στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»"

Transcript

1 Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» με ακρωνύμιο «TRIGGER» στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας & Ανθρωπίνων Πόρων (ΙΑΤΑΠ) Προϋπολογισμός: ,07 (χωρίς ΦΠΑ), πλέον ΦΠΑ 23% αξίας ,93, σύνολο ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Διάρκεια έργου: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 14/8/2015 Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού: 18/3/2014 και ώρα 12.00μμ

2 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 4 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 4 Α1.1 Συνοπτική παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής... 4 Α1.2 Όργανα και Επιτροπές... 5 Α2. Περιγραφή του Έργου... 6 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου... 6 Α2.2 Πακέτα Εργασίας και Δράσεις του Έργου... 7 Α2.3 Χρονοδιάγραμμα Έργου Α2.4 Παραδοτέα Έργου ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β1. Γενικές Πληροφορίες Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Β1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες Β2.4.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί Β2.4.5 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Β2.6.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) Β2.6.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Σελίδα 2 από 63

3 Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Β3.3 Ισχύς Προσφορών Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού αποσφράγιση Προσφορών Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Β4.2 Απόρριψη Προσφορών Β4.3 Προσφυγές Β4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση Διαγωνισμού Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις Β5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Β5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Β5.4 Τροποποίηση Σύμβασης επέκταση αντικειμένου Β5.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου Β5.6 Υπεργολαβίες Β5.7 Εμπιστευτικότητα Β5.8 Πνευματικά δικαιώματα Β5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Β5.10 Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υποδείγματα Εγγυήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Σελίδα 3 από 63

4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Συνοπτική παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Ι.Α.Τ.Α.Π. (Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας & Ανθρωπίνων Πόρων), ιδρύθηκε το 1995 με έδρα τη Δράμα. Ο χαρακτηρισμός του ΙΑΤΑΠ ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού σημαίνει ότι αυτό λειτουργεί με τις αρχές εξυπηρέτησης του κοινωφελούς σκοπού για τον οποίο έχει ιδρυθεί, ο οποίος αποτυπώνεται σε 3 επιμέρους επιδιωκόμενες ωφέλειες: Α. Ανάπτυξη της οικονομίας προοδευτικά και σταθερά με την ορθή καθοδήγηση και προστασία των αρμόδιων φορέων. Β. Προώθηση της τεχνολογίας και των νέων μέσων στην αγορά εργασίας Γ. Διαχείριση Ανθρωπίνων πόρων και απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού σε υπάρχουσες και νέες θέσεις εργασίας. Η ωφέλεια από τη δραστηριότητά του δεν αφορά αποκλειστικά τα μέλη, αλλά μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες, όπως μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, άτομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες καθώς και άτομα που κατοικούν σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές. Στο παρελθόν, είχε πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), και προσέφερε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. To Ι.Α.Τ.Α.Π. από την ίδρυσή του έως και σήμερα σχεδίασε, διοργάνωσε και υλοποίησε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων και δράσεων, με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα, ως φορέας, πολύτιμη και πολύχρονη εμπειρία. Είναι,άλλωστε, χαρακτηριστικό επίτευγμα της πορείας του το γεγονός ότι, κατά το χρονικό διάστημα , υλοποιήθηκαν περισσότερα από 30 προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στις θεματικές ενότητες της Πληροφορικής, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Οικονομικής και Λογιστικής διαχείρισης επιχειρήσεων, Σύνταξης τεχνικών και οικονομικών μελετών, Χρηματοδότησης και χρηματοπιστωτικών εργαλείων για ΜΜΕ, Τεχνικών επεξεργασιών και συντήρησης ξύλου, μαρμάρου, γεωργικών μηχανημάτων, Δημοσιογραφίας, Διαχείρισης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κ.ά. Το Ι.Α.Τ.Α.Π., από το 1995 έως και σήμερα, πραγματοποιεί δράσεις κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης, δράσεις εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και παράλληλης άρσης κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης της πληροφόρησης, με στόχο: Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με χαρακτήρα κοινωνικό, πολιτιστικό, επιμορφωτικό, περιβαντολλογικό Την προώθηση της τοπικής,κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης Την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την ισότιμη εκπαίδευση και πρόσβαση στην εργασία Την υποστήριξη των ανέργων και γενικότερα των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων Συγκεκριμένα τα πεδία δραστηριότητας του ΙΑΤΑΠ είναι τα εξής: 1. Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού Σελίδα 4 από 63

5 επιπέδου των κατοίκων τους και τη μείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλους τους τομείς. 2. Η συμβολή στην προώθηση της έρευνας και της γνώσης σε θέματα πολιτισμού, παιδείας, τουρισμού, αθλητισμού, τέχνης, επιχειρηματικότητας, ψυχικής υγείας και περιβάλλοντος. 3. Οι παρουσιάσεις, τα σεμινάρια, οι διαλέξεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις επί θεμάτων που αφορούν στους νέους, γυναίκες, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και μειονότητες. 4. Η προαγωγή, προβολή και διάδοση θεμάτων που άπτονται των παραπάνω πεδίων μέσω παντός είδους εκδηλώσεις και με τη χρήση όλων των μεθόδων (διαδίκτυο, δημοσιεύσεις, εκθέσεις, κλπ.) 5. Η δημιουργία ιστοσελίδων και η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών, καταλόγων και προγραμμάτων. 6. Η σχεδίαση, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων που προβάλλουν την εντοπιότητα, τα πολιτιστικά στοιχεία της κάθε περιοχής και την ανάπτυξη ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη. 7. Η συμβολή στην προώθηση των δραστηριοτήτων οποιουδήποτε Φορέα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα που έχει αρμοδιότητες σχετικές με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και κάθε πολιτιστική εκδήλωση, μέσα από ειδικά προγράμματα, έρευνες, μελέτες, σεμινάρια, δημιουργικές πρωτοβουλίες, διαλέξεις, συναντήσεις κάθε είδους εκδηλώσεις, διεθνείς πρωτοβουλίες, διοργανώσεις και προγράμματα, τοπικού, εθνικού ή και διεθνούς επιπέδου. 8. Η στήριξη και υλοποίηση προγραμμάτων κάθε Φορέα, Κρατικού και Ιδιωτικού, ο οποίος μπορεί να αναθέσει στην εταιρία συγκεκριμένα έργα. 9. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εντός και εκτός Ελλάδος, με αντικείμενο τον πολιτισμό, την υγεία, την πρόνοια, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τον αθλητισμό, τον άνθρωπο, την τέχνη, το περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα. 10. Την υλοποίηση μελετών, εντός και εκτός Ελλάδος, στους ως άνω τομείς. Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού του φορέα είναι: α) Η συνεργασία με όλα τα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και τους Οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Ινστιτούτα, Οργανισμούς, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, Ιδρύματα, κλπ.). β) Η υποστήριξη του έργου των παραπάνω αναφερομένων οργανισμών και υπηρεσιών μέσα από έκδοση, διακίνηση και προώθηση έντυπου υλικού. Α1.2 Όργανα και Επιτροπές Στο πλαίσιο του έργου, ορίζονται οι παρακάτω επιτροπές: A Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων (ΕΑΑ) Ομάδα προσώπων, αποτελούμενη από τρία άτομα, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών. Σελίδα 5 από 63

6 Α Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου (ΕΠΦΑ) Ομάδα προσώπων, αποτελούμενη από τρία άτομα, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξουσιοδοτείται για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, καθώς και την παραλαβή και αξιολόγηση των παραδοτέων της Σύμβασης με τον Ανάδοχο. Α Επιτροπή Ενστάσεων (ΕΕ) Ομάδα προσώπων, αποτελούμενη από τρία άτομα, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξουσιοδοτείται για την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. Α2. Περιγραφή του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» με ακρωνύμιο «TRIGGER», υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ανταγωνιστικότητα και ανθρώπινοι πόροι», Στόχος 3.2 «Στήριξη της επιχειρηματικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της Οικονομίας» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ΥΜΑΘ (Επικεφαλής Εταίρος) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος - ΣΕΠΒΕ Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - ΣΕΒΕ Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων - ΙΑΤΑΠ Bulgarian Industrial Association - BIA Bulgarian Management Association - BMA Ministry of Economy and Energy - Bulgaria - MoEE Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης - ΚΕΠΑ Το έργο αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 200 νέων επιστημόνων της περιοχής. Το έργο στοχεύει πρωτίστως στην αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής των δύο χωρών στην αγορά εργασίας, μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Το έργο περιλαμβάνει ένα ολιστικό πακέτο δράσεων που αξιοποιούν το πολύτιμο έμψυχο επιστημονικό κεφάλαιο των δύο χωρών στην αγορά εργασίας με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή εξειδικευμένου προσωπικού, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δύο οικονομιών, της αειφόρου και βιώσιμης εξέλιξης των δύο περιοχών παρέμβασης, και την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής. Δημιουργούνται λοιπόν μόνιμες βιώσιμες δομές δικτύωσης και ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας με την αξιοποίηση του τοπικού επιστημονικού δυναμικού, το οποίο θα προσαρμοστεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι: Σελίδα 6 από 63

7 Η ένταξη στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 200 νέων επιστημόνων (100 στην Ελλάδα και 100 στη Βουλγαρία) Η δημιουργία μιας μόνιμης δομής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας βιώσιμη και μετά το πέρας του έργου Η ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών της περιοχής παρέμβασης με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία Το όφελος που προκύπτει από την υλοποίηση του έργου είναι διττό: για τις τοπικές επιχειρήσεις είναι η άντληση γνώσης και η ενίσχυση της καινοτομίας των υπαρχόντων πόρων, ενώ για το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής να επωφεληθεί μέσω των προβλεπόμενων δράσεων, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητές και ικανότητες, μεγιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα εισόδου στην αγορά εργασίας, αποφεύγοντας ταυτόχρονα φαινόμενα μετανάστευσης ανθρώπινου δυναμικού. Α2.2 Πακέτα Εργασίας και Δράσεις του Έργου Στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων πακέτων εργασιών και δράσεων του έργου. Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση & Συντονισμός Ο Ανάδοχος στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας καλείται να αναλάβει την διοργάνωση μίας συνάντησης Επιτροπής Καθοδήγησης του έργου. Στο πλαίσιο του ΠΕ1, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Δράσεις με τα αντίστοιχα παραδοτέα. Δράση 1.3 Συναντήσεις Διαχείρισης και Συντονισμού Έργου Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η διοργάνωση μιας συνάντησης των εταίρων του έργου. Οι υπηρεσίες του Αναδόχου συμπεριλαμβάνουν την εξασφάλιση αίθουσας για την πραγματοποίηση της συνάντησης, καθώς και τη μέριμνα για την παροχή υπηρεσιών εστίασης. Παραδοτέα Δράσης 1.3: Π1.3.1 Έκθεση Αναφοράς της συνάντησης έργου (αγγλική γλώσσα) με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (Ατζέντα, παρουσιάσεις, πρακτικά συνάντησης, λίστα συμμετεχόντων, φωτογραφίες) Πακέτο Εργασίας 2: Πληροφόρηση & Δημοσιότητα Οι δράσεις δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία », όπως έχει εγκριθεί και ισχύει. Επιπλέον, το υλικό που θα παραχθεί, τα παραδοτέα και η σήμανση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, θα πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα (templates) και τις οδηγίες του Οδηγού Δημοσιότητας. Στο πλαίσιο του ΠΕ2, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Δράσεις με τα αντίστοιχα παραδοτέα. Δράση 2.1 Σχέδιο Επικοινωνίας και ενημερωτικό υλικό Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η παραγωγή υλικού επικοινωνίας και διάχυσης. Ειδικότερα ο ανάδοχος αναλαμβάνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οδηγού δημοσιότητας, τα Σελίδα 7 από 63

8 εξής: Σχεδιασμός και παραγωγή 2 banners σε ρολό, ένα (1) στα αγγλικά και ένα (1) στα ελληνικά, διαστάσεων 1*2m. Σχεδιασμός και καταχώρηση δύο (2) δημοσιεύσεων / καταχωρήσεων στον τοπικό ή/ και εθνικό τύπο, ασπρόμαυρες, μεγέθους ¼ της σελίδας. Οι καταχωρήσεις θα αφορούν ανακοινώσεις σχετικά με την πρόοδο και επιμέρους δράσεις υλοποίησης του έργου. Παραδοτέα Δράσης 2.1: Π2.1.1 Ενημερωτικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό: 2 Banners σε ρολό (1 ελληνικό - 1 αγγλικό) 2 δημοσιεύσεις / καταχωρήσεις στον τοπικό και εθνικό τύπο και αποδελτίωση (ελληνικά) Δράση 2.2 Εκδηλώσεις έργου (συνέδρια και εκδηλώσεις δικτύωσης) Η παρούσα δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση μίας εκδήλωσης δικτύωσης του έργου. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της εκδήλωσης (ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής, χώρος, προσκλήσεις και προσκεκλημένοι, πρόγραμμα κλπ) και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος όπως περιγράφονται ακολούθως, θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Η εκδήλωση δύναται να αφορά σε ενέργειες δικτύωσης φορέων και οργανισμών μεταξύ των δύο χωρών για συντονισμό και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Στόχος της εκδήλωσης δικτύωσης είναι ο προσανατολισμός και η ενημέρωση των συμμετεχόντων καθώς στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν όλα τα επίκαιρα θέματα σχετικά με θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας με σκοπό την καλύτερη τοποθέτηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας. Η εκδήλωση θα επιδιώξει να αποτελέσει μία «γέφυρα σύζευξης» των νέων πτυχιούχων και των επιχειρήσεων έτσι ώστε να αποκομίσουν πρακτικά οφέλη και οι δύο πλευρές. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προετοιμασία και διενέργεια μίας εκδήλωσης δικτύωσης και συγκεκριμένα: Εξασφάλιση και προετοιμασία χώρου που θα φιλοξενήσει την τοπική εκδήλωση, διακόσμηση, φωτογράφηση Διαθεσιμότητα υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο χώρο διεξαγωγής. Το catering θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: o o Διαλείμματα καφέ: καφές, τσάι, νερό, χυμός, κουλουράκια, κέικ για 30 άτομα Ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ για 30 άτομα Παροχή διερμηνείας σε 2 γλώσσες (ελληνικά βουλγάρικα) Προβολικό εξοπλισμό αίθουσας: laptop projector οθόνη, μικροφωνική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων (υποδοχή, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση συμμετεχόντων κλπ). Επιλογή, πρόσκληση ενός (1) εμπειρογνώμονα (ο οποίος μπορεί να προέρχεται και από μη επιλέξιμη περιοχή του έργου), για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, καθώς και η ημερήσια αποζημίωσή του θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο. Κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων (max. 15 ατόμων προερχομένων από απομακρυσμένες περιοχές) Σελίδα 8 από 63

9 Δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή πρόσκλησης Προσδιορισμός θεματολογίας (δημιουργία ατζέντας στα ελληνικά και αγγλικά) Δημιουργία εντύπων παρακολούθησης (λίστες συμμετεχόντων) Τήρηση πρακτικών των συναντήσεων Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας (δελτία τύπου ως προπομπός για την προσέλκυση συμμετεχόντων) Παραδοτέα Δράσης 2.2 Π2.2.1 Μία (1) Έκθεση αναφοράς (για την εκδήλωση) με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (πρόσκληση, ατζέντα, αναφορά εκδήλωσης, λίστες συμμετεχόντων, δελτία τύπου αποδελτίωση ως προπομπός για την προσέλκυση συμμετεχόντων, φωτογραφίες, υλικό παρουσιάσεων) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα. Πακέτο Εργασίας 3: Διάγνωση της περιοχής και σχεδιασμός του έργου Ο Ανάδοχος στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας καλείται να αναλάβει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, τη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης και εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης καθώς επίσης και να προβεί στην αξιολόγηση των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο του ΠΕ3, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Δράσεις με τα αντίστοιχα παραδοτέα. Δράση 3.2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υποστηρικτικού υλικού και συμβουλευτικής Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η υλοποίηση σεμιναρίων επιμορφώσεων μικρής διάρκειας τα οποία θα καλύπτουν 5 θεματικές ενότητες συνολικά με σκοπό την επιμόρφωση των ωφελούμενων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και η υλοποίηση εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης. Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης θα απευθύνονται κυρίως σε νέους επιστήμονες που θέλουν να ξεκινήσουν νέα δραστηριότητα ή νέα επιχείρηση και χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες για την ανάπτυξη της δραστηριότητας τους με καινοτομικές μεθόδους ώστε να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά που θα δραστηριοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες του υποψηφίου Αναδόχου αφορούν στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα παραπάνω σεμινάρια και εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης. Οι θεματικές ενότητες και το περιεχόμενο των αντικειμένων των σεμιναρίων θα οριστικοποιηθούν ύστερα από εισήγηση του υποψηφίου Αναδόχου σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη: Τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου των ωφελουμένων Τη συνολική διάρκεια του προγράμματος Τους γενικότερους επιδιωκόμενους στόχους του προγράμματος Τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Τα αποτελέσματα των μελετών που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του έργου Το εκπαιδευτικό υλικό θα δημιουργηθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων που αφορούν στα σεμινάρια επιμόρφωσης και στα εργαστήρια στρογγυλής Σελίδα 9 από 63

10 τραπέζης που προβλέπει η παρούσα προκήρυξη. Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε προσαρμογές που πιθανόν να απαιτηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, τα εκπαιδευτικά υλικά που θα αναπτυχθούν θα πρέπει, κατ ελάχιστο, να ικανοποιούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Να διαθέτουν συγκροτημένη δομή που να είναι τεκμηριωμένη Να ενσωματώνουν εργαλεία για τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας και της αλληλεπίδρασης με το χρήστη εμπεριέχοντας χρήση πολυμέσων Να προωθούν επικοινωνιακές και συνεργατικές δραστηριότητες Να διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτή Να εφαρμόζουν τις γενικές αρχές της διδακτικής και της εκπαίδευσης ενηλίκων Να αξιοποιούν το υφιστάμενο πληροφοριακό υλικό Να εμπεριέχουν εκπαιδευτικούς στόχους, περιεχόμενο, διαδικασίες αξιολόγησης και απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης Να είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι και η έκταση της κάθε θεματικής ενότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 σελίδες συμβατικού κειμένου: Εισαγωγή (στην αρχή κάθε διδακτικής ενότητας) Πλαίσια Κύρια σημεία (ορισμοί, παραδείγματα, συμπεράσματα κλπ.) Τίτλοι Υπότιτλοι (καθορισμός περιεχομένου ενοτήτων) Σχήματα Πίνακες (υποχρεωτική χρήση αρίθμησης / λεζάντας με παραπομπή στο κείμενο) Παραδείγματα (υποστήριξη & εμπλουτισμός περιεχομένου) Μελέτες Περίπτωσης (ανάπτυξη κριτικής σκέψης & εντοπισμός κριτικών ζητημάτων) Εμπειρίες εκπαιδευτών (βιωματική και επιστημονική γνώση με αποτίμηση αποτελεσμάτων) Πραγματικές καταστάσεις και δεδομένα (διευκρίνιση γνωστικών συγκρούσεων) Δραστηριότητες (χρήση ειδικού πλαισίου με αναφορά στη σκοπιμότητα) Λέξεις Κλειδιά (εννοιολογικός χάρτης περιεχομένου) Σύνοψη Ανακεφαλαίωση (οριοθέτηση κύριων ιδεών εννοιών ενότητας) Βιβλιογραφία (σύγχρονη, έγκυρη, πλήρης, υποχρεωτική παραπομπή σε κάθε βιβλιογραφική καταχώρηση) Κατά την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού των επιμορφωτικών σεμιναρίων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » όπως έχει εγκριθεί και ισχύει, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας. Επίσης ο Ανάδοχος καλείται να συνεργαστεί με τον εταίρο νο8 (ΚΕΠΑ και τον Ανάδοχο που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων) και να καθορίσει τη δομή και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μαθημάτων και να παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό στη μορφή που απαιτείται για την υλοποίηση του e-learning ψηφιακού εργαλείου. Σελίδα 10 από 63

11 Παραδοτέα Δράσης 3.2: Π3.2.1 Π3.2.2 Εκπαιδευτικό υλικό επιμορφωτικών σεμιναρίων για πέντε (5) θεματικές ενότητες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική γλώσσα Υποστηρικτικό υλικό συμβουλευτικής για τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης για πέντε (5) θεματικές ενότητες Δράση 3.3 Σεμινάρια σύντομης διάρκειας και εργαστήρια εξειδίκευσης στρογγυλής τραπέζης (5 θεματικές ενότητες) Η παρούσα Δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση πέντε (5) επιμορφωτικών διήμερων σεμιναρίων και εξειδίκευση σε πέντε (5) ημερήσια εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια έχουν ως σκοπό, να βελτιώσουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της επιμόρφωσης των ωφελούμενων. Τα σεμινάρια αυτά θα απευθύνονται κυρίως σε νέους άνεργους επιστήμονες που έχουν ως στόχο την οργάνωση και λειτουργία νέων ή τον εκσυγχρονισμό ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων του τομέα ενδιαφέροντός τους με προσανατολισμό στην εξειδίκευση, ώστε να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά που θα δραστηριοποιηθούν. Το ποσοστό των γυναικών που θα επωφεληθούν από αυτά τα σεμινάρια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 30% του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων (θετικό αντίκτυπο από την άποψη της ισότητας των ευκαιριών). Τα σεμινάρια θα στοχεύουν να δώσουν ώθηση στην απασχόληση και την οργανική ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργειών για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην τοπική κοινωνία. Η συλλογή, αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και η τελική επιλογή των συμμετεχόντων (100 ωφελούμενοι) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο τουλάχιστον 10 μέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης. Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται από την επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδας (Νομοί Θεσσαλονίκης, Σερρών και Νομοί Περιφέρειας ΑΜ-Θ) ενώ ο τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης θα αποφασιστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν εισήγησης του υποψηφίου Αναδόχου. Η συνολική διάρκεια της κάθε θεματικής δεν μπορεί να ξεπερνά τις 8 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. Κατά τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών σεμιναρίων και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » όπως έχει εγκριθεί και ισχύει, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει τα παρακάτω: Καθορισμός τίτλου σεμιναρίου - αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος στις θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού. Επιλογή και κάλυψη αμοιβής των εκπαιδευτών για κάθε ένα από τα πέντε (5) επιμορφωτικά σεμινάρια (8 ώρες για κάθε θεματική ενότητα συμπεριλαμβανομένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, εισφορών ΦΠΑ, προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου και σχετικά κόστη μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευτών, εφόσον προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές). Οι εισηγητές θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στις θεματικές ενότητες των σεμιναρίων. Σελίδα 11 από 63

12 Επιλογή, πρόσκληση εμπειρογνωμόνων (εικοσιπέντε (25) συνολικά πέντε (5) για κάθε ένα από τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης - οι οποίοι μπορεί να προέρχονται και από μη επιλέξιμη περιοχή του έργου) για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής και διευθέτηση θεμάτων μετακίνησης και διαμονής τους. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής καθώς και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο. Οι εμπειρογνώμονες θα εστιάσουν στην παροχή συμβουλών για την καθοδήγηση των ωφελουμένων είτε για i. την αγορά εργασίας είτε ii. για αυτοαπασχόληση (δημιουργία νέων επιχειρήσεων) Μέριμνα για τον επιστημονικό συντονισμό των σεμιναρίων και των στρογγυλών τραπεζών. Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την επιλογή, πρόσκληση και συντονισμό των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων / ομιλητών των σεμιναρίων / εργαστηρίων, την προετοιμασία και αποστολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα σεμινάρια και στις στρογγυλές τράπεζες, την αξιολόγηση αιτήσεων και τελική επιλογή των συμμετεχόντων στα σεμινάρια και στις στρογγυλές τράπεζες, την εκπόνηση έκθεσης αναφοράς για τις εκροές και τα αποτελέσματα των σεμιναρίων / εργαστηρίων. Εξασφάλιση και προετοιμασία χώρου που θα φιλοξενήσει τα πέντε (5) επιμορφωτικά σεμινάρια (2ήμερης διάρκειας έκαστο) και τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης (μονοήμερης διάρκειας έκαστο), σήμανση του χώρου, διακόσμηση, φωτογράφηση Προβολικό εξοπλισμό αίθουσας: laptop projector οθόνη, μικροφωνική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων Διαθεσιμότητα υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά τη διάρκεια των διήμερων επιμορφωτικών σεμιναρίων και μονοήμερων εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων - εργασιών. Το catering θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: o o Διαλείμματα καφέ: καφές, τσάι, νερό, χυμός, κουλουράκια, κέικ για 20 άτομα σε κάθε ένα από τα πέντε (5) σεμινάρια επιμόρφωσης (2ήμερης διάρκειας έκαστο), καθώς και για 20 άτομα για κάθε ένα από τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης (μονοήμερης διάρκειας έκαστο) Ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ κατά τη διάρκεια των διήμερων επιμορφωτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης, για 20 άτομα σε κάθε ένα από τα πέντε (5) σεμινάρια επιμόρφωσης (2ήμερης διάρκειας έκαστο), καθώς και για 20 άτομα για κάθε ένα από τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης (μονοήμερης διάρκειας έκαστο) Κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής για 100 συμμετέχοντες (max), προερχόμενοι από απομακρυσμένες περιοχές Διερμηνεία και μεταφραστικός εξοπλισμός (καμπίνα) σε δύο (2) γλώσσες (ελληνικά βουλγάρικα) με τον απαραίτητο αριθμό δεκτών. Δύο (2) διερμηνείς για κάθε ένα από τα πέντε (5) σεμινάρια επιμόρφωσης, (2ήμερης διάρκειας έκαστο) και (2) δύο διερμηνείς για κάθε ένα από τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης (μονοήμερης διάρκειας έκαστο) Τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων / εργαστηρίων και μετά το πέρας αυτών (υποδοχή, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση συμμετεχόντων, αναφορά πεπραγμένων κλπ). Δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή πρόσκλησης για τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης Δημιουργία ατζέντας σε ελληνικά και αγγλικά για τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης Δημιουργία εντύπων παρακολούθησης (λίστες συμμετεχόντων) Σελίδα 12 από 63

13 Τήρηση πρακτικών των συναντήσεων για τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης Επιμέλεια, σχεδιασμός και εκτύπωση 100 τεμαχίων φακέλων (folders) του έργου (100 τεμάχια για τους 100 καταρτιζόμενους), διαστάσεων 43*71, 350γρ, VELVET, έγχρωμοι, 100 τεμαχίων 20φυλλα μπλοκ (100 τεμάχια για τους 100 καταρτιζόμενους) μεγέθους Α5 και 100 τεμαχίων 4χρωμων στυλό (100 τεμάχια για τους 100 καταρτιζόμενους) μαύρης ή μπλε μελάνης. Στο σύνολο, σχεδιασμός και αναπαραγωγή 300 τεμαχίων φακέλων, μπλοκ και στυλό. Εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού που θα διαμοιραστεί στους 20 συμμετέχοντες σε κάθε ένα εκ των πέντε (5) σεμιναρίων επιμόρφωσης και σε κάθε ένα εκ των πέντε (5) εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης. Σύνταξη και αποστολή βεβαιώσεων παρακολούθησης στους συμμετέχοντες των σεμιναρίων και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση στο πλαίσιο των υπηρεσιών που θα παρέχει να προβεί στην αξιολόγηση και τελική επιλογή των είκοσι (20) ωφελουμένων που ενδιαφέρονται να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες σε νέα προϊόντα / υπηρεσίες και οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο πλαίσιο του έργου (Δράση 5.2) σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (προ θερμοκοιτίδα) και θα λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Παραδοτέα δράσης 3.3 Π Π3.3.2 (α) Μια έκθεση αναφοράς που εμπεριέχει το σύνολο των υλοποιηθέντων εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα (β) Πέντε εκθέσεις αναφοράς των πεπραγμένων για κάθε ένα από τα σεμινάρια επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν (ενέργειες οργανωτικής υποστήριξης: συγκεντρωτική κατάσταση ωφελουμένων και περιγραφή μεθοδολογίας αξιολόγησης και τελικής επιλογής των συμμετεχόντων, ενέργειες υλοποίησης σεμιναρίων και εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης: αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, περιγραφή ροής & βασικών σημείων συζήτησης, συμπεράσματα υλοποίησης, φωτογραφικό υλικό, λίστες συμμετεχόντων, προτάσεις βελτίωσης και ότι άλλο κρίνει απαραίτητο ο Ανάδοχος) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα. (γ) Υποστηρικτικό υλικό: 100 έγχρωμοι φάκελοι (folders) 100 τεμάχια 20φυλλα μπλοκ 100 τεμάχια 4χρωμων στυλό, μαύρης ή μπλε μελάνης Εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού για πέντε (5) επιμορφωτικά σεμινάρια σε 100 αντίτυπα Εκτύπωση υλικού εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης σε 100 αντίτυπα Εργαλεία παρακολούθησης στην ελληνική γλώσσα και ειδικότερα: (α) Καταστάσεις και απαιτούμενα έντυπα, όπως δελτία παρουσίας εκπαιδευτών, καταρτιζομένων και δελτία διδαχθείσας ύλης. (β) Τήρηση αρχείου και αποθήκευση δεδομένων με τα στοιχεία των καταρτιζόμενων και τους φακέλους των εργασιών τους, τις επιδόσεις τους, τις ιδέες και τα επιχειρηματικά τους σχέδια Σελίδα 13 από 63

14 Δράση 3.4 Αξιολόγηση των συμμετεχόντων Η δράση αφορά στην αξιολόγηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης και των συμμετεχόντων σε αυτά. Τα αντικείμενα της αξιολόγησης αφορούν την αξιολόγηση του σεμιναρίου και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης, τους συμμετέχοντες σε αυτά (ωφελούμενους) και τους εκπαιδευτές. Αξιολόγηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης και των εκπαιδευτών από τους συμμετέχοντες σε αυτά (ωφελούμενοι): μέσω της αξιολόγησης αυτής, που πραγματοποιείται από τους συμμετέχοντες σε αυτά επιτυγχάνεται: o o Η μέτρηση του βαθμού επάρκειας και της πληρότητας κάλυψης του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η μέτρηση του επιπέδου ποιότητας των εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. o Η αποτίμηση της επίτευξης εκπαιδευτικών στόχων και της αποτελεσματικότητας αυτών. o Η μέτρηση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το φορέα υλοποίησης κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. o Η αποτίμηση των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτές. o o Η αποτίμηση της επάρκειας γνώσεων των εκπαιδευτών. Η αποτίμηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτών στη διαδικασία της μάθησης. Αξιολόγηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης και των συμμετεχόντων σε αυτά (ωφελούμενοι) από τους εκπαιδευτές: μέσω της αξιολόγησης αυτής, που πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτές επιτυγχάνεται: o o o o o o Η μέτρηση του επιπέδου ποιότητας των εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Η αποτίμηση της επίτευξης εκπαιδευτικών στόχων και της αποτελεσματικότητας αυτών Η μέτρηση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το φορέα υλοποίησης κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η αποτίμηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης και με την ολοκλήρωση του κάθε σεμιναρίου επιμόρφωσης η αποτίμηση του βαθμού απόκτησης ικανότητας εφαρμογής αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένο χρόνο και θέματα Η αποτίμηση των στάσεων (επαγγελματικών και άλλων) που αναπτύσσουν οι ωφελούμενοι Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες του υποψηφίου Αναδόχου περιλαμβάνουν: Σχεδιασμός των δύο ερωτηματολογίων αξιολόγησης και διανομή του στους συμμετέχοντες και στους εκπαιδευτές αντίστοιχα Μέριμνα για τη διανομή του ερωτηματολογίου στους εκπαιδευτές και τους ωφελούμενους και συγκέντρωση συμπληρωμένων ερωτηματολογίων Σελίδα 14 από 63

15 Κωδικοποίηση και εισαγωγή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων σε κατάλληλα επιλεγμένο εργαλείο στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυση δεδομένων Αναφορά αποτελεσμάτων αξιολόγησης με τη μορφή επεξηγηματικών κειμένων, στατιστικών πινάκων και διαγραμμάτων Παραδοτέα δράσης 3.4 Π3.4.1 Έκθεση αξιολόγησης (με επισυναπτόμενα τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψή στην αγγλική γλώσσα Α2.3 Χρονοδιάγραμμα Έργου Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 14/8/2015. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τίτλος Έναρξη Λήξη ΠΕ1 Διαχείριση & Συντονισμός Δράση 1.3 Συναντήσεις Διαχείρισης και Συντονισμού Έργου υπογραφή σύμβασης 14/8/2015 ΠΕ2 Πληροφόρηση & Δημοσιότητα Δράση 2.1 Σχέδιο Επικοινωνίας και ενημερωτικό υλικό υπογραφή σύμβασης 14/7/2015 Δράση 2.2 Εκδηλώσεις έργου (συνέδρια και εκδηλώσεις δικτύωσης) υπογραφή σύμβασης 14/7/2015 ΠΕ3 Διάγνωση της περιοχής και σχεδιασμός του έργου Δράση 3.2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υποστηρικτικού υλικού και συμβουλευτικής υπογραφή σύμβασης 14/9/2014 Δράση 3.3 Σεμινάρια σύντομης διάρκειας και εργαστήρια εξειδίκευσης στρογγυλής τραπέζης (5 θεματικές ενότητες) υπογραφή σύμβασης 14/11/2014 Δράση 3.4 Αξιολόγηση των υποψήφιων συμμετεχόντων υπογραφή σύμβασης 15/12/2014 Α2.4 Παραδοτέα Έργου Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα Έργου Α/Α Τίτλος Παραδοτέου Ημερομηνία Παράδοσης Π1.3.1 Έκθεση Αναφοράς της συνάντησης έργου (αγγλική γλώσσα) με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (Παρουσιάσεις, πρακτικά συνάντησης, λίστα συμμετεχόντων, 1 εβδομάδα μετά τη συνάντηση Σελίδα 15 από 63

16 φωτογραφίες) Π2.1.1 Ενημερωτικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό 2 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης Π Έκθεση αναφοράς με όλο το υλικό τεκμηρίωσης 15 ημέρες μετά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης Π3.2.1 Εκπαιδευτικό υλικό επιμορφωτικών σεμιναρίων για πέντε (5) θεματικές ενότητες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική γλώσσα Π3.2.2 Υποστηρικτικό υλικό συμβουλευτικής για τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης για πέντε (5) θεματικές ενότητες 2 εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή των σεμιναρίων 2 εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης Π3.3.1 Π3.3.2 (α) Μια έκθεση αναφοράς που εμπεριέχει το σύνολο των υλοποιηθέντων εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα (β) Πέντε εκθέσεις αναφοράς των πεπραγμένων για κάθε ένα από τα σεμινάρια επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν (ενέργειες οργανωτικής υποστήριξης: συγκεντρωτική κατάσταση ωφελουμένων και περιγραφή μεθοδολογίας αξιολόγησης και τελικής επιλογής των συμμετεχόντων, ενέργειες υλοποίησης σεμιναρίων και εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης: αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, περιγραφή ροής & βασικών σημείων συζήτησης, συμπεράσματα υλοποίησης, φωτογραφικό υλικό, λίστες συμμετεχόντων, προτάσεις βελτίωσης και ότι άλλο κρίνει απαραίτητο ο Ανάδοχος) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα. (γ) Υποστηρικτικό υλικό: έγχρωμοι φάκελοι (folders) τεμάχια 20φυλλα μπλοκ τεμάχια 4χρωμων στυλό, μαύρης ή μπλε μελάνης - Εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού για πέντε (5) επιμορφωτικά σεμινάρια σε 100 αντίτυπα - Εκτύπωση υλικού εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης σε 100 αντίτυπα Εργαλεία παρακολούθησης στην ελληνική γλώσσα και ειδικότερα: (α) Καταστάσεις και απαιτούμενα έντυπα, όπως δελτία παρουσίας εκπαιδευτών, καταρτιζομένων και δελτία Σελίδα 16 από 63 (α) 15 ημέρες μετά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης (β) 15 ημέρες μετά τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών σεμιναρίων (γ) 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των επιμορφωτικών σεμιναρίων / εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης (α) Καθόλη τη διάρκεια των σεμιναρίων και εργαστηρίων

17 διδαχθείσας ύλης. (β) Τήρηση αρχείου και αποθήκευση δεδομένων με τα στοιχεία των καταρτιζόμενων και τους φακέλους των εργασιών τους, τις επιδόσεις τους, τις ιδέες και τα επιχειρηματικά τους σχέδια Π3.4.1 Έκθεση αξιολόγησης (με επισυναπτόμενα τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψή στην αγγλική γλώσσα στρογγυλής τραπέζης (β) 1 εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων / εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης Το αργότερο 15 μέρες μετά το πέρας του συνόλου των σεμιναρίων επιμόρφωσης και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης Πίνακας 2: Παραδοτέα Έργου Σελίδα 17 από 63

18 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β1. Γενικές Πληροφορίες Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Α Μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών. Το σύνολο των δαπανών του Έργου, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό 2013ΕΠ Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι Ευρώ, ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,07 - ΦΠΑ (23%): ,93) και αναλύεται ανά δράση ως εξής: Τίτλος Προϋπολογισμός ΠΕ1 Διαχείριση & Συντονισμός Δράση 1.3 Συναντήσεις Διαχείρισης και Συντονισμού Έργου 500,00 ΠΕ2 Πληροφόρηση & Δημοσιότητα Δράση 2.1 Σχέδιο Επικοινωνίας και ενημερωτικό υλικό 1.200,00 Δράση 2.2 ΠΕ3 Δράση 3.2 Δράση 3.3 Εκδηλώσεις έργου (συνέδρια και εκδηλώσεις δικτύωσης) Διάγνωση της περιοχής και σχεδιασμός του έργου Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υποστηρικτικού συμβουλευτικού υλικού Σεμινάρια σύντομης διάρκειας και εργαστήρια εξειδίκευσης στρογγυλής τραπέζης (5 θεματικές ενότητες) 3.000, , ,00 Δράση 3.4 Αξιολόγηση των συμμετεχόντων ,00 Σύνολο ,00 Σελίδα 18 από 63

19 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Επωνυμία: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων - ΙΑΤΑΠ Διεύθυνση έδρας: Παλαιολόγου και Θέμιδος 2, ΤΚ , Δράμα Τηλέφωνο / φαξ: / Πληροφορίες: Βενιζέλου Γεωργία Β1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις του εθνικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων: 1. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον (ΕΚ) αριθ.397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου Τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της και τον διορθωτικό του (Επίσημη Εφημερίδα L45 της ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ, 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το Ε.Κ.Τ. και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ε.Κ. για το ΕΤΠΑ. 4. Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΚΠΔ)». 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 6. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα. 7. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 8. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α 248). 9. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, καθώς και την ΥΑ 14967/2009 (ΦΕΚ Β 1260/ ), «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 10. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Την αριθμ /ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415Β/ ) «Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως Σελίδα 19 από 63

20 τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Την αριθμ. C (2008)1129/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία ». 13. Την με αριθμό /MA2668/ εγκριτική απόφαση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » για την έγκριση του έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» με ακρωνύμιο «TRIGGER». 14. Την από 10/2/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και τα τεύχη του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι προβλέπεται από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία κατά την προκήρυξη του παρόντος. Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 18/03/2014 και ώρα 12.00μμ στην έδρα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων, Παλαιολόγου και Θέμιδος 2, ΤΚ , Δράμα Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων, τις μέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες και η παραλαβή της γίνεται με ταχυμεταφορική (courier) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με χρέωση του παραλήπτη. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), και να το επιστρέφουν με ή φαξ έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να ελέγξουν το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να τα επιστρέφουν με ή φαξ στην Αναθέτουσα Αρχή, έτσι ώστε η Σελίδα 20 από 63

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προϋπολογισμός: 545.894,31 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 Β1. Γενικές Πληροφορίες...4 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...4 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου...4 Β1.3 Νομικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Τρίπολη, 09 /09/2013 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 54211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Θεσσαλονίκη 02.08.2011 Αρ. πρωτ. 15662 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός για την Προβολή και Ανάδειξη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Δράσεων του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.893,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 2 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 2 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 2 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων... 2 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Φοιτητική Μέριμνα Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: 110.000,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 9 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ( Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ( Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», που αφορά στο Υποέργο 2, στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Σελίδα 1 από 59 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 36 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Κλειστός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Αρ. ιακήρυξης 5/2012 Αρ. Πρωτ.: 987/15.5.2012 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υποέργο 2 «Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚ ΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ} Προϋπολογισμός: 158.425,60

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Πλοήγησης και Ξενάγησης στο Δήμο Μετσόβου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Προϋπολογισμός: 193.496,00 χωρίς ΦΠΑ (238.000,00 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: έως 31 Οκτωβρίου 2015 Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Απεγκατάστασης Έργων Τέχνης για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 46/26.07.2013 Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Κωδικός ΟΠΣ:

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Κωδικός ΟΠΣ: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» του Υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» {KE 2094 (80801)}

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Αρ. πρωτ. 6298/2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού Υποέργο 2:Εμπλουτισμός του Ψηφιακού Ακαδημαϊκού Περιεχόμενου του Πανεπιστημίου Κρήτης} Αριθμός Διακήρυξης:. Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα εξωστρεφών δράσεων» Της πράξης {Εξωστρεφείς δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας} Κωδικός ΟΠΣ:304188 Αναθέτουσα Αρχή:{ΤΕΙ-ΑΘΗΝΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 3 Β1.3

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Σύγχρονου Πλαισίου Ευρείας Διάθεσης και Ανοικτής Πρόσβασης των Πολιτών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Δρώμενα του Δήμου Φυλής» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φυλής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ- ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Προϋπολογισμός: Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β. Υποέργο 5: Μηχανή Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΗΡΩΝ»-

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΗΡΩΝ»- Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Υποέργο 1-Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός Προϋπολογισμός: Ενενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 1 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πληρωμών και

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και την Ποινική Δικαιοσύνη»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και την Ποινική Δικαιοσύνη» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και την Ποινική Δικαιοσύνη» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» "Κωδικός MIS 464674" Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη - Υπεύθυνο ανάπτυξης συστήματος συμβουλευτικής εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Δράσης Νέας Σμύρνης»

ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Δράσης Νέας Σμύρνης» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 351) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» του Υποέργου 3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» {KE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. Σκρα 5 & Σωκράτους, 67100 Ξάνθη Τ 2541440955 Φαξ 2541083007 Ε askoikones@gmail.com Ξάνθη 06/02/2015 Αρ. Πρωτ: 08/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214590-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S 129-214590 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Διαβάστε περισσότερα