Άρτα, 17 / 06/ 2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5 / 2489

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρτα, 17 / 06/ 2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5 / 2489"

Transcript

1 Άρτα, 17 / 06/ 2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5 / 2489 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, Άρτα Ζήση Λαμπρινή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, μετά από την με αριθμό 9 η / (Θέμα 1ο) απόφαση της Συνέλευσής του και σύμφωνα με τις προτάσεις των Τμημάτων του, προκηρύσσει θέσεις για την κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών με ανάθεση διδακτικού έργου ορισμένου χρόνου σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες, Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π) για το ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) «Δομή, λειτουργία και διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ Α 173) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ Α 114) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 3. Του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ Α 175) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση». 4. Του άρθρου 3 παρ. 31 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α 152), «Δημιουργία κλάδου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) στα Τ.Ε.Ι.». 5. Του άρθρου 8 του Ν. 3404/05 (ΦΕΚ Α 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 6. Του Ν. 3549/2007 ( ΦΕΚ Α 69) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 7. Των άρθρων 13 και 15 του Ν. 3794/09 (ΦΕΚ Α 156) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 8. Του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»

2 9. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 10. Του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α 193), σύμφωνα με την οποία: «Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να απασχολούν Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό με επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού τους και χωρίς επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τα ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών κατά το μέρος που δεν αφορά ανεξόφλητες υποχρεώσεις προηγούμενων ετών. Το ποσό της αμοιβής του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών». 11. Του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), με το οποίο καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους. 12. Του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ Α 132) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ». 13. Του Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ Α 149) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)». 14. Του Π.Δ. 35/2003 (ΦΕΚ Α 36) «Βαθμολογική κατάσταση, πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι.». 15. Του Π.Δ. 45/2003 (ΦΕΚ Α 46) «Προσόντα και προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων». 16. Του Π.Δ. 84/2013 (ΦΕΚ Α 124) «Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμήματος Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυσης Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου». 17. Της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου 6 «Προσθήκες και διορθώσεις διατάξεων στο π.δ.80/2013, π.δ.84/2013 και π.δ.90/2013» του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ Α 268). 18. Της με αριθμό 2/54807/0022/ Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 1393) «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης των εργαστηριακών συνεργατών που καλύπτουν διδακτικές ή άλλες ανάγκες σε εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π.) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». 19. Της με αριθμό Φ.11/93789-Β-Ε5/ Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 1395) «Καθορισμός ειδικοτήτων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι.». 20. Της με αριθμό 2/8687/0022/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 482), που αφορά «τον καθορισμό επιδόματος διδακτικής προετοιμασίας και πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι.». 21. Της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/ εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». 22. Της με αριθμό 3/ Απόφασης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 29/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) και της Υ.Α. με αριθμό 19602/Ε5/ «Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου». [2]

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον: α) υπάρχει ελάχιστος κατά νόμο αριθμός δηλώσεων των φοιτητών για το αντίστοιχο μάθημα, β) οι ανάγκες διδασκαλίας δεν καλύπτονται από τακτικό διδακτικό προσωπικό, και γ) έχουν εγκριθεί οι απαραίτητες πιστώσεις και η σχετική διαδικασία πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού. 2. Για την πρόσληψη ή την ανανέωση της σύμβασης των εκτάκτων εκπαιδευτικών συνεργατών [Επιστημονικοί Συνεργάτες, Εργαστηριακοί Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π.)] αποφασίζει η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μετά από σχετική εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος αφορά ένα διδακτικό εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό), σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος. 3. Σε περίπτωση αλλαγής του Προγράμματος Σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί μετά από αντιστοίχιση των μαθημάτων του παλιού με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών. 4. Τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δύνανται να αξιολογούν και να ανακοινώνουν τους πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων έκτακτων εκπαιδευτικών συνεργατών κατά προτεραιότητα για όσα μαθήματα κρίνουν ότι οι ανάγκες διδασκαλίας τους δεν θα καλυφθούν από το διαθέσιμο τακτικό διδακτικό προσωπικό, αναβάλλοντας την ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας για τα υπόλοιπα μαθήματα της προκήρυξης έως ότου διαπιστωθεί ότι το διαθέσιμο τακτικό διδακτικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψή τους. Σε κάθε περίπτωση, τα Τμήματα οφείλουν να ενημερώνουν και να γνωστοποιούν εγκαίρως στους υποψήφιους τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατά μάθημα, παρέχοντάς τους τον απαραίτητο κατά νόμο χρόνο για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. Περιεχόμενα Μέρος 1 ο : ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Α.1. Τμήμα ς (έδρα Ιωάννινα) Α.2. Τμήμα Λογοθεραπείας (έδρα Ιωάννινα) Α.3. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (έδρα Ιωάννινα) Β. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Β.1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Ηγουμενίτσα) Β.2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (έδρα Πρέβεζα) Γ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Γ.1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (έδρα Άρτα) [3]

4 1.Δ. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Δ.1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (έδρα Άρτα) Ε. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών Ε.1. Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (έδρα Άρτα) Μέρος 2 ο : ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α. Επιστημονικοί Συνεργάτες Β. Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γ. Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Δ. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π.) Ε. Πρόσθετα Προσόντα & Προϋποθέσεις Πρόσληψης ΣΤ. Διευκρινίσεις επί των Προσόντων των Υποψηφίων & των Όρων Πρόσληψης Μέρος 3 ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Β. Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Γ. Επισημάνσεις για την Απόδειξη της Εμπειρίας Δ. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Ε. Διευθύνσεις & Τηλέφωνα των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Μέρος 1 ο : ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Τα γνωστικά αντικείμενα και οι ειδικότητες για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες, Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ΕΡ.ΔΙ.Π.) που προκηρύσσονται κατά Τμήμα, Τομέα και Κατεύθυνση είναι: 1.Α. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας 1.Α.1. Τμήμα ς (έδρα Ιωάννινα) Τομέας Γενικών Επιστημών Α. Επιστημονικοί Συνεργάτες (ή ελλείψει επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακοί συνεργάτες) Κωδικός Μαθ/τος Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Σπουδών Εβδομαδιαίες Ώρες (Θ / ΑΠ) Γνωστικό Αντικείμενο (Διδακτορικό) NUR1010 Ανατομία Ι Α 3 Διδακτορικό Δίπλωμα στην ανατομική μελέτη οργάνων και συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός τίτλος) Στην περίπτωση έλλειψης επιστημονικών συνεργατών 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με την Ανατομία του Ανθρώπινου Σώματος Ειδικότητα (Βασικός τίτλος σπουδών) 1. Πτυχίο Ιατρικής 2. Πτυχίο Βιολογίας 3. Πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών [4]

5 NUR2010 Ανατομία ΙΙ B 2 Διδακτορικό Δίπλωμα, στην ανατομική μελέτη οργάνων και συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος NUR1020 Φυσιολογία Ι A 3 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με την Ανατομία του Ανθρώπινου Σώματος 1. Μεταπτυχιακό στη Φυσιολογία του Ανθρώπου 1. Πτυχίο Ιατρικής 2. Πτυχίο Βιολογίας 3. Πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών 1. Πτυχίο Ιατρικής 2. Πτυχίο Βιολογίας 3. Πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών NUR2020 Φυσιολογία ΙI B 2 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος 1. Μεταπτυχιακό στη Φυσιολογία του Ανθρώπου 1. Πτυχίο Ιατρικής 2. Πτυχίο Βιολογίας 3. Πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών NUR7061 Τηλεπληροφορική Υγείας Ζ 2 Διδακτορικό Δίπλωμα με συνάφεια στη Τηλεπληροφορική της Υγείας 1. Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική της Υγείας 2. Μεταπτυχιακό στη Τεχνολογία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 1. Πτυχίο Πληροφορικής 2. Πτυχίο Ιατρικής 3. Πτυχίο ς NUR7041 Μεθοδολογία της Έρευνας Ζ 2 2 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της Ανθρώπινης Υγείας ή/και ασθένειας 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Μεθοδολογία Έρευνας ή/και στην Ασθένεια του Ανθρώπου 1. Πτυχίο ς 2. Πτυχίο Ιατρικής 3. Πτυχίο από Τμήμα Επιστημών Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας NUR1030 Εισαγωγή στη Α 2 1 Διδακτορικό Δίπλωμα στη γνώση των επαγγελματικών νοσηλευτικών ζητημάτων ή στη επικοινωνία 1. Μεταπτυχιακό στη Διαπολιτισμική 2. Μεταπτυχιακό στη Αντιμετώπιση του Πόνου 3. Μεταπτυχιακό στη Νοσηλευτικές Σπουδές 4. Μεταπτυχιακό στη Παθολογία 5. Μεταπτυχιακό στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 6. και άλλα Μεταπτυχιακά Διπλώματα στη Επιστήμη 1. Πτυχίο ς (Διδακτική Εμπειρία στην Επικοινωνία) *Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια Η διδακτική τους σε μαθήματα ς) NUR1051 Ψυχικής Υγείας Ζ 3 Διδακτορικές Διατριβές που σχετίζονται με θέματα Ψυχικής Υγείας 1. Μεταπτυχιακό στη Ψυχικής Υγείας 2. Μεταπτυχιακό στη Πρωτοβάθμια 1. Πτυχίο ς και στην Ψυχική Υγεία (επαγγελματική [5]

6 NUR2041 Κοινοτική Ι Β 3 1 Διδακτορικές Διατριβές στη μελέτη κοινοτικών νοσηλευτικών θεμάτων ή προαγωγή της υγείας ή δημόσια υγεία ή διαχείριση και φροντίδα χρόνιων ζητημάτων υγείας ή στην αντιμετώπιση οικογενειακών ζητημάτων Φροντίδα Υγείας 3. Μεταπτυχιακό στη Αντιμετώπιση του Πόνου 4. Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία 5. Μεταπτυχιακό στη Κοινωνική Ψυχιατρικής 6. και άλλα Μεταπτυχιακά Διπλώματα στη Ψυχικής Υγείας 1. Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική 2. Μεταπτυχιακό στην Προαγωγή Υγείας 3. Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία 4. Μεταπτυχιακό στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 5. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 6. Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική της Εκπαίδευσης 7. και άλλα Μεταπτυχιακά Διπλώματα στην Κοινοτική εργασία σε Ψυχιατρική κλινική ή επαγγελματική εργασία σε Δομές Ψυχικής Υγείας* ή Ειδικότητα Ψυχιατρικής ς ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Ψυχική Υγεία ) * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική 1. Πτυχίο ς και στην Κοινοτική ή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (επαγγελματική εργασία σε Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας* ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Κοινοτική ) * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική [6]

7 NUR3020 Κοινοτική ΙΙ Γ 3 1 Διδακτορικές Διατριβές στη μελέτη κοινοτικών νοσηλευτικών θεμάτων ή προαγωγή της υγείας ή δημόσια υγεία 1. Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική 2. Μεταπτυχιακό στην Προαγωγή Υγείας 3. Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία 4. Μεταπτυχιακό στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 5. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 6. Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική της Εκπαίδευσης 7. και άλλα Μεταπτυχιακά Διπλώματα στη Κοινοτική 1. Πτυχίο ς και στην Κοινοτική ή στην Πρωτοβάθμι α Φροντίδα Υγείας (επαγγελματι κή εργασία σε Δομές Πρωτοβάθμι ας Φροντίδας* ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Κοινοτική ) NUR7071 Πληροφορική της Υγείας Ζ 2 Διδακτορική Διατριβή στη μελέτη και ανάλυση Νοσηλευτικών πληροφοριών με εναλλακτικά συστήματα σχεδιασμού και διαχείρισης της τεχνολογίας των πληροφοριών ή στην αξιολόγηση των κλινικών και συστημάτων διαχείρισης των πληροφοριών στη φροντίδα των ασθενών ή στον σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων πληροφοριών σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης 1. Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική 2. Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική της Υγείας 3. Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική 1. Πτυχίο Πληροφορικής 2. Πτυχίο Ιατρικής 3. Πτυχίο ς [7]

8 NUR3031 NUR2051 Οικονομία της Υγείας Δεοντολογία & Βιοηθική Γ 2 2 Διδακτορικό Δίπλωμα στη λήψη υγειονομικών αποφάσεων με μοντέλα αποφάσεων ή σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομία και πολιτική της υγείας ή στη διοίκηση και διαχείριση σε υγειονομικά περιβάλλοντα Β 3 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη Νοσηλευτικών επαγγελματικών δικαιωμάτων/ υποχρεώσεων ή στο ρόλο των Νοσηλευτών ή στην ποιοτική ανάλυση λήψης Νοσηλευτικών αποφάσεων ή στην άσκηση κλινικής νοσηλευτικής πράξης 1. Μεταπτυχιακό στην Οικονομία της Υγείας 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα που να έχει συνάφεια με την Δεοντολογία και Βιοηθική 1. Πτυχίο Οικονομίας 2. Πτυχίο ς 3. Πτυχίο Ιατρικής 1. Πτυχίο ς NUR6061 Διοίκηση ς Υπηρεσίας ΣΤ 2 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της οργάνωσης και διοίκησης μονάδων υγείας ή στη μελέτη της οικονομίας υγειονομικών μονάδων ή στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε υγειονομικές μονάδες 1. Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 2. Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 3. και άλλα Μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων 1. Πτυχίο ς και σε θέματα Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων (επαγγελματική εργασία σε επίπεδο Διοίκησης ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Διοίκηση Νοσηλευτικών δομών) * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η διοικητική στο χώρο της Υγείας) NUR5061 Υγιεινή Περιβάλλοντος Ε 2 Διδακτορικό Δίπλωμα στη πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων ή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην επίδραση περιβαλλοντολογικών παραγόντων 1. Μεταπτυχιακά στη Δημόσια Υγεία 2. Μεταπτυχιακά στην Υγιεινή και Ασφάλεια 3. Μεταπτυχιακά στην Προαγωγή Υγείας 1. Πτυχίο Ιατρικής [8]

9 NUR6071 NUR4041 NUR1061 Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας Κοινωνιολογία της Υγείας Ψυχολογία της Υγείας ΣΤ 2 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της οργάνωσης και διοίκησης μονάδων υγείας, στη μελέτη της οικονομίας υγειονομικών μονάδων και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε υγειονομικές μονάδες Δ 2 1 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη ανθρωπολογικών και κοινωνιολογικών θεωριών για την ερμηνεία της υγείας και/ή της ασθένειας ή της θεραπείας/ φροντίδας Α 2 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη και εφαρμογή ψυχολογικών προσεγγίσεων σε ζητήματα υγείας, στη κριτική ανάλυση πράξεων και προσωπικών πεποιθήσεων 1. Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 2. Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 3. και άλλα Μεταπτυχιακά στην Οργάνωση και Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων 1. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 2. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 3. Μεταπτυχιακό στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 1. Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία 2. Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική ψυχολογία 3. Μεταπτυχιακό στη Ψυχικής Υγείας 1. Πτυχίο ς 2. Πτυχίο Ιατρικής * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η διοικητική στο χώρο της Υγείας. 1. Πτυχίο ς 2. Πτυχίο Κοινωνιολογίας 1. Πτυχίο ς 2. Πτυχίο Ψυχολογίας NUR3051 Φαρμακολογία Γ 2 2 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φαρμακολογία NUR1041 Βιολογία Α 3 1 Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με την Βιολογία του Ανθρωπίνου Σώματος 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Φαρμακολογία 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με συνάφεια στη Βιολογία του Ανθρώπου 1. Πτυχίο Ιατρικής 1. Πτυχίο Βιολογίας 2. Πτυχίο Ιατρικής Β. Εργαστηριακοί Συνεργάτες Κωδικός Μαθ/τος Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Σπουδών Εβδομαδιαίες Ώρες (Ε) Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός τίτλος) Ειδικότητα (Βασικός τίτλος σπουδών) NUR1010 Ανατομία Ι Α 2 NUR1020 Φυσιολογία Ι Α 2 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με την Ανατομία του Ανθρώπινου Σώματος 1. Μεταπτυχιακό στη Φυσιολογία του Ανθρώπου 1. Πτυχίο Ιατρικής 2. Πτυχίο Βιολογίας 3. Πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών 1. Πτυχίο Ιατρικής 2. Πτυχίο Βιολογίας 3. Πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών NUR1030 Εισαγωγή στη Α 5 1. Μεταπτυχιακό στη Διαπολιτισμική 2. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 1. Πτυχίο ς [9]

10 3. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 4. Μεταπτυχιακό στη Παθολογία 5. Μεταπτυχιακό στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 6. και άλλα Μεταπτυχιακά Διπλώματα στη Επιστήμη ( Διδακτική Εμπειρία στην Επικοινωνία) *Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια Η διδακτική τους σε μαθήματα ς) NUR2010 Ανατομία ΙΙ Β 2 NUR2020 Φυσιολογία ΙΙ Β 2 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με την Ανατομία του Ανθρώπινου Σώματος 1. Μεταπτυχιακό στη Φυσιολογία του Ανθρώπου 1. Πτυχίο Ιατρικής 2. Πτυχίο Βιολογίας 3. Πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών 1. Πτυχίο Ιατρικής 2. Πτυχίο Βιολογίας 3. Πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών NUR3020 Κοινοτική ΙΙ Γ 4 1. Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική 2. Μεταπτυχιακό στην Προαγωγή Υγείας 3. Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία 4. Μεταπτυχιακό στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 5. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 6. Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική της Εκπαίδευσης 7. και άλλα Μεταπτυχιακά Διπλώματα στη Κοινοτική 1. Πτυχίο ς και στην Κοινοτική ή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (επαγγελματική εργασία σε Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας* ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Κοινοτική ) * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική NUR7020 Ψυχικής Υγείας Ζ 4 1. Μεταπτυχιακό στη Ψυχικής Υγείας 2. Μεταπτυχιακό στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 3. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 4. Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία 5. Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Ψυχιατρικής 6. και άλλα Μεταπτυχιακά Διπλώματα στη Ψυχικής Υγείας 1. Πτυχίο ς και στην Ψυχική Υγεία (επαγγελματική εργασία σε Ψυχιατρική κλινική* ή επαγγελματική εργασία σε Δομές Ψυχικής Υγείας ή Ειδικότητα Ψυχιατρικής ς ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Ψυχική Υγεία ) * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική ΤΟΜΕΑΣ Παθολογικός Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ή ελλείψει επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακοί συνεργάτες) [10]

11 Κωδικός Μαθ/τος NUR2030 Τίτλος Μαθήματος Βασική Εξάμ ηνο Σπουδών Β Εβδομαδιαίες Ώρες (Θ / ΑΠ) 3 2 Γνωστικό Αντικείμενο (Διδακτορικό) Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της ς γνώσης και των επαγγελματικών Νοσηλευτικών ζητημάτων ή στη διεκπεραίωση βασικών Νοσηλευτικών πράξεων και στη αξιολόγηση ασθενούς Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός τίτλος) Στην περίπτωση έλλειψης επιστημονικών συνεργατών 1. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 2. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 3. Μεταπτυχιακό στις Παθολογία 4. Μεταπτυχιακό στη ΜΕΘ & Καρδιολογική 5. και άλλα Μεταπτυχιακά στη Επιστήμη Ειδικότητα (Βασικός τίτλος σπουδών) 1. Πτυχίο ς NUR3061 Γεροντολογική Γ 2 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της Παροχής φροντίδας στην Τρίτη Ηλικία ή στις πρωτοβάθμιες Δομές φροντίδας ηλικιωμένων 1. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 2. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 3. Μεταπτυχιακό στη Παθολογία 4. και άλλα Μεταπτυχιακά στη Επιστήμη 1. Πτυχίο ς και στη Γεροντολογική (επαγγελματική εργασία σε Δομές Φροντίδας Ηλικιωμένων* ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον Παθολογικό Νοσηλευτικό τομέα) NUR4021 Παθολογική Ι Δ 3 1 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της προηγμένης ς γνώσης ή στην Προηγμένη κλινική πράξη ή στην εφαρμογή ς θεωρίας στην κλινική 1. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 2. Μεταπτυχιακό στην Παθολογική 3. Μεταπτυχιακό του * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική 1. Πτυχίο ς και στην Παθολογική (επαγγελματική εργασία σε Παθολογικές κλινικές/ τομέα* [11]

12 πράξη πόνου ή Ειδικότητα Παθολογική ς ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον Παθολογικό Νοσηλευτικό τομέα) NUR5020 Παθολογική ΙΙ Ε 3 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της προηγμένης ς γνώσης ή στην Προηγμένη κλινική πράξη ή στην εφαρμογή ς θεωρίας στην κλινική πράξη 1. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 2. Μεταπτυχιακό στην Παθολογική 3. Μεταπτυχιακό του πόνου * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική 1. Πτυχίο ς και στην Παθολογική (επαγγελματική εργασία σε Παθολογικές κλινικές/ τομέα* ή Ειδικότητα Παθολογική ς ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον Παθολογικό Νοσηλευτικό τομέα) NUR6020 Παιδιατρική ΣΤ 3 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της προηγμένης ς Παιδιατρικής γνώσης και πράξης ή στην προστασία και προαγωγή της υγείας και στη πρόληψη παιδικών νόσων 1. Μεταπτυχιακό στην Παθολογική 2. και άλλα Μεταπτυχιακά στην Παιδιατρική 3. Μεταπτυχιακό του πόνου * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική 1. Πτυχίο ς και στην Παιδιατρική (επαγγελματική εργασία σε Παιδιατρικές κλινικές/ τομέα* ή Ειδικότητα Παιδιατρικής ς ή ακαδημαϊκό [12]

13 υπόβαθρο στην Παιδιατρική ) NUR7051 Σεμινάρια ς Ζ 2 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της εκπαίδευσης και μάθησης των νοσηλευτών, στην κριτική ανάλυση νοσηλευτικών θεμάτων και στη χρήση της γλώσσας/ λεκτικών μέσων στη νοσηλευτική 1. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 2. Μεταπτυχιακό στη Εκπαίδευση 3. και άλλα Μεταπτυχιακά στην Επιστήμη * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική 1. Πτυχίο ς NUR4051 Διαιτολογία- Διατροφή Δ 2 2 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη διατροφή ή στο διατροφολογικό σχεδιασμό 1. Μεταπτυχιακό στη Προαγωγή Υγείας 2. Μεταπτυχιακό στη Διαιτητική/ Διατροφολογία 3. και άλλα Μεταπτυχιακά στη Διατροφολογία 1. Πτυχίο Διαιτολογίας- Διατροφ/γίας 2. Πτυχίο Ιατρικής NUR6011 NUR 4011 NUR 5011 NUR 3011 Παιδιατρική Παθολογία Ι Παθολογία ΙΙ Παθολογική Φυσιολογία ΣΤ Δ Ε Γ 2 Διδακτορικό Δίπλωμα 2 με συνάφεια στην Παιδιατρική 3 Διδακτορικό Δίπλώμα στα ευρέα Γνωστικά Αντικείμενα της Παθολογίας 3 Διδακτορικό Δίπλώμα 2 στα ευρέα Γνωστικά Αντικείμενα της Παθολογίας 2 Διδακτορικό Δίπλωμα 1 συναφές με την Παθοφυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με την Παιδιατρική Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα ευρέα Γνωστικά Αντικείμενα της Παθολογίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα ευρέα Γνωστικά Αντικείμενα της Παθολογίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με την Παθοφυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος Πτυχίο Ιατρικής Πτυχίο Ιατρικής Πτυχίο Ιατρικής Πτυχίο Ιατρικής Β. Εργαστηριακοί Συνεργάτες Κωδικός Μαθ/τος Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Σπουδών Εβδομαδιαίες Ώρες (Ε) Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός τίτλος) Ειδικότητα (Βασικός τίτλος σπουδών) [13]

14 NUR2030 Βασική Β 4 1. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 1. Πτυχίο ς 2. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 3. Μεταπτυχιακό στη Παθολογία 4. Μεταπτυχιακό στη ΜΕΘ & Καρδιολογική 5. και άλλα Μεταπτυχιακά στη Επιστήμη NUR5020 Παθολογική ΙΙ Ε 7 1. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 2. Μεταπτυχιακό στην Παθολογική 3. Μεταπτυχιακό του πόνου 1. Πτυχίο ς και στην Παθολογική (επαγγελματική εργασία σε Παθολογικές κλινικές/ τομέα* ή Ειδικότητα Παθολογικής ς ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον Παθολογικό Νοσηλευτικό Τομέα) * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική NUR6020 Παιδιατρική ΣΤ 4 1. Μεταπτυχιακό στην Παθολογική 2. και άλλα Μεταπτυχιακά στην Παιδιατρική 3. Μεταπτυχιακό του πόνου 1. Πτυχίο ς και στην Παιδιατρική (επαγγελματική εργασία σε Παιδιατρικές κλινικές/ τομέα* ή Ειδικότητα Παιδιατρικής ς ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Παιδιατρική ) * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική ΤΟΜΕΑΣ Χειρουργικός Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ή ελλείψει επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακοί συνεργάτες) Κωδικός Μαθ/τος NUR 4030 Τίτλος Μαθήματος Χειρουργική Εξάμ ηνο Σπουδών Δ Εβδομαδιαίες Ώρες (Θ / ΑΠ) Γνωστικό Αντικείμενο (Διδακτορικό) 3 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της Εξειδίκευση Ειδικότητα (Μεταπτυχιακός τίτλος) Στην περίπτωση έλλειψης (Βασικός τίτλος σπουδών) επιστημονικών συνεργατών 1. Μεταπτυχιακό στις 1. Πτυχίο ς [14]

15 Ι προηγμένης ς γνώσης στη Χειρουργική Φροντίδα ατόμων ή στην Προηγμένη κλινική πράξη στο Χειρουργείο ή στις Χειρουργικές κλινικές Νοσηλευτικές Σπουδές 2. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 3. Μεταπτυχιακό στη Χειρουργική 4. και άλλα Μεταπτυχιακό σχετικά με τη φροντίδα Χειρουργικών Περιστατικών και στην Χειρουργική (επαγγελματική εργασία σε Χειρουργικές κλινικές/ τομέα* ή Χειρουργείο ή Ειδικότητα Χειρουργικής ς ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον Χειρουργικό Νοσηλευτικό τομέα) NUR5031 Χειρουργική ΙΙ Ε 3 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της προηγμένης ς γνώσης στο Χειρουργείο ή στην Προηγμένη κλινική πράξη χειρουργικών περιστατικών 1. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 2. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 3. Μεταπτυχιακό στη Χειρουργική 4. και άλλα Μεταπτυχιακά σχετικά με τη φροντίδα Χειρουργικών Περιστατικών * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική 1. Πτυχίο ς και στην Χειρουργική (επαγγελματική εργασία σε Χειρουργικές κλινικές/ τομέα* ή Χειρουργείο ή Ειδικότητα Χειρουργικής ς ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον Χειρουργικό Νοσηλευτικό τομέα) NUR3041 Χειρουργική Γ 2 1 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη Χειρουργικών παθήσεων και 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη μελέτη Χειρουργικών Παθήσεων και * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική Πτυχίο Ιατρικής [15]

16 εγχειρητική εγχειρητική NUR6051 Μαιευτική Γυναικολογική ΣΤ 2 1 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη παροχής Μαιευτικής ς Φροντίδας 1. Μεταπτυχιακό στη Νοσηλευτικές Σπουδές 2. και άλλα Μεταπτυχιακά στην Μαιευτική Επιστήμη 3. και άλλα Μεταπτυχιακά στην Χειρουργική 4. Μεταπτυχιακό του πόνου 1. Πτυχίο Μαιευτικής και στην Μαιευτική (επαγγελματική εργασία σε Μαιευτικές ή Γυναικολογικές κλινικές* ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Μαιευτικό και Γυναικολογικό Νοσηλευτικό τομέα) 2. Πτυχίο ς και στην Μαιευτική / Χειρουργική (επαγγελμα τική εργασία σε Μαιευτικές ή Χειρουργικές κλινικές* ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Μαιευτικό και Χειρουργικό Νοσηλευτικό τομέα) NUR7010 Επειγόντων Περιστατικών Ζ 2 Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της Επείγουσας ς πράξης 1. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 2. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 3. Μεταπτυχιακό στις Παθολογία 4. και άλλα Μεταπτυχιακά στην * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική 1. Πτυχίο ς και στην Επείγουσα (επαγγελματική εργασία σε Μονάδες ή ΤΕΠ/ Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Επείγουσα [16]

17 Επιστήμη Νοσηλευτικό) NUR6041 Μαιευτική- Γυναικολογία NUR6031 Καρδιολογία Επείγουσα Ιατρική NUR 5041 NUR 5051 Πρώτες βοήθειες Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα ΣΤ ΣΤ Ε Ε Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μαιευτική- Γυναικολογία Διδακτορικό Δίπλωμα στην Καρδιολογία- Εντατικολογία 2 Διδακτορικό Δίπλωμα 2 συναφές με την προνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. 2 Διδακτορικό Δίπλωμα με συνάφεια στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και στον Οικογενειακό Προγραμματισμό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Μαιευτική-Γυναικολογία Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Καρδιολογία- Εντατικολογία Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με την προνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική Πτυχίο Ιατρικής Πτυχίο Ιατρικής Πτυχίο Ιατρικής Πτυχίο Ιατρικής Β. Εργαστηριακοί Συνεργάτες Κωδικός Μαθ/τος Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Σπουδών Εβδομαδιαίες Ώρες (Ε) Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός τίτλος) Ειδικότητα (Βασικός τίτλος σπουδών) NUR 4030 Χειρουργική Ι Δ 7 1. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 2. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 3. Μεταπτυχιακό στη Χειρουργική 1. Πτυχίο ς και στην Χειρουργική (επαγγελματική εργασία σε Χειρουργικές κλινικές/ τομέα* ή Χειρουργείο ή Ειδικότητα Χειρουργικής ς ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον Χειρουργικό Νοσηλευτικό τομέα) 4. και άλλα Μεταπτυχιακά σχετικά με τη φροντίδα Χειρουργικών Περιστατικών * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό [17]

18 NUR7010 Επειγόντων Περιστατικών Ζ 4 1. Μεταπτυχιακό στις Νοσηλευτικές Σπουδές 2. Μεταπτυχιακό στην Αντιμετώπιση του Πόνου 3. Μεταπτυχιακό στις Παθολογία διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική 1. Πτυχίο ς και στην Επείγουσα (επαγγελματική εργασία σε Μονάδες ή ΤΕΠ/ Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία* ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Επείγουσα ) 4. και άλλα Μεταπτυχιακά στην Επιστήμη * Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας όπου να αναγράφεται με σαφήνεια η κλινική ή οι κλινικές όπου εργαστήκαν και το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν σε κάθε κλινική Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Κωδικός Μαθ/τος NUR 7031 Τίτλος Μαθήματος Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) Εξάμηνο Σπουδών Ζ Εβδομαδιαίες Ώρες (Θ / ΑΠ) 2 1 Γνωστικό Αντικείμενο (Διδακτορικό) Διδακτορικό Δίπλωμα στη μελέτη της Αγγλικής Γλώσσας ή Λογοτεχνίας Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός τίτλος) Στην περίπτωση έλλειψης επιστημονικών συνεργατών Μεταπτυχιακό Σπουδές στις Αγγλικές Ειδικότητα (Βασικός τίτλος σπουδών) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας 1.Α.2. Τμήμα Λογοθεραπείας (έδρα Ιωάννινα) [Α]. Επιστημονικοί Συνεργάτες (ή ελλείψει επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακοί συνεργάτες) ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜ ΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ (Θ/ΑΠ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ () (Σ ΤΙΤΛΟΣ) Στην περίπτωση έλλειψης Επιστημονικών Συνεργατών (ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΙΤΛΟΣ SLT1030 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α 4(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής- Παιδαγωγός- Ψυχολόγος Λογοθεραπευτής- Παιδαγωγός- Ψυχολόγος Λογοθεραπευτής- Παιδαγωγός- Ψυχολόγος SLT1080 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Α 4(Θ/ΑΠ) Γλωσσολόγος- Γλωσσολόγος- Γλωσσολόγος- [18]

19 Φιλόλογος Φιλόλογος Φιλόλογος SLT1040 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Α 4(Θ/ΑΠ) Ψυχολόγος Ψυχολόγος Ψυχολόγος SLT1050 ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 1 Α 4(Θ/ΑΠ) Ιατρός Ω.Ρ.Λ. Ιατρός Ω.Ρ.Λ. Ιατρός Ω.Ρ.Λ. SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ Α 3(Θ/ΑΠ) Πληροφορικής Πληροφορικής Πληροφορικής SLT2010 ΦΩΝΗΤΙΚΗ Α 4(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Β 4(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT2081 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Β 4(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής- Λογοθεραπευτής SLT2091 ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Β 4(Θ/ΑΠ) Ψυχολόγος Ψυχολόγος Ψυχολόγος SLT2040 ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Β 4(Θ/ΑΠ) Ιατρός Νευρολόγος, Ιατρός Ιατρός Ιατρός Νευρολόγος, Ιατρός Νευρολόγος, Ιατρός SLT2060 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ Β 4(Θ/ΑΠ) Ιατρός Ω.Ρ.Λ. - Λογοθεραπευτής Ιατρός Ω.Ρ.Λ.- Λογοθεραπευτής Ιατρός Ω.Ρ.Λ.- Λογοθεραπευτής SLT2070 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Β 3(Θ/ΑΠ) Στατιστικός Μαθηματικός- Πληροφορικής Μαθηματικός - Πληροφορικής SLT3010 ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ Γ 3(Θ/ΑΠ) Ιατρός Ω.Ρ.Λ. Ιατρός Ω.Ρ.Λ. Ιατρός Ω.Ρ.Λ. SLT3081 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ 4(Θ/ΑΠ) Ψυχολόγος Ψυχολόγος Ψυχολόγος SLT3030 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ 3(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT3091 ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ 3(Θ/ΑΠ) Ειδικός Παιδαγωγός - Ψυχολόγος Ειδικός Παιδαγωγός - Ψυχολόγος Ειδικός Παιδαγωγός - Ψυχολόγος SLT3060 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ Γ 4(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT3070 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Γ 4(Θ/ΑΠ) Ψυχολόγος-Ειδικός Παιδαγωγός Ψυχολόγος- Ειδικός Ψυχολόγος- Ειδικός Παιδαγωγός Παιδαγωγός SLT4050 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Δ 3(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT4030 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ Δ 3(Θ/ΑΠ) Ιατρός Ω.Ρ.Λ.- Λογοθεραπευτής Ιατρός Ω.Ρ.Λ.- Λογοθεραπευτής Ιατρός Ω.Ρ.Λ.- Λογοθεραπευτής SLT4060 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Δ 4(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής- Ειδικός [19] Λογοθεραπευτής- Λογοθεραπευτής- Ειδικός

20 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Παιδαγωγός Ειδικός Παιδαγωγός Παιδαγωγός SLT4081 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δ 3(Θ/ΑΠ) Ψυχολόγος-Ειδικός Παιδαγωγός Ψυχολόγος-Ειδικός Παιδαγωγός Ψυχολόγος- Ειδικός Παιδαγωγός SLT4091 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Δ 2(Θ/ΑΠ) Νευροψυχολόγος Ψυχολόγος- Νευρολόγος Ψυχολόγος- Νευρολόγος SLT9041 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δ 2(Θ/ΑΠ) Θετικές επιστήμες Επιστήμες Υγείας Επιστήμες της Αγωγής Θετικές επιστήμες Επιστήμες Υγείας Επιστήμες της Αγωγής Θετικές επιστήμες Επιστήμες Υγείας Επιστήμες της Αγωγής SLT5011 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ε 5(Θ/ΑΠ) Ψυχολόγος Ψυχολόγος Ψυχολόγος SLT5030 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ε 4(Θ/ΑΠ) Ιατρός Νευρολόγος, Ιατρός Ιατρός Ιατρός Νευρολόγος, Ιατρός Νευρολόγος, Ιατρός SLT9011 ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ- ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ε 2(Θ/ΑΠ) Γλωσσολόγος - Ψυχολόγος Γλωσσολόγος - Ψυχολόγος Γλωσσολόγος - Ψυχολόγος SLT9031 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ) Ε 2(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT1061 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ε 2(Θ/ΑΠ) Παιδίατρος Παιδίατρος Παιδίατρος SLT9111 ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ε 2(Θ/ΑΠ) Ιατρός Νευρολόγος, Ιατρός Ιατρός Νευρολόγος, Ιατρός Ιατρός Νευρολόγος, Ιατρός SLT6010 ΑΦΑΣΙΟΛΟΓΙΑ: Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤ 3(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT6020 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤ 5(Θ/ΑΠ) Πληροφορικής - Λογοθεραπευτής Πληροφορικής - Λογοθεραπευτής Πληροφορικής - Λογοθεραπευτής SLT6031 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΡΑΧΗΛΟΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤ 4(Θ/ΑΠ) Ιατρός Ω.Ρ.Λ.- Λογοθεραπευτής Ιατρός Ω.Ρ.Λ.- Λογοθεραπευτής Ιατρός Ω.Ρ.Λ.- Λογοθεραπευτής SLT9091 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΤ 2 (Θ/ΑΠ) Ψυχίατρος - Ψυχολόγος Ψυχίατρος - Ψυχολόγος Ψυχίατρος - Ψυχολόγος SLT9121 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤ 2 (Θ/ΑΠ) Ψυχολόγος - Ψυχίατρος Ψυχολόγος - Ψυχίατρος Ψυχολόγος - Ψυχίατρος SLT9071 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤ 2(Θ/ΑΠ) Οικονομολόγος- Διοίκηση Επιχειρήσεων- Λογοθεραπευτής Οικονομολόγος- Διοίκηση Επιχειρήσεων- Λογοθεραπευτής Οικονομολόγος- Διοίκηση Επιχειρήσεων- Λογοθεραπευτής SLT9061 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ - ΔΥΣΦΑΓΙΑ Ζ 2(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT7060 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ Ζ 3(Θ/ΑΠ) Ψυχολόγος- Ψυχίατρος Ψυχολόγος-Ψυχίατρος Ψυχολόγος- Ψυχίατρος [20]

21 SLT7031 ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ Ζ 4(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT7050 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΣΩ ΝΤ Ζ 3(Θ/ΑΠ) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT9081 ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ζ 2(Θ/ΑΠ) Ιατρός Ιατρός Ιατρός [Β]. Εργαστηριακοί Συνεργάτες ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ (Ε) (Σ ΤΙΤΛΟΣ) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΙΤΛΟΣ SLT1070 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ Α 1(E) Πληροφορικής Πληροφορικής SLT2070 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Β 1 (E) Μαθηματικός- Πληροφορική Μαθηματικός- Πληροφορική SLT3010 ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ Γ 1 (E) Ιατρός Ω.Ρ.Λ. Ιατρός Ω.Ρ.Λ. SLT3030 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ 1 (E) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT3091 ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ 1(Θ/ΑΠ) Ειδικός Παιδαγωγός - Ψυχολόγος Ειδικός Παιδαγωγός - Ψυχολόγος SLT4050 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Δ 1 (E) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT4030 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ Δ 1 (E) Ιατρός Ω.Ρ.Λ.- Λογοθεραπευτής Ιατρός Ω.Ρ.Λ.- Λογοθεραπευτής SLT4070 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1 Δ 6 (E) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT4081 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δ 1 (Ε) Ψυχολόγος-Ειδικός Παιδαγωγός Ψυχολόγος-Ειδικός Παιδαγωγός SLT5030 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ε 1 (E) Ιατρός Νευρολόγος, Ιατρός - Λογοθεραπευτής Ιατρός Νευρολόγος, Ιατρός - Λογοθεραπευτής SLT5040 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 Ε 10 (E) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT6010 ΑΦΑΣΙΟΛΟΓΙΑ: Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤ 1 (E) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής [21]

22 Εξάμηνο Σπουδών SLT6020 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤ 1(Ε) Πληροφορικής - Λογοθεραπευτής Πληροφορικής - Λογοθεραπευτής SLT6040 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3 ΣΤ 10(E) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT7040 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4 Ζ 10 (E) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής SLT7060 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ Ζ 1(Θ/ΑΠ) Ψυχολόγος- Ψυχίατρος Ψυχολόγος- Ψυχίατρος SLT7050 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΣΩ ΝΤ Ζ 2 (Ε) Λογοθεραπευτής Λογοθεραπευτής [Γ]. Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜ ΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ (Θ/ΑΠ/Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Σ ΤΙΤΛΟΣ) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΤΙΤΛΟΣ () Στην περίπτωση έλλειψης Επιστημονικών Συνεργατών SLT3050 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Δ 2(Θ/ΑΠ) Αγγλική Φιλολογία Αγγλική Φιλολογία Αγγλική Φιλολογία 1.Α.3. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (έδρα Ιωάννινα) Τομέας Παιδαγωγικών Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ή ελλείψει αυτών, εργαστηριακοί συνεργάτες) Κωδικός Μαθήμα τος Τίτλος Μαθήματος Εβδ/α Ώρες: Θ/ΑΠ 08:30 π.μ - 02:30μ.μ. Γνωστικό Αντικείμενο (Διδακτορικό) Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός τίτλος) ελλείψει επιστημονικών Ειδικότητα (Βασικός τίτλος σπουδών) [22]

23 ECE1011 Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής Α (Υ) 2 /1 Επιστημών Αγωγής Επιστημών Αγωγής Επιστημών Αγωγής ECE1031 Εισαγωγή Ιστορία στην Ελληνική Γλώσσα A (Υ) 2/1 Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα Φιλολογίας ECE1061 Μουσικοπ/γική Ι A (Υ) 2 /1 Μουσικοπ/κή Μουσικοπ/κή Μουσικοπ/κής ή Μουσικής ECE2011 Προσχολική Παιδαγωγική Β (Υ) 2/1 Παιδαγωγικών Προσχολική Παιδαγωγική Παιδαγωγός Προσχ. Ηλικ.. ECE2041 Εικαστική Αγωγή Ι Β (Υ) 2 Αισθητική Εικ. Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας Αισθητική Εικ. Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας Εικαστικών ECE2051 Μουσικοπ/γική ΙΙ Β (Υ) 2 Μουσικοπ/κή Μουσικοπ/κή Μουσικοπ/κής ή Μουσικής ECE3011 ECE3041 Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Ι Μεθοδολογία Έρευνας Γ (Υ) 2/1 Προσχολικής μεθοδολογίας δραστηριοτήτω ν Γ (Υ) 2/1 Μεθοδολογία Έρευνας Διδακτική μεθοδολογία δραστηριοτήτω ν Μεθοδολογία Έρευνας Παιδαγωγός Προσχολικής Παιδαγωγός ECE4011 Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων ΙΙ Δ (Υ) 3 Μεθοδολογία δραστηριοτήτω ν προσχολικής Μεθοδολογία δραστηριοτήτω ν προσχολικής Παιδαγωγός Προσχολικής ECE4031 Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία Δ (Υ) 3 Παιδικής Λογοτεχνίας Παιδικής Λογοτεχνίας Φιλολογίας ECE5051 Παιδική Λογοτεχνία - Αφηγηματολογία Ε (Υ) 2 Παιδικής Λογοτεχνίας Παιδικής Λογοτεχνίας Φιλολογίας ECE5021 Κινητική Αγωγή Προσχ. Ηλ. Ε (Υ) 3 Κινητική Αγωγή Προσχολικής ηλικίας Κινητική Αγωγή Προσχολικής ηλικίας Φυσικής Αγωγής ECE6021 Διαπολιτισμική Αγωγή ΣΤ (Υ) 3/2 Διαπολ/κής Εκπαίδευσης Διαπολ/κής Εκπαίδευσης Παιδαγωγός Προσχολικής ECE6051 Προσχολική Αγωγή - Η/Υ ΣΤ (Ε.Υ) 2/3 Προσχολικής Εκπαίδευσης Η/Υ Προσχολικής Εκπαίδευσης- Η/Υ Παιδαγωγός Προσχολικής ECE7011 Σύγχρονες Τάσεις Προσχ, Αγωγής Ζ (Υ) 3 Σύγχρονες Τάσεις Προσχ. Αγωγής. Σύγχρονες Τάσεις Προσχ. Αγωγής. Παιδαγωγός προσχολικής ECE7041 Περιβαλλοντική Ζ (Υ) 2/1 Περιβαλλοντική Περιβαλ/κής Περιβαλ/λόγος [23]

24 Εξάμηνο Σπουδών Εβδ/α Ώρες: Θ/ΑΠ 08:30 π.μ- 2:30 μ Εξάμηνο Σπουδών Αγωγή ς. Αγωγής Αγωγής ECE7051 Παιδαγωγικό Υλικό Ζ (Ε.Υ) 2/2 Παιδαγωγικό υλικό Παιδαγωγικό υλικό Παιδαγωγός Προσχολικής ή Βρεφονηπιοκόμος Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Μαθ/τος Τίτλος Μαθήματος Εβδ/α Ώρες: Εργ. 08:30 π.μ- 02:30μ. Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός τίτλος) Ειδικότητα (Βασικός τίτλος σπουδών) ECE1062 Μουσικοπ/γική Ι A (Υ) 2 Μουσικοπ/γικής Μουσικοπαιδαγωγικής ή Μουσικής ECE2052 Μουσικοπ/γική ΙΙ Β (Υ) 2 Μουσικοπ/γικής Μουσικοπαιδαγωγικής ή Μουσικής ECE2042 Εικαστική Αγωγή Ι Β (Υ) 2 Αισθητική Εικ.Αγωγή Προσχολικής ηλικίας ECE3012 ECE4012 Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Ι Μεθοδολογία Δραστηρ/τήτων ΙΙ ECE5022 Κινητική Αγωγή Προσχ. Ηλικίας Γ (Υ) 3 Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Δ (Υ) 3 Διδακτική Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Ε (Υ) 4 Κινητική Αγωγή Προσχολική ηλικίας Εικαστικών Παιδαγωγός Προσχολικής ή Βρεφονηπιοκόμος Παιδαγωγός Προσχολικής ή Βρεφονηπιοκόμος Φυσικής Αγωγής ECE7012 Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής Ζ (Υ) 3 Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής Παιδαγωγός Προσχολικής ή Βρεφονηπιοκόμος Τομέας Βρεφονηπιοκομίας Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ή ελλείψει επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακοί συνεργάτες) Κωδικός Μαθ/τος Τίτλος Μαθήματος Γνωστικό Αντικείμενο (Διδακτορικό) Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός τίτλος) ελλείψει επιστημονικών Ειδικότητα (Βασικός σπουδών) τίτλος ECE1021 Εισαγωγή στην αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων Α (Υ) 3 Βρεφονηπιο - κομίας Βρεφονηπ/μίας Βρεφονηπ/μίας ECE2021 Αγωγή και φροντίδα βρέφους Ι Β (Υ) 3 >> >> >> [24]

25 Εξάμηνο Σπουδών Εβδ/Ώρες: Εργ. 08:30 π.μ-2:30μ.μ μμμμ.μ μ.μ ECE3021 ECE4021 ECE5011 Αγωγή και φροντίδα βρέφους ΙΙ Αγωγή και φροντίδα Νηπίου Ι Αγωγή και φροντίδα Νηπίου ΙΙ Γ (Υ) 3 >> >> >> Δ (Υ) 3 >> >> >> Ε (Υ) 3 >> >> >> ECE4061 Εικαστική Αγωγή ΙΙ Δ (Υ) 2 Αισθητικής Αγωγής Πηλοπλαστι κής - Γλυπτικής ECE4051 ECE4041 ECE5061 Στοιχ.Οικονομικής- Καινοτομίας Επιχειρημα/κότητας Δεοντολογία Επαγγέλματος Oργάνωση - Διοίκηση Β/Σ κ Δ (Υ) 2 Οικονομικώ ν Δ (Υ) 2 Βρεφονηπιο -κομίας Ε (Ε.Υ) 2 Οργάνωση Β/Σ ECE6081 Κουκλοθέατρο ΣΤ (Ε.Υ) 2/3 Κουκλοθέατ ρο ECE6061 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΣΤ (Ε.Υ) 3/2 Βρεφονηπιο - κομίας ECE7031 Θεατρικό Παιχνίδι Ζ (Υ) 2/2 Θεατρικό παιχνίδι Αισθητικής Αγωγής Πηλοπλαστικής - Γλυπτικής Οικονομικών Βρεφονηπιοκομίας Οργάνωση Β/Σ Κουκλοθέατρο Βρεφονηπιοκομίας Θεατρικό παιχνίδι Εικαστικών τεχνών Οικονομικών Βρεφονηπ/μίας Βρεφονηπ/μίας Βρεφονηπ/μίας Βρεφονηπ/μίας Βρεφονηπ/μίας Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Μαθ/τος Τίτλος Μαθήματος Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός τίτλος) Ειδικότητα (Βασικός τίτλος σπουδών) ECE1022 Εισαγωγή στην αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων ECE2022 Αγωγή και φροντίδα βρέφους Ι ECE3022 Αγωγή και φροντίδα βρέφους ΙΙ ECE4022 Αγωγή και φροντίδα Νηπίου Ι ECE5012 Αγωγή και φροντίδα Νηπίου ΙΙ A (Υ) 4 Βρεφονηπιοκομίας Βρεφονηπιοκόμος Β (Υ) 4 Βρεφονηπιοκομίας >> Γ (Υ) 4 Βρεφονηπιοκομίας >> Δ (Υ) 4 Βρεφονηπιοκομίας >> E (Υ) 4 Βρεφονηπιοκομίας >> [25]

26 Εξάμηνο Σπουδών Εβδ/Ώρες Εργ. 08:30 π.μ- 2:30.μ.μ Εξάμηνο Σπουδών Εβδ./ΏρεςΘ/ Α.Π 08:30 π.μ-2:30 μ.μ. Αισθητικής Αγωγής Εικαστικών ECE4062 Εικαστική Αγωγή ΙΙ Δ (Υ) 2 Πηλοπλαστικής - Γλυπτικής Τομέας Ψυχολογίας Ιατρικών Μαθημάτων Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ή ελλείψει επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακοί συνεργάτες) Κωδικός Μαθ/τος Τίτλος Μαθήματος Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικό ECE1041 Αγωγή Υγείας Α (Υ) 2/1 Παιδιατρική ς ECE1051 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακ ός τίτλος) ελλείψει Επιστ/κών Παιδιατρικής Ειδικότητα (Βασικός σπουδών) Ιατρικής Α (Υ) 2/1 Ψυχολογία Ψυχολογία Ψυχολογίας ECE2061 Νεογνολογία Β (Υ) 2/1 Παιδιατρική ς ECE2031 Εξελ. Ψυχολογία Ι Β (Υ) 2/1 Εξελ. Ψυχολογίας ECE3031 Εξελ. Ψυχολογία ΙΙ Γ (Υ) 3/1 Εξελ. Ψυχολογίας ECE3051 Πρώτες Βοήθειες σε βρέφη Γ (Υ) 3/1 Παιδιατρική ς ECE5031 Γενική Παιδιατρική Ε (Υ) 3 Παιδιατρική ς ECE5041 Κλινική Ψυχολογία Ε (Υ) 3 Κλινικής Ψυχολογίας. ECE5071 Εργασιακές Σχέσεις Ε (Ε.Υ) 2 Εργατικό δίκαιο ECE6011 Αναπτ. Παιδιατρική ΣΤ (Υ) 3/1 Παιδιατρική ς Παιδιατρικής Εξελ. Ψυχολογίας Εξελ. Ψυχολογία Παιδιατρικής Παιδιατρικής Κλινικής Ψυχολογίας Εργατικό δίκαιο Παιδιατρικής Ιατρικής Ψυχολογίας Ψυχολογίας Ιατρικής Ιατρικής Ψυχολογίας Νομικής Ιατρικής ECE6041 Ψυχοπαθολογία ΣΤ (Υ) 3/2 Ψυχοπ/γίας Ψυχοπ/γίας Ψυχολογίας τίτλος ECE7021 Συμβουλευτική Ψυχολογία ΣΤ (Υ) 3/1 Συμβουλ. Ψυχολογίας ECE7061 Ειδική Αγωγή Ζ (Ε.Υ) 2/2 Ειδικής Αγωγής Συμβουλ. Ψυχολογίας Ειδικής Αγωγής Ψυχολογίας Ειδικής Αγωγής Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚOI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Μαθ/τος Τίτλος Μαθήματος Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός τίτλος) Ειδικότητα (Βασικός τίτλος σπουδών) [26]

27 ECE7022 Συμβουλευτική Ψυχολογία Z (Υ) 3 Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Ψυχολογίας. 1.Β. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας 1.Β.1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Ηγουμενίτσα) Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ή ελλείψει επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακοί συνεργάτες) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ α) Κατεύθυνση: Διοίκησης Επιχειρήσεων Κωδικός Μαθ/τος Τίτλος Μαθήματος ΒΑ 1011 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Εξάμ ηνο Σπου δών Εβδομαδια ίες Ώρες (Θ / ΑΠ) Α 2 1 Γνωστικό Αντικείμενο (Διδακτορικό) Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός τίτλος) Στην περίπτωση έλλειψης επιστημονικών συνεργατών Ειδικότητα (Βασικός τίτλος σπουδών) Οικονομικών Διοικητικών Επιστημών ΒΑ 1021 Μικροοικονομικ ή Α 2 1 ΒΑ 1030 Εισαγωγή στην πληροφορική Α 2 Οικονομικών Πληροφορικής Θετικών Επιστημών ΒΑ 1041 Αρχές Χρηματοοικονο μικής Λογιστικής Α 2 2 Οικονομικών Διοικητικών επιστημών ΒΑ 1050 Αγγλικά για Επιχειρήσεις Ι Α 2 1 ΒΑ 1060 Γαλλικά για Επιχειρήσεις Ι Α 2 1 ΒΑ 1070 Γερμανικά ή για Επιχειρήσεις Ι Α 2 1 ΒΑ 1080 Ιταλικά για Επιχειρήσεις Ι Α 2 1 Αγγλικής Γλώσσας/Φιλολογίας Γαλλικής Γλώσσας/Φιλολογίας Γερμανικής Γλώσσας/Φιλολογίας Ιταλικής Γλώσσας/Φιλολογίας [27]

28 ΒΑ 2011 Μακροοικονομι κή Β 2 1 Οικονομικών Διοικητικών επιστημών ΒΑ 2021 Στατιστική Επιχειρήσεων Β 2 2 Οικονομιών, Μαθηματικών, Θετικών επιστημών ΒΑ 2031 Αρχές Αστικού & Εμπορικού Δικαίου Β 2 1 Νομικών Επιστημών ΒΑ 2040 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΙS) Β 2 Πληροφορικής Θετικών Επιστημών ΒΑ 2050 Αγγλικά για Επιχειρήσεις ΙΙ Β 2 1 Αγγλικής Γλώσσας/Φιλολογίας ΒΑ 2060 Γαλλικά για Επιχειρήσεις ΙΙ Β 2 1 Γαλλικής Γλώσσας/Φιλολογίας ΒΑ 2070 Γερμανικά για Επιχειρήσεις ΙΙ Β 2 1 Γερμανικής Γλώσσας/Φιλολογίας ΒΑ 2080 Ιταλικά για Επιχειρήσεις ΙΙ Β 2 1 Ιταλικής Γλώσσας/Φιλολογίας BA 3010 Μάρκετινγκ Γ 2 Κοινωνικών - Γλωσσικών Επιστημών BA 3021 Διαπολιτισμική Επικοινωνία σε Επαγγελματικό Περιβάλλον Γ 2 2 Κοινωνικών - Γλωσσικών Επιστημών BA 3030 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Γ 2 Οικονομικών Διοικητικών Επιστημών BA 3041 Οργανωσιακή Θεωρία Γ 2 2 Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Σπουδών BA 3050 Αγγλικά για τον Τουρισμό και την Φιλοξενία Γ 2 1 Αγγλικής Γλώσσας/Φιλολογίας ΒΑ 3060 Γαλλικά για τον Τουρισμό και την Φιλοξενία Γ 2 1 Γαλλικής Γλώσσας/Φιλολογίας [28]

29 ΒΑ 3070 Γερμανικά για τον Τουρισμό και την Φιλοξενία Γ 2 1 Γερμανικής Γλώσσας/Φιλολογίας ΒΑ 3080 Ιταλικά για τον Τουρισμό και την Φιλοξενία Γ 2 1 Ιταλικής Γλώσσας/Φιλολογίας BA 4011 Επιχειρησιακή Έρευνα Δ 2 2 Οικονομικών Κοινωνικών Επιστημών BA 4021 Πολιτική Επιστήμη Δ 2 2 Πολιτικών Επιστημών BA 4031 Διοικητική Λογιστική Δ 2 2 Οικονομικών Διοικητικών Επιστημών ΒΑ 6011 Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Δ 2 2 Πολιτικής Επιστήμης Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών/ Ευρωπαϊκών Σπουδών BA 4050 Αγγλικά για την Οικονομία Ι Δ 2 Αγγλικής Γλώσσας/Φιλολογίας ΒΑ 4060 Γαλλικά για την Οικονομία Ι Δ 2 Γαλλικής Γλώσσας/Φιλολογίας ΒΑ 4070 Γερμανικά για την Οικονομία Ι Δ 2 Γερμανικής Γλώσσας/Φιλολογίας ΒΑ 4080 Ιταλικά για την Οικονομία Ι Δ 2 Ιταλικής Γλώσσας/Φιλολογίας ΒΑ 5011 Διεθνείς Σχέσεις Ε 3 2 Διεθνών/ Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης, Δημόσιας Διοίκησης ΒΑ 5020 Μηχανογράφησ η Επιχειρήσεων Ε 2 2 Πληροφορικής Θετικών Επιστημών ΒΑ 5031 Επικοινωνία Γνώσεων Ε 2 2 Γλωσσικών / Κοινωνικών Επιστημών ΒΑ 5040 Αγγλικά για την Οικονομία ΙΙ Ε 2 1 Αγγλικής Γλώσσας/Φιλολογίας ΒΑ 5050 Γαλλικά για την Οικονομία ΙΙ Ε 2 1 Γαλλικής Γλώσσας/Φιλολογίας ΒΑ 5060 Γερμανικά για την Οικονομία ΙΙ Ε 2 1 Γερμανικής Γλώσσας/Φιλολογίας [29]

30 ΒΑ 5070 Ιταλικά για την Οικονομία ΙΙ Ε 2 1 Ιταλικής Γλώσσας/Φιλολογίας ΒΑ 5081 ΒΑ 5091 Καινοτομία και Επιχειρηματικότ ητα Εργατικό Δίκαιο Ε 2 2 Ε 2 2 Οικονομολόγος-Διοίκησης Επιχειρήσεων Νομικών Επιστημών ΒΑ 4041 Κοινωνιολογία ΣΤ 2 2 Κοινωνικών Επιστημών ΒΑ 6021 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΣΤ 2 3 Επικοινωνίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημ. Σχέσεων ΒΑ 6031 Δεοντολογία ΣΤ 2 2 Οικονομικών Διοικητικών Επιστημών BA 6040 Διαπραγματεύσ εις σε Επιχειρηματικό Περιβάλλον Αγγλικά ΣΤ 2 2 Μετάφρασης Διερμηνείας Αγγλικής Φιλολογίας ΒΑ 6050 Διαπραγματεύσ εις σε Επιχειρηματικό Περιβάλλον Γαλλικά ΣΤ 2 2 Μετάφρασης Διερμηνείας, Γαλλικής Φιλολογίας ΒΑ 6060 Διαπραγματεύσ εις σε Επιχειρηματικό Περιβάλλον Γερμανικά ΣΤ 2 2 Μετάφρασης Διερμηνείας, Γερμανικής Φιλολογίας ΒΑ 6070 Διαπραγματεύσ εις σε Επιχειρηματικό Περιβάλλον Ιταλικά ΣΤ 2 2 Μετάφρασης Διερμηνείας, Ιταλικής Φιλολογίας ΒΑ 6081 Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΣΤ 2 3 Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών ΒΑ 6091 Οργάνωση και Διοίκηση ΜΜΕ ΣΤ 2 3 Οικονομικών Διοικητικών Επιστημών [30]

Άρτα, 29 / 06/ 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5 / 3061

Άρτα, 29 / 06/ 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5 / 3061 Άρτα, 29 / 06/ 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5 / 3061 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 16 / 06 /2014 Αρ. Πρωτ.:Φ.5/2960 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρτα, 16 / 06 /2014 Αρ. Πρωτ.:Φ.5/2960 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρτα, 16 / 06 /2014 Αρ. Πρωτ.:Φ.5/2960 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ζήση Λαµπρινή /νση: Κτίριο ιοίκησης Γέφυρα Αράχθου, Άρτα, ΤΚ 47100, Τ.Θ. 110 Τηλ. 26810 50053, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

* ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

* ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ [ Γ ] ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Αρ.13 η /25-06-2014 Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, εγκρίθηκε η τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Αρ.13 η /25-06-2014 Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, εγκρίθηκε η τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

* ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

* ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ [ Γ ] ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

618 -Λογοθεραπείας (Πάτρα)

618 -Λογοθεραπείας (Πάτρα) 68 -Λογοθεραπείας (Πάτρα) http://www.logoth.teipat.gr/ Αποστολή του Τμήματος Η αποστολή του Τμήματος όπως αυτή αποτυπώνεται στο περιεχόμενο σπουδών του (ΦΕΚ 537, 28/4/2006, Β - p. 6925), έχει ως σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ένα α ό τα δύο Ανώτατα Τριτοβάθ ια Εκ αιδευτικά Ιδρύ ατα τα ο οία αρέχουν εκ αίδευση σε θέ ατα αθολογίας λόγου

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ένα α ό τα δύο Ανώτατα Τριτοβάθ ια Εκ αιδευτικά Ιδρύ ατα τα ο οία αρέχουν εκ αίδευση σε θέ ατα αθολογίας λόγου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ένα από τα δύο Ανώτατα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία παρέχουν εκπαίδευση σε θέματα παθολογίας λόγου, ομιλίας και φωνής. Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου του Τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής εκπαιδεύει και καταρτίζει Παιδαγωγούς Προσχολικής Αγωγής στην απόκτηση και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ Άρτα, 29.09.2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/3777 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2015 ΤΡΙΤΗ 9-6-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 10-6-2015 ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-6-2015 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Β ΕΞΑΜ) 11:00-13:00 ΑΜΦ, ΝΚ1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Άννα Κώστογλου

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Ωρολόγιο Πρόγραµµα µαθηµάτων Α Εξαµήνου ακαδ. έτους 2015-16 Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 9-10 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ B2 με ελλιπή προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ B2 με ελλιπή προσόντα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ B2 με ελλιπή προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Μαθημάτων Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Μαθημάτων Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 11:00 13:00 ΑΜΦ, ΝΚ1 *Βιολογία του Κυττάρου Βιοχημεία ΙΙ *Βιολογία Βιοχημεία ΙΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 13:00 15:00 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ *Βιολογία του Κυττάρου Βιοχημεία ΙΙ *Βιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 01/02 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.4/407 Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα 26810 50017 26810 76405 www.teiep.gr vnasi@teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Α Εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-17 9-10 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 10-11 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α ΕΤΟΣ Εξάμηνο Α 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ Άρτα, 14.09.2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/4193 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 23/8/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1ο Εξάμηνο ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-9πμ 9-10πμ ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΟΛΙΑ) Θ (ΑΜΦ) BIOXHMEIA ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16) Θ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ Άρτα, 16.10.2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/4065 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας 35 100 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015-16 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ημερ/νία Μάθημα Ώρα Αίθουσ. Καθηγητής Επιτηρητές 6/9/2016 Μικροβιολογία 2-4 2 Μίνος Εξελικτική Ψυχολογία (Παλιό πρόγραμμα) 1,2 Καυκιά Φυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 05/12 / 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Φ./5664. Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, Άρτα

Άρτα, 05/12 / 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Φ./5664. Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, Άρτα Άρτα, 05/12 / 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Φ./5664 Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα 26810 50017 26810 76405 www.teiep.gr vnasi@teiep.gr Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Γνωστικό Αντικείμενο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ-Α) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα ς Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμογή: Σεπτέμβριος 2009 Αύγουστος 2013 (Συμβούλιο Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 08 / 04 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4/1799 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βρεφονηπιοκόµων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΠΑΛ

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βρεφονηπιοκόµων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΠΑΛ Σύλλογος Εκπαιδευτικών Βρεφονηπιοκόµων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΠΑΛ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι ασχολούνται με την αγωγή και φροντίδα των βρεφών και νηπίων.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Άρτα 05/ 09 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 4060 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

MENTORING (Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015): Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248

MENTORING (Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015): Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ) ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ) ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ Άρτα, 06.07.2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/3320 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, αναγγέλλει την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου για το Ακαδημαϊκο έτος 2014-2015. Κάθε ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Έναρξη 6/10

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Έναρξη 6/10 Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Α Εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16 Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 9-10 10-11 11-12 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Έναρξη 5/10 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ E ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013-14 Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Καζάκος. 8-10 1,2,3 Κουκουρίκος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013-14 Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Καζάκος. 8-10 1,2,3 Κουκουρίκος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013-14 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ημερ/νία 2/9/2014 Μάθημα Φυσιολογία Ι Ώρα 8-10 Αίθουσ. 1,2,3 Καθηγητής Καζάκος Επιτηρητές θεοφανίδης Δημήτρης 3/9/2014 Κοινωνιολογία της Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 11/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2170 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής Ποιοί είμαστε. Η Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009. ΠΡΑΞΗ 32η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009. ΠΡΑΞΗ 32η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΙΟΥ Διεύθυνση : 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4 Χίος, 18-08-2008 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ Αριθ. Πρωτ.:646

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΓΑ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΓΑ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ» Ιωάννινα, 29/05/2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΓΑ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ» Ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 2170/11.05.2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΛΚΕ, σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δρ. Ιωάννα Λεονταρίδου Αισθητικός - Βιολόγος Αν. Καθηγήτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Η αντίληψη ως προς το ωραίο Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

1, 2, 3, 4, 5, 6, Τ.Σ.

1, 2, 3, 4, 5, 6, Τ.Σ. 1η 2η 3η 4η 5η 6η Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Θετικών Επιστημών Βιοεπιστημών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ. Υποχρεωτικά Μαθήματα Παγκυπρίων Εξετάσεων

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ. Υποχρεωτικά Μαθήματα Παγκυπρίων Εξετάσεων (htp:/nop.moec.gov.cy) Home (/index.php) / Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Μαθήματα Πρόσβασης είναι τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι τελειόφοιτοι μαθητές και απόφοιτοι Λυκείων και Τεχνικών Σχολών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ. : 5-10-2016 Φε.16α/8936 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 29.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 15/ 07 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 /3530 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα 24-8-2011 Αριθ. Πρωτ. 20277 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών Κωδικός Τίτλος μαθήματος ΠΕΥ100 ΠΕΥ101 ΝΥ101α ΠΝΥ201 ΠΝΕ402 ΠΝΕ435 ΝΕ403α ΠΝΕ506 ΠΝΥ302 ΠΝΕ142

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) 653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την εποπτεία, τον έλεγχο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ- Α) Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 29/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 573

Άρτα, 29/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 573 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 29/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 573 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 2-1-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Αριθµ. Πρωτ. 4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Βόγδος Πλιάτσιος Τηλ.: 24610 68283 Φαξ: 24610 39682 Email: prosop@teiwm.gr Koζάνη 30-9-2015 Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/1.4/2525 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Α.ΠΡΙΤΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλαίσια Πρόσβασης 1 Αγγλική Φιλολογία 2 Γαλλική Φιλολογία Γερμανική Φιλολογία 4 Ιταλική Φιλολογία 5 Ισπανική Φιλολογία 6 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2017-2018 Κλάδοι Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα