φιλικές τιµές! προσφορές Ήλιος. Η φιλική ενέργεια στις πιο µας συνεχίζονται! Ολοκληρωµένα Ηλιακά Συστήµατα Calpak.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φιλικές τιµές! προσφορές Ήλιος. Η φιλική ενέργεια στις πιο µας συνεχίζονται! Ολοκληρωµένα Ηλιακά Συστήµατα Calpak. www.calpak.gr"

Transcript

1 Ήλιος. Η φιλική ενέργεια στις πιο φιλικές τιµές! Οι προσφορές µας συνεχίζονται! µε τη δύναµη του ήλιου Ολοκληρωµένα Ηλιακά Συστήµατα Calpak.

2 ¼¹ êü¹» ª ¼éìïóïæÝá íá, åäñ ëáé 35 øòþîéá, åýîáé îá óá ðòïóæûòïùíå ôá ðéï óàçøòïîá ðòïûþîôá íå ôèî ëáìàôåòè äùîáôü óøûóè ôéíü, áðþäïóè ëáé äéàòëåéá èìéáëü õåòíéëü åîûòçåéá åýîáé è ðìûïî ïéëïîïíéëü ëáé ïéëïìïçéëü áîáîåñóéíè íïòæü åîûòçåéá. ðéìûçïîôá Ûîá èìéáëþ óàóôèíá Calpak çéá ôï úåóôþ îåòþ ëáé ôè õûòíáîóè ôïù óðéôéïà óá Ü Ûîá æöôïâïìôáûëþ ðåäýï, εξασφαλίζετε τη µέγιστη δυνατή οικονοµία áììà ëáé óùíâàìåôå åîåòçà óôèî áîôéíåôñðéóè ôè ëìéíáôéëü áììáçü. Calpak åýîáé η πρώτη εταιρία σε όλη την Ευρώπη ðïù Ûëáîå åíðïòéëü åðéôùøýá ôè øòüóè ôè èìéáëü åîûòçåéá. ðþ ôï 1976, Þôáî ëáé éäòàõèëå áðþ ôèî BP, è Calpak Ûøåé åçëáôáóôüóåé èìéáëà óùóôüíáôá óå ðåòéóóþôåòá áðþ ììèîéëà îïéëïëùòéà. Æï çåçïîþ áùôþ ôèî ëáõéóôà áîáíæýâïìá ö ôïî èçûôè ôè èìéáëü åîûòçåéá óôèî ììàäá. ªÜíåòá è Calpak, Ûøïîôá åëóùçøòïîýóåé ôèî ðáòáçöçü ôè ëáé ôè ìåéôïùòçýá ôöî ôíèíàôöî Ûòåùîá & áîàðôùêè ëáé ðïéïôéëïà åìûçøïù, εξάγει µε µεγάλη επιτυχία ôá ðòïûþîôá ôè óå ðïììû óèíáîôéëû ðáçëþóíéå áçïòû Þðö áùôû ôè åòíáîýá, ôè áììýá, ôè ççìýá, ôè íåòéëü, ë.á.»å ôèî ëáôàììèìè ôåøîïìïçýá ëáé ôèî ùãèìü ðïéþôèôá ëáôáóëåùü ðåôùøáýîïùíå îá óá ðòïóæûòïùíå åîûòçåéá óôï øáíèìþôåòï äùîáôþ ëþóôï. ùôþ ïæåýìåôáé óôèî υψηλή ενεργειακή απόδοση και τα πολλά χρόνια λειτουργίας åîþ óùóôüíáôþ íá. Îôóé, è áçïòà åîþ Calpak áðïôåìåý íýá óýçïùòè åðûîäùóè çéá åóà.»åçàìè óèíáóýá äýîïùíå óôèî ôùðïðïýèóè ôè ðáòáçöçü íá (ëáôà ISO 900:2008) ëáé ôèî πιστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας κατασκευής ôöî ðòïûþîôöî íá. ðþäåéêè åýîáé Þìá ôá äéåõîü óüíáôá ðïéþôèôá ëáé ïé åòçáóôèòéáëû äïëéíû áðþäïóè. ºáé óüíåòá íðïòåýôå îá ôá áðïëôüóåôå óå îûå ειδικές προσφορές íûóö internet Σήµατα ποιότητας Οργανισµοί πιστοποίησης Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Solar Keymark Ενώσεις στις οποίες συµµετέχει η Calpak Εργαστήρια δοκιµών ªÜíåòá, íå ôèî åçëáôàóôáóè åîþ Calpak, äåî åêáóæáìýúåôå íþîï Àíåóè ïéëïîïíýá áììà åàëïìá ëáé øöòý ðïììû ðáòåíâàóåé âåìôéñîåôå ôèî åîåòçåéáëü ëìàóè ôïù óðéôéïà óá. ðïíûîö áîåâàúåôå çòüçïòá ôèî áêýá ôïù ëáõñ Ûøåôå ôè óéçïùòéà Þôé ïé åîåòçåéáëïý åðéõåöòèôû çîöòýúïùî ôèî ðïéþôèôá Calpak! 2

3 ¹ ºÃ¹ Ļê¹¼ Á ª MARK 3 Mark3 Æï best seller ôè Calpak íå éäáîéëü óøûóè ëþóôïù -áðþäïóè Συλλέκτης: 1. ðïòòïæèôü double sandwich çéá 25% ùãèìþôåòè áðþäïóè áðþ ïðïéïîäüðïôå Àììï óùíâáôéëþ óùììûëôè. 2.»Þîöóè áðþ ðïìùïùòåõàîè çéá óôéâáòþôèôá, åìáøéóôïðïýèóè ôöî õåòíéëñî áðöìåéñî ëáé áðþìùôè ðòïóôáóýá ôïù óùììûëôè áðþ ôèî ùçòáóýá çéá ðåòéóóþôåòá áðþ 20 øòþîéá. 3.»ïîïëÞííáôï ðìáýóéï áðþ áîïäéöíûîï áìïùíýîéï ëáé åéäéëþ Àõòáùóôï ôúàíé ùãèìü äéáðåòáôþôèôá (st>91%). εξαµενή: 1. ðéóíàìôöóè ôàðïù direct óôïù 860 C ëáôà DIN 4753/3 (íå 10% ôéôàîéï) çéá åêáéòåôéëü áîôïøü óôï øòþîï áììà ëáé îåòþ áðþìùôá ùçéåéîþ (ðéóôïðïéèôéëþ ùçéåéîü ROHS). 2.»Þîöóè áðþ ïéëïìïçéëü ðïìùïùòåõàîè 45kg/m (water blown) çéá úåóôþ îåòþ ëáõ Þìè ôè äéàòëåéá ôè îàøôá. 125 / lt 2,2m / 2,5 161 lt 2,5m / 3 H 161 lt 3,1m áòàäåéçíá íûóïù óùóôüíáôï óåéòà : 160/3 V ôüóéá áðþäïóè 1667 kwh 1) 200 / 4 H 2) 200 / 4 V lt 4,4m òïóäïëñíåîï ïéëïîïíéëþ Þæåìï 4.400œ SKM/9907/2 160 / 3 V 161 lt 3,1m Όλα τα παραπάνω µοντέλα προσφέρονται και σε έκδοση Trien (τριπλής ενέργειας) µε 88 επιπλέον. Όλες οι τιµές περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 23% 2. 3

4 ¹ ºÃ¹ Ļê¹¼ Á ª MARK 3 SELECTIVE Mark3 Selective ËãèìÜ ôåøîïìïçýá çéá áëþíá ùãèìþôåòè áðþäïóè Συλλέκτης: 1. ðïòòïæèôü áðþ full plate åðéìåëôéëü åðéæàîåéá (high selective: a>95% & e<5%) ðàøïù 0,5mm ëáé äûëá øáìëïóöìüîå íå óùçëþììèóè laser. 2.»Þîöóè áðþ ðïìùïùòåõàîè çéá óôéâáòþôèôá, åìáøéóôïðïýèóè ôöî õåòíéëñî áðöìåéñî ëáé áðþìùôè ðòïóôáóýá ôïù óùììûëôè áðþ ôèî ùçòáóýá çéá ðàîö áðþ 20 øòþîéá. 3.»ïîïëÞííáôï ðìáýóéï áðþ áîïäéöíûîï áìïùíýîéï ëáé åéäéëþ Àõòáùóôï ôúàíé ùãèìü äéáðåòáôþôèôá (st>91%) εξαµενή: 1. ðéóíàìôöóè ôàðïù direct óôïù 860 C ëáôà DIN 4753/3 (íå 10% ôéôàîéï) çéá åêáéòåôéëü áîôïøü óôï øòþîï áììà ëáé îåòþ áðþìùôá ùçéåéîþ (ðéóôïðïéèôéëþ ùçéåéîü ROHS). 2.»Þîöóè áðþ ïéëïìïçéëü ðïìùïùòåõàîè 45kg/m (water blown) çéá úåóôþ îåòþ ëáõ Þìè ôè äéàòëåéá ôè îàøôá. áòàäåéçíá íûóïù óùóôüíáôï óåéòà : 160/2,5 MA ôüóéá áðþäïóè òïóäïëñíåîï ïéëïîïíéëþ Þæåìï 1691 kwh 4.500œ 125 / 2 MA 124 lt 2,2m / 2 MA 161 lt 2,2m / 4 MA 200 lt 4,4m SKM/9907/3 160 / 2,5 MAH 161 lt 2,2m Όλα τα παραπάνω µοντέλα προσφέρονται και σε έκδοση Trien (τριπλής ενέργειας) µε 88 επιπλέον. Όλες οι τιµές περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 23%

5 ¹ ºÃ¹ Ļê¹¼ Á ª VACUUM Vacuum Maximum áðþäïóè øåéíñîá-ëáìïëáýòé Συλλέκτης: 1. ðïòòïæèôü áðþ óöìüîå ëåîïà áûòï (P<5x10-2 Pa) íå åóöôåòéëü åðéìåëôéëü åðýóôòöóè ëáé U-shaped øáìëïóöìüîå íå fin áìïùíéîýïù. 2. áòáâïìéëþ áîáëìáóôüòá áðþ áìïùíýîéï åéäéëü áîïäýöóè çéá åëíåôàììåùóè ôè äéàøùôè áëôéîïâïìýá. 3. Header áðþ íáàòï áìïùíýîéï íå íþîöóè ðïìùïùòåõàîè ëáé collecteur áðþ øáìëïóöìüîá 22. εξαµενή: 1. ðéóíàìôöóè ôàðïù direct óôïù 860 C ëáôà DIN 4753/3 (íå 10% ôéôàîéï) çéá åêáéòåôéëü áîôïøü óôï øòþîï áììà ëáé îåòþ áðþìùôá ùçéåéîþ (ðéóôïðïéèôéëþ ùçéåéîü ROHS). 2.»Þîöóè áðþ ïéëïìïçéëü ðïìùïùòåõàîè 45kg/m (water blown) çéá úåóôþ îåòþ ëáõ Þìè ôè äéàòëåéá ôè îàøôá. áòàäåéçíá íûóïù óùóôüíáôï óåéòà : 160/14 VTN 125 / 10 VTN 124 lt 1,8m / 16 VTN 200 lt 2,9m ôüóéá áðþäïóè òïóäïëñíåîï ïéëïîïíéëþ Þæåìï 1775 kwh 4.750œ SKM/9907/1 160 / 14 VTN 161 lt 2,5m Όλα τα παραπάνω µοντέλα προσφέρονται και σε έκδοση Trien (τριπλής ενέργειας) µε 88 επιπλέον. Όλες οι τιµές περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 23% 5

6 CENTRAL SYSTEMS SELECTIVE Central Systems using Selective ºåîôòéëÞ èìéáëþ óàóôèíá íå óùììûëôå Selective Συλλέκτης: 1. ðïòòïæèôü áðþ full plate åðéìåëôéëü åðéæàîåéá (high selective: a>95% & e<5%) ðàøïù 0,5mm ëáé äûëá øáìëïóöìüîå íå óùçëþììèóè laser. 2.»Þîöóè áðþ ðïìùïùòåõàîè çéá óôéâáòþôèôá, åìáøéóôïðïýèóè ôöî õåòíéëñî áðöìåéñî ëáé áðþìùôè ðòïóôáóýá ôïù óùììûëôè áðþ ôèî ùçòáóýá çéá ðåòéóóþôåòá áðþ 20 øòþîéá. 3.»ïîïëÞííáôï ðìáýóéï áðþ áîïäéöíûîï áìïùíýîéï ëáé åéäéëþ Àõòáùóôï ôúàíé ùãèìü äéáðåòáôþôèôá (st>91%). Boiler: 1. àï õåòíéëïý åîáììàëôå íå ôè íåçáìàôåòè äùîáôü åðéæàîåéá çéá íåçéóôïðïýèóè ôè áðþäïóè. 2.»Þîöóè áðþ ïéëïìïçéëü ðïìùïùòåõàîè ðùëîþôèôá 40kg/m ëáé ðàøïù 50mm çéá åìáøéóôïðïýèóè ôöî õåòíéëñî áðöìåéñî. 3. ðéóíàìôöóè ôàðïù direct óôïù 860 C ëáôà DIN 4753/3 çéá åêáéòåôéëü áîôïøü óôï øòþîï áììà ëáé îåòþ áðþìùôá ùçéåéîþ. Κεντρικό σύστηµα ελέγχου (solar station) FlowSolS/6 - Deltasol C/4 1. Controller ôè Resol åòíáîýá çéá áùôþíáôè ìåéôïùòçýá ôïù óùóôüíáôï & âûìôéóôè äéáøåýòéóè ôè èìéáëü åîûòçåéá. 2. îôìýá ôè Wilo çéá áêéþðéóôè íåôáæïòà ôè õåòíéëü åîûòçåéá. EP CL GA EP CL x200 GA EP CL x200 GA âòáâåýï design áòàäåéçíá íûóïù óùóôüíáôï óåéòà : EP CL2-300 / 2ø200 GA ôüóéá áðþäïóè 2761 kwh òïóäïëñíåîï ïéëïîïíéëþ Þæåìï 7.400œ EP CL x200 GA Στις τιµές περιλαµβάνονται τα εξής: Υγρό bp-nox, δοχείο διαστολής, ασφαλιστική µονάδα, πλήρες σετ ρακόρ και βαλβίδων, βάσεις για κεραµοσκεπή ή ταράτσα και Φ.Π.Α. 23% 6 Τα κεντρικά ηλιακά ηλιακά συστήµατα είναι η είναι νέα εφαρµογή η νέα εφαρµογή για το ζεστό για νερό το της ζεστό οικίας σας σας µε µε πλεονεκτήµατα όπως: όπως: Υψηλότερη απόδοση λόγω λόγω καλύτερης καλύτερης µεταφοράς µεταφοράς της ηλιακής της θερµικής ηλιακής ενέργειας θερµικής χάρη στη στη λειτουργία της αντλίας. της αντλίας. Εξασφάλιση Εξασφάλιση ανεξάντλητου καυτού καυτού νερού νερού όλο το 24ωρο όλο το χάρη 24ωρο στην χάρη έξυπνη στην λειτουργία έξυπνη του λειτουρ συστήµατος ελέγχου ελέγχου του solar του solar station station και τη και µεγάλη τη µεγάλη

7 CENTRAL SYSTEMS VACUUM Central Systems using Vacuum ºåîôòéëÞ èìéáëþ óàóôèíá íå óùììûëôå ëåîïà Vacuum Συλλέκτης: 1. ðïòòïæèôü áðþ óöìüîå ëåîïà áûòï (P<5x10-2 Pa) íå åóöôåòéëü åðéìåëôéëü åðýóôòöóè ëáé U-shaped øáìëïóöìüîå íå fin áìïùíéîýïù. 2. áòáâïìéëþ áîáëìáóôüòá áðþ áìïùíýîéï åéäéëü áîïäýöóè çéá åëíåôàììåùóè ôè äéàøùôè áëôéîïâïìýá. 3. Header áðþ íáàòï áìïùíýîéï íå íþîöóè ðïìùïùòåõàîè ëáé collecteur áðþ øáìëïóöìüîá 18. Boiler: 1. àï õåòíéëïý åîáììàëôå íå ôè íåçáìàôåòè äùîáôü åðéæàîåéá çéá íåçéóôïðïýèóè ôè áðþäïóè. 2.»Þîöóè áðþ ïéëïìïçéëü ðïìùïùòåõàîè ðùëîþôèôá 40kg/m ëáé ðàøïù 50mm çéá åìáøéóôïðïýèóè ôöî õåòíéëñî áðöìåéñî. 3. ðéóíàìôöóè ôàðïù direct óôïù 860 C ëáôà DIN 4753/3 çéá åêáéòåôéëü áîôïøü óôï øòþîï áììà ëáé îåòþ áðþìùôá ùçéåéîþ. Κεντρικό σύστηµα ελέγχου (solar station) FlowSolS/6 - Deltasol C/4 1. Controller ôè Resol åòíáîýá çéá áùôþíáôè ìåéôïùòçýá ôïù óùóôüíáôï & âûìôéóôè äéáøåýòéóè ôè èìéáëü åîûòçåéá. 2. îôìýá ôè Wilo çéá áêéþðéóôè íåôáæïòà ôè õåòíéëü åîûòçåéá. EP CL VTN EP CL x9 VTN EP CL x12 VTN âòáâåýï design áòàäåéçíá íûóïù óùóôüíáôï óåéòà : EP CL2-300/ 2ø12 VTN ôüóéá áðþäïóè 2926 kwh òïóäïëñíåîï ïéëïîïíéëþ Þæåìï 7.800œ EP CL x12 VTN Στις τιµές περιλαµβάνονται τα εξής: Υγρό bp-nox, δοχείο διαστολής, ασφαλιστική µονάδα, πλήρες σετ ρακόρ και βαλβίδων, βάσεις για κεραµοσκεπή ή ταράτσα και Φ.Π.Α. 23% αποθηκευτική δυνατότητατου boiler. ιακριτική εγκατάσταση υψηλής αισθητικής που σέβεται την αρχιτεκτονική του σπιτιού καθώς οι συλλέκτες «ξαπλώνουν» πάνω στην κεραµοσκεπή ή τοποθετούνται σε χαµηλό ύψος στην ταράτσα, ενώ η δεξαµενή εγκαθίσταται στο µηχανοστάσιο. 7

8 ¹ º Ä» Áª ª ¹Æ¹ÃË Ûòíáîóè óðéôéïà ºåîôòéëÞ èìéáëþ óàóôèíá çéá úåóôþ îåòþ ëáé õûòíáîóè øñòïù Calpak ðòöôïðïòåý ëáé ðòïóæûòåé ïìïëìèòöíûîå ìàóåé ëáé çéá ôèî èìéáëü õûòíáîóè ôïù øñòïù óá! ºáõñ ôï ëþóôï ôïù ðåôòåìáýïù õûòíáîóè ëáé ôïù òåàíáôï óùîåøýúïùî îá áîåâáýîïùî è ìàóè ôè èìéáëü ùðïâïüõèóè õûòíáîóè øñòïù åýîáé ðìûïî íýá απολύτως συµφέρουσα επένδυση µε γρήγορη απόσβεση, åæþóïî ïé èìéáëïý óùììûëôå åýîáé ïé ëáôàììèìïé ëáé ï óøåäéáóíþ óöóôþ. Calpak Ûøåé áîáðôàêåé åäñ ëáé øòþîéá ôèî ëáôàììèìè ôåøîïìïçýá ëáõþôé åêàçåé áîàìïçá óùóôüíáôá óôé áçïòû ôè âþòåéá ùòñðè Þðïù è åæáòíïçü áùôü åýîáé äéáäåäïíûîè. Ãé óùììûëôå ôè óåéòà VTN íå ôïù åðéìåëôéëïà óöìüîå ëåîïà áûòï ëáé ôïî ðáòáâïìéëþ áîáëìáóôüòá είναι οι πλέον κατάλληλοι για την θέρµανση χώρου åðåéäü è áðþäïóü ôïù åýîáé ùãèìü áëþíá ôï øåéíñîá. ªå óùîåòçáóýá íå ôï ôåøîéëà Àòôéï äýëôùþ ôè, è Calpak íðïòåý îá óá ðòïóæûòåé íýá ïìïëìèòöíûîè ìàóè ðïù õá óá åêáóæáìýóåé οικονοµία στο πετρέλαιο θέρµανσης έως και 30%. ¼ùóéëÀ, õá Ûøåôå ôáùôþøòïîá ëáé 90% οικονοµία για το ζεστό νερό ðïù øòåéàúåóôå Þìï ôï øòþîï. Æï èìéáëþ óàóôèíá íðïòåý îá øòèóéíïðïéèõåý ëáé çéá ôè õûòíáîóè ðéóýîá ïàôö ñóôå îá íðïòåýôå îá ôèî áðïìáíâàîåôå ðåòéóóþôåòïù íüîå ôï øòþîï! Îîá ôùðéëþ óàóôèíá çéá óðýôé m áðïôåìåýôáé áðþ íýá äåêáíåîü áäòáîåýá 800 ìýôòöî íå Ûîáî åîáììàëôè (CB1-800), Ûîá boiler 200 ìýôòöî íå äàï åîáììàëôå (CL2-200), 6 óùììûëôå 16VTN, Ûîá óôáõíþ åìûçøïù FlowSolS/7 íå controller Deltasol ES ëáé äéàæïòá Àììá áêåóïùàò. Vacuum Space Heating CB1-800 & CL x16 VTN m² Στην τιµή του πακέτου περιλαµβάνονται οι βάσεις για κεραµοσκεπή ή ταράτσα και o Φ.Π.Α. 23%. 8

9 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εμπορικές & Βιομηχανικές εφαρμογές Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε τύπου μεγάλες εφαρμογές Το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας σε συνεργασία με τους κατά τόπο συνεργάτες της μπορεί να σας δώσει λύσεις, που προσφέρουν σημαντική οικονομία, σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει μεγάλη κατανάλωση θερμικής ενέργειας. Η Calpak έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία πάρα πολλές εξειδικευμένες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές σε όλο τον κόσμο. Το οικονομικό αποτέλεσμα για αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν είναι αυτό που μας γεμίζει αισιοδοξία και σιγουριά για το μέλλον! Καλέστε μας για μία συνάντηση κι εμείς θα αναλάβουμε: Εφόσον κρίνετε την πρότασή μας συμφέρουσα τα επόμενα βήματα είναι: 1. Εκπόνηση δωρεάν προμελέτης με ακριβή πρόβλεψη ενεργειακών απολαβών. 2. Οικονομική προσφορά και αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη με ακριβή χρόνο απόσβεσης. 3. Παροχή συμβουλών σε θέματα χρηματοδότησης. 4. Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής. 5. Εγκατάσταση ηλιακού συστήματος από συνεργάτες της Calpak (εφόσον το επιθυμείτε). 6. Έλεγχος λειτουργίας και παράδοση έργου. 7. Τακτική συντήρηση. 9

10 PV SOLUTIONS Φωτοβολταϊκά Calpak Ιδανικές λύσεις από την Calpak και στα φωτοβολταϊκά Το πρόγραµµα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών στις στέγες προσφέρει σε πολλούς από εµάς τη δυνατότητα να εξασφαλίσουµε ένα εγγυηµένο ετήσιο εισόδηµα, εκµεταλλευόµενοι τη µεγάλη ηλιοφάνεια της χώρας µας. Η Calpak διαθέτει ολοκληρωµένες λύσεις φωτοβολταϊκών για κάθε περίπτωση. Αναλαµβάνουµε όλη την ευθύνη από την αρχή ως το τέλος και σας προσφέρουµε µε σιγουριά το προσδοκώµενο οικονοµικό αποτέλεσµα. Μία τυπική εγκατάσταση στην Αττική µπορεί να σας δώσει 20% ετήσια απόδοση στο κεφάλαιό σας. Ακόµα σηµαντικότερη όµως κι από το ύψος της απόδοσης, είναι η αξιοπιστία που σας εξασφαλίζει η Calpak ως ο συνεργάτης που θα αναλάβει όλες τις φάσεις της υλοποίησης της επένδυσής σας. Η Calpak δραστηριοποιείται µε µεγάλη επιτυχία και αναγνώριση στο χώρο της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα εδώ και 36 χρόνια, εποµένως µπορείτε να είστε πραγµατικά ήσυχοι ότι η επένδυσή σας είναι σε καλά χέρια! Αναλαµβάνουµε: Προµελέτη και προσφορά Εξειδικευµένη µελέτη Υποστήριξη στην χρηµατοδότηση (όταν χρειάζεται) Υποβολή αίτησης στη ΕΗ Προσκόµιση φακέλου στην πολεοδοµία Προµήθεια Calpak PV πλαισίων και άλλων υλικών Προµήθεια ηλιακού θερµοσίφωνα (αν δεν υπάρχει) Εγκατάσταση και σύνδεση µε τη ΕΗ Εγγύηση απόδοσης πλαισίων για 25 χρόνια Συντήρηση του συστήµατος 5KW µόνο µε µε το κλειδί στο χέρι, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% (Αρχική τιµή ) *Παράδειγµα που αφορά τυπική εγκατάσταση σε περιοχή του Νοµου Αττικής. 10

11 Υπολογισμός Παραδείγματος Οικονομικού Προσδοκώμενου Οφέλους Ο υπολογισμός του προσδοκώμενου οικονομικού οφέλους έγινε με το αναγνωρισμένο software προσομοίωσης T-SOL με βάση τις πιστοποιημένες κατά Solar Keymark αποδόσεις των συλλεκτών, καιρικές συνθήκες Αθήνας, μέσο κόστος kw/h 0,11 ευρώ, παραδοχή της ιστορικά αποδεδειγμένης μέσης ζωής συστήματος Calpak στα 25 χρόνια, επιτόκιο 3%, συνολικό κόστος συντήρησης 500 ευρώ και αφορά συγκεκριμένα τα συστήματα: α) 160/3 V β) 160/2.5 MAΗ γ) 160/14 VTN δ) EP CL2-300/2x200 GA ε) EP CL2-300/2x12 VTN ζ) CB1-800 & CL2-200/6x16 VTN Ισχύει για όλα τα μοντέλα ηλιακής θερμικής ενέργειας Για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, ισχύει εγγύηση 25 χρόνων Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% 11

12 Αττική Αγία Παρασκευή: HYDREN, Μεσογείων 360, Α. Πατήσια: ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ excl, Ενδυμίωνος 10, Αιγάλεω: ΜΑΡΘΑΣ, Ανδριανουπόλεως 38, Αίγινα: ΡΕΤΣΙΝΑΣ, Λ. Φανερωμένης, Αργυρούπολη: ΑΛΙΦΕΡΗΣ excl, Κύπρου 182, Γέρακας: AVELION excl, Μιαούλη 44, Γαλάτσι: ΔΑΒΙΛΛΑΣ, Λ. Γαλατσίου 97-99, Γλυφάδα: ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ, Κων/πόλεως 20Α, Ελευσίνα: ΒΑΣΣΗΣ, Βενιζέλου 114, Ελληνικό: ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗΣ, Ιπποκράτους 35, Ζωγράφου: ΚΑΡΤΣΑΚΑΛΗΣ, Γκανόγιαννη 57-61, Ηλιούπολη: DESIGN CLIMA, Μ. Αντύπα 12, Θρακομακεδόνες: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Λ. Καραμανλή 79, Καλλιθέα: ΣΤΟΛΑΚΗΣ, Ιατρίδου 80, Καπανδρίτι: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΤΣΑΔΑΡΗ, Λ. Αθηνών 118, Κ. Πατήσια: ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ, Λιοσίων 201, Λυκόβρυση: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ, Αμαρουσίου 1, Μοσχάτο: ΦΑΚΛΑΡΗΣ- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κανάρη 60-62, Μαρκόπουλο: ΚΑΛΟΥΤΑΣ, Κ. Παπαδημητρίου 31, , Νέα Μάκρη: ΥΦΑΝΤΗΣ, Αγ. Κωνσταντίνου 45, Ν. Ιωνία: ΛΙΑΓΚΑΣ, Ιφιγενείας 31, Ν. Ψυχικό: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Μωραΐτη 66, Νίκαια: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, Π. Ράλλη 486, Π. Φάληρο: ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Λ. Αμφιθέας 52, Παγκράτι: ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ, Βασ. Γεωργίου 42, Πέραμα: ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ, Μακεδονίας 15-17, Πειραιάς: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ excl, Γρ. Λαμπράκη 45-47, , Περιστέρι: ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ excl, Βασ. Αλεξάνδρου 62, Πικέρμι: ΔΙΑΒΑΤΗΣ, Λ. Μαραθώνος 36, Χολαργός: ENVIRO CLIMA, Λ. Μεσογείων 134, Υπόλοιπη Ελλάδα Αγ. Νικόλαος-Κρήτης: ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ excl, Κ. Παλαιολόγου 27, Αγρίνιο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ- ΧΟΛΗΣ, 4ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Μεσολογγίου, Αιδηψός- Ευβοίας: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Εθν. Αντιστάσεως 15, Αλεξανδρούπολη: ΠΑΡΑΣΧΟΣ, 28ης Οκτωβρίου 4, Αργοστόλι-Κεφαλονιάς: ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, Π. Βασιλάτου 3, ρτα: ΑΘΑΜΑΣ-ΧΑΡΙΤΟΣ, Περ. Οδός, Αίγιο-Αχαΐας: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κορίνθου 20, Αμαλιάδα-Ηλείας: ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ, 2ο χλμ Αμαλιάδας, ργος- Αργολίδος: TECLIMA, 6ο χλμ Άργους-Ναυπλίου, Βόλος: ERGOFOS, Δημ. Γεωργιάδου 138β, Γρεβενά: ΣΑΡΑΦΑ, Κ. Ταλιαδούρη 80, Δράμα: CELCIUS Παγγαίων 48, Ζάκυνθος: ΞΕΝΑΚΗΣ, Μουζάκι, Ηράκλειο-Κρήτης: ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, Ευ. Φραγκάκη 6, Θεσσαλονίκη: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Λεύκης 18-20, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη: CELCIUS, Κ. Καραμανλή 6, Θεσσαλονίκη: ΚΟΥΙΤΖΟΓΛΟΥ Γ. Παπανικολάου 114, Ρετζίκι, Θήβα: ΓΚΙΟΚΑΣ, Αυλίδος 35 Αγ. Θεόδωροι, Ιεράπετρα-Κρήτης: ΧΟΥΛΙΕΡΗΣ, Ε. Γιαννάκου 39, Ιωάννινα: ΤΖΙΑΚΟΣ, 7ο χλμ Ιωαν.- Αθηνών, Καβάλα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ, 7ης Μεραρχίας 46, Καρδίτσα: ΡΑΪΚΟΣ, Κουμουνδούρου 31, Κάρυστος-Ευβοίας: ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Καστοριά: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Άργος Ορεστικό, Κέρκυρα: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, Αν. Κατσιμίδη 5, 3 Γεφύρια, Κόρινθος: ΨΥΧΟΓΙΟΣ, Πατρών 64, Κομοτηνή: ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Ηροδότου 17, Κορώνη-Μεσσηνίας: ΓΑΪΤΑΝΗΣ excl, Κρανίδι-Αργολίδος: ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ, Κύμη-Ευβοίας: ΔΗΜΟΥ, Κυπαρισσία-Μεσσηνίας: ΒΕΒΕΣ, Πονηροπούλου 31, Κως: IGLOO THERM, 3ο χλμ. Επαρχ. οδού, Λευκάδα: ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ, Καραβέλλα, Λήμνος: ΜΑΚΡΗΣ, Μούδρος, Λιβαδειά: ΤΟΛΙΑΣ, Σκουρτών, , Μεσολόγγι: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ, Μπελογιάννη 42, Μυτιλήνη: ΚΑΚΚΑΡΟΣ excl, Παγανή, Νάξος: ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ, Χώρα, , Ναύπακτος: ΛΑΓΑΡΟΣ, Τζαβέλλα 78, Νεάπολη-Λακωνίας: ΚΡΑΤΟΥΝΗΣ, , Ορεστιάδα: ΜΑΤΟΥΣΙΔΗΣ, Κων/πόλεως 217, Παπαδιάνικα-Λακωνίας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Παξοί: ΠΕΤΡΟΥ excl, Λάκκα, Πάρος: ΦΡΑNΤΖΗΣ, Μάρππησα, , Πάτρα: ΚΡΙΚΗΣ, Μαίζωνος 142, , Πτολεμαΐδα: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Α.Νικολαϊδη & Κωνστ/λεως 14, Πύργος-Ηλείας: ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ, Αλφειού 50, Ρέθυμνο-Κρήτης: ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ, Γ. Παπανδρέου 10, Ρίο-Αχαΐας: ΨΗΝΑΣ, Αθηνών 26, Ρόδος: WATER SOLUTIONS excl, 6ο χλμ. Ρόδου-Λίνδου, Σάμος: ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ, Καρλόβασι, Σάμος: ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΣ excl, Άνω Βαθύ, Σαντορίνη: ΑΡΒΑΛΗΣ, Πύργος, Σέρρες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Μεραρχίας 68, Σπάρτη: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Λυκούργου 29, Σύβοτα-Ηγουμενίτσας: ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ, Τήνος: ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Αγ. Γεώργιος Βρύσης, Τρίκαλα: ΤΣΟΓΙΑΣ-ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ, Βασ. Τσιτάνη 45, Φιλιατρά-Μεσσηνίας: ΝΤΟΥΝΟΣ, Ι. Σπέντζα & Αναπαύσεως, Φιλιππιάδα-Πρεβέζης: ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Αρχ. Σπυρίδωνος & Ζάππα, Χαλκίδα: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ excl, Στυρών & Βαλσαμά 1, Χίος: ΑΝΔΡΩΝΗ, Τρεις Μύλοι, Βροντάδος, Χρυσούπολη-Καβάλας: ΜΑΥΡΟΣΚΟΛΙΔΟΥ, Ελ. Βενιζέλου 52, excl: Exclusive Calpak Dealer Ολοκληρωμένα Ηλιακά Συστήματα Calpak.

Απολογισμός Χρήσης 2011

Απολογισμός Χρήσης 2011 Απολογισμός Χρήσης 2011 2 åòéåøþíåîá ðïìïçéóíïà ªèíáîôéëÀ ÃéëïîïíéëÀ ªôïéøåÝá 6 KìÀäï éáîéëü Ãéëéáëïà êïðìéóíïà (¹º ) 8 ºìÀäï éáîéëü õìèôéëñî éäñî (Intersport) 12 ºìÀäï éáîéëü éäñî ÁåáîéëÜ»Þäá (New Look)

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύοντας στο περιβάλλον

Επενδύοντας στο περιβάλλον Επενδύοντας στο περιβάλλον Φωτοβολταϊκά για το σπίτι Η Calpak τώρα και στα Φωτοβολταϊκά Η Calpak σε συνεργασία µε µία από τις σοβαρότερες βιοµηχανίες παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων στην Ευρώπη σας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού - Net Metering WIND WATER SOLAR BIOMASS Τι είναι το Net Metering. Το net metering, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο από 13.500 κάντε τη στέγη σας πράσινη με το νέο «Φ/Β STARTER KIT» από τη NEON ENERGY...

Μόνο από 13.500 κάντε τη στέγη σας πράσινη με το νέο «Φ/Β STARTER KIT» από τη NEON ENERGY... Μόνο από 13.500 κάντε τη στέγη σας πράσινη με το νέο «Φ/Β STARTER KIT» από τη NEON ENERGY... και τη χρηματοδότηση της EUROBANK. Μάθετε περισσότερα σε επιλεγμένα καταστήματα PRAKTIKER. Μόνο από 13.500 το

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων

Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί να αναβαθμίσω την ιδιοκτησία μου; Ο ρόλος του κτιριακού τομέα στην κατανάλωση ενέργειας 4 Οι δεσμεύσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» 1) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» (εφεξής «ΟΤΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ CLIMACOOL ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 12. CLIMACOOL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.............................................56 Α. ClimaCool Coat...........................................................................56

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η FLUIDRA HELLAS συνεχίζει με επιτυχία τη δυναμική της εμφάνιση στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Στην εποχή μας η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, που εάν την παρομοιάσουμε με το νερό δεν θα θέλαμε να χάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα υπηρεσία. Aπεριόριστη επικοινωνία περισσότερη οικονομία! Και τις γιορτές για broadband εδώ... μόνο 24,90 το μήνα για 6 μήνες!

Νέα υπηρεσία. Aπεριόριστη επικοινωνία περισσότερη οικονομία! Και τις γιορτές για broadband εδώ... μόνο 24,90 το μήνα για 6 μήνες! Και τις γιορτές για broadband εδώ... Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Νέα υπηρεσία μόνο 24,90 το μήνα! Aπεριόριστη επικοινωνία περισσότερη οικονομία! & μπείτε στο μοναδικό κόσμο της Nova, χωρίς κανένα επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. 1] Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Σε έναν από τους πλέον νευραλγικούς. Παγκόσμια δύναμη και στην «πράσινη» ενέργεια η Ελλάδα. Το 2011 στη

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Σε έναν από τους πλέον νευραλγικούς. Παγκόσμια δύναμη και στην «πράσινη» ενέργεια η Ελλάδα. Το 2011 στη ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 KYΡIAKH 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Παγκόσμια δύναμη και στην «πράσινη» ενέργεια η Ελλάδα Σε έναν από τους πλέον νευραλγικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας εξελίσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟτύπος. Φθηνές λύσεις. χωρίς αιθαλοµίχλη ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟτύπος. Φθηνές λύσεις. χωρίς αιθαλοµίχλη ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΟΙΚΟτύπος ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φθηνές λύσεις ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ χωρίς αιθαλοµίχλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Ποιες παρεµβάσεις ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Opel Service. www.opel.gr

Opel Service. www.opel.gr www.opel.gr Opel Service 2 ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 22 ΣΗΜΕΙΩΝ Η σωστή προετοιμασία του Οpel σας είναι το Α και το Ω για καλοκαιρινές μετακινήσεις χωρίς προβλήματα! Γι αυτό, λίγο πριν βάλετε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Καταστήματα Forthnet Οκτώβριος Νοέµβριος 2012

Καταστήματα Forthnet Οκτώβριος Νοέµβριος 2012 Καταστήματα Forthnet Οκτώβριος Νοέµβριος 2012 αυτο ΠΡΕΠΕΙ Να το ΓΝΩΡΙΖΕτΕ... Αποκτήστε τα tablet Bitmore και Lenovo σε ασυναγώνιστη τιμή! ΠΡΟσΦΟΡΕσ ΠΟΥ σασ ΓΕμΙΖΟΥΝ ΧαμΟΓΕΛα! Οι μοναδικές broadband υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015 1] Αντικείµενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυµη εταιρεία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε», που εδρεύει Χειμάρας 8Α, Μαρούσι 15125 σε συνεργασία με την Visa Europe Services Inc. ανώνυμη εταιρία που εδρεύει 1 Sheldon

Διαβάστε περισσότερα

έξυπνη χρήση της ενέργειας

έξυπνη χρήση της ενέργειας 2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ DAIKIN ΕΛΛΑΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Daikin Ελλάς Αγ. Κωνσταντίνου 50, Μαρούσι Tηλ. 210-8761300 www.daikin.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον»...01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Φ/Β εγκαταστάσεις επί στέγης από τη Schüco. Παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας - Ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος

Φ/Β εγκαταστάσεις επί στέγης από τη Schüco. Παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας - Ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος Φ/Β εγκαταστάσεις επί στέγης από τη Schüco Παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας - Ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος 2 Schüco Φωτοβολταϊκά στη στέγη Το ελληνικό κράτος υποστηρίζει τις Φ/Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ X + 7 PRESS POST PRESS POST Tαχ. Γραφείο KEMΠΑ Αριθμός άδειας 3275 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch

Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch Καλωσορίσατε στη Bosch. Για πάνω από εκατό χρόνια το όνοµα της Bosch αντιπροσωπεύει την κορυφαία τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce.

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την εγκατάσταση και χρηµατοδότηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Α. Φωτοβολταϊκό Σύστηµα 1. Τι είναι το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; Φωτοβολταϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CLIMACOMFORT ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 14. CLIMACOMFORT ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ..................................68 Α. ClimaComfort Sealer.................................................................68

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα