ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9, , 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας, και υγιεινής ετήσιας χρονικής διάρκειας περιόδου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την μελέτη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (cpv ) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και των Σχολικών Επιτροπών, προϋπολογισμού δαπάνης 1.78,0 (καθαρή αξία.9,7 συν Φ.Π.Α. 1% 8.18, ) και για ετήσια χρονική διάρκεια περιόδου Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και υποβολή δειγμάτων για οποιοδήποτε είδος κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με: 1. Την υπ αριθμ.1189 (ΦΕΚ 18 τεύχος Β/--9) Υπουργική απόφαση περί "Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης",. Το Ν. /0 ΦΕΚ Α 11/ Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Την /07/ Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. /00. Το Ν. 8/9 "Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων",. Το Ν. 8/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».. Το Ν. 071/01 (ΦΕΚ Α/8/ ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 009/0/ΕΚ» 7. Το Π.Δ. 0/007 (ΦΕΚ /Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 00/18/ΕΚ» 8. Το N. 81/ΦΕΚ 11 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν. 01/ (Φ.Ε.Κ 0Α ) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 10. Το Ν. 81/ (Φ.Ε.Κ 11Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 11. Την Απόφαση Υπ. Οικονομικών 10/79/ (ΦΕΚ 191/ τεύχος Β) 1. Την υπ αριθμόν Π1/0/ (ΦΕΚ 17891/Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί αυξήσεως και ορισμού των χρηματικών ορίων 1. Την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 0/ τεύχος Α ) Άρθρο «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού», που κυρώθηκε με τον Νόμο 111/01 1. Το Ν. 8/07 (ΦΕΚ 8/Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 1. Την υπ αριθμόν 981/1 (ΦΕΚ 1/Β/0--01) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 0/1 (ΦΕΚ 7/Α /.0.01) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 18/199 (Α' 11) και λοιπές ρυθμίσεις» 17. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 01 παρ. του Ν. 81/1 (ΦΕΚ 10/Α/ ) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 18. Την /01 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει οριστεί η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού (ΑΔΑ: 7ΑΓΒΩΗΟ-7Ξ) 19. Την απόφαση 1/01 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής περιόδου (ΑΔΑ:ΩΟΖΟΛΔΤ-ΒΑΝ), 0. Την απόφαση 8/01 του Διοικητικού Συμβουλίου της Β Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής περιόδου (ΑΔΑ:ΩΝΞΟΛΔΤ-ΩΤΤ), 1. Την απόφαση 8/01 του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Ο.Δ.Σ.Α με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής περιόδου και η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης των Κ.Α.Ε. της προμήθειας, οικ. Ετών (ΑΔΑ:ΩΡΧΞΟΚΡ-ΘΟΛ),. Την 1/01 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έχουν διατεθεί οι πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α.Ε της προμήθειας (ΑΔΑ: Ω8ΣΜΩΗΟ-ΔΞΝ),

3 Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου. Τα προϊόντα χαρτιού που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τηρούν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και όλα τα χαρακτηριστικά τους να αναγράφονται εξωτερικά της συσκευασίας. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να τυγχάνουν της απολύτου εγκρίσεως από την Επιτροπή Παραλαβής. Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται μέσα στις συσκευασίες τους. Στην παραλαβή τους θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η αρτιότητά τους και κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Η δαπάνη της προμήθειας, και για το τμήμα που αφορά το Δήμο, (καθαρή αξία.11,1 +.1,8 1% =7.8,7 ) θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς, του προϋπολογισμού του έτους 01: Κ.Α.Ε. 10., 0., 0.,., 10., 1..00, 1..00, 0., 70. με συνολική πίστωση 1.9,19, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της πίστωσης 1.88, θα εγγραφεί στους Κ.Α.Ε. 10., 0., 0.,., 10., , 1..00, 1..00, 0., 0.,., 70. του επόμενου οικονομικού έτους (01) Το υπόλοιπο προβλεπόμενο ποσό της μελέτης δηλ..7,8 θα καλυφθεί από τους λοιπούς φορείς υλοποίησης, (, Α & Β' Η) Σύρος, 18//01 Ο Συντάξας Σομπόνης Νίκος ΠΕ 1/Δ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας, και υγιεινής ετήσιας χρονικής διάρκειας περιόδου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ και Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑ 1 Προϊόντα Καθαρισμού Α' Η Β' Η ΣΥΝ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 00ml (cpv 000-8) ΤΕΜ ,9 0, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (cpv 000-8) ΤΕΜ. 8 8,01 171,11 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Block WC (cpv 000-8) ΤΕΜ. 0,7 8,1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 0 ΚΙΛΩΝ (cpv 000-8) ΣΑΚ. 9,7 198,1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΛΙΤΡΩΝ (cpv 000-8) ΤΕΜ ,0.9,0 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ,0 1.7,0 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ (cpv ) ΤΕΜ ,9,90 ΑΠΟΣΜΙΝΗ ΛΙΤΡΩΝ (cpv 000-8) ΤΕΜ ,80 77,0 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΤΕΜ ,99 9,0 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ (cpv 000-8) ΤΕΜ ,8 8,0 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ (cpv 000-8) ΤΕΜ.,0 11, ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΛΙΤΡΩΝ (cpv 100-) ΤΕΜ.,11 10,09 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 70γρ. (cpv ) ΤΕΜ. 1 17,0 7,80 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 8 ΜΕΖΟΥΡΕΣ (cpv ) ΤΕΜ ,80 8,80

5 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ VIM (cpv ) ΤΕΜ , 8,0 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΒΑΠΟΡΙΖΑΤΕΡ (cpv ) ΤΕΜ. 1,10 8,0 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΛΙΤΡΩΝ (cpv ) ΤΕΜ ,0,0 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ, ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (cpv ),7 8,0 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CIF (cpv ) ΤΕΜ. 0,7 110,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 70ml (cpv ) ΤΕΜ , , ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΛΙΤ. (cpv ) ΤΕΜ ,0 1.01,0 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 0ml ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (cpv ) ΤΕΜ. 1,87,7 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΙΤΡΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (cpv ) ΤΕΜ. 98,8 77,0 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΛΙΤ. (cpv ( ΤΕΜ ,1 107, ΧΛΩΡΙΝΗ ΛΙΤΡΩΝ (cpv 000-8) ΤΕΜ , 1.17,1 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΛΙΤΡΩΝ (cpv 000-8) ΤΕΜ ,0 1.77,0 Καθαρή Αξία Φορέα.71,7.10,10.01,0 18, 1% Φορέα 1.077,08 1, 8,19 9, Σύνολο Φορέα 7.808,80.071,7.9,9 1,01 Καθαρή Αξία 1ης Ομάδας 1.78,8 1%.0, Σύνολο 1ης Ομάδας 1.7,9 ΟΜΑΔΑ Χαρτικά Α' Η Β' Η ΣΥΝ. 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ (cpv ΤΕΜ ,7.00,00

6 ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ. (cpv ) ΤΕΜ ,0.1,00 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 1γρ. 8 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ , ,00 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 8 ΤΕΜ. (cpv ) 10,0,00 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ (cpv ) ΤΕΜ ,8 8,0 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 100 ΤΕΜ. εκ.χεκ. (cpv ) ΤΕΜ , 89,8 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 000 ΦΥΛΛΩΝ (cpv ) ΤΕΜ. 1 1,0 1.,0 Καθαρή Αξία Φορέα 8.90,.78,7.,00 18,00 1% Φορέα 1.,8 99,80 9,80,8 Σύνολο Φορέα 10.0,.8,.01,80 171,8 Καθαρή Αξία ης Ομάδας 17.17,08 1%.7,1 Σύνολο 1ης Ομάδας 19.90,1 ΟΜΑΔΑ Σακούλες ενισχυμένες 1 Α' Η Β' Η ΣΥΝ. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΓΑΣ 10Χ10» τεμ. ανά κιλό υλικού (cpv ) ΚΙΛΑ , 9,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 9Χ100» τεμ. ανά κιλό υλικού (cpv ) ΚΙΛΑ ,.88,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 0Χ0» 8 τεμ. ανά κιλό υλικού (cpv ) ΚΙΛΑ ,0.00,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΓΑΣ 80X10» 8 τεμ. ανά κιλό υλικού (cpv ) ΚΙΛΑ , 99,0 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ Χ80» 1 τεμ. ανά κιλό υλικού (cpv ) ΚΙΛΑ ,.19,0 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ Χ80» 0 τεμ. ανά κιλό υλικού (cpv ) ΚΙΛΑ ,0 9,00

7 Καθαρή Αξία Φορέα.8, ,00 987,80 0,00 1% Φορέα 1.09,8 177,7 18,0 0,00 Σύνολο Φορέα 7.99,8 1.88,7 1.1,8 0,00 Καθαρή Αξία ης Ομάδας 8.91,80 1% 1.,9 Σύνολο 1ης Ομάδας 10.8,09 ΟΜΑΔΑ Σακούλες απλές και είδη συσκευασίας Α' Η Β' Η ΣΥΝ. 1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 00μ. ΤΕΜ. 1,09 0, ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ) 0μ. ΤΕΜ., 10,8 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 0μ ) ΤΕΜ.,8,1 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (cpv ) Πακ ,0,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜ. 0εκ.Χεκ. ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΔΕΣΜ. 10 ΤΕΜ. (cpv ) ΔΕΣΜ ,7 7,71 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (cpv ) ΠΑΚ ,81,1 7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC (cpv ) ΚΙΛΑ , 8, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜ. 0εκ.Χ80εκ. ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 10 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ , 8,7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜ.ΓΙΓΑΣ 80εκ.Χ110εκ. ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 10 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ,7 0,00 10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC (cpv ) ΚΙΛΑ , 8,00 Καθαρή Αξία Φορέα.1,87 8,00 90,0,00 1% Φορέα, 77,, 8,80 Σύνολο Φορέα.97, 1,,8,80 Καθαρή Αξία ης Ομάδας.98,7 1% 77,1 Σύνολο 1ης Ομάδας.9, 7

8 ΟΜΑΔΑ Σκούπες, Σφουγγαρίστρες, Σφουγγάρια, Ξεσκονόπανα, κλπ Α' Η Β' Η ΣΥΝ. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΥΠΟΥ VETEX (cpv 90-7) ΤΕΜ , 70,0 ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ (cpv910-) ΤΕΜ ,0 1,00 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ (cpv ) ΤΕΜ ,0,00 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ Ή ΛΕΠΤΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (cpv ) ΤΕΜ ,10 11,00 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,0μ 1,0μ (cpv9000-8) ΤΕΜ ,0 78,8 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (cpv ) ΤΕΜ ,0 79,0 ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ (cpv ) ΤΕΜ. 1 1,9,81 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΙΦΕΡ (cpv ) ΚΟΥΤ. 0,0,00 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΙΦΕΡ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ (cpv ) ΚΟΥΤ ,70 77,00 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΦΑΝΕΛΑ Νο (cpv ( ΖΕΥΓ ,88 8,80 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ (cpv ) ΤΕΜ.,0,00 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΝΤΑΡΙ (cpv ) ΤΕΜ.,0 1,0 1 ΣΚΟΥΠΕΣ (cpv ) ΤΕΜ , 11, ΣΚΟΥΠΕΣ ΔΙΠΛΕΣ (cpv ) ΤΕΜ ,10 99,00 ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (cpv ) ΤΕΜ. 0 17,0 80,0 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ 1,μ. (cpv 90-7) ΤΕΜ ,0 0,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (cpv 90-7) ΤΕΜ ,88 90,1 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ (cpv ) ΤΕΜ , 180,0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ ,08,0 0 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΤΕΜ ,0 7,0 8

9 1 ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(cpv ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙ (cpv ) ΤΕΜ. 0 0,0 110,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (cpv ) ΤΕΜ. 0,0 7,0 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ (cpv 90-) ΤΕΜ ,98, ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΟΜΑ ΤΕΜ. ΠΑΚ ,0,00 Καθαρή Αξία Φορέα.00,7 98,1,8 7,8 1% Φορέα 89,7 17, 101,,0 Σύνολο Φορέα.0,7 1.1,79 7,00,89 Καθαρή Αξία ης Ομάδας.718, 1% 7,9 Σύνολο 1ης Ομάδας.7,1 ΟΜΑΔΑ Λοιπά είδη 1 7 Α' Η Β' Η ΣΥΝ. ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΤΕΜ. ΜΕΣΑΙΑ-ΜΕΓΑΛΑ (cpv1800-0) ΠΑΚ ,01 89,90 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟΥΜΕΡΟ (cpv ) ΖΕΥΓ ,10 1,0 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 10 (cpv ) ΖΕΥΓ ,10,00 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 7 (cpv ) ΖΕΥΓ. 0 0,0 110,00 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 8 (cpv ) ΖΕΥΓ. 0 0,0 1,00 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 9 (cpv ) ΖΕΥΓ ,0,00 ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (cpv ) ΤΕΜ. 1 1,7 91, 8 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100 ΤΕΜ. ΠΑΚ. 0,9 9, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ,,0 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 100 ΤΕΜ. (cpv ) ΤΕΜ. 0,91,8 9

10 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ΚΟΥΤΑ ΤΩΝ 1 ΠΑΚΕΤΩΝ (ΚΑΘΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 70 ΜΩΡΟΜΑΝΤ.) (cpv ) ΚΟΥΤ ,00.0,00 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ (cpv 00-) ΤΕΜ. 1,10 0,0 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 0 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ,7 7,0 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 0 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ. 1,,10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 0 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ. 1, 7,7 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ- ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 0 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ,77 7,1 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ 0 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ , 09,88 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ SUPER ULTRA PLUS 10 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ,0 17,0 19 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΙΛΟ ΤΕΜ ,77 7, 0 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ.,00 198,00 1 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 100 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ,0 1,0 ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ. 0 0,0 181,0 ΦιΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ ,88 8,80 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 0ml (cpv00-) ΤΕΜ ,7 7,0 Καθαρή Αξία Φορέα.7, 1.,7,9 17, 1% Φορέα 709,99,19 100,1 7,9 Σύνολο Φορέα.17, 1.97,8 7,9 0, Καθαρή Αξία ης Ομάδας.701,9 1% 1.07,1 Σύνολο 1ης Ομάδας 7.77, Συγκεντρωτική Καθαρή Αξία Φορέα.11,1 11.0, 9.19,17 00,71 Συγκεντρωτικό 1% Φορέα.1, , 1.71, 9,11 Γενικό Σύνολο Φορέα 7.8, ,07 10.,9 9,8 Γενικό Σύνολο Μελέτης.9,7 10

11 1% 8.18, Σύνολο με 1% 1.78,0 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ερμούπολη 18//01 Ερμούπολη, 18//01 Ο Συντάξας Τσικαλάκη Αθηνά Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Σομπόνης Νίκος ΠΕ 1/Δ 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας, και υγιεινής ετήσιας χρονικής διάρκειας περιόδου Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟΝ 1ον (Αντικείμενο της προμήθειας) Η προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (cpv ) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και των Σχολικών Επιτροπών, για ετήσια χρονική διάρκεια περιόδου ΑΡΘΡΟΝ ον (Ισχύουσες διατάξεις) Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν διατάξεις του κεφαλαίου Τεχνική Έκθεση της παρούσας. σύμφωνα με τις νομοθετικές ΑΡΘΡΟΝ ον (Συμβατικά στοιχεία) Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: Η διακήρυξη διαγωνισμού Η ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων H τεχνική περιγραφή της προμήθειας. Ενδεικτικός προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου ΑΡΘΡΟΝ ον (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με μειοδοτικό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας και υποβολή δειγμάτων για όσα είδη κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια επιτροπή, με τους όρους που καθορίζονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. ΑΡΘΡΟΝ ον (Σύμβαση) Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας οφείλουν να υπογράψουν συμβάσεις τόσο με το φορέα διενέργειας όσο και με τους φορείς υλοποίησης και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ευθύνη του κάθε φορέα στα είδη και στις ποσότητες που του αντιστοιχεί. ΑΡΘΡΟΝ ον (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης) Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καθορίζεται σε % επί του ποσού στο οποίο καταρτίζεται η σύμβαση χωρίς το, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου της Υπουργικής Απόφασης και το άρθρο 17 παρ.1α του Ν.81/01. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την επιτροπή παραλαβής. ΑΡΘΡΟΝ 7ον (Χρόνος παράδοσης) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της παρούσας μελέτης θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού της προμήθειας, και θα διαρκέσει καθ' όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης δηλ. ενός έτους. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει τον διαγωνισμό λόγω ασύμφορου ή να τον ακυρώσει. Ο Δήμος και οι φορείς υλοποίησης δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση των Φορέων. Στις παραπάνω περιπτώσεις καμία αξίωση από τον Δήμο ή τους Φορείς δεν μπορούν να προβάλουν οι διαγωνιζόμενοι για οιανδήποτε λόγο ή αιτία. 1

13 ΑΡΘΡΟΝ 8ον (Έκπτωση του αναδόχου) Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟΝ 9ον (Πλημμελής κατασκευή) Εάν τα προσκομιζόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη προμήθειας και αποτελούν συμβατική υποχρέωση ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει με άλλα που να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές ή να προβεί στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για την συμμόρφωση προς αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. ΑΡΘΡΟΝ 10ον (φόροι, τέλη, κρατήσεις) Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δηλ. φόρου εισοδήματος %, και υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%. Ο ανάδοχος της σύμβασης για την προμήθεια που αφορά στις σχολικές επιτροπές θα επιβαρυνθεί με τις προβλεπόμενες κρατήσεις (Υπέρ Μετοχικού Ταμείου %, Χαρτοσήμου % επί της κράτησης Μετοχικού Ταμείου, και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0% επί της κράτησης Χαρτοσήμου). Ο ανάδοχος βαρύνεται για το κόστος δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του τακτικού διαγωνισμού καθώς και τυχόν επαναληπτικού. ΑΡΘΡΟΝ 11ον (πληρωμή) Η πληρωμή του αναδόχου ή των αναδόχων θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. ΑΡΘΡΟΝ 1ον (Προσωρινή και οριστική παραλαβή) Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά παρουσία του προμηθευτή και εκπροσώπου του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των προς παραλαβή ειδών και την αντικατάστασή τους. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες της υπηρεσίας και τα συμφέροντα αυτής τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας του αναδόχου. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ερμούπολη 18//01 Ερμούπολη, 18//01 Ο Συντάξας Τσικαλάκη Αθηνά Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Σομπόνης Νίκος ΠΕ 1/Δ 1

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας, και υγιεινής ετήσιας χρονικής διάρκειας περιόδου Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟΝ 1ον (Αντικείμενο της συμβάσεως) Η προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής (cpv ) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και των Σχολικών Επιτροπών, για ετήσια χρονική διάρκεια περιόδου ΑΡΘΡΟΝ ον (Ισχύουσες διατάξεις) Στη σύμβαση αυτή ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο κεφαλαίο Τεχνική Έκθεση της παρούσας ΑΡΘΡΟΝ ον (Συμβατικά στοιχεία) Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας κατά σειρά ισχύος είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο της Γ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟΝ ον (Τρόπος εκτέλεσης) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και υποβολή δειγμάτων, με τους όρους που καθορίζονται από την διακήρυξη του διαγωνισμού Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. ΑΡΘΡΟΝ ον (Προϋπολογισμός) Ο προϋπολογισμός της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 1 % προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 1.78,0 Το ποσό των 1.9,19 θα βαρύνει τους ΚΑΕ του τρέχοντος έτους 10., 0., 0.,., 10., 1..00, 1..00, 0., 70.. Το υπόλοιπο ποσό, δηλ. 1.88, θα βαρύνει τους ΚΑΕ 10., 0., 0.,., 10., , 1..00, 1..00, 0., 0.,., 70. του επόμενου οικονομικού έτους (01) Το τμήμα της προμήθειας που αφορά τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, (9,8) θα βαρύνει τον ΚΑΕ με συνολική πίστωση 1.000,00. Το τμήμα της προμήθειας που αφορά τις Σχολικές Επιτροπές, (.777, ) θα καλυφθεί από την επιχορήγηση τους ετών ΑΡΘΡΟΝ ον (Εγγυήσεις) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ανέρχεται σε % επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας (χωρίς τον Φ.Π.Α.). ΑΡΘΡΟΝ 7ον (Προθεσμία περατώσεως - πρόστιμο) Η προθεσμία περατώσεως της προμήθειας ορίζεται στο άρθρο 7 της Γ.Σ.Υ. Για κάθε ημέρα υπερβάσεως της προμήθειας ορίζεται πρόστιμο σε βάρος του αναδόχου που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ΑΡΘΡΟΝ 8ον (Τεχνικές προδιαγραφές) Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνες προς τις τεχνικές προδιαγραφές του τιμολογίου της μελέτης Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ερμούπολη 18//01 Ερμούπολη, 18//01 Ο Συντάξας Τσικαλάκη Αθηνά Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Σομπόνης Νίκος ΠΕ 1/Δ 1

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας, και υγιεινής ετήσιας χρονικής διάρκειας περιόδου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 Προϊόντα Καθαρισμού Β' Η Α' ΣΥΝ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 00ml (cpv 000-8) ΤΕΜ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (cpv 000-8) ΤΕΜ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Block WC (cpv 000-8) ΤΕΜ.... ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 0 ΚΙΛΩΝ (cpv 000-8) ΣΑΚ.... ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΛΙΤΡΩΝ (cpv 000-8) ΤΕΜ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ (cpv ) ΤΕΜ ΑΠΟΣΜΙΝΗ ΛΙΤΡΩΝ (cpv 000-8) ΤΕΜ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ (cpv 000-8) ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ (cpv 000-8) ΤΕΜ.... ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΛΙΤΡΩΝ (cpv 100-) ΤΕΜ.... ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 70γρ. (cpv ) ΤΕΜ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 8 ΜΕΖΟΥΡΕΣ (cpv ) ΤΕΜ ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ VIM (cpv ) ΤΕΜ

16 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΒΑΠΟΡΙΖΑΤΕΡ (cpv ) ΤΕΜ.... ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΛΙΤΡΩΝ (cpv ) ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ, ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ, ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (cpv )... ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CIF (cpv ) ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 70ml (cpv ) ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΛΙΤ. (cpv ) ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 0ml ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (cpv ) ΤΕΜ.... ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΙΤΡΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (cpv ) ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΛΙΤ. (cpv ( ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΗ ΛΙΤΡΩΝ (cpv 000-8) ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΛΙΤΡΩΝ (cpv 000-8) ΤΕΜ Καθαρή Αξία 1ης Ομάδας 1% Σύνολο 1ης Ομάδας ΟΜΑΔΑ Χαρτικά 1 Β' Η Α' ΣΥΝ. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ (cpv ) ΤΕΜ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ. (cpv ) ΤΕΜ

17 7 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 1γρ. 8 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 8 ΤΕΜ. (cpv ) ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΟΥΤΙ ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ (cpv ) ΤΕΜ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 100 ΤΕΜ. εκ.χεκ. (cpv ) ΤΕΜ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 000 ΦΥΛΛΩΝ (cpv ) ΤΕΜ Καθαρή Αξία ης Ομάδας 1% Σύνολο 1ης Ομάδας ΟΜΑΔΑ Σακούλες ενισχυμένες 1 Β' Η Α' ΣΥΝ. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΓΑΣ 10Χ10» τεμ. ανά κιλό υλικού (cpv ) ΚΙΛΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 9Χ100» τεμ. ανά κιλό υλικού (cpv ) ΚΙΛΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 0Χ0» 8 τεμ. ανά κιλό υλικού (cpv ) ΚΙΛΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΓΑΣ 80X10» 8 τεμ. ανά κιλό υλικού (cpv ) ΚΙΛΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ Χ80» 1 τεμ. ανά κιλό υλικού (cpv ) ΚΙΛΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ Χ80» 0 τεμ. ανά κιλό υλικού (cpv ) ΚΙΛΑ Καθαρή Αξία ης Ομάδας 1% Σύνολο 1ης Ομάδας ΟΜΑΔΑ Σακούλες απλές και είδη συσκευασίας 17

18 Β' Η Α' ΣΥΝ. 1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 00μ. ΤΕΜ.... ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ) 0μ. ΤΕΜ.... ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 0μ ) ΤΕΜ.... ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (cpv ) Πακ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜ. 0εκ.Χεκ. ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΔΕΣΜ. 10 ΤΕΜ. (cpv ) ΔΕΣΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (cpv ) ΠΑΚ ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC (cpv ) ΚΙΛΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜ. 0εκ.Χ80εκ. ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 10 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜ.ΓΙΓΑΣ 80εκ.Χ110εκ. ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 10 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC (cpv ) ΚΙΛΑ Καθαρή Αξία ης Ομάδας 1% Σύνολο 1ης Ομάδας ΟΜΑΔΑ Σκούπες, Σφουγγαρίστρες, Σφουγγάρια, Ξεσκονόπανα, κλπ 1 Β' Η Α' ΣΥΝ. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΥΠΟΥ VETEX (cpv 90-7) ΤΕΜ ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ (cpv910-) ΤΕΜ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ (cpv ) ΤΕΜ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ Ή ΛΕΠΤΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (cpv ) ΤΕΜ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΕΜ

19 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,0μ 1,0μ (cpv9000-8) ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 1 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (cpv ) ΤΕΜ ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ (cpv ) ΤΕΜ ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΙΦΕΡ (cpv ) ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΙΦΕΡ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ (cpv ) ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΦΑΝΕΛΑ Νο (cpv ( ΚΟΥ Τ ΚΟΥ Τ ΖΕΥΓ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ (cpv ) ΤΕΜ.... ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΝΤΑΡΙ (cpv ) ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΕΣ (cpv ) ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΕΣ ΔΙΠΛΕΣ (cpv ) ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (cpv ) ΤΕΜ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ 1,μ. (cpv 90-7) ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (cpv 90-7) ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ (cpv ) ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ(cpv ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙ (cpv ) ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (cpv ) ΤΕΜ ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ (cpv 90-) ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΟΜΑ ΤΕΜ. ΠΑΚ Καθαρή Αξία ης Ομάδας 19

20 1% Σύνολο 1ης Ομάδας ΟΜΑΔΑ Λοιπά είδη 1 7 Β' Η Α' ΣΥΝ. ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΤΕΜ. ΜΕΣΑΙΑ-ΜΕΓΑΛΑ (cpv1800-0) ΠΑΚ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟΥΜΕΡΟ (cpv ) ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 10 (cpv ) ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 7 (cpv ) ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 8 (cpv ) ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 9 (cpv ) ΖΕΥΓ ΖΕΥΓ ΖΕΥΓ ΖΕΥΓ ΖΕΥΓ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (cpv ) ΤΕΜ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100 ΤΕΜ. ΠΑΚ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 100 ΤΕΜ. (cpv ) ΤΕΜ.... ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ΚΟΥΤΑ ΤΩΝ 1 ΠΑΚΕΤΩΝ (ΚΑΘΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 70 ΜΩΡΟΜΑΝΤ.) (cpv ) ΚΟΥ Τ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ (cpv 00-) ΤΕΜ.... ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 0 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 0 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ.... ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 0 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ.... ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ-ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ 0 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ

21 17 18 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ 0 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ SUPER ULTRA PLUS 10 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΙΛΟ ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 100 ΤΕΜ. (cpv ) ΠΑΚ ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ ΦιΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 0ml (cpv00-) ΤΕΜ Καθαρή Αξία ης Ομάδας 1% Σύνολο 1ης Ομάδας Ο Προσφέρων... Υπογραφή/Ημερομηνία 1

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002086497 2014-06-03

14PROC002086497 2014-06-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα