(01/01/ /12/2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(01/01/2012 31/12/2012)"

Transcript

1 Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2012

2 Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως την 31 η εκεµβρίου 2012, εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας την 29 η Απριλίου, 2013 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το ΤΑΝΕΟ δηλώνει ότι : οι παρούσες Οικονοµικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρίας σύµφωνα µε τον κανονισµό 7(2) της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/109/EC. Η έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει, όπως απαιτείται από τον κανονισµό 8(2) της ίδιας οδηγίας. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος του.σ. Ο Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ιευθυντής Ανδρέας Ζοµπανάκης Α..Τ. ΑΒ Νικόλαος Χαριτάκης Α..Τ. Ρ Γεώργιος Σαπέρας Α..Τ ΑΙ Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε Α Τάξης 2

3 Περιεχόµενα...Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Α. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Β. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Γ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Γενικές πληροφορίες Σηµαντικές λογιστικές πολιτικές Βάση Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων Αναγνώριση εσόδων Μισθώσεις Η Εταιρία ως µισθωτής Κόστος ανεισµού Κόστος παροχών αποχώρησης προς το προσωπικό Φορολογία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση αξίας ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων Χρηµατοοικονοµικά µέσα Προβλέψεις Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές ιαχείριση κινδύνων Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος ρευστότητας Πιστωτικός κίνδυνος Σηµειώσεις και αναλύσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Τόκοι και συναφή έσοδα Κέρδη / (Ζηµιές) από πώληση χρεογράφων Αύξηση/ (Μείωση) στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ΑΚΕΣ Τόκοι και συναφή έξοδα Προβλέψεις Λοιπά λειτουργικά έξοδα Φόρος Εισοδήµατος Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις καταταχθείσες στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Επενδύσεις ιαθέσιµες προς Πώληση Λοιπές Απαιτήσεις Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Συσσωρευµένες ζηµίες Προνοµιούχες µετοχές Οµολογιακό άνειο Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λοιπές Υποχρεώσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις εσµεύσεις

4 4.23. Συµφωνίες λειτουργικών µισθώσεων Προγράµµατα παροχών αποχώρησης Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών Γεγονότα µετά την 31/12/

5 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι µέτοχοι, Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920, έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε τα πεπραγµένα της εταιρείας και να υποβάλλουµε συνηµµένως στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για την ενδέκατη εταιρική χρήση 1/1/ /12/2012. Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει την ανάλυσή τους και τις πρόσθετες επεξηγήσεις που είναι απαραίτητες ή χρήσιµες για την εκτίµησή τους και τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εγκρίσεώς τους, σύµφωνα και µε την πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου. 1. Ανασκόπηση σηµαντικών γεγονότων 2012 Κατά τη διάρκεια του 2012, η ελληνική οικονοµία συρρικνώθηκε περαιτέρω κατά 6,6% του ΑΕΠ, παρά την σηµαντική αύξηση των εξαγωγών µε αποτέλεσµα τη συνολική µείωση 20,1% από την αρχή της χρηµατοπιστωτικής κρίσης το Επιπλέον, η ύφεση έχει ωθήσει τα ποσοστά ανεργίας στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 24,5% µε προοπτική για περαιτέρω αύξηση. Παρά τα αρνητικά αυτά στοιχεία, τα θεµέλια για µια πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία έχουν τεθεί, και η ανάκαµψη αναµένεται να ξεκινήσει το Σε συνολικό επίπεδο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιτυχής µείωση του δηµόσιου χρέους, όπως ορίστηκε από το PSI τον Μάρτιο του 2012, η σηµαντική µείωση της διαφοράς των αποδόσεων µεταξύ των γερµανικών και ελληνικών οµολόγων σε περίπου 3000 µονάδες βάσης, η εξοµάλυνση των συνθηκών ρευστότητας στην ελληνική οικονοµία, σε συνδυασµό µε την πολιτική σταθερότητα που αποκαταστάθηκε µετά τις εκλογές που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2012 και είχαν σαν αποτέλεσµα τη σαφή πρόθεση της Ε.Ε. να κρατήσει την Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ, συντέλεσαν στην υιοθέτηση µιας πολιτικής µετατροπής του παρωχηµένου µοντέλου παραγωγής που εφαρµόζονταν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δεκαετιών σε µια εξωστρεφή οικονοµία, χωρίς την αντιπαραγωγική παρέµβαση του κράτους και φιλική προς την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις αναστροφής των αρνητικών οικονοµικών εξελίξεων και σηµατοδοτούν την είσοδο της οικονοµίας σε έναν κύκλο που µπορεί να οδηγήσει στο τέλος της κρίσης κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2013 και σίγουρα το Το γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία έχει εισέλθει στο έκτο έτος της ύφεσης έχει επηρεάσει αρνητικά και το ΤΑΝΕΟ. Οι συν-επενδυτές του ΤΑΝΕΟ διακρίνονται για αποστροφή στον κίνδυνο, ως εκ τούτου, η ροή των νέων επενδυτικών ευκαιριών δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο τα προηγούµενα χρόνια. Παρόλαυτά, τα ΑΚΕΣ συνεχίζουν να διερευνούν επενδυτικές ευκαιρίες. Νέες επενδυτικές προτάσεις αξιολογήθηκαν εκ των οποίων πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις σε τρεις νέες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της πληροφορικής, των αεροµεταφορών και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό των επιχειρήσεων που έχει επενδύσει το ΤΑΝΕΟ σε 43. Κατά την διάρκεια του 2012 τα ΑΚΕΣ στα οποία συµµετέχει το ΤΑΝΕΟ υλοποίησαν 3 νέες επενδύσεις και 11 επενδύσεις µεταγενέστερου σταδίου συνολικού ποσού 10,4εκ. Τα σωρευτικά ποσά που έχουν επενδυθεί σε εταιρείες χαρτοφυλακίου υπερβαίνουν τα 77 εκ.. Κατά τη διάρκεια του 2012 µια σειρά από εταιρείες του χαρτοφυλακίου, επέλεξαν να ενισχύσουν την κερδοφορία τους µεταφέροντας την προσοχή τους σε αγορές του εξωτερικού. Επιπλέον, δύο από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου, η Advent Τεχνολογίας Α.Ε. και η Upstream SA προσέλκυσαν και έλαβαν χρηµατοδότηση από µεγάλους θεσµικούς επενδυτές του εξωτερικού. Το συνολικό ύψος των δεσµευµένων κεφαλαίων στα 11 ΑΚΕΣ στα συµµετέχει το ΤΑΝΕΟ κατά την 31 η εκεµβρίου, 2012 ανέρχεται στα 140,1 εκατ. Σωρευτικά το ΤΑΝΕΟ έχει καταβάλλει στα ΑΚΕΣ 56εκ. ήτοι 40% των δεσµευµένων κεφαλαίων αυξηµένα κατά 7,2 5

6 εκ. (15%) σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Οι αθροιστικές διανοµές από τα ΑΚΕΣ ανέρχονται σε 12,8 εκ.. Το ΤΑΝΕΟ έχει σωρευτικά αποδώσει 25,4 εκ.. στους οµολογιούχους του µε τη µορφή των εγγυηµένων τόκων ( 25 εκ.). και επιπρόσθετης απόδοσης ( 0,43 εκ.), σύµφωνα µε τους όρους του οµολογιακού δανείου Κατά τη διάρκεια του 2012, µια σειρά από πολύ σηµαντικές εξελίξεις σχετικά µε το µέλλον του ΤΑΝΕΟ, έλαβαν χώρα. Πρώτα απ 'όλα, ως ιδρυτικό µέλος του European Venture Fund Investors Network (EVFIN)), η διοίκηση του ΤΑΝΕΟ έχει εργαστεί εντατικά έτσι ώστε η «πλατφόρµα» να µπορέσει να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια του Επιπλέον, το ΤΑΝΕΟ συµφώνησε µε τα Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης για την δηµιουργία ενός νέου ταµείου επιχειρηµατικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη νέων και καινοτόµων επιχειρήσεων που θα ειδικεύονται στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας. Περαιτέρω εξελίξεις αναµένεται να λάβουν χώρα µέσα στους προσεχείς µήνες. 2. Επενδυτική Ανασκόπηση Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις επενδύσεις του ΤΑΝΕΟ: Capital Connect Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ: 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2012 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επισκόπηση Επενδύσεις Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Advice Πληροφορική Εταιρικό Λογισµικό εκ-03 Ολική Micrel Υγεία Ιατρικές συσκευές Ιαν-04 Ολική Tyres Herco Ανακύκλωση Ανακύκλωση ελαστικών Φεβ-06 Μερική Mavin Ανακύκλωση Ανακύκλωση οργανικών υπολειµµάτων Μαρ-06 Οχι Krokos Kozanis Γεωργία Παραγωγή προιόντων Κρόκου Μαρ-07 Ολική 6

7 Zaitech Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ: 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2012 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επενδύσεις Επισκόπηση Επενδύσεις Επισκόπηση Επενδύσεις Επισκόπηση Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση E- Global Πληροφορική ίκτυο καταστηµάτων Ιντερνετ Ιαν-05 Οχι Mediterra Doppler Performance Technologies Γεωργία Βιοµηχανικά Προιόντα Πληροφορική Καταστήµατα & Προϊόντα µαστίχας Ιουν-05 Μερική Κατασκευή ανελκυστήρων Ιουν-05 Μερική Συστήµατα αποθήκευσης, διαχείρησης και ανάκτησης δεδοµένων Υπηρεσίες ασύρµατης επικοινωνίας Ιουν-05 Advanced Network Technologies Πληροφορική Ιουν-06 Οχι Craft Τρόφιµα - Ποτά Μικροζυθοποιία Φεβ-08 Οχι Foodlink Υπηρεσίες Υπηρεσίες εφοδιασµού τρίτων Ιουλ-08 Οχι ISV + B Development Λοιποί Κλάδοι Ανάπτυξη πρωτοποριακών κατοικιών Σεπ-08 Οχι Erasineio Hospital Υγεία Νοσοκοµείο Αυγ-09 Οχι Tsemperou Wind Park Ενέργεια Α/Π 14 MW Φεβ-10 Οχι Solar Datum S.A. Ενέργεια Φ/Β 3 MW Σεπ-10 Μερική Solar Concept Ενέργεια Φ/Β 3,73 MW Αυγ-11 Μερική IBG Hellenic Fund II Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 39,99% σε χιλ Εως 31/12/2012 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Ionia Energiaki Ενέργεια Α/Π 96 MW εκ-06 Ολική Συστήµατα συλλογής Mobile Technology Πληροφορική δεδοµένων & φορητών Μαϊ-06 Ολική υπολογιστικών συστηµάτων Aigaias Anaptyksiaki Ενέργεια Α/Π 87 MW Μαϊ-06 Ολική Solar Cells Hellas Ενέργεια Κατασκευή ηλιακών κυψελών και πάνελ Σεπ-06 Ολική Ensol Anaptyksiaki Ενέργεια Φ/Β 56,5 MW Αυγ-07 Ολική Autostop Βιοµηχαικά Προϊόντα Κατασκευή δερµάτινων επενδύσεων αυτοκινήτων Απρ-08 Οχι Μερική AIMS - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2012 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Panagopoulos Γεωργία Κτηνοτροφική µονάδα εκ-10 Οχι AIMS Solar Ενέργεια Φ/Β 3,5 MW εκ-10 Οχι 7

8 Thermi - TANEO VCF Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,90% σε χιλ Εως 31/12/2012 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επισκόπηση Επενδύσεις Επισκόπηση Επενδύσεις Επισκόπηση σεις Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Thermi Energy Ενέργεια Α/Π 68,5 MW Σεπ-09 Οχι 2Φ Energy S.A. Ενέργεια Φ/Β 4,4 MW Ιουν-12 Οχι Thermi Renewable Ενέργεια Φ/Β 16,5 MW Απρ-10 Οχι Alpha - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,00% σε χιλ Εως 31/12/2012 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση 497 Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Upstream Πληροφορική Υπηρεσίες Mobile Marketing εκ-08 Οχι Piraiki Microbrewery Τρόφιµα- Ποτά Βιολογική Φρέσκια Μπύρα Απρ-09 Οχι Kritis Gi Τρόφιµα- Ποτά Παραγωγή παραδοσιακών κρητικών αρτοποιηµάτων Ιουν-09 Οχι Dipyrites Handakos Τρόφιµα- Ποτά Εµπορία παραδοσιακών κρητικών αρτοποιηµάτων Απρ-10 Οχι Persado Holdings Ltd Πληροφορική Προϊόντα Λογισµικού εκ-12 Οχι BioKid Τρόφιµα- Ποτά Βιολογικές παιδικές τροφές Ιουν-10 Οχι Oxygen - TANEO Neoventures Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2012 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Επενδύ Επισκόπηση Επισκόπηση Minoan Airlines S.A. Μεταφορές Αεροπορική Εταιρία Μαρ-12 Οχι Lead Generation S.A. Πληροφορική Ιστοχώρος αγγελιών ακινήτων Ιουλ-09 Οχι GIVE - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2012 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επιστροφές 0 Επεν δύσε ις Επενδύσεις σε εταιρείες 0 εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Piraeus - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2012 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επενδύσεις εν υπάρχουν επενδύσεις Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση ADVENT Ενέργεια Ανάπτυξη καινοτόµων νέων υλικών και συστηµάτων για Ιουν-09 Οχι προϊόντα ανανεώσιµων πηγών ESS Πληροφορική Λογισµικό διακίνησης ναυτιλιακών εγγράφων Ιουν-09 Οχι VoiceWeb Πληροφορική Ανάπτυξη φωνητικών εφαρµογών εκ-09 Οχι Unismack Τρόφιµα Προϊόντα Άνευ Γλουτόζης Αυγ-11 Οχι ΑΣΑ Ανακύκλωση Ανακύκλωση/ ιαχείρηση Αυγ-11 Οχι 8

9 New Mellon - TANEO Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2012 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές Επισκόπηση Επενδύσ εις Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση Faros Energy Ενέργεια Φ/Β 0,75 MW εκ-09 Οχι Ecoterra S.A. Ανακύκλωση ιαχείριση αποβλήτων Σεπ-10 Οχι TANEO - FG RES Fund Συµµετοχή ΤΑΝΕΟ : 49,99% σε χιλ Εως 31/12/2012 εσµευµένο κεφάλαιο Καταβολές 720 Επιστροφές 0 Επενδύσεις σε εταιρείες 0 εσµεύσεις προς επένδυση 0 Επισκόπηση Επεν δύσε ις Επωνυµία Εταιρείας Κλάδος Αντικείµενο Ηµερ. Αποεπένδυση εν υπάρχουν επενδύσεις 3. Οικονοµική ανασκόπηση Η χρήση 1/1/ /12/2012 ήταν η όγδοη κατά την οποία εφαρµόστηκαν ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π.-.Π.Χ.Π.) λόγω της υποχρέωσης που έχει η εταιρεία από την εισαγωγή των οµολογιών της στο Χρηµατιστήριο του ουβλίνου (Irish Stock Exchange), που αποτελεί οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά κατά την έννοια του άρθ. 134 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι οικονοµικές καταστάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση κατά τη Γενική Συνέλευση συνετάχθησαν σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά. Η χρήση του έτους 2012 έκλεισε µε ζηµία προ φόρων 5,1εκ. έναντι ζηµιάς προ φόρων 4,7εκ. το Στο µεγαλύτερο µέρος της η ζηµιά αυτή οφείλεται στην µείωση των λειτουργικών εσόδων. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση των επιτοκίων της ευρωζώνης, επηρέασε αρνητικά τους πιστωτικούς τόκους από τα δεσµευµένα κεφάλαια της εταιρείας σε λογαριασµούς του εξωτερικού (Money Market Funds). Τα συγκεκριµένα έσοδα µειώθηκαν κατά 72% ήτοι από 0,9εκ κατά την χρήση του 2011 σε 0,3εκ. κατά την χρήση του Η µέση απόδοση αυτών των επενδύσεων σε αµοιβαία κεφάλαια εξωτερικού κυµάνθηκε σε 0,25% για την χρήση του 2012 έναντι 0,9% για την χρήση του Τα κέρδη από συµµετοχές σε ΑΚΕΣ ανήλθαν στις 0,22εκ. το 2012 σε σχέση µε τις 0,74εκ. του Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των κερδών αφορά µερική ρευστοποίηση επένδυσης στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Αναφορικά µε τα έξοδα, οι τόκοι του οµολογιακού δανείου είναι µειωµένοι λόγω της προαναφερθείσας πτώσης των επιτοκίων. Πιο συγκεκριµένα, από 1,6εκ. το 2011, οι τόκοι µειώθηκαν σε 1,3εκ. το 2012 (µείωση της τάξης του 20%). Το µέσο επιτόκιο δανεισµού (6µηνιαίο Euribor) κυµάνθηκε στο 1,3% το 2012 έναντι 1,5% το Τα έξοδα εκδόσεως και αναδιοργανώσεως του οµολογιακού δανείου χαρακτηρίστηκαν σαν έξοδα 10ετούς απόσβεσης, όση είναι δηλαδή και η διάρκεια του οµολόγου. Η απόσβεση αυτών των εξόδων ανήλθε στο ποσό των 0,6 εκ. για το 2012, όση και για το Τα έξοδα µισθοδοσίας κυµάνθηκαν στα περισινά επίπεδα. 9

10 Οι ζηµιές από αποτίµηση των επενδύσεων σε εύλογες αξίες αφορούν µείωση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ΑΚΕΣ κυρίως λόγω των εξόδων διαχείρισης που χρεώθηκαν και της µείωσης της εύλογης αξίας των επιµέρους επενδύσεων σε εταιρείες.. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας µειώθηκαν κυρίως λόγω της µη επανεµφάνισης των εξόδων νοµικών υπηρεσιών και των εξόδων θεµατοφύλακα που σχετίζονται µε τη χορήγηση των πιστοποιητικών "φερεγγυότητας" και "µη επέλευσης Πιστωτικού Γεγονότος" ύψους 0,3εκ. κατά το Τέλος η εγγραφή του εσόδου για αναβαλλόµενη φορολογία ύψους 0,12εκ. που ωφέλησε τα αποτελέσµατα, καθώς και η σχετική συσσωρευµένη υποχρέωση ύψους 0,12εκ. που υπάρχει στον ισολογισµό είναι ποσά που επιβάλλονται από την ορθή εφαρµογή των.λ.π.-.π.χ.π.. Η εταιρεία εκτιµά ότι δεν θα υπάρξει µελλοντική υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήµατος από τις δραστηριότητες της έως σήµερα. Στην παρούσα χρήση και λαµβανοµένων υπόψη των προνοµιούχων µετοχών οι οποίες, κατ εφαρµογή των.λ.π. -.Π.Χ.Π., κατατάσσονται στις υποχρεώσεις και όχι στο κεφάλαιο της Εταιρίας, τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ηµίσεως του µετοχικού κεφαλαίου. Συνακόλουθα, κατ άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920, η Εταιρία οφείλει να λάβει µέτρα µε στόχο τα κεφάλαια της να διαµορφωθούν στα ελάχιστα επίπεδα που προβλέπει ο νόµος. εδοµένου ότι: (α) οι προνοµιούχες µετοχές που έχει εκδώσει η Εταιρία είναι ονοµαστικής αξίας 45εκ. ενώ οι κοινές µετοχές είναι ονοµαστικής αξίας 1εκ., (β) οι προνοµιούχες µετοχές (κατά την ορθότερη άποψη και σύµφωνα µε γνωµοδότηση του καθ. Ευάγγελου Περάκη), για τους σκοπούς της εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 1 στ. γ του Κ.Ν. 2190/1920, πρέπει να συνυπολογίζονται στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας (και τούτο ανεξαρτήτως της λογιστικής τους απεικόνισης), η διοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι η κατά τα ανωτέρω µείωση των ιδίων κεφαλαίων είναι συγκυριακή και οφείλεται στην αποτίµηση των συµµετοχών της Εταιρίας η οποία, µε τη σειρά της, έγκειται στην ιδιαίτερα αρνητική οικονοµική συγκυρία. Παρότι η καθαρή θέση της Εταιρίας αναµένεται να βελτιωθεί ουσιωδώς λόγω της διαφαινόµενης βελτίωσης των βασικών δεικτών της Ελληνικής οικονοµίας κατά την τριετία και την εξ αυτής βελτίωση των αποτιµήσεων των συµµετοχών της Εταιρίας, σε κάθε περίπτωση: (α) η διοίκηση της Εταιρίας επεξεργάζεται δέσµη µέτρων για την αντιµετώπιση του θέµατος ενώ (β) θα θέσει το θέµα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία θ αποφασίσει την έγκαιρη λήψη κάθε µέτρου που είναι αναγκαίο ή σκόπιµο για την κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας». Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το ενηµερωτικό δελτίο και οι συµβάσεις που υπογράφηκαν στα πλαίσια της έκδοσης του οµολογιακού δανείου ύψους 105 εκ., διαθέσιµα που τυχόν υπάρχουν στους λογαριασµούς που τηρούµε µε τη Deutsche Bank AG London, δύνανται να επενδύονται σε Eligible Obligations. Ως Eligible Obligations ορίζονται τα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων και παρόµοια επενδυτικά σχήµατα, που είναι σε ευρώ και έχουν λάβει αξιολόγηση πιστοληπτικού κινδύνου (Credit Rating) ίση µε «ΑΑΑ». Ως εκ τούτου τα κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα, ανέρχονται την 31/12/2012 σε 87,5εκ., και αφορούν κεφάλαια επενδυµένα στο αµοιβαίο κεφάλαιο Deutsche Global Liquidity Series Deutsche Euro Managed Fund. 4. ιαχείριση Κινδύνων Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι σηµαντικότεροι από τους οποίους είναι ο κίνδυνος αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος από της µεταβολές σε επιτόκια και τιµές αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας καθώς και ο πιστωτικός κίνδυνος. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στην αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου και στους κινδύνους αγοράς. Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται µέσω των διαφόρων επιχειρηµατικών λειτουργιών της Εταιρίας. Προ της διενέργειας συναλλαγών λαµβάνεται 10

11 έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωµα δέσµευσης της Εταιρίας προς τους αντισυµβαλλόµενους της. Κίνδυνος Αγοράς Κίνδυνος Αγοράς Ως «κίνδυνο αγοράς» ορίζουµε τον κίνδυνο µείωσης της εύλογης αξίας των ΑΚΕΣ που µπορεί να προκύψει από την αποτίµηση των επενδύσεων των ΑΚΕΣ σε τιµές χαµηλότερες από το κόστος επένδυσης καθώς και από τις αµοιβές διαχείρισης των ΑΚΕΣ. Το ΤΑΝΕΟ παρακολουθεί προσεκτικά την πορεία των επενδύσεων των ΑΚΕΣ, µέσα από αναφορές, συνεχή επικοινωνία µε τις διαχειρίστριες οµάδες, καθώς και µέσα και από την συµµετοχή εκπροσώπων του στις επενδυτικές επιτροπές των ΑΚΕΣ. Ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας των επενδύσεων της εταιρείας (συµµετοχές σε ΑΚΕΣ και σε Αµοιβαία Κεφάλαια) έλαβε υπόψη του της τρέχουσες συνθήκες της Ελληνικής οικονοµίας, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Σταθερότητας (Financial Support Program II FSPII). Αυτό σηµαίνει ότι οι βασικές παραδοχές για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας όπως αυτές περιγράφονται στο FSPII και στις τρέχουσες αξιολογήσεις του ΝΤ για τη χώρα, έχουν σηµαντική επίδραση τόσο τις µελλοντικές επιδόσεις και τα αποτελέσµατα των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και στους συντελεστές προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών τους και κατ επέκταση στις αποτιµήσεις τους. Σηµειώνεται ότι η τήρηση των βασικών παραδοχών του FSPII αποτελεί σηµαντική πηγή κινδύνου για τις επενδύσεις του ΤΑΝΕΟ, καθώς ενδεχόµενη µεταβολή στα τρέχοντα δεδοµένα για την Ελληνική οικονοµία θα είχε σηµαντική επίπτωση στα προεξοφλητικά επιτόκια και τις αποτιµήσεις των επενδύσεων της εταιρείας και θα µπορούσε να οδηγήσει σε σηµαντικές αποµειώσεις των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ως «συναλλαγµατικό κίνδυνο» ορίζουµε τον ανειληµµένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις δυσµενείς µεταβολές στις τιµές νοµισµάτων, όταν υπάρχει ανοικτή συναλλαγµατική θέση σε κάποιο νόµισµα. Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει σηµαντικά την λειτουργία της Εταιρίας δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. Κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων Ως «κίνδυνο επιτοκίου» ορίζουµε τον ανειληµµένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις µεταβολές στην αγορά επιτοκίων χρήµατος. Τέτοιες µεταβολές τιµών των επιτοκίων µπορούν να επηρεάσουν την οικονοµική θέση της Εταιρίας, αφού δύνανται να µεταβάλουν και: - Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα. - Την αξία εσόδων και εξόδων, ευαίσθητων σε µεταβολές επιτοκίων. - Την αξία στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού, αφού η παρούσα αξία µελλοντικών χρηµατοροών (και, συχνά, οι ίδιες οι χρηµατοροές) µεταβάλλεται καθώς τα επιτόκια αλλάζουν. Κίνδυνος Ρευστότητας Ως «κίνδυνο ρευστότητας» ορίζουµε το ενδεχόµενο αδυναµίας της Εταιρίας να αποπληρώσει, πλήρως ή έγκαιρα, τις τρέχουσες και µελλοντικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις -όταν αυτές γίνουν απαιτητές- λόγω έλλειψης της απαραίτητης ρευστότητας. Στον κίνδυνο αυτό περιλαµβάνεται και η πιθανότητα ανάγκης επαναχρηµατοδότησης ποσών σε υψηλότερα επιτόκια, καθώς επίσης και η ανάγκη πώλησης στοιχείων του Ενεργητικού. Πιο συγκεκριµένα συνδέεται µε την εξαµηνιαία πληρωµή του εγγυηµένου τοκοµεριδίου καθώς 11

12 και την αποπληρωµή του κεφαλαίου του οµολογιακού δανείου τον Ιούνιο του Η ρευστότητα συνδέεται επίσης µε τον χρονισµό και το ύψος των αποδόσεων των επενδύσεων στα ΑΚΕΣ. Στις 3 Ιουνίου 2013, λήγει Οµολογιακό άνειο έκδοσης της Εταιρίας ονοµαστικής αξίας 105 εκ. και δεκαετούς διάρκειας. Την έγκαιρη και προσήκουσα αποπληρωµή του δανείου έχει εγγυηθεί το Ελληνικό ηµόσιο. Αν και τα διαθέσιµα της Εταιρίας επαρκούν για την αποπληρωµή του µείζονος µέρους του δανείου, η Εταιρία έχει από µακρού χρόνου δεσµευθεί συµβατικά να τα επενδύσει στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού της. Συνακόλουθα, πιθανολογείται ότι οι Οµολογιούχοι θα αιτηθούν την κατάπτωση της χορηγηθείσας Εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου. Η διοίκηση της Εταιρίας λαµβάνει κάθε µέτρο που είναι αναγκαίο ή σκόπιµο για την ενηµέρωση του Ελληνικού ηµοσίου στο οποίο έχει ήδη διαβιβάσει την απαραίτητη πληροφόρηση καθώς και το σύνολο των συµβατικών κειµένων που διέπουν την έκδοση του άνω δανείου. Συνεπεία της έκδοσης Πιστοποιητικών Υπολειµµατικής Αξίας (Residual Certificates) κατά την ηµεροµηνία λήξης του δανείου (η οποία έκδοση εξαρχής αποτελούσε ανειληµµένη συµβατική υποχρέωση της Εταιρίας), οι συµβάσεις που διέπουν το δάνειο αναµένεται να τροποποιηθούν ρυθµίζοντας, µεταξύ άλλων, τον τρόπο αποπληρωµής του Ελληνικού ηµοσίου (εφόσον αυτό έχει, εν τω µεταξύ, καταβάλει το κεφάλαιο του δανείου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Εγγύηση) και προβλέποντας τη σύσταση ή διατήρηση εξασφαλίσεων υπέρ του, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2322/1995 όπως ισχύει. Η ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι η ενδεχόµενη κατάπτωση της εγγύησης, δεν αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς και αρνητικά τη δυνατότητα της να συνεχίσει απρόσκοπτα την δραστηριότητά της. Πιστωτικός Κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι αυτός που απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ µέρους των οφειλετών να αποπληρώσουν εντός των συµβατικών τους προθεσµιών µέρος ή το σύνολο των οφειλών τους κυριότερα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας είναι τα τραπεζικά υπόλοιπα και οι απαιτήσεις από τα αµοιβαία κεφάλαια εξωτερικού (money market funds). Ο πιστωτικός κίνδυνος σε ρευστοποιήσιµα κεφάλαια είναι περιορισµένος, επειδή οι αντισυµβαλλόµενοι, είτε είναι τράπεζες µε υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας, προσδιορισµένο από διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είτε είναι αµοιβαία κεφάλαια εισηγµένα σε χρηµατιστηριακή αγορά. Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 5. Εξελίξεις εντός του έτους 2013 Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως στην έκθεσή µας, παρά τα σηµαντικά προβλήµατα που εξακολουθεί να αντιµετωπίζει, η ελληνική οικονοµία έχει εισέλθει σε µια µεταβατική περίοδο, και η από µακρού αναµενόµενη ανάκαµψη αναµένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος θα δώσει µια τεράστια ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά από µόνη της δεν θα είναι αρκετή. Ένας µεγάλος αριθµός ελληνικών επιχειρήσεων έχουν απόλυτη ανάγκη της αναδιάρθρωσης των ισολογισµών τους και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των εναλλακτικών µορφών χρηµατοδότησης µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Το ΤΑΝΕΟ µέσω των ΑΚΕΣ στα οποία συµµετέχει, διατηρεί την πολιτική στόχευσης χαµηλού κινδύνου επενδυτικών σχεδίων όπως αυτών στον υψηλά υποσχόµενο κλάδο των Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, χωρίς όµως να χάνει το ενδιαφέρον του και για τους 12

13 υπόλοιπους κλάδους. Επιπροσθέτως η διοίκηση του ΤΑΝΕΟ διερευνά ενεργά εναλλακτικές προτάσεις για τα ΑΚΕΣ τα οποία δεν λειτουργούν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους. εν έχει συµβεί κάποιο άλλο σηµαντικό γεγονός µετά το τέλος της χρήσης και µέχρι την υπογραφή της παρούσας έκθεσης. Τούτα κ.κ. Μέτοχοι υπήρξαν τα πεπραγµένα της ενδέκατης εταιρικής χρήσεως και υποβάλλουµε στην κρίση σας την παρούσα σύντοµη έκθεση επί της οικονοµικής καταστάσεως της εταιρείας. Συνηµµένα σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1/ /12/2012 και παρακαλούµε όπως τις εγκρίνετε και όπως απαλλάξετε τα µέλη του Σ και τους κ.κ. Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την ενδέκατη αυτή εταιρική χρήση. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Για το ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Ανδρέας Ζοµπανάκης 13

14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 η εκεµβρίου 2012, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έµφαση Θέµατος 14

15 Εφιστούµε την προσοχή σας στις σηµειώσεις 4.16 και 4.17 των επεξηγηµατικών σηµειώσεων των Οικονοµικών Καταστάσεων στις οποίες γίνεται αναφορά στο θέµα της εκτίµησης σε εύλογη αξία των προνοµιούχων µετοχών και των οµολογιακών δανείων της Εταιρείας. Στην γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γιώργος εληγιάννης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

16 Α. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σηµειώσεις 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Τόκοι και συναφή έσοδα Κέρδη από συµµετοχή σε επενδύσεις καταταχθείσες στην εύλογη αξία µέσω αποτελ Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1 0 Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Τόκοι και συναφή έξοδα 4.4 (1.913) (2.244) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (349) (339) Αποσβέσεις χρήσεως (6) (6) Ζηµιές από αποτίµηση επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελ. 4.3 (2.700) (2.925) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 4.6 (609) (885) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (5.577) (6.400) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (5.089) (4.711) Φόρος Εισοδήµατος (Αναβαλλόµενος φόρος) (Α) Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων (4.963) (4.586) (Β) Λοιπά έσοδα µετά από φόρους 0 0 (Α) + (Β) Συνολικά Συγκεντρωτικά Εσοδα µετά από φόρους (4.963) (4.586) Σηµείωση : Οι σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 16

17 Β. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Σηµειώσεις Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Άλλα άυλα περουσιακά στοιχεία 0 0 Επενδύσεις καταταχ. στην εύλογη αξία µέσω αποτ Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Λοιπές απαιτήσεις Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και Συσσωρευµένες ζηµιές Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέο 4.15 (26.649) (21.686) Σύνολο καθαρής θέσης (25.649) (20.686) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προνοµιούχες µετοχές Οµολογιακά δάνεια Υποχρ. για παροχές στο προσωπικό λόγω αποχώρ. 0 0 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Οµολογιακά δάνεια Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων Σηµείωση : Οι σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 17

18 Γ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 2011 Μετοχικό ΜΑποτελέσµατα κεφάλαιο ε εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων Λοιπά Εσοδα µετά από φόρους Συν. Συγκ. Εσοδα µετά από φόρους Υπόλοιπο Υπόλοιπο Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων Λοιπά Εσοδα µετά από φόρους Συν. Συγκ. Εσοδα µετά από φόρους Υπόλοιπο Σηµείωση : Οι σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 18

19 . Κατάσταση Ταµειακών Ροών Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Κέρδη χρήσεως (Ζηµίες χρήσεως) (4.963) (4.586) Προσαρµογές: Τόκοι και συναφή έσοδα (264) (946) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Απόσβεση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 6 6 Αύξηση/(Μείωση) εύλογης αξίας επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (Κέρδη) / Ζηµιές από χρηµατοοικονοµικές πράξεις (224) (742) Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων (4) 7 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (369) 145 Τόκοι πληρωθέντες (1.386) (1.571) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.592) (2.518) Επενδυτικές δραστηριότητες Τόκοι εισπραχθέντες Προϊόν από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση Αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση - (5.800) Προιόν από πώληση επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Αγορά επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (7.236) (10.544) Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (4) (1) Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.721) Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες Πληρωµές εξόδων αναδιοργάνωσης Οµολογιακού δανείου - - Εισπράξεις από έκδοση οµολογιακού δανείου 0 (0) Εισπράξεις από έκδοση προνοµιούχων µετοχών - - Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 0 (0) Καθαρή αύξηση/(µείωση) σε ταµείο και ταµιακά ισοδύναµα Ταµείο και ταµιακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως (20) (6.239) Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της χρήσεως Σηµείωση : Οι σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 19

20 1. Γενικές πληροφορίες Σύσταση και Επωνυµία Η Εταιρία συστάθηκε την 18 η Μαΐου 2001 µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΤΑΝΕΟ Α.Ε.. Για τις συναλλαγές της µε το εξωτερικό χρησιµοποιείται η επωνυµία σε πιστή µετάφραση σε ξένη γλώσσα ή µε λατινικά στοιχεία. Έδρα Έδρα της Εταιρίας ορίστηκε ο ήµος Αθηναίων. Σκοπός Από το καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται ότι: Σκοπός της Εταιρίας είναι η µειοψηφική συµµετοχή σε αµοιβαία κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.), εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ) και αντίστοιχα σχήµατα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου (στο εξής: «επενδυτικά σχήµατα») που θα ιδρυθούν ειδικά για το σκοπό αυτό και θα διέπονται από τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εν λόγω επενδυτικά σχήµατα θα πρέπει να είναι αντικείµενο διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού τοµέα µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και να επενδύουν αποκλειστικά σε καινοτόµες µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της συµµετοχής αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Επίσης, η διαχείριση επιχειρήσεων και κεφαλαίων προορισµένων για συµµετοχή σε αµοιβαία κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ. 54/Α ), εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ) του άρθρου 5 του Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ/261 Α ) και αντίστοιχα σχήµατα παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου που θα διέπονται από τη νοµοθεσία αλλοδαπού κράτους και θα επενδύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η διαχείριση επενδυτικών σχηµάτων, και η παροχή συµβουλών για τη διαχείριση τους. Η Εταιρία µπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική µε τους ανωτέρω σκοπούς και µε την εν γένη προαγωγή του θεσµού των επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, περιλαµβανοµένης της διοργάνωσης εκδηλώσεων κάθε µορφής. Η Εταιρία µπορεί να ιδρύει και γενικά να συµµετέχει σε νοµικά πρόσωπα που έχουν παρεµφερείς σκοπούς. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρία µπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας επιτρέπεται µόνο µε διάταξη νόµου. 20

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

(01/01/2011 31/12/2011)

(01/01/2011 31/12/2011) Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η εκεµβρίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (01/01/2010 31/12/2010)

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (01/01/2010 31/12/2010) Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01/01/2009 31/12/2009)

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01/01/2009 31/12/2009) Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2009 Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015 Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Λ. Κηφισίας 27, 115 23 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 006238301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Βαλαωρίτου 3 & Βουκουρεστίου 22, 106 71, Αθήνα 210-3710500 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ»)

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») ΓΕΑΚΑΤ Α.Ε. για την χρήση που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») AP.Γ.Ε.MΗ.: 7741301000 (πρώην AP.M.A.E.: 61041/01/Β/06/041(2009)) Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Z A C H O S Α. Ε. Ε. Δ. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης

Z A C H O S Α. Ε. Ε. Δ. Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης ZACHOS ΑΕΕ (πρώην ΑΕΛ Ε) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Σοφοκλή Βενιζέλου 43, 141 23 Λυκόβρυση Αρ.Μ.Α.Ε.44868/01ΑΤ/Β/99/472 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3608401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2015 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ»)

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2015 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») ΓΕΑΚΑΤ Α.Ε. για την χρήση που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») AP.Γ.Ε.MΗ.: 7741301000 Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα