ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 / 2015

2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «Αντασφάλιση ΟΑΕΠ» Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Το έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταξινόμηση κατά CPC : 81211, έως Ταξινόμηση κατά CPV : Υπηρεσίες αντασφάλισης (ΚΥΡΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ) Διαγωνισμός με διαδικασία Διαπραγμάτευσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου εκτιμάται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ, ,00 (δεν επιβάλλεται ΦΠΑ) Το δικαίωμα ανανέωσης εκτιμάται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ, (δεν επιβάλλεται ΦΠΑ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα ανανέωσης έως έξι (6) επιπλέον μήνες. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 18/03/2015 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 02/04/2015, 14:00 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 20/04/ 2015, 12:30 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής : ΑΘΗΝΑ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ ος όροφος, γραφείο 504 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 20/04/2015, 13:00 ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 2

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), οδός Πανεπιστημίου αρ. 57, TK Αθήνα, τηλ: , Fax , ως Αναθέτουσα Αρχή, προσκαλεί σύμφωνα με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ σε Διαδικασία Διαγωνισμού με Διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση ΟΑΕΠ» (στο εξής «Έργο») με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά. Η Πρόκληση της παρούσας Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα, είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού Άρθρο 1 Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού - Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 1.Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), οδός Πανεπιστημίου αρ. 57, TK Αθήνα, τηλ: , Fax , ιστότοπος : Είδος Διαδικασίας : Διαγωνισμός με διαδικασία Διαπραγμάτευσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως Προσφορά 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα ακόλουθα δύο στάδια: α. Στάδιο προεπιλογής: Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής από ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς με σκοπό την προεπιλογή των Οικονομικών Φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά. Η αξιολόγηση και προεπιλογή των Οικονομικών Φορέων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. β. Στάδιο ανάθεσης: Πρόσκληση προ-επιλεγέντων Οικονομικών Φορέων για υποβολή προσφοράς και διαπραγματεύσεις. Οι λεπτομέρειες των διαδικασιών αξιολόγησης των προσφορών και διαπραγματεύσεων περιγράφονται στην Προκήρυξη που θα κοινοποιηθεί στους προ-επιλεγέντες Οικονομικούς Φορείς μαζί με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 4. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής είναι η 20/04/2015, ώρα 12:30 μ.μ. 5. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα. 6. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να απευθύνουν εγγράφως ερωτήσεις/σχόλια/εισηγήσεις σχετικά με το διαγωνισμό μέσω φαξ, ή επιστολή στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής έως την 02/04/2015 και ώρα 14:00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει εγγράφως απαντήσεις στα ερωτήματα που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα, στην ιστοσελίδα της, έως την 08/04/2015. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση οι Οικονομικοί Φορείς δεν δύνανται να επικαλεσθούν προφορικές απαντήσεις που έχουν δοθεί από στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. 7. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεων στο στάδιο προεπιλογής. Η εγγύηση συμμετοχής που θα απαιτηθεί κατά το στάδιο ανάθεσης καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις, θα καθορισθούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 3

4 Άρθρο 2 Σκοπός του Έργου Αντικείμενο Αντικείμενο του Έργου είναι η παροχή από τον Ανάδοχο αντασφαλιστικής κάλυψης όλων των κινδύνων που αναλαμβάνει πρωτασφαλιστικά ο ΟΑΕΠ σε σχέση με εξαγωγικές πιστώσεις εντός του πλαισίου της δραστηριότητάς του με αντασφαλιστική σύμβαση αναλογικής συμμετοχής. Το ανώτατο ασφαλιζόμενο όριο επί του οποίου θα παρέχεται αντασφαλιστική κάλυψη ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ ( ). Η αντασφαλιστική κάλυψη θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις των πρωτασφαλιστηρίων και ο αντασφαλιστής θα ακολουθεί για το ποσοστό του την τύχη του πρωτασφαλιστή. Σκοπός της αντασφάλισης είναι η διασπορά του οικονομικού κινδύνου του ΟΑΕΠ. Βασικοί όροι της σύμβασης αντασφάλισης περιγράφονται ως ακολούθως: - αντασφαλιστική σύμβαση αναλογικής συμμετοχής /quota share on a Risks Attaching Basis, με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ΟΑΕΠ εξήντα πέντε έως εβδομήντα πέντε τοις εκατό (65%-75%) και ανώτατο ποσοστό συμμετοχής της αντασφαλίστριας εταιρίας τριάντα πέντε έως είκοσι πέντε τοις εκατό (35%-25%) αντίστοιχα. - ανώτατο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης ανά περίπτωση δύο εκατομμύρια Ευρώ ( ). - ο ΟΑΕΠ θα ενεργεί κατά την πλήρη κρίση του στην ασφάλιση και στην καταβολή των ζημιών και η/οι αντασφαλίστρια/ες εταιρία/ες θα ακολουθεί/ούν (ρήτρα ασφάλισης follow the fortune ). Ο ΟΑΕΠ θα αναγγέλει στον αντασφαλιστή τις ζημίες ποσού άνω των περίοδος κάλυψης αντασφάλισης από της υπογραφής της αντασφαλιστικής σύμβασης και έως τη λήξη αυτής για όλες τις πρωτασφαλίσεις που θα συνάψει ο ΟΑΕΠ για το χρονικό διάστημα που καλύπτει το πρωτασφαλιστήριο. - αναδρομική κάλυψη με τους ίδιους όρους σε πρωτασφαλίσεις που έχει συνάψει ο ΟΑΕΠ από και είναι εν ισχύ κατά την υπογραφή της σύμβασης αντασφάλισης για φορτώσεις/πιστώσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία έναρξης της αντασφάλισης και διαρκούσης αυτής με ταυτόχρονη αναλυτική ενημέρωση του αντασφαλιστή για τους υπό ανάληψη κινδύνους και καταβολή αντασφαλίστρων για τις συγκεκριμένες φορτώσεις/πιστώσεις. - καταβολή αντασφαλίστρων ανά 3μηνο με εκκαθάριση εντός του επομένου μηνός. Άρθρο 3 Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς / αντασφαλιστικές εταιρείες ή συμπράξεις/κοινοπραξίες αυτών, που : είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 2. Οι συμπράξεις εταιριών δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό από κοινού, με την προϋπόθεση ότι στην Αίτηση Συμμετοχής αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της σύμπραξης. 3. Οι συμπράξεις αντασφαλιστικών εταιριών θα πρέπει να ορίσουν Ηγέτη (Leader) στη σύμπραξη για την ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 4

5 υποβολή της αίτησης συμμετοχής. 4. Οι συμπράξεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι σύμπραξη τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή για την υπογραφή της Σύμβασης. 5. Κάθε αντασφαλιστική εταιρία δύναται να συμμετέχει στο διαγωνισμό μεμονωμένα ή/και ως μέλος μίας μόνο σύμπραξης (Leader ή απλό μέλος). 6. Οι αντασφαλιστικές εταιρίες ή συμπράξεις εταιριών δύναται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με μεσίτες αντασφαλίσεων, υπό τον όρο ότι αυτοί θα είναι πιστοποιημένοι από την ΔΕΙΑ ή την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της αλλοδαπής. Ο προαναφερόμενος αριθμητικός περιορισμός για την υποβολή των προσφορών των διαγωνιζομένων ισχύει και στην περίπτωση που οι αντασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν στο διαγωνισμό μέσω μεσιτών αντασφαλίσεων. 7. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό : Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις Συμπράξεις εταιριών, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της Άρθρο 4 Προϋποθέσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας υποψήφιων οικονομικών φορέων 1. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες, οι οποίες να αποδεικνύονται με τρόπο ικανοποιητικό κατά τη κρίση του Ο.Α.Ε.Π. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 5

6 Κάθε Διαγωνιζόμενος, μεμονωμένα ή ως μέρος σύμπραξης, υποχρεούται να υποβάλει, αναφερόμενα δικαιολογητικά. Σχετικά δικαιολογητικά: τα παρακάτω α. Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμοί - Καταστάσεις Λογαριασμών Αποτελεσμάτων - Καταστάσεις Μεταβολών των ιδίων Κεφαλαίων - Καταστάσεις Ταμειακών Ροών Προσαρτήματα) των τελευταίων τριών ετών από τις οποίες να προκύπτει ότι : - Η καθαρή θέση λήξης -χρήσης (μετά από φόρους) είναι θετική τουλάχιστον για τα δύο (2) από τα τρία (3) έτη. β. Η αντασφαλιστική εταιρεία ή οι συναντασφαλίστριες εταιρείες απαιτείται να έχει/ουν αξιολογηθεί και καταταγεί από τους διεθνείς Οίκους Standards & Poor s, ΑΜ BEST ή άλλους αντίστοιχους, τουλάχιστον στην κατηγορία -A. Ο ΟΑΕΠ επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο μετά την ανάγνωση των νομιμοποιητικών και λοιπόν εγγράφων και στοιχείων που θα υποβληθούν και οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να το προσκομίσουν. Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου από το επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού. Άρθρο 5 Διαδικασία και τρόπος υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 1. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Αιτήσεις Συμμετοχής το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής της παραγράφου 4 του Άρθρου 1 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις μ.μ. της 20/04/2015 από το Γραφείο Γραμματείας του Ο.Α.Ε.Π., οδός Πανεπιστημίου 57, 5 ος όροφος, γραφ. 504, και θα καταχωρούνται στο Πρωτόκολλο. 2. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται στον τόπο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 1 ή αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής. 3. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, Αιτήσεις Συμμετοχής που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή. 4. Η Αίτηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει τον Υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Ο Υποφάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα νομιμοποιητικά στοιχεία που πιστοποιούν το δικαίωμα του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα : Αίτηση Συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α α. Οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 3 ετών (Αντίγραφα ή αποσπάσματα ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος υποχρεούται στην ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 6

7 έκδοση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων -στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιοςή Δήλωση του συνολικού ύψους των αντίστοιχων ζητούμενων στοιχείων του σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων). β. Πρόσφατη Κατάταξη (rating) του Διαγωνιζομένου Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας Πρόσκλησης Έγγραφα Νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου ως εξής: Α. Για τις Ελληνικές Αντασφαλιστικές Εταιρίες α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το καταστατικό της ΑΕ καθώς και τυχόν τροποποίησή του. β. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ. γ. Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικών, σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα. δ. Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής ότι το Καταστατικό της ΑΕ δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις, ποιες είναι αυτές. ε. Άδεια Λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος / Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. στ. Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ με το οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, προκειμένου να αναλάβει το Έργο, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. ζ. Ότι είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ασφαλιστική ενημερότητα). η. Ότι είναι ενήμερη ως προς τις Φορολογικές της υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (Φορολογική ενημερότητα). Β. Για τις Αλλοδαπές Αντασφαλιστικές Εταιρίες α. Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Αντασφαλιστικών Εταιρειών για τη σύσταση της Εταιρείας, την Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, περί μη τροποποίησης του καταστατικού ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις, ποιες είναι αυτές κλπ. β Επικυρωμένη απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό. γ. Άδεια Λειτουργίας από την αρμόδια αρχή της χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση. δ. Ανάλογα Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας, από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση. Όλα τα έγγραφα των αλλοδαπών Αντασφαλιστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να συνοδεύονται με επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Γ. Για τις Συμπράξεις Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων Σε περίπτωση Σύμπραξης Εταιρειών, όλα τα στοιχεία, Άδειες, Υπεύθυνες δηλώσεις, Πιστοποιητικά, Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα υποβάλλονται για κάθε Εταιρεία χωριστά. Δ. Συμμετοχή μέσω μεσίτη Αντασφαλίσεων ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 7

8 Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με μεσίτη αντασφαλίσεων υποβάλλεται, επιπλέον των αναφερομένων στην παρούσα Διακήρυξη δικαιολογητικών, πιστοποίηση του μεσίτη αντασφαλίσεων από την ΔΕΙΑ ή την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της αλλοδαπής για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Διευκρινίζεται ότι όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα της Διακήρυξης αφορούν τις διαγωνιζόμενες αντασφαλιστικές εταιρίες και όχι τους μεσίτες αντασφάλισης Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της έδρας του Διαγωνιζόμενου ή για τις Αλλοδαπές Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις από τις Αρμόδιες Αρχές της Χώρας, όπου έχει έδρα η Επιχείρηση (τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο από την ημερομηνία κατάθεσής τους), από τα οποία να προκύπτει ότι: α. Δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Πτώχευσης και ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση Πτώχευσης, β. Δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 ή σε άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους) και δεν εκκρεμεί αίτηση για τη θέση του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση εκκαθάρισης ή σε άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας καταγωγής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν.3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Τα νομικά πρόσωπα με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας πρέπει να προσκομίζουν το παραπάνω απόσπασμα για τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση που η οικεία χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 5.4.5, αυτά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση ή αν δεν προβλέπεται αυτή, από επίσημη δήλωση που γίνεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Ν.1599/86, του υποψηφίου (ή του νομίμου εκπροσώπου του), από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα: α. Ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκομίζει για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του, είναι αληθείς και γνήσιες. β. Ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. γ. Ότι ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν έχουν τη Βουλευτική Ιδιότητα. δ. Ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών, δηλαδή του αντικειμένου που καλύπτει η αντασφάλιση. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 8

9 5.4.7 Έγγραφα και δικαιολογητικά του Νόμου 3414/2005 Η συμμετοχή του υποψηφίου ελέγχεται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία επί ποινή απαραδέκτου της συμμετοχής αυτού στο διαγωνισμό ως προς την απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το ν. 3414/2005. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι στο διαγωνισμό προσκομίζουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο αυτών (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία δηλώνουν, ότι η εταιρεία τους δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου ν.3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3414/2005, σχετικά με τις εξωχώριες εταιρείες. Οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη, προσκομίζουν υποχρεωτικά: α. Οι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α/30), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α/279). β. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του 3310/2005 (ΦΕΚ Α/30), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α/279). Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει πριν από την υπογραφή της σύμβασης, δια των νομίμων εκπροσώπων του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, η οποία αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο του νόμου) και ότι δεσμεύεται να γνωστοποιεί αμελλητί προς τον Ο.Α.Ε.Π. μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου σχετικά με την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του νόμου και κατ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του τίτλου ΙΙ της ΚΥΑ 20977/ΦΕΚ/Β/ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν. 3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.3414/2005). Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Δικαστικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, Δικαστική ή Διοικητική Αρχή. Σημειώνεται ότι τα έγγραφα των παραγράφων Α α,β,γ,δ,ζ,η, Β α,δ, 5.4.4, και , δυνητικά μπορεί να μην προσκομίζονται από τους Διαγωνιζόμενους στον Φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι Διαγωνιζόμενοι να τα συμπεριλάβουν οπωσδήποτε στις παραγράφους 5 και 6 της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Β, με την σχετική δέσμευσή τους, όπως τα προσκομίσουν εντός της αναφερόμενης προθεσμίας. Για τις Συμπράξεις των αντασφαλιστικών εταιρειών ισχύουν τα παραπάνω, αναλόγως αν οι συναντασφαλίστριες εταιρείες είναι ελληνικές ή αλλοδαπές. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 9

10 5. Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Υποψήφιους την αποσαφήνιση ή τη συμπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, και οι Υποψήφιοι στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, να τα συμπληρώσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί. Η εκ των υστέρων υποβολή πληροφόρησης, η οποία έπρεπε να δοθεί με την Αίτηση Συμμετοχής, δεν θεωρείται αποσαφήνιση ή συμπλήρωση και ως εκ τούτου δεν είναι επιτρεπτή. 7. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής συντάσσονται με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ή περίβλημα και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 8. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε Αίτησης Συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής Ο αριθμός διαγωνισμού Ο τίτλος του διαγωνισμού Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής. Τα στοιχεία του αποστολέα. 9. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον Υποψήφιο ή τον Εκπρόσωπο του. 10. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της Αίτησης Συμμετοχής τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Αίτηση στοιχεία ως εξής: α. Αίτησης Συμμετοχής, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Υποψήφιο ή τον Εκπρόσωπο του, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α της παρούσας Πρόσκλησης. β. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει σε δύο (2) αντίτυπα τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό. Το ένα από τα αντίτυπα του Υποφακέλου θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον Υποψήφιο ή τον Εκπρόσωπο του. Σε περιπτώσεις βιβλιοδετημένων στοιχείων μπορεί να μονογραφηθεί μόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 10

11 Ο «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 11. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της Αίτησης Συμμετοχής δεν είναι αποδεκτός και η Αίτηση, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 12. Όλα τα Έντυπα / Δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένο άτομο. 13. Οι Υποψήφιοι δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Αίτηση τους με γραπτή ειδοποίηση που θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα θα πρέπει, εκτός των προβλεπομένων στην επόμενη παράγραφο, να αναγράφεται η φράση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» ή «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», ανάλογα με την περίπτωση. 14. Ουδεμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των Αιτήσεων Συμμετοχής είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Υποψηφίους μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής τους, εξαιρουμένων των προνοιών της παραγράφου Οι Υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Αίτηση τους ή μέρος της μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής. Σε περίπτωση που η Αίτηση ή μέρος της αποσυρθεί μετά την ημερομηνία αυτή, ο Υποψήφιος υπόκειται σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για υποβολή Προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό. Άρθρο 6 Διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων 1. Η Αναθέτουσα Αρχή συστήνει Επιτροπή Αποσφράγισης/Αξιολόγησης, η οποία, μέσα στο πλαίσιο των εξουσιών που της χορηγούνται, επιλαμβάνεται και χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στον έλεγχο των Αιτήσεων Συμμετοχής. 2. Η αποσφράγιση των Αιτήσεων Συμμετοχής που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από την Επιτροπή Αποσφράγισης/Αξιολόγησης, αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής της παραγράφου 4 του Άρθρου 1, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των Υποψηφίων. Για την παρουσία τους στη διαδικασία, οι εκπρόσωποι πρέπει να προσκομίσουν, κατά την προσέλευση τους στο χώρο διενέργειας του διαγωνισμού, σχετική εξουσιοδότηση του Υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου του. 3. Η Επιτροπή Αποσφράγισης/Αξιολόγησης αριθμεί τις Αιτήσεις Συμμετοχής και τις καταχωρεί σε ειδικό έντυπο, στο οποίο περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του παρισταμένου ή των παρισταμένων εκπροσώπων των Υποψηφίων. 4. Η Επιτροπή Αποσφράγισης/Αξιολόγησης αποσφραγίζει τον Υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και ελέγχει ως προς την πληρότητα και την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Αίτησης Συμμετοχής. 5. Μετά την αποσφράγιση των Υποφακέλων ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των Αιτήσεων Συμμετοχής, η Επιτροπή Αποσφράγισης/Αξιολόγησης ελέγχει την ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 11

12 ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικά αναφερόμενα στα Άρθρα 3 και Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Αιτήσεις Συμμετοχής που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την παρούσα Πρόσκληση προϋποθέσεις συμμετοχής, οι Αιτήσεις αυτές απορρίπτονται. 7. Οι Υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς που, μετά τον έλεγχο της παραγράφου 5, κριθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, επιλέγονται να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (Στάδιο Β - Ανάθεσης) και θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά. 8.Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει, μέσω σχετικής επιστολής τους προεπιλεγέντες Υποψηφίους σχετικά με τα αποτελέσματα του σταδίου προεπιλογής του διαγωνισμού και τους καλεί να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού με την υποβολή Προσφοράς τους. 9.Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με επιστολή της, στη μεν περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού όλους τους Υποψηφίους, σε δε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τους μη επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση. 10.Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, σε κάθε αποκλεισθέντα Υποψήφιο που υποβάλει σχετική αίτηση, τους λόγους απόρριψης της Αίτησης Συμμετοχής του. 11.Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 12.Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής μπορεί να αποφασιστεί κατά την ελεύθερη κρίση του ΟΑΕΠ και αζημίως γι αυτόν εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. όταν ουδεμία Αίτηση Συμμετοχής έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής. β. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν διαφοροποιηθεί. γ. όταν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού δεν είναι ικανοποιητικό. δ. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο η Επιτροπή Αποσφράγισης/Αξιολόγησης κρίνει δικαιολογημένο. ε. Η διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων με συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος. 13.Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να ματαιωθεί μερικά η διαδικασία του διαγωνισμού ή/ και να αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμά του από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής ή να αποφασισθεί η επανάληψη του διαγωνισμού από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 14. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς / Υποψήφιοι δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδεχόμενης ακύρωσης. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 12

13 Άρθρο 7 Νομικό Πλαίσιο Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης. 7.1 Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 7.2 Η Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 «για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 7.3 Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». 7.4 Ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/τ.Α /2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7.5 Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 7.6 H υπ αριθμ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/ ) 7.7 Ο Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α / ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 7.8 Ο Ν. 2513/97 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» ( ΦΕΚ 139/ Α'/ 1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7.9 To Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως εφαρμόζεται αναλογικά για Υπηρεσίες 7.10 Ο Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» σε συνδυασμό με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ/Α/279) H Υ.Α /2007 (ΦΕΚ Β/1673/2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των Μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/2005» Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 7.13 Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 2, παρ. 2 (δδ) Οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ Α'/ ) άρθ. 26 «περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης» σε συνδυασμό με την με στοιχεία ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ Β4Θ0Χ-ΖΕ2) 7.15 Ο Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Ν. 4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/ ), άρθρο 238, παρ. 2β Ο Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/ Α/ ) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 7.18 Ο Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/ ) και κυρίως το άρθρο Το Ν.Δ. 400/1970, «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 7.20 Το Ν.Δ. 2496/1997, «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 13

14 7.21 Ο Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α 128/2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» Ο Ν. 1796/1998 «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)» (ΦΕΚ Α 152), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2227/1994 (ΦΕΚ Α 129), το Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α 17), το Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α 312), το Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α 91), το Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α 17) 7.23 Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 160/ ), άρθρα Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό. Άρθρο 8 Γενικές Αρχές 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση. 2. Με την υποβολή της αίτησης του, ο Υποψήφιος θεωρείται ότι γνωρίζει κάθε σχετικό Νόμο και Κανονισμό της κείμενης νομοθεσίας που επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, τις διαδικασίες που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Επίσης ο Υποψήφιος θεωρείται ότι γνωρίζει κάθε σχετικό Νόμο και Κανονισμό σε σχέση με το Αντικείμενο του Έργου που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την υλοποίηση του Έργου. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή θα θεωρήσει αποδεκτές τις αιτήσεις που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης ενώ είναι δυνατόν, κατά την αποκλειστική της κρίση και ευχέρεια, να θεωρήσει αποδεκτές και Αιτήσεις που παρουσιάζουν τυχόν ασήμαντες αποκλίσεις. Ως ασήμαντες αποκλίσεις νοούνται αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση του Αντικειμένου της Σύμβασης ή την ποιότητα εκτέλεσης του, δεν περιορίζουν ουσιαστικά τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. 4. Κάθε Οικονομικός Φορέας ενδιαφερόμενος για σύναψη σύμβασης με τον ΟΑΕΠ δικαιούται να προσβάλει με προσφυγή κάθε εκτελεστή πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, που σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντα του. Η προσφυγή αυτή ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή έννομης προστασίας στο στάδιο που προηγείται της σύναψης Σύμβασης. (Ν.3886/2010, ΦΕΚ Α 173) Άρθρο 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η οργάνωση και λειτουργία του ΟΑΕΠ διέπεται από τον Καταστατικό του Νόμο 1796/1998 «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) αποτελεί αυτόνομο μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Βασικό αντικείμενό του αποτελεί η υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων δια μέσω της ασφάλισης των ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 14

15 εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχουν Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες εξωτερικού έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων. Ο Ο.Α.Ε.Π. παρέχει εγγυήσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις που συνδέονται με την παροχή βραχυπρόθεσμων μέχρι 2 έτη, μεσοπρόθεσμων από 2 έως 5 έτη και μακροπρόθεσμων άνω των 5 ετών πιστώσεων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η παρεχόμενη, αυτή κάλυψη μπορεί να έχει την μορφή είτε κάλυψης της πιστώσεως που έχει χορηγηθεί στον αγοραστή από τον προμηθευτή (πίστωση προμηθευτή) είτε της κάλυψης της πιστώσεως χρηματοπιστωτικού οργανισμού προς τον αγοραστή, ο οποίος θα έχει εξοφλήσει με μετρητά τον προμηθευτή (πίστωση αγοραστή). Οφειλέτης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του αλλοδαπού Δημοσίου. Το αντικείμενο της δραστηριότητας του ΟΑΕΠ περιγράφεται στο άρθρο 2 του Ν. 1796/1988. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τον ΟΑΕΠ είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού (http://www.oaep.gr) ή εναλλακτικά (http://www.ecio.gr). Επιπλέον στοιχεία για την δραστηριότητα του ΟΑΕΠ υπάρχουν στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ και Δ της παρούσας Πρόσκλησης. ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Προς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Ο.Α.Ε.Π.) Πανεπιστημίου57, TK Αθήνα τηλ: , Fax Θέμα: Αντασφάλιση ΟΑΕΠ Αρ. Διαγωνισμού: 1/2015 Τελευταία προθεσμία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: Αφού μελετήσαμε την Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής στο διαγωνισμό «Αντασφάλιση ΟΑΕΠ» που διενεργείται με διαδικασία με διαπραγματεύσεις και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη των όσων αναφέρονται στην Πρόσκληση, εμείς οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι, σας υποβάλλουμε την Αίτηση Συμμετοχής μας στον ως άνω διαγωνισμό και αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε πλήρη Προσφορά για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, εφόσον μετά την περαίωση του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού κριθούμε αποδεκτοί, συμπεριληφθούμε στη λίστα των προεπιλεγέντων υποψηφίων και μας αποσταλεί η σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο διαγωνισμό. Υπογραφή Υποψηφίου ή Εκπροσώπου του... Όνομα υπογράφοντος... Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος... Ιδιότητα υπογράφοντος... Στοιχεία Υποψηφίου 1 Όνομα Υποψηφίου... Χώρα εγκατάστασης... Διεύθυνση... Τ.Κ.... Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)... Τ.Κ.... Τηλέφωνο επικοινωνίας... Τέλεφαξ επικοινωνίας... Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α... (χώρα εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α... ) Ημερομηνία... ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει τις παραγράφους Α α,β,γ,δ,ζ,η, Β α,δ, 5.4.4, , της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Ο υπογράφων Διαγωνιζόμενος. δηλώνω υπεύθυνα : 1. Ότι έλαβα πλήρη γνώση των κειμένων της Διακήρυξης με στοιχεία 1/2015, που αφορά στο Έργο: «Αντασφάλιση ΟΑΕΠ» και ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης και των Συμπληρωμάτων αυτής. 2. Επίσης, βεβαιώνω ότι, όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκομίζονται για να υποστηριχθεί η υποψηφιότητά μας, είναι αληθή και γνήσια. 3. Επίσης, βεβαιώνω ότι, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δεν έχουν την Βουλευτική Ιδιότητα. 4. Βεβαιώνω ότι έλαβα πλήρη γνώση των συνθηκών ως προς το αντικείμενο της ασφάλισης για το οποίο υπέβαλα προσφορά 5. Ακόμη δηλώνω ότι τα προβλεπόμενα έγγραφα στα άρθρα Α α,β,γ,δ,ζ,η, Β α,δ, της Διακήρυξης, υπάρχουν και θα προσκομισθούν μέσα σε προθεσμία 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που τυχόν θα ζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Π., κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της προσφοράς του Διαγωνισμού, όπως και τα έγγραφα των παραγράφων της διακήρυξης, τα οποία επίσης θα προσκομισθούν μέσα σε προθεσμία 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που τυχόν θα ζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Π., κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της προσφοράς του Διαγωνισμού. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση ή και διαπίστωση υποβολής ψευδούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης δίνει το δικαίωμα στον Ο.Α.Ε.Π. να προχωρήσει χωρίς καμιά άλλη διατύπωση στην απόρριψη της προσφοράς μας και στην κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που θα κατατεθεί. 6. Τέλος, δηλώνω ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του ανάλογη αίτηση. Βεβαιώνω ακόμη ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ότι τόσο εγώ, όσο και ο (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), δεν έχουμε υποπέσει στα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο και της παρούσας Διακήρυξης. Ποινικά μητρώα και πιστοποιητικά θα προσκομισθούν επίσης στην ανωτέρω αναφερομένη προθεσμία των 10 εργασίμων ημερών. Ο Δηλών (Υπογραφή) (Σφραγίδα) (Όνομα- Επώνυμο) ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΠ ECIO s PROFILE, OPERATION AND PROCEDURES (Informative Note Addressed to Reinsurers) 1. Update on the Company s Organization (stakeholders/management). The Export Credit Insurance Organization (ECIO) was established in 1988 by the Greek Law 1796/1988 and it is a full successor to two State Agencies with more limited capabilities, the Credit Insurance Fund (L. 501/1968) and the Export Credit Insurance Fund (L. 225/1975). Both of these previous Agencies covered only political risks connected with short-term transactions. According to its Statute Law (1796/1988), ECIO can cover both commercial and political risks, connected to both short-term and medium-long term transactions, while it can also offer Investment Insurance. According to its Statute Law (1796/1988), ECIO is a Legal Entity in Private Law, it is governed by a 9-Member Board of Governors (with a 3-year service) which is appointed by the supervising Minister of Development & Competitiveness. According to the above Law, the supervising Minister, apart from appointing ECIO s Board of Directors, also approves ECIO s Annual Budgets and Plans of Activities, as well as its Annual Balance Sheets. He also approves ECIO s Organizational Structure, Rules of Operating Procedures, Rules of Personnel, General and Specific Conditions of its Insurance Policies, etc., after submission for approval by the Board of Governors and the supervising Minister. Thus, according to ECIO s Statute Law, the Minister s supervision is limited only to the above forms of typical supervision. In other words, the supervising Minister does not provide any guidance for ECIO s cover policy, its decisions to accept (or reject) applications for cover, its decisions to pay (or reject) claims, etc. ECIO is an Organization operating autonomously. ECIO covers all its operating cost and the losses related to short-term business by its own financial means, without any access to the State Guarantee Capital. ECIO s income comes from premiums and portfolio investments. The investment income comes from placements of its reserve capital which amounts to about According to ECIO s Statute Law (article 12), the Organization can have access to the State Guarantee Capital only in cases of non-marketable risks, as they are defined by the Commission (DG Competition). Although the insured Short-term Export Credits (against commercial and political risks) granted to buyers in non-oecd countries are defined by the Commission (DG Competition) as non-marketable risks, ECIO s Board of Governors have decided not to have access to the State Guarantee Capital for those risks. Regarding the MLT Export Credits, which are defined by the Commission as non-marketable risks, although the Ministry of Finance is a Guarantor of Last Resort for the above cases, the Organization s Administration always try to find Reinsurers abroad, on a case-by-case basis. With regard to Investment Insurance, a Memorandum of Understanding was signed in 2001 between ECIO and MIGA, according to which ECIO is reinsured by MIGA on a case-by-case basis. The State Guarantee Capital, which amounts to 1.47 billion, is neither stock nor reserves. It is the total amount of assurance obligations that ECIO is chartered to undertake with regard to non-marketable risks. According to ECIO s Statute Law, the above amount of the State Guarantee Capital is set by Presidential Decrees. In case of claims to be paid, concerning cover of non-marketable risks related to medium and long-term export credits as well as investment insurance, ECIO submits certain documents to the Ministry of Finance in order to get the required amount of indemnification to be paid. After the issue of a specific Ministerial Decision by the Minister of Finance, the amount is deposited at ECIO s Special Account at the Bank of Greece. By this deposit, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 18

19 ECIO s State Guarantee Capital is decreased accordingly. And of course, in case ECIO succeeds to recover the whole or a part of the paid claims, then it transfers the relevant amounts to the Ministry of Finance and the State Guarantee Capital increases accordingly. In other words, the State Guarantee Capital operates like a «Revolving Credit Limit» for ECIO. Insurance Products offered by ECIO: ECIO offers to Greek exporters, construction companies and investors the following insurance products: Export Credit Insurance Programs for ST transactions related to Exports. Export Credit Insurance Programs for MLT transactions related to Exports and Construction Works Abroad. Particularly, there are two Programs related to MLT Transactions: (i) Supplier s Credit Program. (ii) Buyer s Credit Program. Investment Insurance Program. ECIO s organizational structure: Headquarters in Athens: -Board of Governors -President -General Manager -Department of Legal Affairs -Department of Secretariat & Public Relations -Department of Statistics & IT -Department of Commercial Information & Underwriting -Department of Short-term Policies & Customer Service -Department of Medium & Long-term Policies and Investment Insurance -Department of International Relations & Country Risk Analysis -Department of Claims & Recoveries -Department of Marketing -Department of Accounting Branch in Thessaloniki: -Director of Branch -Department of Short-term Policies and Customer Service ECIO s Branch in Thessaloniki is the unique branch in Greece. The Branch deals with all the customers in Northern Greece, but it is not autonomous. They receive the applications and they handle the Insurance Policies in cooperation with the insured customers, but all the decisions for underwriting and claims are taken by the Headquarters in Athens. Regarding the IT systems, the Headquarters in Athens and the Branch in Thessaloniki are connected On Line. 2. Procedures for Short-term and Medium-long term Export Credit Insurance. ECIO s customers-exporters submit their applications by registered post or by fax, but the vast majority of applications are submitted by fax. The interested exporters usually get ECIO s application forms by visiting ECIO s website (www.ecio.gr) and printing the application forms. After the submission of applications, the Department of Commercial Information & Underwriting collects and evaluates the relevant Credit Information Reports for the foreign buyers which are sent to ECIO by certain ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 19

20 Credit Information Sources. ECIO cooperates with about 25 different Credit Information Sources around the world and for some of them there is an On Line connection with ECIO. After the above collection and evaluation of the foreign buyers Credit Reports, the Department of Commercial Information & Underwriting sets the maximum credit limit for each foreign buyer, or rejects certain foreign buyers for whom the Credit Reports are negative. Then, it passes the approved credit limits to the Department of Short-term Policies & Customer Service which then informs by writing the applicant exporters about the approved credit limits for each foreign buyer and setting also the premium rate and the percentage of cover. If the exporter agrees with the terms of insurance offered by ECIO, then the Insurance Policy is signed by both parties. The premium rates for commercial risks vary according to the number of risks to be covered and the quality of the Credit Report. For Whole-Turnover Policies the premium for the two commercial risks (insolvency and protracted default) are set to 0.30% %, while for Specific Policies they are set to 0,60% - 0,90%. Apart from premiums, applicant exporters are asked to pay a fee for the collection of information on each foreign buyer s credit worthiness, which varies according to the countries of destination as follows: for EU Countries, for Central & Eastern European Countries and 7.,00 for the Rest of the World. According to ECIO s Statute Law, the maximum percentage of cover is 95%, but it usually varies between 75% - 90%. The only cases for which ECIO sets a 90% percentage of cover are the Whole Turnover Policies with high values of insured shipments per year (above ) and low frequency of losses. In case the exporters wish to be covered against political risks also, ECIO has set a package including 4 political risks (Acts of God, Moratorium, Transfer Risk, Cancellation of Import & Export Licence). For this package of 4 political risks, ECIO has set certain premium rates and percentages of cover based on credit periods and a country risk classification of the countries of destination. As regards the Medium & Long-term Insurance Policies related to exports or construction works abroad undertaken by Greek Companies, we apply the rules of the OECD s Gentlemen s Agreement which is called Arrangement on Officially Supported Export Credits and which has been transferred to EU Law by a Co-Decision of the European Parliament and the Council of the EU. According to the above Agreement, in every MLT transaction there must be a down payment of at least 15% of the contract value, while the minimum premium rates (MPRs), which cover the whole package of political risks (sovereign risk + 5 categories of country risk) are set according to the repayment period and the country classification for political risk (there are 8 categories: 0, 1, 2, 3,.7). In 2007 ECIO adopted certain policy measures aiming at improving the Organization s economic performance by decreasing its loss ratios. The main policy measures are the following: - Adoption of a minimum annual premium for every insured exporter. - Adoption of a maximum annual amount of claims to be paid which is equal to the total premiums paid per underwriting year multiplied by Network (agents, broker, direct). As we said above, ECIO has a unique Branch in Greece which is situated in Thessaloniki, the most important and active city of Northern Greece, with a very active harbour. The city is called the co-capital of Greece and the crossroads of the Balkans and Middle-East. ECIO cooperates with Greek Brokers on a commission basis. The vast majority of ECIO s new clients submit their applications directly to ECIO, mainly by fax. They usually are informed about ECIO s services by reading ECIO s advertisements in the daily press and magazines of Exporters Associations, or by visiting ECIO s website (www.ecio.gr). ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1/2015 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαγωνισμό με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής 21 Απριλίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα