στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»"

Transcript

1 Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» με ακρωνύμιο «TRIGGER» στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας & Ανθρωπίνων Πόρων (ΙΑΤΑΠ) Προϋπολογισμός: ,07 (χωρίς ΦΠΑ), πλέον ΦΠΑ 23% αξίας ,93, σύνολο ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Διάρκεια έργου: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 14/8/2015 Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού: 18/3/2014 και ώρα 12.00μμ

2 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 4 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 4 Α1.1 Συνοπτική παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής... 4 Α1.2 Όργανα και Επιτροπές... 5 Α2. Περιγραφή του Έργου... 6 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου... 6 Α2.2 Πακέτα Εργασίας και Δράσεις του Έργου... 7 Α2.3 Χρονοδιάγραμμα Έργου Α2.4 Παραδοτέα Έργου ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β1. Γενικές Πληροφορίες Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Β1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες Β2.4.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί Β2.4.5 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Β2.6.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) Β2.6.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Σελίδα 2 από 63

3 Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Β3.3 Ισχύς Προσφορών Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού αποσφράγιση Προσφορών Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Β4.2 Απόρριψη Προσφορών Β4.3 Προσφυγές Β4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση Διαγωνισμού Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις Β5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Β5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Β5.4 Τροποποίηση Σύμβασης επέκταση αντικειμένου Β5.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου Β5.6 Υπεργολαβίες Β5.7 Εμπιστευτικότητα Β5.8 Πνευματικά δικαιώματα Β5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Β5.10 Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υποδείγματα Εγγυήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Σελίδα 3 από 63

4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Συνοπτική παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Ι.Α.Τ.Α.Π. (Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας & Ανθρωπίνων Πόρων), ιδρύθηκε το 1995 με έδρα τη Δράμα. Ο χαρακτηρισμός του ΙΑΤΑΠ ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού σημαίνει ότι αυτό λειτουργεί με τις αρχές εξυπηρέτησης του κοινωφελούς σκοπού για τον οποίο έχει ιδρυθεί, ο οποίος αποτυπώνεται σε 3 επιμέρους επιδιωκόμενες ωφέλειες: Α. Ανάπτυξη της οικονομίας προοδευτικά και σταθερά με την ορθή καθοδήγηση και προστασία των αρμόδιων φορέων. Β. Προώθηση της τεχνολογίας και των νέων μέσων στην αγορά εργασίας Γ. Διαχείριση Ανθρωπίνων πόρων και απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού σε υπάρχουσες και νέες θέσεις εργασίας. Η ωφέλεια από τη δραστηριότητά του δεν αφορά αποκλειστικά τα μέλη, αλλά μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες, όπως μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, άτομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες καθώς και άτομα που κατοικούν σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές. Στο παρελθόν, είχε πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), και προσέφερε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. To Ι.Α.Τ.Α.Π. από την ίδρυσή του έως και σήμερα σχεδίασε, διοργάνωσε και υλοποίησε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων και δράσεων, με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα, ως φορέας, πολύτιμη και πολύχρονη εμπειρία. Είναι,άλλωστε, χαρακτηριστικό επίτευγμα της πορείας του το γεγονός ότι, κατά το χρονικό διάστημα , υλοποιήθηκαν περισσότερα από 30 προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στις θεματικές ενότητες της Πληροφορικής, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Οικονομικής και Λογιστικής διαχείρισης επιχειρήσεων, Σύνταξης τεχνικών και οικονομικών μελετών, Χρηματοδότησης και χρηματοπιστωτικών εργαλείων για ΜΜΕ, Τεχνικών επεξεργασιών και συντήρησης ξύλου, μαρμάρου, γεωργικών μηχανημάτων, Δημοσιογραφίας, Διαχείρισης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κ.ά. Το Ι.Α.Τ.Α.Π., από το 1995 έως και σήμερα, πραγματοποιεί δράσεις κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης, δράσεις εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και παράλληλης άρσης κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης της πληροφόρησης, με στόχο: Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με χαρακτήρα κοινωνικό, πολιτιστικό, επιμορφωτικό, περιβαντολλογικό Την προώθηση της τοπικής,κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης Την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την ισότιμη εκπαίδευση και πρόσβαση στην εργασία Την υποστήριξη των ανέργων και γενικότερα των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων Συγκεκριμένα τα πεδία δραστηριότητας του ΙΑΤΑΠ είναι τα εξής: 1. Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού Σελίδα 4 από 63

5 επιπέδου των κατοίκων τους και τη μείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλους τους τομείς. 2. Η συμβολή στην προώθηση της έρευνας και της γνώσης σε θέματα πολιτισμού, παιδείας, τουρισμού, αθλητισμού, τέχνης, επιχειρηματικότητας, ψυχικής υγείας και περιβάλλοντος. 3. Οι παρουσιάσεις, τα σεμινάρια, οι διαλέξεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις επί θεμάτων που αφορούν στους νέους, γυναίκες, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και μειονότητες. 4. Η προαγωγή, προβολή και διάδοση θεμάτων που άπτονται των παραπάνω πεδίων μέσω παντός είδους εκδηλώσεις και με τη χρήση όλων των μεθόδων (διαδίκτυο, δημοσιεύσεις, εκθέσεις, κλπ.) 5. Η δημιουργία ιστοσελίδων και η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών, καταλόγων και προγραμμάτων. 6. Η σχεδίαση, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων που προβάλλουν την εντοπιότητα, τα πολιτιστικά στοιχεία της κάθε περιοχής και την ανάπτυξη ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη. 7. Η συμβολή στην προώθηση των δραστηριοτήτων οποιουδήποτε Φορέα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα που έχει αρμοδιότητες σχετικές με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και κάθε πολιτιστική εκδήλωση, μέσα από ειδικά προγράμματα, έρευνες, μελέτες, σεμινάρια, δημιουργικές πρωτοβουλίες, διαλέξεις, συναντήσεις κάθε είδους εκδηλώσεις, διεθνείς πρωτοβουλίες, διοργανώσεις και προγράμματα, τοπικού, εθνικού ή και διεθνούς επιπέδου. 8. Η στήριξη και υλοποίηση προγραμμάτων κάθε Φορέα, Κρατικού και Ιδιωτικού, ο οποίος μπορεί να αναθέσει στην εταιρία συγκεκριμένα έργα. 9. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εντός και εκτός Ελλάδος, με αντικείμενο τον πολιτισμό, την υγεία, την πρόνοια, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τον αθλητισμό, τον άνθρωπο, την τέχνη, το περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα. 10. Την υλοποίηση μελετών, εντός και εκτός Ελλάδος, στους ως άνω τομείς. Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού του φορέα είναι: α) Η συνεργασία με όλα τα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και τους Οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Ινστιτούτα, Οργανισμούς, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, Ιδρύματα, κλπ.). β) Η υποστήριξη του έργου των παραπάνω αναφερομένων οργανισμών και υπηρεσιών μέσα από έκδοση, διακίνηση και προώθηση έντυπου υλικού. Α1.2 Όργανα και Επιτροπές Στο πλαίσιο του έργου, ορίζονται οι παρακάτω επιτροπές: A Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων (ΕΑΑ) Ομάδα προσώπων, αποτελούμενη από τρία άτομα, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών. Σελίδα 5 από 63

6 Α Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου (ΕΠΦΑ) Ομάδα προσώπων, αποτελούμενη από τρία άτομα, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξουσιοδοτείται για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, καθώς και την παραλαβή και αξιολόγηση των παραδοτέων της Σύμβασης με τον Ανάδοχο. Α Επιτροπή Ενστάσεων (ΕΕ) Ομάδα προσώπων, αποτελούμενη από τρία άτομα, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξουσιοδοτείται για την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. Α2. Περιγραφή του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» με ακρωνύμιο «TRIGGER», υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ανταγωνιστικότητα και ανθρώπινοι πόροι», Στόχος 3.2 «Στήριξη της επιχειρηματικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της Οικονομίας» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ΥΜΑΘ (Επικεφαλής Εταίρος) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος - ΣΕΠΒΕ Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - ΣΕΒΕ Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων - ΙΑΤΑΠ Bulgarian Industrial Association - BIA Bulgarian Management Association - BMA Ministry of Economy and Energy - Bulgaria - MoEE Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης - ΚΕΠΑ Το έργο αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 200 νέων επιστημόνων της περιοχής. Το έργο στοχεύει πρωτίστως στην αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής των δύο χωρών στην αγορά εργασίας, μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Το έργο περιλαμβάνει ένα ολιστικό πακέτο δράσεων που αξιοποιούν το πολύτιμο έμψυχο επιστημονικό κεφάλαιο των δύο χωρών στην αγορά εργασίας με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή εξειδικευμένου προσωπικού, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δύο οικονομιών, της αειφόρου και βιώσιμης εξέλιξης των δύο περιοχών παρέμβασης, και την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής. Δημιουργούνται λοιπόν μόνιμες βιώσιμες δομές δικτύωσης και ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας με την αξιοποίηση του τοπικού επιστημονικού δυναμικού, το οποίο θα προσαρμοστεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι: Σελίδα 6 από 63

7 Η ένταξη στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 200 νέων επιστημόνων (100 στην Ελλάδα και 100 στη Βουλγαρία) Η δημιουργία μιας μόνιμης δομής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας βιώσιμη και μετά το πέρας του έργου Η ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών της περιοχής παρέμβασης με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία Το όφελος που προκύπτει από την υλοποίηση του έργου είναι διττό: για τις τοπικές επιχειρήσεις είναι η άντληση γνώσης και η ενίσχυση της καινοτομίας των υπαρχόντων πόρων, ενώ για το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής να επωφεληθεί μέσω των προβλεπόμενων δράσεων, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητές και ικανότητες, μεγιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα εισόδου στην αγορά εργασίας, αποφεύγοντας ταυτόχρονα φαινόμενα μετανάστευσης ανθρώπινου δυναμικού. Α2.2 Πακέτα Εργασίας και Δράσεις του Έργου Στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων πακέτων εργασιών και δράσεων του έργου. Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση & Συντονισμός Ο Ανάδοχος στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας καλείται να αναλάβει την διοργάνωση μίας συνάντησης Επιτροπής Καθοδήγησης του έργου. Στο πλαίσιο του ΠΕ1, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Δράσεις με τα αντίστοιχα παραδοτέα. Δράση 1.3 Συναντήσεις Διαχείρισης και Συντονισμού Έργου Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η διοργάνωση μιας συνάντησης των εταίρων του έργου. Οι υπηρεσίες του Αναδόχου συμπεριλαμβάνουν την εξασφάλιση αίθουσας για την πραγματοποίηση της συνάντησης, καθώς και τη μέριμνα για την παροχή υπηρεσιών εστίασης. Παραδοτέα Δράσης 1.3: Π1.3.1 Έκθεση Αναφοράς της συνάντησης έργου (αγγλική γλώσσα) με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (Ατζέντα, παρουσιάσεις, πρακτικά συνάντησης, λίστα συμμετεχόντων, φωτογραφίες) Πακέτο Εργασίας 2: Πληροφόρηση & Δημοσιότητα Οι δράσεις δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία », όπως έχει εγκριθεί και ισχύει. Επιπλέον, το υλικό που θα παραχθεί, τα παραδοτέα και η σήμανση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, θα πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα (templates) και τις οδηγίες του Οδηγού Δημοσιότητας. Στο πλαίσιο του ΠΕ2, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Δράσεις με τα αντίστοιχα παραδοτέα. Δράση 2.1 Σχέδιο Επικοινωνίας και ενημερωτικό υλικό Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η παραγωγή υλικού επικοινωνίας και διάχυσης. Ειδικότερα ο ανάδοχος αναλαμβάνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οδηγού δημοσιότητας, τα Σελίδα 7 από 63

8 εξής: Σχεδιασμός και παραγωγή 2 banners σε ρολό, ένα (1) στα αγγλικά και ένα (1) στα ελληνικά, διαστάσεων 1*2m. Σχεδιασμός και καταχώρηση δύο (2) δημοσιεύσεων / καταχωρήσεων στον τοπικό ή/ και εθνικό τύπο, ασπρόμαυρες, μεγέθους ¼ της σελίδας. Οι καταχωρήσεις θα αφορούν ανακοινώσεις σχετικά με την πρόοδο και επιμέρους δράσεις υλοποίησης του έργου. Παραδοτέα Δράσης 2.1: Π2.1.1 Ενημερωτικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό: 2 Banners σε ρολό (1 ελληνικό - 1 αγγλικό) 2 δημοσιεύσεις / καταχωρήσεις στον τοπικό και εθνικό τύπο και αποδελτίωση (ελληνικά) Δράση 2.2 Εκδηλώσεις έργου (συνέδρια και εκδηλώσεις δικτύωσης) Η παρούσα δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση μίας εκδήλωσης δικτύωσης του έργου. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της εκδήλωσης (ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής, χώρος, προσκλήσεις και προσκεκλημένοι, πρόγραμμα κλπ) και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος όπως περιγράφονται ακολούθως, θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Η εκδήλωση δύναται να αφορά σε ενέργειες δικτύωσης φορέων και οργανισμών μεταξύ των δύο χωρών για συντονισμό και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Στόχος της εκδήλωσης δικτύωσης είναι ο προσανατολισμός και η ενημέρωση των συμμετεχόντων καθώς στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν όλα τα επίκαιρα θέματα σχετικά με θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας με σκοπό την καλύτερη τοποθέτηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας. Η εκδήλωση θα επιδιώξει να αποτελέσει μία «γέφυρα σύζευξης» των νέων πτυχιούχων και των επιχειρήσεων έτσι ώστε να αποκομίσουν πρακτικά οφέλη και οι δύο πλευρές. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προετοιμασία και διενέργεια μίας εκδήλωσης δικτύωσης και συγκεκριμένα: Εξασφάλιση και προετοιμασία χώρου που θα φιλοξενήσει την τοπική εκδήλωση, διακόσμηση, φωτογράφηση Διαθεσιμότητα υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο χώρο διεξαγωγής. Το catering θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: o o Διαλείμματα καφέ: καφές, τσάι, νερό, χυμός, κουλουράκια, κέικ για 30 άτομα Ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ για 30 άτομα Παροχή διερμηνείας σε 2 γλώσσες (ελληνικά βουλγάρικα) Προβολικό εξοπλισμό αίθουσας: laptop projector οθόνη, μικροφωνική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων (υποδοχή, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση συμμετεχόντων κλπ). Επιλογή, πρόσκληση ενός (1) εμπειρογνώμονα (ο οποίος μπορεί να προέρχεται και από μη επιλέξιμη περιοχή του έργου), για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, καθώς και η ημερήσια αποζημίωσή του θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο. Κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων (max. 15 ατόμων προερχομένων από απομακρυσμένες περιοχές) Σελίδα 8 από 63

9 Δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή πρόσκλησης Προσδιορισμός θεματολογίας (δημιουργία ατζέντας στα ελληνικά και αγγλικά) Δημιουργία εντύπων παρακολούθησης (λίστες συμμετεχόντων) Τήρηση πρακτικών των συναντήσεων Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας (δελτία τύπου ως προπομπός για την προσέλκυση συμμετεχόντων) Παραδοτέα Δράσης 2.2 Π2.2.1 Μία (1) Έκθεση αναφοράς (για την εκδήλωση) με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (πρόσκληση, ατζέντα, αναφορά εκδήλωσης, λίστες συμμετεχόντων, δελτία τύπου αποδελτίωση ως προπομπός για την προσέλκυση συμμετεχόντων, φωτογραφίες, υλικό παρουσιάσεων) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα. Πακέτο Εργασίας 3: Διάγνωση της περιοχής και σχεδιασμός του έργου Ο Ανάδοχος στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας καλείται να αναλάβει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, τη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης και εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης καθώς επίσης και να προβεί στην αξιολόγηση των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο του ΠΕ3, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Δράσεις με τα αντίστοιχα παραδοτέα. Δράση 3.2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υποστηρικτικού υλικού και συμβουλευτικής Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η υλοποίηση σεμιναρίων επιμορφώσεων μικρής διάρκειας τα οποία θα καλύπτουν 5 θεματικές ενότητες συνολικά με σκοπό την επιμόρφωση των ωφελούμενων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και η υλοποίηση εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης. Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης θα απευθύνονται κυρίως σε νέους επιστήμονες που θέλουν να ξεκινήσουν νέα δραστηριότητα ή νέα επιχείρηση και χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες για την ανάπτυξη της δραστηριότητας τους με καινοτομικές μεθόδους ώστε να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά που θα δραστηριοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες του υποψηφίου Αναδόχου αφορούν στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα παραπάνω σεμινάρια και εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης. Οι θεματικές ενότητες και το περιεχόμενο των αντικειμένων των σεμιναρίων θα οριστικοποιηθούν ύστερα από εισήγηση του υποψηφίου Αναδόχου σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη: Τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου των ωφελουμένων Τη συνολική διάρκεια του προγράμματος Τους γενικότερους επιδιωκόμενους στόχους του προγράμματος Τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Τα αποτελέσματα των μελετών που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του έργου Το εκπαιδευτικό υλικό θα δημιουργηθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων που αφορούν στα σεμινάρια επιμόρφωσης και στα εργαστήρια στρογγυλής Σελίδα 9 από 63

10 τραπέζης που προβλέπει η παρούσα προκήρυξη. Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε προσαρμογές που πιθανόν να απαιτηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, τα εκπαιδευτικά υλικά που θα αναπτυχθούν θα πρέπει, κατ ελάχιστο, να ικανοποιούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Να διαθέτουν συγκροτημένη δομή που να είναι τεκμηριωμένη Να ενσωματώνουν εργαλεία για τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας και της αλληλεπίδρασης με το χρήστη εμπεριέχοντας χρήση πολυμέσων Να προωθούν επικοινωνιακές και συνεργατικές δραστηριότητες Να διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτή Να εφαρμόζουν τις γενικές αρχές της διδακτικής και της εκπαίδευσης ενηλίκων Να αξιοποιούν το υφιστάμενο πληροφοριακό υλικό Να εμπεριέχουν εκπαιδευτικούς στόχους, περιεχόμενο, διαδικασίες αξιολόγησης και απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης Να είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι και η έκταση της κάθε θεματικής ενότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 σελίδες συμβατικού κειμένου: Εισαγωγή (στην αρχή κάθε διδακτικής ενότητας) Πλαίσια Κύρια σημεία (ορισμοί, παραδείγματα, συμπεράσματα κλπ.) Τίτλοι Υπότιτλοι (καθορισμός περιεχομένου ενοτήτων) Σχήματα Πίνακες (υποχρεωτική χρήση αρίθμησης / λεζάντας με παραπομπή στο κείμενο) Παραδείγματα (υποστήριξη & εμπλουτισμός περιεχομένου) Μελέτες Περίπτωσης (ανάπτυξη κριτικής σκέψης & εντοπισμός κριτικών ζητημάτων) Εμπειρίες εκπαιδευτών (βιωματική και επιστημονική γνώση με αποτίμηση αποτελεσμάτων) Πραγματικές καταστάσεις και δεδομένα (διευκρίνιση γνωστικών συγκρούσεων) Δραστηριότητες (χρήση ειδικού πλαισίου με αναφορά στη σκοπιμότητα) Λέξεις Κλειδιά (εννοιολογικός χάρτης περιεχομένου) Σύνοψη Ανακεφαλαίωση (οριοθέτηση κύριων ιδεών εννοιών ενότητας) Βιβλιογραφία (σύγχρονη, έγκυρη, πλήρης, υποχρεωτική παραπομπή σε κάθε βιβλιογραφική καταχώρηση) Κατά την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού των επιμορφωτικών σεμιναρίων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » όπως έχει εγκριθεί και ισχύει, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας. Επίσης ο Ανάδοχος καλείται να συνεργαστεί με τον εταίρο νο8 (ΚΕΠΑ και τον Ανάδοχο που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων) και να καθορίσει τη δομή και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μαθημάτων και να παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό στη μορφή που απαιτείται για την υλοποίηση του e-learning ψηφιακού εργαλείου. Σελίδα 10 από 63

11 Παραδοτέα Δράσης 3.2: Π3.2.1 Π3.2.2 Εκπαιδευτικό υλικό επιμορφωτικών σεμιναρίων για πέντε (5) θεματικές ενότητες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική γλώσσα Υποστηρικτικό υλικό συμβουλευτικής για τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης για πέντε (5) θεματικές ενότητες Δράση 3.3 Σεμινάρια σύντομης διάρκειας και εργαστήρια εξειδίκευσης στρογγυλής τραπέζης (5 θεματικές ενότητες) Η παρούσα Δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση πέντε (5) επιμορφωτικών διήμερων σεμιναρίων και εξειδίκευση σε πέντε (5) ημερήσια εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια έχουν ως σκοπό, να βελτιώσουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της επιμόρφωσης των ωφελούμενων. Τα σεμινάρια αυτά θα απευθύνονται κυρίως σε νέους άνεργους επιστήμονες που έχουν ως στόχο την οργάνωση και λειτουργία νέων ή τον εκσυγχρονισμό ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων του τομέα ενδιαφέροντός τους με προσανατολισμό στην εξειδίκευση, ώστε να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά που θα δραστηριοποιηθούν. Το ποσοστό των γυναικών που θα επωφεληθούν από αυτά τα σεμινάρια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 30% του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων (θετικό αντίκτυπο από την άποψη της ισότητας των ευκαιριών). Τα σεμινάρια θα στοχεύουν να δώσουν ώθηση στην απασχόληση και την οργανική ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργειών για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην τοπική κοινωνία. Η συλλογή, αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και η τελική επιλογή των συμμετεχόντων (100 ωφελούμενοι) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο τουλάχιστον 10 μέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης. Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται από την επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδας (Νομοί Θεσσαλονίκης, Σερρών και Νομοί Περιφέρειας ΑΜ-Θ) ενώ ο τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης θα αποφασιστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν εισήγησης του υποψηφίου Αναδόχου. Η συνολική διάρκεια της κάθε θεματικής δεν μπορεί να ξεπερνά τις 8 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. Κατά τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών σεμιναρίων και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » όπως έχει εγκριθεί και ισχύει, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει τα παρακάτω: Καθορισμός τίτλου σεμιναρίου - αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος στις θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού. Επιλογή και κάλυψη αμοιβής των εκπαιδευτών για κάθε ένα από τα πέντε (5) επιμορφωτικά σεμινάρια (8 ώρες για κάθε θεματική ενότητα συμπεριλαμβανομένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, εισφορών ΦΠΑ, προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου και σχετικά κόστη μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευτών, εφόσον προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές). Οι εισηγητές θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στις θεματικές ενότητες των σεμιναρίων. Σελίδα 11 από 63

12 Επιλογή, πρόσκληση εμπειρογνωμόνων (εικοσιπέντε (25) συνολικά πέντε (5) για κάθε ένα από τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης - οι οποίοι μπορεί να προέρχονται και από μη επιλέξιμη περιοχή του έργου) για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής και διευθέτηση θεμάτων μετακίνησης και διαμονής τους. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής καθώς και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο. Οι εμπειρογνώμονες θα εστιάσουν στην παροχή συμβουλών για την καθοδήγηση των ωφελουμένων είτε για i. την αγορά εργασίας είτε ii. για αυτοαπασχόληση (δημιουργία νέων επιχειρήσεων) Μέριμνα για τον επιστημονικό συντονισμό των σεμιναρίων και των στρογγυλών τραπεζών. Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την επιλογή, πρόσκληση και συντονισμό των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων / ομιλητών των σεμιναρίων / εργαστηρίων, την προετοιμασία και αποστολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα σεμινάρια και στις στρογγυλές τράπεζες, την αξιολόγηση αιτήσεων και τελική επιλογή των συμμετεχόντων στα σεμινάρια και στις στρογγυλές τράπεζες, την εκπόνηση έκθεσης αναφοράς για τις εκροές και τα αποτελέσματα των σεμιναρίων / εργαστηρίων. Εξασφάλιση και προετοιμασία χώρου που θα φιλοξενήσει τα πέντε (5) επιμορφωτικά σεμινάρια (2ήμερης διάρκειας έκαστο) και τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης (μονοήμερης διάρκειας έκαστο), σήμανση του χώρου, διακόσμηση, φωτογράφηση Προβολικό εξοπλισμό αίθουσας: laptop projector οθόνη, μικροφωνική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων Διαθεσιμότητα υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά τη διάρκεια των διήμερων επιμορφωτικών σεμιναρίων και μονοήμερων εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων - εργασιών. Το catering θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: o o Διαλείμματα καφέ: καφές, τσάι, νερό, χυμός, κουλουράκια, κέικ για 20 άτομα σε κάθε ένα από τα πέντε (5) σεμινάρια επιμόρφωσης (2ήμερης διάρκειας έκαστο), καθώς και για 20 άτομα για κάθε ένα από τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης (μονοήμερης διάρκειας έκαστο) Ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ κατά τη διάρκεια των διήμερων επιμορφωτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης, για 20 άτομα σε κάθε ένα από τα πέντε (5) σεμινάρια επιμόρφωσης (2ήμερης διάρκειας έκαστο), καθώς και για 20 άτομα για κάθε ένα από τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης (μονοήμερης διάρκειας έκαστο) Κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής για 100 συμμετέχοντες (max), προερχόμενοι από απομακρυσμένες περιοχές Διερμηνεία και μεταφραστικός εξοπλισμός (καμπίνα) σε δύο (2) γλώσσες (ελληνικά βουλγάρικα) με τον απαραίτητο αριθμό δεκτών. Δύο (2) διερμηνείς για κάθε ένα από τα πέντε (5) σεμινάρια επιμόρφωσης, (2ήμερης διάρκειας έκαστο) και (2) δύο διερμηνείς για κάθε ένα από τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης (μονοήμερης διάρκειας έκαστο) Τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων / εργαστηρίων και μετά το πέρας αυτών (υποδοχή, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση συμμετεχόντων, αναφορά πεπραγμένων κλπ). Δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή πρόσκλησης για τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης Δημιουργία ατζέντας σε ελληνικά και αγγλικά για τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης Δημιουργία εντύπων παρακολούθησης (λίστες συμμετεχόντων) Σελίδα 12 από 63

13 Τήρηση πρακτικών των συναντήσεων για τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης Επιμέλεια, σχεδιασμός και εκτύπωση 100 τεμαχίων φακέλων (folders) του έργου (100 τεμάχια για τους 100 καταρτιζόμενους), διαστάσεων 43*71, 350γρ, VELVET, έγχρωμοι, 100 τεμαχίων 20φυλλα μπλοκ (100 τεμάχια για τους 100 καταρτιζόμενους) μεγέθους Α5 και 100 τεμαχίων 4χρωμων στυλό (100 τεμάχια για τους 100 καταρτιζόμενους) μαύρης ή μπλε μελάνης. Στο σύνολο, σχεδιασμός και αναπαραγωγή 300 τεμαχίων φακέλων, μπλοκ και στυλό. Εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού που θα διαμοιραστεί στους 20 συμμετέχοντες σε κάθε ένα εκ των πέντε (5) σεμιναρίων επιμόρφωσης και σε κάθε ένα εκ των πέντε (5) εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης. Σύνταξη και αποστολή βεβαιώσεων παρακολούθησης στους συμμετέχοντες των σεμιναρίων και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση στο πλαίσιο των υπηρεσιών που θα παρέχει να προβεί στην αξιολόγηση και τελική επιλογή των είκοσι (20) ωφελουμένων που ενδιαφέρονται να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες σε νέα προϊόντα / υπηρεσίες και οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο πλαίσιο του έργου (Δράση 5.2) σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (προ θερμοκοιτίδα) και θα λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Παραδοτέα δράσης 3.3 Π Π3.3.2 (α) Μια έκθεση αναφοράς που εμπεριέχει το σύνολο των υλοποιηθέντων εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα (β) Πέντε εκθέσεις αναφοράς των πεπραγμένων για κάθε ένα από τα σεμινάρια επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν (ενέργειες οργανωτικής υποστήριξης: συγκεντρωτική κατάσταση ωφελουμένων και περιγραφή μεθοδολογίας αξιολόγησης και τελικής επιλογής των συμμετεχόντων, ενέργειες υλοποίησης σεμιναρίων και εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης: αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, περιγραφή ροής & βασικών σημείων συζήτησης, συμπεράσματα υλοποίησης, φωτογραφικό υλικό, λίστες συμμετεχόντων, προτάσεις βελτίωσης και ότι άλλο κρίνει απαραίτητο ο Ανάδοχος) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα. (γ) Υποστηρικτικό υλικό: 100 έγχρωμοι φάκελοι (folders) 100 τεμάχια 20φυλλα μπλοκ 100 τεμάχια 4χρωμων στυλό, μαύρης ή μπλε μελάνης Εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού για πέντε (5) επιμορφωτικά σεμινάρια σε 100 αντίτυπα Εκτύπωση υλικού εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης σε 100 αντίτυπα Εργαλεία παρακολούθησης στην ελληνική γλώσσα και ειδικότερα: (α) Καταστάσεις και απαιτούμενα έντυπα, όπως δελτία παρουσίας εκπαιδευτών, καταρτιζομένων και δελτία διδαχθείσας ύλης. (β) Τήρηση αρχείου και αποθήκευση δεδομένων με τα στοιχεία των καταρτιζόμενων και τους φακέλους των εργασιών τους, τις επιδόσεις τους, τις ιδέες και τα επιχειρηματικά τους σχέδια Σελίδα 13 από 63

14 Δράση 3.4 Αξιολόγηση των συμμετεχόντων Η δράση αφορά στην αξιολόγηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης και των συμμετεχόντων σε αυτά. Τα αντικείμενα της αξιολόγησης αφορούν την αξιολόγηση του σεμιναρίου και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης, τους συμμετέχοντες σε αυτά (ωφελούμενους) και τους εκπαιδευτές. Αξιολόγηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης και των εκπαιδευτών από τους συμμετέχοντες σε αυτά (ωφελούμενοι): μέσω της αξιολόγησης αυτής, που πραγματοποιείται από τους συμμετέχοντες σε αυτά επιτυγχάνεται: o o Η μέτρηση του βαθμού επάρκειας και της πληρότητας κάλυψης του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η μέτρηση του επιπέδου ποιότητας των εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. o Η αποτίμηση της επίτευξης εκπαιδευτικών στόχων και της αποτελεσματικότητας αυτών. o Η μέτρηση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το φορέα υλοποίησης κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. o Η αποτίμηση των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτές. o o Η αποτίμηση της επάρκειας γνώσεων των εκπαιδευτών. Η αποτίμηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτών στη διαδικασία της μάθησης. Αξιολόγηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης και των συμμετεχόντων σε αυτά (ωφελούμενοι) από τους εκπαιδευτές: μέσω της αξιολόγησης αυτής, που πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτές επιτυγχάνεται: o o o o o o Η μέτρηση του επιπέδου ποιότητας των εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Η αποτίμηση της επίτευξης εκπαιδευτικών στόχων και της αποτελεσματικότητας αυτών Η μέτρηση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το φορέα υλοποίησης κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η αποτίμηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης και με την ολοκλήρωση του κάθε σεμιναρίου επιμόρφωσης η αποτίμηση του βαθμού απόκτησης ικανότητας εφαρμογής αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένο χρόνο και θέματα Η αποτίμηση των στάσεων (επαγγελματικών και άλλων) που αναπτύσσουν οι ωφελούμενοι Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες του υποψηφίου Αναδόχου περιλαμβάνουν: Σχεδιασμός των δύο ερωτηματολογίων αξιολόγησης και διανομή του στους συμμετέχοντες και στους εκπαιδευτές αντίστοιχα Μέριμνα για τη διανομή του ερωτηματολογίου στους εκπαιδευτές και τους ωφελούμενους και συγκέντρωση συμπληρωμένων ερωτηματολογίων Σελίδα 14 από 63

15 Κωδικοποίηση και εισαγωγή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων σε κατάλληλα επιλεγμένο εργαλείο στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυση δεδομένων Αναφορά αποτελεσμάτων αξιολόγησης με τη μορφή επεξηγηματικών κειμένων, στατιστικών πινάκων και διαγραμμάτων Παραδοτέα δράσης 3.4 Π3.4.1 Έκθεση αξιολόγησης (με επισυναπτόμενα τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψή στην αγγλική γλώσσα Α2.3 Χρονοδιάγραμμα Έργου Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 14/8/2015. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τίτλος Έναρξη Λήξη ΠΕ1 Διαχείριση & Συντονισμός Δράση 1.3 Συναντήσεις Διαχείρισης και Συντονισμού Έργου υπογραφή σύμβασης 14/8/2015 ΠΕ2 Πληροφόρηση & Δημοσιότητα Δράση 2.1 Σχέδιο Επικοινωνίας και ενημερωτικό υλικό υπογραφή σύμβασης 14/7/2015 Δράση 2.2 Εκδηλώσεις έργου (συνέδρια και εκδηλώσεις δικτύωσης) υπογραφή σύμβασης 14/7/2015 ΠΕ3 Διάγνωση της περιοχής και σχεδιασμός του έργου Δράση 3.2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υποστηρικτικού υλικού και συμβουλευτικής υπογραφή σύμβασης 14/9/2014 Δράση 3.3 Σεμινάρια σύντομης διάρκειας και εργαστήρια εξειδίκευσης στρογγυλής τραπέζης (5 θεματικές ενότητες) υπογραφή σύμβασης 14/11/2014 Δράση 3.4 Αξιολόγηση των υποψήφιων συμμετεχόντων υπογραφή σύμβασης 15/12/2014 Α2.4 Παραδοτέα Έργου Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα Έργου Α/Α Τίτλος Παραδοτέου Ημερομηνία Παράδοσης Π1.3.1 Έκθεση Αναφοράς της συνάντησης έργου (αγγλική γλώσσα) με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (Παρουσιάσεις, πρακτικά συνάντησης, λίστα συμμετεχόντων, 1 εβδομάδα μετά τη συνάντηση Σελίδα 15 από 63

16 φωτογραφίες) Π2.1.1 Ενημερωτικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό 2 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης Π Έκθεση αναφοράς με όλο το υλικό τεκμηρίωσης 15 ημέρες μετά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης Π3.2.1 Εκπαιδευτικό υλικό επιμορφωτικών σεμιναρίων για πέντε (5) θεματικές ενότητες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική γλώσσα Π3.2.2 Υποστηρικτικό υλικό συμβουλευτικής για τα πέντε (5) εργαστήρια στρογγυλής τραπέζης για πέντε (5) θεματικές ενότητες 2 εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή των σεμιναρίων 2 εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης Π3.3.1 Π3.3.2 (α) Μια έκθεση αναφοράς που εμπεριέχει το σύνολο των υλοποιηθέντων εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα (β) Πέντε εκθέσεις αναφοράς των πεπραγμένων για κάθε ένα από τα σεμινάρια επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν (ενέργειες οργανωτικής υποστήριξης: συγκεντρωτική κατάσταση ωφελουμένων και περιγραφή μεθοδολογίας αξιολόγησης και τελικής επιλογής των συμμετεχόντων, ενέργειες υλοποίησης σεμιναρίων και εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης: αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, περιγραφή ροής & βασικών σημείων συζήτησης, συμπεράσματα υλοποίησης, φωτογραφικό υλικό, λίστες συμμετεχόντων, προτάσεις βελτίωσης και ότι άλλο κρίνει απαραίτητο ο Ανάδοχος) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα. (γ) Υποστηρικτικό υλικό: έγχρωμοι φάκελοι (folders) τεμάχια 20φυλλα μπλοκ τεμάχια 4χρωμων στυλό, μαύρης ή μπλε μελάνης - Εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού για πέντε (5) επιμορφωτικά σεμινάρια σε 100 αντίτυπα - Εκτύπωση υλικού εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης σε 100 αντίτυπα Εργαλεία παρακολούθησης στην ελληνική γλώσσα και ειδικότερα: (α) Καταστάσεις και απαιτούμενα έντυπα, όπως δελτία παρουσίας εκπαιδευτών, καταρτιζομένων και δελτία Σελίδα 16 από 63 (α) 15 ημέρες μετά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης (β) 15 ημέρες μετά τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών σεμιναρίων (γ) 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των επιμορφωτικών σεμιναρίων / εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης (α) Καθόλη τη διάρκεια των σεμιναρίων και εργαστηρίων

17 διδαχθείσας ύλης. (β) Τήρηση αρχείου και αποθήκευση δεδομένων με τα στοιχεία των καταρτιζόμενων και τους φακέλους των εργασιών τους, τις επιδόσεις τους, τις ιδέες και τα επιχειρηματικά τους σχέδια Π3.4.1 Έκθεση αξιολόγησης (με επισυναπτόμενα τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψή στην αγγλική γλώσσα στρογγυλής τραπέζης (β) 1 εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων / εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης Το αργότερο 15 μέρες μετά το πέρας του συνόλου των σεμιναρίων επιμόρφωσης και των εργαστηρίων στρογγυλής τραπέζης Πίνακας 2: Παραδοτέα Έργου Σελίδα 17 από 63

18 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β1. Γενικές Πληροφορίες Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Α Μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών. Το σύνολο των δαπανών του Έργου, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό 2013ΕΠ Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι Ευρώ, ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,07 - ΦΠΑ (23%): ,93) και αναλύεται ανά δράση ως εξής: Τίτλος Προϋπολογισμός ΠΕ1 Διαχείριση & Συντονισμός Δράση 1.3 Συναντήσεις Διαχείρισης και Συντονισμού Έργου 500,00 ΠΕ2 Πληροφόρηση & Δημοσιότητα Δράση 2.1 Σχέδιο Επικοινωνίας και ενημερωτικό υλικό 1.200,00 Δράση 2.2 ΠΕ3 Δράση 3.2 Δράση 3.3 Εκδηλώσεις έργου (συνέδρια και εκδηλώσεις δικτύωσης) Διάγνωση της περιοχής και σχεδιασμός του έργου Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υποστηρικτικού συμβουλευτικού υλικού Σεμινάρια σύντομης διάρκειας και εργαστήρια εξειδίκευσης στρογγυλής τραπέζης (5 θεματικές ενότητες) 3.000, , ,00 Δράση 3.4 Αξιολόγηση των συμμετεχόντων ,00 Σύνολο ,00 Σελίδα 18 από 63

19 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Επωνυμία: Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων - ΙΑΤΑΠ Διεύθυνση έδρας: Παλαιολόγου και Θέμιδος 2, ΤΚ , Δράμα Τηλέφωνο / φαξ: / Πληροφορίες: Βενιζέλου Γεωργία Β1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις του εθνικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων: 1. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον (ΕΚ) αριθ.397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου Τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της και τον διορθωτικό του (Επίσημη Εφημερίδα L45 της ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ, 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το Ε.Κ.Τ. και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του Ε.Κ. για το ΕΤΠΑ. 4. Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΚΠΔ)». 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 6. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει σήμερα. 7. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 8. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α 248). 9. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, καθώς και την ΥΑ 14967/2009 (ΦΕΚ Β 1260/ ), «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 10. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Την αριθμ /ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415Β/ ) «Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως Σελίδα 19 από 63

20 τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Την αριθμ. C (2008)1129/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία ». 13. Την με αριθμό /MA2668/ εγκριτική απόφαση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » για την έγκριση του έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» με ακρωνύμιο «TRIGGER». 14. Την από 10/2/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και τα τεύχη του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι προβλέπεται από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία κατά την προκήρυξη του παρόντος. Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 18/03/2014 και ώρα 12.00μμ στην έδρα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων, Παλαιολόγου και Θέμιδος 2, ΤΚ , Δράμα Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων, τις μέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες και η παραλαβή της γίνεται με ταχυμεταφορική (courier) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με χρέωση του παραλήπτη. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), και να το επιστρέφουν με ή φαξ έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να ελέγξουν το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να τα επιστρέφουν με ή φαξ στην Αναθέτουσα Αρχή, έτσι ώστε η Σελίδα 20 από 63

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Έδρα : Αποθήκη Α, 1 η Προβλήτα, 1 ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα