φιλικές τιµές! προσφορές Ήλιος. Η φιλική ενέργεια στις πιο µας συνεχίζονται! Ολοκληρωµένα Ηλιακά Συστήµατα Calpak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φιλικές τιµές! προσφορές Ήλιος. Η φιλική ενέργεια στις πιο µας συνεχίζονται! Ολοκληρωµένα Ηλιακά Συστήµατα Calpak. www.calpak.gr"

Transcript

1 Ήλιος. Η φιλική ενέργεια στις πιο φιλικές τιµές! Οι προσφορές µας συνεχίζονται! µε τη δύναµη του ήλιου Ολοκληρωµένα Ηλιακά Συστήµατα Calpak.

2 ¼¹ êü¹» ª ¼éìïóïæÝá íá, åäñ ëáé 35 øòþîéá, åýîáé îá óá ðòïóæûòïùíå ôá ðéï óàçøòïîá ðòïûþîôá íå ôèî ëáìàôåòè äùîáôü óøûóè ôéíü, áðþäïóè ëáé äéàòëåéá èìéáëü õåòíéëü åîûòçåéá åýîáé è ðìûïî ïéëïîïíéëü ëáé ïéëïìïçéëü áîáîåñóéíè íïòæü åîûòçåéá. ðéìûçïîôá Ûîá èìéáëþ óàóôèíá Calpak çéá ôï úåóôþ îåòþ ëáé ôè õûòíáîóè ôïù óðéôéïà óá Ü Ûîá æöôïâïìôáûëþ ðåäýï, εξασφαλίζετε τη µέγιστη δυνατή οικονοµία áììà ëáé óùíâàìåôå åîåòçà óôèî áîôéíåôñðéóè ôè ëìéíáôéëü áììáçü. Calpak åýîáé η πρώτη εταιρία σε όλη την Ευρώπη ðïù Ûëáîå åíðïòéëü åðéôùøýá ôè øòüóè ôè èìéáëü åîûòçåéá. ðþ ôï 1976, Þôáî ëáé éäòàõèëå áðþ ôèî BP, è Calpak Ûøåé åçëáôáóôüóåé èìéáëà óùóôüíáôá óå ðåòéóóþôåòá áðþ ììèîéëà îïéëïëùòéà. Æï çåçïîþ áùôþ ôèî ëáõéóôà áîáíæýâïìá ö ôïî èçûôè ôè èìéáëü åîûòçåéá óôèî ììàäá. ªÜíåòá è Calpak, Ûøïîôá åëóùçøòïîýóåé ôèî ðáòáçöçü ôè ëáé ôè ìåéôïùòçýá ôöî ôíèíàôöî Ûòåùîá & áîàðôùêè ëáé ðïéïôéëïà åìûçøïù, εξάγει µε µεγάλη επιτυχία ôá ðòïûþîôá ôè óå ðïììû óèíáîôéëû ðáçëþóíéå áçïòû Þðö áùôû ôè åòíáîýá, ôè áììýá, ôè ççìýá, ôè íåòéëü, ë.á.»å ôèî ëáôàììèìè ôåøîïìïçýá ëáé ôèî ùãèìü ðïéþôèôá ëáôáóëåùü ðåôùøáýîïùíå îá óá ðòïóæûòïùíå åîûòçåéá óôï øáíèìþôåòï äùîáôþ ëþóôï. ùôþ ïæåýìåôáé óôèî υψηλή ενεργειακή απόδοση και τα πολλά χρόνια λειτουργίας åîþ óùóôüíáôþ íá. Îôóé, è áçïòà åîþ Calpak áðïôåìåý íýá óýçïùòè åðûîäùóè çéá åóà.»åçàìè óèíáóýá äýîïùíå óôèî ôùðïðïýèóè ôè ðáòáçöçü íá (ëáôà ISO 900:2008) ëáé ôèî πιστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας κατασκευής ôöî ðòïûþîôöî íá. ðþäåéêè åýîáé Þìá ôá äéåõîü óüíáôá ðïéþôèôá ëáé ïé åòçáóôèòéáëû äïëéíû áðþäïóè. ºáé óüíåòá íðïòåýôå îá ôá áðïëôüóåôå óå îûå ειδικές προσφορές íûóö internet Σήµατα ποιότητας Οργανισµοί πιστοποίησης Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Solar Keymark Ενώσεις στις οποίες συµµετέχει η Calpak Εργαστήρια δοκιµών ªÜíåòá, íå ôèî åçëáôàóôáóè åîþ Calpak, äåî åêáóæáìýúåôå íþîï Àíåóè ïéëïîïíýá áììà åàëïìá ëáé øöòý ðïììû ðáòåíâàóåé âåìôéñîåôå ôèî åîåòçåéáëü ëìàóè ôïù óðéôéïà óá. ðïíûîö áîåâàúåôå çòüçïòá ôèî áêýá ôïù ëáõñ Ûøåôå ôè óéçïùòéà Þôé ïé åîåòçåéáëïý åðéõåöòèôû çîöòýúïùî ôèî ðïéþôèôá Calpak! 2

3 ¹ ºÃ¹ Ļê¹¼ Á ª MARK 3 Mark3 Æï best seller ôè Calpak íå éäáîéëü óøûóè ëþóôïù -áðþäïóè Συλλέκτης: 1. ðïòòïæèôü double sandwich çéá 25% ùãèìþôåòè áðþäïóè áðþ ïðïéïîäüðïôå Àììï óùíâáôéëþ óùììûëôè. 2.»Þîöóè áðþ ðïìùïùòåõàîè çéá óôéâáòþôèôá, åìáøéóôïðïýèóè ôöî õåòíéëñî áðöìåéñî ëáé áðþìùôè ðòïóôáóýá ôïù óùììûëôè áðþ ôèî ùçòáóýá çéá ðåòéóóþôåòá áðþ 20 øòþîéá. 3.»ïîïëÞííáôï ðìáýóéï áðþ áîïäéöíûîï áìïùíýîéï ëáé åéäéëþ Àõòáùóôï ôúàíé ùãèìü äéáðåòáôþôèôá (st>91%). εξαµενή: 1. ðéóíàìôöóè ôàðïù direct óôïù 860 C ëáôà DIN 4753/3 (íå 10% ôéôàîéï) çéá åêáéòåôéëü áîôïøü óôï øòþîï áììà ëáé îåòþ áðþìùôá ùçéåéîþ (ðéóôïðïéèôéëþ ùçéåéîü ROHS). 2.»Þîöóè áðþ ïéëïìïçéëü ðïìùïùòåõàîè 45kg/m (water blown) çéá úåóôþ îåòþ ëáõ Þìè ôè äéàòëåéá ôè îàøôá. 125 / lt 2,2m / 2,5 161 lt 2,5m / 3 H 161 lt 3,1m áòàäåéçíá íûóïù óùóôüíáôï óåéòà : 160/3 V ôüóéá áðþäïóè 1667 kwh 1) 200 / 4 H 2) 200 / 4 V lt 4,4m òïóäïëñíåîï ïéëïîïíéëþ Þæåìï 4.400œ SKM/9907/2 160 / 3 V 161 lt 3,1m Όλα τα παραπάνω µοντέλα προσφέρονται και σε έκδοση Trien (τριπλής ενέργειας) µε 88 επιπλέον. Όλες οι τιµές περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 23% 2. 3

4 ¹ ºÃ¹ Ļê¹¼ Á ª MARK 3 SELECTIVE Mark3 Selective ËãèìÜ ôåøîïìïçýá çéá áëþíá ùãèìþôåòè áðþäïóè Συλλέκτης: 1. ðïòòïæèôü áðþ full plate åðéìåëôéëü åðéæàîåéá (high selective: a>95% & e<5%) ðàøïù 0,5mm ëáé äûëá øáìëïóöìüîå íå óùçëþììèóè laser. 2.»Þîöóè áðþ ðïìùïùòåõàîè çéá óôéâáòþôèôá, åìáøéóôïðïýèóè ôöî õåòíéëñî áðöìåéñî ëáé áðþìùôè ðòïóôáóýá ôïù óùììûëôè áðþ ôèî ùçòáóýá çéá ðàîö áðþ 20 øòþîéá. 3.»ïîïëÞííáôï ðìáýóéï áðþ áîïäéöíûîï áìïùíýîéï ëáé åéäéëþ Àõòáùóôï ôúàíé ùãèìü äéáðåòáôþôèôá (st>91%) εξαµενή: 1. ðéóíàìôöóè ôàðïù direct óôïù 860 C ëáôà DIN 4753/3 (íå 10% ôéôàîéï) çéá åêáéòåôéëü áîôïøü óôï øòþîï áììà ëáé îåòþ áðþìùôá ùçéåéîþ (ðéóôïðïéèôéëþ ùçéåéîü ROHS). 2.»Þîöóè áðþ ïéëïìïçéëü ðïìùïùòåõàîè 45kg/m (water blown) çéá úåóôþ îåòþ ëáõ Þìè ôè äéàòëåéá ôè îàøôá. áòàäåéçíá íûóïù óùóôüíáôï óåéòà : 160/2,5 MA ôüóéá áðþäïóè òïóäïëñíåîï ïéëïîïíéëþ Þæåìï 1691 kwh 4.500œ 125 / 2 MA 124 lt 2,2m / 2 MA 161 lt 2,2m / 4 MA 200 lt 4,4m SKM/9907/3 160 / 2,5 MAH 161 lt 2,2m Όλα τα παραπάνω µοντέλα προσφέρονται και σε έκδοση Trien (τριπλής ενέργειας) µε 88 επιπλέον. Όλες οι τιµές περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 23%

5 ¹ ºÃ¹ Ļê¹¼ Á ª VACUUM Vacuum Maximum áðþäïóè øåéíñîá-ëáìïëáýòé Συλλέκτης: 1. ðïòòïæèôü áðþ óöìüîå ëåîïà áûòï (P<5x10-2 Pa) íå åóöôåòéëü åðéìåëôéëü åðýóôòöóè ëáé U-shaped øáìëïóöìüîå íå fin áìïùíéîýïù. 2. áòáâïìéëþ áîáëìáóôüòá áðþ áìïùíýîéï åéäéëü áîïäýöóè çéá åëíåôàììåùóè ôè äéàøùôè áëôéîïâïìýá. 3. Header áðþ íáàòï áìïùíýîéï íå íþîöóè ðïìùïùòåõàîè ëáé collecteur áðþ øáìëïóöìüîá 22. εξαµενή: 1. ðéóíàìôöóè ôàðïù direct óôïù 860 C ëáôà DIN 4753/3 (íå 10% ôéôàîéï) çéá åêáéòåôéëü áîôïøü óôï øòþîï áììà ëáé îåòþ áðþìùôá ùçéåéîþ (ðéóôïðïéèôéëþ ùçéåéîü ROHS). 2.»Þîöóè áðþ ïéëïìïçéëü ðïìùïùòåõàîè 45kg/m (water blown) çéá úåóôþ îåòþ ëáõ Þìè ôè äéàòëåéá ôè îàøôá. áòàäåéçíá íûóïù óùóôüíáôï óåéòà : 160/14 VTN 125 / 10 VTN 124 lt 1,8m / 16 VTN 200 lt 2,9m ôüóéá áðþäïóè òïóäïëñíåîï ïéëïîïíéëþ Þæåìï 1775 kwh 4.750œ SKM/9907/1 160 / 14 VTN 161 lt 2,5m Όλα τα παραπάνω µοντέλα προσφέρονται και σε έκδοση Trien (τριπλής ενέργειας) µε 88 επιπλέον. Όλες οι τιµές περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 23% 5

6 CENTRAL SYSTEMS SELECTIVE Central Systems using Selective ºåîôòéëÞ èìéáëþ óàóôèíá íå óùììûëôå Selective Συλλέκτης: 1. ðïòòïæèôü áðþ full plate åðéìåëôéëü åðéæàîåéá (high selective: a>95% & e<5%) ðàøïù 0,5mm ëáé äûëá øáìëïóöìüîå íå óùçëþììèóè laser. 2.»Þîöóè áðþ ðïìùïùòåõàîè çéá óôéâáòþôèôá, åìáøéóôïðïýèóè ôöî õåòíéëñî áðöìåéñî ëáé áðþìùôè ðòïóôáóýá ôïù óùììûëôè áðþ ôèî ùçòáóýá çéá ðåòéóóþôåòá áðþ 20 øòþîéá. 3.»ïîïëÞííáôï ðìáýóéï áðþ áîïäéöíûîï áìïùíýîéï ëáé åéäéëþ Àõòáùóôï ôúàíé ùãèìü äéáðåòáôþôèôá (st>91%). Boiler: 1. àï õåòíéëïý åîáììàëôå íå ôè íåçáìàôåòè äùîáôü åðéæàîåéá çéá íåçéóôïðïýèóè ôè áðþäïóè. 2.»Þîöóè áðþ ïéëïìïçéëü ðïìùïùòåõàîè ðùëîþôèôá 40kg/m ëáé ðàøïù 50mm çéá åìáøéóôïðïýèóè ôöî õåòíéëñî áðöìåéñî. 3. ðéóíàìôöóè ôàðïù direct óôïù 860 C ëáôà DIN 4753/3 çéá åêáéòåôéëü áîôïøü óôï øòþîï áììà ëáé îåòþ áðþìùôá ùçéåéîþ. Κεντρικό σύστηµα ελέγχου (solar station) FlowSolS/6 - Deltasol C/4 1. Controller ôè Resol åòíáîýá çéá áùôþíáôè ìåéôïùòçýá ôïù óùóôüíáôï & âûìôéóôè äéáøåýòéóè ôè èìéáëü åîûòçåéá. 2. îôìýá ôè Wilo çéá áêéþðéóôè íåôáæïòà ôè õåòíéëü åîûòçåéá. EP CL GA EP CL x200 GA EP CL x200 GA âòáâåýï design áòàäåéçíá íûóïù óùóôüíáôï óåéòà : EP CL2-300 / 2ø200 GA ôüóéá áðþäïóè 2761 kwh òïóäïëñíåîï ïéëïîïíéëþ Þæåìï 7.400œ EP CL x200 GA Στις τιµές περιλαµβάνονται τα εξής: Υγρό bp-nox, δοχείο διαστολής, ασφαλιστική µονάδα, πλήρες σετ ρακόρ και βαλβίδων, βάσεις για κεραµοσκεπή ή ταράτσα και Φ.Π.Α. 23% 6 Τα κεντρικά ηλιακά ηλιακά συστήµατα είναι η είναι νέα εφαρµογή η νέα εφαρµογή για το ζεστό για νερό το της ζεστό οικίας σας σας µε µε πλεονεκτήµατα όπως: όπως: Υψηλότερη απόδοση λόγω λόγω καλύτερης καλύτερης µεταφοράς µεταφοράς της ηλιακής της θερµικής ηλιακής ενέργειας θερµικής χάρη στη στη λειτουργία της αντλίας. της αντλίας. Εξασφάλιση Εξασφάλιση ανεξάντλητου καυτού καυτού νερού νερού όλο το 24ωρο όλο το χάρη 24ωρο στην χάρη έξυπνη στην λειτουργία έξυπνη του λειτουρ συστήµατος ελέγχου ελέγχου του solar του solar station station και τη και µεγάλη τη µεγάλη

7 CENTRAL SYSTEMS VACUUM Central Systems using Vacuum ºåîôòéëÞ èìéáëþ óàóôèíá íå óùììûëôå ëåîïà Vacuum Συλλέκτης: 1. ðïòòïæèôü áðþ óöìüîå ëåîïà áûòï (P<5x10-2 Pa) íå åóöôåòéëü åðéìåëôéëü åðýóôòöóè ëáé U-shaped øáìëïóöìüîå íå fin áìïùíéîýïù. 2. áòáâïìéëþ áîáëìáóôüòá áðþ áìïùíýîéï åéäéëü áîïäýöóè çéá åëíåôàììåùóè ôè äéàøùôè áëôéîïâïìýá. 3. Header áðþ íáàòï áìïùíýîéï íå íþîöóè ðïìùïùòåõàîè ëáé collecteur áðþ øáìëïóöìüîá 18. Boiler: 1. àï õåòíéëïý åîáììàëôå íå ôè íåçáìàôåòè äùîáôü åðéæàîåéá çéá íåçéóôïðïýèóè ôè áðþäïóè. 2.»Þîöóè áðþ ïéëïìïçéëü ðïìùïùòåõàîè ðùëîþôèôá 40kg/m ëáé ðàøïù 50mm çéá åìáøéóôïðïýèóè ôöî õåòíéëñî áðöìåéñî. 3. ðéóíàìôöóè ôàðïù direct óôïù 860 C ëáôà DIN 4753/3 çéá åêáéòåôéëü áîôïøü óôï øòþîï áììà ëáé îåòþ áðþìùôá ùçéåéîþ. Κεντρικό σύστηµα ελέγχου (solar station) FlowSolS/6 - Deltasol C/4 1. Controller ôè Resol åòíáîýá çéá áùôþíáôè ìåéôïùòçýá ôïù óùóôüíáôï & âûìôéóôè äéáøåýòéóè ôè èìéáëü åîûòçåéá. 2. îôìýá ôè Wilo çéá áêéþðéóôè íåôáæïòà ôè õåòíéëü åîûòçåéá. EP CL VTN EP CL x9 VTN EP CL x12 VTN âòáâåýï design áòàäåéçíá íûóïù óùóôüíáôï óåéòà : EP CL2-300/ 2ø12 VTN ôüóéá áðþäïóè 2926 kwh òïóäïëñíåîï ïéëïîïíéëþ Þæåìï 7.800œ EP CL x12 VTN Στις τιµές περιλαµβάνονται τα εξής: Υγρό bp-nox, δοχείο διαστολής, ασφαλιστική µονάδα, πλήρες σετ ρακόρ και βαλβίδων, βάσεις για κεραµοσκεπή ή ταράτσα και Φ.Π.Α. 23% αποθηκευτική δυνατότητατου boiler. ιακριτική εγκατάσταση υψηλής αισθητικής που σέβεται την αρχιτεκτονική του σπιτιού καθώς οι συλλέκτες «ξαπλώνουν» πάνω στην κεραµοσκεπή ή τοποθετούνται σε χαµηλό ύψος στην ταράτσα, ενώ η δεξαµενή εγκαθίσταται στο µηχανοστάσιο. 7

8 ¹ º Ä» Áª ª ¹Æ¹ÃË Ûòíáîóè óðéôéïà ºåîôòéëÞ èìéáëþ óàóôèíá çéá úåóôþ îåòþ ëáé õûòíáîóè øñòïù Calpak ðòöôïðïòåý ëáé ðòïóæûòåé ïìïëìèòöíûîå ìàóåé ëáé çéá ôèî èìéáëü õûòíáîóè ôïù øñòïù óá! ºáõñ ôï ëþóôï ôïù ðåôòåìáýïù õûòíáîóè ëáé ôïù òåàíáôï óùîåøýúïùî îá áîåâáýîïùî è ìàóè ôè èìéáëü ùðïâïüõèóè õûòíáîóè øñòïù åýîáé ðìûïî íýá απολύτως συµφέρουσα επένδυση µε γρήγορη απόσβεση, åæþóïî ïé èìéáëïý óùììûëôå åýîáé ïé ëáôàììèìïé ëáé ï óøåäéáóíþ óöóôþ. Calpak Ûøåé áîáðôàêåé åäñ ëáé øòþîéá ôèî ëáôàììèìè ôåøîïìïçýá ëáõþôé åêàçåé áîàìïçá óùóôüíáôá óôé áçïòû ôè âþòåéá ùòñðè Þðïù è åæáòíïçü áùôü åýîáé äéáäåäïíûîè. Ãé óùììûëôå ôè óåéòà VTN íå ôïù åðéìåëôéëïà óöìüîå ëåîïà áûòï ëáé ôïî ðáòáâïìéëþ áîáëìáóôüòá είναι οι πλέον κατάλληλοι για την θέρµανση χώρου åðåéäü è áðþäïóü ôïù åýîáé ùãèìü áëþíá ôï øåéíñîá. ªå óùîåòçáóýá íå ôï ôåøîéëà Àòôéï äýëôùþ ôè, è Calpak íðïòåý îá óá ðòïóæûòåé íýá ïìïëìèòöíûîè ìàóè ðïù õá óá åêáóæáìýóåé οικονοµία στο πετρέλαιο θέρµανσης έως και 30%. ¼ùóéëÀ, õá Ûøåôå ôáùôþøòïîá ëáé 90% οικονοµία για το ζεστό νερό ðïù øòåéàúåóôå Þìï ôï øòþîï. Æï èìéáëþ óàóôèíá íðïòåý îá øòèóéíïðïéèõåý ëáé çéá ôè õûòíáîóè ðéóýîá ïàôö ñóôå îá íðïòåýôå îá ôèî áðïìáíâàîåôå ðåòéóóþôåòïù íüîå ôï øòþîï! Îîá ôùðéëþ óàóôèíá çéá óðýôé m áðïôåìåýôáé áðþ íýá äåêáíåîü áäòáîåýá 800 ìýôòöî íå Ûîáî åîáììàëôè (CB1-800), Ûîá boiler 200 ìýôòöî íå äàï åîáììàëôå (CL2-200), 6 óùììûëôå 16VTN, Ûîá óôáõíþ åìûçøïù FlowSolS/7 íå controller Deltasol ES ëáé äéàæïòá Àììá áêåóïùàò. Vacuum Space Heating CB1-800 & CL x16 VTN m² Στην τιµή του πακέτου περιλαµβάνονται οι βάσεις για κεραµοσκεπή ή ταράτσα και o Φ.Π.Α. 23%. 8

9 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εμπορικές & Βιομηχανικές εφαρμογές Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε τύπου μεγάλες εφαρμογές Το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας σε συνεργασία με τους κατά τόπο συνεργάτες της μπορεί να σας δώσει λύσεις, που προσφέρουν σημαντική οικονομία, σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη κατανάλωση θερμικής ενέργειας. Η Calpak έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία πάρα πολλές εξειδικευμένες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές σε όλο τον κόσμο. Το οικονομικό αποτέλεσμα για αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν είναι αυτό που μας γεμίζει αισιοδοξία και σιγουριά για το μέλλον! Καλέστε μας για μία συνάντηση κι εμείς θα αναλάβουμε: Εφόσον κρίνετε την πρότασή μας συμφέρουσα τα επόμενα βήματα είναι: 1. Εκπόνηση δωρεάν προμελέτης με ακριβή πρόβλεψη ενεργειακών απολαβών. 2. Οικονομική προσφορά και αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη με ακριβή χρόνο απόσβεσης. 3. Παροχή συμβουλών σε θέματα χρηματοδότησης. 4. Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής. 5. Εγκατάσταση ηλιακού συστήματος από συνεργάτες της Calpak (εφόσον το επιθυμείτε). 6. Έλεγχος λειτουργίας και παράδοση έργου. 7. Τακτική συντήρηση. 9

10 PV SOLUTIONS Φωτοβολταϊκά Calpak Ιδανικές λύσεις από την Calpak και στα φωτοβολταϊκά Το πρόγραµµα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών στις στέγες προσφέρει σε πολλούς από εµάς τη δυνατότητα να εξασφαλίσουµε ένα εγγυηµένο ετήσιο εισόδηµα, εκµεταλλευόµενοι τη µεγάλη ηλιοφάνεια της χώρας µας. Η Calpak διαθέτει ολοκληρωµένες λύσεις φωτοβολταϊκών για κάθε περίπτωση. Αναλαµβάνουµε όλη την ευθύνη από την αρχή ως το τέλος και σας προσφέρουµε µε σιγουριά το προσδοκώµενο οικονοµικό αποτέλεσµα. Μία τυπική εγκατάσταση στην Αττική µπορεί να σας δώσει 20% ετήσια απόδοση στο κεφάλαιό σας. Ακόµα σηµαντικότερη όµως κι από το ύψος της απόδοσης, είναι η αξιοπιστία που σας εξασφαλίζει η Calpak ως ο συνεργάτης που θα αναλάβει όλες τις φάσεις της υλοποίησης της επένδυσής σας. Η Calpak δραστηριοποιείται µε µεγάλη επιτυχία και αναγνώριση στο χώρο της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα εδώ και 36 χρόνια, εποµένως µπορείτε να είστε πραγµατικά ήσυχοι ότι η επένδυσή σας είναι σε καλά χέρια! Αναλαµβάνουµε: Προµελέτη και προσφορά Εξειδικευµένη µελέτη Υποστήριξη στην χρηµατοδότηση (όταν χρειάζεται) Υποβολή αίτησης στη ΕΗ Προσκόµιση φακέλου στην πολεοδοµία Προµήθεια Calpak PV πλαισίων και άλλων υλικών Προµήθεια ηλιακού θερµοσίφωνα (αν δεν υπάρχει) Εγκατάσταση και σύνδεση µε τη ΕΗ Εγγύηση απόδοσης πλαισίων για 25 χρόνια Συντήρηση του συστήµατος 5KW µόνο µε µε το κλειδί στο χέρι, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% (Αρχική τιµή ) *Παράδειγµα που αφορά τυπική εγκατάσταση σε περιοχή του Νοµου Αττικής. 10

11 Υπολογισμός Παραδείγματος Οικονομικού Προσδοκώμενου Οφέλους Ο υπολογισμός του προσδοκώμενου οικονομικού οφέλους έγινε με το αναγνωρισμένο software προσομοίωσης T-SOL με βάση τις πιστοποιημένες κατά Solar Keymark αποδόσεις των συλλεκτών, καιρικές συνθήκες Αθήνας, μέσο κόστος kw/h 0,11 ευρώ, παραδοχή της ιστορικά αποδεδειγμένης μέσης ζωής συστήματος Calpak στα 25 χρόνια, επιτόκιο 3%, συνολικό κόστος συντήρησης 500 ευρώ και αφορά συγκεκριμένα τα συστήματα: α) 160/3 V β) 160/2.5 MAΗ γ) 160/14 VTN δ) EP CL2-300/2x200 GA ε) EP CL2-300/2x12 VTN ζ) CB1-800 & CL2-200/6x16 VTN Ισχύει για όλα τα μοντέλα ηλιακής θερμικής ενέργειας Για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, ισχύει εγγύηση 25 χρόνων Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% 11

12 Αττική Αγία Παρασκευή: HYDREN, Μεσογείων 360, Α. Πατήσια: ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ excl, Ενδυμίωνος 10, Αιγάλεω: ΜΑΡΘΑΣ, Ανδριανουπόλεως 38, Αίγινα: ΡΕΤΣΙΝΑΣ, Λ. Φανερωμένης, Αργυρούπολη: ΑΛΙΦΕΡΗΣ excl, Κύπρου 182, Γέρακας: AVELION excl, Μιαούλη 44, Γαλάτσι: ΔΑΒΙΛΛΑΣ, Λ. Γαλατσίου 97-99, Γλυφάδα: ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ, Κων/πόλεως 20Α, Ελευσίνα: ΒΑΣΣΗΣ, Βενιζέλου 114, Ελληνικό: ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗΣ, Ιπποκράτους 35, Ζωγράφου: ΚΑΡΤΣΑΚΑΛΗΣ, Γκανόγιαννη 57-61, Ηλιούπολη: DESIGN CLIMA, Μ. Αντύπα 12, Θρακομακεδόνες: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Λ. Καραμανλή 79, Καλλιθέα: ΣΤΟΛΑΚΗΣ, Ιατρίδου 80, Καπανδρίτι: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΤΣΑΔΑΡΗ, Λ. Αθηνών 118, Κ. Πατήσια: ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ, Λιοσίων 201, Λυκόβρυση: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ, Αμαρουσίου 1, Μοσχάτο: ΦΑΚΛΑΡΗΣ- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κανάρη 60-62, Μαρκόπουλο: ΚΑΛΟΥΤΑΣ, Κ. Παπαδημητρίου 31, , Νέα Μάκρη: ΥΦΑΝΤΗΣ, Αγ. Κωνσταντίνου 45, Ν. Ιωνία: ΛΙΑΓΚΑΣ, Ιφιγενείας 31, Ν. Ψυχικό: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Μωραΐτη 66, Νίκαια: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, Π. Ράλλη 486, Π. Φάληρο: ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Λ. Αμφιθέας 52, Παγκράτι: ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ, Βασ. Γεωργίου 42, Πέραμα: ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ, Μακεδονίας 15-17, Πειραιάς: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ excl, Γρ. Λαμπράκη 45-47, , Περιστέρι: ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ excl, Βασ. Αλεξάνδρου 62, Πικέρμι: ΔΙΑΒΑΤΗΣ, Λ. Μαραθώνος 36, Χολαργός: ENVIRO CLIMA, Λ. Μεσογείων 134, Υπόλοιπη Ελλάδα Αγ. Νικόλαος-Κρήτης: ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ excl, Κ. Παλαιολόγου 27, Αγρίνιο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ- ΧΟΛΗΣ, 4ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Μεσολογγίου, Αιδηψός- Ευβοίας: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Εθν. Αντιστάσεως 15, Αλεξανδρούπολη: ΠΑΡΑΣΧΟΣ, 28ης Οκτωβρίου 4, Αργοστόλι-Κεφαλονιάς: ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, Π. Βασιλάτου 3, ρτα: ΑΘΑΜΑΣ-ΧΑΡΙΤΟΣ, Περ. Οδός, Αίγιο-Αχαΐας: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κορίνθου 20, Αμαλιάδα-Ηλείας: ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ, 2ο χλμ Αμαλιάδας, ργος- Αργολίδος: TECLIMA, 6ο χλμ Άργους-Ναυπλίου, Βόλος: ERGOFOS, Δημ. Γεωργιάδου 138β, Γρεβενά: ΣΑΡΑΦΑ, Κ. Ταλιαδούρη 80, Δράμα: CELCIUS Παγγαίων 48, Ζάκυνθος: ΞΕΝΑΚΗΣ, Μουζάκι, Ηράκλειο-Κρήτης: ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, Ευ. Φραγκάκη 6, Θεσσαλονίκη: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Λεύκης 18-20, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη: CELCIUS, Κ. Καραμανλή 6, Θεσσαλονίκη: ΚΟΥΙΤΖΟΓΛΟΥ Γ. Παπανικολάου 114, Ρετζίκι, Θήβα: ΓΚΙΟΚΑΣ, Αυλίδος 35 Αγ. Θεόδωροι, Ιεράπετρα-Κρήτης: ΧΟΥΛΙΕΡΗΣ, Ε. Γιαννάκου 39, Ιωάννινα: ΤΖΙΑΚΟΣ, 7ο χλμ Ιωαν.- Αθηνών, Καβάλα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ, 7ης Μεραρχίας 46, Καρδίτσα: ΡΑΪΚΟΣ, Κουμουνδούρου 31, Κάρυστος-Ευβοίας: ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Καστοριά: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Άργος Ορεστικό, Κέρκυρα: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, Αν. Κατσιμίδη 5, 3 Γεφύρια, Κόρινθος: ΨΥΧΟΓΙΟΣ, Πατρών 64, Κομοτηνή: ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Ηροδότου 17, Κορώνη-Μεσσηνίας: ΓΑΪΤΑΝΗΣ excl, Κρανίδι-Αργολίδος: ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ, Κύμη-Ευβοίας: ΔΗΜΟΥ, Κυπαρισσία-Μεσσηνίας: ΒΕΒΕΣ, Πονηροπούλου 31, Κως: IGLOO THERM, 3ο χλμ. Επαρχ. οδού, Λευκάδα: ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ, Καραβέλλα, Λήμνος: ΜΑΚΡΗΣ, Μούδρος, Λιβαδειά: ΤΟΛΙΑΣ, Σκουρτών, , Μεσολόγγι: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ, Μπελογιάννη 42, Μυτιλήνη: ΚΑΚΚΑΡΟΣ excl, Παγανή, Νάξος: ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ, Χώρα, , Ναύπακτος: ΛΑΓΑΡΟΣ, Τζαβέλλα 78, Νεάπολη-Λακωνίας: ΚΡΑΤΟΥΝΗΣ, , Ορεστιάδα: ΜΑΤΟΥΣΙΔΗΣ, Κων/πόλεως 217, Παπαδιάνικα-Λακωνίας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Παξοί: ΠΕΤΡΟΥ excl, Λάκκα, Πάρος: ΦΡΑNΤΖΗΣ, Μάρππησα, , Πάτρα: ΚΡΙΚΗΣ, Μαίζωνος 142, , Πτολεμαΐδα: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Α.Νικολαϊδη & Κωνστ/λεως 14, Πύργος-Ηλείας: ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ, Αλφειού 50, Ρέθυμνο-Κρήτης: ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ, Γ. Παπανδρέου 10, Ρίο-Αχαΐας: ΨΗΝΑΣ, Αθηνών 26, Ρόδος: WATER SOLUTIONS excl, 6ο χλμ. Ρόδου-Λίνδου, Σάμος: ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ, Καρλόβασι, Σάμος: ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΣ excl, Άνω Βαθύ, Σαντορίνη: ΑΡΒΑΛΗΣ, Πύργος, Σέρρες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Μεραρχίας 68, Σπάρτη: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Λυκούργου 29, Σύβοτα-Ηγουμενίτσας: ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ, Τήνος: ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Αγ. Γεώργιος Βρύσης, Τρίκαλα: ΤΣΟΓΙΑΣ-ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ, Βασ. Τσιτάνη 45, Φιλιατρά-Μεσσηνίας: ΝΤΟΥΝΟΣ, Ι. Σπέντζα & Αναπαύσεως, Φιλιππιάδα-Πρεβέζης: ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Αρχ. Σπυρίδωνος & Ζάππα, Χαλκίδα: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ excl, Στυρών & Βαλσαμά 1, Χίος: ΑΝΔΡΩΝΗ, Τρεις Μύλοι, Βροντάδος, Χρυσούπολη-Καβάλας: ΜΑΥΡΟΣΚΟΛΙΔΟΥ, Ελ. Βενιζέλου 52, excl: Exclusive Calpak Dealer Ολοκληρωμένα Ηλιακά Συστήματα Calpak.

Ολοκληρωμένα Ηλιακά Συστήματα Calpak. www.calpak.gr

Ολοκληρωμένα Ηλιακά Συστήματα Calpak. www.calpak.gr Ολοκληρωμένα Ηλιακά Συστήματα Calpak. www.calpak.gr Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ Φιλοσοφία μας, εδώ και 35 χρόνια, είναι να σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα προϊόντα με την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής, απόδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

[επενδύστε στον ήλιο]

[επενδύστε στον ήλιο] Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας [επενδύστε στον ήλιο] με τη δύναμη του ήλιου [με τη δύναμη του ήλιου] Η ηλιακή θερμική ενέργεια είναι η πλέον οικονομική και οικολογική ανανεώσιμη μορφή ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

[επενδύστε στον ήλιο]

[επενδύστε στον ήλιο] Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας [επενδύστε στον ήλιο] www.calpak.gr με τη δύναμη του ήλιου [με τη δύναμη του ήλιου] Η ηλιακή θερµική ενέργεια είναι η πλέον οικονοµική και οικολογική ανανεώσιµη

Διαβάστε περισσότερα

μαζί, πρώτοι στον ήλιο EKΠΤΩΣΗ 20% κέρδος έως 600 αξίας 80 KAYTH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ

μαζί, πρώτοι στον ήλιο EKΠΤΩΣΗ 20% κέρδος έως 600 αξίας 80 KAYTH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ μαζί, πρώτοι στον ήλιο EKΠΤΩΣΗ 20% κέρδος έως 600 αξίας 80 KAYTH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/06/201 1 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ Φιλοσοφία μας, εδώ και 40 χρόνια, είναι να

Διαβάστε περισσότερα

μαζί, πρώτοι στον ήλιο EKΠΤΩΣΗ 20% κέρδος έως 600 αξίας 80 KAYTH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ

μαζί, πρώτοι στον ήλιο EKΠΤΩΣΗ 20% κέρδος έως 600 αξίας 80 KAYTH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ μαζί, πρώτοι στον ήλιο EKΠΤΩΣΗ 20% κέρδος έως 600 αξίας 80 KAYTH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/06/201 1 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ Φιλοσοφία μας, εδώ και 40 χρόνια, είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ! ΚΑΙ ΜΕ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ! ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ! ΚΑΙ ΜΕ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ! ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ! ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ! ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 78% Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14100310 βάση επίπεδη ταράτσα B45 240GS (x3) 342 14111310 ή βάση κεραμοσκεπή BRF-2 240GS 248 14110211 και μία BRF-1 240GS

14100310 βάση επίπεδη ταράτσα B45 240GS (x3) 342 14111310 ή βάση κεραμοσκεπή BRF-2 240GS 248 14110211 και μία BRF-1 240GS ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ CALPAK GA 500 LT ισχύει από: 1/11/2009 EP CL2-500 / 3*240GS κωδικό : 10394711 Μπόιλερ CL2-500 (500 λίτρων με δύο θερμικού εναλλάκτε ) 3 συλλέκτε 240GS (3*2,51m2 επιλεκτικοί)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμέν ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ειδικοί σύμβουλοι για

Διαβάστε περισσότερα

η βάση της ιδεολογίας του

η βάση της ιδεολογίας του Regular ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ ΆΌΊΈ ΎΉΏΪΫ βρίσκονται εντός και εκτός του φυσικού του χώρου. Πριν όμως εξετάσουμε τους παραπάνω τομείς για την περίπτωση του Εβραϊκού Μουσείου, θα επιχειρήσουμε μια θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής Λ. Λαυρίου 49 ΠΑλλήνη Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιάσουμε εφαρμογή για την κάλυψη μέρους των αναγκών μιας οικίας σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 1 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2016» Περιεχόμενα Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Συνολικά αποτελέσματα... 3 Φορολογούμενοι και συνολική βεβαίωση... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

2 η εβδομάδα. 3 η εβδομάδα

2 η εβδομάδα. 3 η εβδομάδα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1 η εβδομάδα 30/9 έως 6/10 AB Παπάγος ΑΒ Χολαργός ΑΒ Βύρωνας 1 ΑΒ Βύρωνας 2 ΑΒ Ζωγράφου ΑΒ City Καισαριανή ΑΒ City Καρέας ΑΒ City Ζωγράφου Δημοτικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CLIMACOMFORT ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 14. CLIMACOMFORT ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ..................................68 Α. ClimaComfort Sealer.................................................................68

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ CLIMACOOL ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 12. CLIMACOOL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.............................................56 Α. ClimaCool Coat...........................................................................56

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ολοκληρωµένα ηλιοθερµικά συστήµατα για ζεστό νερό χρήσης ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ολοκληρωµένα ηλιοθερµικά συστήµατα για ζεστό νερό χρήσης ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ολοκληρωµένα ηλιοθερµικά συστήµατα για ζεστό νερό χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΑΨΟΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΝΟ. ΑΤΙΑΣ (Πραγματικό

ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΝΟ. ΑΤΙΑΣ (Πραγματικό ΣΟΛΙΚΟ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΑΛΛΑ ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΕΚΝΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ/ ΤΕΚΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 9665 12 ΛΟΓ.ΧΡ 5.990,35 χ 5.990,35 ΑΘΗΝΑ 2 9747 12 ΛΟΓ.ΧΡ 9.206,52 2.500,00 11.706,52 Χ 11.706,52 ΚΟΤΣΑΝΟΛΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 185. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 185. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα:

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση :Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Πληροφορίες : Δαβάκη Ε. Αρ.Τηλεφ. :210.5215388 Αριθ.FAX :210.5229066

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου»

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου» Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου» Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας [

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 12/11/2016. ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ IEPΑ OΔOΣ 284 ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ GOODY S ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOODY'S ΔIEYΘYNΣH ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΒΑΝΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΓΙΟΣ ΣTEΦΑNOΣ ΛEΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ. ΣTEΦΑNOΣ ΑTTIKHΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ATTIKH ΜΕΪΔΑΝΗΣ (ELECTROINVEST ΑΕ) Αγ. Δημητρίου 43 & Θάλειας ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 210-9760059 Λεωφ. Μεσογείων 387 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 210-6544040 Λεωφ. Μεσογείων 444-μετά την ΕΡΤ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 210-6017060 ELECTRODIS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα αποτελείται από εξωτερικές, μη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Καλλιθέα, 19/10/2016 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (11πμ-4μμ): «ΜΑΪΣΤΡΑΚΙ» ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΧΑΪΑ (11πμ-4μμ): ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 25, ΠΑΤΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛ) ΔΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας [

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. τα τέλη ταξινόμησης για την εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου 2. τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου. Συν: 1 γνωμάτευση Ημερομηνία: / / 201

1. τα τέλη ταξινόμησης για την εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου 2. τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου. Συν: 1 γνωμάτευση Ημερομηνία: / / 201 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ Προς το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Ονοματεπώνυμο : Όνομα πατέρα : Α.Μ. ΚΕ.Π.Α. : Ταχ.δ/νση : Αριθ.Τηλεφ. : Αρ.κινητού τηλ.: Παρακαλώ να προβείτε λόγω αρμοδιότητας στην αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2

Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2 Ν ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2641039912 /2641039913 2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων Μαΐου 2016 και η πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ για 10ήμερο προσφορών από 14 έως 24 Μαΐου»

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων Μαΐου 2016 και η πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ για 10ήμερο προσφορών από 14 έως 24 Μαΐου» «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων Μαΐου 2016 και η πρωτοβουλία της ΕΣΕΕ για 10ήμερο προσφορών από 14 έως 24 Μαΐου» Όπως διαπιστώνουμε όλοι μας, το αρνητικό κλίμα και η περιρρέουσα πολιτική και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΑΒ Πικέρμι. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» ΑΒ Ελληνικό

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΑΒ Πικέρμι. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» ΑΒ Ελληνικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού ΑΒ Πικέρμι ΑΒ Ελληνικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΒ Χολαργός ΑΒ Βύρωνας 1 ΑΒ Βύρωνας 2 ΑΒ City Καισαριανή ΑΒ City Καρέας ΑΒ City Ζωγράφου ΑΒ Γλυκά Νερά ΑΒ Αγ. Παρασκευή 1 ΑΒ Αγ. Παρασκευή 2 ΑΒ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ0-ΓΤΛ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ0-ΓΤΛ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: Πίνακας Κοινοποιήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Δ/νση Ενέργειας Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής Τμήμα Γ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα