Δελτίο στοιχείων ασφαλείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο στοιχείων ασφαλείας"

Transcript

1 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 einza Zinkofan Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρώμα για τον τομέα της διακόσμησης 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Παραγωγός / Προμηθευτής : einza Lackfabrik GmbH Οδός/Ταχ. θυρίδα : Rotenhäuser Straße 10 Κωδ. χώρας/τ.κ./τόπος : Hamburg Τηλέφωνο : +49(0 40) Φαξ : +49(0 40) Αρμόδιος : 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης GIZ-Nord: / od.0551/ Προσδιορισμός των κινδύνων 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Οδηγία 67/548 ΕΚ ή 1999/45/ΕΕ Εύφλεκτο. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. H εισπνοήατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. R 10 N ; R 51/53 Xi ; R 37 R 67 R Στοιχεία επισήμανσης Οδηγία 67/548 ΕΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικό(ά) γράμμα(τα) και χαρακτηρισμός κινδύνου(ων) του προϊόντος Xi ; Ερεθιστικό N ; Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φράσεις-R 10 Εύφλεκτο. 51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. 67 H εισπνοήατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Φράσεις-S 29/35 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο. 61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ ελτίο δεδομένων ασφαλείας. 2 Μακριά από παιδιά. 51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σελίδα : 1 / 1

2 46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 64 Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του). 23 Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό). 24 Αποφεύγετε την επαφήμε το δέρμα. Ειδικός καθορισμός ωρισμένων παρασκευασμάτων 92 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Προσοχή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. 99 Περιέχει. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Κ α μ ί α. 3. Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά 3.2 Μείγματα Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου ΙΑΛΥΤΙΚΗ ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ), ΕΛΑΦΡΑ ΑΡΩΜ., Αριθ. ΕΚ : , Αριθ. CAS : Αναλογία : % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : R10 N ; R51/53 Xn ; R65 Xi ; R37 R67 R66 ΟΞΙΚΌ 2-ΜΕΘΟΞΥ-1-ΜΕΘΥΛΑΙΘΎΛΙΟ ; Αριθμούς καταχώρισης (ΕΚ) : , Αριθ. ΕΚ : , Αριθ. CAS : Αναλογία : 1-5 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : R10 Ουσία με μια κοινή (ΕΕ) περιοριστική τιμή εργασιακής έκθεσης. Κατάταξη 1272/2008 (GHS) : Flam. Liq. 3 ; H226 Ουσία με μια κοινή (ΕΕ) περιοριστική τιμή εργασιακής έκθεσης. 1-ΜΕΘΟΞΥ-ΠΡΟΠΑΝΌΛΗ-2 ΤΗΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΌΛΗΣ ; Αριθμούς καταχώρισης (ΕΚ) : , Αριθ. ΕΚ : , Αριθ. CAS : Αναλογία : 1-5 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : R10 R67 Κατάταξη 1272/2008 (GHS) : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336 ΙΣ(ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ) ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΣ, Αριθ. CAS : Αναλογία : 1-2,5 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : N ; R50/53 ΠΡΟΪΌΝ ΑΝΤΙ ΡΆΣΕΩΣ: ΙΣ-ΦΑΙΝΟΛΟ-Α-(ΕΠΙΧΛΩΡΥ ΡΊΝΗ) ΕΠΟΞΥΡΗΤΊΝΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΌ ΜΈΣΟ ΜΟΡΙΑΚΌ ΒΆΡΟΣ = 700), Αριθ. ΕΚ : , Αριθ. CAS : Αναλογία : 0,5-1 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : N ; R51/53 R43 Xi ; R36/38 Κατάταξη 1272/2008 (GHS) : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 2 ; H411 Μείγμα διακλαδωμένων και γραμμικών C7-C9-αλκυλο-3-[3-(2H- βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλοαιθυλο)-4- υδροξυφαινυλο]-ενώσεων, Αριθ. ΕΚ : , Αριθ. CAS : Αναλογία : < 0,5 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : N ; R51/53 ΙΣ(ΟΞΙΚΟΣ 2-ΑΙΘΥΛΟΕΞΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΟ) ΙΒΟΥΤΥΛΟ-ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΣ, Αριθ. ΕΚ : , Αριθ. CAS : Αναλογία : 0,25-0,5 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : N ; R50/53 T ; R48/25 Repr. Cat.2 ; R60 Repr. Cat.2 ; R61 Muta. Cat.3 ; R68 R43 Xn ; R21/22 Xi ; R36/38 Φαινόλη, πολυμερή πλαστικά με φορμαλδεΰδη, γλυκιδικός αιθέρας, Αριθ. CAS : Αναλογία : < 0,5 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : N ; R51/53 R43 Xi ; R36/38 Σελίδα : 2 / 2

3 Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές οδηγίες Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα ή σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε τη συμβουλή γιατρού. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων καμία χορήγηση μέσω του στόματος. Απομακρύνετε χωρίς καθυστέρηση τα λερωμένα ρούχα. Μετά από εισπνοή Θέστε το άτομο στον καθαρό αέρα και κρατήστε το ζεστό. Κρατήστε το αντίστοιχο άτομο ήσυχο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής/παύσης (ανακοπής) της αναπνευστικής λειτουργίας: Τεχνική αναπνοή. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων: Τοποθέτηση σε πλάγια θέση - καλέστε γιατρό. Μετά από επαφή με το δέρμα Πλύνετε το αντίστοιχο μέρος με νερό και σαπούνι και μετά ξέπλυμα. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα διαλύτη ή υλικά αραίωσης! Μετά από επαφή με τα μάτια Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό (10-15 λεπτά). Καλέστε ένα γιατρό. Μετά από κατάποση Επισκευτείτε αμέσως ένα γιατρό. Κρατήστε το αντίστοιχο άτομο ήσυχο. Μην προκακλέσετε καθόλου εμετό. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Καμία γνωστή. 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Κ α μ ί α. 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Τα κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Αφρός (ανθεκτικός στην αλκοόλη), διοξίδιο του άνθρακα, σκόνη, νέφος ψεκασμού (νερό). Τα μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας Συγκεντρωμένη ακτίνα νερού. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Σε περίπτωση πυρκαγιάς δημιουργείται πυκνός, μαύρος καπνός. Η εισπνοή επικίνδυνων προϊόντων διάσπασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ενδεχομένως απαραίτητη αναπνευστική συσκευή. 5.4 Σύστημα ταξινόμησης Ψύξετε το δοχείο που βρίσκεται σε κίνδυνο σε περίπτωση πυρκαγιά με νερό. Εμποδίστε το νερό της πυρόσβεσης να περάσει στο αποχετευτικό δίκτυο. 6. Μέτρα για την καταπολέμηση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης 6.1 ανάγκης Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης. Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό. Μην εισπνέετε ατμούς. Προσέξτε τους κανονισμούς προστασίας (βλέπε κεφάλαιο 7 και 8). 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις όπως Εμποδίστε το προϊόν να περάσει στο αποχετευτικό δίκτυο. Σε περίπτωση ρύπανσης ποταμών, λιμνών ή του αποχετευτικού δικτύου ενημερώστε σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία τις εκάστοτε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσσίες. Σελίδα : 3 / 3

4 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Περιορίστε το χυμένο υλικό με μη αναφλέξιμα απορροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτης) και συγκεντρώστε το για απόσυρση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στα προβλεπόμενα γι αυτό δοχεία. Καθαρίστε κατά προτίμηση με απορρυπαντικό υγρό, μη χρησιμοποιήσετε κατά το δυνατόν κανένα οργανικό διαλύτη. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Κ α μ ί α. 7. Χειρισμός και αποθήκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Οδηγίες για την ασφαλή χρήση Αποφύγετε το σχηματισμό αναφλέξιμων και επικίνδυνων για έκρηξη ατμών των διαλυτών στον αέρα και την υπέρβαση των οριακών τιμών AGW (τιμές συγκέντρωσης βλαβερών για την υγεία ουσιών). Εάν βρίσκονται πρόσωπα στο θάλαμο ψεκασμού κατά τη διάρκεια της βαφής, πρέπει να υπολογίζει κανείς την επίδραση αερολυμάτων και ατμών διαλυτικών σε αυτά, ανεξάρτητα από το εάν βάφουν τα ίδια με ψεκασμό ή όχι. Υπό τέτοιες συνθήκες θα πρέπει να χρησιμοποιείται αναπνευστική συσκευή, μέχρι η συγκέντρωση αερολυμάτων και διαλυτικών να πέσει κάτω από την οριακή τιμή του αέρα. Χρησιμοποιείτε το υλικό μόνο σε τόπους, στους οποίους το ανοιχτό φως, η φλόγα και οι άλλες πηγές ανάφλεξης παραμένουν μακριά. Το υλικό μπορεί να φορτιστεί ηλεκτροστατικά: Κατά τη μετάγγιση χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γειωμένους αγωγούς. Συνίσταται η χρήση αντιστατικών ρούχων συμπεριλαμβανομένων και των παπουτσιών. Χρησιμοποιείτε εργαλεία που δε δημιουργούν σπινθήρες. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην εισπνεύσετε τις αναθυμιάσεις. Κατά την εργασία μην τρώτε και μην πίνετε - μην καπνίζετε. Τηρήστε τους νομικούς κανονισμούς προστασίας και ασφαλείας. Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης Οι ατμοί των διαλυτών είναι βαρύτεροι του αέρα και απλώνονται πάνω από το έδαφος/δάπεδο. Οι ατμοί σχηματίζουν μαζί με τον αέρας ένα εκρηκτικό μείγμα. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Αξιώσεις ως προς τα περιβλήματα και τις αποθήκες Αποθήκευση σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας χρήσης. ιατηρείτε τα δοχεία κλεισμένα στεγανά. Μην αδειάζετε το δοχείο με πίεση, δεν είναι πιεστικό δοχείο! Απαγορεύεται το κάπνισμα. Απαγορεύεται η είσοδος σε αναρμόδια άτομα. Κλείστε προσεκτικά τα ανοιχτά δοχεία και αποθηκεύστε τα όρθια, για την αποφυγή τυχόν διαρροής. Υποδείξεις συναποθήκευσης Κρατάτε το προϊόν μακριά από ισχυρά όξινα και βασικά υλικά καθώς επίσης και από τα οξιδωτικά μέσα. Υποδείξεις συναποθήκευσης Φυλάγετε το προϊόν πάντοτε σε δοχεία, που αντιστοιχούν στη γνήσια συσκευασία. Προσέξτε τις υποδείξεις στην ετικέτα. Προστατεύετε το προϊόν από θερμότητα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Τα πανιά και τα χαρτιά καθαρισμού, καθώς και τα προστατευτικά ενδύματα που έχουν ρυπανθεί με αυτό το υλικό, μπορούν να αυταναφλεγούν ύστερα από μερικές ώρες. Για την αποφυγή ατυχημάτων πυρκαγιάς, όλα τα υλικά που έχουν ρυπανθεί, πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα ειδικά για το σκοπό αυτό προβλεπόμενο δοχείο ή σε μεταλλικά δοχεία με αυτοκλειόμενα καπάκια που εφαρμόζουν με απόλυτη ακρίβεια. Τα υλικά που έχουν ρυπανθεί, πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο εργασίας στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Κρατάτε το προϊόν μακριά από πηγές ανάφλεξης - μην καπνίζετε. Κατηγορία αποθήκευσης : Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Κ α μ ί α. 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία 8.1 Παράμετροι ελέγχου ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (TRGS 900, ΟΜΑ Α 3), Αριθ. CAS : Τιμή : 20 ml/m 3 / 10 mg/m 3 Ημερομηνία έκδοσης : 1,2,4-ΤΡΙΜΕΘΥΛΟΒΕΝΖΌΛΙΟ, Αριθ. CAS : Σελίδα : 4 / 4

5 Τιμή : 20 ppm / 100 mg/m 3 Κατηγορία : 2(II) Παρατηρήσεις : Y Ημερομηνία έκδοσης : Προσδιορισμός : TWA ( EC ) Τιμή : 20 ppm / 100 mg/m 3 ΜΕΣΙΤΥΛΈΝΙΟ, Αριθ. CAS : Τιμή : 20 ppm / 100 mg/m 3 Κατηγορία : 2(II) Παρατηρήσεις : Y Ημερομηνία έκδοσης : Προσδιορισμός : TWA ( EC ) Τιμή : 20 ppm / 100 mg/m 3 ΟΞΙΚΌ 2-ΜΕΘΟΞΥ-1-ΜΕΘΥΛΑΙΘΎΛΙΟ, Αριθ. CAS : Τιμή : 50 ppm / 270 mg/m 3 Κατηγορία : 1(I) Παρατηρήσεις : Y Ημερομηνία έκδοσης : Προσδιορισμός : STEL ( EC ) Τιμή : 100 ppm / 550 mg/m 3 Παρατηρήσεις : H Προσδιορισμός : TWA ( EC ) Τιμή : 50 ppm / 275 mg/m 3 Παρατηρήσεις : H 1-ΜΕΘΟΞΥ-ΠΡΟΠΑΝΌΛΗ-2 ΤΗΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΌΛΗΣ, Αριθ. CAS : Τιμή : 100 ppm / 370 mg/m 3 Κατηγορία : 2(I) Παρατηρήσεις : Y Ημερομηνία έκδοσης : Προσδιορισμός : STEL ( EC ) Τιμή : 150 ppm / 568 mg/m 3 Παρατηρήσεις : H Προσδιορισμός : TWA ( EC ) Τιμή : 100 ppm / 375 mg/m 3 Παρατηρήσεις : H ΙΣ(ΟΞΙΚΟΣ 2-ΑΙΘΥΛΟΕΞΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΟ) ΙΒΟΥΤΥΛΟ-ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΣ, Αριθ. CAS : Τιμή : 0,1 mg/m 3 Παρατηρήσεις : Als Sn ber Ημερομηνία έκδοσης : 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Ατομικός εξοπλισμός προστασίας Σελίδα : 5 / 5

6 Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής Πριν από τα διαλείμματα και στο τέλος της εργασίας πλένετε τα χέρια σας. Το ξηρό τρόχισμα μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό σκόνης και/ή επικίνδυνων ατμών. Εάν είναι δυνατό, οι εργασίες να γίνονται εντός υγρού μέσου. Εάν δεν μπορούν να αποφευχθούν εκθέσεις με τη χρήση απορροφητήρων, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας των αναπνευστικών οδών. Κατά την εργασία μην τρώτε και μην πίνετε - μην καπνίζετε. Αναπνευστική προστασία Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών στη θέση εργασίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια αναπνευστική συσκευή εγκεκριμένη για αυτό το σκοπό. Χρησιμοποιείτε ημιμάσκες με σύνθετο φίλτρο κατηγορίας φίλτρου τουλάχιστον A1/P2 ή αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος. Χρησιμοποιείτε ημιμάσκες με σύνθετο φίλτρο κατηγορίας φίλτρου τουλάχιστον A1/P2 ή αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος. Προστασία των χεριών Λαμβάνετε υπόψη τον κανόνα BG 195 "Κανόνες για τη χρήση προστατευτικών γαντιών". Κατάλληλο είναι ένα ελεγμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 γάντι προστασίας από χημικές ουσίες από νιτρίλιο ή νεοπρένιο (πάχος υλικού >= 0,4 mm). Σε περίπτωση μαζικής διαβροχής με διαλύτες θα πρέπει να αλλάξετε αμέσως τα προστατευτικά γάντια. Οι διαδικασίες της εργασίας θα πρέπει να διαμορφώνονται έτσι, ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούνται συνεχώς γάντια. Οι χρόνοι διάτρησης πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 ώρες ή τη διάρκεια μίας βάρδιας. Ο τύπος των προστατευτικών γαντιών θα πρέπει να ελέγχεται σε κάθε περίπτωση ως προς την καταλληλότητά του. Συνιστάται η χρήση προληπτικής προστασίας δέρματος. Προστασία των ματιών Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά. Προστασία του δέρματος Χρήση αντιστατικών ρούχων από φυσικές ίνες (βαμβάκι) ή από ανθεκτικές στη θερμότητα συνθετικές ίνες. Μετά την επαφή πλύνετε προσεκτικά τις επιφάνειες του δέρματος. Συμπληρωματικές υποδείξεις για τη διαμόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων Εξασφαλίζετε επαρκή εντοπισμένης αναρρόφησης και καλή γενική απαγωγή αερισμό. Όπου είναι ευλόγως εφικτό, ο αερισμός πρέπει να εξασφαλίζεται με χρήση εξαερισμού. Φροντίζετε για καλό εξαερισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τοπική αναρρόφηση ή με ένα γενικό εξαερισμό. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτυγχάνεται, για να κρατήσετε τη συγκέντρωση των ατμών του διαλύτη κάτω από τις οριακές τιμές AGW, πρέπει να χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Εμφάνιση Μορφή : Χρώμα : Οσμή : Υγρό. διαφορετικά χρώματα Τυπικό είδος. Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια Σημείο ζέσης/εύρος βρασμού : ca. 120 C Σημείο ανάφλεξης : 40 C Θεμοκρασία ανάφλεξης σε oc : ca. 200 C Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας : 0,6 Vol-% Ανώτερο όριο έκρηξης : 7,5 Vol-% Πίεση ατμού : ( 50 C ) < 100 hpa Πυκνότητα : ( 20 C ) 1,2-1,2 g/cm 3 Δοκιμασία διαχώρισης διαλύτων : ( 20 C ) < 3 % Χρόνος εξάντλησης δοχείο Ford : ( 20 C ) 40 s Κύπελλο ISO 6 mm 9.2 Άλλες πληροφορίες Κ α μ ί α. 10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα 10.1 Δραστικότητα Σελίδα : 6 / 6

7 10.2 Χημική σταθερότητα 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 10.4 Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Σε περίπτωση εφαρμογής των συνιστούμενων προδιαγραφών για την αποθήκευση και τη χρήση σταθερό (βλέπε ενότητα 7) Μη συμβατά υλικά Κρατάτε το προϊόν μακριά από ισχυρά όξινα και βασικά υλικά καθώς επίσης και από οξιδωτικά μέσα, για την αποφυγή εξωθέρμων αντιδράσεων Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης Στις υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να δημιουργηθούν επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης, όπως π.χ. διοξίδιο του άνθρακα, μονοξίδιο του άνθρακα, καπνός, οξίδια του αζώτου. 11. Τοξικολογικές πληροφορίες 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Άλλα στοιχεία Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του κατασκευαστή/προμηθευτή όσον αφορά στα βασικά συστατικά αξιολογήθηκαν η οξεία τοξικότητα, ο ερεθισμός του δέρματος, ο ερεθισμός των βλεννογόνων, το δυναμικό μεταλλαξιογένεσης και η εθαισθητοποίηση του δέρματος του παρασκευάσματος. Για τα επιμέρους συστατικά, τα δεδομένα δεν είναι εν μέρει πλήρη. Ωστόσο, με βάση την εμπειρία του κατασκευαστή/προμηθευτή, δεν αναμένονται κίνδυνοι πέραν των επισημαινόμενων Εμπειρίες από την πράξη Η εισπνοή συγκεντρώσεων επιβλαβών ουσιών άνω των οριακών τιμών για τον αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία, όπως ερεθισμό των βλεννογόνων και οργάνων αναπνοής και βλάβες στο ήπαρ, στους νεφρούς και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Σχετικά συμπτώματα είναι: κεφαλαλγία, ζάλη, κάματος, μυική αδυναμία, αδιαθεσία και σε βαριές περιπτώσεις, απώλεια των αισθήσεων. Οι διαλύτες μπορούν να προκαλέσουν ορισμένα από τα προαναφερόμενα συμπτώματα μέσω απορρόφησής τους από το δέρμα. Η παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το προϊόν προκαλεί απολίπανση της επιδερμίδας και μπορεί να προκαλέσει μη αλλεργικές βλάβες επαφής στο δέρμα (δερματίτιδα επαφής) και/ή απορρόφηση επιβλαβών ουσιών. Πιτσιλιές διαλυτών μπορεί να προκαλέσουν σε ερεθισμούς και αναστρέψιμες βλάβες στα μάτια Περαιτέρω υποδείξεις στην τοξικολογία Η τοξικολογική κατάταξη του προϊόντος έγινε με βάση τα αποτέλεσμα της μεθόδου υπολογισμού των γενικών οδηγιών παρασκευής (1999/45/EK). 12. Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα 12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 12.7 Περαιτέρω υποδείξεις εν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την παρασκευή. Εμποδίστε το προϊόν να περάσει στα επίγεια νερά ή στο αποχετευτικό Σελίδα : 7 / 7

8 δίκτυο. 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Σύσταση Η οριστική εκχώρηση ενός κωδικού αριθμού αποβλήτου πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τον τοπικό φορέα διάθεσης. Κωδικός απορριμμάτων Κωδικός απορριμμάτων AVV Ακάθαρτες συσκευασίες Σύσταση Οι μολυσμένες συσκευασίες πρέπει να αδειάζουν εντελώς. Στη συνέχεια μετά τον αντίστοιχο καθαρισμό μπορούν να παραδοθούν για ανακύκλωση. Οι ακαθάριστες συσκευασίες πρέπει να αποσύρονται όπως και το υλικό. 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 14.1 Αριθμός ΟΗΕ Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ ADR/RID PAINT Κωδικός IMDG PAINT ( SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROM. TRIZINKBIS(ORTHOPHOSPHAT) DIBUTYLZINNBIS(2- ETHYLHEXYLMERCAPTOACETAT) ) ICAO-TI / IATA-DGR PAINT 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά ADR/RID Κλάση: : 3 Κωδικός κατάταξης : F1 Αριθμός Kemler : 30 Tunnel restriction code : D/E Ειδικοί κανονισμοί : 640E LQ 7 E 1 Δελτίο κινδύνου : 3 / N Κωδικός IMDG Κλάση: : 3 Αριθμός-EmS : F-E / S-E Ειδικοί κανονισμοί : LQ 5 l E 1 Δελτίο κινδύνου : 3 / N ICAO-TI / IATA-DGR Αριθμός UN : 3 Ειδικοί κανονισμοί : E 1 Δελτίο κινδύνου : Ομάδα συσκευασίας III 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ADR/RID : N Κωδικός IMDG : P ICAO-TI / IATA-DGR : N 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Σελίδα : 8 / 8

9 Μεταφορά εντός του χώρου του εργοστασίου του χρήστη: Μεταφορά πάντοτε σε κλειστά, όρθια και ασφαλή δοχεία. Εξακριβώνετε ότι τα άτομα που μεταφέρουν το προϊόν, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος ή διαρροής. 15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την 15.1 ουσία ή το μείγμα Εθνικοί κανονισμοί Τεχνικές οδηγίες για τη διατήρηση του αέρα καθαρού Ποσοστό βάρους (Ψηφείο I) : < 5 % Ποσοστό βάρους (Ψηφείο II) : % Σύνολο οργανικών ουσιών της κατηγορίας: < 5 % Κατηγορία κινδύνου των υδάτων Κατηγορίες : 2 κατά VwVwS 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 16. Άλλες πληροφορίες Άλλες υποδείξεις Τα στοιχεία σε αυτό το εγχειρίδιο ασφαλείας πληρούν την εθνική νομοθεσία καθώς επίσης και τη νομοθεσία της ΕΚ. Οι δεδομένες συνθήκες εργασίας του χρήστη βρίσκονται όμως εκτός των δικών μας γνώσεων και του δικού μας ελέγχου. Το προϊόν δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή έγκριση να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό, διαφορετικό από το σκοπός χρήσης που περιγράφεται στο κεφάλαιο 1. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των απαραίτητων νομικών διατάξεων. Οι πληροφορίες του παρόντος δελτίου δεδομένων ασφαλείας δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την ιδία κρίση περί των κινδύνων στο χώρο εργασίας, που απαιτούνται από άλλους νόμους περί υγείας και ασφαλείας. Κατά τη χρήση του προϊόντος αυτού πρέπει να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανονισμοί υγείας και εργασίας. Αλλαγές σχετικές με την ασφάλεια 03. Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου 14. Πηγή κινδύνου (IMDG) 15. Κατηγορία κινδύνου των υδάτων Φράσεις R των εμπεριεχομένων ουσιών 10 Εύφλεκτο. 21/22 Επιβλαβές σε επαφήμε το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. 37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. 43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. 48/25 Τοξικό: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση με την κατάπωση. 50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 60 Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα. 61 Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. 65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. 66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 67 H εισπνοήατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 68 Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων. GHS Φράσεις κινδύνου των εμπεριεχομένων ουσιών H226 H315 H317 H319 H336 H411 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Σελίδα : 9 / 9

10 Τα στοιχεία στηρίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, όμως δεν αποτελούν καμία επιβεβαίωση των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν πληρούν καμία συμβατική έννομη σχέση. Σελίδα : 10 / 10

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας Αριθµός προϊόντος : AT04-10 Σελίδα 1 από 20 1 01 Tµήµα 1: Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος RZ10AT04 AT04-10 50399426 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας Αριθµός προϊόντος : SC20-0255 R201 Σελίδα 1 από 18 1 01 Tµήµα 1: Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος H 2550 1L R2 SC20-0255 R201 50412503 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας Αριθµός προϊόντος : AT27-9520 RM01 Σελίδα 1 από 17 1 01 Tµήµα 1: Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος SC20 1L LAMP BLACK AT27-9520 RM01 53205363 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ελτιο δεδοµενοζ ασφαλειασ

ελτιο δεδοµενοζ ασφαλειασ Αριθµός προϊόντος : AT12-0004 RM25 Σελίδα 1 από 16 1 01 Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος RAL 9010 25L. AT12-0004 RM25 53200593 Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας Αριθµός προϊόντος : AT06-3828 RM01 Σελίδα 1 από 15 1 01 Tµήµα 1: Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος *BC828 1L ORGANIC RED No2 # AT06-3828 RM01 53197360

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας Αριθµός προϊόντος : AT92-0389 RM15 Σελίδα 1 από 17 1 01 Tµήµα 1: Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος GHD CHASSISMIX White RVI 389 150L AT92-0389 RM15

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: OIL DEEASE REMOVER KL645 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας Αριθµός προϊόντος : AU29-2BSP RM01 Σελίδα 1 από 16 1 01 Tµήµα 1: Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CZ 1304 1L Butterscortch Pearl AU29-2BSP RM01

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας Αριθµός προϊόντος : AU29-5BSM RM01 Σελίδα 1 από 16 1 01 Tµήµα 1: Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CZ 1309 1L Blue Skies Metallic AU29-5BSM RM01

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας Αριθµός προϊόντος : AS58-0090 RM14 Σελίδα 1 από 16 1 01 Tµήµα 1: Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος AM870 SEALERPLAST 90 0,4 L AS58-0090 RM14 53190205

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 1234567890 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/19 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MasterSeal P 684 also MASTERTOP P 684 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας Αριθµός προϊόντος : AK28-0002 RM05 Σελίδα 1 από 13 1 01 Tµήµα 1: Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος HB 002 5L HYDROBASE ONYX AK28-0002 RM05 53172715

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINODIE LC Βερνίκι κολοβώματος 19852 80-62-6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Jotacote Universal - Comp. A 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINO UNISEAL NANO Βερνίκι

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 077-OP Αριθμούς καταχώρισης μη χρησιμοποιήσιμο Χρήση του υλικού / της σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 095-OPP Αριθμούς καταχώρισης μη χρησιμοποιήσιμο Χρήση του υλικού / της σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINO UNISEAL Τελικό βερνίκι

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδομένων ασφάλειας συντάσσεται σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PERFEKTHION N 40 EC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα