ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Αριδαία, 03 / 06 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Αριδαία, 03 / 06 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΔΗΜΟΣ ΛΜΩΠΙΣ ριδαία, 03 / 06 / PROC ρ. Διακηρ. : ΔΙΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΦΡΜΚΩΝ ΚΙ ΝΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙ ΤΙΣ ΝΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠ, ΤΗΣ ΔΗΚΕ, ΤΗΣ «ΛΟΥΤΡ ΛΟΥΤΡΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ.Ε.», ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ ΓΙ ΕΝ ΕΤΟΣ» Ο Δήμαρχος λμωπίας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου λμωπίας, του ΚΕΚΠ, της ΔΗΚΕ, της «ΛΟΥΤΡ ΛΟΥΤΡΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ.Ε.», της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου λμωπίας για ένα έτος», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.. και του Ν. 2286/1995. Ισχύουσες Διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: - Τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ..) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. - Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 και του Ν.3852/ Την Π1/3305/ (Φ.Ε.Κ. 1789/Β / ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. - Τον προϋπολογισμό εξόδων 2014 & 2015 του Δήμου και των νομικών του προσώπων σε κωδικούς των οποίων προβλέπεται πίστωση ,92 ΕΥΡΩ για την «προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου λμωπίας, του ΚΕΚΠ, της ΔΗΚΕ, της «ΛΟΥΤΡ ΛΟΥΤΡΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ.Ε.», της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου λμωπίας για ένα έτος» ποσού ,92. - Την ανάγκη του Δήμου και των νομικών του προσώπων, για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

2 - Την αριθμ. 128/ Δ: ΒΙΙΟΩΨΩ-872 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού. - Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος 240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος 18) - Το με αριθμ πρωτ. 65/ έγγραφο της ΔΗΚΕ, το με αριθμ πρωτ. 77/ έγγραφο του ΚΕΚΠ, το με αριθμ. Πρωτ. 243/ έγγραφο των Λουτρών, το με αριθμ. Πρωτ. 560/ έγγραφο της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το με αριθμ. Πρωτ. 301/ έγγραφο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τα οποία μας κοινοποιήθηκαν οι τεχνικές περιγραφές και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί των προς προμήθεια ειδών, καθώς και τις απο 06/05/2014 τεχνικές προδιαγραφές του Δήμου λμωπίας. - Την αριθμ. 1116/ απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε η έγκριση διενέργειας της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου λμωπίας, του ΚΕΚΠ, της ΔΗΚΕ, των ΛΟΥΤΡΩΝ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου λμωπίας για ένα έτος. Όροι Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19/06/2014 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 10:30, στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την με αριθμό 349/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου λμωπίας, για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες «ομάδες», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας», όπως αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα. πόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε «ομάδας». Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και στην περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα. Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο στην Δ/νση Πλατεία γγελή Γάτσου 1 Τ.Κ ριδαία) με κατάθεση στο

3 πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών μηνών (3) Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: α. Η Φράση <<ΠΡΟΣΦΟΡ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΦΡΜΚΩΝ ΚΙ ΝΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙ ΤΙΣ ΝΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠ, ΤΗΣ ΔΗΚΕ, ΤΗΣ «ΛΟΥΤΡ ΛΟΥΤΡΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ.Ε.», ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ >> με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια <<ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΜΩΠΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΓΩΓΗΣ ΔΙΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠ-ΟΤ>>. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης :15764/ δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ) Ο φάκελος της ΠΡΟΣΦΟΡΣ περιλαμβάνει δύο επιμέρους κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους : α) τον υποφάκελο των διακαιολογητικών συμμετοχής και β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς. Έκαστος εκ των υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα τις α, β,γ,δ, & ε ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τον τίτλο αντιστοίχως: ΔΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡ. Στον υποφάκελο δικαιολογητικών τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπα και αντίγραφα). Στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα είναι σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπη και αντίγραφο) και θα αναγράφεται αριθμητικός και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται πάντοτε ότι γίνεται με τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντα. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 2.1) Οι Έλληνες πολίτες:

4 α) Πιστοποιητικά (πρωτότυπα) ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚ & άλλο αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα υποχρεωτικής εγγραφής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: I. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται και θα αναφέρουν τον φορέα/φορείς και την ομάδα/ομάδες για τις οποίες θα υποβάλλουν προσφορά. II. Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. III. Τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. γ) πόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για σχετικό αδίκημα με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης. ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. στ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. ζ) Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε προσφερόμενης ομάδας με Φ.Π.. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο λμωπίας και θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤ. η) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο λμωπίας. 2.2) Οι αλλοδαποί: 1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως της περίπτωσης ζ του πόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το

5 οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (δ) του 2.1 καθώς και τα δικαιολογητικά (β) & (στ) του Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 2.3) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (2.1) και (2.2) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 2.4) Οι συνεταιρισμοί: 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως της περίπτωσης ζ του Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (δ) του 2.1 καθώς και τα δικαιολογητικά (β) & (στ) του ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Η παράγραφος αυτή αναφέρετε σε όλους τους προμηθευτές (φυσικά πρόσωπα & νομικά πρόσωπα). 3. Οι οικονομικές προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σχετικών συμβάσεων που θα υπογραφούν στους τόπους προορισμού του Παραρτήματος Γ «Πίνακας ντιστοίχισης Ομάδων και φορέων υπογραφής των συμβάσεων». Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της

6 προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη της κάθε ομάδας, θα παραμένει σταθερή, για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της αντίστοιχης ομάδας, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών της αντίστοιχης ομάδας και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σημειώνεται εδώ, ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο οικονομικής προσφοράς, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ1,ΣΤ2,ΣΤ3,ΣΤ4,ΣΤ5,ΣΤ6 της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σημειώνεται, με ποινή αποκλεισμού, ότι έκαστος υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες «ομάδες», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας», όπως αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα. πόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας». 4.Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Β, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 5.Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για κάθε «ομάδα», εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β από την Επιτροπή ξιολόγησης. 6.Οι προμηθευτές που θα προκύψουν μετά την κατακύρωση, είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την χρονική διάρκεια της σύμβασης και να είναι σύμφωνη, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε (2). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα (Δήμο ή νομικό του πρόσωπο), με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης στον εκάστοτε φορέα (Δήμο ή νομικό του πρόσωπο) όπως αυτοί αναλύονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας. 7. Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισμού τους, ορίζονται οι δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά κατά την διάρκεια του έτους στους τόπους προορισμού (Δήμος και νομικά πρόσωπα) όπως αυτοί αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων υπογραφής των αντίστοιχων συμβάσεων. Ο Δήμος λμωπίας και τα νομικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Παραρτήματος της παρούσας. Οι ποσότητες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Παραρτήματος είναι ενδεικτικές. Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους, να αυξομειώσουν τις ποσότητες, μέχρι το

7 ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 8. Τον προμηθευτή-ές βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος όπου προβλέπεται εκ του νόμου, πλην του Φ.Π., που βαρύνει τον Δήμο. 9.Όταν στην διακήρυξη υπάρχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. π /1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ..). Για ότι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της διακήρυξης ισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.. με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις Διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν.3463/ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών μετά την οριστική τους παραλαβή και μετά την έκδοση αντίστοιχων τιμολογίων. 11. ρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: κ. Πετρούσης Ιωάννης & κ. Σαμάντη Σοφία, Τηλ.: , φαξ: Η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί και σε εμφανές σημείο του Δημοτικού καταστήματος λμωπίας στον πίνακα ανακοινώσεων, θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «Διαύγεια» και στο δικτυακό τόπο του Δήμου λμωπίας. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο «ΚΗΜΔΣ». Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο της κάθε ομάδας αναλογικά, σε σχέση με την συμμετοχή του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας στον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας και εισπράττονται πριν ή με την πρώτη πληρωμή της προμήθειας. 12.Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 128/ Δ: ΒΙΙΟΩΨΩ-872 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο ΔΗΜΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΣΟΗΣ

8 ΠΡΡΤΗΜ ' - ΠΙΝΚΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗΡΥΞΗ / ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ. «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΦΡΜΚΩΝ ΚΙ ΝΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙ ΤΙΣ ΝΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠ, ΤΗΣ ΔΗΚΕ, ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ ΓΙ ΕΝ ΕΤΟΣ» 1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου λμωπίας ΟΜΔ ΥΛΙΚ ΦΡΜΚΕΙΟΥ ΓΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΜΩΠΙΣ / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1. Λευκοπλάστη σε ρολό 5cm 1 4,42 4,42 2. Hansaplast σε διάφορα μεγέθη κουτί κουτί 5 3,54 17,70 3. ΓΖΕΣ ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ πακετάκια 5χ5 και 10χ10 2 1,77 3,54 ΣΥΝΟΛΟ 8 ΣΥΝΟΛΟ 25,66 ΦΠ 13% 3,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29,00 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 Betadine 1 1,88 1,88 2 ντισταμινική αλοιφή τύπου fenistile 2 4,22 8,44 3 Παυσίπονα τύπου ponstan τεμ 5 1,96 9,80 4 Παυσίπονα τύπου ntepon αναβράζον απλό τεμ 10 1,11 11,10 5 Παυσίπονα τύπου ntepon αναβράζον maximoum τεμ 10 1,54 15,40 6 Παυσίπονα τύπου panantol αναβράζον απλό τεμ 10 2,22 22,20 7 Παυσίπονα τύπου panantol αναβράζον extra τεμ 10 2,87 28,70 8 Πούλβο τεμ 2 5,92 11,84 9 Οξυζενέ τεμ 2 2,00 4,00 ΣΥΝΟΛΟ: 52 ΣΥΝΟΛΟ 113,36 ΦΠ 6,5% 7,37 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 120,73

9 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 λοιφή για εγκαύματα 2 5,63 11,26 2 Γάντια ελαστικά κουτί 3 5,30 15,90 3 Θερμόμετρα 3 2,65 7,95 4 Παγοκύστη 1 4,07 4,07 ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΣΥΝΟΛΟ 39,18 ΦΠ 23% 9,01 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 48,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΔΣ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ: 197,92 ΟΜΔ Β ΥΛΙΚ ΦΡΜΚΕΙΟΥ ΓΙ ΤΗΝ ΜΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙ / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1. Λευκοπλάστη σε ρολό 5cm 1 4,42 4,42 2. Hansaplast σε διάφορα μεγέθη κουτί κουτί 5 3,54 17,70 3. ΓΖΕΣ ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ πακετάκια 5χ5 και 10χ10 2 1,77 3,54 ΣΥΝΟΛΟ: 8 ΣΥΝΟΛΟ 25,66 ΦΠ 13% 3,34 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 29,00 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 Betadine 1 1,88 1,88 2 ντισταμινική αλοιφή τύπου fenistile 2 4,22 8,44 3 Παυσίπονα τύπου ponstan τεμ 5 1,96 9,80 4 Παυσίπονα τύπου ntepon αναβράζον απλό τεμ 10 1,11 11,10 5 Παυσίπονα τύπου ntepon αναβράζον maximoum τεμ 10 1,54 15,40 6 Παυσίπονα τύπου panantol αναβράζον απλό τεμ 10 2,22 22,20 7 Παυσίπονα τύπου panantol αναβράζον extra τεμ 10 2,87 28,70 8 Πούλβο τεμ 2 5,92 11,84 9 Οξυζενέ τεμ 2 2,00 4,00 ΣΥΝΟΛΟ 52 ΣΥΝΟΛΟ 113,36 ΦΠ 6,5% 7,37 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 120,73 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 1 λοιφή για εγκαύματα 2 5,63 11,26 2 Γάντια ελαστικά κουτί 4 5,30 21,20 3 Θερμόμετρα 3 2,65 7,95 ΣΥΝΟΛΟ 9 ΣΥΝΟΛΟ 40,41 ΦΠ 23% 9,29 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 49,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΔΣ Β ΜΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ: 199,43 Όλα τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν στο Δήμο λμωπίας ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του και στην μαθητική εστία αντίστοιχα. 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΚΕΚΠ / ΟΜΔ Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΚΕΚΠ ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΠΟΣΟ ΤΗΤ ΜΟΝ ΔΟΣ Φ.Π.. % ΤΙΜ Η ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠ ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟ ΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠ 1 Bedadine (απολυμαντικό) 240ml Φιάλες 13 3,21 6.5% 3,42 41,73 44,46 2 Pulvo ( σπρέϋ, για τράυματα) Φιάλες 13 5,95 6,5% 6,34 77,35 82,42 3 Bepanthol (για ερεθισμούς, κρέμα) 100ml 13 5,69 23% 7,00 73,97 91,00 4 Heltha sray (για εγκαύματα) 6 ml 13 2,03 23% 2,50 26,39 32,50 5 Fenistil (για τσιμπίματα εντόμων) 30gr, gel τεμ. 13 4,28 6,5% 4,56 55,64 59,28 6 Hansaplast (κυτ. 24 τεμ) Κυτία 30 2,21 13% 2,50 66,30 75,00 7 Οινόπνευμα άσπρο 30 ο, 200ml φιάλ. 25 3,66 23% 4,50 91,15 112,50 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ.: 120 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ 432,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠ 497,16

11 3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της ΔΗΚΕ / ΟΜΔ Προμήθεια Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της ΔΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠ 23% 1 Σύριγγες 10ml τεμ 500 τεμάχια 0,13 65,00 2 Σύριγγες 5ml τεμ 200 τεμάχια 0,13 26,00 3 Κρέμα Bepanthole50ml τεμ 8 τεμάχια 4,90 39,20 4 Σκουφάκια shampoo 100 τεμάχια 5,10 510,00 5 Μάσκες προσώπου asepta κουτι 50 τεμ 6 ποστειρωμένα γάντια( ζευγος) κυτιο 3 κυτία 4,62 13,86 ζευγος 180 ζευγη 0,32 57,60 7 Καθετήρες τεμ 60 τεμάχια 0,80 48,00 8 Ποδονάρια κυτιο 100 τεμ κυτιο 3 κυτίο 3,13 9,39 9 Βελόνες microlet100 τεμ.νά κουτί 10 Ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι120ml 11 Ποδιές μιας χρήσης100 τεμ νά κουτί κυτιο 6 κυτία 7,70 46,20 τεμ 80 τεμάχια 0,40 32,00 κυτιο 2 κυτίο 5,40 10,80 12 Πιεσόμετρο τεμ 3 τεμάχιο 18,80 56,40 13 Πιεσόμετρο boso τεμ. 3 τεμάχια 57,80 173,40 ΣΥΝΟΛΟ:1.148 Ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠ 23% ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.087,85 ΦΠ 23% 250,21 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.338,06 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Ταινίες για σάκχαρο occutrend50τεμ.νά κουτί 2 Ταινίες για τριγλυκερίδια occutrend25 τεμ.νά κουτί 3 Ταινίες για χολυστερίνη25 τεμ.νά κουτί 4 υτοκόλλητες γάζες10 x 15cm 10 τεμ.νά κουτί 5 Βελόνες σκαριφισμού100τεμ.νά ΠΟΣΟΤΗΤ Τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠ 13% κυτιο 10 κυτία 28,71 287,10 κυτιο 12 κυτία 45,50 546,00 κυτιο 10 κυτία 52,20 522,00 κυτιο 6 κυτίο 8,70 52,20 κυτιο 6 κυτία 8,70 52,20 Ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠ 13%

12 κουτί 6 ποστειρωμένες γάζες10 τεμ.νά κουτί 7 υτοκόλλητοι επίδεσμοι10 cm x 4,5 m 30 τεμ συσκευασία κυτιο 70 κυτία 0,90 63,00 κυτιο 7 κυτία 2,70 18,90 8 Pulvo74gr τεμ 8 τεμ. 4,80 38,40 9 Ελαστικοί επίδεσμοι10 cm x 4,5cm τεμ 30 τεμ. 0,90 27,00 10 Βαμβάκι70 gr τεμ 30 τεμ. 0,70 21,00 ΣΥΝΟΛΟ: 189 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.627,80 ΦΠ 13% 211,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.839,41 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠ 6,5% 1 Ξυλοκαίνη 2%30 ml τεμ 10 τεμ. 3,20 32,00 2 Lonarid N500mg κυτιο 6 κυτία 3,32 19,92 3 Voltaren emulgel 100gr τεμ 6 τεμ 4,40 26,40 4 Betadine 240ml τεμ 20 τεμάχια 2,34 46,80 5 Betadine 30 ml τεμ 62 τεμ. 1,61 99,82 6 Depon500 mg κυτιο 10 κουτιά 0,70 7,00 7 σπιρίνη500 mg κυτιο 15 κυτία 0,70 10,50 8 υτοκόλλητες γάζες10 x 15cm τεμ 40 τεμ. 0,80 32,00 9 Οινόπνευμα λευκό 70 τεμ 36 τεμ. 1,83 65,88 ΣΥΝΟΛΟ:205 Ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠ 6,5% ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 340,32 ΦΠ 6,5% 22,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 362,44 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΥΛΙΚΩΝ ΦΠ 6,5%,13% & 23%) 3.539,91

13 4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου λμωπίας.ε.» ΟΜΔ Προμήθεια Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου λμωπίας.ε. / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 LASIX 40tb 15 1,51 22,65 2 APOTEL ins 10 5,79 57,9 3 AERIUS sir 10 6,01 60,1 4 SOD CHLORIDE 1L 10 1,33 13,3 5 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜ 20 2,01 40,2 6 ZANTAC 10 5,37 53,7 7 NORGESIC 10 2,47 24,7 8 MESULID 10 4,47 44,7 9 DEPON tb ,73 21,9 10 FUSICORT LIPID 10 9,45 94,5 11 LONARID-N 20 3,62 72,4 12 PANADOL 20 1, CAPOTEN ,17 31,7 14 SUNALAR otic 10 1,93 19,3 15 ΣΠΙΡΙΝΗ 20 1,76 35,2 16 DUPHALAC 10 3,36 33,6 17 PULVO 10 5,95 59,5 18 FUCIDIN oint 10 2,84 28,4 19 FUCIDIN cr 10 2,81 28,1 20 FUCIDIN 10x ,11 61,1 21 FENISTIL GEL 10 4,28 42,8 22 LEUKOPLAST 2,5 10 3,54 35,4 23 VOLTAREN GEL 10 4,69 46,9 24 OPINO GEL 10 2,82 28,2 25 PROPIOGENTA cr 5 7, FENISTIL ROLL ON 5 4,57 22,85 27 XOZAL ,93 79,3 28 AERIUS ,54 95,4 29 ZIPTEK ,72 23,6 30 DEPON VITA C 20 2,01 40,2 31 DEPON MAXIMUM 25 1, DEPON eff ,15 28,75 33 VOLTAREN , VOLTAREN amp 20 2,03 40,6 35 PANADOL EXTRA tb 20 2,19 43,8 36 PANADOL EXTRA eff 20 2,97 59,4 37 PANADOL eff 20 2,28 45,6 38 PONSTAN tb 10 1,76 17,6 39 BETADINE sol ,91 38,2 40 BETADINE sol ,11 22,2 41 HIBITANE 1L 5 7,55 37,75 42 CETESTODERM V GAVA 5 6,28 31,4 43 TOBRADEX COL 5 3,37 16,85

14 44 TOBREX COL 5 2,49 12,45 45 XYLOCAINE GEL 5 4,45 22,25 46 COMTREX 10 1,89 18,9 47 ULTRA LEVURE 10 2, IMODIUM INSTANT 10 2,40 24 ΣΥΝΟΛΟ 1832,35 ΦΠ 6,5% 119,10 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 1951,45 49 ΕΛΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6x4,5 10 0,53 5,30 50 ΕΛΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8x4,5 10 0,62 6,20 51 ΕΛΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10x4,5 10 0,80 8,00 52 ΕΛΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12x4,5 10 1,06 10,60 53 ΓΖΕΣ ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 15x15 9 0,71 6,39 54 ΓΖΕΣ ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 18x ,88 8,80 55 ΓΖΕΣ ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 36x ,33 13,30 56 ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΖΕΣ 15x15 (η πεντάδα) 10 2,65 26,50 57 ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΖΕΣ 5x7,5 (η πεντάδα) 10 1,33 13,30 58 ΒΜΒΚΙ 10 1,06 10,60 59 ΥΤΟΚΟΛΛΗΤ ΕΠΙΘΕΜΤ 100 τεμ. 25x ,70 88,50 60 STERILIUM 1L 5 11,50 57,50 61 STERILIUM 500ml 5 6,38 31,90 ΣΥΝΟΛΟ 286,89 ΦΠ 13% 37,30 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 324,19 62 ΓΝΤΙ S-M 10 4,88 48,80 63 ΝΛΟΓΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 5 26,00 130,00 ΣΥΝΟΛΟ:7 34 ΣΥΝΟΛΟ 178,8 ΦΠ 23% 41,13 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 219,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.495,57 5. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Μ.Μ. ΜΟΝΔ ΟΣ ( ) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗ Τ ΧΩΡΙΣ ΦΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠ 13% ΔΠΝΗ ( ) 1 Βαμβάκι ,32 158,40 2 Λευκοπλάστ σε ρολό (5cm) ,42 442,00 3 Handsaplast σε διάφορα μεγέθη ,54 559,32 4 Ελαστικοί επίδεσμοι (5, 7 και 10cm) ,77 212, Τριγωνικός επίδεσμος για ακινητοποίηση άνω άκρου. Γάζες αποστειρωμένες σε πακετάκια των 5Χ5 και 10Χ10 cm ,65 100,70 1,77 277,89

15 7 Aιμοστατικό λάστιχο 35 2,65 92,75 ΣΥΝΟΛΟ: 728 Σύνολο 1.843,46 Παραφαρμακευτικά προϊόντα με ΦΠ 13% Φ.Π.. 13% 239,65 Συνολική Δαπάνη 2.083,11 / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΟΝΔ ΟΣ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠ ΔΠΝΗ ( ) ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠ 6,5% 1 Betadine για αντισηψία τραυμάτων ,88 227,48 2 ντιισταμινή αλοιφή (π.χ. fenistil) για 4,22 375,58 τσιμπήματα εντόμων ,77 169,92 Οινόπνευμα Φυσιολογικό ορό (500ml) και amp για 1,32 114,84 καθαρισμό τραυμάτων και ματιών σε περίπτωση εισόδου ξένου σώματος λοιφή (Rhinolex) για ρινορραγία. 51 1,13 57,63 6 Παυσίπονα (π.χ. Depon, Ponstan) σε 0,75 45,00 ταμπλέτες και σιρόπι Κορτιζόνη (Solu-Cortef) για 5,63 185,79 αντιμετώπιση αλλεργικού Shock Πούλβο 12 5,92 71,04 ΣΥΝΟΛΟ: 549 Σύνολο 1.247,28 Φρμακευτικά Προϊόντα με ΦΠ 6,5% Φ.Π.. 6,5% 81,07 Συνολική Δαπάνη 1.328,35 / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΟΝΔ ΟΣ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠ ΔΠΝΗ ( ) ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠ 23% 1 λοιφή για εγκαύματα. 62 5,63 349,06 2 Παγοκύστες. 79 8,85 699,15 3 Γάντια ελαστικά (Latex) , , Ψυκτικό σπρέι. 84 4,87 409,08 13,27 358,29 Νάρθηκες και υχενικό κολάρο για ακινητοποίηση κακώσεων του σκελετού θερμόμετρο 49 2,65 129,85 7 σύριγγες 52 1,33 69,16 8 ιμοστατικό σπρέι 80 4,88 390,40 9 ντισηπτικά χεριών 50 5,75 287,50 ΣΥΝΟΛΟ:

16 970 Σύνολο 5.273,59 Παραφαρμακευτικά προϊόντα με ΦΠ 23% Φ.Π.. 23% 1.212,93 Συνολική Δαπάνη 6.486,52 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΘΡΟ ΠΟΣΟ 8.364,33 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π ,65 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 9.897,98 6. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΜΔ Προμήθεια Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΠΡΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠ 13% Βαμβάκι. 52 Λευκοπλάστ σε ρολό (5cm). 34 Handsaplast σε διάφορα μεγέθη. 52 Ελαστικοί επίδεσμοι (5, 7 και 10cm). Τριγωνικός επίδεσμος για ακινητοποίηση άνω άκρου. Γάζες αποστειρωμένες σε πακετάκια των 5Χ5 και 10Χ10 cm. Aιμοστατικό λάστιχο ΔΠΝΗ ( ) 1,32 68,64 4,42 150,28 3,54 184,08 1,77 111,51 2,65 76,85 1,77 90,27 2,65 45,05 ΣΥΝΟΛΟ: 298 Σύνολο 726,68 Παραφαρμακευτικά προϊόντα με ΦΠ 13% Φ.Π.. 13% 94,47 Συνολική Δαπάνη 821,15 / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠ 6,5% ΜΟΝΔΟΣ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠ ΔΠΝΗ ( )

17 1 Betadine για αντισηψία τραυμάτων. 14 1,88 26, ντιισταμινή αλοιφή (π.χ. fenistil) για τσιμπήματα εντόμων. 10 4,22 42,20 1,77 215,94 Οινόπνευμα Φυσιολογικό ορό (500ml) και amp για 1,32 34,32 καθαρισμό τραυμάτων και ματιών σε περίπτωση εισόδου ξένου σώματος λοιφή (Rhinolex) για ρινορραγία. 6 1,13 6,78 6 Παυσίπονα (π.χ. Depon, Ponstan) σε 0,75 48,00 ταμπλέτες και σιρόπι Κορτιζόνη (Solu-Cortef) για αντιμετώπιση 2,82 11,28 αλλεργικού Shock. 4 8 Πούλβο 9 5,92 53,28 9 Οξυζενέ 500 ml 2 2,00 4,00 / ΣΥΝΟΛΟ:257 Σύνολο 442,12 Φαρμακευτικά Προϊόντα με ΦΠ 6,5% Φ.Π.. 6,5% 28,74 Συνολική Δαπάνη 470,86 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠ ΔΠΝΗ ( ) ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΠΡΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠ 23% 1 λοιφή για εγκαύματα. 6 5,63 33, Παγοκύστες. Γάντια ελαστικά (Latex). Ψυκτικό σπρέι ,85 283,20 5,30 100,70 4,87 141,23 13,27 185, Νάρθηκες και υχενικό κολάρο για ακινητοποίηση κακώσεων του σκελετού. θερμόμετρο σύριγγες ντισηπτικά χεριών ,65 39,75 1,33 2,66 5,75 143,75 ΣΥΝΟΛΟ: 142 Σύνολο 930,85 Παραφαρμακευτικά προϊόντα με ΦΠ 23% Φ.Π.. 23% 214,10 Συνολική Δαπάνη 1.144,95 ΡΙΔΙ 07/05/2014 Η ΣΥΝΤΚΤΡΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΘΡΟ ΠΟΣΟ 2.099,65 ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.. 337,30 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠ 2.436,95 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΡΙΔΙ 07/05/2014 Η ΠΡΟΪΣΤΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΣ ΣΜΝΤΗ ΣΟΦΙ ΠΕ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΜΚΡΥΓΙΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΔΗΜΟΣ ΛΜΩΠΙΣ ΓΡΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΙΔΙ 07/05/2014 ΠΡΡΤΗΜ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗΡΥΞΗ / ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΦΡΜΚΩΝ ΚΙ ΝΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙ ΤΙΣ ΝΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠ, ΤΗΣ ΔΗΚΕ, ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ ΓΙ ΕΝ ΕΤΟΣ». ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,92 με το Φ. Π..

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΔΗΜΟΣ ΛΜΩΠΙΣ ΓΡΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου λμωπίας, του ΚΕΚΠ, της ΔΗΚΕ, των ΛΟΥΤΡΩΝ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου λμωπίας για ένα έτος» ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:19.264,92 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα έκθεση αφορά την Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου λμωπίας, του ΚΕΚΠ, της ΔΗΚΕ, των ΛΟΥΤΡΩΝ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου λμωπίας, για ένα έτος. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής υτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ..)». Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 / «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Τις διατάξεις του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Την περίπτωση (α) του 21ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 / «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ. Π. Δ.)». Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 / ) : «ναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του άρθρου 20. Τις διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/ τεύχος ): Νέα ρχιτεκτονική της υτοδιοίκησης και της ποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης Τις διατάξεις του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/ τεύχος ):Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και στις υποενότητες της. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος 240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος 18) Το με αριθμ πρωτ. 65/ έγγραφο της ΔΗΚΕ, το με αριθμ πρωτ. 77/ έγγραφο του ΚΕΚΠ, το με αριθμ. Πρωτ. 243/ έγγραφο των Λουτρών, το με αριθμ. Πρωτ. 560/ έγγραφο της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το με αριθμ. Πρωτ. 301/ έγγραφο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τα οποία μας κοινοποιήθηκαν οι τεχνικές περιγραφές και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί των προς προμήθεια ειδών, καθώς και τις απο 06/05/2014 τεχνικές

20 προδιαγραφές του Δήμου λμωπίας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (19.264,92 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π.. και θα βαρύνει τους κωδικούς των προϋπολογισμών του Δήμου λμωπίας και των εκάστοτε Νομικών του Προσώπων, ως εξής: / ΔΗΜΟΣ ΚΙ ΝΟΜΙΚ ΤΙΤΛΟΣ Κ.. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΠ 1 ΔΗΜΟΣ ΛΜΩΠΙΣ Προμήθεια υλικών φαρμακείου ,92 Προμήθεια υλικών φαρμακείου Μαθητικής Εστίας 2 ΚΕΚΠ Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ,16 3 ΔΗΚΕ Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ,91 4 ΛΟΥΤΡ Προμήθεια υλικών φαρμακείου ,00 Προμήθεια υλικών φαρμακείου ΣΥΝ Κ. ΠΡΟΫΠΟΛ ,57 5 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Κ. ΠΡΟΫΠΟΛ.2014 & ,98 6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤ/ΜΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Κ. ΠΡΟΫΠΟΛ.2014 & ,95 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕ). Η ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία. Ο χρόνος ζωής να είναι όχι λιγότερος από 12 μήνες κατά την παράδοση.

21 Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους ανά φορέα, παρουσιάζεται συγκεντρωτικά παρακάτω. 1. Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου λμωπίας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου λμωπίας για ένα έτος, για τις ανάγκες σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό για τις υπηρεσίες του Δήμου και της μαθητικής εστίας. Τα υλικά φαρμακείου που θα προμηθευτούμε και για τα οποία θα δοθεί προσφορά είναι τα ακόλουθα: Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με ημερομηνία λήξεως. ΟΜΔ ΥΛΙΚ ΦΡΜΚΕΙΟΥ ΓΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΜΩΠΙΣ / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4. Λευκοπλάστη σε ρολό 5cm 1 4,42 4,42 5. Hansaplast σε διάφορα μεγέθη κουτί κουτί 5 3,54 17,70 6. ΓΖΕΣ ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ πακετάκια 5χ5 και 10χ10 2 1,77 3,54 ΣΥΝΟΛΟ 25,66 ΦΠ 13% 3,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29,00 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 Betadine 1 1,88 1,88 2 ντισταμινική αλοιφή τύπου fenistile 2 4,22 8,44 3 Παυσίπονα τύπου ponstan τεμ 5 1,96 9,80 4 Παυσίπονα τύπου ntepon αναβράζον απλό τεμ 10 1,11 11,10 5 Παυσίπονα τύπου ntepon αναβράζον maximoum τεμ 10 1,54 15,40 6 Παυσίπονα τύπου panantol αναβράζον απλό τεμ 10 2,22 22,20 7 Παυσίπονα τύπου panantol αναβράζον extra τεμ 10 2,87 28,70

22 8 Πούλβο τεμ 2 5,92 11,84 9 Οξυζενέ τεμ 2 2,00 4,00 ΣΥΝΟΛΟ 113,36 ΦΠ 6,5% 7,37 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 120,73 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 λοιφή για εγκαύματα 2 5,63 11,26 2 Γάντια ελαστικά κουτί 3 5,30 15,90 3 Θερμόμετρα 3 2,65 7,95 4 Παγοκύστη 1 4,07 4,07 ΣΥΝΟΛΟ 39,18 ΦΠ 23% 9,01 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 48,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΔΣ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ: 197,92 ΟΜΔ Β ΥΛΙΚ ΦΡΜΚΕΙΟΥ ΓΙ ΤΗΝ ΜΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙ / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4. Λευκοπλάστη σε ρολό 5cm 1 4,42 4,42 5. Hansaplast σε διάφορα μεγέθη κουτί κουτί 5 3,54 17,70 6. ΓΖΕΣ ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ πακετάκια 5χ5 και 10χ10 2 1,77 3,54 ΣΥΝΟΛΟ 25,66 ΦΠ 13% 3,34 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 29,00 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23 ΣΗΣ 1 Betadine 1 1,88 1,88 2 ντισταμινική αλοιφή τύπου fenistile 2 4,22 8,44 3 Παυσίπονα τύπου ponstan τεμ 5 1,96 9,80 4 Παυσίπονα τύπου ntepon αναβράζον απλό τεμ 10 1,11 11,10 5 Παυσίπονα τύπου ntepon αναβράζον maximoum τεμ 10 1,54 15,40 6 Παυσίπονα τύπου panantol αναβράζον απλό τεμ 10 2,22 22,20 7 Παυσίπονα τύπου panantol αναβράζον extra τεμ 10 2,87 28,70 8 Πούλβο τεμ 2 5,92 11,84 9 Οξυζενέ τεμ 2 2,00 4,00 ΣΥΝΟΛΟ 113,36 ΦΠ 6,5% 7,37 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 120,73 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 λοιφή για εγκαύματα 2 5,63 11,26 2 Γάντια ελαστικά κουτί 4 5,30 21,20 3 Θερμόμετρα 3 2,65 7,95 ΣΥΝΟΛΟ 40,41 ΦΠ 23% 9,29 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 49,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΔΣ Β ΜΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ: 199,43 Όλα τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν στο Δήμο λμωπίας ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του και στην μαθητική εστία αντίστοιχα. 2. Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΚΕΚΠ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΚΕΚΠ του Δήμου λμωπίας για ένα έτος. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) Της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ε.Κ.Π.Ο.Τ..».

24 2) Του Ν 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 3) Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4) Των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών. / ΓΕΝΙΚ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΔ Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΚΕΚΠ ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ ΠΟΣΟ ΤΗΤ ΜΟΝ ΔΟΣ Φ.Π.. % ΤΙΜ Η ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠ ΜΕΡΙ ΚΟ ΣΥΝΟ ΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠ 1 Bedadine (απολυμαντικό) 240ml Φιάλες 13 3,21 6.5% 3,42 41,73 44,46 2 Pulvo ( σπρέϋ, για τράυματα) Φιάλες 13 5,95 6,5% 6,34 77,35 82,42 3 Bepanthol (για ερεθισμούς, κρέμα) 100ml 13 5,69 23% 7,00 73,97 91,00 4 Heltha sray (για εγκαύματα) 6 ml 13 2,03 23% 2,50 26,39 32,50 5 Fenistil (για τσιμπίματα εντόμων) 30gr, gel τεμ. 13 4,28 6,5% 4,56 55,64 59,28 6 Hansaplast (κυτ. 24 τεμ) Κυτία 30 2,21 13% 2,50 66,30 75,00 7 Οινόπνευμα άσπρο 30 ο, 200ml φιάλ. 25 3,66 23% 4,50 91,15 112,50 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ 432,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠ 497,16 Κατά την παραλαβή θα γίνει έλεγχος καταλληλότητας των προϊόντων. Τα φάρμακα θα παραδοθούν στο γραφείο του ΚΕΚΠ, από όπου θα γίνει η διανομή στους Παιδικούς Σταθμούς. 3. Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της ΔΗΚΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της ΔΗΚΕ του Δήμου για ένα έτος. ΟΜΔ Προμήθεια Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της ΔΗΚΕ / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠ 23% Ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠ 23% 1 Σύριγγες 10ml τεμ 500 τεμάχια 0,13 65,00

25 2 Σύριγγες 5ml τεμ 200 τεμάχια 0,13 26,00 3 Κρέμα Bepanthole50ml τεμ 8 τεμάχια 4,90 39,20 4 Σκουφάκια shampoo 100 τεμάχια 5,10 510,00 5 Μάσκες προσώπου asepta κουτι 50 τεμ 6 ποστειρωμένα γάντια( ζευγος) κυτιο 3 κυτία 4,62 13,86 ζευγος 180 ζευγη 0,32 57,60 7 Καθετήρες τεμ 60 τεμάχια 0,80 48,00 8 Ποδονάρια κυτιο 100 τεμ 9 Βελόνες microlet100 τεμ.νά κουτί 10 Ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι120ml 11 Ποδιές μιας χρήσης100 τεμ νά κουτί κυτιο 3 κυτίο 3,13 9,39 κυτιο 6 κυτία 7,70 46,20 τεμ 80 τεμάχια 0,40 32,00 κυτιο 2 κυτίο 5,40 10,80 12 Πιεσόμετρο τεμ 3 τεμάχιο 18,80 56,40 13 Πιεσόμετρο boso τεμ. 3 τεμάχια 57,80 173,40 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.087,85 ΦΠ 23% 250,21 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.338,06 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 Ταινίες για σάκχαρο occutrend50τεμ.νά κουτί 2 Ταινίες για τριγλυκερίδια occutrend25 τεμ.νά κουτί 3 Ταινίες για χολυστερίνη25 τεμ.νά κουτί 4 υτοκόλλητες γάζες10 x 15cm 10 τεμ.νά κουτί 5 Βελόνες σκαριφισμού100τεμ.νά κουτί 6 ποστειρωμένες γάζες10 τεμ.νά κουτί 7 υτοκόλλητοι επίδεσμοι10 cm x 4,5 m 30 τεμ συσκευασία ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠ 13% Ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠ 13% κυτιο 10 κυτία 28,71 287,10 κυτιο 12 κυτία 45,50 546,00 κυτιο 10 κυτία 52,20 522,00 κυτιο 6 κυτίο 8,70 52,20 κυτιο 6 κυτία 8,70 52,20 κυτιο 70 κυτία 0,90 63,00 κυτιο 7 κυτία 2,70 18,90 8 Pulvo74gr τεμ 8 τεμ. 4,80 38,40 9 Ελαστικοί επίδεσμοι10 cm x 4,5cm τεμ 30 τεμ. 0,90 27,00

26 10 Βαμβάκι70 gr τεμ 30 τεμ. 0,70 21,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.627,80 ΦΠ 13% 211,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.839,41 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠ 6,5% Ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠ 6,5% 1 Ξυλοκαίνη 2%30 ml τεμ 10 τεμ. 3,20 32,00 2 Lonarid N500mg κυτιο 6 κυτία 3,32 19,92 3 Voltaren emulgel 100gr τεμ 6 τεμ 4,40 26,40 4 Betadine 240ml τεμ 20 τεμάχια 2,34 46,80 5 Betadine 30 ml τεμ 62 τεμ. 1,61 99,82 6 Depon500 mg κυτιο 10 κουτιά 0,70 7,00 7 σπιρίνη500 mg κυτιο 15 κυτία 0,70 10,50 8 υτοκόλλητες γάζες10 x 15cm 9 Οινόπνευμα λευκό 70 τεμ 40 τεμ. 0,80 32,00 τεμ 36 τεμ. 1,83 65,88 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 340,32 ΦΠ 6,5% 22,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 362,44 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΥΛΙΚΩΝ ΦΠ 6,5%,13% & 23%) 3.539,91 4. Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου λμωπίας.ε.» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ Η παρούσα έκθεση αφορά στην προμήθεια υλικών φαρμακείου, που λόγω του αντικειμένου της επιχείρησης πρέπει να εφοδιαστεί το ιατρείο με φάρμακα, προκειμένου να παρέχονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες όταν θα εξετάζονται οι λουόμενοι. Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών φαρμακείου, για τις

27 ανάγκες της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου λμωπίας.ε.». Τα υλικά φαρμακείου που θα προμηθευτούμε και για τα οποία θα δοθεί προσφορά είναι τα ακόλουθα: ΟΜΔ Προμήθεια Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου λμωπίας.ε. / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΔ ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ΝΕΥ ΦΠ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64 LASIX 40tb 15 1,51 22,65 65 APOTEL ins 10 5,79 57,9 66 AERIUS sir 10 6,01 60,1 67 SOD CHLORIDE 1L 10 1,33 13,3 68 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜ 20 2,01 40,2 69 ZANTAC 10 5,37 53,7 70 NORGESIC 10 2,47 24,7 71 MESULID 10 4,47 44,7 72 DEPON tb ,73 21,9 73 FUSICORT LIPID 10 9,45 94,5 74 LONARID-N 20 3,62 72,4 75 PANADOL 20 1, CAPOTEN ,17 31,7 77 SUNALAR otic 10 1,93 19,3 78 ΣΠΙΡΙΝΗ 20 1,76 35,2 79 DUPHALAC 10 3,36 33,6 80 PULVO 10 5,95 59,5 81 FUCIDIN oint 10 2,84 28,4 82 FUCIDIN cr 10 2,81 28,1 83 FUCIDIN 10x ,11 61,1 84 FENISTIL GEL 10 4,28 42,8 85 LEUKOPLAST 2,5 10 3,54 35,4 86 VOLTAREN GEL 10 4,69 46,9 87 OPINO GEL 10 2,82 28,2 88 PROPIOGENTA cr 5 7, FENISTIL ROLL ON 5 4,57 22,85 90 XOZAL ,93 79,3 91 AERIUS ,54 95,4 92 ZIPTEK ,72 23,6 93 DEPON VITA C 20 2,01 40,2 94 DEPON MAXIMUM 25 1, DEPON eff ,15 28,75 96 VOLTAREN , VOLTAREN amp 20 2,03 40,6 98 PANADOL EXTRA tb 20 2,19 43,8 99 PANADOL EXTRA eff 20 2,97 59,4 100 PANADOL eff 20 2,28 45,6 101 PONSTAN tb 10 1,76 17,6 102 BETADINE sol ,91 38,2 103 BETADINE sol ,11 22,2 104 HIBITANE 1L 5 7,55 37, CETESTODERM V GAVA 5 6,28 31,4 106 TOBRADEX COL 5 3,37 16, TOBREX COL 5 2,49 12,45

28 108 XYLOCAINE GEL 5 4,45 22, COMTREX 10 1,89 18,9 110 ULTRA LEVURE 10 2, IMODIUM INSTANT 10 2,40 24 ΣΥΝΟΛΟ 1832,35 ΦΠ 6,5% 119,10 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 1951, ΕΛΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6x4,5 10 0,53 5, ΕΛΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8x4,5 10 0,62 6, ΕΛΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10x4,5 10 0,80 8, ΕΛΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12x4,5 10 1,06 10, ΓΖΕΣ ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 15x15 9 0,71 6, ΓΖΕΣ ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 18x ,88 8, ΓΖΕΣ ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 36x ,33 13, ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΖΕΣ 15x15 (η πεντάδα) 10 2,65 26, ΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΖΕΣ 5x7,5 (η πεντάδα) 10 1,33 13, ΒΜΒΚΙ 10 1,06 10, ΥΤΟΚΟΛΛΗΤ ΕΠΙΘΕΜΤ 100 τεμ. 25x ,70 88, STERILIUM 1L 5 11,50 57, STERILIUM 500ml 5 6,38 31,90 ΣΥΝΟΛΟ 286,89 ΦΠ 13% 37,30 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 324, ΓΝΤΙ S-M 10 4,88 48, ΝΛΟΓΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 5 26,00 130,00 ΣΥΝΟΛΟ 178,8 ΦΠ 23% 41,13 ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΟ 219,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.495,57 Κατά την παραλαβή θα γίνεται έλεγχος καταλληλότητας των προϊόντων. Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου λμωπίας.ε.», ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου λμωπίας.ε.» δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών φαρμακείου που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Εταιρίας. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει την «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου λμωπίας.ε.» με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών. Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία από την «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου λμωπίας.ε.». Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. 5. Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

29 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου λμωπίας για ένα έτος. Τα είδη φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που θα προμηθευτούμε και για τα οποία θα δοθεί προσφορά είναι τα ακόλουθα: Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από την σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία και την ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. ποκλείονται τα προϊόντα, ανωμάλου χρώματος οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας. Στην προσφορά θα κατονομάζονται υποχρεωτικά τα εξής: Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, εμπορικό σήμα /βιομηχανία παραγωγής συσκευασίας /βάρος. ΟΜΔ Προμήθεια Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΟΝΔ ΟΣ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠ ΔΠΝΗ ( ) ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠ 13% 1 Βαμβάκι ,32 158,40 2 Λευκοπλάστ σε ρολό (5cm) ,42 442,00 3 Handsaplast σε διάφορα μεγέθη ,54 559,32 4 Ελαστικοί επίδεσμοι (5, 7 και 10cm) ,77 212,40 5 Τριγωνικός επίδεσμος για ακινητοποίηση 2,65 100,70 άνω άκρου Γάζες αποστειρωμένες σε πακετάκια των 1,77 277,89 5Χ5 και 10Χ10 cm Aιμοστατικό λάστιχο 35 2,65 92,75 Σύνολο 1.843,46 Παραφαρμακευτικά προϊόντα με ΦΠ 13% Φ.Π.. 13% 239,65 Συνολική Δαπάνη 2.083,11

30 / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΟΝΔ ΟΣ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠ ΔΠΝΗ ( ) ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠ 6,5% 1 Betadine για αντισηψία τραυμάτων ,88 227,48 2 ντιισταμινή αλοιφή (π.χ. fenistil) για 4,22 375,58 τσιμπήματα εντόμων ,77 169,92 Οινόπνευμα Φυσιολογικό ορό (500ml) και amp για 1,32 114,84 καθαρισμό τραυμάτων και ματιών σε περίπτωση εισόδου ξένου σώματος λοιφή (Rhinolex) για ρινορραγία. 51 1,13 57,63 6 Παυσίπονα (π.χ. Depon, Ponstan) σε 0,75 45,00 ταμπλέτες και σιρόπι Κορτιζόνη (Solu-Cortef) για 5,63 185,79 αντιμετώπιση αλλεργικού Shock Πούλβο 12 5,92 71,04 Σύνολο 1.247,28 Φαρμακευτικά Προϊόντα με ΦΠ 6,5% Φ.Π.. 6,5% 81,07 Συνολική Δαπάνη 1.328,35 / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΟΝΔ ΟΣ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠ ΔΠΝΗ ( ) ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠ 23% 1 λοιφή για εγκαύματα. 62 5,63 349,06 2 Παγοκύστες. 79 8,85 699,15 3 Γάντια ελαστικά (Latex) , , Ψυκτικό σπρέι. 84 4,87 409,08 13,27 358,29 Νάρθηκες και υχενικό κολάρο για ακινητοποίηση κακώσεων του σκελετού θερμόμετρο 49 2,65 129,85 7 σύριγγες 52 1,33 69,16 8 ιμοστατικό σπρέι 80 4,88 390,40 9 ντισηπτικά χεριών 50 5,75 287,50 Σύνολο 5.273,59 Παραφαρμακευτικά προϊόντα με ΦΠ 23% Φ.Π.. 23% 1.212,93 Συνολική Δαπάνη 6.486,52 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΘΡΟ ΠΟΣΟ 8.364,33 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π ,65 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 9.897,98 Τόπος παράδοσης

31 Κατά την παραλαβή θα ελεγχθούν η καλή ποιότητα και η καταλληλότητα των προϊόντων. Η παράδοση των ποσοτήτων των φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού θα γίνεται στις αρχές κάθε μήνα στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου λμωπίας, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου λμωπίας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου λμωπίας. Η σχολική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους, να αυξομειώσει τις ποσότητες, μέχρι το ύψος της υπογραφθείσας σύμβασης. 6. Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου λμωπίας για ένα έτος. Τα είδη φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που θα προμηθευτούμε και για τα οποία θα δοθεί προσφορά είναι τα ακόλουθα: Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από την σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία και την ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια. ποκλείονται τα προϊόντα, ανωμάλου χρώματος οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας. Στην προσφορά θα κατονομάζονται υποχρεωτικά τα εξής: Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, εμπορικό σήμα /βιομηχανία παραγωγής συσκευασίας /βάρος. ΟΜΔ Προμήθεια Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

32 / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΠΡΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠ 13% Βαμβάκι. 52 Λευκοπλάστ σε ρολό (5cm). 34 Handsaplast σε διάφορα μεγέθη. 52 Ελαστικοί επίδεσμοι (5, 7 και 10cm). Τριγωνικός επίδεσμος για ακινητοποίηση άνω άκρου. Γάζες αποστειρωμένες σε πακετάκια των 5Χ5 και 10Χ10 cm. Aιμοστατικό λάστιχο ΔΠΝΗ ( ) 1,32 68,64 4,42 150,28 3,54 184,08 1,77 111,51 2,65 76,85 1,77 90,27 2,65 45,05 Σύνολο 726,68 Παραφαρμακευτικά προϊόντα με ΦΠ 13% Φ.Π.. 13% 94,47 Συνολική Δαπάνη 821,15 / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠ ΔΠΝΗ ( ) ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠ 6,5% 1 Betadine για αντισηψία τραυμάτων. 14 1,88 26, ντιισταμινή αλοιφή (π.χ. fenistil) για τσιμπήματα εντόμων. 10 4,22 42,20 1,77 215,94 Οινόπνευμα Φυσιολογικό ορό (500ml) και amp για 1,32 34,32 καθαρισμό τραυμάτων και ματιών σε περίπτωση εισόδου ξένου σώματος λοιφή (Rhinolex) για ρινορραγία. 6 1,13 6,78 6 Παυσίπονα (π.χ. Depon, Ponstan) σε 0,75 48,00 ταμπλέτες και σιρόπι Κορτιζόνη (Solu-Cortef) για αντιμετώπιση 2,82 11,28 αλλεργικού Shock. 4 8 Πούλβο 9 5,92 53,28 9 Οξυζενέ 500 ml 2 2,00 4,00 / Σύνολο 442,12 Φαρμακευτικά Προϊόντα με ΦΠ 6,5% Φ.Π.. 6,5% 28,74 Συνολική Δαπάνη 470,86 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ ΜΟΝΔΟΣ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠ ΔΠΝΗ ( ) ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΠΡΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΠ 23% 1 λοιφή για εγκαύματα. 6 5,63 33,78

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.298,04 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (2.395,74 ΜΕ ΦΠΑ )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.298,04 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (2.395,74 ΜΕ ΦΠΑ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 19/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1004 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 15/05/2012 Αρ. πρωτ. : 1171 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδρομέτρων Αρ. Τεχνικής έκθεσης : 06/2012 Προϋπολογισμός :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.370,16 Ευρώ με ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,09

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ:2/133394 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.:162/ /5/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.:162/ /5/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.:162/2016 23/5/2016 Αρ. Πρωτ.οικ13664/23-5-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 15/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 38328 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 92148 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 613/2013 Από το Πρακτικό της 62ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ),

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ), 0000117844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Κως Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28748 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ προϋπολογισμού 9.840,00 με Φ.Π.Α (8.000,00 χωρίς ΦΠΑ) O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ προϋπολογισμού 9.840,00 με Φ.Π.Α (8.000,00 χωρίς ΦΠΑ) O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 22/9/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 39489 Έχοντας λάβει υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ προϋπολογισμού 9.840,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Προϋπ.: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Προϋπ.: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ: 26.08.2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 051653 «Προμήθεια εξοπλισμού για την αυτοματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πύργος 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: 520Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΘΑΣΟΣ 16/06/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9267 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 17-12-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Α.Π.4490 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θ Ε Μ Α: «Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι οκτώ (28) προκατασκευασμένων υπαίθριων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 8--0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας φαρμακευτικών υλικών Θέμα: Επαναπρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων για πρώτες βοήθειες

Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας φαρμακευτικών υλικών Θέμα: Επαναπρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων για πρώτες βοήθειες Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Δ/νση : 24ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας, Στεφανοβίκειο, Ν. Μαγνησίας T.K: 37 500 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015»

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο Τιμές εφαρμογής 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» χαρνές, 21/05/2015 ριθμ. πρωτ.: 33086 ΣΥΜΒΣΗ Στις χαρνές σήμερα 21, του

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη

Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 31520/24-09-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης: 23/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 02/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 17.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 32379 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΠΛΗΡΟΦ. : ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα