Τύποι εδοµένων Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού και Μεταφραστών Γενικά (1) Όλοι µας έχουµε αναπτύξει µια διαισθητική άποψη για το τι είναι ένας Τύπος εδοµένων. ηλαδή: Συλλογή τιµών από ένα πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Εντολές Επανάληψης CS100, 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Παράδοση: Πέμπτη 10 Απριλίου 2008, 24:00 (μεσάνυχτα)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Pascal - Βασικές Έννοιες

Pascal - Βασικές Έννοιες Pasal - Βασικές Έννοιες «Ο ΠΗΛΟΣ ΑΝ ΜΗ ΑΡΗ ΚΕΡΑΜΟΣ ΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ» Σηµαίνει: «Η λάσπη αν δε ζυµωθεί δε γίνετε κεραµίδι» ηλαδή: «Χωρίς τη δοκιµασία της πρακτικής εξάσκησης δεν αποκτάς ικανότητα, πείρα». (Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr Εντολές ελέγχου συγκρίσεων επιλογής ή διακλαδώσεων ( if switch) Μία από τις σημαντικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 12-1 Ανασκόπηση οµής Προγράµµατος µε Συναρτήσεις #include 1 void PrintMessage (); Πρότυπο ( ήλωση) Συνάρτησης (

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α2. α-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2 Προγραµµατισµός Η/Υ Μέρος2 Περιεχόμενα Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής Αλγόριθμος Ψευδοκώδικας Παραδείγματα Αλγορίθμων Γλώσσες προγραμματισμού 2 Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java 1 ο & 2 o ΕΠΙΠΕΔΟ Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Σελίδα: 1/20 Απρίλιος 2011 Γλωσσών Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υποπρογράµµατα Συναρτήσεις. Στόχοι Μαθήµατος. Οι µαθητές να µπορούν:

Υποπρογράµµατα Συναρτήσεις. Στόχοι Μαθήµατος. Οι µαθητές να µπορούν: Υποπρογράµµατα «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Βρόχοι Επανάληψη (Loop) Η επανάληψη ενός συνόλου εντολών για όσες φορές επιθυμούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1. Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής

Διάλεξη 1. Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής Διάλεξη 1 Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 Αριθμητικοί Τελεστές- Αριθμητικές Πράξεις 2 Internal use only Αριθμητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 19 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 20 Η γλώσσα C Ιστορική αναδρομή... 22 Τα χαρακτηριστικά της C... 23 C Μια δομημένη γλώσσα... 23 C Μια γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Εμβέλεια. Παραδείγματα. Παραδείγματα. Μπλοκ (blocks)

Εμβέλεια. Παραδείγματα. Παραδείγματα. Μπλοκ (blocks) Ονόματα και Εμβέλεια Ανακύκλωση ονομάτων Η κατανόηση της εμβέλειας είναι άμεση εάν το κάθε τι έχει το δικό του όνομα fun square a = a * a; fun double b = b + b; Αλλά στις μοντέρνες γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων Pasal Βασικοί τύποι δεδοµένων «ΜΗ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΟΛΙΓΑ ΛΕΓΕ, ΑΛΛ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ» Σηµαίνει: "Μη λες πολλά χωρίς ουσία, αλλά λίγα που να αξίζουν πολλά" (Πυθαγόρας) Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10)

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ Γ.ΝΙΤΟΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19)

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Κεφάλαιο 8.7 Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Πολυδιάστατοι πίνακες Μέχρι τώρα μιλούσαμε για Μονοδιάστατους Πίνακες. ή π.χ. int age[5]= {31,28,31,30,31; για Παράλληλους πίνακες, π.χ. int id[5] = {1029,1132,1031,9991,1513;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) 10-1 Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Διάλεξη 9 - Δευτέρα while() τελεστές postfix/prefix (++, --,...) και σύνθετοι τελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java III Το if-else statement Το if-else statement δουλεύει καλά όταν στο condition θέλουμε να περιγράψουμε μια επιλογή με δύο πιθανά ενδεχόμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C: (Διαλέξεις 3-4)

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C: (Διαλέξεις 3-4) Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C (Διαλέξεις 3-4) Περιεχόμενα Εισαγωγή στην C: Σύνταξη και Σημασιολογία σχόλια μεταβλητές και σταθερές τύποι δεδομένων Μετά αυτές τις δυο διαλέξεις θα μπορείτε να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ111. Ανοιξη 2005. Μάθηµα 3 ο. Συνδεδεµένες Λίστες. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΛΗ111. Ανοιξη 2005. Μάθηµα 3 ο. Συνδεδεµένες Λίστες. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΛΗ111 οµηµένος Προγραµµατισµός Ανοιξη 2005 Μάθηµα 3 ο Συνδεδεµένες Λίστες Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ανασκόπηση ΟΑΤ λίστα Ακολουθιακή λίστα Συνδεδεµένη λίστα

Διαβάστε περισσότερα

32-bit signed υποδιαστολής) Double διπλής ακρίβειας 64-bit signed Char unicode character 16-bit Boolean Boolean true or false

32-bit signed υποδιαστολής) Double διπλής ακρίβειας 64-bit signed Char unicode character 16-bit Boolean Boolean true or false 3. Τύποι δεδομένων - εντολές - τελεστές 3.1 Τύποι δεδομένων στην JAVA Οι τύποι δεδομένων στην JAVA είναι σαν αυτούς της C με μόνη διαφορά ότι το μέγεθός τους (σε bytes) είναι γνωστό και ίδιο σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ

Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ Α Α1. α-σωστό β-λάθος γ-λάθος δ-σωστό ε-σωστό Α2. 1. ε 2. γ 3. α 4. στ 5. β Α4. Α) Σχολικό βιβλίο σελίδα 58 Βασικές αλγοριθμικές δομές: επιλογή,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Σύνταξη εντολών! Θέματα σχετικά με τη προσπέλαση, οργάνωση μνήμης διευθύνση για κάθε byte διευθύνσεις λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Ηλ. Γκρίνιας Τ. Ε. Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αλγόριθμοι Ορισμός: ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από πεπερασμένα βήματα που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C. ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C. ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγή στην C: Σύνταξη και Σηµασιολογία σχόλια µεταβλητές και σταθερές τύποι δεδοµένων Μετά αυτές τις δυο διαλέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Data Structures)

Δομές Δεδομένων (Data Structures) Δομές Δεδομένων (Data Structures) Στοίβες Ουρές Στοίβες: Βασικές Έννοιες. Ουρές: Βασικές Έννοιες. Βασικές Λειτουργίες. Παραδείγματα. Στοίβες Δομή τύπου LIFO: Last In - First Out (τελευταία εισαγωγή πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ASPA: A translator from ASP to PHP

ASPA: A translator from ASP to PHP :Μεταφραστής από ASP σε PHP : A translator from ASP to PHP Ανακρέων Μεντής anakreonmejdi@yahoo.gr http://daemon.di.uoa.gr/daemon/issue10 http://storm.cs.unipi.gr/ anakreon/aspa.html Ιούλιος 2004 1 Λίγα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες)

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 13-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Shell Scripts: loops / if / test

Shell Scripts: loops / if / test Shell Scripts: loops / if / test Loops with for while until for variable in list_of_values ne while εντολή (επιτυχής) ne until εντολή (επιτυχής) ne For in exi times apo ayti ti lista in 1 2 alla kai alles

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ JAVA ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ JAVA ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ JAVA ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Ας δούμε το απλό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επιλογής. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επιλογής. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Δομή Επιλογής Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Δομή Επιλογής (Απόφασης) Εκτέλεση υπό συνθήκη IF THEN IF THEN ELSE IF THEN

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension.

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension. Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 6ο: Πίνακες Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε µια από πιο ενδιαφέρουσες δοµές δεδοµένων, τους πίνακες. Οι πίνακες είναι σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5: Κλάσεις και Αντικείμενα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 5: Κλάσεις και Αντικείμενα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 5: Κλάσεις και Αντικείμενα Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Κλάσεις και Αντικείμενα - Κατασκευή, Πρόσβαση Αντικειμένων - Διαχείριση Μνήμης, Garbage

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 2 - Οι Bασικές Εντολές της C) Οι Βασικοί Τελεστές της C

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 2 - Οι Bασικές Εντολές της C) Οι Βασικοί Τελεστές της C Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 2 - Οι Bασικές Εντολές της C) Οι Βασικοί Τελεστές της C Η C, όπως όλες οι γλώσσες προγραμμστισμού, χρησιμοποιεί τελεστές για να εκτελέσει τις αριθμητικές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Προγραµµατισµού

Εργασία Προγραµµατισµού ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΛΗ 401 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εργασία Προγραµµατισµού ιδάσκων Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης Επιµέλεια εργασίας Σπύρος Αργυρόπουλος Χειµερινό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 6: Ασκήσεις στη Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα