Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες"

Transcript

1 Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες (Κεφάλαιο 12, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ 6-1

2 Περιεχόμενο Διάλεξης 6 Δείκτες & Πίνακες Αριθμητική Δεικτών (Pointer Arithmetic) Χρήση Ονόματος Πίνακα για Δείκτη (Array Name as Pointer) Χρήση Δεικτών για Επεξεργασία Πινάκων (Pointers for Array Processing) Δείκτες και Πολυδιάστατοι Πίνακες (Pointers and Multidimensional Arrays) 6-2

3 Αριθμητική Δεικτών (Pointers Arithmetic) Στην C υπάρχει ισχυρός δεσμός ανάμεσα στους δείκτες και στους πίνακες. Οποιαδήποτε πράξη μπορεί να γίνει με δείκτες πινάκων (π.χ., a[i]) μπορεί να γίνει και με δείκτες διευθύνσεων *pa. Έστω πίνακας int a[10]. H δήλωση αυτή ορίζει ένα μπλοκ 10 διαδοχικών αντικειμένων με ονόματα a[0], a[1],..., a[9]. Αν int *pa = NULL; τότε η ανάθεση pa = &a[0]; κάνει τον pa να δείχνει το μηδενικό στοιχείο του πίνακα. Αριθμητική δεικτών : Αν ο pa είναι δείκτης σε κάποια θέση του πίνακα, τότε οι pa i, pa++, pa-- είναι επίσης δείκτες pa + 1, pa++ δείκτης στο επόμενο στοιχείο του πίνακα από αυτό που δείχνει ο pa. pa + i, (pa i) δείκτης στο σημείο του πίνακα που βρίσκεται i pa θέσεις μετά (πριν) από αυτό που δείχνει ο pa. 6-3

4 Αριθμητική Δεικτών (Παράδειγμα 1) Παράδειγμα πρόσθεσης δεικτών: p = &a[2]; q = p + 3; p += 6; 6-4

5 Αριθμητική Δεικτών (Pointers Arithmetic) Έτσι, αν pa = &a[0], τότε για παράδειγμα, pa + 2 δείχνει στη τρίτη θέση του πίνακα, δηλ. στο a[2]. *(pa + 2) έχει την τιμή της 3ης θέσης του πίνακα, δηλ. το a[2]. Έξ ορισμού, η τιμή μιας μεταβλητής τύπου πίνακα (int a[]) είναι η διεύθυνση του μηδενικού στοιχείου του πίνακα. Επομένως αντί pa = &a[0] μπορούμε να γράψουμε pa = a. Tότε οι pa και a έχουν τις ίδιες τιμές και μπορούν να χρησιμοποιούνται η μια στη θέση της άλλης: Το a[i] είναι ταυτόσημο με τα *(pa +i) ή *(a + i) ή pa[i]. To &a[i] είναι ταυτόσημο με τα a+i, pa+i. Ωστόσο pa και a ΔΕΝ είναι ταυτόσημα (sizeof(pa) <> sizeof(a)) π.χ., int a[10]; int *pa = NULL; sizeof(pa) = 4 bytes (ILP32) ή 8 bytes (LP64) sizeof(a) = μέγεθος πίνακα * μέγεθος τύπου Επίσης, δεν μπορώ να μεταβάλω ένα πίνακα (π.χ., a++, a=pa) EPL132: Δες παράδειγμα Programming στην Principles επόμενη II - διαφάνεια. Demetris Zeinalipour (University of Cyprus) 6-5

6 Αριθμητική Δεικτών (Παράδειγμα 2) Προσοχή: ο δείκτης είναι μεταβλητή και έτσι pa = a και pa++ είναι έγκυρες εκφράσεις. Το όνομα ενός πίνακα όμως δεν είναι μεταβλητή, επομένως κατασκευές όπως a = pa και a++ δεν είναι έγκυρες! Ποιες από τις πιο κάτω εντολές είναι έγκυρες; int t[10] = {0, i = 5, *p = NULL; p = t; p[2] = 3; // ίδιο με *(p+2) = 3 ++p; *p = 14; *(t+i) = 33; // ίδιο με t[i] = 33 ++t; => compile error value index t[0] t[1] t[2] t[3] t[4] t[5] t[6] t[7] t[8] t[9] 6-6

7 Σύγκριση Δεικτών (Comparing Pointers) Για τη σύγκριση δεικτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι γνωστοί σχεσιακοί τελεστές (<, <=, >, >=) και οι τελεστές ισότητας (== and!=). Ουσιαστικά συγκρίνονται διευθύνσεις μνήμης (θυμηθείτε ότι κάθε διεύθυνση αναφέρεται σε ένα byte μνήμης) Η χρήση των σχεσιακών τελεστών έχει νόημα ΜΟΝΟ για δείκτες σε αντικείμενα του ίδιου πίνακα τα οποία βρίσκονται σε συνεχόμενες διευθύνσεις μνήμης (άλλες μεταβλητές μπορεί να βρίσκονται σε αυθαίρετες άλλες διευθύνσεις), Παράδειγμα: το αποτέλεσμα της σύγκρισης εξαρτάται από την απόσταση δυο στοιχείων στον πίνακα., π.χ., p = &a[5]; q = &a[1]; (p >= q) => TRUE (1) (p <= q) => FALSE (0) 6-7

8 Αριθμητική Δεικτών & Πίνακες (Παράδειγμα 3) Τι κάνει το ακόλουθο πρόγραμμα; #define N 10 int a[n], sum, *p = NULL; sum = 0; for (p = &a[0]; p < &a[n]; p++) sum += *p; ή (το αντίστοιχο) for (p = a; p < a + N; p++) sum += *p; Μετά την πρώτη επανάληψη To p++ προχωρεί 4 bytes (int) σε κάθε κλήση! 6-8

9 Παράδειγμα (1-d Πίνακες + Αριθμητική Δεικτών) /* Πρόγραμμα αντιστροφής αριθμών με αριθμητική δεικτών */ #include <stdio.h> #define N 10 int main(void) { int a[n], *p = NULL; For loop με αριθμητική δεικτών printf("enter %d numbers: ", N); for (p = a; p < a + N; p++) scanf("%d", p); // το p είναι δείκτης άρα δεν θέλει & printf("in reverse order:"); for (p = a + N - 1; p >= a; p--) printf(" %d", *p); printf("\n"); return 0; 6-9

10 Συνδυασμός Τελεστών (* και ++) Οι προγραμματιστές C συχνά συνδυάζουν τους τελεστές * (έμμεσης αναφοράς) and ++ (αύξησης). Παράδειγμα Μια πρόταση η οποία αναθέτει το 5 στη θέση a[i] και στη συνέχεια αυξάνει το i κατά 1: a[i++] = 5; // a[++i] = 5; Πρώτα αύξηση, μετά ανάθεση H αντίστοιχη έκδοση με δείκτες: *p++ = 5; // Να αποφεύγονται εκφράσεις χωρίς παρενθέσεις H επιθεματική (postfix) έκδοση της ++ έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το *, οπότε ο μεταγλωττιστής το βλέπει ως: *(p++) = 5; // Ισοδύναμο με *p = 5; p++; 6-10

11 Συνδυασμός Τελεστών (* και ++) Πιθανοί συνδυασμοί των * και ++ A= Χρησιμοποιείται ΠΑΝΤΑ παρενθέσεις για να αποφύγετε τον πονοκέφαλο των προτεραιοτήτων Έκφραση *(p++) *(++p) (*p)++ ++(*p) Εκτός Έκφρασης p++; Ίδιο με ++p; Νόημα η τιμή της μεταβλητής Α είναι *p πριν την μετακίνηση. στη συνέχεια προχωρεί το p προχώρησε το p πρώτα. η τιμή της μεταβλητής Α είναι *p μετά την μετακίνηση η τιμή της μεταβλητής Α είναι *p πριν την αύξηση. στη συνέχεια αυξάνεται το *p αύξησε το *p πρώτα. η τιμή της μεταβλητής Α είναι *p μετά την αύξηση Στα Πλαίσια Έκφρασης (Ανάθεσης) p2 = p++; Διαφορετικό από p2 = ++p; 6-12

12 Πίνακες Συναρτήσεις - Δείκτες int find_largest(int a[], int n) { int i, max; max = a[0]; for (i = 1; i < n; i++) if (a[i] > max) max = a[i]; return max; largest = find_largest(a, N); Παράδειγμα: Κλήση Συνάρτησης: Εναλλακτικό Πρότυπο με Δείκτες: int find_largest(int *a, int n) Προστασία Στοιχείων Πίνακα (το a προστατεύεται έτσι και αλλιώς εφόσον έχει τοπική ορατότητα - εμβέλεια, δείτε διαφάνεια 5.30) int find_largest(const int a[], int n) ή int find_largest(const int *a, int n) H find_largest εκτελείται από το a[2] στοιχείo: find_largest(&a[2], N-2); 6-13

13 Δείκτες και Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διαχείριση Γραμμών) Παρόμοιο με τους 1-d πίνακες (arrays), έτσι και στους M- d πίνακες (matrices), οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δείχνουν σε στοιχεία των πινάκων. Π.χ., μηδενισμός θέσεων πίνακα int a[row][col], *p = ΝULL, i; for (p = &a[0][0]; p <= &a[row-1][col-1]; p++) *p = 0; // διαχείριση στοιχείων με δείκτες 6-14

14 #define ROW 5 #define COL 5 int sum_two_dimensional_array(const int [][COL]); int sum_two_dimensional_array(const int a[][col]) { int i, j, sum = 0; for(i=0; i<row; i++) for (j=0; j<col; j++) sum+=a[i][j]; return sum; Παράδειγμα (m-d Πίνακες + Συναρτήσεις + Δείκτες) Aς δούμε 4 διαφορετικές παραλλαγές υλοποίησης της sum() των στοιχείων ενός 2D πίνακα Λύση 1: Mε defined ROW + COL (λογική που έχουμε χρησιμοποιήσει εκτενώς στο παρελθόν) int main() { const int a[][col] = { {1,1,1,1,1, {2,2,2,2,2, {3,3,3,3,3, {4,4,4,4,4, {5,5,5,5,5 ; // sum = 75 (5x15) printf("sum:%d\n", sum_two_dimensional_array(a)); return 0; 6-15

15 #define COL 5 int sum_two_dimensional_array(const int [][COL], int); int sum_two_dimensional_array(const int a[][col], int ROW) { int i, j, sum = 0; for(i=0; i<row; i++) for (j=0; j<col; j++) sum+=a[i][j]; return sum; Παράδειγμα (m-d Πίνακες + Συναρτήσεις + Δείκτες) Λύση 2: Με COL, Χωρίς define ROW Αριθμός στοιχείων γραμμής int main() { int sum = 0; const int a[][col] = { {1,1,1,1,1, {2,2,2,2,2, {3,3,3,3,3, {4,4,4,4,4, {5,5,5,5,5 ; // sum = 75 (5x15) sum = sum_two_dimensional_array(a, sizeof(a[0])/sizeof(a[0][0])); return 0; Μέγεθος (bytes) Μέγεθος (bytes) EPL132: Programming Principles II - Demetris γραμμής Zeinalipour πίνακα (University στοιχείων πίνακα of Cyprus) 6-16

16 Δείκτες και Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διαχείριση Στηλών) Επεξεργασία στηλών είναι κάπως πιο περίπλοκη εφόσον οι πίνακες αποθηκ. ανά γραμμή (όχι ανά στήλη). Παράδειγμα: Ένα loop που αναθέτει την τιμή 0 στην στήλη i του πίνακα a: ή int a[row][col], (*p)[col] = NULL, i=2; // Διεύθυνση γραμμής 0 for (p = &a[0]; p < &a[row]; p++) (*p)[i] = 0; // το p++ προχωρεί COL θέσεις!!!! for (p = a; p < a + ROWS; p++) (*p)[i] = 0; Δείκτης σε ένα ROW (πλάτους COL) Το (*p)[i] χρειάζεται παρενθέσεις εφόσον η προτεραιότητα του [] είναι ψηλότερη από αυτή του *. Εναλλακτικά θα ήταν πίνακας δεικτών που θα δούμε αργότερα Ακολουθεί παράδειγμα χρήσης του (*p)[i] 6-17

17 Δείκτες και Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διαχείριση Στηλών) int main() // Πρόγραμμα Μηδενισμού Στήλης με Δείκτης { int sum = 0; int a[][col] = { {1,1,1,1,1, {2,2,2,2,2, {3,3,3,3,3, {4,4,4,4,4, {5,5,5,5,5 ; // sum = 75 (5x15) int (*p)[col] = NULL; // δείκτης σε ROW (πλάτους COL) int ROW = sizeof(a[0])/sizeof(a[0][0]); Μέγεθος (bytes) γραμμής πίνακα int i = 2; // column to change for (p = &a[0]; p < &a[row]; p++) (*p)[i] = 0; Μέγεθος (bytes) στοιχείων πίνακα print_two_dimensional_array(a, ROW); return 0; INPUT Αριθμός στοιχείων γραμμής το p++ προχωρεί COL θέσεις OUTPUT 6-18

18 #define COL 5 void sum_two_dimensional_array(const int (*)[COL], int); int sum_two_dimensional_array(const int (*a)[col], int ROW) { int i, j, sum = 0; for(i=0; i<row; i++) for (j=0; j<col; j++) a sum+=a[i][j]; return sum; int main() {... sum = sum_two_dimensional_array(a, sizeof(a[0])/sizeof(a[0][0]));... Παράδειγμα (m-d Πίνακες + Συναρτήσεις + Δείκτες) Ενδιάμεση Λύση: Ίδιο με Προηγούμενο αλλά με Δείκτη σε Γραμμή στο πρότυπο Ίδια κλήση με προηγούμενο παράδειγμα 6-20

19 Παράδειγμα (m-d Πίνακες + Συναρτήσεις + Δείκτες) Λύση 3: Δείκτη σε Γραμμή + Απαριθμητό βρόχο #define COL 5... int sum_two_dimensional_array(int (*a)[col], int ROW) { int i, sum = 0; int *pa = &a[0][0]; // πρώτο στοιχείο πίνακα for(i=0; i < ROW*COL; i++) { sum += *pa; pa++; return sum; a int main() {... sum = sum_two_dimensional_array(a, sizeof(a[0])/sizeof(a[0][0]));

20 Επισκόπηση: Πίνακες Δεικτών Σε όλα τα προηγούμενα παραδείγματα το COL ήταν προσδιορισμένο ως σταθερά. Τι γίνεται εάν ΔΕΝ γνωρίζουμε το COL εκ των πρότερων; Τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Πίνακες Δεικτών (που υλοποιούνται με Δείκτες σε Δείκτες **p) και τους οποίους θα δούμε στην ερχόμενη διάλεξη 7. Δεξιά: Παράδειγμα Πίνακα Δεικτών σε Μήνες (κάθε COL έχει διαφορετικό πλάτος) 6-23

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές)

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 10-1 Περιεχόμενο Διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II (Κεφάλαια 25.2, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12: Οργάνωση Προγραμμάτων σε Πολλαπλά Αρχεία ΙΙ

Διάλεξη 12: Οργάνωση Προγραμμάτων σε Πολλαπλά Αρχεία ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 12: Οργάνωση Προγραμμάτων σε Πολλαπλά Αρχεία ΙΙ (Κεφάλαια 15.2-15.4 &14.1,14.2,14.4, KNK2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες)

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 13-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) 10-1 Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Διάλεξη 9 - Δευτέρα while() τελεστές postfix/prefix (++, --,...) και σύνθετοι τελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 2.2.3 Η Συνάρτηση AVERAGEA... 35. 2.2.2 Η Συνάρτηση AVEDEV... 35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 2.2.3 Η Συνάρτηση AVERAGEA... 35. 2.2.2 Η Συνάρτηση AVEDEV... 35 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 5 MS EXCEL 2003... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL... 7 1.1 Γενικά... 7 1.2 Εισαγωγή στο Excel... 8 1.3 Βιβλία και φύλλα εργασίας... 11 1.4 Μετακίνηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Microsoft Small Basic Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Η Small Basic και ο Προγραμματισμός Ο Προγραμματισμός των υπολογιστών (computers) ορίζεται ως η διαδικασία δημιουργίας λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα)

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 14-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα