ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Τριών Αορτικών Βαλβίδων για Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας (TAVI), Εκτιμώμενης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Τριών Αορτικών Βαλβίδων για Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας (TAVI), Εκτιμώμενης"

Transcript

1 AΔΑ: 7ΙΕ96-ΨΟΓ ΑΔΑΜ: 17PROC ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΛ.: Φ. 646/96/ 9214 Σ Αθήνα, 24/08/2017 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Τριών Αορτικών Βαλβίδων για Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας (TAVI), Εκτιμώμενης Αξίας ,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 96/17 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός για Ανάδειξη Μειοδότη ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής για το σύνολο των υλικών. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Ημερομηνία: 14/09/17 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 πμ ΝΝΑ Καρέ Αξιωματικών Ως συνημμένο παράρτημα «Γ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, KAE 1211 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ως Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού συνημμένου Παραρτήματος «Γ» ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός Δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις (6,26832%) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 Ν. 4172/13) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Ν. 4172/13 (4%)

2 2 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: α. Του Ν.Δ. 721/1970 (ΦΕΚ 251Α/70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» β. Του Ν. 1400/73 «Περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» γ. Του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145 Α // ) δ. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/ ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν.4412/2016. ε. Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν.4412/2016. στ. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α // ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ζ. Πρακτικό Νοσοκ. Συμβουλίου ΝΝΑ από (Α/Α: 1) η. ΝΑΑ Ζ ΑΥΓ 16/ΓΕΝ θ. ΦΕΚ 3698 Α // (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) ι. ΑΑΥ με Αρ. Πρωτ (ΑΔΑ:6ΛΓΜ6-ΔΞΛ ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Τριών Αορτικών Βαλβίδων για Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας (TAVI), Εκτιμώμενης Αξίας ,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με την συνημμένη διακήρυξη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υλικών και συμφώνως Τεχνικών Προδιαγραφών Παραρτήματος «Γ». 2. Από την διαγωνιστική διαδικασία θα προκύψει μειοδότης για το σύνολο των υλικών. Το ΝΝΑ θα συνάψει σύμβαση με τον μειοδότη, για την προμήθεια των υλικών θέματος. 3. Το ΝΝΑ, στην απόφαση κατακύρωσης, θα αποφασίσει να προμηθευτεί τα είδη του Παραρτήματος «Γ» που αναγράφονται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού, ενώ δύναται να μην προβεί σε παραγγελίες εφόσον δεν υπάρξουν πραγματικές ανάγκες 4. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος ή μέχρι εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων (όποιο επέλθει πρώτο). ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 Ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΩΣ 13/09/17 Τετάρτη ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΝΝΑ ΚΑΡΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ημερομηνία: 14/09/17 Πέμπτη ΩΡΑ: 11:00 πμ

3 3 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 5. Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την κρίση της επιτροπής συμφώνως άρθρου 117,παράγραφος 4, Ν.4412/16. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι : ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διεύθυνση Αναθέτουσας : ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, ΑΘΗΝΑ,11521 Τηλέφωνο : (όλες τις εργάσιμες ημέρες 12:00-14:00). Φαξ : AΦΜ : Δ.Ο.Υ. : ΨΥΧΙΚΟΥ Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε : α. Διαδικασίες Διαγωνισμού: Τμήμα Διαγωνισμών ΝΝΑ, τηλ ( ). β. Τεχνικές προδιαγραφές: Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, τηλ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης συμφώνως παραγράφου 5 άρθρου 117 του Ν. 4412/16. Τα παραρτήματα «Α» (Γενικοί όροι), «Β» (Ειδικοί Όροι), «Γ» (Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού-Τεχνικές προδιαγραφές), «Δ» (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), «Ε» (Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης), της παρούσας διακήρυξης, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Οι ειδικοί όροι και το παράρτημα «Γ» κατισχύουν των γενικών όρων. Ο Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Χριστόπουλος ΠΝ Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: «Α» Γενικοί όροι «Β» Ειδικοί όροι «Γ» Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού/ Τεχνικές προδιαγραφές «Δ» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς «Ε» Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης 4

5 Α-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 646/96/ 9214/Σ.4440 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 24/08/2017 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο συμφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «προσφορά» με κεφαλαία γράμματα. β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92, παράγραφος 2, Ν.4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις: α. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετείται (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) συμφώνως ΦΕΚ Β 3698// (Παράρτημα Ε ), η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών χωρίς απαίτηση βεβαίωσης του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ανωτέρω παραγράφου θα πρέπει να αναλαμβάνεται και από τα πρόσωπα που τελούν ως μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα καθώς και από εκείνα τα οποία ενδέχεται να έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, και θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ, ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 (αα) και 1 (ββ) του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ως ακολούθως: i. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών από τους διαχειριστές. ii. Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών, από το διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά για την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) η υποχρέωση προσυπογραφής από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου γεννάται όταν δεν υφίσταται εκπρόσωπος της εταιρείας (σύμφωνα με το καταστατικό της) ενώ σε διαφορετική περίπτωση υπογράφει ο εκπρόσωπος της εταιρείας. β. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : (1) Prospectus, στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού

6 Α-2 κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Επισημαίνεται ότι απαιτείται αντιστοίχιση των προσφερομένων υλικών με τον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού Παραρτήματος «Γ» της παρούσης. (2) Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται επιπρόσθετα στο Παράρτημα «Γ». Επισημαίνεται ότι απαιτείται αντιστοίχιση των προσφερομένων υλικών με τον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού Παραρτήματος «Γ» της παρούσης. γ. Οι Υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. δ. Σε Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: (1) Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά - η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς - απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: (Η οικονομική προσφορά να προσκομίζεται και σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό ή μαγνητικό μέσο, π.χ cd κτλ-προαιρετικα) (α) Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) για το υλικό όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του παραρτήματος «Γ». Η προσφορά, θα υποβάλλεται για το σύνολο των ειδών, καθώς και για το σύνολο της ποσότητας αυτών. Κριτήριο σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια των υλικών θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υλικών. (β) Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. (γ) Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. (δ) Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παράδοση της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει, βάσει των τιμών της προσφοράς του, μέχρι την οριστική παράδοση των ειδών και την αποπληρωμή τους. (ε) Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά

7 Α-3 απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. (στ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. (2) Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις τιμές που τηρούνται από το Παρατηρητήριο της Επιτροπής προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης όπου προβλέπονται, οι οποίες - καθώς και οι αντίστοιχοι Κωδικοί του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας - θα αναγράφονται δίπλα από κάθε προσφερόμενη τιμή όπου προβλέπονται επί ποινή απορρίψεως. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά δεν παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας, αυτό θα δηλώνεται από έκαστο προσφέροντα υποχρεωτικά με Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά εντός του οικείου φακέλου. Επισημαίνεται ότι έλλειψη αυτής επισύρει αυτομάτως ποινή απόρριψης από τη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς δικαίωμα διαμαρτυρίας ή επίκλησης λόγων προσφυγής κατά της απόρριψης. (3) Η σύναψη Σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υλικών. (4) Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, η σύναψη Σύμβασης θα γίνει με τον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υλικών, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. (5) Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Tο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 97, παρ.4, Ν.4412/2016), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, μέχρι 300 ημέρες.

8 Α-4 4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε ευρώ. 2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. β. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. γ. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. δ. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. ε. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση. στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη ζ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης η. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή. θ. Έλλειψη κατάθεσης δειγμάτων, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. ι. Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. ια. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η κατακύρωση της Σύμβασης γίνεται στο μειοδότη για το σύνολο των υλικών του παραρτήματος «Γ» κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα μειοδότη/προμηθευτή 2. Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που

9 Α-5 του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Έχοντος την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ) μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή κατά της διακήρυξης μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών συμφώνως άρθρου 127,Ν.4412/ Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης.. Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. Να αποφασίσει τη ματαίωση, μετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης. γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 2. Σε περίπτωση ανάδειξης μειοδότη μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών ΑΜΔ σε άλλο φορέα του ΠΝ ή/και του ΥΕΘΑ, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς για την κατάργηση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. 3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

10 Α-6 ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης, γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα μειοδότη από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος ή μέχρι εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων (όποιο επέλθει πρώτο). 3. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της Σύμβασης αναφέρεται στο χρόνο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτή από τα συμβαλλόμενα μέλη και όχι στη διάρκεια ζωής των υλικών. 4. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 5. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση τη Διακήρυξη και την προσφορά του ή των μειοδοτών και κατ ισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 6. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατόπιν έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης και κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος, υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμώμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο. 7. Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, εντός του χρόνου που θα ορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση. 8. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 9. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης. 10. Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η Ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του συνολικού τιμήματος της «Σύμβασης» προ ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72,παρ.1β του Ν. 4412/2016 χρονικής ισχύος μεγαλύτερης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης/παράδοσης.

11 Α-7 2. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται για Συμβάσεις συνολικού τιμήματος άνευ ΦΠΑ, ίσου ή μεγαλύτερου του ποσού των ,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε χρονικό όριο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. 2. H εν λόγω παραγγελία θα τοποθετείται μετά την υπογραφή της Σύμβασης εφάπαξ ή τμηματικά. 3. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν με έξοδα του προμηθευτή εφάπαξ ή τμηματικά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, μετά από την τοποθέτηση έκαστης παραγγελίας. 4. Η παραλαβή τους θα γίνει από αρμόδια επιτροπή με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/ Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον Προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε άρθρο 206 Ν. 4412/ Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση του Ε.Ο.Ε. και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε που συνέβησαν, συμφώνως άρθρου 204 Ν.4412/ Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση του ΕΟΕ. 9. Σε περίπτωση παράδοσης υλικών/ειδών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογημένα από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την παραλαβή του συνόλου των απορριπτέων υλικών και την αντικατάσταση τους με νέα καινούργια και αμεταχείριστα. Τα υλικά είναι δυνατό να επιστραφούν και μετά την παραλαβή τους εφόσον αυτή έχει γίνει με δειγματοληψία. Σε περίπτωση αρνήσεως του προμηθευτή παραλαβής ή/και αντικατάστασης των υλικών που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις ή έχουν απορριφθεί θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 213 Ν.4412/2016 και θα πραγματοποιείται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασίας συμφώνως της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.

12 Α Εάν διαπιστώνεται έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας (ή πραγματικό ελάττωμα) του υλικού, μετά την οριστική παραλαβή αυτού, την ολοσχερή εξόφληση του συμβατικού τιμήματος και την επιστροφή στον προμηθευτή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 540 και επ. του Αστικού Κώδικα. 11. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, συμφώνως άρθρου 208, παρ.4 του Ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφώνως άρθρου 72, παρ. 3 του Ν. 4412/ Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 3. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. 4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 5. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 6. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 7. Δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 8. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 0.25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 9. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 13 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Ο μειοδότης πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απo τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και απo κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει απo αυτήν, με απόφαση τoυ ΕΟΕ. 2. Με την ίδια διαδικασία ο μειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 3. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση, εφόσον: α. Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.

13 Α-9 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του ΕΟΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή προμηθειών του Νοσοκομείου), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/ Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, συμφώνως άρθρου 209 Ν.4412/2016, επιβάλλεται εις βάρος του Προμηθευτή πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, συμφώνως άρθρου 207 Ν.4412/ Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από την έκδοση εντάλματος πληρωμής από το Διευθυντή ΝΝΑ μέσω Ταμείου Χρηματικής Διαχείρισης εκτός κρατικού Π/Υ του ΝΝΑ. 2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλουν και μετά από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά. 3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, δελτία αποστολής, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 4. Η έκδοση του τιμολόγιου θα πραγματοποιείται μόνο μετά τη λήψη του δελτίου παραγγελίας και ως εκ τούτου καμία απαίτηση εξόφλησης δεν θα γίνει αποδεκτή χωρίς την προγενέστερη έκδοση του ανωτέρω δελτίου. 5. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης παραλαβής προμηθευτέου υλικού, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο προσωπικό του Γραφείου Ελέγχου Δαπανών ΝΝΑ και μέχρι τη θεώρηση αυτού. β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον με τις κάτωθι κρατήσεις: α. Για το ΜΤΝ : 4% β. Για το ΤΑΝ : 2%

14 Α-10 γ. Για το ΟΓΑ-ΧΑΡΤ : 2,4% επί του ποσού ΜΤΝ-ΤΑΝ (=0,144%) δ. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων : 0,06216% ε. Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών : 0,06216% Σύνολο:6,26832% 8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 4%. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της Συμφωνίας Πλαίσιο/Σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 του Ν.4412/16). 3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι τιμές των εν λόγω ειδών θα είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις τιμές που τηρούνται από το Παρατηρητήριο της Επιτροπής προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης όπου προβλέπονται. 2. Oι τιμές και οι αντίστοιχοι Κωδικοί του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας θα αναγράφονται δίπλα από κάθε προσφερόμενη τιμή όπου προβλέπονται επί ποινή απορρίψεως. 3. Το ΝΝΑ, στην απόφαση κατακύρωσης, θα αποφασίσει να προμηθευτεί τα είδη του Παραρτήματος «Γ» που αναγράφονται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού, ενώ δύναται να μην προβεί σε παραγγελίες εφόσον δεν υπάρξουν πραγματικές ανάγκες. 4. Προσφερόμενες τιμές που υπερβαίνουν τις τιμές του Παρατηρητηρίου, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Οι συσκευασίες των παραδιδόμενων υλικών θα φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη: «αποκλειστική χρήση από το Πολεμικό Ναυτικό». 6. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρο 91 του Ν. 4412/16). 7. Τα υλικά να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 8. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 9. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης. 10. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της παρούσης ή εξ' αφορμής της, ο Διευθυντής ΝΝΑ ή ο Δ.Ο.Υ. ΝΝΑ και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Εφόσον δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση, τελική και αμετάκλητη επίλυση, δίδεται από τον Ε.Ο.Ε 11. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση,

15 Α-11 ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016. Πλοίαρχος (Ο) Μ. Γραμπάς ΠΝ ΔΟΥ/ΝΝΑ Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας

16 Β-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 646/96/ 9214/Σ.4440 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 24/08/2017 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η προμήθεια των υλικών θα γίνει με κριτήριο τη προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υλικών. Η τιμή που θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά θα αντιστοιχεί στη μονάδα μέτρησης του πίνακα προμηθευτέων υλικών, επί ποινή απορρίψεως. 2. Προ της απορρίψεως, η αναθέτουσα αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και προκειμένου για ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα επί εγγράφων/δικαιολογητικών/προσφορών που υποβλήθηκαν και επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης, δύναται να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει - το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης - σύμφωνα με άρθρο 102 του Ν. 4412/ Η παροχή της δυνατότητας διευκρινήσεων ανωτέρω παραγράφου αφορά μόνο σε διευκρίνιση ή συμπλήρωση εγγράφων/δικαιολογητικών/προσφορών που έχουν υποβληθεί και σε καμία περίπτωση τη μεταγενέστερη αντικατάσταση/τροποποίησής τους προς συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης. 4. Η αναθέτουσα αρχή δύναται καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και ειδικότερα στο διαγωνιστικό στάδιο να αιτεί την προσκόμιση δειγμάτων των προϊόντων/υλικών, προκειμένου να ελέγχονται ως προς την πληρότητα και τη συμμόρφωση τους με τις τεχνικές προδιαγραφές, επί ποινή απορρίψεως. 5. Τυχόν μη συμμόρφωση με την ανωτέρω παράγραφο (2) θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 6. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του κατακυρωθέντος ποσού (όποιο επέλθει πρώτο). 7. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 8. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18, παρ.2 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με παρ.4 του ιδίου άρθρου. Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας Πλοίαρχος (Ο) Μ. Γραμπάς ΠΝ ΔΟΥ/ΝΝΑ

17 Γ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 646/96/ 9214/Σ.4440 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 24/08/2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π/Υ ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ/Μ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1 ΑΟΡΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ (TAVI) ΤΜΧ , ,00 Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) 1. Το σετ αορτικής βαλβίδας να περιλαμβάνει την αορτική βαλβίδα,σύστημα συμπίσης και φόρτωσης και σύστημα παράδοσης 2. Διακαθετηριακή αορτική βαλβίδα 3. Αυτοεκπτυσόμενη 4. Από χοίριο περικάρδιο 5. Διαδερμική αντικατάσταση αορτικού δακτυλίου με διάμετρο 18-30mm Για την ακρίβεια της μεταφοράς των τεχνικών προδιαγραφών από τις πρωτότυπες Σμρος (Ο) Ι. Καλαϊτζής ΠΝ Γρ. Δ/σμών ΝΝΑ Για την ακρίβεια ΜΠΥ ΠΕ/ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ Α Βαθμού Φράγκου Όλγα Τμηματάρχης Γενικής Γραμματείας

18 Δ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 646/96/ 9214/Σ.4440 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 24/08/2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, IBAN): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς : ΝΝΑ Έχοντας υπόψη τα παραρτήματα «Α» (Γενικοί όροι), «Β» (Ειδικοί Όροι), «Γ» (Πίνακας Υλικών/Τεχνικές Προδιαγραφές), «Δ» (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), «Ε» (Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης) της Διακήρυξης /17//ΝΝΑ με θέμα «.» δηλώνω ότι τα αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και προσφέρω τις παρακάτω υλικά στις έναντι αυτών αναγραφόμενες τιμές. Οι τιμές είναι σε ευρώ ( ) χωρίς ΦΠΑ και θα είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο/Σύμβασης. Οι τιμές προσφέρονται βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης /17//ΝΝΑ. Στην προσφορά περιλαμβάνονται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών και ειδικών όρων: Τόπος Παράδοσης: ΝΝΑ Χρόνος Παράδοσης: Εντός. ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ έως... Στις κατωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις και ο Φ.Ε. του άρθρου 14 της Διακήρυξης /17//ΝΝΑ, ενώ δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό..%. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Αριθμητικ Ολογράφως ά Ολογράφ ως ΑΞΙΑ Αριθμητικά ΠΟΣ ΟΣΤ Ο ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΕΚΠΤ ΩΣΗΣ

19 Δ-2 ΣΥΝΟΛ Ο ΦΠΑ..% ΣΥΝΟΛ Ο ΜΕ ΦΠΑ. (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) Σημείωση προς τους συμμετέχοντες: Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγμα περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Χειριστής Τμ.Δ/σμών Υ/Δ.ΕΦ. Πλοίαρχος (Ο) Μ. Γραμπάς ΠΝ ΔΟΥ/Ν

20 Ε-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 646/96/ 9214/Σ.4440 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 24/08/2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) συμφώνως άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας - Ονομασία: NAYTIKO NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ Αναθέτουσας Αρχής: Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Δεινοκράτους 70 /Αθήνα / ΤΚ Τηλέφωνο Γραφείου Διαγωνισμών ΝΝΑ : ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Β: Πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη για την οποία ο οικονομικός φορέας καταθέτει προσφορά (συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα): - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης [.. ] - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ(ΑΔΑΜ): [.. ] - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [.] - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ] - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (Αριθμός Διακήρυξης: [. ]

21 Ε-2 Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: Πλήρης Επωνυμία: [..] Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [ ] Ταχυδρομική διεύθυνση: [ ] Αρμόδιος ή αρμόδιοι i : [ ] Τηλέφωνο: [ ] Ηλ. ταχυδρομείο: [ ] Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση [ ] δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): Γενικές πληροφορίες: Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); Απάντηση: [ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου Απάντηση: Τρόπος συμμετοχής: Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [ ] Ναι [ ] Όχι διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους ii ; Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [ ] φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ): β) Προσδιορίστε τους άλλους β) [ ] οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) [ ] γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

22 Ε-3 Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα Ταχυδρομική διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ): Απάντηση: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

23 Ε-4 Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας ( εφόσον ανάθεση υπεργολαβίας επιτρέπεται από τους όρους της διακήρυξης ) Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται υποχρεωτικά στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης Υπεργολαβική ανάθεση : Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; Απάντηση: [ ]Ναι [ ]Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: [ ] Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5) ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

24 Ε-5 Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες iii Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση iv 2. δωροδοκία v,vi 3. απάτη vii 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες viii 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ix 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων x. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου xi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Εάν ναι, αναφέρετε xiii : α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: Απάντηση: [ ] Ναι [ ] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ][ ] xii α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [ ] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [ ] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

25 Ε-6 Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») xv ; Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν xvi : εγγράφων): [ ][ ][ ][ ] xiv [] Ναι [] Όχι [ ]

26 Ε-7 Β: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Πληροφορίες σχετικά με πιθανή Απάντηση: αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει [] Ναι [] Όχι του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου xvii ; Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις xviii : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις xix Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: μέτρα που λήφθηκαν: [...] [] Ναι [] Όχι -[...] -[...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ]

27 Ε-8 Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα xx ; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxi, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης xxii ; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxiii κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες [] Ναι [] Όχι [...] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [... ] [] Ναι [] Όχι [...] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [ ] [] Ναι [] Όχι [... ] [] Ναι [] Όχι [... ] [] Ναι [] Όχι [...]

28 Ε-9 κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [ ] [] Ναι [] Όχι

29 Ε-10 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής Ο οικονομικός φορέας δύναται να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: Εκπλήρωση όλων των Απάντηση απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [ ] Ναι [ ] Όχι Α: Καταλληλότητα Για την παρούσα ενότητα Α του μέρους IV οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει επί ποινή αποκλεισμού κάθε πληροφορία που θα του αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή για τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης ή στο παρόν έντυπο Καταλληλότητα 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής xxiv ; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του Απάντηση [ ] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] [ ] Ναι [ ] Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [ ] [] Ναι [] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ]

30 Ε-11 Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 1) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: [] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων xxv όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 2) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα μηχανήματα, [] Ναι [] Όχι εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης; 3) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, [... ] να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας xxvi το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 4) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 5) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου [] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] [] Ναι [] Όχι

31 Ε-12 ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: [...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ]