Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δρ. Ράλλης Γκέκας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας"

Transcript

1 Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία. Βιώσιμη: μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα & σε μια πιο ανταγωνιστική βιομηχανία. Χωρίς αποκλεισμούς: με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας & στη μείωση της φτώχειας.

3 Η Νέα Προγραμματική Περίοδος

4 Η διάρθρωση του νέου ΕΣΠΑ Το ΕΣΠΑ διακρίνεται σε: 4 Τομεακά Προγράμματα Ανθρώπινο Δυναμικό & Εκπαίδευση: ,56 Επιχειρηματικότητα: ,48 Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα: ,18 Υποδομές Μεταφορών & Περιβάλλον: ,04

5 Στόχοι ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού Διευκόλυνση Πρόσβασης στην Απασχόληση Νέων έως 29 ετών Βελτίωση ποιότητας & αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικού συστήματος - ενίσχυση έρευνας & καινοτομίας Ανάπτυξη Διά Βίου Μάθησης & Βελτίωση Συνάφειας μεταξύ εκπαίδευσης & αγοράς εργασίας

6 Ενδεικτικοί άξονες Προτεραιότητας που οι δήμοι είναι δυνητικοί δικαιουχοι ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας & οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων & των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση & υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων - (άμεσα) Προώθηση κοινωνικής οικονομίας & της κοινωνικής επιχειρηματικότητας - (έμμεσα) Αύξηση ποιότητας & ελκυστικότητας δια βίου μάθησης & της συμμετοχής σε αυτή του πληθυσμού, με πιστοποίηση προσόντων & διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής & άτυπης μάθησης - (άμεσα) Ισότητα μεταξύ ανδρών & γυναικών σε όλους τους τομείς, (πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τη συμφιλίωση της επαγγελματικής & της ιδιωτικής ζωής & την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία) - (έμμεσα)

7 Στόχοι ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία » Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων & επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

8 Ενδεικτικοί άξονες Προτεραιότητας που οι δήμοι είναι δυνητικοί δικαιούχοι - ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία » Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση & την επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες Διά βίου μάθηση & ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών & των ενδιαφερομένων μερών για μία αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

9 Στόχοι ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα » Βελτίωση επιτελικού χαρακτήρα διοίκησης & οικοδόμηση ενός συντονισμένου δημοσίου τομέα Βελτίωση αποτελεσματικότητας δημόσιας διοίκησης Βελτίωση διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων του δημοσίου τομέα Αναβάθμιση των ικανοτήτων & δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα

10 Ενδεικτικοί άξονες Προτεραιότητας που οι δήμοι είναι δυνητικοί δικαιουχοι - ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» Αναβάθμιση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δράσεις κατάρτισης μεσαίων & υψηλόβαθμων στελεχών σε διοικητικές ικανότητες Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης & λειτουργίας εργαλείων για την παροχή πολυκαναλικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες Κατάρτιση για α) νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους σε καθεστώς κινητικότητας & γ) υπαλλήλους που ασκούν ή μπορεί να ασκήσουν διευθυντικές αρμοδιότητες Δράσεις μείωσης διοικητικών βαρών, απλούστευσης & προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες & τις επιχειρήσεις Εξασφάλιση πρόσβασης & συμμετοχής στη διαμόρφωση & αξιολόγηση πολιτικών για το σύνολο των πολιτών

11 Στόχοι ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» Εκπλήρωση απαιτήσεων περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στους τομείς απόβλητων & υδάτων Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων Διατήρηση φυσικού περιβάλλοντος & βιοποικιλότητας Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Αστική Αναζωογόνηση

12 Ενδεικτικοί άξονες Προτεραιότητας που οι δήμοι είναι δυνητικοί δικαιουχοι ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» Δράσεις για την αποδοτική & αειφόρο χρήση του νερού Συμπλήρωση & σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής & επεξεργασίας αστικών λυμάτων Ενίσχυση προσαρμοστικότητας των περιοχών που έχει αναγνωριστεί ότι κινδυνεύουν περισσότερο, όπως παράκτιες περιοχές & ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα Διατήρηση, διαχείριση & αποκατάσταση οικοσυστημάτων & της βιοποικιλότητας & των υπηρεσιών που παρέχουν

13 Στόχοι Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών

14 Ενδεικτικοί άξονες Προτεραιότητας που οι δήμοι είναι δυνητικοί δικαιουχοι Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη Εκπόνηση μελετών δήμων για τον προγραμματισμό δράσεων & έργων συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών Αναβάθμιση δεξιοτήτων προσωπικού ΟΤΑ, με πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, για την υψηλή ποιότητα αναπτυξιακού & περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο Διάνοιξη & βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου Έργα υποδομής μικρής κλίμακας για αγροτικούς οικισμούς Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς αγροτικών περιοχών Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων Δημιουργία βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών & υποδομών αναψυχής

15 Τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα ΠΕΠ Θεσσαλίας ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΠΕΠ Αττικής ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ΠΕΠ Ηπείρου ΠΕΠ Ιονίων Νήσων ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΠΕΠ Κρήτης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου ΠΕΠ Πελοποννήσου ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

16 ΤΟ ΠΕΠ Αττικής

17 Αναπτυξιακοί Στόχοι ΠΕΠ Αττικής Η αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης & η βαθμιαία αναδιάρθρωση της με τη μετατόπιση σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας & χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής σαν τόπο κατοικίας και προσέλκυσης επενδύσεων Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής

18 Άξονες προτεραιότητας ΠΕΠ Αττικής (1) Άξονας Προτεραιότητας Στήριξη της Ένωσης σε ΑΠ1: Ενίσχυση Μηχανισμών & Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα & την Καινοτομία (ΕΤΠΑ) ,00 ΑΠ2: Διάδοση & Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ (ΕΤΠΑ) ,00 ΑΠ3: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας & εξωστρέφειας των ΜΜΕ Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων & προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) ,00 ΑΠ4: Προώθηση ενεργειακής απόδοσης χρήσης ΑΠΕ & της Συμπαραγωγής & Προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου άνθρακα στις Αστικές Περιοχές (ΕΤΠΑ) ,00 ΑΠ5: Προώθηση Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς & της Πρόληψης & Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΤΠΑ) ,00 ΑΠ6: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον (ΕΤΠΑ) ,00

19 Άξονες προτεραιότητας ΠΕΠ Αττικής (2) Άξονας Προτεραιότητας Στήριξη της Ένωσης σε ΑΠ7: Ενίσχυση Περιφερειακής Κινητικότητας & Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής (ΕΤΠΑ). ΑΠ8: Προώθηση Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων & της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΚΤ) , ,00 ΑΠ9: Προώθηση Κοινωνικής Ένταξης & Καταπολέμηση της Φτώχειας & Διακρίσεων Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΚΤ). ΑΠ10: Ανάπτυξη Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών & Υποδομών Υγείας (ΕΤΠΑ) , ,00 ΑΠ11: Ανάπτυξη Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ) ΑΠ12:Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (με χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ) ΑΠ13: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (με χρηματοδότηση του ΕΚΤ) , , ,00

20 Ενδεικτικές Δράσεις όπου οι δήμοι είναι δυνητικοί δικαιούχοι (1) Έργα ύδρευσης: προωθούνται δράσεις αφαλάτωσης, βασικά δίκτυα διάθεσης νερού στα νησιά, τηλεδιαχείριση δικτύων, παρεμβάσεις διασφάλισης ποιότητας νερού κ.α. Έργα αποχέτευσης Έργα προστασίας του Περιβάλλοντος: αντιπλημμυρική προστασία Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας: Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενεργειακής αναβάθμισης Δημόσιων κτιρίων / Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών / Ευαισθητοποίηση πολιτών/μείωση αέριων ρύπων & σωματιδίων από τη μειωμένη ενεργειακή απαίτηση κτιρίων

21 Ενδεικτικές Δράσεις όπου οι δήμοι είναι δυνητικοί δικαιούχοι (2) Δράσεις Προώθησης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Έργα Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού Το Μοντέλο των Ευφυών Πόλεων Παρεμβάσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, την Καταπολέμηση της Φτώχειας και Οποιωνδήποτε Διακρίσεων Έργα Τομέα Υγείας

22 Ειδικό Σχέδιο Δράσης «Βιώσιμες Πόλεις Μαθιός Καρλαύτης» Κύριοι στόχοι είναι: η βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη, η ασφαλής και απρόσκοπτη διαβίωση, η ευημερία της πόλης, των κατοίκων της και των επισκεπτών της σε όλους τους τομείς, με κύριο γνώμονα την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και το ενεργειακό όφελος.

23 Τι περιλαμβάνει Ενιαίες συγκοινωνιακές κυκλοφοριακές, πολεοδομικές, χωροταξικές, περιβαλλοντικές και ενεργειακές μελέτες, καθώς και τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία που επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτές τις δράσεις. Υλοποίηση έργων υποδομής ή και προμήθεια εξοπλισμού, εφόσον υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες. Χρηματοδότηση υλοποίησης συγκοινωνιακού έργου σε δημοτικό ή διαδημοτικό επίπεδο, εφόσον υπάρχουν μελέτες και προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ αναθετουσών αρχών και φορέων εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου.

24 Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ΤΑ

25 Η προσέγγιση μέσω του ΕΠ περιλαμβάνει εφαρμογή του Εργαλείου: Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)

26 Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Οι Ολοκληρωμένες δράσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη θα υλοποιηθούν μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης σε δύο κατηγορίες περιοχών: υποβαθμισμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν συνδυαστικά τις ακόλουθες προκλήσεις: δημογραφικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές Και σε.. περιοχές που παρουσιάζουν ειδική αναπτυξιακή δυναμική λόγω της συγκέντρωσης υπερτοπικών δραστηριοτήτων που έχουν σαφώς προσδιορισθεί ως πόλοι ανάπτυξης Θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΠΕΠ με τη συμπλήρωση πόρων που θα διαθέσουν στις Περιφέρειες ενδεικτικά τα ΕΠΑΝΑΔ και ΕΠΑΝΕΚ. Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

27 Κοινοτικά Προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ

28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ ( ) Αφορά στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας & του αθλητισμού Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Βασική Δράση 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών Βασική Δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

29 Δράσεις όπου οι δήμοι μπορούν να εμπλακούν Επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων, μέσα από τις δράσεις για κινητικότητα των ατόμων Συνεργασία με φορείς εξωτερικού, μέσα από τις δράσεις για διακρατικές συνεργασίες & συμπράξεις, (άλλο δήμο, ερευνητικό κέντρο, επιμελητήριο, πολιτιστική, αθλητική οργάνωση) για τη δημιουργία εκπόνηση σχεδίου προγράμματος εκπαίδευσης & κατάρτισής Ανάπτυξη συμμαχιών ή κινητοποίηση φορέων δικαιούχων δράσεων του Erasmus+ πχ φορείς της νεολαίας, του αθλητισμού, εκπαιδευτικούς φορείς, κοινωνικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα κτλ

30 Πρόγραμμα Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα & την Καινοτομία (HORIZON 2020) Γενικός στόχος: η οικοδόμηση μιας κοινωνίας & μιας οικονομίας που βασίζονται στη γνώση & την καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Προτεραιότητα 1 - Επιστήμη αριστείας (πανευρωπαϊκή επιστημονική συνεργασία για την ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων επιστημονικών & τεχνολογικών κλάδων) Προτεραιότητα 2 - Βιομηχανική υπεροχή (στις γενικής εφαρμογής & βιομηχανικές τεχνολογίες) Προτεραιότητα 3 - Κοινωνικές προκλήσεις (ανάπτυξη & διάδοση βασικής & εφαρμοσμένης έρευνας, μεταφοράς γνώσης & καινοτομίας)

31 Πρόσκληση άμεσα ανοιχτή που αφορά δραστηριότητες & έργα των δήμων, σε τοπικό επίπεδο επίπεδο πόλης Η ανάδειξη & ανάπτυξη ισόρροπων & ολοκληρωμένων λύσεων στις δράσεις για την ενέργεια, τις μεταφορές & τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας) μέσω συμπράξεων μεταξύ δήμων και βιομηχανιών Οι προτάσεις θα πρέπει ν αφορούν: Αστικά διαμερίσματα χαμηλής ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, Ολοκληρωμένες υποδομές, Αειφόρο αστική κινητικότητα. Απαιτείται: Δέσμευση & συμμετοχή τοπικών αρχών & πολιτών, βελτιστοποίηση ρυθμιστικών πλαισίων, μέτρα για συνεπή δεδομένα, για δημοσιοποίηση κ.α.

32 Πρόγραμμα INTERREG MED Γενικός στόχος Ο γενικός στόχος του προγράμματος Interreg MED είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου μέσω: της προώθησης καινοτόμων ιδεών και πρακτικών Της λογικής χρήσης των πόρων της κοινωνικής ολοκλήρωσης

33 Οι 4 Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Προώθηση των Μεσογειακών καινοτόμων ικανοτήτων στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου όπως: πόλεις, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Προστασία και προαγωγή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Κοινός για όλη τη Μεσόγειο

34 Δημιουργική Ευρώπη Πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, στην υπηρεσία της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Κύριος Στόχος Διασφάλιση, ανάπτυξη και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, ιδίως του οπτικοακουστικού τομέα, με σκοπό την προώθηση έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

35 Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 3 υποπρογράμματα: Υποπρόγραμμα MEDIA Υποπρόγραμμα Πολιτισμός Διατομεακή Συνιστώσα (θα ξεκινήσει από το 2016 &θα λειτουργήσει ως μηχανισμός εγγυοδοσίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ του πολιτιστικού & δημιουργικού τομέα & των ΜΚΟ)

36 6 + 1 Βήματα για την προετοιμασία του Δήμου 1. Καθορισμός του στρατηγικού οράματος. 2. Καθορισμός αξόνων. 3. Προτεραιότητες υλοποίησης δράσεων. 4. Δημιουργία επιχειρησιακού σχεδίου. 5. Προετοιμασία. 6. Καθορισμός διαδικασιών διαβούλευσης & δημοκρατικής συμμετοχής εταίρων. +1. Τέλος, το σημαντικότερο ίσως όλων είναι να αξιολογήσει ο ίδιος ο δήμος τη διαχειριστική του ικανότητα. Αυτή η αξιολόγηση θα προσφέρει δύο λύσεις: α) την αναβάθμιση του υπάρχοντος προσωπικού & τη βελτίωση της οργάνωσης του δήμου, β) την αναζήτηση εξωτερικών συνεργασιών υποστήριξης

37 Για περισσότερες πληροφορίες: Η Νέα Προγραμματική Περίοδος άρθρα για τα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία » «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα » «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία » «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» Ευρωπαϊκά Προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ Πως μπορούν να αξιοποιήσουν οι δήμοι το Πρόγραμμα Erasmus+ ( ) Τι ενδιαφέρει του δήμους σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία Πως μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση οι ελληνικοί δήμοι από το INTERREG Τι προβλέπει το πρόγραμμα INTERREG MED για τους δήμους

38

39 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Δρ. Ράλλης Γκέκας

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος της ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Πόροι και Κανόνες Λειτουργίας των Ταμείων Γραφείο Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Ενημερωτική Συνάντηση Λευκωσία, 18 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»

«Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ «Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» Σκάλα Λακωνίας ΕΣΠΑ 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ, Νέα Αρχή! Κατευθύνσεις Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου Ο Δήμος Αποκορώνου συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ορεινό όγκο, μια παραγωγική και ιδιαιτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019 Α Φάση Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP012 Title Αττική Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παλαιό και νέο ΕΣΠΑ. Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Α. Σύντοµο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα