ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 246 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5990 / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ / ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΙΓΜΑ και ώρα 09:00 π.μ και ώρα 0:00 π.μ. ΝΑΙ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

2 Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 9/Α /95) Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 8/ Την υπ αρ. πρωτ. 46/ Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ». 4. Το με αρ. πρωτ. 2460/ Αίτημα του φορέα «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαϊτειο», για την τροποποίηση της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ». 5. Την απόφαση του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. 3837/ & θέμα την η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με κωδικό MIS 3754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Την υπ αριθμ. 288/ (θέμα 24 ο ) Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 7. Την υπ αριθμ. 290/ (θέμα ο ) Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού για το Κ.Ψ.Υ. Δραπετσώνας Κερατσινίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους : ΑΡΘΡΟ Ο Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. ΑΡΘΡΟ 2 Ο Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:. Έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν. 2

3 2. Δήλωση η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. ΑΡΘΡΟ 3 Ο Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 20 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας πριν από τη λήξη αυτής. ΑΡΘΡΟ 4 Ο Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση των προς προμήθεια ειδών σε άλλον προμηθευτή από τον προσφέροντα στον οποίο θα του κατακυρωθεί η προμήθεια. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής: Α) Καθαρή τιμή/εφαρμογή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Β) Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής) ΑΡΘΡΟ 6 Ο Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, και τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της ή του Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η παράδοση του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 25 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:. Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 2. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,0% επί της καθαρής αξίας. ΑΡΘΡΟ 8ο Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 9 Ο ) Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 καθώς και του Π.Δ. 8/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 2) Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΑΕ Πυροσβεστήρες Τεμ Τηλεφωνικό κέντρο Τεμ Υπολογιστές Τεμ Φωτοτυπικά μηχανήματα Τεμ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΑΕ Κλιματιστικά Τεμ..800 BTU/INVERTER 9346 Κλιματιστικά Τεμ BTU/INVERTER 9346 Κλιματιστικά Τεμ BTU/IVERTER 9346 Ψυγεία Τεμ Ψύκτες νερού Τεμ ΟΜΑΔΑ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΑΕ Ανθρωποζυγοί Τεμ Πιεσόμετρα Τεμ Στηθοσκόπια Τεμ ΟΜΑΔΑ 3 ΣΥΝΟΛΟ 290 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΑΕ Μαγνητόφωνα Δημοσιογραφικά Τεμ Προβολείς διαφανειών Τεμ Στερεοφωνικό Τεμ Τηλεοράσεις 48 Τεμ Τηλεφωνικές συσκευές Τεμ ΟΜΑΔΑ 4 ΣΥΝΟΛΟ 2500 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΕ D.V.D. Τεμ U.P.S. Τεμ Καφετιέρες Τεμ Κουζίνα ηλεκτρική Τεμ Σκούπες ηλεκτρικές Τεμ Τοστιερες Τεμ Φωτιστικά δαπέδου Τεμ ΟΜΑΔΑ 5 ΣΥΝΟΛΟ 2.00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΑΕ FAX Τεμ Αποσυρραπτικές μηχανές Τεμ Αριθμομηχανή Τεμ Εκτυπωτές Τεμ Περφορατέρ Τεμ Περφορατέρ γίγας Τεμ

5 Συρραπτικές μηχανές Τεμ ΟΜΑΔΑ 6 ΣΥΝΟΛΟ 570 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΑΕ Χρηματοκιβώτια Τεμ Ωρολόγια τοίχου Τεμ ΟΜΑΔΑ 7 ΣΥΝΟΛΟ 600 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5

6 Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ. Διοξειδίου του άνθρακα 6Kg πιστοποιημένος CE-EN3 2. Ξηράς κόνεως ΡΑ 6 Kg-ΑΒC-2A πιστοποιημένος CE-EN3 Σκοπός των προδιαγραφών είναι η περιγραφή των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών αυτόματου ψηφιακού κέντρου τεχνολογίας Euro-ISDN η χωρητικότητα του οποίου αναφέρεται πιο κάτω, για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Κ.Ψ.Υγείας. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Συμμόρφωση προς πρότυπα Το προσφερόμενο κέντρο θα πρέπει να συμφωνεί με τα ισχύοντα ευρωπαικά πρότυπα του ETSI και τις συστάσεις της ITU-T. ISO. Προσαρμογή στα υπάρχοντα και μελλοντικά δίκτυα του ΟΤΕ Το προσφερόμενο τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να είναι συμβατό με το Euro- ISDN BRA(2B+D) TBR3 (NET3) & PRA (30B+D) TBR4 (NET5) για τη σύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ. Έγκριση τύπου Το προσφερόμενο κέντρο θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον ΟΤΕ και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Στη προσφορά θα επισυναφθεί η έγκριση. Τεχνολογία του συστήματος Το προσφερόμενο κέντρο να είναι τετάρτης γενιάς ψηφιακό TDM/PCM/EURO-ISDN, με συχνότητα δειγματοληψίας 8 KMZ, μήκος λέξης PCM 8 Bits και κωδικοποίηση σύμφωνα με τη σύσταση G-7 A-LAW της CCITT bit rate καναλιού φωνής 64 Kbit/S. Αρχιτεκτονική του συστήματος και επεκτασιμότητα Το κέντρο πρέπει να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής ώστε να προσαρμόζεται και να μπορεί να υποστηρίζει τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας. Ο κεντρικός έλεγχος του κέντρου πρέπει να βασίζεται σε ισχυρό επεξεργαστή σύγχρονης τεχνολογίας (RISC, PENTIUM II, MOTOROLA). Θα πρέπει να αναφέρεται τι επεξεργαστής χρησιμοποιείται και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Γλώσσα που χρησιμοποιείται Τα προγράμματα θα είναι υψηλού επιπέδου και θα είναι γραμμένα σε γλώσσα ανθρώπου-μηχανής, η οποία θα ανφέρεται και θα είναι σύμφωνη με τις συστάσεις της oct, BLUE Book, MELBOURNE 988. Επεκτασιμότητα και κυτταρική δομή Η δομή του κέντρου να είναι τέτοια ώστε να επεκτείνεται με πλακέτες και Λογισμικό και αν αυτό χρειαστεί και με ερμάριο. Οι κενές θέσεις του κέντρου πρέπει να γίνονται λειτουργικές απλά προσθέτοντας τις εκάστοτε πλακέτες. Το κέντρο πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει το υλικό και το λογισμικό μέρος. Προστασία του λογισμικού (Back up) Δυνατότητα του κέντρου αντιγραφής των προγραμμάτων και των δεδομένων του. Διάγνωση και προληπτική συντήρηση Για την έγκαιρη διάγνωση των βλαβών και της μη επέκτασής τους το κέντρο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με το κατάλληλο λογισμικό. 6

7 Συναγερμοί Δυνατότητα πληροφόρησης του προσωπικού συντήρησης για βλάβες μέσω συναγερμού που θα διαθέτει το κέντρο. Το κέντρο θα διαθέτει μνήμη στην οποία θα συσσωρεύονται οι πληροφορίες που θα προκαλούν τους συναγερμούς. Για τις πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι δυνατή η εκτύπωση. Διασύνδεση του κέντρου με το Δίκτυο του ΟΤΕ Το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να υποστηρίζει τις σηματοδοσίες που υποστηρίζουν τα ψηφιακά κέντρα του ΟΤΕ, αναλυτικότερα: Απλή γραμμή ΟΤΕ (Τονική ή παλμική) Ψηφιακό κύκλωμα 2ΜΒ με σηματοδοσία CAS-2BIT ΟΤΕ Ψηφιακό κύκλωμα EURO-ISDN PRI (30B+D) TBR4 (NET5) Ψηφιακό κύκλωμα EURO-ISDN BRI (2B+D) TBR3 (NET3) Το κέντρο πρέπει να υποστηρίζει τις παραπάνω σηματοδοσίες οπωσδήποτε. Δυνατότητα εξοπλισμού Το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να περιέχει κυκλώματα και ενεργό εξοπλισμό για την υποστήριξη των κάτωθι συνδέσεων :. Απλών τηλεφωνικών συσκευών τονικής ή παλμικής επιλογής 2. Ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών αυξημένων δυνατοτήτων 3. Τερματικού εξοπλισμού EURO-ISDN (2B+D) 4. Να μπορεί να συνδεθεί αναλογικά με άλλα Τ/Φ κέντρα 5. Να μπορεί να συνδεθεί ψηφιακά με κύκλωμα των 2ΜΒ με άλλα κέντρα και ειδικότερα με το υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί στο Νοσοκομείο Τηλεφωνικές συσκευές Οι τηλεφωνικές συσκευές που θα προσφερθούν πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας και κατασκευασμένες από αυθεντική πλαστική ύλη. Ψηφιακή Τηλεφωνική συσκευή Η ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα, τουλάχιστον: Οθόνη υγρών κρυστάλλων 2 γραμμών 24 χαρακτήρων 8 προγραμματιζόμενα πλήκτρα με ενδεικτική λυχνία Ανοικτή ακρόαση και ομιλία Ενδεικτική λυχνία αναμονής μηνύματος Πλήκτρο αποκοπής μικροφώνου Κονσόλα τηλεφωνητή και Δυνατότητες Η κονσόλα του τηλεφωνητή θα είναι μεταλλακτική συσκευή και θα συνεργάζεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δυνατότητες της μεταλλακτικής θα είναι: Συντετμημένη επιλογή Οπισθόκληση Στάθμευση κλήσης Αυτόματη εξερχόμενη επιλογή Συγκράτηση Το εσωτερικό νούμερο με το οποίο συνδέεται η μεταλλακτική θα ενημερώνεται με ειδικό ήχο Σειριακή κλήση Μεταβίβαση Αναμονή σε κατειλημμένο Νυχτερινή υπηρεσία Εγγύηση καλής λειτουργίας Η εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων από την οριστική παραλαβή πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών. Ο προμηθευτής του κέντρου υποχρεούται χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Νοσοκομείου μέσα στο χρόνο της εγγυήσεως: 7

8 - Να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα το οποίο θα υποστεί βλάβη με χρόνο ανταπόκρισης (3) τριών ωρών από την κλήση στην εταιρία Σημ. Μέσα στην εγγύηση θα συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε και η εργασία των τεχνιτών. Παράδοση Το προσφερόμενο Κέντρο θα εγκατασταθεί στο Κ.Ψ.Υ. του Δήμου Κερατσινίου/ Δραπετσώνας. Το κέντρο θα παραληφθεί οριστικά αφού πρώτα γίνει ο ποιοτικός και λειτουργικός έλεγχος από τους υπευθύνους. Πίνακας εργασιών Τηλεφ. Κέντρου EURO-ISDN Βασικός εξοπλισμός Ο πάροχος θα διασυνδέσει τον κατανεμητή του τηλεφωνικού κέντρου με τον κατανεμητή του κτιρίου. Περιφερειακός εξοπλισμός Αναλογικά εσωτερικά κυκλώματα 4 Κονσόλα τηλεφωνήτριας βασισμένη Σε Η/Υ Ψηφιακά εσωτ. Κυκλώματα 8 ( κάρτα) Τροφοδοσία Σύστημα τροφοδοσίας αποτελούμενο από τροφοδοτικό τεχνολογίας Switchmode και συστοιχία συσσωρευτών κλειστού τύπου για τετράωρη αδιάλειπτη λειτουργία του κέντρου. Εγγύηση καλής λειτουργίας Η εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων από την οριστική παραλαβή πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών. Ο προμηθευτής του κέντρου υποχρεούται χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Νοσοκομείου μέσα στο χρόνο της εγγυήσεως: - Να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα το οποίο θα υποστεί βλάβη με χρόνο ανταπόκρισης (3) τριών ωρών από την κλήση στην εταιρία Σημ. Μέσα στην εγγύηση θα συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε και η εργασία των τεχνιτών. Παράδοση Το προσφερόμενο Κέντρο θα εγκατασταθεί στο Κ.Ψ.Υ. του Δήμου Κερατσινίου / Δραπετσώνας. Το κέντρο θα παραληφθεί οριστικά αφού πρώτα γίνει ο ποιοτικός και λειτουργικός έλεγχος από τους υπευθύνους. Πίνακας υλικών και εργασιών Τηλεφ. συσκευών EURO-ISDN Βασικός εξοπλισμός Επεξεργαστή σύγχρονης τεχνολογίας Μνήμες τεχνολογίας Modem τηλεσυντήρησης Λογισμικό τηλεφ. Κέντρου Ψηφιακές τηλεφ. συσκευές Οι ψηφιακές συσκευές θα διαθέτουν: Οθόνη υγρών κρυστάλλων 2 γραμμών και 24 ων χαρακτήρων Ανοικτή ομιλία και ακρόαση 8 προγραμματιζόμενα πλήκτρα με ενδεικτική λυχνία Ενδεικτική λυχνία αναμονής μηνύματος Πλήκτρο αποκοπής μικροφώνου 8

9 Εντυπο υλικό Τα κέντρα καθώς και οι τηλεφωνικές συσκευές θα συνοδεύονται με πλήρες set εγχειριδίων οδηγιών στα Ελληνικά. Υποχρέωση του προμηθευτή Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του Τ/Κ καθώς και τους τεχνικούς που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία και θα είναι αυτοί που θα επεμβαίνουν σε τυχόν προβλήματα του κέντρου. Μέσα στο χρονικό διάστημα της εγγυήσεως θα ελέγχεται το κέντρο από τεχνικούς της εταιρίας που θα το προμηθεύσει μετά από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία. Χρόνος παράδοσης Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγκατάσταση και παράδοση σε χρήση των κέντρων θα γίνει εντός 25 εργάσιμων ημερών. Δικτυακός εξοπλισμός Ο Δικτυακός εξοπλισμός θα καλύπτει τις ανάγκες των Κ.Ψ.Υγείας και θα εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση και την υψηλή αξιοπιστία του δικτύου. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση τόσο στο τοπικό δίκτυο μέσω του switch όσο και στο ευρύτερο δίκτυο μέσω του ADSL router (ISDN). H διασύνδεση των χρηστών στο δίκτυο του κτηρίου και η πρόσβαση στο ευρύτερο δίκτυο θα πραγματοποιείται μέσω ενός μεταγωγέα δεδομένων switch και ενός Router έτσι θα εξασφαλιστεί η ασφαλή χρήση και η αξιοπιστία του δικτύου και στα δύο δίκτυα. Ο παραπάνω δικτυακός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί από τον μειοδότη σε έτοιμο και ελεγμένο καλωδιακό δίκτυο. Εγγύηση Θα ισχύσει ότι και για τα τηλεφωνικά κέντρα 9

10 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤEΣ CPU: Τουλάχιστον 2 πυρήνων στα 3 Ghz - Μνήμη: 2 Gb DDR3 - Δίσκος: SERIAL ATA τουλάχιστον 500 Gb - Κάρτα γραφικών με τουλάχιστον 52 Mb μνήμη, DVI out - Οθόνη 8,5 9 με χρόνο απόκρισης 5ms, έξοδο DVI, VGA και ανάλυση τουλ. 366Χ768 - Κάρτα δικτύου Ethernet - Τουλάχιστον 3 usb θύρες - Κάρτα ήχου, ηχεία, ποντίκι, πληκτρολόγιο - CD & DVDR player & writer - Windows 7 professional - 2 χρόνια εγγύηση ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Μέθοδος αντιγραφής Laser-ηλεκτροστατική Δυνατότητα αντιγράφων 30 αντίγραφα στο λεπτό σε Α4 χαρτί Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερος από 3 δευτερόλεπτα Ανάλυση 600 BPI Διαβαθμίσεις του γκρί 256 Μεγέθη αντιγράφου Α3, Α4, Β4, Α4R, A5 Τροφοδοσία χαρτιού χωρητικότητας 2000 φύλλων τουλάχιστον με δυνατότητα επέκτασης Τροφοδοσία πρωτότυπων χαρτιών αυτόματη με αντιστροφή σε Α4 και Α3 χαρτί χωρητικότητας 50 φύλλων τουλάχιστον Να διαθέτει ενσωματωμένη διπλή όψη απεριόριστης παραγωγικότητας Προεπιλογή αντιγράφων από -999 Κλίμακες παραγωγής αντιγράφων σε σμίκρυνση και μεγέθυνση Επιλογή φωτεινότητας Μνήμη φωτοαντιγραφής 32 ΜΒ Μνήμη σελιδοποίησης 8-6 ΜΒ Να διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα δικτύου LAN Nα διαθέτει σκληρό δίσκο 30 GB Να επεκτείνεται σε σαρωτή δικτύου με επιπλέον κάρτα (προαιρετικά) Να έχει μεγάλη οθόνη αφής LCD ελληνικών χαρακτήρων Να διαθέτει ενσωματωμένη συραφή και σελιδοποίηση Το μηχάνημα να μπορεί να παράγει αντίγραφα ημερησίως Να δοθεί πίνακας αναλωσίμων υλικών καθώς και κόστος αυτών ανάλογα με τη παραγωγή του Τροφοδοσία Volt στα 50 Hz Να λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO Να έχει δύο έτη εγγύηση και να παρέχονται ανταλλακτικά για τουλάχιστον 0 χρόνια Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ 0

11 Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Όλα τα κλιματιστικά θα έχουν περιστροφικούς συμπιεστές ειδικά μελετημένους, ώστε να μη δημιουργούν κραδασμούς και θόρυβο κατά τη λειτουργία τους. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, οικονομία στο κόστος λειτουργίας (μικρότερη κατανάλωση ρεύματος) και υψηλή απόδοση σε πολύ χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία. Θα διαθέτουν αυτόματη επαναλειτουργία έπειτα από διακοπή ρεύματος. Θα έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας με εξωτερική θερμοκρασία έως και 52 ο C. Θα διαθέτουν ασύρματο τηλεχειριστήριο με λειτουργίες (ψύξης αφύγρανσης εξαερισμού και αυτόματης) με χρονοδιακόπτη προγραμματισμού. Το χειριστήριο θα περιλαμβάνει ένδειξης θερμοκρασίας δωματίου και θερμοστάτη ενσωματωμένο. Τα ηλεκτροστατικά φίλτρα θα είναι ενεργού άνθρακα για να εξουδετερώνουν εύκολα τον καπνό και τις δυσάρεστες οσμές. Θα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης παύσης. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί με τρις ταχύτητες και αυτόματη ρύθμιση. Οι περσίδες ροής του αέρα θα έχουν τρις προεπιλεγμένες σταθερές θέσεις. Τα κλιματιστικά θα είναι τοίχου και θα λειτουργούν με οικολογικό ψυκτικό μέσο R40A Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:. Περιστροφικός (Rotary)συμπιεστής υψηλής απόδοσης 2. Χαμηλή στάθμη θορύβου 3. Αυτόματη επανεκκίνηση 4. Εύχρηστο τηλεχειριστήριο 5. 24ωρος χρονοδιακόπτης 6. Φίλτρο καθαρισμού του αέρα 7. Καθαριζόμενο φίλτρο καθαρισμού αέρα 8. Συνδεσμολογία σωληνώσεων από αριστερά και δεξιά 9. Ενεργειακή κλάση Α 0. Ψυκτικό υγρό R40A Χαρακτηριστικά εσωτερικής μονάδας BTU Ονομαστική απόδοση ψύξης περίπου BTU Ονομαστική απόδοση θέρμανσης περίπου BTU Ενεργειακή κλάση ψύξης Α Ενεργειακή κλάση θέρμανσης Α Τροφοδοσία ισχύος 220/240 V Στάθμη εσωτερικού θορύβου περίπου 25 DB Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας περίπου 290Χ800Χ220 Βάρος εσωτερικής μονάδας περίπου 0 Kg Χρώμα λευκό. Ψυκτικό υγρό R40A Ιονιστής αέρα ΟΧΙ Ιονιστής αέρα ΟΧΙ INVERTER NAI Χαρακτηριστικά εξωτερικής μονάδας BTU Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας περίπου 580Χ700Χ220 Βάρος εξωτερικής μονάδας περίπου Kg Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας μικρότερο του 55 DB Χαρακτηριστικά για μονάδες BTU Η ψυκτική ικανότητα της μονάδας θα είναι.500 BTU/ωρα και η θερμαντική ικανότητα BTU/ώρα Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας θα είναι το πολύ 30 DB και της εξωτερικής μονάδας 50 DB

12 Χαρακτηριστικά για μονάδες 8.000BTU Ισχύουν ότι και για τα κλιματιστικά των BTU εκτός από τα παρακάτω: Ψυκτική ικανότητα περίπου BTU Θερμαντική ικανότητα περίπου BTU Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας περίπου 55 DB Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας περίπου 35 DB Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας περίπου Υ 300Χ ΠΛ 00 Χ ΠΑΧ 250 Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας περίπου 600Χ850Χ320 Βάρος εσωτερικής μονάδας περίπου 8 Kg Βάρος εξωτερικής μονάδας περίπου 55 Kg Χαρακτηριστικά για μονάδες BTU Η ψυκτική ικανότητα της μονάδας θα είναι BTU και η θερμαντική ικανότητα BTU. Τα επίπεδα θορύβου της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας θα είναι περίπου τα ίδια με των κλιματιστικών των BTU Σημείωση: Τα μηχανήματα θα διαθέτουν πιστοποίηση έγκυρη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαικής Ένωσης καθώς και τα ανταλλακτικά τους θα διαθέτουν ISO. Θα εξασφαλίζεται η επάρκεια των ανταλλακτικών για τουλάχιστον 0 χρόνια. Τα μηχανήματα θα διαθέτουν εγγύηση της αντιπροσωπείας 2 ετών για το ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό κομμάτι των κλιματιστικών και 5 χρόνια για τους συμπιεστές. Η εγκατάσταση των κλιματιστικών θα γίνει από καταρτισμένο προσωπικό του προμηθευτή των μηχανημάτων και θα εγκατασταθούν σε σημεία που θα υποδείξει η Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (ΨΥΓΕΙΟ) Οι διαστάσεις να είναι περίπου,85χ0,70χ0,70 cm. Η συνολική χωρητικότητα να είναι περίπου λίτρα. Η χωρητικότητα της κατάψυξης να είναι περίπου 00 λίτρα. Η χωρητικότητα της συντήρησης να είναι περίπου 250 λίτρα. Να έχει κατάψυξη τεσσάρων αστέρων. Η ψυκτική απόδοση της συντήρησης να είναι μέχρι και κάτω των 2 ο C. Να διαθέτει σύστημα λειτουργίας για εντατική ψύξη. Να έχει ειδικό σύστημα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης. Να διαθέτει 2 ανεμιστήρες για ψύξη με κυκλοφορία του ψυχρού αέρα τόσο στη συντήρηση όσο και στην κατάψυξη της συσκευής. Να μην πιάνει πάγο έτσι ώστε να μην χρειάζεται απόψυξη. Ανάλογα με τη χρήση του ψυγείου να έχει ηλεκτρονική ρύθμιση της απόψυξης. Να είναι διευρυμένης κλιματικής κλάσης δηλ. να μπορεί να αποδώσει και σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Να δουλεύει με οικολογικό φρέον. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α. Να έχει τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση. Η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO.. Το εξωτερικό περίβλημα του ψύκτη να είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα ΨΥΚΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 2. Στο πάνω μέρος του ψύκτη να υπάρχει ανοξείδωτη λεκάνη πρεσσαριστή κυρτής μορφής για την αποφυγή υπερχείλισης νερού 3. Το ψυκτικό καζανάκι θα είναι ανοξείδωτο. Ολο το ψυκτικό δοχείο θα είναι μονωμένο από πολυουρεθάνη 4. Η δεξαμενή του νερού θα φέρει τάπα καθαρισμού στο πίσω ή το κάτω μέρος του ψύκτη 5. Διαγώνια στην ανοξείδωτη λεκάνη θα είναι τοποθετημένοι ο κρουνός και ο πίδακας 6. Όλα τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα είναι κολλημένα με 2

13 κολλήσεις που δεν απελευθερώνουν κάδμιο. Ο ψύκτης θα φέρει και ανάλογη πιστοποίηση για αυτό 7. Οι βάσεις του ψύκτη καθώς και του ψυκτικού δοχείου θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα 8. Ο ψύκτης θα έχει δυνατότητα χορήγησης 250 ποτηριών την ώρα 9. Ο Συμπιεστής του ψύκτη θα είναι παλινδρομικού τύπου 220 Volt/50Hz και η ισχύς του θα είναι /5 ΗΡ, θα έχει ανεμιστήρα και σύστημα προστασίας 0. Θα έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας CE & ISO. Θα έχει τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ HI-FI COMPACT (ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ) ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Να είναι κλασικά, ελαφριά, αξιόπιστα, με πιστοποιημένο αναλογικό μανόμετρο το οποίο να φέρει προστατευτικό κάλυμμα από ανθεκτικό πλαστικό, ενσωματωμένο πουάρ και βαλβίδα απελευθέρωσης του αέρα. Να παρέχονται με λαβή κατάλληλη για χρήση με ένα χέρι και βαθμονομημένη περιχειρίδα ενηλίκων, με κλείσιμο velcro και σωλήνα σύνδεσης. Να διαθέτουν ευανάγνωστη κλίμακα διαμέτρου 65 mm περίπου. Να διατίθενται με τσαντάκι αποθήκευσης τύπου νεσεσέρ. Η συσκευή να περιέχει ενισχυτή Tuner (ραδιόφωνο) και cd το πολύ τριών θέσεων. Να έχει έξοδο σε 2 ηχεία των 8 ΩΜ. Τα ηχεία να είναι αποσπώμενα και όχι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η έξοδος ισχύος RMS (πραγματική ισχύς) να είναι 2Χ50 watt. Η ακουστική ισχύς του μηχανήματος πρέπει να είναι 20 watt. Να περιέχει ακουστικά που θα συνδέονται με το στερεοφωνικό. Η τάση τροφοδοσίας της συσκευής να είναι 220 V-50HZ. Να έχει τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση. Η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO. Με επιφάνεια εργασίας Α4 (28,5Χ28,5 cm), σπαστό μπράτσο για εύκολη μεταφορά, σύστημα δύο λυχνιών για αδιάκοπη λειτουργία, οικονομική θέση λειτουργίας, αθόρυβος ανεμιστήρας, ρύθμιση ιριδισμού, φακό ενός ή τριών στοιχείων και λυχνία 250 ή 400 Watt, αναλόγως του μοντέλου. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 28 Να είναι τεχνολογίας TFT-LCD 28.Να έχει ανάλυση εικόνας 366Χ768 HD Ready. Λόγος αντίθεσης από 5.000: έως 0.000:. Να είναι φορμά 6:9. Να έχει ενσωματωμένο δέκτη DVB-T και αποκωδικοποιητή MPEG 4 και MPEG 2. Να έχει φωτεινότητα από 400 cd/m και άνω. Να έχει ψηφιακή είσοδο εικόνας και ήχου 2ΧHDMI. Να διαθέτει ελληνικό Teletext. Οι ρυθμίσεις της τηλεόρασης να γίνονται από Ελληνικό μενού. Ολες οι ρυθμίσεις της συσκευής να μπορούν να γίνουν και από το τηλεχειριστήριο. Να έχει εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον. DVD Η τάση τροφοδοσίας της συσκευής να είναι 220V-50H. Το μηχάνημα να αναπαραγάγει ψηφιακή εικόνα (DVD). Να δέχεται δισκάκι DVD. Να έχει έξοδο scart (σήματος video) για σύνδεση με τηλεόραση. Το μενού του DVD να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης κατά τη σάρωση. Να διαθέτει πάγωμα οθόνης και slow mossion (αργή κίνηση). Να έχει ταχύτητες Χ2, Χ4, Χ8, Χ6, και Χ32. 3

14 UPS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Να έχει τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση. Η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO. Τύπος LINE INTERACTIVE Ισχύς 500 VA Παρεχόμενη ισχύς 850 Watt Προστασία από βραχυκυκλώματα Προστασία από βυθίσματα Προστασία από υπέρταση Τάση Volt Θύρες USB Οθόνη LCD Αυτονομία με φορτίο 70% για 20 λεπτά Εγγύηση μηχανήματος τουλάχιστον 2 χρόνια Πέλμα Turbo Brush Αξεσουάρ: Βούρτσα, εξάρτημα για γωνίες και μικρό πέλμα Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 2000W Απορροφητική ισχύς IEC: 800 W Μέγιστη απορροφητική ισχύς: 400 W Ροή αέρα: 37 l/s Επίπεδο θορύβου Lc IEC: 78 db Χωρητικότητα σκόνης:,5 Ακτίνα δράσης: 2 m Μήκος καλωδίου: 9 m Σωλήνας Μεταλλικός τηλεσκοπικός Λαβή: Επάνω Χρώμα: κατ επιλογή Εγγύηση: 2 έτη ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ Οι διαστάσεις να είναι περίπου 85Χ60Χ60. Να διαθέτει ρολόι και χρονοδιακόπτη. Οι διακόπτες της συσκευής να είναι σταθεροί (όχι χωνευτοί). Να έχει φούρνο πολλαπλής λειτουργίας. Οι τρόποι ψησίματος να είναι οι εξής: Με πάνω-κάτω αντίσταση. 2.Με ομοιόμορφο αέρα. 3.Με πάνω αντίσταση (γκριλ). 4.Με κάτω αντίσταση. 5.Με πάνω αντίσταση και αέρα. Να έχει ειδικό ταμπερ για την έξοδο των υδρατμών στο πίσω μέρος των εστιών. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α. Να έχει ανεξάρτητο θερμοστάτη. Οι φούρνοι να έχουν διπλό κρύσταλλο. Ο εξοπλισμός κάθε κουζίνας να είναι: Ταψί βαθύ 2 Ταψί ρηχό 3 2 Σχάρες ανοξείδωτες Να έχει τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση. Η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό ISO. Ισχύς 00 W max Σχεδιασμός υψηλών προδιαγραφών Γυάλινη κανάτα με κλείστρο προστασίας του αρώματος του καφέ και εργονομική χειρολαβή 0 έως 5 φλυτζάνια. Ενσωματωμένος κοχλίας ανάδειξης του αρώματος του καφέ. Προστασία από την διαρροή σταγόνων του καφέ με την απομάκρυνση της κανάτας. Φωτιζόμενος διακόπτης on/off. Αποσπώμενο διαφανές δοχείο νερού με ενσωματωμένη χειρολαβή και αποσπώμενο καπάκι για εύκολο καθαρισμό. Θερμαινόμενη πλάκα διατήρησης της θερμοκρασίας του καφέ. Όλα τα αποσπώμενα μέρη να μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων. Εσωτερική ένδειξη στάθμης νερού. Προστασία από υπερθέρμανση. 4

15 ΤΟΣΤΙΕΡΑ Αντιολισθητικά πέλματα Μήκος καλωδίου 0,0 m περίπου Ρεύμα 700W Τάση V Συχνότητα 50/60 Hz Διαστάσεις μήκος 250 Πλάτος 245 Υψος 00 χιλ Περίπου Υψηλή ισχύς για γρήγορη θέρμανση Εύκολος καθαρισμός πλακών Χώρος περιτύλιξης καλωδίου Αντιθερμική λαβή Λυχνία θέρμανσης και ετοιμότητας ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ FAX Τροφοδοσία ρεύματος: V, 50/60 Hz Εξοδος: SELV Κατανάλωση ενέργειας: 6Χ2,5 W Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο Χρώμα: κατ επιλογή Να συμπεριλαμβάνεται ροοστάτη Φωτιστικό: 6 LED Χρώμα φωτός: Ζεστό, λευκό 2700 k Κωδικός: ΙΡ20 Διαστάσεις: μήκος 32 εκ Πλάτος 30,5 εκ Υψος 55,50 εκ περίπου Εγγύηση: 2 έτη Η συσκευή να είναι στιβαρής κατασκευής, επιτραπέζια και ικανή για συνεχή χρήση 2 Να είναι εφοδιασμένη με οθόνη απεικόνισης 6 τουλάχιστον αλφαριθμητικών χαρακτήρων όπου θα φαίνονται η ημερομηνία, η ώρα, η ταυτότητα (ID), ο αριθμός καλουμένου, οι οδηγίες χειρισμού, η κατάσταση της συσκευής, τα μηνύματα βλαβών και αντικατάστασης αναλωσίμων, η ύπαρξη προς εκτύπωση μηνυμάτων κλπ. 3 Να είναι εφοδιασμένη με ενσωματωμένη τηλεφωνική συσκευή ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του και σαν απλό τηλέφωνο 4 Είναι επιθυμητό να παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης και δεύτερης τηλεφωνικής συσκευής (Line Out) 5 Να λειτουργεί με τάση V, 50-60Hz 6 Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας στα υφιστάμενα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας της χώρας και να είναι εφοδιασμένο με τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας 7 Να έχει τη ικανότητα μετάδοσης και λήψης δεδομένων με ταχύτητα dps δηλ. ταχύτητα μετάδοσης 3 δευτ/σελίδα Α4 αλλά και δυνατότητα αυτόματης μετάπτωσης σε χαμηλότερες ταχύτητες ανάλογα με τη κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής 8 Να ανήκει στη κατηγορία των συσκευών με συμβατότητα G3 κατά ITU-T και να χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα συμπίεσης MH, MR, MMR 9 Να εκτυπώνουν σε χαρτί διαστάσεων τουλάχιστον Α4 με τη μέθοδο Laser 0 Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 6 σελίδες Α4/λεπτό με ανάλυση εκτύπωσης 600dpi Να διαθέτει τουλάχιστον 64 διαβαθμίσεις του γκρι για τη σωστή απόδοση φωτογραφειών και εικόνων 2 Να διαθέτει ανάλυση σάρωσης τουλάχιστον 8 pixels/mm X 5,4 γραμμές/mm (Super Fine) ενώ ο χρόνος σάρωσης να είναι μικρότερος από 8 δευτ/σελίδα 3 Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη αποστελλομένων εγγράφων (ADF) τουλάχιστον 30 φύλλων χαρτιού μεγέθους 5

16 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Α4 4 Να διαθέτει κασέτα τροφοδοσίας χαρτιου βάρους gr/m2 με χωρητικότητα τουλάχιστον 00 φύλλων Α4 5 Να διαθέτει μνήμη κειμένου τουλάχιστον 4 ΜΒ για τις περιπτώσεις που έχει τελειώσει το χαρτί τροφοδοσίας, τα αναλώσιμα κλπ 6 Να διαθέτει σύστημα διόρθωσης σφαλμάτων των χαρακτήρων του κειμένου (Error Corrction Mode) 7 Να έχει τη δυνατότητα παραγωγής φωτοαντογράφων με δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού αυτών από -99 χωρίς να απαιτείται νέα σάρωση 8 Να έχει τη δυνατότητα κατά την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων να εκτελούν ταυτόχρονα και άλλη εργασία (dual access) 9 Να διαθέτει τουλάχιστον 00 τηλεφωνικές μνήμες με το πάτημα ενός ή δύο πλήκτρων 20 Να διαθέτει πλήκτρο επανάκλησης του τελευταίου αριθμού (redial) καθώς και δυνατότητα αυτόματης επανάκλησης σε περίπτωση που ο καλούμενος αριθμός είναι κατειλημμένος 2 Οι συσκευές πρέπει να εκτυπώνουν κατά διαστήματα ή εφ όσον ζητηθεί αναφορά δραστηριότητας στην οποία θα περιλαμβάνονται οι τελευταίες 20 κινήσεις αποστολής-λήψης των συσκευών. Στην αναφορά αυτή θα αναφέρονται ο αριθμός αποστολές/αποδέκτη, ο αριθμός σελίδων ανά μήνυμα, η ημερομηνία αποστολής/λήψης, η ώρα κλπ. 22 Να έχει η συσκευή δύο χρόνια εγγύηση - Χαρτί Α4 - Ανάλυση dpi - Χωρητικότητα χαρτιού τουλ. 200 φύλλα - Ταχύτητα: Τουλάχιστον 20 σελ το λεπτό - Σύνδεση: USB και δικτύου (Ethernet) - Εγγύηση 2 έτη - Να συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης (USB) 6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29-11-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 14820

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:13664/750874 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΕΙΓΜΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11603/748813 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/10/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12418/749628 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-07-2015 ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-07-2015 ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 29/06/2015 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:7351/744561

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΛΣΟΝ ΖΑΚΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΛΣΟΝ ΖΑΚΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 29/06/2016 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7431/760121 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13379/750589 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15002/719762 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1198/716626

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι. Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι. Π. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι. Π. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

CPV: Α ΑΜ: 13REQ

CPV: Α ΑΜ: 13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ (για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ήµου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα SP 3500SF / 3510SF SP Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα Το RICOH SP 3500SF / 3510 SF αποτελεί ένα συµπαγές και φιλικό προς τον χρήστη µηχάνηµα. Εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα και παραγωγικότητα στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένος από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ (K.A )

Τηλ (K.A ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓ/ΜΟΥ Πληροφορίες: κ. Α.ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 50,ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN 2013 MRK/FK/03.2013 TZN/TZG-09_12_18_24V3 TZN-09_12_18_24V3 TZG-09_12_18_24V3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ TZN/TZG-09V3 TZN/TZG-12V3 TZN/TZG-18V3 TZN/TZG-24V3 ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LASER FAX 1190L. Ο πιο δυνατός σύµµαχος στη διανοµή εγγράφων

LASER FAX 1190L. Ο πιο δυνατός σύµµαχος στη διανοµή εγγράφων LASER FAX 1190L Ο πιο δυνατός σύµµαχος στη διανοµή εγγράφων Εάν η επικοινωνία της εταιρίας σας βασίζεται σε µεγάλο ποσοστό σε µια συσκευή Fax και αναζητείτε ένα παραγωγικό και άκρως αξιόπιστο µηχάνηµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 40.000,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 68 / 16-03-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο της προμήθειας είναι : ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΑΞ. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΑΞ. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΑΞ Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες: Φαξ Super G3 Στάνταρ μνήμη 512 σελίδων Ασφάλεια: Διαχείριση μέσω κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 4/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ 15REQ002540866 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρατίας Ταχυδρομικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707945 2015-04-15

15PROC002707945 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΗΜ3Ω1Ρ-5Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 15/04/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/32702 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Γενικοί Όροι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Γενικοί Όροι Α.Π.: NOSTOS/2016/219 Πειραιάς, 22/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Το ΜΡ 2001SP αποτελεί ένα ψηφιακό φωτοαντιγραφικό υψηλής ταχύτητας και παραγωγικότητας, laser εκτυπωτής/σαρωτής και µε δυνατότητα επέκτασης σε Fax βαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 8/3/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα