ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποιημένων δρομολογίων για την παράταση των συμβάσεων και νέων δρομολογίων για τη σύναψη νέων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, σχολικού έτους , μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ /80/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδωνος Σπύρου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρίδων Σπύρου Πρόεδρος 2. Μόσχου Αιμιλία Αντιπρόεδρος 3. Καρύδης Δημήτριος Τακτικό Μέλος 4. Σκληρός Δημοσθένης Τακτικό Μέλος 5. Δημήτριος Πουλιέζος Τακτικό Μέλος 6. Δημήτριος Κλουδάς που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννη Κορφιάτη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση. Κατά την συνεδρίαση δεν κατέστη δυνατόν να παραστούν το τακτικό μέλος κ. Τζόγια Γρουζή και το 1 ο αναπληρωματικό μέλος κ. Γεράσιμος Φόρτες λόγω τεχνικού προβλήματος της γραμμής του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς, ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού, και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ /19048/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. 1

2 Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σπύρου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.. Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 26ο Η.Δ.: Έγκριση τροποποιημένων δρομολογίων για την παράταση των συμβάσεων και νέων δρομολογίων για τη σύναψη νέων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, σχολικού έτους , μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνας Παντελιού, η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπ όψη: 1. Την με αριθμ. πρωτ / υπ αριθμ.19 εγκύκλιο του Υπουργυ Εσωτερικών για τη «διαδικασία και προϋποθέσεις παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών» 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ1449/Β / ) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών / Εσωτερικών / Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» 3. Το Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/Α / ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος (ΦΕΚ 171/Α /2013)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις 4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/A / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 5. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 /Α / ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 6. Την αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 7. Το ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου» 8. Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /2007) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου

3 9. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 10. Το γεγονός της ψήφισης του προϋπολογισμού 2013 της ΠΙΝ 10. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του έτους 2013 και τού ειδικού φορέα και ΚΑΕ Α 11. Τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας σχολικού έτους Τις υπ αριθμ /2013 και /2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την αναγκαιότητα διεξαγωγής διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού και τη σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού για το θέμα της μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτος Την υπ αριθμ /2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σχολικό έτος μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού 14. Τις τροποποιήσεις δρομολογίων που έγιναν με βάση τα στοιχεία που κατέθεσαν τα σχολεία Εισηγούμαστε Α. Την έγκριση των τροποποιημένων και των νέων δρομολογίων, όπως αυτά απεικονίζονται στον συνημμένο πίνακα, προκειμένου να γίνει παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και σύναψη νέων συμβάσεων αντίστοιχα, για το σχολικό έτος , μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Β. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη δαπάνη (φορέας / ΚΑΕ Α). ΕΠ Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Τατιάνα Παντελιού 3

4 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π Ε ΡΙ Φ Ε Ρ. Ε Ν Ο Τ Η Τ: Δ Η Μ Ο Σ: ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α/ Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟ ΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ Α ΔΡΟΜΟΛΟΓ ΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΈΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦ ΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (1) (2) (2) (3) (4) (5) (5) (8) (3) 1 ΔΑΝΗΛΙΑ (ΚΑΚΟΝΤΡΑΦΟΣ) - ΤΡΙΚΛΙΝΟ -ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ) ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ Ν. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Α ,00 47,26 Ταξί ΤΡΟΠ 4 4

5 2 ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ-ΠΕΡΑΜΑ-ΧΡΥΣΙΔΑ -ΕΕΕΕΚ- 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΕΕΕΕΚ ΤΣΑΡΟΥ-1ο ΕΙΔΙΚΟ ΦΑΓΟΓΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 4 25,2 65,10 49,72 Ταξί ΤΡΟΠ 3 ΕΘΝ. ΠΑΛ/ΤΣΑΣ-ΣΟΛΑΡΙ-ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟΙ- ΚΟΥΛΙΝΕΣ-ΕΙΔ. ΔΗΜ. 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΩΡΓΟΤΑ Σ ΑΝΔΡΕΑΣ ,00 26,26 Ταξί ΝΈΟ 4 ΚΑΝΑΛΙΑ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΠΙΤΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΓΑΡΙΤΣΑ-ΕΙΔ. 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΩΡΓΟΤΑ Σ ΑΝΔΡΕΑΣ 4 15,2 0,00 32,56 Ταξί ΝΈΟ 5 ΣΑΡΟΚΟ -ΕΙΔ. 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΦΑΓΟΓΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 4 1,4 0,00 17,00 Ταξί ΝΈΟ 6 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΝΥΜΦΩΝ -ΕΠΑΓΓ.ΓΥΜΝ. ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ-ΠΟΤΑΜΟΣ-1ο ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝ. ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ -1ο ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΥΡΣΑΡΗ Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 90,00 Ταξί 5 5

6 7 ΑΓ. ΔΟΥΛΟΙ -ΞΑΘΑΤΕΣ-ΑΓΡΑΦΟΙ -1ο ΕΙΔΙΚΟ 1 Ο ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΥΣΑΣ Σ ,00 105,64 Ταξί 8 ΑΦΡΑ -ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ (ΛΙΒΑΔΙ)-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ- 1ο ΕΙΔΙΚΟ - 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -ΕΕΕΕΚ ΤΣΑΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΕΡΕΦ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΟΥΕΡΕΦ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,21 70,98 Ταξί 9 ΚΑΒΟΣ - ΚΡΗΤΙΚΑ -ΛΕΥΚΙΜΜΗ- 1ο ΕΙΔΙΚΟ - ΜΑΡΑΣΛΗ - ΜΕΘΟΔΙΟΥ-ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΚΑΣ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΙΟΣ & ΔΗΜΟΣΘΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΗΣ 6 148,7 188,00 165,32 Ταξί 10 ΡΟΔΑ-ΛΙΒΑΔΙ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ -ΧΟΡΟΕΠΙΣΚΟΠΟΙ- ΕΙΔ. 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΒΡΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,00 104,58 Ταξί ΝΈΟ 6 6

7 11 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-AQUA LAND-ΤΡΙΚΛΙΝΟ-ΑΦΡΑ-ΕΙΔ. ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΜΕΤΖΟ ΓΛΟΥ Χ ,00 76,44 Ταξί ΝΈΟ 12 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ-ΔΙΑΣΤ.ΣΓΟΥΡΑΔΩΝ -ΕΡΙΒΑ(ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΣΠΟΡ ΗΣ Χ ,6 0,00 87,60 13 ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ - ΕΕΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΡΟΥ) - 1/2 διαδρομή ΕΕΕΕΚ Ν. ΘΕΟΦΥΛΑΚ ΤΟΣ Ι. 2 23,6 28,62 31,18 Ταξί 14 ΡΟΔΑ-ΚΥΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ-ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΣ- ΕΕΕΕΚ Ν. ΕΕΕΕΚ Ν. ΚΟΝΤΟΓΕΩ ΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,00 120,80 Ταξί 15 Α.ΠΑΥΛΙΑΝΑ - ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ - ΜΗΛΙΑ - Α.ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 72,7 100,00 88,72 Ταξί 7 7

8 16 ΚΟΥΣΠΑΔΕΣ -ΠΕΤΡΙΤΗ-ΕΙΔ. ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. -ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ-ΜΟΥΡΑΓΙΑ-ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ) ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΚΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ,08 130,00 Ταξί 17 ΚΑΣΣΙΩΠΗ - ΑΧΑΡΑΒΗ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ - Α.ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ.ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝ ΟΣ ΣΠ ,4 160,00 122,52 Ταξί 18 ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ (ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ) - ΑΛΛΕΙΜΑΤΑΔΕΣ- ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ.ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α.ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΓΙΑΝΝΗ ΡΕΓΓΙΝΑ 3 75,8 93,00 94,08 Ταξί 19 ΠΕΡΑΜΑ - ΓΑΖΑΤΙΚΑ-ΕΙΔ. ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 66,4 100,00 84,52 Ταξί 8 8

9 20 ΜΟΥΡΑΓΙΑ - ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΚΑ -ΜΗΤΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-14ο ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ 13 2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ 14ο ΔΗΜ ,00 27,30 Ταξί 21 ΤΡΙΚΛΙΝΟ-ΠΟΤΑΜΟΣ - 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 14,4 40,00 40,00 Ταξί 22 Κ.Κορακιάνα - 5ο Λύκειο Κερκύρας (1 μαθητές με ειδικές ικανότητες) 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,00 51,00 Ταξί 23 ΤΡΙΚΛΙΝΟ-ΔΙΑΣΤ. ΑΦΡΑΣ-ΦΑΓΕ-ΑΛΕΠΟΥ- ΤΣΑΡΟΥ-ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΜΠΑΛΑΝΙΚΕΙΚΑ - ΚΑΝΑΛΙΑ 10/ΘΕΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ & 6/Θ ΑΛΕΠΟΥΣ ΜΠΟΥΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΕΠΕ ,25 109,66 9 9

10 24 ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑ-ΔΗΜ. ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ- Κ.ΓΑΡΟΥΝΑΣ ΔΗΜ. ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,67 32,76 Ταξί 25 ΔΙΑΣΤ.ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ-ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ- ΠΕΡΑΜΑ - ΧΡΥΣΙΔΑ -ΒΡΥΩΝΗ -ΠΟΝΤΗ-ΠΙΚΟΥΛΑΤΙΚΑ- ΓΑΣΤΟΥΡΙ () ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 52 39,6 124,71 133,20 26 ΤΕΜΠΛΟΝΙ-ΔΑΝΗΛΙΑ - ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΤΙΚΑ - ΚΥΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ-ΕΥΡΟΠΟΥΛΟΙ-ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ 8Θ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ,57 120,89 27 ΕΥΡΩΠΟΥΛΟΙ - ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΟΤΑΜΟΣ () 10Θ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ,49 75,56 28 ΛΙΑΠΑΔΕΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΔΟΥΚΑΔΕΣ - ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ - ΣΚΡΙΠΕΡΟ -ΣΕΡΑΚΟ-ΦΕΛΕΚΑΣ- ΔΟΥΚΑΔΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ & ΔΟΥΚΑΔΩΝ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ,27 273,40 ΣΥΝΟΔΟΣ 30,59 ΚΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 242,

11 29 ΣΤΑΥΡΟΣ -ΑΓ.ΔΕΚΑ -ΔΗΜ. ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΟΥΡΣ 27 50,6 125,55 125,55 ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΕΣ-ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΕΣ -ΚΟΘΟΝΙΚΙ - ΚΟΥΡΑΜΑΔΕΣ-ΔΗΜ.ΚΑΣΤΕΛΑΝΩΝ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ 30 - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΙΛΛΕΥΣ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΤΟΥΡΣ ΜΕΣΗΣ 42 34,2 125,55 125,55 31 ΝΗΣΑΚΙ-ΓΕΦΥΡΑ ΓΛΥΦΩΝ (ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ) - ΑΓ.ΜΑΡΚΟΣ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ ΛΙΝΟΣΠΟΡ ΗΣ Χ ,67 87,60 ΑΠΌ ΤΑΞΙ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 32 ΝΟΤΟΣ-ΡΟΥΜΑΝΑΔΕΣ-ΜΠΟΥΚΑΡΗ-ΠΕΤΡΙΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 3ο 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,61 42,57 Μικρό ΑΥΞΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 33 ΓΑΡΔΕΝΟ-ΒΙΤΑΛΑΔΕΣ-2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 2ο ΔΗΜ. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ,00 36,53 Μικρό ΝΈΟ 1 11

12 34 ΑΛΥΚΕΣ-ΜΩΛΟΣ-ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ-ΜΠΟΛΤΑΡΟΣ -2ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 2 Ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ Σ Κ ,44 42,64 Ταξί 35 ΒΑΤΟΣ-ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ-ΤΕΜΠΛΟΝΙ-ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ-ΓΕΦΥΡΙ ΕΡΜΟΝΩΝ -ΚΑΝΑΚΑΔΕΣ- ΜΑΡΜΑΡΟ - ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ () ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚ Ο ΚΤΕΛ 58 52,2 142,29 142,29 Ο.Κ 36 ΑΓ.ΔΟΥΛΟΙ-ΑΓΡΑΦΟΙ-ΚΑΒΑΛΟΥΡΙ- ΑΝΤΙΠΕΡΝΟΙ- ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΡΔΑΚΑΡ ΗΣ Σ ,80 153,54 ΡΟΔΑ-ΑΓΝΟΣ-ΑΣΤΡΑΚΕΡΗ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ-ΠΑΡΑΣΠΟΡΕΣ ΚΑΙ 37 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΡΔΑΚΑΡ ΗΣ Σ ,00 159,

13 38 ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΒΑΤΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΙ - ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ -ΔΗΜ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ- ΑΦΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 9/Θ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΦΡΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚ Ο ΚΤΕΛ 40 56,8 99,51 181,25 ΤΡΟΠ. ΣΥΝΟΔΟΣ 20,39 - ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 160,86 39 ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ-ΠΡΙΝΙΛΑΣ-ΠΑΓΟΙ-ΒΑΤΩΝΙΕΣ- ΑΡΚΑΔΑΔΕΣ-ΣΧΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ ΑΓΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚ Ο ΚΤΕΛ ,88 108,88 40 ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ-ΧΕΛΩΝΑΡΙ-ΑΡΜΕΝΑΔΕΣ- ΤΖΕΤΖΕΡΑΤΙΚΑ-ΡΑΧΤΑΔΕΣ-ΠΛ.ΡΑΧΤΑΔΩΝ- ΔΗΜ. ΑΓΡΟΥ ΑΓΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚ Ο ΚΤΕΛ 10 27,6 67,00 67,

14 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω εισήγηση και τον πίνακα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει τα τροποποιημένα και τα νέα δρομολογία, όπως αυτά απεικονίζονται στον συνημμένο πίνακα, προκειμένου να γίνει παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και σύναψη νέων συμβάσεων αντίστοιχα, για το σχολικό έτος , μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Β) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση για τη συγκεκριμένη δαπάνη (φορέας / ΚΑΕ Α). Με την υποχρέωση να τηρηθεί η διαδικασία του Π.Δ. 113/2010, όσον αφορά την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2013 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.. Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σπυρίδων Σπύρου Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αιμιλία Μόσχου Δημήτριος Καρύδης Δημοσθένης Σκληρός Δημήτριος Πουλιέζος Δημήτριος Κλουδάς Ειρήνη Διαμάντη 14 1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 20-01/12-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦ7ΛΡ-778 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1296/2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΦ7ΛΡ-778 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1296/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1296/2013 ΘΕΜΑ: 47 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρα 94 (παρ. 2 και 4), 186 (Τομέας Ε και Η εδάφιο 21), 204 (Πρώτο Εδάφιο και Τομέας Δ), 205 (παρ. 1 και 2), 210 (παρ. 1 και Τομέας Γ), 282 (παρ. 1), 283 (παρ. 3), 286

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, ημερήσιας διάταξης, θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ.14/20-12-2012 Πρακτικό Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθμ. 282/2010 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 4 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα