ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013"

Transcript

1 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι Tηλ Fax Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 (σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει) ****************************** Αριθµός Μετοχών και ικαιωµάτων Ψήφου Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εταιρία γνωστοποιεί ότι το σύνολο µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία της πρόσκλησης των µετόχων της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε:. ****************************** Κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχονται µε το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό και σχέδια των αποφάσεων επί των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης που περιέχονται στη δηµοσιευθείσα από πρόσκληση του.σ. για τη σύγκληση της υπόψη Γ.Σ. Ειδικότερα, ανά θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το σχέδιο των αντίστοιχων αποφάσεων έχει ως ακολούθως: ΘΕΜΑ 1o: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων (ατοµικών και ενοποιηµένων) οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας κατά τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) για τη χρήση 2012, συνοδευόµενων από τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου. Επί του πρώτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιηµένες, οικονοµικές καταστάσεις χρήσης , οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ), και εγκρίθηκαν από το.σ. κατά τη συνεδρίαση της , στις οποίες ενσωµατώνονται: - η ετήσια οικονοµική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2012, - η Επεξηγηµατική Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, κατ άρθρο 4 7,8 του ν. 3556/2007, - η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ άρθρο 2 2 του ν.3873/2010, και Σελ. 1 από 7

2 - η Έκθεση του Ελεγκτικού Γραφείου. Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων δηµοσιεύθηκαν κατά νόµο, µετά του Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως ακολούθως: (α) στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ( ιπλότυπο είσπραξης της ΟΥ Μεγάλων επιχειρήσεων µε αρ / για την δηµοσίευση στο ΦΕΚ,τ. ΑΕ & ΕΠΕ) (β) στην εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» φύλλο 986/ (γ) στην εφηµερίδα «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» 4774/ (δ) στην εφηµερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» 4.902/ ενώ αντίγραφα τους υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα στην αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή. Περαιτέρω περίληψη της πρόσκλησης για την παρούσα συνέλευση υποβλήθηκε εµπρόθεσµα στην αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας και δηµοσιεύθηκε εντός των προθεσµιών που ορίζει ο νόµος και το καταστατικό της εταιρίας σε µία ηµερήσια πολιτική, οικονοµική και τοπική εφηµερίδα, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, και συγκεκριµένα στις εφηµερίδες : (α) στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (β) στην εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» φύλλο 1043/ (γ) στην εφηµερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 4831/ (δ) στην εφηµερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» 4949/ , ενώ, το πλήρες κείµενο της εν λόγω πρόσκλησης, του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, αναρτήθηκαν κατά νόµο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr). Άλλωστε, το πλήρες κείµενο της εν λόγω πρόσκλησης δηµοσιεύθηκε και σε άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, εθνικής και πανευρωπαϊκής εµβέλειας, για την αποτελεσµατική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό. Μετά την παρουσίαση των άνω οικονοµικών καταστάσεων και την ενηµέρωση των µετόχων, υποβάλλονται οι εν λόγω καταστάσεις προς έγκριση. των εκπροσωπούµενων µετοχών, εγκρίνει τις ετήσιες (ατοµικές και ενοποιηµένες) οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας κατά τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) για τη χρήση 2012, συνοδευόµενες από τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. ΘΕΜΑ 2o: Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης Σελ. 2 από 7

3 Επί του δευτέρου θέµατος, θα κληθεί η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 2012 και να απαλλάξει τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και το Ελεγκτικό Γραφείο από κάθε σχετική ευθύνη. των εκπροσωπούµενων µετοχών, απαλλάσσει τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας και το Ελεγκτικό Γραφείο από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης ΘΕΜΑ 3o: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωµατικού Ελεγκτή) για τη χρήση Επί του τρίτου θέµατος, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, το ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από έως στην ανώνυµη ελεγκτική εταιρία.., η οποία εδρεύει στην Αθήνα (.), µε ΑΜ ΣΟΕΛ, και να οριστούν τακτικός ελεγκτής οι κ... (ΑΜ ΣΟΕΛ ), και αναπληρωµατικός ο κ.. (ΑΜ ΣΟΕΛ ). των εκπροσωπούµενων µετοχών, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από έως στην ανώνυµη ελεγκτική εταιρία.., η οποία εδρεύει στην Αθήνα (.), µε ΑΜ ΣΟΕΛ., και να οριστούν τακτικός ελεγκτής οι κ.. (ΑΜ ΣΟΕΛ..) και αναπληρωµατικός ο κ... (ΑΜ ΣΟΕΛ ). Η αµοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το.σ. ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση αµοιβών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2012, καθώς και προέγκριση αµοιβών για την χρήση Σελ. 3 από 7

4 Επί του τέταρτου θέµατος, το ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την καταβολή αµοιβών, στο πλαίσιο της χορηγηθείσας προεγκρίσεως από την περσινή Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2012, στα µέλη του.σ., η οποία ανήλθε συνολικά στο ποσό των ,66, όπως εµφανίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, ενώ, περαιτέρω, θα προτείνει την προέγκριση αµοιβών για τις παρασχεθησόµενες από τα ανωτέρω µέλη υπηρεσίες στη χρήση 2013, ύψους διακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ. των εκπροσωπούµενων µετοχών, εγκρίνει τις καταβληθείσες στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αµοιβές χρήσεως 2012, ύψους, όπως εµφανίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, και προεγκρίνει αµοιβές ύψους. (.) ευρώ για τις παρασχεθησόµενες από τα ανωτέρω µέλη υπηρεσίες στη χρήση Ο καθορισµός των επιµέρους αµοιβών ανατίθεται στο ιοικητικό Συµβούλιο. ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση, κατ άρθρο 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4013/2011 και ισχύει, σύναψης υπέρ της συνδεδεµένης ενοποιούµενης εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΓΕΜΗ /Α.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/98/394) στο πλαίσιο έκδοσης κοινού οµολογιακού δανείου ποσού ευρώ: (α) σύµβασης παροχής εταιρικής εγγύησης, (β) σύµβασης παροχής δικαιώµατος εµπράγµατης χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας (ενεχύρου) δυνάµει του νόµου 3301/2004, Α σειράς, επί µετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ, και (γ) χορήγησης συναίνεσης για εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης στο ιοικητικό Συµβούλιο. Επί του πέµπτου θέµατος, το ιοικητικό Συµβούλιο θα ενηµερώσει τη Γενική Συνέλευση για την αναχρηµατοδότηση - στο πλαίσιο της οικονοµικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης του οµίλου ΑΕΓΕΚ - του συνόλου των υφιστάµενων βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων της συνδεδεµένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., µέσω της σύναψης κοινού Οµολογιακού ανείου, ποσού διακοσίων εβδοµήντα ενός εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( ) κατ ανώτατο όριο, το οποίο πρόκειται να καλυφθεί από τα τραπεζικά ιδρύµατα ALPHA BANK και Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως Οµολογιούχους ανειστές. Σελ. 4 από 7

5 Στα πλαίσια του προαναφερθέντος Οµολογιακού ανείου είναι αναγκαία: (α) η παροχή εταιρικής εγγύησης της ΑΕΓΕΚ υπέρ της εν λόγω συνδεδεµένης εταιρίας, σύµφωνα µε τους όρους των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, (β) η σύσταση δικαιώµατος εµπράγµατης χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας (ενεχύρου) δυνάµει του νόµου 3301/2004, Α σειράς, επί µετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κυριότητας της εταιρίας, και (γ) η χορήγηση συναίνεσης για εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρίας και η παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο ιοικητικό Συµβούλιο. Σε συνέχεια των ανωτέρω, και µετά την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόµιµης ψηφοφορίας, µε πλειοψηφία.. εκπροσωπούµενων µετοχών και ψήφων, µε αρνητική ψήφο.. εκπροσωπούµενων µετοχών και µε αποχή.. εκπροσωπούµενων µετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι µε πλειοψηφία % των εκπροσωπούµενων µετοχών, εγκρίνει, κατ άρθρο 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4013/2011 και ισχύει, τη σύναψη, υπέρ της συνδεδεµένης ενοποιούµενης εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΓΕΜΗ /Α.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/98/394) (α) σύµβασης παροχής εταιρικής εγγύησης, (β) σύµβαση παροχής δικαιώµατος εµπράγµατης χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας (ενεχύρου) επί µετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κυριότητας της εταιρίας, και (γ) την παροχή συναίνεσης για εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης επί των ως άνω ακινήτων της εταιρίας στο πλαίσιο έκδοσης κοινού οµολογιακού δανείου ποσού ευρώ και τη σχετική εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου για κάθε αναγκαία διαδικασία.. ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και µελών της Επιτροπής Ελέγχου. Επί του έκτου θέµατος, θα κληθεί η Γενική Συνέλευση, να εγκρίνει τις αντικαταστάσεις των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου που έχουν συντελεσθεί προ της συγκλήσεώς της. των εκπροσωπούµενων µετοχών, εγκρίνει τις ανωτέρω αντικαταστάσεις. ΘΕΜΑ 7o: Εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου και ορισµός των ανεξάρτητων µελών αυτού. Σελ. 5 από 7

6 Επί του εβδόµου θέµατος, θα προταθεί η εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου, αν και δεν έχει λήξει η θητεία του, καθώς και η µείωση των µελών αυτού από έντεκα (11) σε εννέα (9), καθώς αυτό εµπεριέχεται στο εύρος που προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας και προκειµένου να γίνει πιο ευέλικτο και αποτελεσµατικό το σώµα στην άσκηση και λειτουργία των καθηκόντων του. Στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, θα προταθούν τα ακόλουθα εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη του νέου.σ., ήτοι οι κ.κ. : Σωτήριος Γαβριήλ Μιχαήλ Σίµας Ιωάννης Τσιτσιλώνης Γεώργιος Ι. Σίµος ηµήτριος Παπαδηµητρίου Ιωάννης Χριστόφαλος Επίσης προτείνει να εκλεγούν και ορισθούν ως ανεξάρτητα, µη εκτελεστικά µέλη του.σ. οι κ.κ.: Νικόλαος Ιωάννης Καµπάς, Νικόλαος Κουτσούκαλης, και Γεώργιος Χριστόπουλος Η θητεία του νέου.σ. θα είναι τριετής, λήγουσα την των εκπροσωπούµενων µετοχών, εκλέγει τα ακόλουθα εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη του νέου.σ., ήτοι τους κ.κ. Επίσης εκλέγει και ορίζει ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του.σ. τους κ.κ Η θητεία του νέου.σ. θα είναι τριετής, λήγουσα την ΘΕΜΑ 8o: Εκλογή νέων µελών Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. Επί του ογδόου θέµατος, λόγω της παραίτησης την των µελών της Επιτροπής Ελέγχου και της προσωρινής αντικατάστασης τους µέχρι τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, θα προταθούν ως νέα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, οι κ.κ. Γεώργιος Χριστόπουλος, Γεώργιος Σίµος και Ιωάννης Χριστόφαλος. Σελ. 6 από 7

7 των εκπροσωπούµενων µετοχών, εκλέγει τα ακόλουθα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι τους κ.κ. ΘΕΜΑ 9o: Αλλαγή της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού Επί του ενάτου θέµατος, θα προταθεί στη Συνέλευση η µεταφορά της έδρας της εταιρίας σε νέα γραφεία στο δήµο Κηφισιάς σε κτίριο Εκσυγχρονισµένης Τεχνολογίας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7 στην περιοχή ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ του ήµου Κηφισιάς, και για το λόγο αυτό απαιτείται και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού αυτής. Η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου θα έχει ως εξής : «Άρθρο Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο ήµος Κηφισιάς Αττικής, και ειδικότερα τα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί η εταιρία να ιδρύει υποκαταστήµατα και σ άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστηµάτων. 2.- Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά.» των εκπροσωπουµένων µετοχών, αποφασίζει την αλλαγή της έδρας της εταιρίας από το ήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αµαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, σε νέα γραφεία στο ήµο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. ΘΕΜΑ 10o: ιάφορες ανακοινώσεις. Θα γίνουν ανακοινώσεις εταιρικού και οµιλικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχουν σχετικά γεγονότα προς αναφορά. Ιούνιος 2013 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σελ. 7 από 7

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την εισήγηση του πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την εισήγηση του πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 18.06.2014 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Γ.Ε.ΜΗ. 6126401000 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

******************************

****************************** Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

26 2015 2. 3. 2015. 2014. 5

26 2015 2.    3.     2015. 2014. 5 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, κατ άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" την 15.06.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)     EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, ώρα 11:00 π.µ. Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αµαλίας 20 Σελίδα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης... 3... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 2012

ιεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 2012 ιεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοικονοµικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ποσά σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα