Οδηγός εγκατάστασης. Σαρωτής έγχρωµων εικόνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός εγκατάστασης. Σαρωτής έγχρωµων εικόνων"

Transcript

1 Σαρωτής έγχρωµων εικόνων Οδηγός εγκατάστασης 1 Οδηγίες για την ασφάλεια Παρουσίαση του σαρωτή Εγκατάσταση του λογισµικού Εγκατάσταση του σαρωτή Χρήση του σαρωτή Πρόσθετα εξαρτήµατα Περισσότερες πληροφορίες για το σαρωτή σας GR

2 Πού µπορείτε να βρείτε πληροφορίες Οδηγός εγκατάστασης (το παρόν έγγραφο) Περιγράφει πώς µπορείτε να εγκαταστήσετε το σαρωτή, να εγκαταστήσετε το λογισµικό του σαρωτή και να χρησιµοποιήσετε το σαρωτή για να εκτελέσετε τις βασικές λειτουργίες σάρωσης. Εξηγεί επίσης τον τρόπο εγκατάστασης πρόσθετων στοιχείων. Ηλεκτρονικός οδηγός αναφοράς Το CD-ROM που συνοδεύει το σαρωτή σας περιλαµβάνει τον παρόντα οδηγό καθώς και το πρόγραµµα οδήγησης του σαρωτή και τα προγράµµατα Adobe Acrobat Reader, ScanSoft Paper Port και ABBYY FineReader. Παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη σάρωση. Περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις και τις λειτουργίες του λογισµικού του σαρωτή (EPSON Scan) και άλλων βοηθητικών προγραµµάτων του σαρωτή EPSON. Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά µε τη συντήρηση, την αντιµετώπιση προβληµάτων, τις τεχνικές προδιαγραφές και την υποστήριξη πελατών. Πληροφορίες στο λογισµικό του σαρωτή EPSON (ηλεκτρονική βοήθεια) Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε το EPSON Scan. Για να µεταβείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια, πατήστε το κουµπί Help (Βοήθεια) στο παράθυρο EPSON Scan. Πληροφορίες άλλου λογισµικού Ανατρέξτε στην αντίστοιχη τεκµηρίωση για πληροφορίες. 2

3 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή η µετάδοση, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, (ηλεκτρονικά, µηχανικά, ως φωτοαντίγραφα, µε εγγραφή σε κάποιο µέσο ή µε άλλο τρόπο) της εν λόγω έκδοσης ή τµήµατος αυτής χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της SEIKO EPSOΝ CORPORATION. εν αναλαµβάνεται καµία ευθύνη από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας αναφορικά µε τη χρήση των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο παρόν. Επίσης δεν αναλαµβάνεται καµία ευθύνη για ζηµιές που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο παρόν. Η SEIKO EPSON CORPORATION και οι θυγατρικές της δεν φέρουν καµία ευθύνη έναντι του αγοραστή αυτού του προϊόντος ή έναντι τρίτων για τυχόν ζηµίες, απώλειες, δαπάνες, ή έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο αγοραστής ή τρίτοι ως συνέπεια: ατυχήµατος, κακής χρήσης ή κατάχρησης του εν λόγω προϊόντος ή µη εγκεκριµένων τροποποιήσεων, επισκευών ή µετατροπών στο εν λόγω προϊόν. Η SEIKO EPSON CORPORATION και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιές ή προβλήµατα προκύπτουν από τη χρήση εξαρτηµάτων ή αναλώσιµων προϊόντων διαφορετικών από αυτά που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά Προϊόντα EPSON ή Εγκεκριµένα Προϊόντα EPSON από τη SEIKO EPSON CORPORATION. Το EPSON Scan βασίζεται εν µέρει στην εργασία του Independent JEPG Group. Η ονοµασία EPSON αποτελεί εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας SEIKO EPSON CORPORATION. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation κατατεθέντα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και σε άλλες χώρες. Οι ονοµασίες Adobe, Acrobat Reader και Photoshop αποτελούν εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated. Η ονοµασία ScanSoft αποτελεί εµπορικό σήµα κατατεθέν της ScanSoft Inc. Οι ονοµασίες ABBYY και FineReader αποτελούν εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της ABBYY Software House. Γενική Άλλα ονόµατα προϊόντων που χρησιµοποιούνται στο παρόν προορίζονται µόνο για σκοπούς αναγνώρισης και µπορεί να αποτελούν εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων εταιρειών. Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 SEIKO EPSON CORPORATION, Ναγκάνο, Ιαπωνία. Προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και σηµειώσεις w Προειδοποιήσεις c Προφυλάξεις πρέπει να ακολουθούνται µε προσοχή για την αποφυγή τραυµατισµών. πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή βλάβης στον εξοπλισµό σας. Σηµειώσεις περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες και χρήσιµες συµβουλές για τη λειτουργία του σαρωτή. 3

4 1 Οδηγίες για την ασφάλεια Σηµαντικές οδηγίες για την ασφάλεια ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για να µπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές στο µέλλον. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο σαρωτή. Αποσυνδέστε το σαρωτή από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε. Καθαρίστε τον µόνο µε ένα υγρό πανί. Μην χύσετε υγρά στο εσωτερικό του σαρωτή. Μην τοποθετείτε το σαρωτή σε ασταθή επιφάνεια, κοντά σε σώµατα θέρµανσης ή άλλες πηγές θερµότητας. Χρησιµοποιήστε µόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει το προϊόν. Η χρήση άλλου καλωδίου µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε αυτό το προϊόν. Η χρήση του καλωδίου µε άλλες συσκευές µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Χρησιµοποιείτε µόνο τον τύπο πηγής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα του σαρωτή. Η τροφοδοσία πρέπει να γίνεται απευθείας από τυπική πρίζα µε καλώδιο ρεύµατος που πληροί τα σχετικά τοπικά πρότυπα ασφάλειας. Συνδέστε τον εξοπλισµό σας σε κατάλληλα γειωµένες πρίζες. Μην χρησιµοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωµα µε φωτοτυπικά µηχανήµατα ή συστήµατα αερισµού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά. Προσέξτε µην καταστραφεί ή φθαρεί το καλώδιο τροφοδοσίας. 4 Οδηγίες για την ασφάλεια

5 Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο προέκτασης για το σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ένταση σε αµπέρ των συσκευών που έχουν συνδεθεί µε το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ένταση σε αµπέρ του καλωδίου. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η συνολική ένταση σε αµπέρ των συσκευών που έχουν συνδεθεί µε την πρίζα δεν υπερβαίνει την ένταση σε αµπέρ της πρίζας. Μην επιχειρήσετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε µόνοι σας το σαρωτή, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα Οδηγό εγκατάστασης και στον Ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς. Αποσυνδέστε το σαρωτή από την πρίζα και απευθυνθείτε σε ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό για την συντήρηση ή την επισκευή του, στις παρακάτω περιπτώσεις: Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί. Αν έχει εισρεύσει υγρό στο σαρωτή. Αν ο σαρωτής έπεσε κάτω ή το περίβληµά του έχει καταστραφεί. Αν ο σαρωτής δε λειτουργεί κανονικά ή αν η απόδοσή του παρουσιάζει αισθητή αλλαγή. (Μη ρυθµίζετε τα στοιχεία ελέγχου που δεν αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας.) Αν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε το σαρωτή στη Γερµανία, πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής: Για να προστατεύσετε το σαρωτή από βραχυκύκλωµα ή υπερβολική τάση, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτηρίου πρέπει να προστατεύεται από ασφαλειοδιακόπτη 10 ή 16 αµπέρ. Οδηγίες για την ασφάλεια 5

6 2 Παρουσίαση του σαρωτή Αφαίρεση συσκευασίας του σαρωτή Ο σαρωτής EPSON GT συνοδεύεται από τα CD-ROM που περιλαµβάνουν το πρόγραµµα οδήγησης του σαρωτή και άλλα πρόσθετα στοιχεία. Τα περιεχόµενα ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα µε την περιοχή. σαρωτής καλώδιο τροφοδοσίας καλώδιο διασύνδεσης USB Οδηγός εγκατάστασης CD-ROM 6 Παρουσίαση του σαρωτή

7 Πρόσθετα εξαρτήµατα Τα ακόλουθα πρόσθετα εξαρτήµατα σας παρέχουν µεγαλύτερη ευελιξία κατά τη χρήση του σαρωτή. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των πρόσθετων εξαρτηµάτων, ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσθετα εξαρτήµατα" στη σελίδα 24. Κάποια από τα πρόσθετα εξαρτήµατα δεν είναι διαθέσιµα σε όλες τις περιοχές. Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (B81321 ) Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων σας δίνει τη δυνατότητα να σαρώνετε αυτόµατα µέχρι 100 σελίδες µονής ή διπλής όψης. Με αυτό το εξάρτηµα η εισαγωγή του εγγράφου στο σαρωτή γίνεται από την πρώτη σελίδα και η αρχική σειρά των σελίδων παραµένει ως έχει. Όταν χρησιµοποιείτε το εξάρτηµα αυτό σε συνδυασµό µε κάποια εφαρµογή οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), µπορείτε να επεξεργαστείτε το σαρωµένο έγγραφο µε προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου σαν να το είχατε δακτυλογραφήσει οι ίδιοι. Κάρτα διασύνδεσης σαρωτή IEEE 1394 (B80834 ) Σας επιτρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή ή το σαρωτή σας µε άλλες συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο IEEE Κάρτα EPSON Network Image Express (B80839 ) ίνει τη δυνατότητα στους σαρωτές EPSONπου υποστηρίζουν το πρόγραµµα EPSON Scan και τη σύνδεση σε δίκτυο να λειτουργούν ως κοινόχρηστοι σε ένα δίκτυο. Με την κάρτα αυτή µπορείτε να χρησιµοποιείτε το σαρωτή σας σε δίκτυο εξοικονοµώντας ενέργεια και χώρο. Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει την κάρτα για περισσότερες πληροφορίες. Ο αστερίσκος αντικαθιστά το τελευταίο ψηφίο στον αριθµό του προϊόντος που διαφοροποιείται ανάλογα µε τη χώρα. Παρουσίαση του σαρωτή 7

8 3 Εγκατάσταση του λογισµικού Εγκατάσταση του λογισµικού Το CD λογισµικού περιέχει το λογισµικό του σαρωτή. Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισµικό ΠΡΙΝ συνδέσετε το σαρωτή στον υπολογιστή. Στα Windows XP, 2000 και NT 4.0, ο χρήστης πρέπει να έχει δικαιώµατα διαχειριστή για να εγκαταστήσει το λογισµικό. 1. Τοποθετήστε το CD λογισµικού στη µονάδα του CD-ROM. Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου EPSON Installer Program (Πρόγραµµα εγκατάστασης EPSON). Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιµάτε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο. Αν δεν εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου EPSON Installation Program (Πρόγραµµα εγκατάστασης EPSON), κάντε κλικ στο εικονίδιο CD-ROM και στη συνέχεια επιλέξτε Open (Άνοιγµα) από το µενού File (Αρχείο). Κάντε διπλό κλικ στο SETUP.EXE. 2. Επιλέξτε Install Software (Εγκατάσταση λογισµικού) και στη συνέχεια πατήστε. 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισµικού. 8 Εγκατάσταση του λογισµικού

9 Σηµείωση για τους χρήστες Windows XP και 2000: Αν κατά την εγκατάσταση εµφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που αναφέρεται στην ανάγκη ελέγχου του λογισµικού για τη συµβατότητά του µε τα Windows, κάντε κλικ στο Continue Anyway (Συνέχεια) (Windows XP) ή Yes (Ναι) (Windows 2000) για να συνεχίσετε. 4. Όταν εµφανιστεί ένα µήνυµα που σας πληροφορεί ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο OK. 5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, αν εµφανιστεί σχετικό µήνυµα. Εγκατάσταση λογισµικού εφαρµογών Ο σαρωτής συνοδεύεται από τα ακόλουθα CD-ROM εφαρµογών. ιαβάστε τα ηλεκτρονικά εγχειρίδια που περιλαµβάνονται σε αυτά τα CD-ROM. CD λογισµικού σαρωτή Στο CD αυτό περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εφαρµογές λογισµικού: ScanSoft Paper Port DELUXE 8.0 (µόνο για Windows) ABBYY FineReader 5.0 Sprint Plus (µόνο για Windows) Adobe Acrobat Reader (µόνο για Windows) CD Adobe Photoshop Elements Κάποιες από τις παραπάνω εφαρµογές ενδέχεται να µην περιλαµβάνονται στα CD ανάλογα µε την περιοχή. Για να εγκαταστήσετε το Adobe Photoshop Elements, τοποθετήστε το CD του Photoshop στη µονάδα του CD-ROM και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Το Adobe Photoshop Elements υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήµατα Windows XP, 2000, Me, 98 και 98 Second Edition. Εγκατάσταση του λογισµικού 9

10 4 Εγκατάσταση του σαρωτή Επιλογή θέσης για το σαρωτή Όταν επιλέγετε τη θέση που θα τοποθετήσετε το σαρωτή, λάβετε υπόψη σας τα εξής: Τοποθετήστε το σαρωτή σε µια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Οσαρωτής δεν θα λειτουργεί σωστά αν έχει τοποθετηθεί σε επικλινή επιφάνεια. Τοποθετήστε το σαρωτή κοντά στον υπολογιστή έτσι ώστε να µη χρειάζεται να τεντώσετε το καλώδιο διασύνδεσης. Τοποθετήστε το σαρωτή κοντά σε πρίζα έτσι ώστε να είναι εύκολη η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αφήστε χώρο για τα καλώδια στο πίσω µέρος του σαρωτή. Αφήστε επίσης χώρο πάνω από το σαρωτή για να µπορείτε να ανοίξετε το κάλυµµα εγγράφων. 573 χιλ. 150 χιλ. ή περισσότερο 132 χιλ. 458 χιλ. 656 χιλ. 10 Εγκατάσταση του σαρωτή

11 Τοποθετήστε το σαρωτή σε σηµείο µακριά από υψηλές θερµοκρασίες, υγρασία και υπερβολική σκόνη ή βρωµιά. Μην χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε το σαρωτή σε χώρους όπου παρατηρούνται απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας. Ο σαρωτής δεν πρέπει να είναι εκτεθειµένος στον ήλιο ή σε δυνατό φως. Αποφύγετε επιφάνειες που υφίστανται κραδασµούς και δονήσεις. Εγκατάσταση 1. Τραβήξτε προς τα πάνω την ασφάλεια µεταφοράς για να απασφαλίσει. ασφάλεια µεταφοράς 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι απενεργοποιηµένος. Ο σαρωτής είναι απενεργοποιηµένος όταν το κουµπί Power (Λειτουργία) P είναι σε όρθια θέση. kουµπί Power (Λειτουργία) Εγκατάσταση του σαρωτή 11

12 3. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι ήδη συνδεδεµένο στο σαρωτή, συνδέστε τη µια του άκρη στην υποδοχή AC που βρίσκεται στο πίσω µέρος του σαρωτή και την άλλη σε µια πρίζα. 4. Ενεργοποιήστε το σαρωτή πατώντας το κουµπί Power (Λειτουργία) P. φωτεινή ένδειξη Ready (Έτοιµος) kουµπί Power (Λειτουργία) Ο σαρωτής ενεργοποιείται και ξεκινά η διαδικασία προετοιµασίας. Η φωτεινή ένδειξη Ready (Έτοιµος) αναβοσβήνει (πράσινο χρώµα) µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προετοιµασίας. Όταν η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί, σταµατά να αναβοσβήνει και παραµένει αναµµένη (πράσινο χρώµα). Αυτό δηλώνει ότι ο σαρωτής είναι έτοιµος για χρήση. c Προσοχή: Όταν απενεργοποιείται το σαρωτή, περιµένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν τον ενεργοποιήσετε ξανά. 12 Εγκατάσταση του σαρωτή

13 Σύνδεση του σαρωτή µε χρήση της διασύνδεσης SCSI Για οδηγίες σχετικά µε τη σύνδεση του σαρωτή µε χρήση της διασύνδεσης SCSI, διαβάστε την ενότητα αυτή. Βεβαιωθείτε ότι εγκαταστήσατε το λογισµικό του σαρωτή πριν συνδέσετε το σαρωτή στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση του λογισµικού" στη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες. Αν στον υπολογιστή σας δεν έχει εγκατασταθεί µια κάρτα SCSI, πρέπει να εγκαταστήσετε µια κάρτα µαζί µε το αντίστοιχο πρόγραµµα οδήγησης SCSI. Εγκαταστήστε την κάρτα SCSI σύµφωνα µε τις οδηγίες που τη συνοδεύουν. Αν στον υπολογιστή σας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί µια κάρτα SCSI, συνδέστε το σαρωτή όπως περιγράφεται στην επόµενη ενότητα. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης SCSI που περιλαµβάνεται συνήθως στα Windows (ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του συστήµατός σας για οδηγίες) ή το πρόγραµµα οδήγησης που περιγράφεται στην τεκµηρίωση για την εγκατάσταση της κάρτας SCSI. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διασύνδεση SCSI και τον τρόπο εγκατάστασης των συσκευών SCSI, ανατρέξτε στον Ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή του ηλεκτρονικού οδηγού" στη σελίδα 33. Εγκατάσταση του σαρωτή 13

14 Ρύθµιση του αναγνωριστικού αριθµού SCSI Ο προεπιλεγµένος αριθµός αναγνωριστικού SCSI (SCSI ID) του σαρωτή είναι 2. Περιστρεφόµενος διακόπτης αναγνωριστικού SCSI Αν εγκαθιστάτε το σαρωτή σε ένα σύστηµα στο οποίο υπάρχει ήδη µια συσκευή SCSI µε αναγνωριστικό αριθµό 2, αλλάξτε τον αναγνωριστικό αριθµό SCSI του σαρωτή χρησιµοποιώντας τον περιστρεφόµενο διακόπτη για επιλέξετε έναν αριθµό που δεν χρησιµοποιείται. Συµβουλευθείτε τον ακόλουθο πίνακα. Αναγνωριστικό ιαθεσιµότητα Περιγραφή 0, 1 εν συνιστάται Χρησιµοποιείται συνήθως για σκληρό δίσκο 2 ιαθέσιµο Εργοστασιακή ρύθµιση για το σαρωτή 3-6 ιαθέσιµο 7 Ενδέχεται µα µην είναι διαθέσιµο Χρησιµοποιείται συνήθως για την κάρτα SCSI c Προσοχή: Μην ορίσετε ως αναγνωριστικό αριθµό SCSI έναν αναγνωριστικό αριθµό που έχει ήδη οριστεί για µια άλλη συσκευή γιατί ο υπολογιστής, ο σαρωτής και οι άλλες συσκευές δεν θα λειτουργούν σωστά. 14 Εγκατάσταση του σαρωτή

15 Ρύθµιση του τερµατιστή Ο σαρωτής διαθέτει έναν ενσωµατωµένο τερµατιστή, που επιτρέπει τη σωστή επικοινωνία ανάµεσα στις συσκευές SCSI. Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθµιση του διακόπτη του τερµατιστή ανάλογα µε το σύστηµα του υπολογιστή σας. Μην χρησιµοποιείτε εξωτερικό τερµατιστή. ιακόπτης τερµατιστή Όταν συνδέετε το σαρωτή στο τέλος µιας αλυσιδωτής σύνδεσης, γυρίστε το διακόπτη του τερµατιστή στη θέση On (Ενεργοποίηση). Σε άλλη περίπτωση, γυρίστε το διακόπτη στη θέση Off (Απενεργοποίηση). Σύνδεση του σαρωτή Συνδέστε το σαρωτή στον υπολογιστή σας ή σε κάποια άλλη συσκευή όπως περιγράφεται παρακάτω: Ο συνδυασµός των ακροδεκτών στο καλώδιο διασύνδεσης SCSI διαφέρει ανάλογα µε τον κατασκευαστή της συσκευής και της κάρτας διασύνδεσης SCSI. 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής, ο υπολογιστής και οι άλλες συσκευές SCSI δεν είναι ενεργοποιηµένες και συνδεδεµένες στην πρίζα. c Προσοχή: Μην συνδέετε το σαρωτή στον υπολογιστή ή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ενεργοποιηµένες γιατί µπορεί να προκληθεί βλάβη. Εγκατάσταση του σαρωτή 15

16 2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου διασύνδεσης σε µια από τις υποδοχές SCSI του σαρωτή µέχρι να εφαρµόσουν οι ασφάλειες που βρίσκονται στις άκρες. Για να συνδέσετε το σαρωτή σε έναν υπολογιστή ή σε κάποια άλλη συσκευή SCSI, το συνολικό µήκος του καλωδίου στην αλυσιδωτή σύνδεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία µέτρα. ιαφορετικά το σύστηµα µπορεί να µην λειτουργεί σωστά. Όταν χρησιµοποιείτε διασύνδεση SCSI, µην χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα άλλους τύπους διασύνδεσης όπως USB ή IEEE. 3. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στη θύρα SCSI του υπολογιστή ή µιας άλλης συσκευής SCSI. 4. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή, του σαρωτή και των άλλων εξωτερικών συσκευών SCSI. Μετά τη σύνδεση του υπολογιστή µε το σαρωτή, όταν ενεργοποιήσετε το σύστηµά σας, ο σαρωτής θα εµφανιστεί ως νέο υλικό µε το όνοµα EPSON Scanner ES-7000H. Πριν ενεργοποιήσετε το σύστηµά σας, διαβάστε την ενότητα "Σειρά ενεργοποίησης" που ακολουθεί. Σειρά ενεργοποίησης υποδοχή διασύνδεσης SCSI Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας και τις συσκευές SCSI, συµπεριλαµβανοµένου του σαρωτή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. 16 Εγκατάσταση του σαρωτή

17 Ενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή που βρίσκεται στο τέλος της αλυσιδωτής σύνδεσης, στη συνέχεια τις υπόλοιπες στη σειρά και τέλος τον υπολογιστή. Αν δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε µια συσκευή SCSI που ενεργοποιήσατε µετά τον υπολογιστή, ή συσκευή ή ο υπολογιστής µπορεί να µη λειτουργεί σωστά. Σειρά απενεργοποίησης Κάθε φορά που απενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας και τις συσκευές SCSI, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, απενεργοποιήστε πρώτα τον υπολογιστή και στη συνέχεια το σαρωτή και τις άλλες συσκευές SCSI. Όταν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας, µην απενεργοποιείτε καµία από τις συσκευές SCSI που έχουν έναν ενεργοποιηµένο (On) τερµατιστή. Μην απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε ξανά το σαρωτή ενώ χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας γιατί ο σαρωτής µπορεί να µην λειτουργεί σωστά. Σύνδεση του σαρωτή µε χρήση της διασύνδεσης USB Ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα Windows XP, 2000, Me ή 98 και να διαθέτει θύρα USB που να λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι εγκαταστήσατε το λογισµικό του σαρωτή πριν συνδέσετε το σαρωτή στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση του λογισµικού" στη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες. Εγκατάσταση του σαρωτή 17

18 Κατανόηση των συνδέσεων USB Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τα καλώδια USB όταν λειτουργεί οσαρωτής. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε ένα διανοµέα USB, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε τις θύρες USB και εποµένως, να συνδέσετε αρκετές περιφερειακές συσκευές. Αν συνδέσετε το σαρωτή µέσω περισσότερων διανοµέων, το σύστηµα ενδέχεται να µη λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιµάστε να συνδέσετε το σαρωτή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή. Επίσης, το σύστηµα ενδέχεται να µη λειτουργεί σωστά αν χρησιµοποιήσετε καλώδιο USB διαφορετικό από αυτό που παρέχεται από την EPSON. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στη θύρα USB στο πίσω µέρος του σαρωτή, και το άλλο άκρο σε ένα διανοµέα USB ή στη θύρα USB του υπολογιστή. υποδοχή διασύνδεσης USB Για σύνδεση υψηλής ταχύτητας USB 2.0, συνδέστε το σαρωτή απευθείας σε µια θύρα USB 2.0 στον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB υψηλής ταχύτητας. Βεβαιωθείτε ότι το USB 2.0 Host Driver της Microsoft είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας. Όταν χρησιµοποιείτε διασύνδεση USB, µην χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα άλλες διασυνδέσεις όπως SCSI ή IEEE. 18 Εγκατάσταση του σαρωτή

19 5 Χρήση του σαρωτή Τοποθέτηση ενός εγγράφου στο σαρωτή 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι ενεργοποιηµένος. Φωτεινή ένδειξη Ready (Έτοιµος) kουµπί Power (Λειτουργία) 2. Ανοίξτε το κάλυµµα εγγράφων και τοποθετήστε το έγγραφο έτσι ώστε να βλέπει προς τον πίνακα εγγράφων. γωνία του εγγράφου Μία περιοχή 1±0,5 εκ. από τα οριζόντια και κατακόρυφα άκρα της γυάλινης επιφάνειας του πίνακα εγγράφων δεν θα συµπεριληφθεί στη σάρωση. 3. Κλείστε το κάλυµµα εγγράφων. Χρήση του σαρωτή 19

20 Όταν κλείνετε το κάλυµµα εγγράφων, η λάµπα φθορισµού αναβοσβήνει για να ανιχνεύσει το µέγεθος του εγγράφου. Αν κοιτάξετε απευθείας στη λάµπα, ενδέχεται να προκληθούν ενοχλήσεις στα µάτια. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στο σαρωτή. 4. Εκκινήστε το λογισµικό του σαρωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες σάρωσης που περιγράφονται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στον ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς ή στην ηλεκτρονική βοήθεια για το λογισµικό. Σάρωση του εγγράφου µε χρήση του EPSON Scan Το EPSON Scan παρέχει τρεις λειτουργίες µε τις οποίες µπορείτε να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε ρυθµίσεις σάρωσης: Home Mode (Βασική λειτουργία), Office Mode (Λειτουργία γραφείου) και Professional Mode (Επαγγελµατική λειτουργία). Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο σάρωσης µιας εικόνας σε Home Mode. Η λειτουργία Home Mode επιτρέπει τη σάρωση εικόνων µε χρήση των βασικών ρυθµίσεων. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς και στην ηλεκτρονική βοήθεια για το λογισµικό. Την πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε το EPSON Scan, η προκαταρκτική σάρωση ξεκινά αυτόµατα σε Home Mode (Βασική λειτουργία). 20 Χρήση του σαρωτή

21 Εκκίνηση του λογισµικού και σάρωση µιας εικόνας Μπορείτε να εκκινήσετε το EPSON Scan µε τους ακόλουθους τρόπους. Εκκινήστε απευθείας το EPSON Scan ως µεµονωµένη εφαρµογή Εκκινήστε το EPSON Scan από µια εφαρµογή συµβατή µε TWAIN Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο εκκίνησης του EPSON Scan µόνο από το Photoshop Elements. Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση άλλης µεθόδου για την εκκίνηση του EPSON Scan, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς. Το Adobe Photoshop Elements υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήµατα Windows XP, 2000, Me, 98 και 98 Second Edition. Μπορείτε να σαρώσετε εικόνες χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε εφαρµογή συµβατή µε TWAIN, όπως το Adobe Photoshop. Αν η εφαρµογή περιλαµβάνει ένα µενού επιλογής σαρωτή ή συσκευής συµβατής µε TWAIN, επιλέξτε EPSON GT Στη συνέχεια, επιλέξτε το µενού για την εισαγωγή από συσκευή συµβατή µε TWAIN, ώστε να γίνει εκκίνηση του EPSON Scan. Ανάλογα µε την εφαρµογή που χρησιµοποιείτε, η επιλογή ενός µενού συσκευής συµβατής µε TWAIN µπορεί από µόνη της να εκκινήσει το EPSON Scan. 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη), τοποθετήστε το δείκτη στο All Programs (Όλα τα προγράµµατα) (για χρήστες Windows XP) ή Programs (Προγράµµατα) (για χρήστες Windows Me, 98 ή 2000), και κάντε κλικ στο Adobe Photoshop Elements. 2. Επιλέξτε Import (Εισαγωγή) από το µενού File (Αρχείο) και στη συνέχεια επιλέξτε το σαρωτή σας. Γίνεται εκκίνηση του EPSON Scan. Σηµείωση για χρήστες Windows XP: Μην επιλέξετε WIA-EPSON GT από το µενού για να επιλέξετε το σαρωτή. Αν το επιλέξετε, δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες του σαρωτή EPSON. Χρήση του σαρωτή 21

22 Το EPSON Scan εκτελεί αυτόµατα προεπισκόπηση των εικόνων, οι οποίες εµφανίζονται στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση). Αν έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Auto preview (Αυτόµατη προεπισκόπηση), η προεπισκόπηση σάρωσης ξεκινά αυτόµατα όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Home. Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγµένο, η εικόνα προεπισκόπησης δεν εµφανίζεται αυτόµατα. Πατήστε Preview (Προεπισκόπηση). 22 Χρήση του σαρωτή

23 3. Καθορίστε τις ρυθµίσεις Document Type (Τύπος εγγράφου), Image Type (Τύπος εικόνας) και Destination (Προορισµός) ώστε να ταιριάζουν µε τις εικόνες. Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε την προεπισκόπηση των εικόνων επιλέγοντας Preview (Προεπισκόπηση). 4. Αν είναι απαραίτητο, καθορίστε το µέγεθος της σαρωµένης εικόνας στο Target Size (Τελικό µέγεθος) και κάντε ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας τα εργαλεία ρύθµισης της ποιότητας εικόνας. 5. Επιλέξτε Scan (Σάρωση). Το EPSON Scan ξεκινά τη σάρωση. 6. Η σαρωµένη εικόνα αποστέλλεται στο Adobe Photoshop Elements. Επιλέξτε Close (Κλείσιµο) για να τερµατίσετε τη λειτουργία του EPSON Scan, αν είναι απαραίτητο. 7. Επιλέξτε Save As (Αποθήκευση ως) από το µενού File (Αρχείο) στο Adobe Photoshop Elements. 8. Πληκτρολογήστε ένα όνοµα αρχείου, επιλέξτε µια µορφή αρχείου και στη συνέχεια πατήστε Save (Αποθήκευση). Χρήση του σαρωτή 23

24 6 Πρόσθετα εξαρτήµατα Χρήση του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (B81321 ) σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετείτε αυτόµατα πολυσέλιδα έγγραφα στο σαρωτή σας. Αυτός ο τροφοδότης εγγράφων είναι ιδιαίτερα χρήσιµος για τη σάρωση OCR (οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) ή για τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων για εικόνες. Αφαίρεση συσκευασίας του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων Κατά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήµατα που εµφανίζονται παρακάτω και ότι κανένα δεν έχει υποστεί ζηµιά. Αν κάποιο στοιχείο λείπει ή είναι κατεστραµµένο, επικοινωνήστε αµέσως µε τον αντιπρόσωπο της EPSON. Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων µοχλοί (2) βίδες εγκατάστασης (2) στηρίγµατα (2) για άλλα µοντέλα στηρίγµατα (2) για GT κατσαβίδι 24 Πρόσθετα εξαρτήµατα

25 Εγκατάσταση του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων Πριν εγκαταστήσετε τον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, πρέπει να γνωρίζετε ότι: Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων είναι βαρύς, εποµένως ίσως χρειαστεί να σας βοηθήσει κάποιος στη µεταφορά του. Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων έχει µεγάλες διαστάσεις, εποµένως θα πρέπει να αφήσετε αρκετό χώρο γύρω από το σαρωτή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εγκαταστήσετε τον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων στο σαρωτή EPSON: 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι απενεργοποιηµένος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 2. Ανοίξτε το κάλυµµα εγγράφων του σαρωτή και στη συνέχεια αφαιρέστε το σηκώνοντας το πίσω µέρος του καλύµµατος προς τα πάνω. w Προειδοποίηση: Πριν αφαιρέσετε το κάλυµµα εγγράφων, βεβαιωθείτε ότι το ανασηκώνετε σε όρθια θέση ώστε να µην µπλεχτούν οι αρµοί στα ελατήρια. Πρόσθετα εξαρτήµατα 25

26 3. Τοποθετήστε τα δύο µικρότερα στηρίγµατα µε µια εγκοπή στο πλάι όπως φαίνεται παρακάτω. Για να αφαιρέσετε τα στηρίγµατα, στρέψτε τα και αφαιρέστε τα όπως φαίνεται παρακάτω: 4. Τοποθετήστε τις βίδες εγκατάστασης στις οπές στο πίσω µέρος του σαρωτή και στη συνέχεια σφίξτε τις χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο κατσαβίδι. 26 Πρόσθετα εξαρτήµατα

27 5. Ευθυγραµµίστε τις βίδες εγκατάστασης µε τις οπές στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Μετακινήστε τις οπές στις βίδες εγκατάστασης. w Προειδοποίηση: Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων είναι βαρύς. Ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει κατά τη µεταφορά του. 6. Σφίξτε τους µοχλούς στο άκρο κάθε βίδας χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο κατσαβίδι. Πρόσθετα εξαρτήµατα 27

28 7. Συνδέστε τον ακροδέκτη του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων στην υποδοχή διασύνδεσης πρόσθετων στοιχείων του σαρωτή. 8. Κλείστε τον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. 9. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο σαρωτή και ενεργοποιήστε τον. Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο χρήσης του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων, ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς - Πρόσθετα στοιχεία στο CD-ROM του λογισµικού. Χρήση της πρόσθετης κάρτας διασύνδεσης Η πρόσθετη κάρτα διασύνδεσης σαρωτή IEEE 1394 (B80834 ) προσφέρει στο σαρωτή σας ευελιξία στη σύνδεση και υψηλές ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων. Υποστηρίζει µέγιστη ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων 400 Mbps ενώ µπορείτε να συνδέετε και να αποσυνδέετε τα καλώδια διασύνδεσης χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το σαρωτή ή τον υπολογιστή. Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα πολλές συσκευές IEEE 1394 είτε σε µια αλυσιδωτή σύνδεση είτε σε ένα σύστηµα µε δενδροειδή διαµόρφωση. 28 Πρόσθετα εξαρτήµατα

29 Απαιτήσεις συστήµατος Υλικό: Λειτουργικό σύστηµα: PC µε ενσωµατωµένο κεντρικό ελεγκτή διαύλου IEEE 1394 OHCI υποστηριζόµενο από τη Microsoft ή PC µε εγκατεστηµένη κάρτα IEEE 1394 PCI. Προεγκατεστηµένα Microsoft Windows XP, 2000 Professional ή Me µε θύρα IEEE 1394 OHCI Εγκατάσταση της κάρτας διασύνδεσης σαρωτή IEEE 1394 στο σαρωτή σας Για να χρησιµοποιήσετε το σαρωτή σας ως συσκευή IEEE 1394, πρέπει να εγκαταστήσετε την πρόσθετη κάρτα διασύνδεσης σαρωτή IEEE Απενεργοποιήστε το σαρωτή. Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και στη συνέχεια αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από το πίσω µέρος του σαρωτή. 2. Αφαιρέστε µε ένα σταυροκατσάβιδο τις δύο βίδες και το κάλυµµα. Φυλάξτε και τις δύο βίδες. Ίσως χρειαστεί να τοποθετήσετε ξανά το προστατευτικό κάλυµµα. Πρόσθετα εξαρτήµατα 29

30 w Προσοχή: Ο στατικός ηλεκτρισµός µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Απαλλαγείτε από τον στατικό ηλεκτρισµό αγγίζοντας το µεταλλικό πλαίσιο του σαρωτή πριν χρησιµοποιήσετε την κάρτα διασύνδεσης. 3. Τοποθετήστε την κάρτα διασύνδεσης σαρωτή στους πλευρικούς οδηγούς της υποδοχής επέκτασης στην υποδοχή πρόσθετης διασύνδεσης. 4. Ασφαλίστε την µε τις βίδες συγκράτησης. 5. Συνδέστε ξανά όλα τα καλώδια. 30 Πρόσθετα εξαρτήµατα

31 Κατανόηση των συνδέσεων IEEE 1394 Η κάρτα διασύνδεσης σαρωτή διαθέτει δύο ακροδέκτες καλωδίων. Οένας χρησιµοποιείται για τη σύνδεση της κάρτας στον υπολογιστή και ο άλλος για τη σύνδεση άλλων συσκευών IEEE 1394 µε αλυσιδωτή σύνδεση ή δενδροειδή διαµόρφωση. Χρησιµοποιήστε για τη σύνδεση το παρεχόµενο καλώδιο. Το καλώδιο µπορεί να συνδεθεί χωρίς να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύµατος στον υπολογιστή ή το σαρωτή διότι συµµορφώνεται µε το πρότυπο IEEE Μπορείτε να συνδέσετε τα καλώδια είτε ο σαρωτής και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένοι είτε απενεργοποιηµένοι. c Προσοχή: Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τα καλώδια IEEE 1394 όταν λειτουργεί ο σαρωτής. Σύνδεση στον υπολογιστή Για να συνδέσετε το σαρωτή στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή IEEE 1394: Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισµικό του σαρωτή πριν συνδέσετε το σαρωτή στον υπολογιστή σας. 1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στη θύρα IEEE 1394 της κάρτας διασύνδεσης σαρωτή στο πίσω µέρος του σαρωτή. 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα IEEE 1394 του υπολογιστή ή µιας άλλης συσκευής IEEE Πρόσθετα εξαρτήµατα 31

32 Αν έχουν ήδη συνδεθεί συσκευές IEEE 1394 στον υπολογιστή σας, συνδέστε το σαρωτή έτσι ώστε να είναι η τελευταία συσκευή IEEE 1394 στην αλυσίδα. Το καλώδιο IEEE 1394 που παρέχεται µε την κάρτα διασύνδεσης σαρωτή IEEE 1394 έχει 2 ακροδέκτες έξι ακίδων σε κάθε άκρο. Αν χρησιµοποιούνται σε αλυσιδωτή ή δενδροειδή σύνδεση συσκευές IEEE 1394 µε ακροδέκτες τεσσάρων ακίδων, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο µετατροπής 6:4. Συνδέστε το καλώδιο σε έναν κενό ακροδέκτη IEEE 1394 αν πρόκειται να συνδεθούν πρόσθετες συσκευές IEEE 1394 στο σαρωτή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις IEEE 1394, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή του ηλεκτρονικού οδηγού" στη σελίδα 33. Χρήση της πρόσθετης κάρτας Optional Network Image Express Card Η κάρτα EPSON Network Image Express Card επιτρέπει σε ένα σαρωτή EPSON που υποστηρίζει τη λειτουργία δικτύου να χρησιµοποιηθεί σε ένα δίκτυο. Αυτό αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα της σύνδεσης του σαρωτή σε υπολογιστή-διακοµιστή. Η διαδικασία εγκατάστασης µιας κάρτας EPSON Network Image Express Card είναι η ίδια µε την κάρτα διασύνδεσης σαρωτή IEEE Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση της κάρτας διασύνδεσης σαρωτή IEEE 1394 στο σαρωτή σας" στη σελίδα 29. Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο χρήσης, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει την κάρτα EPSON Network Image Express Card. 32 Πρόσθετα εξαρτήµατα

33 7 Περισσότερες πληροφορίες για το σαρωτή σας Ηλεκτρονικός οδηγός αναφοράς Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σαρωτή σας, ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς στο CD µε το λογισµικό, το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τη σάρωση και την αντιµετώπιση προβληµάτων. Μπορείτε να προβάλετε αυτόν τον οδηγό απευθείας από το CD ή να τον εγκαταστήσετε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας για προβολή. Προβολή του ηλεκτρονικού οδηγού 1. Τοποθετήστε το CD λογισµικού στη µονάδα του CD-ROM. Αν το CD δεν έχει αφαιρεθεί από τότε που εγκαταστήσατε το λογισµικό, αφαιρέστε το και στη συνέχεια τοποθετήστε το ξανά. Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου EPSON Installer Program (Πρόγραµµα εγκατάστασης EPSON). Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιµάτε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο. Αν δεν εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου EPSON Installation Program (Πρόγραµµα εγκατάστασης EPSON), κάντε κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM και στη συνέχεια επιλέξτε Open (Άνοιγµα) από το µενού File (Αρχείο). Κάντε διπλό κλικ στο SETUP.EXE. 2. Επιλέξτε User Guides (Οδηγοί χρήσης) και στη συνέχεια πατήστε. Περισσότερες πληροφορίες για το σαρωτή σας 33

34 3. Για να προβάλετε τον Οδηγό αναφοράς, κάνετε κλικ στοview Reference Guide (Προβολή οδηγού αναφοράς). Για να αντιγράψετε τον Οδηγό αναφοράς στον υπολογιστή σας, πατήστε Install Reference Guide (Εγκατάσταση οδηγού αναφοράς). Ηλεκτρονική βοήθεια Η ηλεκτρονική βοήθεια παρέχεται µαζί µε το λογισµικό. Περιλαµβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό. Πατήστε το κουµπί HELP (Βοήθεια) στο παράθυρο διαλόγου του λογισµικού. 34 Περισσότερες πληροφορίες για το σαρωτή σας

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet 7600-series

HP Scanjet 7600-series HP Scanjet 7600-series Σαρωτής σειράς HP Scanjet 7600 Περιεχόµενα 1 Βοήθεια για το σαρωτή σειράς HP Scanjet 7600...3 2 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...4 Εγκατάσταση και προετοιµασία του σαρωτή...4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή αρχιτεκτονική για τον server και τον client, οι συνδέσεις δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα

Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε συστήµατα ανάκτησης ή η µετάδοση σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικά ή µηχανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Για όλους τους χρήστες Εισαγωγή... 3 Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...3 Εμπορικά σήματα...4

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Mozilla Firefox

Εγκατάσταση Mozilla Firefox Εγκατάσταση Mozilla Firefox 1. Ανοίγετε την ιστοσελίδα http://www.mozilla.org/el/firefox. 2. Στην σελίδα αυτή πατήστε το πράσινο κουμπί που λέει Firefox Δωρεάν λήψη 3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick. USB Stick HSPA/3G/2G. COSMOTE Internet Οn Τhe Go. COSMOTE Internet Οn Τhe Go USB Stick

USB Stick. USB Stick HSPA/3G/2G. COSMOTE Internet Οn Τhe Go. COSMOTE Internet Οn Τhe Go USB Stick Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSUPA/HSDPA/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: HSDPA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης HP Scanjet G2410/G2710 Οδηγός χρήσης Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...3 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...3 Πρόσβαση στον οδηγό χρήσης µε λογισµικό ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Gigaset M34 USB

Περιεχόµενα. Gigaset M34 USB Gigaset M34 USB Περιεχόµενα Για την ασφάλειά σας......................................... 2 Σηµειώσεις σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης........................ 2 Προφυλάξεις ασφαλείας......................................

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5 SATA USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα επίπεδου σαρωτή 201 Εγχειρίδιο χρήσης

Μονάδα επίπεδου σαρωτή 201 Εγχειρίδιο χρήσης Μονάδα επίπεδου σαρωτή 201 Εγχειρίδιο χρήσης ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το σαρωτή. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, αποθηκεύστε το σε ασφαλές σημείο για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα