Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Kότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : , ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι.Κατρακάζης Τηλέφωνο : FAX : E mail : Ιστοσελ. : Θέμα: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της διαμόρφωσης Computer Room συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνουμε ότι με την αριθ. 9365/ Απόφασή μας.(αδα: 6ΕΜΚΙΜΞ-8ΥΑ ) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της διαμόρφωσης Computer Room στον 2 ο όροφο του επί της οδού Κότσικα 1 Α κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. Προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία μας (Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 1 ος όροφος Γραφείο 101) μέχρι την 22 η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα πμ. που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προσφορές θα αναφέρονται στο σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την διαμόρφωση Computer Room στον 2 ο όροφο του επί της οδού Κότσικα 1 Α κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα Συνεταιρισμοί 1

2 Κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών ΑΡΘΡΟ 3- ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τρείς (3) μήνες, από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως και την Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1. Οι προσφορές αποστέλλονται στην Διεύθυνση Διοικητικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Κότσικα 1 Α & Πατησίων-όροφος1 ος, γραφείο 101), με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού Η προσφορά υποβάλλεται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι γραμμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα 4.4 Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά & Υπεύθυνες Δηλώσεις, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 5 της παρούσης Προκήρυξης και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ». Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4. Οι προσφορές θα απαρτίζονται από τους ακόλουθους υποφακέλους: A. Τον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σφραγισμένο, που θα περιλαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) B. Τον φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισμένο, και ο οποίος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισμού σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) Γ. Τον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισμένο, και ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού σε δύο (2) αντίτυπα. (πρωτότυπο και αντίγραφο) Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του περιεχομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης. 4.5 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 2

3 4.6 Αντιπροσφορές ή Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4.7 Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνο σε ένα σχήμα, αλλιώς απορρίπτονται οι προσφορές όλων των σχημάτων στα οποία συμμετέχει. ΑΡΘΡΟ 5- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Άρθρο 6 & 12 Π.Δ.118/2007) 5.1 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 5.2 Στον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης εκπροσώπησης για Νομικά Πρόσωπα κατά περίπτωση (όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ) και επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα. Τις κατ άρθρο 6 παρ.1 περ.β υπεύθυνες δηλώσεις, ήτοι: Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. Α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση αφορά στους κατωτέρω, οι οποίοι και την υπογράφουν: α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε, β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, δ)σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του, ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. Α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. Α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή προκειμένου για αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους. Στη δήλωση επίσης να ορίζεται ρητά η επωνυμία και ο τόπος του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο δραστηριοτήτων των νομικών προσώπων ή το ειδικό επάγγελμα φυσικών προσώπων ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. Α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. Β της παρ. 2 του παρόντος, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. Γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου κατάσταση. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα, αυτός οφείλει εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 και συγκεκριμένα: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου, β) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, γ) πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, που θα πιστοποιεί την εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελμα που ασκεί, δ) δικαιολογητικά σύστασης εταιρείας, ε) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3

4 Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων διαθέτει εμπειρία σε ανάλογης φύσης έργα. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι o προσφέρων διαθέτει εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων έχει επισκεφθεί το κτήριο και έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των τοπικών συνθηκών τόσο από Τεχνικής πλευράς ( δυνατότητα κατασκευής προσβάσεις κ.λ.π) όσο και από λειτουργικής. 5.3 Στον φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει: τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα. 5.4 Στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχεται το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται οι τιμές σε ευρώ ( ) ολογράφως και αριθμητικώς, για όλες τις εργασίες ξεχωριστά ανά είδος εργασίας δηλαδή: α) Ηλεκτρικές και Δικτυακές εγκαταστάσεις, β) Κλιματισμός χώρου γ) Διαμόρφωση και Ασφάλεια χώρου δ) Πυρανίχνευση-Πυρασφάλεια Κατάσβεση χώρου αλλά και συνολικά για όλες τις εργασίες, περιλαμβάνοντας το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, νόμιμες κρατήσεις κ.α., όπως καθορίζονται στη διακήρυξη ), εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Αν δεν αναφέρεται ο Φ.Π.Α. χωριστά στην προσφορά, θα θεωρείται ότι αυτός περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή. Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε Ευρώ ( ). Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε Ευρώ ( ) που καθορίζουν σχέση Ευρώ ( ) προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνονται τιμές τόσο ξεχωριστά για κάθε είδους εργασία, όσο και για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τιμές ανά είδος εργασίας και για το σύνολο εργασιών (σύνολο προσφοράς), όπως περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα. Παράλειψη αναφοράς συνολικής τιμής, αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσμευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει την «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ». Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από 4

5 τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο, τότε ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγύηση Συμμετοχής του μειοδότη. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.2 καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγύηση Συμμετοχής του μειοδότη. ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007) 6.1 Το κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου θα είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής 6.2 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 6.3 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 6.4 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 6.5 Αυτονόητα, δεν θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 6.6 Αν κάποια προσφορά η οποία έχει κατατεθεί στο διαγωνισμό, κατά την αξιολόγηση βρεθεί ασυνήθιστα χαμηλή, σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή την εξετάζει σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 και τον Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3707/2008 πριν την απορρίψει. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΙΜΕΣ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 7.1 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ ( ) και η δε συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 7.2 Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τους υποβάλλοντες την προσφορά στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποβάλλοντες την προσφορά υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 7.3 Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: Τιμές με κρατήσεις υπέρ τρίτων και με κάθε άλλη επιβάρυνση χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται η ανάθεση. 7.4 Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 7.5 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής δεν γίνεται αποδεκτή. 7.6 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αξία της ανάθεσης: Θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» και ΚΑΕ 1712 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού» όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις σύμφωνα με τoν αύξοντα αριθμό εγγραφής 629 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών της υπηρεσίας (ΑΔΑ: 7Ι6ΝΙΜΞ-ΩΨ0), και υπόκειται στις νόμιμες για το Δημόσιο και τρίτους κρατήσεις σε ποσοστό 3,072%. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται για μεν τις εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα φόρος 8,00% επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 5

6 του Ν. 2198/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για δε τις αλλοδαπές ότι ισχύει στην χώρα που έχουν την έδρα τους, και σε κράτηση 0,10% επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. της σύμβασης υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με τη παράγραφο 2 εδάφιο β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΣΥΜΒΑΣΗ 8.1 Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της προθεσμίας ισχύος των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κατακυρώθηκε σ αυτόν και τον καλεί για την προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης και των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης. 8.2 Η Σύμβαση δεν υπογράφεται πριν κατατεθεί η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης με την μορφή που ορίζεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, Διεύθυνση Διοικητικού. 8.3 Η Σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για αμφότερους τους συμβαλλόμενους με την υπογραφή της από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 8.4 Αν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης δεν προσκομίσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο με ολική ή μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 8.5 Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή μπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται, υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας με Φ.Π.Α., ήτοι 1.906,50. Η Εγγυητική πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 9.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής Συμβατικής Αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 10 - ΧΡΟΝΟΣ / ΤΟΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10.1 Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι το κτίριο της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70, Αθήνα). ΑΡΘΡΟ 11 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 11.1 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή που θα ορισθεί με την απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007 και στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΛΗΡΩΜΗ 12.1 Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει με την καταβολή του 100% του Συμβατικού Τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του έργου 12.2 Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α / ) 6

7 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ α.α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ακαδημίας 7, , ΑΘΗΝΑ 2. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Ελευθερίου Βενιζέλου 44 & Χαριλάου Τρικούπη (2 ος όροφος), , ΑΘΗΝΑ 3. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς Αγίου Κωνσταντίνου 3, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, , ΑΘΗΝΑ 5 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε) Νίκης Αθήνα 6. Tμήμα Πληροφορικής Η/Υ & Τηλ/νιών (Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.) 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Περιγραφή Έργου και Ζητουμένων Υπηρεσιών Τεχνική Περιγραφή Το έργο αφορά στην διαμόρφωση χώρου computer room στην αίθουσα 210 ( 25τμ ) του 2 ου ορόφου του Κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 ). Η εκτέλεση των εργασιών για τη διαμόρφωση του Computer Room θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η διαμόρφωση απαιτεί τις παρακάτω εργασίες που αφορούν : 1. Ηλεκτρικές και Δικτυακές εγκαταστάσεις Προμήθεια και εγκατάσταση νέας καλωδίωσης ρεύματος από γενικό πίνακα ΔΕΗ και UPS έως το υπό διαμόρφωση computer room. Μεταφορά από τον κεντρικό πίνακα του υπογείου δύο (2) νέων ανεξάρτητων παροχών ρεύματος ισχύος 63 Α έκαστη για την τροφοδοσία των δύο νέων UPS που θα είναι τοποθετημένα εντός του κατανεμητή. Δημιουργία νέου υποπίνακα στον υπό διαμόρφωση χώρο του computer room. Προμήθεια και μεταφορά γραμμών από τον υπάρχοντα πίνακα για τον λοιπό εξοπλισμό που ήδη λειτουργεί εντός του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον 2 ο όροφο. Προμήθεια και εγκατάσταση νέας καλωδίωσης για κλιματιστικά close control οι εξωτερικές μονάδες των οποίων θα βρίσκονται στην ταράτσα του κτιρίου. Προμήθεια και εγκατάσταση νέας καλωδίωσης (για δίκτυο) και σύνδεση με τη δικτυακή / τηλεφωνική υποδομή κτηρίου (νέες γραμμές καλωδίωσης από το ισόγειο) και σύνδεση σε Rack που υπάρχει στο υπάρχον computer room. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και να έχουν έγκριση σύμφωνα με VDE ή από άλλο διεθνώς ή Ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο οργανισμό. 'Όλα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε εσχάρες καλωδίων ή σωληνώσεις µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστηµένα, έτοιµα για λειτουργία. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 πλέον Φ.Π.Α ( Κ.Α.Ε 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» ) 2. Κλιματισμός χώρου Στο χώρο θα πρέπει να εγκατασταθούν μηχανήματα κλιματισμού-αερισμού ώστε να παρέχουν ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία σε συνεχή 24ωρη βάση. Συγκεκριμένα : Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση για ένα έτος 2 κλιματιστικών τύπου close control ψυκτικής ισχύος τουλάχιστον 11,5 kw για συνθήκη περιβάλλοντος 35 0 C, χώρου 24 0 CDB/45%RH, οι προδιαγραφές των οποίων θα πρέπει να έχουν ως εξής: Κάθε κλιματιστική μονάδα close control θα αποτελείται από δύο τμήματα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο, θα βρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο (2 ος όροφος που βλέπει σε ακάλυπτο ) και το άλλο, που θα φέρει τον αερόψυκτο συμπυκνωτή, θα εγκατασταθεί εκτός του κλιματιζόμενου χώρου στην ταράτσα( δώμα πάνω από 5 ο όροφο) 8

9 Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις ηλεκτρικές γραμμές μέσω του shaft που βρίσκεται πλησίον του χώρου. 1. Εσωτερικό Τμήμα των κλιματιστικών. Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου, η εσωτερική μονάδα πρέπει να έχει διαστάσεις τέτοιες ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά εντός του χώρου και της εγκατάστασής της (πχ δεν θα πρέπει να έχει ύψος μεγαλύτερο 2000mm). Για τα επί μέρους τμήματα τα οποία απαρτίζουν την μονάδα εσωτερικού χώρου θα ισχύουν γενικά τα εξής: 1.1.Τμήμα θερμικής επεξεργασίας αέρα Η διάμετρος των σωλήνων του στοιχείου, ο αριθμός σειρών και η πυκνότητα των πτερυγίων θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε ψύξη του χώρου (ολική και αισθητή). Kάτω από το στοιχείο θα υπάρχει σύστημα συγκέντρωσης και απορροής των συμπυκνωμάτων. Το σύστημα αυτό θα φέρει εσωτερικά ισχυρή αντιδιαβρωτική κάλυψη και εξωτερικά θερμική μόνωση προς αποφυγή εφιδρώσεως. Το σύστημα αποχέτευσης θα φέρει στόμιο συνδέσεως προς το δίκτυο αποχέτευσης. Η κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης θα είναι τέτοια ώστε να γίνεται επιτυχής και σίγουρη αποχέτευση των συμπυκνωμάτων ώστε να μην παρασύρονται σταγονίδια ή νερά συμπυκνώσεως από τα ρεύματα αέρα που επικρατούν στην περιοχή του συστήματος αποχέτευσης. 1.2 Τμήμα λήψεως και καθαρισμού του αέρα Το φίλτρο θα είναι εύκολα αφαιρετό για τον καθαρισμό και την αντικατάστασή του. 1.3 Υγραντήρας Για την ύγρανση του χώρου, η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με υγραντήρα ατμού. Το σύστημα θα παρέχει καθαρό ατμό και θα έχει δυνατότητα ευχερούς αφαίρεσης του δοχείου με τα ηλεκτρόδια για την συντήρησή τους. Η μονάδα εκτός του υγραντήρα για την ύγρανση θα έχει δυνατότητα αφύγρανσης έτσι ώστε να μπορεί να κρατείται σταθερή η ζητούμενη σχετική υγρασία 45%. 2. Εξοπλισμός και Λειτουργία των Κλιματιστικών Μονάδων Η κάθε κλιματιστική μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης συναγερμών, με μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα ρυθμίζει τις λειτουργίες της μονάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου και θα εξασφαλίζει έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία της. Θα υπάρχει οθόνη για τις ενδείξεις λειτουργίας και συναγερμών. Σε περίπτωση ελλείψεως ηλεκτρικής τάσεως η μονάδα θα ξαναλειτουργεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται τοπική επανέναρξη. Στην εγκατάσταση των μονάδων περιλαμβάνονται : - Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας. - Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας. - Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, και η μόνωσή τους. - Η προμήθεια και εγκατάσταση των σωληνώσεων των μονάδων - Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. - Η πλήρωση του συγκροτήματος με πλήρη φόρτο ψυκτικού μέσου και ειδικού λιπαντικού ελαίου (χαμηλών θερμοκρασιών). - Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. - Όλα τα υλικά,εξαρτήματα, μηχανήματα θα φέρουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και σημάνσεις σύμφωνα με την νομοθεσία. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α (Κ.Α.Ε 1712 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού»). 3. Διαμόρφωση και Ασφάλεια χώρου 9

10 Τοποθέτηση γυψοσανίδας και δημιουργία νέας θύρας σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο κάτοψης του χώρου ( σχέδιο στο τέλος των τεχνικών προδιαγραφών) Φίμωση των springler νερού και ενημέρωση του πίνακα πυρόσβεσης του κτιρίου Φίμωση των σωληνώσεων του εξαερισμού του κτιρίου. Διακοπή της λειτουργίας του υπάρχοντος κλιματιστικού συστήματος στον συγκεκριμένο προς διαμόρφωση χώρο ( server room ) Κλείσιμο παραθύρων με γυψοσανίδες πυράντοχες - υδροαπωθητικές. Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης πυράντοχης (Τ30- Τ90) θύρα με διπλή κλειδαριά ασφαλείας. Βαφή τοίχων και γυψοσανίδων με υδροαπωθητικά χρώματα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες εκείνες που θα του ζητηθούν βάσει σχεδίου κάτοψης του χώρου(τοποθέτηση γυψοσανίδων, μερεμέτια κλπ) ώστε να παραδώσει τον υπό διαμόρφωση χώρο αλλά και οποιοδήποτε άλλο χώρο που έχουν γίνει εργασίες, σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 πλέον Φ.Π.Α (Κ.Α.Ε 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» ). 4. Πυρανίχνευση-Πυρασφάλεια Κατάσβεση χώρου Εγκατάσταση συστήματος κατάσβεσης Το σύστημα κατάσβεσης περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση: Πίνακας 3 ζωνών ανίχνευσης & 1 εντολής κατάκλισης με ενσωματωμένο κομβίο ενεργοποίησης και κλειδί απενεργοποίησης. Ανιχνευτή συμβατικό θερμοδιαφορικό Ανιχνευτή συμβατικό καπνού οπτικό Κομβίο συναγερμού συμβατικό Το Κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης εγκατάστασης κατάσβεσης πυρκαγιάς να περιλαμβάνεται στον πίνακα. Κλειδοδιακόπτη ακύρωσης κατάσβεσης Κουδούνι προσυναγερμού Φωτεινή ένδειξη STOP Φαροσειρήνα συναγερμού συμβατική Ενεργοποίηση του συστήματος. Πυροσβεστήρας CO2 6KG Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν πιστοποιητικά έγκρισης καταλληλότητας από οργανισμούς (πιστοποιημένους στην Ελλάδα, ΕΛΟΤ), αναγνωρισμένους για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών (π.χ. B.S.I., VDS, UL, NFPA, κλπ). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 πλέον Φ.Π.Α ( Κ.Α.Ε 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» ). 10

11 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους ακόλουθους Κ.Α.Ε : Κ.Α.Ε 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» και Κ.Α.Ε 1712 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού» Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες ως εξής: Καθημερινά από τις 9:00-17:00 κ.ελένη Ταβανίδου, και 11

12 12

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα