Δελτίο στοιχείων ασφαλείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο στοιχείων ασφαλείας"

Transcript

1 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 einza Zinkofan Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρώμα για τον τομέα της διακόσμησης 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Παραγωγός / Προμηθευτής : einza Lackfabrik GmbH Οδός/Ταχ. θυρίδα : Rotenhäuser Straße 10 Κωδ. χώρας/τ.κ./τόπος : Hamburg Τηλέφωνο : +49(0 40) Φαξ : +49(0 40) Αρμόδιος : 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης GIZ-Nord: / od.0551/ Προσδιορισμός των κινδύνων 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Οδηγία 67/548 ΕΚ ή 1999/45/ΕΕ Εύφλεκτο. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. H εισπνοήατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. R 10 N ; R 51/53 Xi ; R 37 R 67 R Στοιχεία επισήμανσης Οδηγία 67/548 ΕΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικό(ά) γράμμα(τα) και χαρακτηρισμός κινδύνου(ων) του προϊόντος Xi ; Ερεθιστικό N ; Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φράσεις-R 10 Εύφλεκτο. 51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. 67 H εισπνοήατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Φράσεις-S 29/35 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο. 61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ ελτίο δεδομένων ασφαλείας. 2 Μακριά από παιδιά. 51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σελίδα : 1 / 1

2 46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 64 Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του). 23 Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό). 24 Αποφεύγετε την επαφήμε το δέρμα. Ειδικός καθορισμός ωρισμένων παρασκευασμάτων 92 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Προσοχή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. 99 Περιέχει. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Κ α μ ί α. 3. Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά 3.2 Μείγματα Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου ΙΑΛΥΤΙΚΗ ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ), ΕΛΑΦΡΑ ΑΡΩΜ., Αριθ. ΕΚ : , Αριθ. CAS : Αναλογία : % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : R10 N ; R51/53 Xn ; R65 Xi ; R37 R67 R66 ΟΞΙΚΌ 2-ΜΕΘΟΞΥ-1-ΜΕΘΥΛΑΙΘΎΛΙΟ ; Αριθμούς καταχώρισης (ΕΚ) : , Αριθ. ΕΚ : , Αριθ. CAS : Αναλογία : 1-5 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : R10 Ουσία με μια κοινή (ΕΕ) περιοριστική τιμή εργασιακής έκθεσης. Κατάταξη 1272/2008 (GHS) : Flam. Liq. 3 ; H226 Ουσία με μια κοινή (ΕΕ) περιοριστική τιμή εργασιακής έκθεσης. 1-ΜΕΘΟΞΥ-ΠΡΟΠΑΝΌΛΗ-2 ΤΗΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΌΛΗΣ ; Αριθμούς καταχώρισης (ΕΚ) : , Αριθ. ΕΚ : , Αριθ. CAS : Αναλογία : 1-5 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : R10 R67 Κατάταξη 1272/2008 (GHS) : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336 ΙΣ(ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ) ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΣ, Αριθ. CAS : Αναλογία : 1-2,5 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : N ; R50/53 ΠΡΟΪΌΝ ΑΝΤΙ ΡΆΣΕΩΣ: ΙΣ-ΦΑΙΝΟΛΟ-Α-(ΕΠΙΧΛΩΡΥ ΡΊΝΗ) ΕΠΟΞΥΡΗΤΊΝΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΌ ΜΈΣΟ ΜΟΡΙΑΚΌ ΒΆΡΟΣ = 700), Αριθ. ΕΚ : , Αριθ. CAS : Αναλογία : 0,5-1 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : N ; R51/53 R43 Xi ; R36/38 Κατάταξη 1272/2008 (GHS) : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 2 ; H411 Μείγμα διακλαδωμένων και γραμμικών C7-C9-αλκυλο-3-[3-(2H- βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλοαιθυλο)-4- υδροξυφαινυλο]-ενώσεων, Αριθ. ΕΚ : , Αριθ. CAS : Αναλογία : < 0,5 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : N ; R51/53 ΙΣ(ΟΞΙΚΟΣ 2-ΑΙΘΥΛΟΕΞΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΟ) ΙΒΟΥΤΥΛΟ-ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΣ, Αριθ. ΕΚ : , Αριθ. CAS : Αναλογία : 0,25-0,5 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : N ; R50/53 T ; R48/25 Repr. Cat.2 ; R60 Repr. Cat.2 ; R61 Muta. Cat.3 ; R68 R43 Xn ; R21/22 Xi ; R36/38 Φαινόλη, πολυμερή πλαστικά με φορμαλδεΰδη, γλυκιδικός αιθέρας, Αριθ. CAS : Αναλογία : < 0,5 % Κατάταξη 67/548/EΟΚ : N ; R51/53 R43 Xi ; R36/38 Σελίδα : 2 / 2

3 Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές οδηγίες Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα ή σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε τη συμβουλή γιατρού. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων καμία χορήγηση μέσω του στόματος. Απομακρύνετε χωρίς καθυστέρηση τα λερωμένα ρούχα. Μετά από εισπνοή Θέστε το άτομο στον καθαρό αέρα και κρατήστε το ζεστό. Κρατήστε το αντίστοιχο άτομο ήσυχο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής/παύσης (ανακοπής) της αναπνευστικής λειτουργίας: Τεχνική αναπνοή. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων: Τοποθέτηση σε πλάγια θέση - καλέστε γιατρό. Μετά από επαφή με το δέρμα Πλύνετε το αντίστοιχο μέρος με νερό και σαπούνι και μετά ξέπλυμα. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα διαλύτη ή υλικά αραίωσης! Μετά από επαφή με τα μάτια Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό (10-15 λεπτά). Καλέστε ένα γιατρό. Μετά από κατάποση Επισκευτείτε αμέσως ένα γιατρό. Κρατήστε το αντίστοιχο άτομο ήσυχο. Μην προκακλέσετε καθόλου εμετό. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Καμία γνωστή. 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Κ α μ ί α. 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Τα κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Αφρός (ανθεκτικός στην αλκοόλη), διοξίδιο του άνθρακα, σκόνη, νέφος ψεκασμού (νερό). Τα μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας Συγκεντρωμένη ακτίνα νερού. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Σε περίπτωση πυρκαγιάς δημιουργείται πυκνός, μαύρος καπνός. Η εισπνοή επικίνδυνων προϊόντων διάσπασης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ενδεχομένως απαραίτητη αναπνευστική συσκευή. 5.4 Σύστημα ταξινόμησης Ψύξετε το δοχείο που βρίσκεται σε κίνδυνο σε περίπτωση πυρκαγιά με νερό. Εμποδίστε το νερό της πυρόσβεσης να περάσει στο αποχετευτικό δίκτυο. 6. Μέτρα για την καταπολέμηση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης 6.1 ανάγκης Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης. Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό. Μην εισπνέετε ατμούς. Προσέξτε τους κανονισμούς προστασίας (βλέπε κεφάλαιο 7 και 8). 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις όπως Εμποδίστε το προϊόν να περάσει στο αποχετευτικό δίκτυο. Σε περίπτωση ρύπανσης ποταμών, λιμνών ή του αποχετευτικού δικτύου ενημερώστε σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία τις εκάστοτε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσσίες. Σελίδα : 3 / 3

4 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Περιορίστε το χυμένο υλικό με μη αναφλέξιμα απορροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτης) και συγκεντρώστε το για απόσυρση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στα προβλεπόμενα γι αυτό δοχεία. Καθαρίστε κατά προτίμηση με απορρυπαντικό υγρό, μη χρησιμοποιήσετε κατά το δυνατόν κανένα οργανικό διαλύτη. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Κ α μ ί α. 7. Χειρισμός και αποθήκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Οδηγίες για την ασφαλή χρήση Αποφύγετε το σχηματισμό αναφλέξιμων και επικίνδυνων για έκρηξη ατμών των διαλυτών στον αέρα και την υπέρβαση των οριακών τιμών AGW (τιμές συγκέντρωσης βλαβερών για την υγεία ουσιών). Εάν βρίσκονται πρόσωπα στο θάλαμο ψεκασμού κατά τη διάρκεια της βαφής, πρέπει να υπολογίζει κανείς την επίδραση αερολυμάτων και ατμών διαλυτικών σε αυτά, ανεξάρτητα από το εάν βάφουν τα ίδια με ψεκασμό ή όχι. Υπό τέτοιες συνθήκες θα πρέπει να χρησιμοποιείται αναπνευστική συσκευή, μέχρι η συγκέντρωση αερολυμάτων και διαλυτικών να πέσει κάτω από την οριακή τιμή του αέρα. Χρησιμοποιείτε το υλικό μόνο σε τόπους, στους οποίους το ανοιχτό φως, η φλόγα και οι άλλες πηγές ανάφλεξης παραμένουν μακριά. Το υλικό μπορεί να φορτιστεί ηλεκτροστατικά: Κατά τη μετάγγιση χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γειωμένους αγωγούς. Συνίσταται η χρήση αντιστατικών ρούχων συμπεριλαμβανομένων και των παπουτσιών. Χρησιμοποιείτε εργαλεία που δε δημιουργούν σπινθήρες. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην εισπνεύσετε τις αναθυμιάσεις. Κατά την εργασία μην τρώτε και μην πίνετε - μην καπνίζετε. Τηρήστε τους νομικούς κανονισμούς προστασίας και ασφαλείας. Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης Οι ατμοί των διαλυτών είναι βαρύτεροι του αέρα και απλώνονται πάνω από το έδαφος/δάπεδο. Οι ατμοί σχηματίζουν μαζί με τον αέρας ένα εκρηκτικό μείγμα. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Αξιώσεις ως προς τα περιβλήματα και τις αποθήκες Αποθήκευση σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας χρήσης. ιατηρείτε τα δοχεία κλεισμένα στεγανά. Μην αδειάζετε το δοχείο με πίεση, δεν είναι πιεστικό δοχείο! Απαγορεύεται το κάπνισμα. Απαγορεύεται η είσοδος σε αναρμόδια άτομα. Κλείστε προσεκτικά τα ανοιχτά δοχεία και αποθηκεύστε τα όρθια, για την αποφυγή τυχόν διαρροής. Υποδείξεις συναποθήκευσης Κρατάτε το προϊόν μακριά από ισχυρά όξινα και βασικά υλικά καθώς επίσης και από τα οξιδωτικά μέσα. Υποδείξεις συναποθήκευσης Φυλάγετε το προϊόν πάντοτε σε δοχεία, που αντιστοιχούν στη γνήσια συσκευασία. Προσέξτε τις υποδείξεις στην ετικέτα. Προστατεύετε το προϊόν από θερμότητα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Τα πανιά και τα χαρτιά καθαρισμού, καθώς και τα προστατευτικά ενδύματα που έχουν ρυπανθεί με αυτό το υλικό, μπορούν να αυταναφλεγούν ύστερα από μερικές ώρες. Για την αποφυγή ατυχημάτων πυρκαγιάς, όλα τα υλικά που έχουν ρυπανθεί, πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα ειδικά για το σκοπό αυτό προβλεπόμενο δοχείο ή σε μεταλλικά δοχεία με αυτοκλειόμενα καπάκια που εφαρμόζουν με απόλυτη ακρίβεια. Τα υλικά που έχουν ρυπανθεί, πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο εργασίας στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Κρατάτε το προϊόν μακριά από πηγές ανάφλεξης - μην καπνίζετε. Κατηγορία αποθήκευσης : Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Κ α μ ί α. 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία 8.1 Παράμετροι ελέγχου ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (TRGS 900, ΟΜΑ Α 3), Αριθ. CAS : Τιμή : 20 ml/m 3 / 10 mg/m 3 Ημερομηνία έκδοσης : 1,2,4-ΤΡΙΜΕΘΥΛΟΒΕΝΖΌΛΙΟ, Αριθ. CAS : Σελίδα : 4 / 4

5 Τιμή : 20 ppm / 100 mg/m 3 Κατηγορία : 2(II) Παρατηρήσεις : Y Ημερομηνία έκδοσης : Προσδιορισμός : TWA ( EC ) Τιμή : 20 ppm / 100 mg/m 3 ΜΕΣΙΤΥΛΈΝΙΟ, Αριθ. CAS : Τιμή : 20 ppm / 100 mg/m 3 Κατηγορία : 2(II) Παρατηρήσεις : Y Ημερομηνία έκδοσης : Προσδιορισμός : TWA ( EC ) Τιμή : 20 ppm / 100 mg/m 3 ΟΞΙΚΌ 2-ΜΕΘΟΞΥ-1-ΜΕΘΥΛΑΙΘΎΛΙΟ, Αριθ. CAS : Τιμή : 50 ppm / 270 mg/m 3 Κατηγορία : 1(I) Παρατηρήσεις : Y Ημερομηνία έκδοσης : Προσδιορισμός : STEL ( EC ) Τιμή : 100 ppm / 550 mg/m 3 Παρατηρήσεις : H Προσδιορισμός : TWA ( EC ) Τιμή : 50 ppm / 275 mg/m 3 Παρατηρήσεις : H 1-ΜΕΘΟΞΥ-ΠΡΟΠΑΝΌΛΗ-2 ΤΗΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΌΛΗΣ, Αριθ. CAS : Τιμή : 100 ppm / 370 mg/m 3 Κατηγορία : 2(I) Παρατηρήσεις : Y Ημερομηνία έκδοσης : Προσδιορισμός : STEL ( EC ) Τιμή : 150 ppm / 568 mg/m 3 Παρατηρήσεις : H Προσδιορισμός : TWA ( EC ) Τιμή : 100 ppm / 375 mg/m 3 Παρατηρήσεις : H ΙΣ(ΟΞΙΚΟΣ 2-ΑΙΘΥΛΟΕΞΥΛΟΜΕΡΚΑΠΤΟ) ΙΒΟΥΤΥΛΟ-ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΣ, Αριθ. CAS : Τιμή : 0,1 mg/m 3 Παρατηρήσεις : Als Sn ber Ημερομηνία έκδοσης : 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Ατομικός εξοπλισμός προστασίας Σελίδα : 5 / 5

6 Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής Πριν από τα διαλείμματα και στο τέλος της εργασίας πλένετε τα χέρια σας. Το ξηρό τρόχισμα μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό σκόνης και/ή επικίνδυνων ατμών. Εάν είναι δυνατό, οι εργασίες να γίνονται εντός υγρού μέσου. Εάν δεν μπορούν να αποφευχθούν εκθέσεις με τη χρήση απορροφητήρων, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας των αναπνευστικών οδών. Κατά την εργασία μην τρώτε και μην πίνετε - μην καπνίζετε. Αναπνευστική προστασία Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών στη θέση εργασίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια αναπνευστική συσκευή εγκεκριμένη για αυτό το σκοπό. Χρησιμοποιείτε ημιμάσκες με σύνθετο φίλτρο κατηγορίας φίλτρου τουλάχιστον A1/P2 ή αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος. Χρησιμοποιείτε ημιμάσκες με σύνθετο φίλτρο κατηγορίας φίλτρου τουλάχιστον A1/P2 ή αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος. Προστασία των χεριών Λαμβάνετε υπόψη τον κανόνα BG 195 "Κανόνες για τη χρήση προστατευτικών γαντιών". Κατάλληλο είναι ένα ελεγμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 374 γάντι προστασίας από χημικές ουσίες από νιτρίλιο ή νεοπρένιο (πάχος υλικού >= 0,4 mm). Σε περίπτωση μαζικής διαβροχής με διαλύτες θα πρέπει να αλλάξετε αμέσως τα προστατευτικά γάντια. Οι διαδικασίες της εργασίας θα πρέπει να διαμορφώνονται έτσι, ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούνται συνεχώς γάντια. Οι χρόνοι διάτρησης πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 ώρες ή τη διάρκεια μίας βάρδιας. Ο τύπος των προστατευτικών γαντιών θα πρέπει να ελέγχεται σε κάθε περίπτωση ως προς την καταλληλότητά του. Συνιστάται η χρήση προληπτικής προστασίας δέρματος. Προστασία των ματιών Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά. Προστασία του δέρματος Χρήση αντιστατικών ρούχων από φυσικές ίνες (βαμβάκι) ή από ανθεκτικές στη θερμότητα συνθετικές ίνες. Μετά την επαφή πλύνετε προσεκτικά τις επιφάνειες του δέρματος. Συμπληρωματικές υποδείξεις για τη διαμόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων Εξασφαλίζετε επαρκή εντοπισμένης αναρρόφησης και καλή γενική απαγωγή αερισμό. Όπου είναι ευλόγως εφικτό, ο αερισμός πρέπει να εξασφαλίζεται με χρήση εξαερισμού. Φροντίζετε για καλό εξαερισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τοπική αναρρόφηση ή με ένα γενικό εξαερισμό. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτυγχάνεται, για να κρατήσετε τη συγκέντρωση των ατμών του διαλύτη κάτω από τις οριακές τιμές AGW, πρέπει να χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Εμφάνιση Μορφή : Χρώμα : Οσμή : Υγρό. διαφορετικά χρώματα Τυπικό είδος. Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια Σημείο ζέσης/εύρος βρασμού : ca. 120 C Σημείο ανάφλεξης : 40 C Θεμοκρασία ανάφλεξης σε oc : ca. 200 C Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας : 0,6 Vol-% Ανώτερο όριο έκρηξης : 7,5 Vol-% Πίεση ατμού : ( 50 C ) < 100 hpa Πυκνότητα : ( 20 C ) 1,2-1,2 g/cm 3 Δοκιμασία διαχώρισης διαλύτων : ( 20 C ) < 3 % Χρόνος εξάντλησης δοχείο Ford : ( 20 C ) 40 s Κύπελλο ISO 6 mm 9.2 Άλλες πληροφορίες Κ α μ ί α. 10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα 10.1 Δραστικότητα Σελίδα : 6 / 6

7 10.2 Χημική σταθερότητα 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 10.4 Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Σε περίπτωση εφαρμογής των συνιστούμενων προδιαγραφών για την αποθήκευση και τη χρήση σταθερό (βλέπε ενότητα 7) Μη συμβατά υλικά Κρατάτε το προϊόν μακριά από ισχυρά όξινα και βασικά υλικά καθώς επίσης και από οξιδωτικά μέσα, για την αποφυγή εξωθέρμων αντιδράσεων Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης Στις υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να δημιουργηθούν επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης, όπως π.χ. διοξίδιο του άνθρακα, μονοξίδιο του άνθρακα, καπνός, οξίδια του αζώτου. 11. Τοξικολογικές πληροφορίες 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Άλλα στοιχεία Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του κατασκευαστή/προμηθευτή όσον αφορά στα βασικά συστατικά αξιολογήθηκαν η οξεία τοξικότητα, ο ερεθισμός του δέρματος, ο ερεθισμός των βλεννογόνων, το δυναμικό μεταλλαξιογένεσης και η εθαισθητοποίηση του δέρματος του παρασκευάσματος. Για τα επιμέρους συστατικά, τα δεδομένα δεν είναι εν μέρει πλήρη. Ωστόσο, με βάση την εμπειρία του κατασκευαστή/προμηθευτή, δεν αναμένονται κίνδυνοι πέραν των επισημαινόμενων Εμπειρίες από την πράξη Η εισπνοή συγκεντρώσεων επιβλαβών ουσιών άνω των οριακών τιμών για τον αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία, όπως ερεθισμό των βλεννογόνων και οργάνων αναπνοής και βλάβες στο ήπαρ, στους νεφρούς και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Σχετικά συμπτώματα είναι: κεφαλαλγία, ζάλη, κάματος, μυική αδυναμία, αδιαθεσία και σε βαριές περιπτώσεις, απώλεια των αισθήσεων. Οι διαλύτες μπορούν να προκαλέσουν ορισμένα από τα προαναφερόμενα συμπτώματα μέσω απορρόφησής τους από το δέρμα. Η παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το προϊόν προκαλεί απολίπανση της επιδερμίδας και μπορεί να προκαλέσει μη αλλεργικές βλάβες επαφής στο δέρμα (δερματίτιδα επαφής) και/ή απορρόφηση επιβλαβών ουσιών. Πιτσιλιές διαλυτών μπορεί να προκαλέσουν σε ερεθισμούς και αναστρέψιμες βλάβες στα μάτια Περαιτέρω υποδείξεις στην τοξικολογία Η τοξικολογική κατάταξη του προϊόντος έγινε με βάση τα αποτέλεσμα της μεθόδου υπολογισμού των γενικών οδηγιών παρασκευής (1999/45/EK). 12. Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα 12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 12.7 Περαιτέρω υποδείξεις εν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την παρασκευή. Εμποδίστε το προϊόν να περάσει στα επίγεια νερά ή στο αποχετευτικό Σελίδα : 7 / 7

8 δίκτυο. 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Σύσταση Η οριστική εκχώρηση ενός κωδικού αριθμού αποβλήτου πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τον τοπικό φορέα διάθεσης. Κωδικός απορριμμάτων Κωδικός απορριμμάτων AVV Ακάθαρτες συσκευασίες Σύσταση Οι μολυσμένες συσκευασίες πρέπει να αδειάζουν εντελώς. Στη συνέχεια μετά τον αντίστοιχο καθαρισμό μπορούν να παραδοθούν για ανακύκλωση. Οι ακαθάριστες συσκευασίες πρέπει να αποσύρονται όπως και το υλικό. 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 14.1 Αριθμός ΟΗΕ Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ ADR/RID PAINT Κωδικός IMDG PAINT ( SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROM. TRIZINKBIS(ORTHOPHOSPHAT) DIBUTYLZINNBIS(2- ETHYLHEXYLMERCAPTOACETAT) ) ICAO-TI / IATA-DGR PAINT 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά ADR/RID Κλάση: : 3 Κωδικός κατάταξης : F1 Αριθμός Kemler : 30 Tunnel restriction code : D/E Ειδικοί κανονισμοί : 640E LQ 7 E 1 Δελτίο κινδύνου : 3 / N Κωδικός IMDG Κλάση: : 3 Αριθμός-EmS : F-E / S-E Ειδικοί κανονισμοί : LQ 5 l E 1 Δελτίο κινδύνου : 3 / N ICAO-TI / IATA-DGR Αριθμός UN : 3 Ειδικοί κανονισμοί : E 1 Δελτίο κινδύνου : Ομάδα συσκευασίας III 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ADR/RID : N Κωδικός IMDG : P ICAO-TI / IATA-DGR : N 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Σελίδα : 8 / 8

9 Μεταφορά εντός του χώρου του εργοστασίου του χρήστη: Μεταφορά πάντοτε σε κλειστά, όρθια και ασφαλή δοχεία. Εξακριβώνετε ότι τα άτομα που μεταφέρουν το προϊόν, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος ή διαρροής. 15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την 15.1 ουσία ή το μείγμα Εθνικοί κανονισμοί Τεχνικές οδηγίες για τη διατήρηση του αέρα καθαρού Ποσοστό βάρους (Ψηφείο I) : < 5 % Ποσοστό βάρους (Ψηφείο II) : % Σύνολο οργανικών ουσιών της κατηγορίας: < 5 % Κατηγορία κινδύνου των υδάτων Κατηγορίες : 2 κατά VwVwS 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 16. Άλλες πληροφορίες Άλλες υποδείξεις Τα στοιχεία σε αυτό το εγχειρίδιο ασφαλείας πληρούν την εθνική νομοθεσία καθώς επίσης και τη νομοθεσία της ΕΚ. Οι δεδομένες συνθήκες εργασίας του χρήστη βρίσκονται όμως εκτός των δικών μας γνώσεων και του δικού μας ελέγχου. Το προϊόν δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή έγκριση να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό, διαφορετικό από το σκοπός χρήσης που περιγράφεται στο κεφάλαιο 1. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των απαραίτητων νομικών διατάξεων. Οι πληροφορίες του παρόντος δελτίου δεδομένων ασφαλείας δεν απαλλάσσουν το χρήστη από την ιδία κρίση περί των κινδύνων στο χώρο εργασίας, που απαιτούνται από άλλους νόμους περί υγείας και ασφαλείας. Κατά τη χρήση του προϊόντος αυτού πρέπει να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανονισμοί υγείας και εργασίας. Αλλαγές σχετικές με την ασφάλεια 03. Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου 14. Πηγή κινδύνου (IMDG) 15. Κατηγορία κινδύνου των υδάτων Φράσεις R των εμπεριεχομένων ουσιών 10 Εύφλεκτο. 21/22 Επιβλαβές σε επαφήμε το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. 37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. 43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. 48/25 Τοξικό: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση με την κατάπωση. 50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 60 Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα. 61 Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. 65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. 66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 67 H εισπνοήατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 68 Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων. GHS Φράσεις κινδύνου των εμπεριεχομένων ουσιών H226 H315 H317 H319 H336 H411 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Σελίδα : 9 / 9

10 Τα στοιχεία στηρίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, όμως δεν αποτελούν καμία επιβεβαίωση των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν πληρούν καμία συμβατική έννομη σχέση. Σελίδα : 10 / 10

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 einza mix LawiPur BW Wand- und Boden Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 einza mix Reinacryl Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Palmcolor Innenfarbe Plus Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρώμα για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 einza Tiefgrund TB Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 einza Korral-Primer Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 einza LawiPur Versiegelung Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας

Δελτίο στοιχείων ασφαλείας 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 einza Spezialverdünnung für Lawidur Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση:

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση: Σελίδα 1/5 1 Ταυτότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος και της εταιρείας Στοιχεία προϊόντος Κωδικός είδους: MOP-52 Εφαρμογή της ουσίας / παρασκευάσματος Καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος 00900 / 00900P / 00902 Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια.

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: SAP-Code: EN R10233 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, D-22525 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID σύμφωνα με το 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1 η ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 4/03/2013 VELVET LIQUID 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία VELVET LIQUID

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Ταυτότητα του προϊόντος Εμπορική επωνυμία Κωδικός Προϊόντος Τύπος προϊόντος Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Gel : Guardian EVO 3 GEL : 9831 : Καθαριστικό προϊόν. : Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 505509 Ομάδα υλικών:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα