Λαμία Αρ. Πρωτ.: 1221

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: /60119 FAX: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Λαμία Αρ. Πρωτ.: 1221 Για πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το ακαδημαϊκό έτος Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/ τ. Α ) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 περίπτωση γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/ τ. Α ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Tiς διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/ τ. Α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2α και 2β του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/ τ. Α ) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 15 του Ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52/τ.Α / ) «Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/ τ. Α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ 149/ τ. Α ) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)». 7. Τις διατάξεις του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α / ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 9. Τις διατάξεις του αριθμ. 160/2008 Π.Δ. (ΦΕΚ 220/ τ. Α ) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.». 10. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/ τ.α ). «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 11. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/ τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα. 12. Τις διατάξεις της αριθμ. 2/54807/0022/ Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ /2002 τ. Β «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων που διαθέτουν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 καθώς και Ειδικών Συνεργατών Τ.Ε.Ι.». 13. Τις διατάξεις του Ν. 3833/ (ΦΕΚ 51/ τ. Α ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας - επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 14. Τις διατάξεις του Ν. 3845/ , (ΦΕΚ 65/ τα. Α ) "Μέτρα για την εφαρμογή του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας, από τα Κράτη-Μέλη του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο." 15. Με το υπ. αριθμ. 100/2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 135/ τ. Α ) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Ίδρυση Σχολής Ίδρυση Τμήματος Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», χρέη Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ασκεί ο Κωνσταντίνος Αναστασίου μέχρι την ανάδειξη του νέου Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις Τις υπ. αριθμ. 1/ & 2/ αποφάσεις της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις των Τμημάτων. 1

2 Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία 2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα 3) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα 4) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία 5) Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα 6) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα 7) Τμήμα Ηλεκτρολογίας, με έδρα τη Λαμία Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα τη Χαλκίδα 2) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τη Χαλκίδα 3) Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα τη Θήβα 4) Τμήματα: α) Εμπορίας & Διαφήμισης, β) Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, με έδρα την Άμφισσα Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα τη Λαμία 2) Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία Δ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1) Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα το Καρπενήσι. Η σύμβαση αυτή μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη, για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται αντίστοιχα τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα ανατεθεί η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας. Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωσή του θα είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική. Τα γνωστικά αντικείμενα ή οι ειδικότητες που προκηρύσσονται κατά Τμήμα και Τομέα Μαθημάτων ορίζονται ως ακολούθως: Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Λαμία) Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ) ΑΡ. ΩΡΩΝ 1 Μαθηματικά Πιθ Στατ. 1 Χειμερινό εξάμηνο 2 Μαθηματικά Γραμ. Συστ. Γραμ. Μετ. 3 Μαθηματικά Γραμμική Άλγεβρα 4 Μαθηματικά - Διακριτά Μαθηματικά Πιθανότητες Στατιστική 2 Εαρινό εξάμηνο Γραμμικά Συστήματα Γραμμικοί Μετ/μοί (Εξειδικευμένο) Χειμερινό εξάμηνο 2 Σύνολο: 2 2 Σύνολο: 2 Γραμμική Άλγεβρα 2 Εαρινό εξάμηνο Σύνολο: 2 Διακριτά Μαθηματικά (Εξειδικευμένο) 2 Σύνολο: 2

3 5 Μαθηματικά Μαθηματικά Ι Χειμερινό εξάμηνο Μαθηματικά Ι 4 Σύνολο: 4 6 Μαθηματικά Μαθηματικά ΙΙ 1 Εαρινό εξάμηνο Μαθηματικά ΙΙ 4 Σύνολο: 4 7 Πληροφορική Ασφάλεια 1 Εαρινό εξάμηνο Ασφάλεια και προστασία δεδομένων 3 Σύνολο: 3 8 Πληροφορική Τεχνολογία 1 Χειμερινό εξάμηνο Λογισμικού Τεχνολογία Λογισμικού (Εξειδικευμένο) 3 Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων 3 Σύνολο: 6 9 Τηλεπικοινωνίες 1 Εαρινό εξάμηνο Τηλεπικοινωνίες (Εξειδικευμένο) 3 Σύνολο: 3 10 Φυσική 1 Χειμερινό εξάμηνο Φυσική 2 Ηλεκτρονική Φυσική 2 Σύνολο: 4 11 Πληροφορική Χειμερινό εξάμηνο Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφορική στην Εκπαίδευση (Εξειδικευμένο) 3 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Εξειδικευμένο) 3 12 Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων 1 Χειμερινό εξάμηνο Σύνολο: 6 Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών (Εξειδικευμένο) 3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Τεχνολογίες Διαδικτύου 3 (Εξειδικευμένο) Σύνολο: 6 13 Φιλοσοφία 1 Εαρινό εξάμηνο 14 Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων 15 Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων 16 Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Εξειδικευμένο) 2 1 Χειμερινό εξάμηνο Σύνολο: 2 Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ 3 1 Εαρινό εξάμηνο Σύνολο: 3 Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Μεγάλης Κλίμακας 3 (Εξειδικευμένο) Σύνολο: 3 Εαρινό εξάμηνο Ψηφιακά Συστήματα Ι 2 Σύνολο: 2 17 Σήματα και Συστήματα 1 Χειμερινό εξάμηνο Σύνολο Θέσεων Χειμερινό Εξάμηνο Σύνολο Θέσεων Εαρινό Εξάμηνο Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Εξειδικευμένο) 3 Σύνολο: 3 6 Σύνολο Ωρών 36 5 Σύνολο Ωρών 21 3

4 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) ΑΡ. ΩΡΩΝ 1 Μαθηματικά 1 Χειμερινό εξάμηνο 2 Μαθηματικά Γραμ. Συστ. Γραμ. Μετ. 3 Μαθηματικά Γραμμική Άλγεβρα Πιθανότητες Στατιστική 8 Μαθηματικά Ι 6 Σύνολο: 14 2 Εαρινό εξάμηνο Γραμμικά Συστήματα Γραμμικοί Μετ/μοί 12 (Εξειδικευμένο) Μαθηματικά ΙΙ 6 Σύνολο: 18 1 Χειμερινό εξάμηνο Γραμμική Άλγεβρα 8 Σύνολο: 8 4 Πληροφορική - Ασφάλεια 1 Εαρινό εξάμηνο Ασφάλεια και προστασία δεδομένων 6 Σύνολο: 6 5 Πληροφορική 1 Εαρινό εξάμηνο Διαχείριση Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων (Εξειδικευμένο) 6 Δομές Δεδομένων (Εξειδικευμένο) 10 Σύνολο: 16 6 Πληροφορική 2 Χειμερινό εξάμηνο Τεχνολογία Λογισμικού Προγραμματισμός Ι 10 Τεχνολογία Λογισμικού (Εξειδικευμένο) 10 Προγραμματισμός ΙΙΙ (Εξειδικευμένο) 6 Σχεδιασμός και ανάλυση Αλγορίθμων (Εξειδικευμένο) 8 Σύνολο: 34 7 Πληροφορική 1 Εαρινό εξάμηνο Τεχνολογία Λογισμικού Προγραμματισμός ΙΙ (Εξειδικευμένο) 10 Σύνολο: 10 8 Πληροφορική 1 Εαρινό εξάμηνο Υπολογιστικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα (Εξειδικευμένο) 8 9 Πληροφορική Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων 2(Χ)+2(Ε) Κατανεμημένα Συστήματα (Εξειδικευμένο) 8 Χειμερινό εξάμηνο 4 Σύνολο: 16 Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ (Εξειδικευμένο) 10 Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές (Εξειδικευμένο) 12 Σύνολο: 22 Εαρινό εξάμηνο Ψηφιακά Συστήματα Ι 20 Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Μεγάλης Κλίμακας 2 (Εξειδικευμένο) Σύνολο: Τηλεπικοινωνίες 1 Εαρινό εξάμηνο Τηλεπικοινωνίες (Εξειδικευμένο) 10 Σύνολο: Φυσική 1 Χειμερινό Εξάμηνο

5 12 Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήματα 13 Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων 14 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ηλεκτρονική Φυσική 8 Φυσική 8 Σύνολο: 16 1 Χειμερινό Εξάμηνο 2(Χ)+1(Ε) 1(Χ)+1(Ε) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Εξειδικευμένο) 6 Πληροφορική στην Εκπαίδευση (Εξειδικευμένο) 2 Χειμερινό εξάμηνο Σύνολο: 8 Δίκτυα Δεδομένων ΙΙ (Εξειδικευμένο) 8 Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών (Εξειδικευμένο) 8 Ηλεκτρονικό εμπόριο & Τεχνολογίες Διαδικτύου 4 (Εξειδικευμένο) Σύνολο: 20 Εαρινό εξάμηνο Δίκτυα Δεδομένων Ι 8 Χειμερινό εξάμηνο Σύνολο: 8 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ (Εξειδικευμένο) 8 Εαρινό εξάμηνο Σύνολο: 8 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (Εξειδικευμένο) 8 Σύνολο: 8 15 Ευφυή Συστήματα και 1 Εαρινό εξάμηνο Αυτόματος Έλεγχος Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου (Εξειδικευμένο) 6 Σύνολο: 6 15 Σήματα και Συστήματα 1 Χειμερινό εξάμηνο Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Εξειδικευμένο) 10 Σύνολο: 10 Σύνολο Θέσεων Χειμερινό Εξάμηνο Σύνολο Θέσεων Εαρινό Εξάμηνο 12 Σύνολο Ωρών Σύνολο Ωρών 120 2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μαθήματα Ενεργειακού Τομέα Ώρες Θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Μηχανική Ρευστών x 3=36 ώρες Θερμοηλεκτρικοί και Διπλού στόχου Σταθμοί 1x3=3 ώρες 4 x 2 =8 ώρες Τεχνολογία Ψύξης 1x2= 2 ώρες + ΑΠ 3x2 ώρες 10x2 =20 ώρες Καύση-Καύσιμα και Λιπαντικά 1x2=2 ώρες 4 x 1 =4 ώρες Τεχνολογία Αφαλάτωσης 1x2=2 ώρες 2 x 2ώρες=4 ώρες Α.Π.Ε. ΙΙ 1x2=2 ώρες 3Χ2 =6 ώρες Ατμοστρόβιλοι-Ατμολέβητες x 2 =32 ώρες Τεχνολογία Θερμάνσεων 1x2=2 ώρες 8 x 1=8 ώρες Ενεργειακές εγκαταστάσεις 1x2=2 ώρες 4 x 2=8 ώρες Περιβαλλοντική Μηχανική IΙ 1x2=2 ώρες 4 x 2 =8 ώρες Εξοπλισμός υπό πίεση 1x2=2 ώρες 4 x 2 =8 ώρες 5

6 Α.Π.Ε. Ι 1x3=3 ώρες Εμβολοφόρες Μηχανές ΙΙ x 2 =8 ώρες Υδραυλικές Στροβιλομηχανές x 3=18 ώρες Εμβολοφόρες Μηχανές Ι Νομοθεσία Περιβάλλοντος και Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. 1x3=3 ώρες 10 x 2=20 ώρες Τεχνολογία Κλιματισμού 1x2=2 ώρες 10 x 2=20 ώρες Μετάδοση Θερμότητας 1x2=2 ώρες & ΑΠ 4 x 2=8 ώρες Περιβαλλοντική Μηχανική I 1x3=3 ώρες Κινητήριες Μηχανές για Ηλεκτρολόγους 1x3=3 ώρες 16 x 2 =32 ώρες Μαθήματα Κατασκευαστικού Τομέα Ώρες Θεωρίας Ώρες εργαστηρίου Ανάλυση Κατασκευών 1x2=2 ώρες 3 x 1 ώρες =3 ώρες Αντοχή υλικών 1 x 4=4 ώρες 5 x 2 ώρες =10 ώρες Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές -- 8 x 2 ώρες =16 Ασφάλεια Εργασίας και Τεχνική Νομοθεσία 1 x 3=3ώρες -- Διοίκηση Παραγωγής 1 x 2=2 ώρες 5 x 3 ώρες =15 ώρες Δυναμική-Ταλαντώσεις 1 x 3=3 ώρες -- Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Αερίων 1 x 4=4ώρες 8 x 3 ώρες =24 ώρες Εργαλειομηχανές CNC 1 x 2=2 ώρες 5 x 3ώρες=15 ώρες Θεωρία Μηχανών και Μηχανισμών Μηχανική για ηλεκτρολόγους 1x2=2 ώρες Μεταλλικές Κατασκευές 1x2=2 ώρες 8 x 2=16 ώρες Μηχανική των Θραύσεων 1x2=2 ώρες -- Μηχανολογικό Εργαστήριο x 3ώρες=54ώρες Τεχνολογία Κατασκευών 15 x 2=30 ώρες Μηχανολογικό Σχέδιο Ι x 3ώρες=36 ώρες Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ -- 8 x 3ώρες=24 ώρες Μηχανουργική Τεχνολογία 1 x 3=3ώρες 15 x 3ώρες=45ώρες Ποιοτικός Έλεγχος 1 x 3=3 ώρες 8 x 2ώρες=16 ώρες Στατική 1 x 4=4 ώρες -- Στοιχεία Μηχανών Ι x 2ώρες=24ώρες Στοιχεία Μηχανών ΙΙ -- 8 x 2ώρες=16ώρες Σχεδίαση με Η/Υ -- 7 x 3ώρες=21ώρες Τεχνολογία οχημάτων 1 x 4=4ώρες 10 x 2ώρες=20ώρες 3) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ: α) Θεωρητικά Μαθήματα (Επιστημονικοί Συνεργάτες) ΕΞΑΜ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Η1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 Η1 ΦΥΣΙΚΗ 3 Η1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2 Η2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3 Η3 ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΙΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2 6

7 Η4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 4 Η5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 Η6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 Η7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 Η7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 Μ5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (για Τμήμα Μηχανολογίας) 3 β) Εργαστηριακά μαθήματα (Εργαστηριακοί Συνεργάτες) ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Εργαστηριακές Ομάδες Σύνολο Ωρών Η1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΛΩΜΑΤΑ Ι 2X10 20 Η2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΛΩΜΑΤΑ II 2X10 20 Η2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΥ 2Χ6 12 Η3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι 2X10 20 Η4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ II 2X10 20 Η5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 2Χ6 12 Η5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι 2X8 16 Η6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2X8 16 Η6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ II 2X8 16 Η6 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ 2X8 16 Η7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 2X4 8 Η7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ II 2X4 8 Μ5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (για τμ. Μηχανολογίας) 2X8 16 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΑΕ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: α) Θεωρητικά Μαθήματα (Επιστημονικοί Συνεργάτες) ΕΞΑΜ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Η2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 4 Η4 Σ.Α.Ε. Ι 4 Η5 Σ.Α.Ε. II 4 Η5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 3 Η4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ 4 Η7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 4 Μ7 ΣΑΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (για τμ. Μηχανολογίας) 4 7

8 β) Εργαστηριακά μαθήματα (Εργαστηριακοί Συνεργάτες) ΕΞΑΜ ΜΑΘΗΜΑ Εργαστηριακές Ομάδες Σύνολο Ωρών Η1 Η1 Η2 Η2 Η2 Η3 Η3 Η4 Η4 Η5 Η5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ ΔΙΚΤΥΑ ΗΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ II ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Η/Υ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2X5 10 2Χ4 8 2Χ4 8 2X Χ6 12 2Χ6 12 2X8 16 2X6 12 2X6 12 2Χ X5 15 Η5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 2X6 12 Η6 Η7 Η7 Μ7 ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ PLC - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΑΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (για τμ. Μηχανολογίας) 2X5 10 2X4 8 2X6 12 2X8 16 Σημείωση: Όλα τα παραπάνω μαθήματα θεωρούνται εξειδικευμένα, τα οποία μπορούν να ανατεθούν και σε Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, οι οποίοι ανήκουν στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή είναι συνταξιούχοι αντίστοιχων επαγγελματικών θέσεων. 4) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λαμία) ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Θ ΩΡΕΣ 1 Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές 1 Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές Θ 2 2 Ηλεκτρονική- Υλικά 1 Υλικά Ηλεκτρονικής και Διατάξεις Θ 2 Νανοηλεκτρονική Θ 2 3 Φυσική 1 Φυσική Θ 4 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 10 8

9 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΩΡΕΣ 1 Φυσική 1 Φυσική Ε 8 2 Πληροφορική- Τεχνολογία Η/Υ 2 Προγραμματισμός Ι Ε 2 Λογική Σχεδίαση Ε 10 Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές Ε 8 3 Μαθηματικά 1 Μαθηματικά ΙΙΙ Ε Ηλεκτρονικές Ε 6 Ηλεκτρονική- Υλικά Διατάξεις Φασματοσκοπίας ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 38 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Θ ΩΡΕΣ 1 Ηλεκτρονική- Υλικά 1 Υλικά Ηλεκτρονικής και Διατάξεις Θ 2 Νανοηλεκτρονική Θ 2 2 Ψηφιακά ολοκληρωμένα 1 Ψηφιακά ολοκληρωμένα Θ 2 κυκλώματα κυκλώματα ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΩΡΕΣ 1 Πληροφορική- Τεχνολογία Η/Υ 1 Προγραμματισμός ΙΙ Ε 2 Σήματα, συστήματα και Ψηφιακή Ε 10 Επεξεργασία Σημάτων ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12 Σημείωση: Από τα παραπάνω μαθήματα του Τομέα Υποδομής και Υπολογιστών, που προκηρύσσονται, χαρακτηρίζονται ως εξειδικευμένα μαθήματα, τα οποία μπορούν να ανατεθούν και σε Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, οι οποίοι ανήκουν στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή είναι συνταξιούχοι αντίστοιχων επαγγελματικών θέσεων, όπως: Προγραμματισμός Ι Προγραμματισμός ΙΙ Λογική Σχεδίαση Σήματα, Συστήματα και Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Δίκτυα Η/Υ- Μικροεπεξεργαστές- Υλικά Ηλεκτρονικής και Διατάξεις Ηλεκτρονικές Διατάξεις Φασματοσκοπίας ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Θ ΩΡΕΣ 1 ΣΑΕ 1 Βιομηχανικοί αυτοματισμοί Θ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΩΡΕΣ Ηλεκτρονική Φυσική Ε 2 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Ε 2 Εξαρτημάτων Ηλεκτρικά Κυκλώματα- Ε 8 1 Ηλεκτρονικά 2 Ηλεκτροτεχνία Σχεδίαση και Κατασκευή Ε 8 Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Αισθητήρες-Interfaces Ε 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 22 9

10 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Θ ΩΡΕΣ 1 ΣΑΕ 1 Βιομηχανικοί αυτοματισμοί Θ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΩΡΕΣ Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων Ε 2 Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων Ε 2 Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα Ε 8 Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Ε 8 1 Ηλεκτρονικά 2 Μετρήσεις Ηλεκτρονικά Ισχύος Ε 2 2 ΣΑΕ 1 ΣΑΕ Ε 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 24 Σημείωση: Όλα τα παραπάνω μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, που προκηρύσσονται είναι εξειδικευμένα, τα οποία μπορούν να ανατεθούν και σε Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, οι οποίοι ανήκουν στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή είναι συνταξιούχοι αντίστοιχων επαγγελματικών θέσεων. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Θ ΩΡΕΣ Τηλεπικοινωνιακά συστήματα Θ 2 Ασύρματες ζεύξεις, Διάδοση Θ 2 Η/Μ κυμάτων 1 Τηλεπικοινωνίες 1 Συστήματα ήχου και εικόνας Θ 2 Κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες Θ 2 2 Κεραίες-Γραμμές Μετάδοσης 1 Κεραίες Θ 4 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΩΡΕΣ Τηλεπικοινωνίες 2 1 Τηλεπικοινωνίες 1 Θεωρία Πληροφορίας και 2 Κωδικοποίηση δεδομένων Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 2 2 Κεραίες-Γραμμές Μετάδοσης 1 Κεραίες 6 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Θ ΩΡΕΣ 1 Τηλεπικοινωνίες 1 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Θ 4 Συστήματα ήχου και εικόνας Θ 2 2 Κεραίες-Γραμμές Μετάδοσης 1 Γραμμές μετάδοσης Θ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΩΡΕΣ 10

11 Εφαρμοσμένος Ε 2 1 Τηλεπικοινωνίες 1 Ηλεκτρομαγνητισμός- Μικροκύματα Οπτικές Επικοινωνίες Ε 2 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Ε 2 2 Κεραίες-Γραμμές Μετάδοσης 1 Γραμμές Μετάδοσης Ε 6 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12 Σημείωση: Όλα τα παραπάνω μαθήματα του Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων, που προκηρύσσονται είναι εξειδικευμένα, τα οποία μπορούν να ανατεθούν και σε Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, οι οποίοι ανήκουν στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή είναι συνταξιούχοι αντίστοιχων επαγγελματικών θέσεων. 5) Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε., ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Α/Α ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ (Θ+ΑΠ) ΩΡΕΣ (Ε) ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ 4 5X4 ΩΡΕΣ=20 ΩΡΕΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 4 2 4X2 ΩΡΕΣ=8 ΩΡΕΣ 4 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4 5X4 ΩΡΕΣ=20 ΩΡΕΣ 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 6 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4 2 4X2 ΩΡΕΣ=8 ΩΡΕΣ 7 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2 9 ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 4 2 3X2 ΩΡΕΣ=6 ΩΡΕΣ 10 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 3 2 2X2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 11 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 3 2 3X2 ΩΡΕΣ=6 ΩΡΕΣ 12 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ 4 13 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 4 2 2X2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 4 2 2X2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 15 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 4 2 2X2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 16 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΣΗΣ 2 2 2X2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 17 ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 2 2 3X2 ΩΡΕΣ=6 ΩΡΕΣ 18 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ 2 2 2X2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 19 ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2 2 2X2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 20 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2 2 2X2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 21 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ 2 22 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 4 2 2X2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 23 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 3 2 2X2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 24 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 3 3 2X3 ΩΡΕΣ=6 ΩΡΕΣ 25 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 3 2 2X2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 26 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Θ) 4 27 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Θ) 4 28 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Θ) 4 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ (Θ) 2 30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ (Ε) 2 10X2 ΩΡΕΣ=20 ΩΡΕΣ 31 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Θ) 4 32 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Ε) 2 14X2 ΩΡΕΣ=28 ΩΡΕΣ 33 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (Θ) 4 34 ΦΥΣΙΚΗ (Θ) 4 35 ΦΥΣΙΚΗ (Ε) 2 10X2 ΩΡΕΣ=20 ΩΡΕΣ 36 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ 2 11

12 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ (Θ+ΑΠ) ΩΡΕΣ (Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΩΡΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ Χ ΩΡΕΣ) 1 ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 2 6Χ2 ΩΡΕΣ=12 ΩΡΕΣ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 6Χ2 ΩΡΕΣ=12 ΩΡΕΣ 3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2 2 6Χ2 ΩΡΕΣ=12 ΩΡΕΣ 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 4 2 6Χ2 ΩΡΕΣ=12 ΩΡΕΣ 5 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 2 2Χ2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 6 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 2 2Χ2 ΩΡΕΣ= 4 ΩΡΕΣ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 4 2 1Χ2 ΩΡΕΣ= 2 ΩΡΕΣ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2 2Χ2 ΩΡΕΣ= 4 ΩΡΕΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 2 2Χ2 ΩΡΕΣ= 4 ΩΡΕΣ 10 ΌΡΓΑΝΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 2 2 1Χ2 ΩΡΕΣ=2 ΩΡΕΣ 11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 2 2 1Χ2 ΩΡΕΣ=2 ΩΡΕΣ 12 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 2 2 2Χ2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 13 ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 2 14 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 2 2 2Χ2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 15 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 2 1Χ2 ΩΡΕΣ=2 ΩΡΕΣ 16 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ 3 2 2Χ2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ 17 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 2 2Χ2 ΩΡΕΣ=4 ΩΡΕΣ Σημειώνεται ότι οι αριθμοί των εργαστηριακών ομάδων για κάθε μάθημα είναι ενδεικτικοί και θα οριστικοποιηθούν μετά τις δηλώσεις μαθημάτων στην έναρξη κάθε εξαμήνου. 6) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., Α/Α Μάθημα (Κατηγορία) Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου 12 Εξάμ. Θεωρία (Ώρες) Α.Π. (Ώρες) Εργαστήριο (Ώρες) 1 Επιστήμη και Άνθρωπος 1 ο Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 ο Ηλεκτρικά Κυκλώματα 2 ο 2 1 2ΕX7 4 Σήματα και Συστήματα 2 ο Ηλεκτρικές Μετρήσεις 3 ο 2-2ΕX9 6 Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο 3 ο 3 1 3ΕX10 7 Ποιοτικός Έλεγχος 3 ο Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου 4 ο 3-3ΕX5 9 Ψηφιακός Έλεγχος 4 ο 2 1 2ΕX8 10 Αυτοματισμοί με PLC και Μικροελεγκτές 4 ο 3 1 3ΕX8

13 11 Μοντελοποίηση και Έλεγχος Μηχανικών Συστημάτων 4 ο - - 3ΕΧ4 12 Βιομηχανικός Έλεγχος 5 ο 3 1 2ΕX14 13 Έλεγχος Ηλεκτρικών Κινητήρων 5 ο 2 1 2ΕX10 14 Βέλτιστος Έλεγχος 5 ο Φυσικοχημικές Διεργασίες 5 ο 2 1 2ΕΧ4 16 Εισαγωγή στην Ρομποτική 6 ο 2 1 2ΕX10 17 Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών 6 ο 2 0 2ΕX10 18 Αγγλική Τεχνική Ορολογία Αυτοματισμού 6 ο Επιχειρηματικότητα στον αυτοματισμό 6 ο Έλεγχος Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων 6 ο 2-2ΕX8 21 Νευρωνικά Δίκτυα και Ασαφής Λογική 6 ο 2 1 2ΕX6 22 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 6 ο 2 1 2ΕΧ4 23 Κατανεμημένα Συστήματα Έλεγχου 7 ο 3 1 2ΕX9 24 Ανάλυση και Σχεδιασμός Τεχνοοικονομικών Συστημάτων 7 ο Μηχατρονική 7 ο 2-3ΕX9 26 Έλεγχος και Προγραμματισμός Ρομπότ 7 ο 2 1 2ΕX4 27 Σχεδίαση με χρήση υπολογιστή (CAD) και Δίκτυα Παραγωγής (CAM) 7 ο 2 1 2ΕX4 28 Ευφυής Έλεγχος 7 ο 2 1 2ΕX4 29 Συστήματα Ελέγχου για Καθοδήγηση και Πλοήγηση 7 ο 2 1 2ΕX5 Τομέας Λογισμικού και Υλικού Συστημάτων Αυτοματισμού Α/Α Μάθημα (Κατηγορία) Εξάμ. Θεωρία Α.Π. Εργαστήριο (Ώρες) (Ώρες) (Ώρες) 1 Σχεδίαση Συνδυαστικών Λογικών Συστημάτων 1 ο 2-2ΕX7 2 Σχεδίαση Ακολουθιακών Λογικών Συστημάτων 2 ο 2-2ΕΧ5 3 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική 3 ο 2-2ΕX5 4 Αρχιτεκτονική και Δίκτυα Η-Υ 3 ο Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 3 ο 2-2ΕX2 5 Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα 4 ο - - 3ΕX5 6 Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με χρήση Υπολογιστή 4 ο - - 3ΕX4 7 Δομές και Βάσεις Δεδομένων 5 ο 2 1 2ΕX3 8 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 5 ο 2 1 2ΕX3 9 Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 5 ο 2 1 2ΕΧ2 Σημείωση: Η Συνέλευση του Τμήματος, επιφυλάσσεται όποτε κριθεί αυτό απαραίτητο να τροποποιήσει (αύξηση ή μείωση) τις ώρες διδασκαλίας, που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα ανάλογα με τον προβλεπόμενο αριθμό σπουδαστών και τις αναθέσεις μαθημάτων των μόνιμων μελών του Τμήματος. Μετά από τα παραπάνω, η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σημειώνει ότι είναι στην ευχέρεια του κάθε Τμήματος η εκ νέου κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους, που ήδη έχουν καταθέσει δικαιολογητικά υποψηφιότητας, σε προηγούμενα έτη. 7) Τμήμα Ηλεκτρολογίας (Λαμία) Ι. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ΘΕΣΕΩΝ 1) Φυσική 1 (1) Φυσική (Θ) 3 2) Ποιοτικός Έλεγχος. 1 (1) Ποιοτικός Έλεγχος (Θ) 2 3) Oικονομοτεχνική Ανάλυση 1 (2) Οικονομοτεχνική Ανάλυση (Θ) 2 4) Τεχνικά Έργα 1 (2) Τεχνικά Έργα (Θ) 2 5) Εφαρμοσμένη Μηχανική 1 (1) Εφαρμοσμένη Μηχανική (Θ) 3 6) Κινητήριες Μηχανές 1 (1) Κινητήριες Μηχανές (Θ) 3 13

14 7) Τεχνολογία Υλικών Ηλεκτροχημεία 8) Τεχνολογία και Περιβάλλον 1 (2) Τεχνολογία Υλικών -Ηλεκτροχημεία (Θ) 2 1 (2) Τεχνολογία και Περιβάλλον (Θ) 2 ΣΥΝ.19 Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. ΘΕΣΕΩΝ 1) Φυσικός 1 (1) Φυσική (Ε) 6 2) Mαθηματικός 1 (1) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Ε) 4 ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝ. 10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. 1) Ηλεκτρονικά Ισχύος 1 (1) 1) Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θ) 3 ΣΥΝ. 3 2) Ηλεκτρομηχανική 1 (1) 1) Ηλεκτρικές Mηχανές Ι (Θ) 4 Μετατροπή Ενέργειας (2) 2) Ηλεκτρικές Mηχανές ΙΙ (Θ) 4 (1) 3) Ηλ. Κινητήρια Συστήματα (Θ) 4 ΣΥΝ: 12 3) Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 4) Ηλεκτρικές - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτροτεχνικές - Εφαρμογές -Φωτοτεχνία 1 (1) 1) Συστήματα Ηλεκτρ. Ενέργειας Ι (Θ) 5 (2) 2) Συστήματα Ηλεκτρ. Ενέργειας ΙΙ (Θ) 5 (1) 3) Τεχνολ. Υψηλών Τάσεων (Θ) 2 (2) 4) Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας (Θ) 2 (1) 5) Εξομοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Η/Υ (Θ) 2 ΣΥΝ: 16 2 (2) 1) Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Θ) 3 (2) 2) Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Θ) 3 (2) 3) Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλ/νικών Κατασκευών (Θ) 3 (1) 4) Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές - Φωτοτεχνία (Θ) 4 ΣΥΝ: 13 Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ : Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. 1) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Α.Ε.Ι.) 8 (2) 1) Αρχές Σχεδίασης 12 Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (Ε) (1) 2) Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (Ε) 12 (2) 3) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Ε) 12 (1) 4) Ηλεκτρονικά Ισχύος (Ε) 10 (2) 5) Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε) 14 (1) 6) Ηλεκτρολογικές Εγκ/στάσεις (Ε) 8 (1) 7) Σ.Η.Ε. Ι (Ε) 8 (2) 8) Σ.Η.Ε. ΙΙ (Ε) 8 (1) 9) Ηλεκτρικά Κινητήρια 6 Συστήματα (Ε) (2) 10) Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών 14 και Ηλ/νικών Κατασκευών (Ε) (1) 11) Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Φωτοτεχνία (Ε) 6 14

15 (1) 12) Εξομοίωση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με Η/Υ (Ε) 14 ΣΥΝ: 124 ΙΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ ΕΒΔ. 1) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 2) Πληροφορική ή Μηχανικού Η/Υ 3) Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού 4) Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ 5) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Αυτοματισμού 1 (1) 1) Ηλεκτροτεχνία Ι (Ε) 6 (1) 2) Μετρολογία Ηλ. Μετρήσεις (Ε) 6 (2) 3)Ηλεκτροτεχνία ΙΙ (Ε). 6 ΣΥΝ:18 1 (1) (2) 1 (2) (1) (1) (2) 1) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (Ε) 2) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ (Ε) 1) Ηλεκτρονικά Ι (Ε). 2) Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε) 3) Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (Ε) 4) Ψηφιακά Συστήματα (Ε) 4 4 ΣΥΝ: ΣΥΝ (1) 1) Μικροϋπολογιστές Εφαρμογές (Ε) 2 ΣΥΝ: 2 2 (2) 1) Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) 10 (1) 2) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Ε) 6 (2) Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (Ε) 8 ΣΥΝ:24 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (Για την στήλη ΕΞΑΜΗΝΟ): όπου (1) είναι μόνον για το Χειμερινό Εξάμηνο, (2) είναι μόνον για το Εαρινό Εξάμηνο, οι αντίστοιχες ώρες. Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα τη Χαλκίδα ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ/ ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΩΡΕΣ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΩΡΕΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1 Μικροοικονομική ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1 Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1 Αστικό Δίκαιο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1 Πληροφορική Ι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1 Γενικά Μαθηματικά ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 3 Φορολογική Λογιστική Ι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 3 Λογιστική Εταιρειών

16 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 3 Μάρκετινγκ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 3 Εμπορικές Εφαρμογές (Τομέας Λογιστικών και Εργαστηριακών Μαθημάτων) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 3 Εμπορικό Δίκαιο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 3 Στατιστική Επιχειρήσεων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 5 Λογιστική Κόστους ΙΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 5 Λογιστική Έμμεσων Φόρων Φ.Π.Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 5 Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 5 Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 5 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 5 Ιδιωτική Οικονομική ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 5 Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 5 Συστήματα Εφοδιασμού και Διανομής (Logistics) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 7 Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 7 Φορολογική Λογιστική ΙΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 7 Ελεγκτική ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 7 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 7 Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου και Φορολογικής Δικονομίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 7 Φορολογία Κεφαλαίου ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 7 Λογιστική Ειδικών Φορολογικών Θεμάτων

17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΑΡΙΝΟ 2 Μακροοικονομική 3 0 ΕΑΡΙΝΟ 2 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 6 0 ΕΑΡΙΝΟ 2 Οικονομικά Μαθηματικά 4 0 ΕΑΡΙΝΟ 2 Πληροφορική ΙΙ 0 44 ΕΑΡΙΝΟ 2 Οργάνωση Λογιστηρίου Γ.Λ.Σ. 5 0 ΕΑΡΙΝΟ 2 Εργατικό Ασφαλιστικό Δίκαιο 4 0 ΕΑΡΙΝΟ 4 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 4 ΕΑΡΙΝΟ 4 Λογιστική Κόστους Ι 6 0 ΕΑΡΙΝΟ 4 Αγορές Χρήματος & 4 0 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ΕΑΡΙΝΟ 4 Λογιστικές Εφαρμογές 0 40 ΕΑΡΙΝΟ 4 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 4 0 ΕΑΡΙΝΟ 4 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 3 0 ΕΑΡΙΝΟ 4 Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο 3 0 ΕΑΡΙΝΟ 4 Δημόσια Οικονομική 3 0 ΕΑΡΙΝΟ 6 Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ 0 40 ΕΑΡΙΝΟ 6 Αγγλικά 6 ΕΑΡΙΝΟ 6 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ΕΑΡΙΝΟ 6 Αναλυτική Λογιστική ΕΑΡΙΝΟ 6 Ναυτιλιακή Λογιστική

18 ΕΑΡΙΝΟ 6 Ξενοδοχειακή Λογιστική 4 0 ΕΑΡΙΝΟ 6 Τραπεζική Λογιστική 4 0 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΑΡΙΝΟ Σημείωση: Όλα τα παραπάνω μαθήματα θεωρούνται εξειδικευμένα, τα οποία μπορούν να ανατεθούν και σε Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, οι οποίοι ανήκουν στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή είναι συνταξιούχοι αντίστοιχων επαγγελματικών θέσεων. 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χαλκίδα) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ/ ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΩΡΕΣ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΩΡΕΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1 Μικροοικονομική Ποσοτικής Ανάλυσης) 5 0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι Ποσοτικής Ανάλυσης) 4 2 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1 Γενικά Μαθηματικά Ποσοτικής Ανάλυσης) 2 0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1 Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων Εφαρμογής Νομικών Μαθημάτων) 5 0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1 Εισαγωγή στη Πληροφορική (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων Εφαρμογής Νομικών Μαθημάτων) 2 5 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 3 Στατιστική Επιχειρήσεων Ποσοτικής Ανάλυσης) 6 0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 3 Οικονομική της Διοίκησης Ποσοτικής Ανάλυσης) 3 24 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 3 Αγορές χρήματος και Κεφαλαίου Ποσοτικής Ανάλυσης) 4 0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 3 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) 3 18 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 3 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων)

19 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 5 Τεχνικές ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων Ποσοτικής Ανάλυσης) Δημόσιες Σχέσεις (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) Λογιστική Κόστους Ποσοτικής Ανάλυσης) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) Βιομηχανική Οικονομική Ποσοτικής Ανάλυσης) 3 0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 5 Οικονομοτεχνικές Μελέτες 3 0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 5 Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) 3 0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 7 Στρατηγικός σχεδιασμός και Πολιτική των Επιχειρήσεων (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) 5 0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 7 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) 5 0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 7 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Ποσοτικής Ανάλυσης) 5 0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 7 Έρευνα Μarketing (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) 6 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΑΡΙΝΟ 2 Μακροοικονομική Ποσοτικής Ανάλυσης) 5 0 ΕΑΡΙΝΟ 2 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Ποσοτικής Ανάλυσης) 4 0 ΕΑΡΙΝΟ 2 Οικονομικά Μαθηματικά Ποσοτικής Ανάλυσης) 5 0 ΕΑΡΙΝΟ 2 Στοιχεία Δημόσιου Δικαίου (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων Εφαρμογής Νομικών Μαθημάτων) 4 0 ΕΑΡΙΝΟ 2 Οργάνωση - Διοίκηση Επιχειρήσεων I

20 (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) ΕΑΡΙΝΟ 2 Εφαρμογές Η/Υ στη Διοίκηση (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων Εφαρμογής Νομικών Μαθημάτων) 0 5 ΕΑΡΙΝΟ 4 Τεχνολογίες Γραφείου (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων Εφαρμογής Νομικών Μαθημάτων) 4 0 ΕΑΡΙΝΟ 4 Επιχειρησιακή Έρευνα Ποσοτικής Ανάλυσης) 4 0 ΕΑΡΙΝΟ 4 Χρηματοδοτική Διοίκηση Ποσοτικής Ανάλυσης) 3 24 ΕΑΡΙΝΟ 4 Δεοντολογία Επαγγέλματος (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) 5 0 ΕΑΡΙΝΟ 4 Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) 3 0 ΕΑΡΙΝΟ 4 Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) 4 0 ΕΑΡΙΝΟ 4 Ελληνική Οικονομία & Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική Ποσοτικής Ανάλυσης) 3 0 ΕΑΡΙΝΟ 4 Επιχείρηση-Κοινωνία- Περιβάλλον (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) 3 0 ΕΑΡΙΝΟ 6 Διοίκηση Μάρκετινγκ (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) 5 0 ΕΑΡΙΝΟ 6 Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανταγωνισμού (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων Εφαρμογής Νομικών Μαθημάτων) 5 0 ΕΑΡΙΝΟ 6 Διοίκηση Παραγωγικών συστημάτων (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων) 3 0 ΕΑΡΙΝΟ 6 Εργασιακές Σχέσεις (Τομέας Διοικητικών Μαθημάτων Εφαρμογής Νομικών Μαθημάτων) 4 0 ΕΑΡΙΝΟ 6 Στρατηγική της Ανάπτυξης Ποσοτικής Ανάλυσης) 3 0 ΕΑΡΙΝΟ 6 Επιχειρηματικότητα και Οικονομικό Περιβάλλον

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας 35 100 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαμία 03-10-2013 Αρ. πρωτ.: 2146 Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΤΕΙΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΤΕΙΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ελαβε γνώση Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω: 07-07-2017 Αρ.Πρωτ.: 2297 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για πρόσληψη θέσεων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για πρόσληψη θέσεων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για πρόσληψη θέσεων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 0-0 Το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην αρ.4/-7-0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ4691ΟΗ-ΠΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΛΕ4691ΟΗ-ΠΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2109250285 e-mail:gramde@teiion.gr FAX:2109250290 Αθήνα, 22/09/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΆΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΆΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΣ Ηράκλειο 13-2-2014 Αρ. πρωτ. 907/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη Τ.Θ. 141 ΠΡΟΣ: Τίς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 12-1-2017 Αρ. Πρωτ. 82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α864691ΟΔ-242. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/5224

ΑΔΑ: 4Α864691ΟΔ-242. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/5224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 1-0-017 Αρ. πρωτ.: 519 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Άννα Κώστογλου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ι.Μομφεράτου 27& Η.Μηνιάτη Τ.Κ 281 00 Αργοστόλι Κεφαλλονιά Τηλέφωνο: 26710 25820 FAX:26710 25923

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας 5 00 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: Φε.16α/4294

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: Φε.16α/4294 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: 23-5-2017 Φε.16α/4294 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ24691ΟΔ-337. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131

ΑΔΑ: ΒΟΝ24691ΟΔ-337. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 21 05 2010 Αρ. Πρωτ.: 2635

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 21 05 2010 Αρ. Πρωτ.: 2635 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας 5 00 Λαμία Πληροφορίες: Γαλάνη Ιουλία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6Β5Θ46914Υ-ΖΩ8 Αιγάλεω 26-6-2017 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 30/09/2015 Αριθ.Πρωτ.:Φ.4/3798 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 29-9-2014 Φε. 16α/11738 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 22-12-2014 Φε. 16α/16188 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη 19.06.2008 ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Φ16.2/Α/4484 Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: 76ΝΖ469143-ΞΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λαµία 9-0-05 Αρ. πρωτ.: 387 Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου Ανακοινοποίηση στο ορθό Καλαμάτα 25/11/2013 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου Δημήτριος Βελισσαρίου Καθηγητής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 21-4-2016. Αρ. Πρωτ. 1036 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣTEΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Ταχ. Δ/νση: 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Τηλέφωνο: 22280 99523 FAX: 22280 99634

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Βόγδος Πλιάτσιος Τηλ.: 24610 68283 Φαξ: 24610 39682 Email: prosop@teiwm.gr Koζάνη 30-9-2015 Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/1.4/2525 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 11-10-2016 Αρ. Πρωτ. 2746 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 18 / 01 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 153 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 11.07.2017 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ Δ/1581

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : Αιγάλεω Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/6770

Ημερομηνία : Αιγάλεω Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/6770 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία : Αιγάλεω 20-7-2017 Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/6770 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 1.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λαµία 9-06-05 Αρ. πρωτ.: 70 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.

1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Β & Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/ 432,1027,1979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/ 432,1027,1979 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ. : 10-3-2017 Φε.16α/ 432,1027,1979 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 01-09-2016 Αρ. Πρωτ. 2345 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 11 / 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 /2370 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Άρτα 05/ 09 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 4060 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Σέρρες 22.12.2015 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α.Π.: 4129 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 01/02 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.4/407 Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα 26810 50017 26810 76405 www.teiep.gr vnasi@teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2016 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 12-5-2015 Φε. 16α/3843 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 22-10-2014 Φε. 16α/13471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα