Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/0270(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 με σκοπό τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (COM(2015)0586 C8-0371/ /0270(COD)) Συντάκτρια γνωμοδότησης: Danuta Maria Hübner AD\ docx PE v03-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PA_Legam PE v /20 AD\ docx

3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 1 Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα) (-1) Η ύπαρξη σαφούς νομικής βάσης για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων συνεπάγεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ενωσιακό νομικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης διακυβερνητικών συμφωνιών. 2 Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Για να εξασφαλιστεί παραλληλισμός με το τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ, το ΕΣΑΚ θα πρέπει να εφαρμόζεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τράπεζες εγκατεστημένες στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στον ΕΕΜ δεν θα πρέπει να υπάγονται στο ΕΣΑΚ. Για όσο διάστημα η εποπτεία σε ένα κράτος μέλος παραμένει εκτός του ΕΕΜ, το συγκεκριμένο κράτος μέλος θα πρέπει να διατηρήσει την ευθύνη της διασφάλισης της προστασίας των καταθετών από τις συνέπειες της αφερεγγυότητας ενός πιστωτικού ιδρύματος. Όταν τα κράτη μέλη προσχωρούν στον ΕΕΜ, θα πρέπει επίσης να υπάγονται αυτομάτως και στο ΕΣΑΚ. Σε ένα τελικό στάδιο, το ΕΣΑΚ θα μπορούσε να επεκταθεί στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. (14) Για να εξασφαλιστεί παραλληλισμός με το τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ, το ΕΣΑΚ θα πρέπει να εφαρμόζεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τράπεζες εγκατεστημένες στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στον ΕΕΜ δεν θα πρέπει να υπάγονται στο ΕΣΑΚ. Για όσο διάστημα η εποπτεία σε ένα κράτος μέλος παραμένει εκτός του ΕΕΜ, το συγκεκριμένο κράτος μέλος θα πρέπει να διατηρήσει την ευθύνη της διασφάλισης της προστασίας των καταθετών από τις συνέπειες της αφερεγγυότητας ενός πιστωτικού ιδρύματος. Όταν τα κράτη μέλη προσχωρούν στον ΕΕΜ, αυτομάτως υποχρεούνται να προσχωρήσουν στον τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης. Προκειμένου εντούτοις να πραγματοποιηθεί ομαλά η μετάβαση και AD\ docx 3/20 PE v03-00

4 να αποφευχθεί οποιαδήποτε αδόκητη επιβάρυνση των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων που διέπουν το ΕΣΑΚ, ενδείκνυται η θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων όσον αφορά την οικονομική συμμετοχή των χωρών που εντάσσονται στο ΕΣΑΚ μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Παρόμοιες ρυθμίσεις πρέπει να σχεδιάζονται αφού ληφθούν υπόψη η κατάσταση που επικρατεί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ο οικονομικός κύκλος και τα πρόσφατα γεγονότα μη διαθέσιμης κατάθεσης ή οι ενέργειες χρηματοδότησης της εξυγίανσης, καθώς και το στάδιο του ΕΣΑΚ στο οποίο θα ενταχθεί. Σε ένα τελικό στάδιο, το ΕΣΑΚ θα μπορούσε να επεκταθεί στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη σε ποιο στάδιο του ΕΣΑΚ θα ενταχθεί η εκάστοτε χώρα προκειμένου να εξεταστούν τα διάφορα μεταβατικά μέτρα που θα πρέπει να θεσπιστούν ως προς την οικονομική συμμετοχή της στο ΕΣΑΚ και τούτο χωρίς να αγνοούνται παράμετροι όπως ο οικονομικός κύκλος και τα πρόσφατα γεγονότα μη διαθέσιμης κατάθεσης ή οι ενέργειες χρηματοδότησης της εξυγίανσης. 3 Αιτιολογική σκέψη 15 (15) Για να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς στο σύνολό της, ο παρών κανονισμός είναι συνεπής με την οδηγία 2014/49/ΕΕ. Συμπληρώνει τους κανόνες και τις αρχές της εν λόγω οδηγίας, ώστε να εξασφαλιστούν η ορθή λειτουργία του ΕΣΑΚ και η διάθεση σε αυτό της αναγκαίας χρηματοδότησης. Το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεων που θα εφαρμόζεται στο πλαίσιο του ΕΣΑΚ θα είναι, ως εκ τούτου, συνεπές με το δίκαιο (15) Για να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς στο σύνολό της, ο παρών κανονισμός είναι συνεπής με την οδηγία 2014/49/ΕΕ. Συμπληρώνει τους κανόνες και τις αρχές της εν λόγω οδηγίας, ώστε να εξασφαλιστούν η ορθή λειτουργία του ΕΣΑΚ και η διάθεση σε αυτό της αναγκαίας χρηματοδότησης. Ο κύριος στόχος του ΕΣΑΚ είναι η ενίσχυση του αποτελεσματικού πλαισίου εγγύησης των καταθέσεων με σκοπό την προστασία των καταθετών από τις επιπτώσεις της PE v /20 AD\ docx

5 που εφαρμόζουν τα εθνικά ΣΕΚ ή οι ορισθείσες αρχές των μη συμμετεχόντων κρατών μελών, εναρμονισμένο μέσω της οδηγίας 2014/49/ΕΕ. αδυναμίας εκταμίευσης των καταθέσεων. Αποσκοπεί στην παροχή ίσου επιπέδου προστασίας σε όλους τους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπάγονται στα συμμετέχοντα ΣΕΚ. Το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεων που θα εφαρμόζεται στο πλαίσιο του ΕΣΑΚ θα είναι, ως εκ τούτου, συνεπές με το δίκαιο που εφαρμόζουν τα εθνικά ΣΕΚ ή οι ορισθείσες αρχές των μη συμμετεχόντων κρατών μελών, εναρμονισμένο μέσω της οδηγίας 2014/49/ΕΕ. 4 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 5 Άρθρο 4 παράγραφος 2 α (νέα) 2α. Σε περίπτωση θέσπισης στενής συνεργασίας μεταξύ κράτους μέλους που δεν έχει ως νόμισμα το ευρώ και της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, το Ενιαίο Συμβούλιο καθορίζει, σε συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος και εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης θέσπισης στενής συνεργασίας, τις αναλυτικές διαδικασίες και τους ενδεχόμενους εφαρμοστέους όρους για τη μεταφορά στο ΤΑΚ των εισφορών που καταβλήθηκαν στα επισήμως αναγνωρισμένα στο οικείο κράτος μέλος ΣΕΚ από πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στα εν λόγω ΣΕΚ και οι οποίες εισφορές είχαν συσσωρευτεί από τα εν λόγω ΣΕΚ από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με την πορεία χρηματοδότησης που περιγράφεται στο άρθρο 41ι ή σε προκαθορισμένο τμήμα αυτής Κατά την κατάρτιση των αναλυτικών ρυθμίσεων για τον υπολογισμό των προς AD\ docx 5/20 PE v03-00

6 μεταφορά ποσών και του χρονοδιαγράμματος της μεταφοράς τους, δέουσα προσοχή πρέπει να δοθεί στην διασφάλιση της ομαλής μετάβασης στο ΕΣΑΚ των αναγνωρισμένων στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ΣΕΚ, αφού επίσης ληφθούν υπόψη το στάδιο του ΕΣΑΚ στο οποίο θα ενταχθεί το κράτος μέλος, καθώς και παράμετροι όπως ο τρέχων οικονομικός κύκλος και τα πρόσφατα γεγονότα μη διαθέσιμης κατάθεσης ή οι ενέργειες χρηματοδότησης της εξυγίανσης. Σε περίπτωση θέσπισης στενής συνεργασίας μεταξύ ΕΚΤ και κράτους μέλους, το τελευταίο υπόκειται σε όλους τους πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΑΚ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των ΣΕΚ στο ΕΣΑΚ, καλό είναι να επιλεγεί μια βαθμιαία προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά χαρακτηριστικά της χώρας, το σύστημά της των ΣΕΚ και το στάδιο του ΕΣΑΚ κατά το οποίο θεσπίζεται η στενή συνεργασία. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αντανακλούν σε γενικές γραμμές εκείνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση τερματισμού της στενής συνεργασίας. 5 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 9 α (νέο) Άρθρο 34 παράγραφος 5 Ισχύον κείμενο «5. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, η ΕΚΤ, οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης δύνανται να συντάσσουν μνημόνια συνεννόησης με διαδικασία που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Συμβουλίου Εξυγίανσης, της ΕΚΤ, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών αρχών εξυγίανσης δεν θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση των απαιτήσεων επαγγελματικού απορρήτου.» (9α) στο άρθρο 34, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης, η ΕΚΤ, οι εθνικές αρμόδιες αρχές, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης και οι ορισθείσες βάσει της οδηγίας 2014/59/ΕΕ εθνικές αρχές δύνανται να συντάσσουν μνημόνια συνεννόησης με διαδικασία που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Συμβουλίου Εξυγίανσης, της ΕΚΤ, των εθνικών αρμόδιων αρχών, των εθνικών αρχών εξυγίανσης και των ορισθεισών βάσει της οδηγίας 2014/59/ΕΕ εθνικών αρχών δεν θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση των PE v /20 AD\ docx

7 απαιτήσεων επαγγελματικού απορρήτου.» Η παρούσα ρήτρα προορίζεται να τροποποιήσει το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προκειμένου να προσθέσει τις ορισθείσες βάσει της οδηγίας 2014/59/ΕΕ εθνικές αρχές σε εκείνες τις αρχές στις οποίες επιτρέπεται ρητώς να συντάσσουν μνημόνια συνεννόησης σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τούτο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε τέτοια ανταλλαγή πληροφοριών θα έχει την κατάλληλη νομική βάση και δεν θα μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση των απαιτήσεων περί επαγγελματικού απορρήτου. 6 Άρθρο 41θ τίτλος Εξαιρέσεις από την κάλυψη του ΕΣΑΚ Διαδικασία εξαίρεσης από την κάλυψη του ΕΣΑΚ Με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και δεδομένου του τεράστιου αντίκτυπου μιας εξαίρεσης για τον τραπεζικό κλάδο στο κράτος μέλος, καλό είναι να περιγραφεί αναλυτικότερα η διαδικασία της εξαίρεσης. Τούτο περιλαμβάνει αξιολόγηση της παραβίασης από την Επιτροπή και δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων από τα ΣΕΚ και τις εθνικές αρχές. Το ενδεχόμενο της απόλυτης εξαίρεσης πρέπει να εξετάζεται μόνο όπου αυτή θα ήταν αναλογική προς την παραβίαση και να επιβάλλεται μόνο κατόπιν μη συμμόρφωσης με ενδιάμεσα μέτρα εξαναγκασμού εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. Για παραβιάσεις ήσσονος σημασίας, θα μπορεί να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. 7 Άρθρο 41θ παράγραφος 1 εισαγωγικό μέρος 1. Ένα συμμετέχον ΣΕΚ δεν καλύπτεται από το ΕΣΑΚ κατά τα στάδια της αντασφάλισης, συνασφάλισης ή πλήρους ασφάλισης, εάν η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος 1. Ένα συμμετέχον ΣΕΚ δεν καλύπτεται από το ΕΣΑΚ εάν η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του Ενιαίου Συμβουλίου ή ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους, κινήσει AD\ docx 7/20 PE v03-00

8 του Ενιαίου Συμβουλίου ή ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους, αποφασίσει και ενημερώσει το Ενιαίο Συμβούλιο ότι συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους εξαίρεσης: α) το συμμετέχον ΣΕΚ δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος κανονισμού ή των άρθρων 4, 6, 7 ή 10 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ β) το συμμετέχον ΣΕΚ, η οικεία διοικητική αρχή κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ, ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους έχουν ενεργήσει, σε σχέση με συγκεκριμένο αίτημα για κάλυψη από το ΕΣΑΚ, κατά τρόπο που αντίκειται στην αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. και ολοκληρώσει διαδικασία εξαίρεσης. Παρόμοια διαδικασία μπορεί να κινηθεί εάν η Επιτροπή κρίνει ότι ισχύει οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις: α) το συμμετέχον ΣΕΚ δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος κανονισμού ή των άρθρων 4, 6, 7 ή 10 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ β) το συμμετέχον ΣΕΚ, η οικεία διοικητική αρχή κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ, ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους έχουν ενεργήσει, σε σχέση με συγκεκριμένο αίτημα για κάλυψη από το ΕΣΑΚ, κατά τρόπο που αντίκειται στην αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και δεδομένου του τεράστιου αντίκτυπου μιας εξαίρεσης για τον τραπεζικό κλάδο στο κράτος μέλος, καλό είναι να περιγραφεί αναλυτικότερα η διαδικασία της εξαίρεσης. Τούτο περιλαμβάνει αξιολόγηση της παραβίασης από την Επιτροπή και δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων από τα ΣΕΚ και τις εθνικές αρχές. Το ενδεχόμενο της απόλυτης εξαίρεσης πρέπει να εξετάζεται μόνο όπου αυτή θα ήταν αναλογική προς την παραβίαση και να επιβάλλεται μόνο κατόπιν μη συμμόρφωσης με ενδιάμεσα μέτρα εξαναγκασμού εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. Για παραβιάσεις ήσσονος σημασίας, θα μπορεί να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. 8 Άρθρο 41θ παράγραφος 1 α (νέα) 1α. Το Ενιαίο Συμβούλιο ελέγχει σε διαρκή βάση κατά πόσο ισχύει οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο στοιχείο α) ή στο στοιχείο β) της παραγράφου 1. Εάν το Ενιαίο Συμβούλιο διαπιστώσει ότι ισχύει οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές, PE v /20 AD\ docx

9 ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή. 9 Άρθρο 41θ παράγραφος 2 2. Όταν η χρηματοδότηση έχει ήδη εισπραχθεί από ένα συμμετέχον ΣΕΚ και συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους όρους εξαίρεσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε σχέση με γεγονός μη διαθέσιμης κατάθεσης ή συμμετοχής σε εξυγίανση, η Επιτροπή μπορεί να δώσει εντολή για την πλήρη ή μερική επιστροφή της χρηματοδότησης στο ΤΑΚ. 2. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι ισχύει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις εξαίρεσης, αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στο ΣΕΚ και στην ορισθείσα αρχή του συμμετέχοντος κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 18 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ, καθώς και στην εθνική αρμόδια αρχή ή αρχές. Ενημερώνει επίσης σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η επιστολή εκθέτει τους λόγους για τους οποίους κρίνει η Επιτροπή ότι μπορεί να κινηθεί διαδικασία εξαίρεσης σύμφωνα με την παράγραφο 1. Εντός διμήνου από την παραλαβή παρόμοιας προειδοποιητικής επιστολής, η ορισθείσα αρχή, σε στενή συνεργασία με το ενδιαφερόμενο ΣΕΚ και την αρμόδια εθνική αρχή, υποβάλλει τις παρατηρήσεις της στην Επιτροπή. Λαμβάνει αμέσως διορθωτικά μέτρα για να επιλύσει τα εντοπισθέντα προβλήματα και να εξασφαλίσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην κίνηση της διαδικασίας εξαίρεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν υφίστανται πλέον. Στη δε απάντησή της εκθέτει λεπτομερώς τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό αυτό. Με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και δεδομένου του τεράστιου αντίκτυπου μιας εξαίρεσης για τον τραπεζικό κλάδο στο κράτος μέλος, καλό είναι να περιγραφεί αναλυτικότερα η διαδικασία της εξαίρεσης. Τούτο περιλαμβάνει αξιολόγηση της παραβίασης από την Επιτροπή και δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων από τα ΣΕΚ και τις εθνικές αρχές. Το ενδεχόμενο της απόλυτης εξαίρεσης πρέπει να εξετάζεται μόνο όπου αυτή θα ήταν αναλογική προς την AD\ docx 9/20 PE v03-00

10 παραβίαση και να επιβάλλεται μόνο κατόπιν μη συμμόρφωσης με ενδιάμεσα μέτρα εξαναγκασμού εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. Για παραβιάσεις ήσσονος σημασίας, θα μπορεί να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. 10 Άρθρο 41θ παράγραφος 2 α (νέα) 2α. Σε περίπτωση που η Επιτροπή, κατόπιν αξιολόγησης της απάντησης και διαβούλευσης με το Ενιαίο Συμβούλιο, κρίνει ότι δεν έχει λάβει επαρκείς εγγυήσεις ως προς την επίλυση των προβλημάτων που εκτίθενται στην προειδοποιητική επιστολή, δύναται να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 7. Δύναται επίσης να αποστείλει στο ΣΕΚ, στην ορισθείσα αρχή του συμμετέχοντος κράτους μέλους και στην εθνική αρμόδια αρχή αιτιολογημένη γνώμη με την οποία τους ζητεί να λάβουν την κατάλληλη μέριμνα, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ούτως ώστε οι λόγοι που οδήγησαν στην κίνηση της διαδικασίας εξαίρεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, να πάψουν να υφίστανται. Με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και δεδομένου του τεράστιου αντίκτυπου μιας εξαίρεσης για τον τραπεζικό κλάδο στο κράτος μέλος, καλό είναι να περιγραφεί αναλυτικότερα η διαδικασία της εξαίρεσης. Τούτο περιλαμβάνει αξιολόγηση της παραβίασης από την Επιτροπή και δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων από τα ΣΕΚ και τις εθνικές αρχές. Το ενδεχόμενο της απόλυτης εξαίρεσης πρέπει να εξετάζεται μόνο όπου αυτή θα ήταν αναλογική προς την παραβίαση και να επιβάλλεται μόνο κατόπιν μη συμμόρφωσης με ενδιάμεσα μέτρα εξαναγκασμού εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. Για παραβιάσεις ήσσονος σημασίας, θα μπορεί να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. PE v /20 AD\ docx

11 11 Άρθρο 41θ παράγραφος 2 β (νέα) 2β. Οι οικονομικές κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2α δεν επιβάλλονται όταν η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη δράση της οικείας διοικητικής αρχής ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής των οικείων κρατών μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 β. Με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και δεδομένου του τεράστιου αντίκτυπου μιας εξαίρεσης για τον τραπεζικό κλάδο στο κράτος μέλος, καλό είναι να περιγραφεί αναλυτικότερα η διαδικασία της εξαίρεσης. Τούτο περιλαμβάνει αξιολόγηση της παραβίασης από την Επιτροπή και δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων από τα ΣΕΚ και τις εθνικές αρχές. Το ενδεχόμενο της απόλυτης εξαίρεσης πρέπει να εξετάζεται μόνο όπου αυτή θα ήταν αναλογική προς την παραβίαση και να επιβάλλεται μόνο κατόπιν μη συμμόρφωσης με ενδιάμεσα μέτρα εξαναγκασμού εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. Για παραβιάσεις ήσσονος σημασίας, θα μπορεί να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. 12 Άρθρο 41θ παράγραφος 2 γ (νέα) 2γ. Εάν, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην αιτιολογημένη γνώμη, τα ΣΕΚ ή η ορισθείσα εθνική αρχή εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται, η Επιτροπή δύναται να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξαίρεσης λαμβάνοντας την οριστική απόφαση περί εξαίρεσης από την κάλυψη του ΕΣΑΚ. Ενημερώνει δε αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το AD\ docx 11/20 PE v03-00

12 ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και το Ενιαίο Συμβούλιο, σχετικά με την απόφαση. Με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και δεδομένου του τεράστιου αντίκτυπου μιας εξαίρεσης για τον τραπεζικό κλάδο στο κράτος μέλος, καλό είναι να περιγραφεί αναλυτικότερα η διαδικασία της εξαίρεσης. Τούτο περιλαμβάνει αξιολόγηση της παραβίασης από την Επιτροπή και δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων από τα ΣΕΚ και τις εθνικές αρχές. Το ενδεχόμενο της απόλυτης εξαίρεσης πρέπει να εξετάζεται μόνο όπου αυτή θα ήταν αναλογική προς την παραβίαση και να επιβάλλεται μόνο κατόπιν μη συμμόρφωσης με ενδιάμεσα μέτρα εξαναγκασμού εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. Για παραβιάσεις ήσσονος σημασίας, θα μπορεί να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. 13 Άρθρο 41θ παράγραφος 2 δ (νέα) 2δ. Η Επιτροπή δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο, να λάβει τυπική απόφαση σχετικά με τον τερματισμό της διαδικασίας εξαίρεσης εφόσον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ΣΕΚ ή η ορισθείσα εθνική αρχή έχει δώσει ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα της μη συμμόρφωσης και άρα δεν πληροί πλέον καμία από τις προϋποθέσεις εξαίρεσης. Ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και το Ενιαίο Συμβούλιο, σχετικά με την απόφαση. Με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και δεδομένου του τεράστιου αντίκτυπου μιας εξαίρεσης για τον τραπεζικό κλάδο στο κράτος μέλος, καλό είναι να περιγραφεί αναλυτικότερα η διαδικασία της εξαίρεσης. Τούτο περιλαμβάνει αξιολόγηση της παραβίασης από την Επιτροπή και δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων από τα ΣΕΚ και τις εθνικές αρχές. Το ενδεχόμενο της απόλυτης εξαίρεσης πρέπει να εξετάζεται μόνο όπου αυτή θα ήταν αναλογική προς την παραβίαση και να επιβάλλεται μόνο κατόπιν μη συμμόρφωσης με ενδιάμεσα μέτρα εξαναγκασμού εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. Για παραβιάσεις ήσσονος σημασίας, θα μπορεί να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. PE v /20 AD\ docx

13 14 Άρθρο 41θ παράγραφος 2 ε (νέα) 2ε. Όταν η χρηματοδότηση έχει ήδη εισπραχθεί από ένα συμμετέχον ΣΕΚ και συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους όρους εξαίρεσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε σχέση με γεγονός μη διαθέσιμης κατάθεσης ή συμμετοχής σε εξυγίανση, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν του τερματισμού της διαδικασίας εξαίρεσης, να δώσει εντολή για την πλήρη ή μερική επιστροφή της χρηματοδότησης στο ΤΑΚ. Με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και δεδομένου του τεράστιου αντίκτυπου μιας εξαίρεσης για τον τραπεζικό κλάδο στο κράτος μέλος, καλό είναι να περιγραφεί αναλυτικότερα η διαδικασία της εξαίρεσης. Τούτο περιλαμβάνει αξιολόγηση της παραβίασης από την Επιτροπή και δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων από τα ΣΕΚ και τις εθνικές αρχές. Το ενδεχόμενο της απόλυτης εξαίρεσης πρέπει να εξετάζεται μόνο όπου αυτή θα ήταν αναλογική προς την παραβίαση και να επιβάλλεται μόνο κατόπιν μη συμμόρφωσης με ενδιάμεσα μέτρα εξαναγκασμού εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. Για παραβιάσεις ήσσονος σημασίας, θα μπορεί να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. 15 Άρθρο 41θ παράγραφος 2 στ (νέα) 2στ. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της ΕΑΤ, εγκρίνει κατ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 93 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση AD\ docx 13/20 PE v03-00

14 λεπτομερών κανόνων περί μεθοδολογίας, διαδικασίας και προϋποθέσεων σε σχέση με: α) την επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά την έννοια της παραγράφου 2α, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) την επιστροφή των πόρων που συγκεντρώθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα υπαγόμενα στο εξαιρεθέν ΣΕΚ στο εν λόγω ΣΕΚ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαίρεσης. Με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και δεδομένου του τεράστιου αντίκτυπου μιας εξαίρεσης για τον τραπεζικό κλάδο στο κράτος μέλος, καλό είναι να περιγραφεί αναλυτικότερα η διαδικασία της εξαίρεσης. Τούτο περιλαμβάνει αξιολόγηση της παραβίασης από την Επιτροπή και δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων από τα ΣΕΚ και τις εθνικές αρχές. Το ενδεχόμενο της απόλυτης εξαίρεσης πρέπει να εξετάζεται μόνο όπου αυτή θα ήταν αναλογική προς την παραβίαση και να επιβάλλεται μόνο κατόπιν μη συμμόρφωσης με ενδιάμεσα μέτρα εξαναγκασμού εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. Για παραβιάσεις ήσσονος σημασίας, θα μπορεί να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. 16 Άρθρο 41ι παράγραφος 2 (2) Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το Ενιαίο Συμβούλιο, μπορεί να εγκρίνει παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 για δεόντως αιτιολογημένους λόγους που σχετίζονται με τον οικονομικό κύκλο στο αντίστοιχο κράτος μέλος, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των φιλοκυκλικών συνεισφορών, ή με την εκδήλωση γεγονότος μη διαθέσιμης κατάθεσης σε εθνικό επίπεδο. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να είναι προσωρινές και ενδεχομένως να εξαρτώνται από την (2) Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το Ενιαίο Συμβούλιο, μπορεί να εγκρίνει παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 για δεόντως αιτιολογημένους λόγους που σχετίζονται με τον οικονομικό κύκλο στο αντίστοιχο κράτος μέλος, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των φιλοκυκλικών συνεισφορών, ή με την εκδήλωση γεγονότος μη διαθέσιμης κατάθεσης ή ενέργειες χρηματοδότησης της εξυγίανσης σε εθνικό επίπεδο. Ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο PE v /20 AD\ docx

15 εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων. σχετικά με τη πρόθεσή της να επιτρέψει παρέκκλιση και, κατά περίπτωση, του διαβιβάζει τη γνώμη του Ενιαίου Συμβουλίου. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να είναι προσωρινές και ενδεχομένως να εξαρτώνται από την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων. Πρέπει δε να σχεδιάζονται αφού ληφθούν υπόψη η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση που επικρατεί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η οικονομική ισχύς του συστήματός του των ΣΕΚ και το στάδιο του ΕΣΑΚ στο οποίο αυτό θα ενταχθεί. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη σε ποιο στάδιο του ΕΣΑΚ θα ενταχθεί η εκάστοτε χώρα προκειμένου να εξεταστούν τα διάφορα μεταβατικά μέτρα που θα πρέπει να θεσπιστούν ως προς την οικονομική συμμετοχή της στο ΕΣΑΚ, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης έγκρισης παρέκκλισης από τη πορεία της χρηματοδότησης και τούτο χωρίς να αγνοούνται παράμετροι όπως ο οικονομικός κύκλος και τα πρόσφατα γεγονότα μη διαθέσιμης κατάθεσης ή οι ενέργειες χρηματοδότησης της εξυγίανσης. Το ΕΚ πρέπει να τηρείται ενήμερο σε περίπτωση έγκρισης παρόμοιας παρέκκλισης και να έχει πρόσβαση στη γνώμη του Ενιαίου Συμβουλίου εφόσον αυτό έχει εκδώσει τέτοια. 17 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 21 Άρθρο 51 παράγραφος 2 2. Το Ενιαίο Συμβούλιο, στην κοινή σύνοδο ολομέλειάς του, πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου ή εφόσον το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δύναται να ζητήσει από τον πρόεδρο να συγκαλέσει συνεδρίαση της κοινής συνόδου ολομέλειας ή αντίστοιχα της συνόδου ολομέλειας ΕΜΕ ή ΕΣΑΚ του Ενιαίου Συμβουλίου. Ο πρόεδρος εκθέτει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους δεν συγκαλεί μια συνεδρίαση εγκαίρως. 2. Το Ενιαίο Συμβούλιο, στην κοινή σύνοδο ολομέλειάς του, πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου ή εφόσον το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ή ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ δύναται να ζητήσει από τον πρόεδρο να συγκαλέσει συνεδρίαση της κοινής συνόδου ολομέλειας ή αντίστοιχα της συνόδου ολομέλειας ΕΜΕ ή ΕΣΑΚ του Ενιαίου Συμβουλίου. Ο πρόεδρος εκθέτει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους δεν συγκαλεί AD\ docx 15/20 PE v03-00

16 μια συνεδρίαση εγκαίρως. Δεδομένων της εμπειρογνωμοσύνης της ΕΚΤ και της παρουσίας εκπροσώπου της ΕΚΤ ως μονίμου παρατηρητή στις εκτελεστικές συνόδους και στις συνόδους ολομέλειας του Ενιαίου Συμβουλίου στο πλευρό του εκπροσώπου της Επιτροπής, με ίσα με αυτόν δικαιώματα συμμετοχής στις συζητήσεις και πρόσβασης σε έγγραφα, φαίνεται ευνόητο να διαθέτει και ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ δικαίωμα αίτησης σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης του Ενιαίου Συμβουλίου, όπως ακριβώς και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. 18 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 33 α (νέο) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 Άρθρο 67 παράγραφος 4 α (νέα) (33α) στο άρθρο 67, προστίθεται η παράγραφος 4α: «4α. Όλες οι διατάξεις της συμφωνίας που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία του ΕΜΕ ενσωματώνονται στον παρόντα κανονισμό εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος αυτού.» ( 19 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 39 στοιχείο α Άρθρο 93 παράγραφος 2 2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 8, στο άρθρο 65 παράγραφος 5, στο άρθρο 69 παράγραφος 5, στο άρθρο 71 παράγραφος 3, στο άρθρο 74β παράγραφος 5, στο άρθρο 74γ παράγραφος 5, στο άρθρο 74δ παράγραφος 4 και στο άρθρο 75 παράγραφος 4 ισχύει για αόριστη διάρκεια από τις ημερομηνίες 2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 8, στο άρθρο 41θ παράγραφος 2στ, στο άρθρο 65 παράγραφος 5, στο άρθρο 69 παράγραφος 5, στο άρθρο 71 παράγραφος 3, στο άρθρο 74β παράγραφος 5, στο άρθρο 74γ παράγραφος 5, στο άρθρο 74δ παράγραφος 4 και στο άρθρο 75 παράγραφος 4 ισχύει PE v /20 AD\ docx

17 που αναφέρονται στο άρθρο 99 για αόριστη διάρκεια από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 99 Η τροπολογία συνδέεται με τις διατάξεις της τροπολογίας Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 39 στοιχείο β Άρθρο Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 8, στο άρθρο 65 παράγραφος 5, στο άρθρο 69 παράγραφος 5, στο άρθρο 71 παράγραφος 3, στο άρθρο 74β παράγραφος 5, στο άρθρο 74γ παράγραφος 5, στο άρθρο 74δ παράγραφος 4 και στο άρθρο 75 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την προσδιοριζόμενη στην εν λόγω απόφαση εξουσιοδότηση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα τυχόν κατ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη 4. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 8, στο άρθρο 41θ παράγραφος 2στ, στο άρθρο 65 παράγραφος 5, στο άρθρο 69 παράγραφος 5, στο άρθρο 71 παράγραφος 3, στο άρθρο 74β παράγραφος 5, στο άρθρο 74γ παράγραφος 5, στο άρθρο 74δ παράγραφος 4 και στο άρθρο 75 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την προσδιοριζόμενη στην εν λόγω απόφαση εξουσιοδότηση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα τυχόν κατ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη Η τροπολογία συνδέεται με τις διατάξεις της τροπολογίας 15. AD\ docx 17/20 PE v03-00

18 21 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 39 στοιχείο γ Άρθρο 93 παράγραφος 6 6. Μια κατ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 8, το άρθρο 65 παράγραφος 5, το άρθρο 69 παράγραφος 5, το άρθρο 71 παράγραφος 3, το άρθρο 74β παράγραφος 5, το άρθρο 74γ παράγραφος 5, το άρθρο 74δ παράγραφος 4 και το άρθρο 75 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου 6. Μια κατ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 8, το άρθρο 41θ παράγραφος 2στ, το άρθρο 65 παράγραφος 5, το άρθρο 69 παράγραφος 5, το άρθρο 71 παράγραφος 3, το άρθρο 74β παράγραφος 5, το άρθρο 74γ παράγραφος 5, το άρθρο 74δ παράγραφος 4 και το άρθρο 75 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου Η τροπολογία συνδέεται με τις διατάξεις της τροπολογίας 15. PE v /20 AD\ docx

19 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τίτλος Έγγραφα αναφοράς Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια Γνωμοδότηση της Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης Ημερομηνία ορισμού Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων COM(2015)0586 C8-0371/ /0270(COD) ECON AFCO Danuta Maria Hübner Εξέταση στην επιτροπή Ημερομηνία έγκρισης Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: : 0: Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Michał Boni, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski Gerolf Annemans, Ashley Fox, Sven Giegold, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Rainer Wieland Laura Agea AD\ docx 19/20 PE v03-00

20 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 15 + ALDE PPE S&D VERTS/ALE Maite Pagazaurtundúa Ruiz Michał Boni, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Rainer Wieland Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel Pascal Durand, Sven Giegold 3 - ECR ENF Ashley Fox, Kazimierz Michał Ujazdowski Gerolf Annemans 6 0 EFDD GUE/NGL NI PPE Laura Agea Helmut Scholz, Barbara Spinelli Diane James Elmar Brok, Markus Pieper Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: + : υπέρ - : κατά 0 : αποχή PE v /20 AD\ docx

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0145/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0145/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0145/2018 16.4.2018 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/0232(COD) 3.9.2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0248/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0248/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0248/2018 2.7.2018 *** ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0006/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0006/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0006/2018 25.1.2018 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη (2015/2344(INI)) Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Paulo Rangel

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη (2015/2344(INI)) Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Paulo Rangel Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2344(INI) 14.9.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2009(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2009(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2009(INI) 9.11.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (2017/2011(INI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (2017/2011(INI)) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/2011(INI) 1.6.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2283(INI) 21.4.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την ετήσια έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Συντάκτης γνωμοδότησης: György Schöpflin

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Συντάκτης γνωμοδότησης: György Schöpflin Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2254(INL) 16.6.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0439/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0439/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0439/2018 6.12.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2353(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2353(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2353(INI) 31.5.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 18.6.2015 2014/2253(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 30ή και 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2228(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2228(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 16.4.2015 2014/2228(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με τις συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0007/2018 26.1.2018 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/0035(COD) 12.5.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2014/2040(BUD) 2.9.2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2254(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2254(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 13.5.2015 2014/2254(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0062/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2055(INI) 21.10.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων AFCO(2017)0712_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30 Βρυξέλλες Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0012/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0012/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0012/2018 30.1.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0207(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0207(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 12.1.2011 2010/0207(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0476/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0476/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0476/2018 19.12.2018 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (13166/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για 6.3.2019 A8-0435/6 Τροπολογία 6 Danuta Maria Hübner εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Έκθεση A8-0435/2018 Mercedes Bresso, Rainer Wieland Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0256(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0256(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0256(COD) 27.4.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2145(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2145(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 19.3.2015 2014/2145(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0189/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0189/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0189/2019 8.4.2019 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (07651/2019

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0329/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0329/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0329/2016 14.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0457/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0457/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0457/2018 11.12.2018 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0435/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0435/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0435/2018 6.12.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0054(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0054(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2010/0054(COD) 7.9.2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0254(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0254(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0254(COD) 10.5.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2228(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Esteban González Pons (PE549.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2228(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Esteban González Pons (PE549. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2014/2228(INI) 6.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-53 Esteban González Pons (PE549.176v01-00) σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0232(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0232(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2017/0232(COD) 26.4.2018 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0139(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0139(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.6.2013 2013/0139(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0387/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0387/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0387/2018 23.11.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2013/0253(COD) 27.11.2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/0233(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2018/0233(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2018/0233(COD) 6.11.2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.10.2018 2018/0170(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0181/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0181/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0181/2019 25.3.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.1.2010 2009/0143(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0481/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0481/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0481/2018 20.12.2018 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της PE-CONS αριθ./yy - 2012/0343(COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.../2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για την τροποποίηση ορισμένων νομοθετικών πράξεων στον τομέα των αγροτικών και αλιευτικών στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0343/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0343/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0343/2016 21.11.2016 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0037/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0037/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0037/2019 28.1.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0167/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0167/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0167/2016 2.5.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2019 A8-0464/62 62 Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσω προγραμμάτων εργασίας. Λαμβανομένου υπόψη του μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα των επιδιωκόμενων στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0331/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0331/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0331/2017 24.10.2017 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0364/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0364/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0364/2017 23.11.2017 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Ρουμανία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0238(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0238(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2.12.2011 2011/0238(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0208(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0208(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0208(COD) 8.12.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ιεθνούς Εµπορίου 19.9.2014 2013/0435(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ιεθνούς Εµπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0061/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0061/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0061/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0182/2018 23.5.2018 ***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 22.4.2015 A8-0017/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2011)0416 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0114/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0114/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0114/2017 29.3.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (2015/2283(INI)) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 918 τελικό 2011/0453 (COD)C7-0005/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τροποποιητικός των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2008/97,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0064/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0064/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0064/2016 21.3.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0362/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0362/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0362/2018 9.11.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0047/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0047/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 23.4.2015 A8-0047/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 18.2.2015 2014/0185(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0085/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0085/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0085/2019 22.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A7-0043/87. Τροπολογία. Ramón Jáuregui Atondo, David Martin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A7-0043/87. Τροπολογία. Ramón Jáuregui Atondo, David Martin εξ ονόματος της Ομάδας S&D 18.11.2009 A7-0043/87 87 Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D Άρθρο 130 παράγραφοι 2 α έως 2 γ (νέες) AM\796939.doc 2α. Η Διάσκεψη των Προέδρων, αφού ζητηθεί η άποψη της Διάσκεψης των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0031(COD) της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0031(COD) της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0031(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0893 C8-0510/ /0433(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0893 C8-0510/ /0433(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 8.2.2019 A8-0062/ 001-017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-017 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Pavel Telička Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας A8-0062/2019 (COM(2018)0893 C8-0510/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0370/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0370/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0370/2018 19.11.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0109/341. Τροπολογία. Renate Sommer. εξ ονόµατος της Οµάδας ECR. Glenis Willmott. Gerben-Jan Gerbrandy

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0109/341. Τροπολογία. Renate Sommer. εξ ονόµατος της Οµάδας ECR. Glenis Willmott. Gerben-Jan Gerbrandy 10.6.2010 A7-0109/341 341 Άρθρο 30 παράγραφος 4 4. Οι δηλούµενες τιµές είναι, σύµφωνα µε την εκάστοτε περίπτωση, µέσες τιµές βασιζόµενες: α) στην ανάλυση του τροφίµου από τον παρασκευαστή ή β) σε υπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/ Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως Πρόταση απόφασης (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

A8-0061/ Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως Πρόταση απόφασης (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 8.6.2017 A8-0061/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 A8-0061/2017 (COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0418/

* ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0418/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0418/2018 30.11.2018 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0342/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0342/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0342/2018 19.10.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0318/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0318/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0318/2018 12.10.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση και τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Έγγραφο συνόδου. Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0219/2018 25.6.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2006/0196(COD) 24.10.2007 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010),

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010), P7_TA-PROV(2011)0031 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0164/2016 2.5.2016 ***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΕ-ΓΟ) που εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2014

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΕ-ΓΟ) που εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΕ-ΓΟ) που εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2014 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/508. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0206/508. Τροπολογία 21.3.2019 A8-0206/508 508 Άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο 8 α (νέο) Άρθρο 13 στοιχείο β Ισχύον κείμενο β) την ενθάρρυνση συνεκτικής προσέγγισης και εναρμονισμένης ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3820/85

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 10.5.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισµού για τις διοργανικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 906 τελικό 2011/0445 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94

Διαβάστε περισσότερα