ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.500,000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΝΠΔΔ Δήμου Ιωαννιτών και αφορά στην προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το έτος Τα προς προμήθεια συναφή υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας των Δομών του ΟΚΠΑΠΑ: 1. Των Παιδικών Σταθμών 2. Των ΚΑΠΗ και του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Όλα τα υλικά θα παραδοθούν στα τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των δομών του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00 με Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.6,5 % ή 13 % ή 23 % (ανάλογα με το είδος) στο ποσό των Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει προβλεφθεί 3.500,00 στον Κ.Α.: με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» και 5000,00 στον Κ.Α.: με τίτλο «Υλικά φαρμακείου» Η διαδικασία της προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει βάσει των κάτωθι διατάξεων: Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». To Ν. 2286/ΦΕΚ 19 AV «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». To Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α Ό6 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». To Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/ ) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του άρθρου 20. Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/ ): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». To Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3 To Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υττοχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α / «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Το Π.Δ 166/03 (ΦΕΚ Α138/ ): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α / ). Το Ν. 4013/ (ΦΕΚ Α 204), παρ. 3, του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, εδ. β του άρθρου 238 του Ν. 4072/12/ (ΦΕΚ Α 86). Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240 (τεύχος Α ), η οποία κυρώθηκε με τον Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεύχος Α), άρθρο 4 παρ. 1 και με την οποία ανατίθεται στους δήμους η ανάδειξη χορηγητών, για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για όλα τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Ιωάννινα: 19/02/2014 Η Συντάξα Θεωρήθηκε ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΤΕ 22 ΔΜΤΑ ΚΕΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προϊόντα που θα προμηθευτούμε και οι ποσότητες τους παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον παρακάτω πινακα : 1 η ομαδα ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 BETADINE SOL ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240ML TEM 70 2 BEPANTHOL ΚΡΕΜΑ ΤΩΝ 100 ΓΡ TEM 25 3 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΜΕ ΓΑΖΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ ΤΕΜ 70 (ΤΥΠΟΥ HANSAPLAST) 4 ΣΙΡΟΠΙ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 120Mg TEM 30 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΤΑ 5 ml)(depon) 5 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ( ΤΩΝ 500 MG ΑΝΑ 1 ΤΑΒ)(DEPON) TEM 25 ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 6 ΟΞΥΖΕΝΕ ΤΩΝ 200 ML ΤΕΜ 30 7 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (15*15 CM) ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 12 TEM ΚΑΙ ΤΕΜ 50 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 100%ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΝΗΜΑΤΑ 8 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ)ΤΩΝ 5 ML ΤΕΜ 25 9 ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 100 MG ΤΕΜ FENISTIL GEL ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΕ 30 ML (ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΑ) TEM ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥ ΤΕΜ ΣΥΡΡΙΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΤΕΜ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΡΟΛΟ 5 CM X 5 M ΤΕΜ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95o ΚΑΘΑΡH ΛΟΣΙΟΝ ΣΕ ΣΥΣΚ 350 Ml ΤΕΜ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΛΛΥΡΙΟ (ΤΕΑR NATURAL) 15ML ΤΕΜ 25

5 16 ΚΡΕΜΑ FUCIDINE ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 15 ΓΡ ΤΕΜ ΑΠΛΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 2,5*7 CM ΤΕΜ ΑΠΛΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6*4 CM ΤΕΜ 25 2 η Υλικά φαρμακείου για ΚΑΠΗ & βοήθεια στο σπίτι ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ομαδα ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ONE TOUCH (12*7) TEM 84 2 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 TEM TEM 84 3 ΓΑΝΤΙΑ LATEX MEΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 100 TEM TEM 42 4 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95o ΚΑΘΑΡH ΛΟΣΙΟΝ ΣΕ ΣΥΣΚ 350 Ml TEM 42 5 ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 100 MG TEM 42 6 ΣΥΡΡΙΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.5 ML/5ML/10ML TEM ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ TEM 50 8 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ TEM BETADINE SOL ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240ML TEM ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ TEM ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥ TEM ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΡΟΛΟ 5 CM X 5 M TEM ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (15*15 CM) ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 12 TEM ΚΑΙ TEM 100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 100%ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΝΗΜΑΤΑ 14 ΟΞΥΖΕΝΕ ΤΩΝ 200 ML TEM ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ 1 ΛΤ TEM 5 16 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ TΩΝ 60 CM (ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ) TEM 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ : 19/2/2013 Η Συντάξα Θεωρήθηκε ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΤΕ 22 ΔΜΤΑ ΚΕΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ Προμήθεια Υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, για τις ανάγκες λειτουργίας των τριών Δομών του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., που αφορούν τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κ.Α.Π.Η. καθώς και του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

7 Άρθρο 2 ο : Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ: 185/τ. Β / ) του Ν. 3463/2006 και του Ν. 2286/95. : Ισχύουσες διατάξεις Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». To Ν. 2286/ΦΕΚ 19 AV «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». To Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α Ό6 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». To Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/ ) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του άρθρου 20. Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α/ ): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». To Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. To Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α / «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Το Π.Δ 166/03 (ΦΕΚ Α138/ ): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α / ). Το Ν. 4013/ (ΦΕΚ Α 204), παρ. 3, του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, εδ. β του άρθρου 238 του Ν. 4072/12/ (ΦΕΚ Α 86). Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240 (τεύχος Α ), η οποία κυρώθηκε με τον Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεύχος Α), άρθρο 4 παρ. 1 και με την οποία ανατίθεται στους δήμους η ανάδειξη χορηγητών, για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού θλικού για όλα τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Τη με κωδικό Π09/2013 Μελέτη του Δημοτικού Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α), η οποία θεωρήθηκε στις 27/09/2013 από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α του Δήμου Ιλίου κα. Κρητικού Ακίνδυνη. Την υπ αριθμ. 119/ Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 9.185,70 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου έτους 2013» σε Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία. Άρθρο 3 ο : Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα μελέτη. Οι κατά τη διαδικασία υποβληθείσες προσφορές θα ορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των δομών του ΟΚΠΑΠΑ. Η βραχεία προθεσμία θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν ως πλεονέκτημα κατά την κρίση των προσφορών του Δήμου επιφυλασσομένου και να απορρίψει προσφορά λόγω μακράς διάρκειας της παραδόσεως, ανεξαρτήτως της προσφερόμενης τιμής. Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος ο μειοδότης, αποκαλούμενος στο εξής ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης.

8 1 η ομαδα ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH ΣΥΝΟΛΙΚΗ Ο υπογράφων την σύμβαση ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να έχει υπόψη του ότι το είδος πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Μετά την υπογραφή της σύμβασης τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά, αναλογα με τις αναγκές των δομών του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των υλικών, δύναται να κηρυχθεί από το Δήμο έκπτωτος. Στη συνολική τιμή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαμβανόμενες όλες γενικώς οι κρατήσεις και δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των υλικών. Άρθρο 4 ο : Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια κατά το Νόμο Επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι σύμφωνος με τους όρους της μελέτης και εν συνεχεία της σύμβασης, αλλιώς υπόκειται σε κυρώσεις από την υπηρεσία και αν δεν συμμορφωθεί διακόπτεται η σύμβαση εις βάρος του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίηση τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση δυστροπίας του προμηθευτή σε συμμόρφωση και αντικατάσταση αυτών, το ΝΠΔΔ του Δήμου Ιωαννιτων ΟΚΠΑΠΑ δικαιούται να προβεί εξ ιδίων στις αντικαταστάσεις με δαπάνη της εις χείρας του εγγυήσεως του προμηθευτού, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 12 μήνες. Άρθρο 5 ο : Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 19 /2/2014 Η Συντάξα Θεωρήθηκε ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΤΕ 22 ΔΜΤΑ ΚΕΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ Προμήθεια Υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και για τις ανάγκες των δομών του ΟΚΠΑΠΑ Κ.Α: και Κ.Α. : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9 (ΚΑ ) ΜΕΤΡΗΣΗΣ MONAΔΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 BETADINE SOL ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240ML TEM ,40 2 BEPANTHOL KΡΕΜΑ ΤΩΝ 100 ΓΡ TEM ,00 3 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΜΕ ΓΑΖΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ ,00 ΤΕΜ (ΤΥΠΟΥ HANSAPLAST) 4 ΣΙΡΟΠΙ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 120Mg TEM ,80 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΤΑ 5 ml)(depon) 5 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ( ΤΩΝ 500 MG ΑΝΑ 1 ΤΑΒ) TEM ,50 (DEPON) ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 6 ΟΞΥΖΕΝΕ ΤΩΝ 200 ML ΤΕΜ ,00 7 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (15*15 CM) ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜ ,00 TEM ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΝΗΜΑΤΑ 8 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) TΩN 5 ML ΤΕΜ ,06 9 ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 100 MG ΤΕΜ ,00 10 FENISTIL GEL ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 30 ML (ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΑ) TEM ,80 11 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥ ΤΕΜ ,00 12 ΣΥΡΡΙΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΤΕΜ ,50 13 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΡΟΛΟ 5 CM X 5 M ΤΕΜ ,00 14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95o ΚΑΘΑΡH ΛΟΤΙΟΝ ΣΕ ΣΥΣΚ 350 ML ΤΕΜ ,50 15 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΛΛΥΡΙΟ (ΤΕΑR NATURAL) 15 ML ΤΕΜ ,25 16 ΚΡΕΜΑ FUCIDINE ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 15 ΓΡ ΤΕΜ ,50 17 ΑΠΛΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 2,5*7 CM ΤΕΜ 50 0,40 20,00 18 ΑΠΛΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6*4 CM ΤΕΜ 50 0,50 25,00 ΣΥΝΟΛΟ 1526,31 2 η ομαδα Υλικά φαρμακείου για ΚΑΠΗ & βοήθεια στο σπίτι (ΚΑ ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ONE TOUCH (12*7) TEM , ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 TEM TEM 84 9, ΓΑΝΤΙΑ MIAΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX MEDIUM ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ TEM 80 6, ΤΕΜ 4 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95o ΚΑΘΑΡH ΛΟΣΙΟΝ ΣΕ ΣΥΣΚ 350 ML TEM 50 2, ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 100 MG TEM 42 1, ΣΥΡΡΙΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.5 ML TEM 35 0, ΣΥΡΡΙΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5ML ΤΕΜ 30 0, ΣΥΡΡΙΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΤΕΜ 35 0, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 100 ML TEM 50 2, ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ANA TEMAXIO TEM 100 0, BETADINE SOL ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240ML TEM 10 3, ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ TEM 13 35, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 11 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥ TEM 10 1, ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΡΟΛΟ 5 CM X 5 M TEM 100 4, ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (15*15 CM) ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ TEM 100 1, TEM ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΝΗΜΑΤΑ 14 ΟΞΥΖΕΝΕ ΤΩΝ 200 ML TEM 10 0, ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ 1 ΛΤ TEM ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ TΩΝ 60 CM TEM (ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ) ΣΥΝΟΛΟ 5581,6 ΣΥΝΟΛΟ 1 Η ΟΜΑΔΑ + 2 Η ΟΜΑΔΑ = 1526, ,2= 7107,91 ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 19 /2/2014 Η Συντάξα Θεωρήθηκε

10 ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΚΕΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ 22 ΔΜΤΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ Προμήθεια Υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και για τις ανάγκες των δομών του ΟΚΠΑΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 η ομαδα ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 BETADINE SOL ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240ML TEM 70 2 BEPANTHOL KΡΕΜΑ ΤΩΝ 100 ΓΡ TEM 25 3 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΜΕ ΓΑΖΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ 70 ΤΕΜ (ΤΥΠΟΥ HANSAPLAST) 4 ΣΙΡΟΠΙ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 120Mg TEM 30 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΤΑ 5 ml)(depon) 5 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ( ΤΩΝ 500 MG ΑΝΑ 1 ΤΑΒ) TEM 22 (DEPON) ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 6 ΟΞΥΖΕΝΕ ΤΩΝ 200 ML ΤΕΜ 30 7 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (15*15 CM) ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 12 ΤΕΜ 50 TEM ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΝΗΜΑΤΑ 8 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) TΩN 5 ML ΤΕΜ 22 9 ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 100 MG ΤΕΜ FENISTIL GEL ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 30 ML (ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΑ) TEM ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥ ΤΕΜ ΣΥΡΡΙΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΤΕΜ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΡΟΛΟ 5 CM X 5 M ΤΕΜ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95o ΚΑΘΑΡH ΛΟΤΙΟΝ ΣΕ ΣΥΣΚ 350 ML ΤΕΜ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΛΛΥΡΙΟ (ΤΕΑR NATURAL) 15 ML ΤΕΜ ΚΡΕΜΑ FUCIDINE ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΩΝ 15 ΓΡ ΤΕΜ ΑΠΛΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 2,5*7 CM ΤΕΜ ΑΠΛΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6*4 CM ΤΕΜ 50 ΣΥΝΟΛΟ TIMH MONAΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 2 η ομαδα Υλικά φαρμακείου για ΚΑΠΗ & βοήθεια στο σπίτι ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ONE TOUCH (12*7) TEM 84 2 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 TEM TEM 84 3 ΓΑΝΤΙΑ MIAΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX MEDIUM ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ TEM ΤΕΜ 4 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95o ΚΑΘΑΡH ΛΟΣΙΟΝ ΣΕ ΣΥΣΚ 350 ML TEM 42 5 ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 100 MG TEM 42 6 ΣΥΡΡΙΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.5 ML TEM 35 7 ΣΥΡΡΙΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5ML ΤΕΜ 30 8 ΣΥΡΡΙΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΤΕΜ 35 7 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 100 ML TEM 50 8 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ANA TEMAXIO TEM BETADINE SOL ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240ML TEM ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ TEM 13 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 11 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥ TEM ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΡΟΛΟ 5 CM X 5 M TEM ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (15*15 CM) ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ TEM TEM ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΝΗΜΑΤΑ 14 ΟΞΥΖΕΝΕ ΤΩΝ 200 ML TEM ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ 1 ΛΤ TEM 5 16 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ TΩΝ 60 CM TEM 10 (ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

12 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015».

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». Κ.Μ.: Π03 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.542,30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 5 34 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 222079604 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑ:30.735-4

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές»

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα