Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας"

Transcript

1 KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες προσεγγίσεις για την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των ομάδων στόχων, με την παροχή για παράδειγμα πιο ελκυστικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη χρήση συμμετοχικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών βασισμένων σε ΤΠΕ, με νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες αναγνώρισης και επικύρωσης των δεξιοτήτων. Ενδυνάμωση / βελτίωση του περιβάλλοντος των συμμετεχόντων οργανισμών, καθιστώντας τους περισσότερο σύγχρονους, δυναμικούς, αφοσιωμένους και επαγγελματικούς. Ενίσχυση των ικανοτήτων και του επαγγελματισμού των ανθρώπων που εργάζονται σε Ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο. Υποστηριζόμενες δράσεις Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας Στόχοι: Υποστήριξη της ανάπτυξης, της μεταφοράς ή/και της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την: o Βελτίωση της ποιότητας της μάθησης που προσφέρεται μέσω καινοτόμων πρακτικών και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. o Ενίσχυση της παροχής και της αποτίμησης των βασικών ικανοτήτων με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, τις γλώσσες και τις ψηφιακές δεξιότητες. o Αύξηση συνάφειας των εκπαιδευτικών παροχών και προσόντων στην αγορά εργασίας και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης ή του τομέα νεολαίας με τον κόσμο της εργασίας. o Υποστήριξη εξατομικευμένων προσεγγίσεων μάθησης, συνεργατικής μάθησης, κριτικής σκέψης, στρατηγικής χρήσης των ΤΠΕ, ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, ανοιχτής και ευέλικτης μάθησης, κλπ. o Προώθηση δομημένης διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της δέσμευσης των τοπικών / περιφερειακών δημόσιων φορέων. o Αξιοποίηση των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τους τομείς νεολαίας. o Βελτίωση των ικανοτήτων των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, ιδίως στους τομείς στρατηγικής ανάπτυξης, οργανωτικής διαχείρισης, ηγεσίας και διεθνοποίησης. o Προώθηση της ισότητας και του δικαιώματος ένταξης στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και τη νεολαία. o Προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης με σκοπό την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, την απασχολησιμότητα και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας). o Αύξηση της συμμετοχής στη μάθηση και την απασχολησιμότητα, μέσω της ανάπτυξης του επαγγελματικού προσανατολισμού και της παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. o Διευκόλυνση της μετάβασης των εκπαιδευόμενων μέσω διαφορετικών επιπέδων και ειδών τυπικής / άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη χρήση Ευρωπαϊκών εργαλείων μεταφοράς για την αναγνώριση, επικύρωση και διαφάνεια των ικανοτήτων και προσόντων. Προτεραιότητα θα δοθεί στις Στρατηγικές Συμπράξεις που στοχεύουν στην: o Προώθηση της αξιολόγησης των δεξιοτήτων και ανάδειξη της αφομοίωσης των πρακτικών επιχειρηματικών εμπειριών. ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική Tηλ

2 o o Προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης σε επίπεδο ΤΠΕ και υιοθέτηση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στις γλώσσες. Επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Υποστηριζόμενες δραστηριότητες: Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων υποστηρίζεται μέσω αυτής της Δράσης. Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες οι οποίες: o Ενισχύουν τη συνεργασία οργανισμών έχοντας ως κύριο στόχο την ανταλλαγή πρακτικών. o Προωθούν την ανάπτυξη / δοκιμή / εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών. o Διευκολύνουν την αναγνώριση και επικύρωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. o Ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών αρχών. o Ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και την επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. o Συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας και εκμάθησης ατόμων εφόσον παρέχουν προστιθέμενη αξία στο έργο. Επιλέξιμοι οργανισμοί: Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει σε Χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή σε Χώρα Εταίρο. Διάρκεια: o Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας: από 6 μήνες έως 2 έτη. o Άλλου είδους συμπράξεις: 2 ή 3 έτη. Συνεργατικό Σχήμα: τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Μόνο τα παρακάτω είδη έργων μπορούν να συμπεριλάβουν δύο οργανισμούς από τουλάχιστον δύο Χώρες Εταίρους: Στρατηγικές συμπράξεις μόνο με σχολεία, Στρατηγικές συμπράξεις που προωθούν συνεργασία μεταξύ τοπικών / περιφερειακών σχολικών φορέων, Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας. Αιτήσεις: στον Εθνικό Φορέα, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών- ΙΚΥ. Προθεσμία: o Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας: 30 Απριλίου 2014 και 1 Οκτωβρίου 2014 στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). o Άλλου είδους συμπράξεις: 30 Απριλίου 2014 στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). Μέγιστη επιχορήγηση:: ετησίως (δηλαδή μηνιαίως) Συμμαχίες Γνώσης Πρόκειται για διακρατικά, δομημένα έργα με γνώμονα το αποτέλεσμα, κυρίως μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων. Οι Συμμαχίες Γνώσης είναι ανοιχτές σε κάθε τομέα και οποιαδήποτε διατομεακή συνεργασία. Στόχος: ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας της Ευρώπης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μέσω: o Νέων, καινοτόμων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση. o Ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο προσωπικό των επιχειρήσεων. o Διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνδημιουργία γνώσης. ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική Tηλ

3 Παραδείγματα δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται: o Προώθηση της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις και στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μέσω: Νέων μεθόδων εκμάθησης και διδασκαλίας. Οργάνωσης συνεχών εκπαιδευτικών προγραμμάτων / δραστηριοτήτων εντός των επιχειρήσεων. Κοινών λύσεων ανάπτυξης της καινοτομίας στα προϊόντα και τις διαδικασίες. o Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και δεξιοτήτων μέσω: Επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Σχεδίων δεξιοτήτων που αναπτύσσονται σε συνεργασία με επιχειρήσεις και εφαρμόζονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικής εφαρμογής των επιχειρηματικών δεξιοτήτων π.χ. από την εμπορευματοποίηση νέων υπηρεσιών / προϊόντων / πρωτοτύπων ως τη δημιουργία startups και spinoffs. o Ροή και ανταλλαγή γνώσης μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων μέσω: Αναγνωρισμένων και διαπιστευμένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με μελέτες πεδίου. Ανταλλαγής σπουδαστών, ερευνητών, διδακτικού προσωπικού, προσωπικού εταιρίας. Συμμετοχής το προσωπικού της εταιρείας στη διδασκαλία και την έρευνα. o Δράσεις Κινητικότητας, εφόσον συμπληρώνουν / υποστηρίζουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Συμμαχίας και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην υλοποίηση των στόχων του έργου. Βασικά Χαρακτηριστικά: o Καινοτομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καινοτομία μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις και στο κοινωνικοοικονομικό τους περιβάλλον. o Βιωσιμότητα της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. o Επιπτώσεις μετά το έργο και πέρα από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στη Συμμαχία. o Αξιόπιστες σχέσεις μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων. o Καινοτόμος και διακρατικός χαρακτήρας. o Διασφάλιση ποιότητας. Επιλέξιμοι οργανισμοί: Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει σε Χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή σε Χώρα Εταίρο. Διάρκεια: 2 ή 3 έτη Συνεργατικό Σχήμα: Έξι οργανισμοί από τρεις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, από τις οποίες τουλάχιστον δύο Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δύο Επιχειρήσεις. Αίτηση στον: Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού EACEA Προθεσμία: 3 Απριλίου 2014 στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) Μέγιστη Συνεισφορά Ε.Ε.: (2 έτη) ή (3 έτη) Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων Πρόκειται για διακρατικά έργα που αξιοποιούν τις ενδείξεις, τις τάσεις, καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες ενός οικονομικού τομέα, προκειμένου να εφαρμοστούν σε ένα ή περισσότερα επαγγελματικά πεδία. Οι Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν κοινά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και μεθοδολογίες διδασκαλίας και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μάθηση με βάση την εργασία, παρέχοντας έτσι στους εκπαιδευόμενους τις απαιτούμενες από την αγορά εργασίας δεξιότητες. ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική Tηλ

4 Στόχος: αντιμετώπιση του ελλείμματος δεξιοτήτων και ενίσχυση της ανταπόκρισης του αρχικού και συνεχούς συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με ένα ή περισσότερα επαγγελματικά προφίλ μέσω: o Εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των σχετικών τομέων. o Ανταλλαγής γνώσης και πρακτικών μεταξύ επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αγοράς εργασίας. o Διευκόλυνσης της Κινητικότητας στην εργασία. Επιλέξιμοι τομείς: o Υφάσματα/Ένδυση/Δέρμα o Εμπόριο o Προηγμένη Βιομηχανία o ΤΠΕ o Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (Eco-Innovation) o Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς. Παραδείγματα δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται: o Καθορισμός δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών αναγκών σε έναν συγκεκριμένο οικονομικό τομέα. o Σχεδιασμός και παροχή κοινών προγραμμάτων σπουδών. o Δράσεις Κινητικότητας, εφόσον συμπληρώνουν / υποστηρίζουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Συμμαχίας και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην υλοποίηση των στόχων του έργου. Βασικά χαρακτηριστικά: o Καινοτομία και Επιπτώσεις o Δέσμευση και προστιθέμενη αξία της σύμπραξης o Οι Εταίροι θα πρέπει να εκπροσωπούν ένα τομέα σε εθνικό επίπεδο και να κατέχουν εξειδίκευση / εμπειρία στην κατάρτιση, πρόβλεψη ή προσφορά δεξιοτήτων, ή προσόντα σχεδιασμού. o Διασφάλιση ποιότητας Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί: Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει σε Χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή σε Χώρα Εταίρο. Προθεσμία: 2 ή 3 έτη Συνεργατικό σχήμα: τουλάχιστον εννέα οργανισμοί από τρεις Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, στους οποίους θα περιλαμβάνονται δύο Κράτη Μέλη και τουλάχιστον: o Ένα Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. o Ένα Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ίδρυμα που θα εκπροσωπεί έναν τομέα. o Ένα Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ίδρυμα με ρυθμιστική λειτουργία. Ένας οργανισμός μπορεί να συμμετέχει σε μία αίτηση Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων. Αίτηση στον: Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού EACEA Προθεσμία: 3 Απριλίου 2014 στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) Μέγιστη Συνεισφορά Ε.Ε.:: (2 έτη) ή (3 έτη) ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική Tηλ

5 Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας Πρόκειται για έργα διακρατικής συνεργασίας βασισμένα σε πολυμερής συνεργασίες μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας σε Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και σε Χώρες Εταίρους. Μπορούν να συμμετέχουν επίσης οργανισμοί από τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και από άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς. Τα έργα στοχεύουν στην: o Προώθηση της συνεργασίας και ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας μεταξύ Χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και Χωρών Εταίρων από διαφορετικές περιοχές του κόσμου. o Βελτίωση της ποιότητας και της αναγνωρισιμότητας της εργασίας της νεολαίας, της άτυπης μάθησης και του εθελοντισμού σε Χώρες Εταίρους και ενίσχυση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, με την αγορά εργασίας καθώς και με την κοινωνία. o Προώθηση της ανάπτυξης, της δοκιμής και της έναρξης σχεδίων και προγραμμάτων άτυπης μαθησιακής κινητικότητας σε περιφερειακό επίπεδο (δηλαδή εντός και μεταξύ των περιφερειών). o Προώθηση της διακρατικής άτυπης μαθησιακής κινητικότητας Χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και Χωρών Εταίρων. Παραδείγματα δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται: o Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν το διάλογο που αφορά τις πολιτικές, τη συνεργασία, τη δικτύωση και τις ανταλλαγές πρακτικών στον τομέα της νεολαίας, όπως σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια και συναντήσεις. o Μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις για τη νεολαία. o Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. o Διάχυση της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και των εργαλείων ενημέρωσης. o Ανάπτυξη των εργασιακών μεθόδων των νέων, εργαλεία και υλικό, καθώς και προγράμματα σπουδών της νεολαίας, προγράμματα κατάρτισης και εργαλεία τεκμηρίωσης όπως το Youthpass. o Δημιουργία νέων μορφών παροχής εργασίας για νέους και παροχή κατάρτισης και υποστήριξης, ιδίως μέσω ανοιχτού και ευέλικτου μαθησιακού υλικού, εικονικής συνεργασίας και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. o Δράσεις Κινητικότητας, εφόσον συμπληρώνουν / υποστηρίζουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Συμμαχίας και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην υλοποίηση των στόχων του έργου, ειδικότερα των Ανταλλαγών Νέων μεταξύ Χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και επιλέξιμων Χωρών Εταίρων, Ευρωπαϊκές Εθελοντικές Υπηρεσίες από / προς επιλέξιμες Χώρες Εταίρους, Κινητικότητα νέων εργαζομένων μεταξύ Χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και επιλέξιμων Χωρών - Εταίρων. Επιλέξιμοι οργανισμοί: Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει σε Χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή σε Χώρα Εταίρο. Αιτούντες: 1. Οποιοσδήποτε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών ΜΚΟ Νέων), 2. Οποιοδήποτε Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, 3. Οποιοσδήποτε δημόσιος φορέας σε εθνικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο που εδρεύει σε Χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα μπορεί να αιτηθεί εκ μέρους όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Άλλοι τύποι οργανώσεων μπορούν να συμμετέχουν μόνο ως εταίροι. Διάρκεια: από εννέα μήνες έως δύο έτη. Συνεργατικό σχήμα: τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία εγκατεστημένη σε Χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα και μία σε επιλέξιμη Χώρα - Εταίρο. ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική Tηλ

6 Αίτηση στον: Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού EACEA Προθεσμία: 3 Απριλίου 2014 και 2 Σεπτεμβρίου 2014 στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). Μέγιστη επιχορήγηση: Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για τη συμμετοχή σας στην Δράση KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγές Καλών Πρακτικών του Προγράμματος ERASMUS+, επικοινωνήστε με την κα. Ιωάννα Γαρέφη: Τηλ: , Επίσημη ιστοσελίδα: ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική Tηλ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 2 η έκδοση: 27/02/2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 8 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006 24.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/45 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Εκπαίδευση, κατάρτιση, Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας νεολαία και αθλητισμός Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 50-51 Έτος 5 ο Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014

Τεύχος 50-51 Έτος 5 ο Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 50-51 Έτος 5 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Δήμος Αποκορώνου Δήμος Καντάνου - Σελίνου Δήμος Κισσάμου Δήμος Πλατανιά Δήμος Σφακίων Δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

«Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού»

«Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού» «Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού» Πολιτιστικό Κέντρο, Τετάρτη 23 Ιουλίου, 10.30-12.30 Dr Gregory MAKRIDES Executive Director of the European Office

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειασ Δυτικησ Ελλαδασ

Περιφερειασ Δυτικησ Ελλαδασ http://europedirect.pde.gov.gr ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

Promoting management and entrepreneurial thinking amongst career counsellors and guidance practitioners in EU societies

Promoting management and entrepreneurial thinking amongst career counsellors and guidance practitioners in EU societies P R O M E T H E U S - Promoting management and entrepreneurial thinking amongst career counsellors and guidance practitioners in EU societies Αναλυτική Αναφορά για τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Αθήνα Φεβρουάριος 2013 Το Στρατηγικό Σχέδιο συντάχθηκε από την Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Κοινωνική Οικονομία και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Οκτώβριος 2013 (Τεύχος 3 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα