Σύρος, Αριθ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη, και ώρα 11:00 π.μ., θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη προμηθευτή της παραπάνω προμήθειας. Άρθρο 1 ο Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με: 1. Τον Ν.3852/ Την υπ αριθμ (ΦΕΚ 185 τεύχος Β/ ) Υπουργική απόφαση περί "Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", 3. Τον Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α 114/ Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 4. Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων", 5. Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 6. Τον N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 7. Την Απόφαση Υπ. Οικονομικών 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) 8. Το άρθρο 4 του Ν. 4111/ Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 και Π1/3306/ Την 201/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό μελών στις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών 11. Την 32/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση πιστώσεων των Κ.Α.Ε. της προμήθειας, οικ. έτους 2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΩΩΗΟ-ΕΓΩ) 12. Την 1/2014 μελέτη με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής έτους Την 6674/2014 Απόφαση Δημάρχου διενέργειας προμήθειας (ΑΔΑ:ΒΙΚΣΩΗΟ-3ΨΛ), 14. Την 826/2014 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩΗΟ-Κ27) 15. Την 50/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων της Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΒΙΚΖΩΗΟ-8ΔΚ) 16. Την 7834/2014 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης έκδοσης της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού (ΑΔΑ:ΒΙΞΠΩΗΟ-ΨΘΖ) Άρθρο 2 ο Τα συμβατικά τεύχη που αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της σύμβασης είναι : α) η διακήρυξη, β) ο προϋπολογισμός προσφοράς, γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, δ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ε) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων, ζ) τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. Άρθρο 3 ο Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά σε ,04 συν 7.708,97 για Φ.Π.Α. 16%. Συνολικά δηλαδή ,01 οι πιστώσεις αυτές προέρχονται από ίδιο κεφάλαιο ενώ 1

2 υπάρχει ως εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου και στους Κ.Α.Ε. για το έτος 2014: , , , , , , , , , , , , ενώ το υπόλοιπο τμήμα του προϋπολογισμού (12.237,09 ) θα εγγραφεί στους ίδιους Κ.Α.Ε του επόμενου έτους. Ο ΦΟΔΣΑ έχει εγγεγραμμένη πίστωση 1.000,00 στον Κ.Α.Ε και 1.000,00 στον Κ.Α.Ε Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή έχει εγγράψει σχετική πίστωση ,26. Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή έχει εγγράψει σχετική πίστωση 9.787,62 Άρθρο 4 ο Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εξηντα (60) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο τοποθετούν και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Άρθρο 5 ο Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν έχει έδρα τη Σύρο τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια υλικών στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο της προμήθειας. Άρθρο 6 ο Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 δ. της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου εισπράξεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.. Η εγγύηση αυτή, σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης (χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα κατασκευής κλπ.). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες, στην προκειμένη περίπτωση ο χρόνος ισχύος θα πρέπει να είναι δεκατέσσερις (14) μήνες. Άρθρο 7 ο Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης, από τα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Περίληψη της διακηρύξεως θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 23 της Υπουργικής Απόφασης. Διεύθυνση έδρας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης: Πλατεία Μιαούλη, Ερμούπολη, Τ.Κ Σύρος Τηλέφωνο: , Fax : Πληροφορίες : Σομπόνης Νίκος. Άρθρο 8 ο Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ όσον γι αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, οι οποίες πρέπει να υποβάλλουν με ποινή τον αποκλεισμό, και εις διπλούν (πρωτότυπο αντίγραφο) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αστυνομική ταυτότητα. 2. Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση της διακήρυξης, των όρων που αναφέρονται στη Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης, ως και συναφών διατάξεων των νόμων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξη (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ. 5. Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά. 6. Φάκελο καλά σφραγισμένο που να περιέχει την οικονομική προσφορά και στο οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση του διαγωνιζομένου. 7. Πιστοποιητικό καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους για τα υγρά καθαρισμού 8. Ασφαλιστική ενημερότητα. 9. Φορολογική ενημερότητα. Άρθρο 9 ο 2

3 Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή η οποία συνεδριάζει δημόσια μέχρι της 11:30 π.μ. Δεκτές είναι επίσης και οι προσφορές που θα φθάσουν στο Δήμο ταχυδρομικώς ή δι άλλου τρόπου, μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Πάνω σε κάθε φάκελο αναγράφεται ο αύξοντας αριθμός ο οποίος θα αναγραφεί έπειτα και στο πρακτικό της δημοπρασίας (πρώτες αριθμούνται οι προσφορές που έχουν φθάσει ταχυδρομικώς). Σ αυτό επίσης θα γραφεί και τυχόν προσφορά που δεν συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Άρθρο 10 ο Μετά τη λήξη της οριζόμενης στην διακήρυξη ώρας, κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής λήξασα η παράδοση των προσφορών. Αυτό αναγράφεται στα πρακτικά και απαγορεύεται έπειτα να υποβληθεί άλλη προσφορά, εκτός αν η παράδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Άρθρο 11 ο Στον φάκελο της προσφοράς, αλλά και στον εσωτερικό φάκελο αναγράφονται: 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 4. Η ημερομηνία του διαγωνισμού. 5. Τα στοιχεία του αποστολέα. Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα ο οποίος φέρει τις πιο πάνω ενδείξεις. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8 Β) Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να μονογράφεται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακηρύξεως εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά του σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων διακήρυξης. Διευκρινήσεις γίνονται μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές ισχύουν για όσο διάστημα ζητείται από το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. Άρθρο 12 ο Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από τη διακήρυξη. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορές που το συνολικό τίμημα τους (με Φ) υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη (με Φ), απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Άρθρο 13 ο Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά παράδοσης και γράφονται στο πρακτικό τα δικαιολογητικά παρουσία των διαγωνιζομένων. Ο εσωτερικός φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται πάνω σ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου και μονογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων, αποφασίζει δε γι αυτούς που θα αποκλεισθούν. Έπειτα μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση δημόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείσθηκαν από τον διαγωνισμό, καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού. Η επιτροπή του διαγωνισμού συνεχίζει την διαδικασία ανοίγοντας τις οικονομικές προσφορές των γενομένων δεκτών στο διαγωνισμό και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή που δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Συντάσσεται το πρακτικό του διαγωνισμού και η επιτροπή γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο και την υπογραφή της σύμβασης, σε αυτόν τον προσφέροντα που έδωσε την οικονομικότερη προσφορά. Οι προσφορές αυτές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά τη διενέργεια του από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Έπειτα ακολουθείται η σχετική 3

4 νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 14 ο Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ως ορίζει το άρθρο 26 της Υπουργικής Απόφασης. Άρθρο 15 ο Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τα υπόλοιπα έξοδα του διαγωνισμού του αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, ως και τα έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο. Άρθρο 16 ο Τυχόν ενστάσεις που αφορούν την διακήρυξη του διαγωνισμού, τη νομιμότητα διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως στην επιτροπή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της επόμενης της ανακοίνωσης του αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών (άρθρου 15 της Υπουργικής Απόφασης). Οι ενστάσεις εξετάζονται από τη αρμόδια επιτροπή, διαβιβάζονται προς την Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελικά. Άρθρο 17 ο Η αξία των υπό προμήθεια ειδών θα πληρώνεται τμηματικά σύμφωνα με την αντίστοιχα τμηματική παραλαβή τους, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Άρθρο 18 ο Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Πέμπτη στον ίδιο χώρο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης. Άρθρο 19 ο Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της, ισχύει ο Ε.Κ.Π.ΟΤΑ και η σχετική νομοθεσία του 1ου άρθρου της παρούσας. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Σύρος, (Τόπος Ημερομηνία) ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Συντάξας Η Δ/ντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμό πρωτ. 7834/2014 απόφασή του Ο Δήμαρχος κ. ε. ε ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας, και υγιεινής έτους 2014 ΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την μελέτη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (cpv ) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και των Σχολικών Επιτροπών, προϋπολογισμού δαπάνης ,01 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 16% και για χρονική διάρκεια ενός έτους. Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και υποβολή δειγμάτων για οποιοδήποτε είδος κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με: 1. Την υπ αριθμ (ΦΕΚ 185 τεύχος Β/ ) Υπουργική απόφαση περί "Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", 2. Τον Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α 114/ Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3. Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων", 4. Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Τον N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 6. Την Απόφαση Υπ. Οικονομικών 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) 7. Το άρθρο 4 του Ν. 4111/ Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 και Π1/3306/ Την 201/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό μελών στις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών 10.Την 32/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση πιστώσεων των Κ.Α.Ε. της προμήθειας, οικ. έτους 2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΩΩΗΟ-ΕΓΩ) 11. Την /2014 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού 12. Την /2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων διακήρυξης. Η δαπάνη της προμήθειας, και για το τμήμα που αφορά το Δήμο, θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς, του προϋπολογισμού του έτους 2014: Κ.Α.Ε , , , , , , , , , , , , και συνολική πίστωση , ενώ το υπόλοιπο τμήμα της πίστωσης ,09 θα εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς του επόμενου έτους. Για το τμήμα της προμήθειας που αφορά τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, θα βαρύνει τους κωδικούς και Για το τμήμα της προμήθειας που αφορά τις Σχολικές Επιτροπές, η δαπάνη θα καλυφθεί από την επιχορήγηση τους έτους Σύρος, 6 Μαρτίου 2014 Ο Συντάξας Σομπόνης Νίκος ΠΕ 1/Δ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας, και υγιεινής έτους 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/ Α ΕΙΔΟΣ ΜΟ Ν. ΜΕ ΤΡ ΔΗΜΟ Σ Α' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟ ΠΗ Β' ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠ Η ΦΟΔΣ Α ΣΥΝΟ ΛΟ ΠΟΣΟ Τ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΣΥΝ. ΧΩΡΙΣ Φ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤ Ο 300μ. ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ) 30μ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 500ml (cpv ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (cpv ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Block WC (cpv ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VETEX (cpv ) ΑΠΟΡΡΥΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 20 ΚΙΛΩΝ (cpv ) ΑΠΟΡΡΥΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝ Ο 4 ΛΙΤΡΩΝ (cpv ) Μ. 26,00 26,00 11,90 309,40 Μ. 36,00 36,00 3,30 118,80 Μ. 0,00 47,00 30,00 10,00 87,00 4,50 391,50 Μ. 85,00 85,00 1,83 155,55 Μ. 54,00 54,00 0,65 35,10 Μ. 0,00 150,00 50,00 5,00 205,00 1,20 246,00 ΣΑΚ. 5,00 5,00 36,11 180,55 Μ. 360,00 220,00 120,00 15,00 715,00 3, ,00 6

7 ΑΠΟΡΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΣ 45 Μ. (cpv ) ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚ Ο ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ (cpv ) ΑΠΟΣΜΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ (cpv ) Κ. 76,00 76,00 16, ,00 Μ. 10,00 10,00 4,90 49,00 Μ. 40,00 28,00 68,00 8,00 544, ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΧΕΥΣΕΩΝ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (cpv ) ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (cpv ) ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 Μ. ΜΕΣΑΙΑ- ΜΕΓΑΛΑ (cpv ) ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟΥΜΕΡΟ (cpv ) ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 10 (cpv ) ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 7 (cpv ) 19 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 8 (cpv ) Μ. 55,00 55,00 0,90 49,50 Μ. 16,00 16,00 5,20 83,20 Μ. 110,00 110,00 1,00 110,00 Κ. 112,00 27,00 37,00 3,00 179,00 4,55 814,45 ΖΕΥ Γ. 100,00 45,00 30,00 20,00 195,00 1,00 195,00 ΖΕΥ Γ. 20,00 20,00 1,00 20,00 ΖΕΥ Γ. 50,00 50,00 2,00 100,00 ΖΕΥ Γ. 50,00 50,00 3,00 150,00 7

8 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 9 (cpv ) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ (cpv ) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ (cpv ) ΖΕΥ Γ. 10,00 10,00 4,00 40,00 Μ. 40,00 40,00 2,60 104,00 Μ. 25,00 25,00 5,50 137, ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100 Μ. ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ (cpv ) ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ Ή ΛΕΠΤΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (cpv ) ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,20μ 1,50μ (cpv ) ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤ ΟΣ 15 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (cpv ) ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 Μ. (cpv ) ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ (cpv ) ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ (cpv ) 31 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 250μ. Κ. 54,00 54,00 0,84 45,36 Μ. 0,00 10,00 10,00 2,00 20,00 Μ. 110,00 110,00 1,00 110,00 Μ. 75,00 75,00 0,95 71,25 Μ. 63,00 28,00 16,00 2,00 109,00 4,00 436,00 Κ. 0,00 10,00 10,00 0,50 5,00 Μ. 15,00 15,00 2,17 32,55 Μ. 45,00 45,00 2,83 127,35 Μ. 5,00 5,00 6,21 31,05 8

9 ) ΜΤΟΝΕΣ 100 Μ. (cpv ) ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 12 Κ. (70 Μ. ΤΟ ΚΕΤΟ) (cpv ) ΞΕΣΚΟΝΟΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΙΦΕΡ (cpv ) ΞΕΣΚΟΝΟΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΙΦΕΡ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ (cpv ) ΞΕΣΚΟΝΟΝΟ ΦΑΝΕΛΑ Νο3 (cpv ( ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ (cpv ) ΡΚΕΖΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ (cpv ) ΡΚΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ (cpv ) ΡΚΕΤΙΝΗ ΥΓΡΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝ Η 4 ΛΙΤ.(cpv ) ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 20 Μ. (cpv ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 Μ. (cpv ) 43 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 50 Μ. Μ. 6,00 6,00 0,83 4,98 ΚΟ ΥΤ. 54,00 50,00 104,00 30, ,00 ΚΟ ΥΤ. 60,00 5,00 65,00 6,00 390,00 ΚΟ ΥΤ. 5,00 5,00 7,00 35,00 ΖΕΥ Γ. 10,00 10,00 0,80 8,00 Μ. 55,00 55,00 1,00 55,00 Μ. 5,00 5,00 6,00 30,00 Μ. 5,00 5,00 3,00 15,00 Μ. 20,00 20,00 5,00 100,00 Κ. 0,00 10,00 10,00 2,50 25,00 Κ. 34,00 34,00 1,50 51,00 Κ. 35,00 35,00 1,50 52,50 9

10 (cpv ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ- ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 50 Μ. (cpv ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ 50 Μ. (cpv ) Κ. 95,00 95,00 0,70 66,50 Κ. 105,00 4,00 50,00 159,00 1,20 190,80 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (cpv ) Πακ. 0,00 10,00 10,00 5,00 50,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜ. 50εκ.Χ55εκ. ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΔΕΣΜ. 10 Μ. (cpv ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜ. 60εκ.Χ80εκ. ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 10 Μ. (cpv ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜ.ΓΙΓΑΣ 80εκ.Χ110εκ. ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 10 Μ. (cpv ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΓΑΣ 105Χ130 (cpv ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ 95Χ100 (cpv ) ΔΕΣ Μ. 495,00 495,00 0,69 341,55 Κ. 505,00 505,00 1,23 621,15 Κ. 120,00 120,00 2,50 300,00 ΚΙΛ Α 300,00 300,00 1,30 390,00 ΚΙΛ Α 1.600, ,0 0 1, , ΣΑΚΟΥΛΕΣ 30Χ60 (cpv ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΓΑΣ 80X105 (cpv ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 65Χ80 (cpv ) ΚΙΛ Α 1.000, ,0 0 2, ,00 ΚΙΛ Α 100,00 250,00 300,00 650,00 1,30 845,00 ΚΙΛ Α 1.100, ,00 160, ,0 0 1, ,00 10

11 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 35Χ80 (cpv ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (cpv ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC (cpv ) ΣΑΠΟΥΝΑΚΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 12γρ. 15γρ. (cpv ) ΣΕΡΒΙΕΣ SUPER ULTRA PLUS 10 Μ. (cpv ) ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 750γρ. (cpv ) ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 48 ΜΕΖΟΥΡΕΣ (cpv ) ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VIM (cpv ) ΣΚΟΥΠΕΣ (cpv ) ΣΚΟΥΠΕΣ ΔΙΠΛΕΣ (cpv ) ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (cpv ) ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ (cpv ) ΚΙΛ Α 100,00 180,00 150,00 430,00 2,00 860,00 Κ. 80,00 80,00 0,74 59,20 ΚΙΛ Α 40,00 100,00 60,00 200,00 2,20 440,00 Μ. 0,00 0,00 0,40 0,00 Κ. 0,00 29,00 29,00 4,00 116,00 Μ. 13,00 4,00 17,00 4,00 68,00 Μ. 1,00 1,00 8,00 8,00 Μ. 20,00 20,00 1,30 26,00 Μ. 90,00 90,00 1,33 119,70 Μ. 90,00 90,00 1,00 90,00 Μ. 50,00 65,00 55,00 3,00 173,00 2,00 346,00 Μ. 25,00 25,00 1,40 35,00 11

12 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΞ 1,5μ. (cpv ) ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΙΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΓΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (cpv ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΙΔΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΞ (cpv ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΓΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(cpv ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ (cpv ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ Σ (cpv ) ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗ ΛΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 100 Μ. (cpv ) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΝΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΒΑΠΟΡΙΖΑΡ (cpv ) Μ. 100,00 100,00 5,00 500,00 Μ. 155,00 100,00 100,00 355,00 0,70 248,50 Μ. 6,00 6,00 30,00 180,00 Μ. 425,00 102,00 30,00 557,00 0,80 445,60 Μ. 80,00 80,00 2,05 164,00 Μ. 0,00 15,00 15,00 2,80 42,00 Μ. 100,00 85,00 90,00 3,00 278,00 3,00 834,00 Μ. 100,00 100,00 2,00 200,00 Μ. 0,00 5,00 5,00 5,00 25,00 Κ. 0,00 0,00 15,00 0,00 Μ. 53,00 53,00 1,00 53,00 12

13 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΝΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ (cpv ) Μ. 68,00 52,00 40,00 5,00 165,00 3,00 495,00 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ, ΣΓΝΩΤΙΚΟ, ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (cpv ) 5,00 5,00 5,20 26,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIF (cpv ) Μ. 35,00 5,00 40,00 2,50 100,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ml (cpv ) Μ. 0,00 70,00 250,00 15,00 335,00 2,90 971,50 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 5 ΛΙΤ. (cpv ) ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 250ml ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (cpv ) ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝ Ο (cpv ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 4 ΛΙΤ. (cpv ( ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ (cpv ) Μ. 124,00 135,00 100,00 5,00 364,00 4, ,00 Μ. 25,00 25,00 1,70 42,50 Μ. 62,00 36,00 98,00 3,50 343,00 Μ. 15,00 15,00 6,50 97,50 Μ. 134,00 16,00 3,00 153,00 1,80 275,40 13

14 ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΓΑΣ ΦιΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 430ml (cpv ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΚΙΛΩΝ (cpv ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ (cpv ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ. (cpv ) ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 175γρ. 10 Μ. (cpv ) Μ. 30,00 30,00 5,50 165,00 Μ. 10,00 10,00 0,80 8,00 Μ. 25,00 5,00 50,00 50,00 130,00 2,50 325,00 Μ. 190,00 190,00 6, ,80 Μ. 850,00 850,00 2, ,00 Μ. 475,00 660,00 420,00 50,00 Κ. 520,00 460,00 820,00 10, ,0 0 2, , ,0 0 4, ,00 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 8 Μ. (cpv ) 0,00 5,00 5,00 2,00 10,00 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ (cpv ) ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 100 Μ. 33εκ.Χ33εκ. (cpv ) ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 250 ΦΥΛΛΩΝ (cpv ) ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 4000 ΦΥΛΛΩΝ (cpv ) ΧΛΩΡΙΝΗ 5 ΛΙΤΡΩΝ (cpv ) Μ. 65,00 65,00 0,75 48,75 Μ ,0 0 40, ,0 0 0,38 535,80 Μ. 1,00 1,00 14,00 14,00 Μ. 51,00 51,00 22, ,00 Μ. 216,00 110,00 160,00 486,00 2, ,20 14

15 ΧΛΩΡΙΝΗ ΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ (cpv ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΟΜΑ 2 Μ. Μ. 203,00 200,00 403,00 4, ,00 Κ. 10,00 10,00 4,00 40,00 ΣΥΝΟΛΟ ,04 Φ 7.708,97 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ ,01 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ερμούπολη 6 Μαρτίου 2014 Ερμούπολη, 6 Μαρτίου 2014 Ο Συντάξας Τσικαλάκη Αθηνά Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Σομπόνης Νίκος ΠΕ 1/Δ 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας, και υγιεινής έτους 2014 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟΝ 1ον (Αντικείμενο της προμήθειας) Η προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (cpv ) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και των Σχολικών Επιτροπών, για χρονική διάρκεια ενός έτους. ΑΡΘΡΟΝ 2ον (Ισχύουσες διατάξεις) Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των: 1. Την υπ αριθμ (ΦΕΚ 185 τεύχος Β/ ) Υπουργική απόφαση περί "Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", 2. Τον Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α 114/ Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3. Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων", 4. Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Τον N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 6. Την Απόφαση Υπ. Οικονομικών 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) 7. Το άρθρο 4 του Ν. 4111/ Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 και Π1/3306/ Την 201/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό μελών στις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών 10. Την 32/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση πιστώσεων των Κ.Α.Ε. της προμήθειας, οικ. έτους 2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΩΩΗΟ-ΕΓΩ) 11. Την /2014 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού 12. Την /2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων διακήρυξης. ΑΡΘΡΟΝ 3ον (Συμβατικά στοιχεία) Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 17. Η διακήρυξη διαγωνισμού 18. Η ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων 19. Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 20. H τεχνική περιγραφή της προμήθειας. 21. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 22. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου ΑΡΘΡΟΝ 4ον (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με μειοδοτικό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και υποβολή δειγμάτων για όσα είδη κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια επιτροπή, με τους όρους που καθορίζονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. ΑΡΘΡΟΝ 5ον (Σύμβαση) Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Οι συμβάσεις και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν με ευθύνη του κάθε φορέα στα είδη και στις ποσότητες που τους αντιστοιχούν. 16

17 ΑΡΘΡΟΝ 6ον (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης) Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καθορίζεται σε 10% επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται η σύμβαση χωρίς το Φ, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της Υπουργικής Απόφασης. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής. ΑΡΘΡΟΝ 7ον (Χρόνος παράδοσης) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της παρούσας μελέτης θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού της προμήθειας, και θα διαρκέσει καθ' όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης δηλ. ενός έτους. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει τον διαγωνισμό λόγω ασύμφορου ή να τον ακυρώσει. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Στις παραπάνω περιπτώσεις καμία αξίωση από τον Δήμο δεν μπορούν να προβάλουν οι διαγωνιζόμενοι για οιανδήποτε λόγο ή αιτία. ΑΡΘΡΟΝ 8ον (Έκπτωση του αναδόχου) Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟΝ 9ον (Πλημμελής κατασκευή) Εάν τα προσκομιζόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη προμήθειας και αποτελούν συμβατική υποχρέωση ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει με άλλα που να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές ή να προβεί στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για την συμμόρφωση προς αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. ΑΡΘΡΟΝ 10ον (φόροι, τέλη, κρατήσεις) Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δηλ. υπέρ ΤΠΔΥ 0,5% ΑΔΥ 1,5%, φόρου εισοδήματος 4% (εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα), και υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%. Ο ανάδοχος της σύμβασης για την προμήθεια που αφορά στις σχολικές επιτροπές θα επιβαρυνθεί με τις προβλεπόμενες κρατήσεις (Υπέρ Μετοχικού Ταμείου 3%, Χαρτοσήμου 2% επί της κράτησης Μετοχικού Ταμείου, και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της κράτησης Χαρτοσήμου). ΑΡΘΡΟΝ 11ον (πληρωμή) Η πληρωμή του αναδόχου ή των αναδόχων θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. ΑΡΘΡΟΝ 12ον (Προσωρινή και οριστική παραλαβή) Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά παρουσία του προμηθευτή και εκπροσώπου του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των προς παραλαβή ειδών και την αντικατάστασή τους. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες της υπηρεσίας και τα συμφέροντα αυτής τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας του αναδόχου. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ερμούπολη 6 Μαρτίου 2014 Ερμούπολη, 6 Μαρτίου 2014 Ο Συντάξας Τσικαλάκη Αθηνά Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Σομπόνης Νίκος ΠΕ 1/Δ 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας, και υγιεινής έτους 2014 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟΝ 1ον (Αντικείμενο της συμβάσεως) Με τη μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και των Σχολικών Επιτροπών, για χρονική διάρκεια ενός έτους ΑΡΘΡΟΝ 2ον (Ισχύουσες διατάξεις) Στη σύμβαση αυτή ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΘΡΟΝ 3ον (Συμβατικά στοιχεία) Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας κατά σειρά ισχύος είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της Γ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟΝ 4ον (Τρόπος εκτέλεσης) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και υποβολή δειγμάτων, με τους όρους που καθορίζονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. ΑΡΘΡΟΝ 5ον (Προϋπολογισμός) Ο προϋπολογισμός της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 16 % προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των ,01 Η δαπάνη της προμήθειας, και για το τμήμα που αφορά το Δήμο, θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς, του προϋπολογισμού του έτους 2014: Κ.Α.Ε , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , και πίστωση , ενώ το υπόλοιπο τμήμα της πίστωσης ,09 θα εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς του επόμενου έτους. Για το τμήμα της προμήθειας που αφορά τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, θα βαρύνει τους κωδικούς και Για το τμήμα της προμήθειας που αφορά τις Σχολικές Επιτροπές, η δαπάνη θα καλυφθεί από την επιχορήγηση τους έτους ΑΡΘΡΟΝ 6ον (Εγγυήσεις) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ανέρχεται σε 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας (χωρίς τον Φ.Π.Α.). ΑΡΘΡΟΝ 7ον (Προθεσμία περατώσεως - πρόστιμο) Η προθεσμία περατώσεως της προμήθειας ορίζεται στο άρθρο 7 της Γ.Σ.Υ. Για κάθε ημέρα υπερβάσεως της προμήθειας ορίζεται πρόστιμο σε βάρος του αναδόχου που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ΑΡΘΡΟΝ 8ον (Τεχνικές προδιαγραφές) Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνες προς τις τεχνικές προδιαγραφές του τιμολογίου της μελέτης Ερμούπολη 6 Μαρτίου 2014 Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ερμούπολη, 6 Μαρτίου 2014 Σομπόνης Νίκος ΠΕ 1/Δ Τσικαλάκη Αθηνά Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας, και υγιεινής έτους 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΧΩΡΙΣ Φ 1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 300μ. Μ. 26, ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ) 30μ. Μ. 36,00 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 500ml (cpv ) Μ. 87,00 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (cpv ) Μ. 85,00 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Block WC (cpv ) Μ. 54,00 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VETEX (cpv ) Μ. 205,00 ΑΠΟΡΡΥΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 20 ΚΙΛΩΝ (cpv ) ΣΑΚ. 5,00 ΑΠΟΡΡΥΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ (cpv ) Μ. 715,00 ΑΠΟΡΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΣ 45 Μ. (cpv ) Κ. 76,00 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ (cpv ) Μ. 10,00 11 ΑΠΟΣΜΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ (cpv ) Μ. 68,00 12 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΧΕΥΣΕΩΝ Μ. 55,00 19

20 13 ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (cpv ) Μ. 16,00 14 ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (cpv ) Μ. 110, ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 Μ. ΜΕΣΑΙΑ-ΜΕΓΑΛΑ (cpv ) Κ. 179,00 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟΥΜΕΡΟ (cpv ) ΖΕΥΓ. 195,00 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 10 (cpv ) ΖΕΥΓ. 20,00 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 7 (cpv ) ΖΕΥΓ. 50,00 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 8 (cpv ) ΖΕΥΓ. 50,00 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 9 (cpv ) ΖΕΥΓ. 10,00 21 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ (cpv ) Μ. 40,00 22 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ (cpv ) Μ. 25,00 23 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100 Μ. Κ. 54, ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ (cpv ) Μ. 10,00 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ Ή ΛΕΠΤΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (cpv ) Μ. 110,00 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,20μ 1,50μ (cpv ) Μ. 75,00 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 15 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (cpv ) Μ. 109,00 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 Μ. (cpv ) Κ. 10,00 20

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα