ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΡΩΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΡΩΤΩΝ"

Transcript

1 :54:16 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Μίσσα Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/39670/608 Ηµ/νία: 25/06/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση Πληροφ. Ταχ.Κωδ. Τηλέφ. Fax Μεσογείων 119 : Σ.Ράρρα : : : : ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Σαρωτών τύπου Α και Β για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια επτά (7) σαρωτών τύπου Α και πέντε (5) σαρωτών τύπου Β, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για την λειτουργία του ΥΠΕΝ, όπως αναλύεται στον κάτωθι πίνακα: ΕΦ. ΚΑΕ ΠΟΣΟ , , ,00 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΡΩΤΩΝ Προμήθεια τριών (3) σαρωτών τύπου Α και τριών (3) σαρωτών τύπου Β Προμήθεια δύο (2) σαρωτών τύπου Α και ενός (1) σαρωτή τύπου Β Προμήθεια δύο (2) σαρωτών τύπου Α και ενός (1) σαρωτή τύπου Β Οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω σαρωτών αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των σαρωτών θα παρέχονται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κ.κατσαρίδης, τηλ ). Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (5.828,00) συμπ. ΦΠΑ 24% από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΠΕΝ 2018, από τον ΚΑΕ 1713 και Ε.Φ , Ε.Φ , Ε.Φ Ειδικότερα: Για τον Ε.Φ θα ανέλθει έως του ποσού των 2.604,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 1

2 Για τον Ε.Φ θα ανέλθει έως του ποσού των 1.612,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Για τον Ε.Φ θα ανέλθει έως του ποσού των 1.612,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Κατάθεση και σύνταξη προσφορών - Περιεχόμενο φακέλων προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών,Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού (Μεσογείων 119, Ισόγειο) έως τις 02/07/2018 και ώρα 12:00 με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια επτά (7) σαρωτών τύπου Α και πέντε (5) σαρωτών τύπου Β για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2018»(αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης). H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ), η οποία θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία του πρωτοκόλλου. Με την κατάθεση της προσφοράς οι οικονομικοί φορείς αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν. Περιεχόμενο φακέλων προσφορών Οικονομική προσφορά όπου: Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως) όσο και το συνολικό κόστος με ΦΠΑ. Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. Κριτήριο ανάθεσης H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Χρόνος Ισχύος Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος των προσφορών είναι υποχρεωτική. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν χρόνο ισχύος μικρότερο ή δεν αναγράφουν καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απόρριψη προσφορών Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας και δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι. Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 2

3 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της. Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα ( 60 ) ημερολογιακές ημέρες απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. Προσφορά, στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, Προσφορά που θα κατατεθεί για μέρος των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων. Ματαίωση διαδικασίας Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν λόγω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016. Επίσης, εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Δικαιολογητικά Ανάθεσης Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται (επί ποινή αποκλεισμού) πριν την ανάθεση και μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να προσκομίσει, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, τα δικαιολογητικά ανάθεσης του Παραρτήματος IV, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης H παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο κατόπιν συνεννόησης, στο κτίριο του ΥΠΕΝ επί της οδού Πανόρμου 2, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Υπεύθυνος επικοινωνίας κος Δ. Στάρφας, τηλ Κατά την παράδοση, τα είδη συνοδεύονται μόνο με δελτίο αποστολής. Πληρωμή Κρατήσεις Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. Πριν από την κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση και προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στo άρθρο 200 του Ν 4412/2016 καθώς και άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ειδικότερα: Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) και 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών (A.E.Π.Π.) η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.). 3

4 Ειδικοί όροι Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Εθνικό Δίκαιο και σχετικές συλλογικές συμβάσεις. Παραλαβή Παρακολούθηση Την ποιοτική & ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων υλικών θα αναλάβει η καθ ύλην ισχύουσα αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής. Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ., στη Δ/νση Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ελένη Μίσσα Συνημμένα: Παράρτημα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV. 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τεχνικές προδιαγραφές Σαρωτών 1. Σαρωτές (Scanners) τύπου Α, με αυτόματο τροφοδότη σελίδων Αριθμός μονάδων 7 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής Τύπος σαρωτή Έλξης ( sheet-fed) Μέγεθος χαρτιού σάρωσης Α4 Αυτόματη σάρωση πολλών σελίδων διπλής όψης Ανάλυση σάρωσης >=600dpi Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης >=60σελ/λεπτό Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης >=100 σελ/λεπτό Αυτόματος τροφοδότης σελίδων Σύνδεση Ethernet 10/100 Σύνδεση USB Ημερήσιος κύκλος σάρωσης >=5000σελίδες Αυτόματη δημιουργία αρχείων PDF Προγράμματα Οδήγησης: TWAIN, ISIS Εγγύηση >=2χρόνια 5

6 2. Σαρωτές (Scanners) τύπουβ, Flatbed Αριθμός μονάδων 5 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής Τύπος σαρωτή Μέγεθος χαρτιού σάρωσης Flatbed Α4 Ανάλυση σάρωσης 1200Χ 1200 Βάθος χρώματος Σύνδεση USB Αποθήκευση σε PDF αρχείο Εγγύηση 24 bit >=2 χρόνια 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα / / ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ αριθ. πρωτ../ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επτά (7) σαρωτών τύπου Α και πέντε (5) σαρωτών τύπου Β του ΥΠΕΝ. Επωνυμία Εταιρείας : ΑΦΜ/ΔΟΥ: Διεύθυνση Έδρας: Τηλέφωνα επικοινωνίας : Fax / E- mail Υπεύθυνος επικοινωνίας: Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο/Η Αιτ.. (Υπογραφή και Σφραγίδα) 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ημερομηνία,. Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( χωρίς ΦΠΑ 24%) σε 1. ΣΑΡΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Β Ε.Φ ΤΎΠΟΥ Α 3 ΤΥΠΟΥ Β ΣΥΝΟΛΟ ( χωρίς ΦΠΑ 24%) σε 2. ΣΑΡΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Β Ε.Φ ΣΑΡΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ Β Ε.Φ ΤΥΠΟΥ Α 1 ΤΥΠΟΥ Β 2 ΤΥΠΟΥ Α 1 ΤΥΠΟΥ Β ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΜΕ ΦΠΑ) Για τον προσφέροντα Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν.4250/2014) 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάθεσης υποψήφιων αναδόχων (επί ποινή αποκλεισμού). Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται: α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (τελευταίου τριμήνου). Η ως άνω υποχρέωση αφορά ιδίως: στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. - Ε.Ε) και Ι.Κ.Ε, τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Φορολογική ενημερότητα. γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (κύρια και επικουρική). 2. Λοιπά δικαιολογητικά. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/ 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :49421 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Αλεξάνδρα Γατσίδη Τηλέφ. : Fax :

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Αλεξάνδρα Γατσίδη Τηλέφ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01/12/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 49277 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/31417/321 Ηµ/νία: 24/05/2018

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/31417/321 Ηµ/νία: 24/05/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 24.05.2018 14:47:26 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Τσέλιου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/31417/321 Ηµ/νία: 24/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 / 10 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 44689 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail :

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :51575 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Αθήνα 07/12 / 2017 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 50080 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06 / 03 / 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Aρ. πρωτ. οικ. : 5231 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Χαρτιού (ζυγολόγια) για το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Χαρτιού (ζυγολόγια) για το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 27/11 / 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.οικ.: 48373 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Αθήνα 07/07 / 2017 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31151 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου. 3.09.208 5:30:26 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/60470/758 Ηµ/νία: 3/09/208 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

Προς Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 06.06.2019 11:05:44 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Μίσσα Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/51145/1732 Ηµ/νία: 05/06/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 02.08.2019 12:12:53 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Μίσσα Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/70666/2299 Ηµ/νία: 02/08/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επέκταση δύο υφιστάμενων τηλεφωνικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επέκταση δύο υφιστάμενων τηλεφωνικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών / εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου επί της οδού Λ. Μεσογείων 119 του ΥΠΕΝ».

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών / εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου επί της οδού Λ. Μεσογείων 119 του ΥΠΕΝ». 20.05.2019 13:33:56 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Τσέλιου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/44962/1354 Ηµ/νία: 17/05/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δύο ρολών εισόδων σε κτίρια του ΥΠΕΝ».

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δύο ρολών εισόδων σε κτίρια του ΥΠΕΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : 101 92 Πληροφ. : Σ. Ράρρα Τηλέφ. : 2131513439 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια έξι καταστροφέων εγγράφων.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια έξι καταστροφέων εγγράφων. 20.09.2018 11:59:05 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/62263/1822 Ημ/νία: 19/09/2018 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής καμερών (συστήματα CCTV)».

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής καμερών (συστήματα CCTV)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις: 151mm x 118mm x 27mm και πάχος 0,23mm.

Διαστάσεις: 151mm x 118mm x 27mm και πάχος 0,23mm. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 12 / 03 / 2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π. οικ.: 5696 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/ 07 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 32487 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικών μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικών μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 05/ 12 / 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ.: 49743 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πλαστικών χρωμάτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Υ.Π.ΕΝ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πλαστικών χρωμάτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Υ.Π.ΕΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών βαψίματος»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών βαψίματος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 04 /05/ 2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. πρωτ. οικ.: 9007 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εκατόν είκοσι (120) συσσωρευτών για μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)».

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εκατόν είκοσι (120) συσσωρευτών για μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)». 07.08.2019 14:34:52 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Γαρυφαλλιά Αθανασέα Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/71718/2322 Ηµ/νία: 07/08/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Αθήνα, 6/9/2017 Αρ. πρωτ.: οικ.135458 Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 11-05-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 23143 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 11/5 / 2017 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 23158 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφ. : Νατάσσα Φριτάκη Τηλέφ. : Fax :

Πληροφ. : Νατάσσα Φριτάκη Τηλέφ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01 / 11 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 45029 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφ. : Α. Καλτσίδου Τηλέφ. : Fax :

Πληροφ. : Α. Καλτσίδου Τηλέφ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/11/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ.: 45713 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και φαρμακευτικών ειδών για τις ανάγκες του Υ.Π.Ε.Ν. (Πολιτική Άμυνα).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και φαρμακευτικών ειδών για τις ανάγκες του Υ.Π.Ε.Ν. (Πολιτική Άμυνα). 0.08.208 :2:07 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΚΡΙΒΕΣ Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/0927/ Ηµ/νία: 0/08/208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια δύο (2) διακομιστών»

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια δύο (2) διακομιστών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γνησίων τυμπάνων για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γνησίων τυμπάνων για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 27-03-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 1529 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, 80 gr για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, 80 gr για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 04-07-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 30492 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.7836 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γραφιτών -μελανιών για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γραφιτών -μελανιών για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 0-03-017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 7 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. :

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. : 19.06.2018 14:20:56 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Μίσσα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υ.Π.ΕΝ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υ.Π.ΕΝ. 19.07.2018 13:23:06 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 8003 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια δύο (2) διακομιστών»

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια δύο (2) διακομιστών» 11.10.2018 10:09:33 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Μίσσα Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/68823/2170 Ηµ/νία: 11/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Α. Γατσίδη Τηλέφ. : Fax :

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Α. Γατσίδη Τηλέφ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23/10/ 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 43799 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) για το έτος 2018.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) για το έτος 2018. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 21.05.2018 15:15:01 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Τσέλιου EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης αναγόμωσης και προμήθεια πυροσβεστήρων»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης αναγόμωσης και προμήθεια πυροσβεστήρων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος»

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος» 04.07.2018 09:05:11 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/42574/816 Ηµ/νία: 04/07/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 1618 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-02 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 10415 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή υπηρεσιών για την ανακατασκευή τριών (3) γραφείων στο κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος επί της οδού Πατησίων 147. Κριτήριο κατακύρωσης

Παροχή υπηρεσιών για την ανακατασκευή τριών (3) γραφείων στο κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος επί της οδού Πατησίων 147. Κριτήριο κατακύρωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16-05 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 23814 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης

Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης 07.11.2018 10:39:25 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/78377/2650 Ηµ/νία: 07/11/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Υ.Π.ΕΝ. για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Υ.Π.ΕΝ. για το έτος 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 0 5/07 / 2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ. 30722 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς

Προς : Όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝIKH ΔIEYΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/2006 και του 3852/2010.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/2006 και του 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια 9-04-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Π.: 608 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Δ/νση: Λ. Πεντέλης 62 15235 Βριλήσσια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ)

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : 101 92 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.03.23 11:10:09 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 1711

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393143 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 26/04/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1 Απριλίου 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA CENTER) ΤΗΣ ΕΔΕΥ Α.Ε. 1. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ Προς :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ Προς : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ψ6ΨΧ4653Π8-Δ4Η Α.Π. : ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/86432/7770 Ημ.: 30/11/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ Προς : ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ Όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016) + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMΑ: OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 31/01/2018 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1384/783224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7-3 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 11522 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΕΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΕΥ ΑΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.03.20 18:11:29 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εξοπλισμού εκτυπώσεων» ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εξοπλισμού εκτυπώσεων» ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 364 Τ.Κ. - Πόλη: 176 74, Καλλιθέα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/61703/1807 Ηµ/νία: 18/09/2018

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/61703/1807 Ηµ/νία: 18/09/2018 18.09.2018 14:07:35 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/61703/1807 Ηµ/νία: 18/09/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

με αριθμό 7/2019 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έρευνας Αγοράς με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

με αριθμό 7/2019 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έρευνας Αγοράς με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών βαθμονόμησης του εξοπλισμού υπηρεσιακών οχημάτων (van)»

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών βαθμονόμησης του εξοπλισμού υπηρεσιακών οχημάτων (van)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΕΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΕΥ ΑΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.10.17 17:13:05 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 4/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 277/1430/1900/4.7.2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια φυτευτικού υλικού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια φυτευτικού υλικού» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΗΚΦ469Β7Θ-ΨΛΤ Πάτρα:28/6/2017 Αρ. Πρωτ.: 268/1384/18306 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ00538052 2016-11-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1/11/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 5695 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα: 5/6/2018 Αρ. Πρωτ.: 339/ 1751/ 17636 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996620 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα Η/Ζ της Πανεπιστημιούπολης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα Η/Ζ της Πανεπιστημιούπολης» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα: 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 538/2580/34684 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Κρήτη (Χανιά & Ηράκλειο), στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια δοχείων διαστολής για το Συνεδριακό Κέντρο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια δοχείων διαστολής για το Συνεδριακό Κέντρο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 4/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 278/1431/1909/4.7.2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος, 06/07/2018 Αρ. Πρωτ: 1463 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018». Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 0000188 Κως, 0/0/018 Α. Π.: 3311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ/ΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (1.2.2) ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5.2.

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (1.2.2) ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5.2. ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (1.2.2) ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5.2.2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HHRM, 02/08/2019 Α. Π.: Εισερχ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

HHRM, 02/08/2019 Α. Π.: Εισερχ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ HHRM, 02/08/2019 Α. Π.: Εισερχ. 5005 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.08.02 13:08:19 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια 65 μνημών RAM (CPV )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια 65 μνημών RAM (CPV ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ 7ΘΕΣΙΟΥ ΒΑΝ» Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ 7ΘΕΣΙΟΥ ΒΑΝ» Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 3/4/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 3104 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ) ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ψ8Ν1469Β7Θ-5ΗΑ Πάτρα: 12/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 325/1524 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Αθήνα, 16.04.2019 Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για προμήθεια ανανέωσης των λογισμικών επεξεργασίας εικόνας της ΕΒΕ» ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για προμήθεια ανανέωσης των λογισμικών επεξεργασίας εικόνας της ΕΒΕ» ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 364 Τ.Κ. - Πόλη: 176 74, Καλλιθέα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη:

Το Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMΑ : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 10/10/2017 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10695/777995 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια λιπαντικών για τους Ντιζελοκινητήρες των Η/Ζ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια λιπαντικών για τους Ντιζελοκινητήρες των Η/Ζ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΠ6Α469Β7Θ-6ΦΣ Πάτρα: 03/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 143/891/11918 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα: 10/7/2019 Αρ. Πρωτ.: 340/2295/22183 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996648 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια καρτών για την είσοδο επισκεπτών σε κτίρια της Α.Α.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια καρτών για την είσοδο επισκεπτών σε κτίρια της Α.Α.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ:6Ι9Γ46ΜΠ3Ζ-ΝΜ8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 30/11/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ 4064 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 30/11/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ 4064 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 30/11/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ 4064 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ) ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17.08.2018 13:54:5 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Μίσσα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/54335/148 Ημ/νία: 17/08/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 08-04-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:4209 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL : nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια υλικών φυτωρίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια υλικών φυτωρίου» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΙΞ7469Β7Θ-3ΜΒ Πάτρα:22/5/2017 Αρ. Πρωτ.: 180/1061/14023 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 167/990/13172 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996612

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα: 23/5/2018 Αρ. Πρωτ.: 309/1632/16338 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996620 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φιάλες 15 1,26 18,90 5 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 1 lit φιάλες 30 1,54 46,20 6 Σφουγγάρια κουζίνας, με σύρμα τεμάχια 20 0,14 2,80

φιάλες 15 1,26 18,90 5 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 1 lit φιάλες 30 1,54 46,20 6 Σφουγγάρια κουζίνας, με σύρμα τεμάχια 20 0,14 2,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια ρουλεμάν για τη συντήρηση αντλιών κεντρικού αντλιοστασίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια ρουλεμάν για τη συντήρηση αντλιών κεντρικού αντλιοστασίου» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΡΤΕ469Β7Θ-Ρ2Υ Πάτρα: 04/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 144/908/12091 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος Ερμούπολη 2/11/16 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393143 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 12/4/2019 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα