ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λειτουργία λαϊκής αγοράς Πετρούπολης της περιο χής Δ Αθηνών... 1 Λειτουργία λαϊκής αγοράς Νέας Ερυθραίας της πε ριοχής Γ Αθηνών Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δραπετσώνα της περιο χής Α Πειραιά Λειτουργία λαϊκής αγοράς Τζιτζιφιές της περιοχής Β Πειραιά Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και 24ωρη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στην υπάλληλο του Δήμου Γρεβενών Ουρανία Σαΐτη του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ, για τη τοπι κή ενότητα Περιβολίου του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη μονάδα φροντί δας ηλικιωμένων ενορίας Αγ. Τριάδος Αγ. Νικο λάου Κρήτης μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα... 7 Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθ μοδότησης», όπως ισχύει ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 384 (1) Λειτουργία λαϊκής αγοράς Πετρούπολης της περιοχής Δ Αθηνών 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Περιφέ ρειας μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην πε ριφέρεια της Ν.Α. ΑΘηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρό γραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με τις οποίες «Οι Απο κεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α ), καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες». 4. Το υπ αριθμ. 4396/ έγγραφο του Οργανι σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ αριθμ. 45/ (Θέμα 7ο) πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου μαζί με την αρ. 29/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πετρούπο λης, και το υπ αριθμ. 1014/21/3 α / έγγραφο της Τροχαίας Περιστερίου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πε τρούπολης στην περιοχή Δ Αθηνών ως εξής: 1. Στο Κέντρο της Πετρούπολης: Α) Αριστερά της Λεωφόρου 25ης Μαρτίου κατά την άνοδο 10 μ. από τη γωνία της Λεωφόρου έως 10 μ. πριν την γωνία της Αν. Ρωμυλίας, στις οδούς Μ. Μπότσαρη, Θεσσαλίας, Εθν. Αντίστασης, Κ. Βάρναλη, Ελ. Βενιζέλου, Αγ. Λαύρας και Κύπρου. Στους δρόμους που λειτουργούν σχολεία η λαϊκή αγο ρά να λειτουργεί κατά τους θερινούς μήνες. Το Εμπορικό Τμήμα αυτής να λειτουργεί στη συνέχεια των οδών 10 μ. μετά την Αν. Ρωμυλίας έως 10 μ. πριν το τέρμα του εκάστοτε δρόμου ως εξής: της οδού Μ. Μπότσαρη, επί της Μ. Μπότσαρη (από Αν. Ρωμυλίας έως Ρ. Φεραίου).

2 6122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της οδού Θεσσαλίας, επί της Θεσσαλίας (από Ρήγα Φεραίου έως Τσακάλωφ). της οδού Εθν. Αντιστάσεως, επί της Στερ. Ελλάδος (από Ρήγα Φεραίου έως Τσακάλωφ) της οδού Κ. Βάρναλη, επί της Επτανήσου (από Αν. Ρω μυλίας έως Ρ. Φεραίου). της οδού Ελ. Βενιζέλου, επί της Ελ. Βενιζέλου (από Αν. Ρωμυλίας έως Καρ. Δημητρίου) της οδού Αγ. Λαύρας, επί της Αγ. Λαύρας (από Αν. Ρω μυλίας έως Καρ. Δημητρίου). της οδού Κύπρου, επί της Κύπρου (από Αν. Ρωμυλίας έως Καρ. Δημητρίου). Κάθε δρόμος εξυπηρετεί την λαϊκή αγορά για δύο (2) μήνες. 2. Στην Πάνω Πετρούπολη αριστερά της λεωφόρου κατά την άνοδο, στις οδούς: Βαλτετσίου Χρ. Σμύρνης Υψηλάντου Κανάρη (αρχίζοντας από τη γωνία των οδών Κανάρη και Αθανασίου Διάκου και πέρα) Το εμπορικό τμήμα συνεχίζει μετά το πέρας της αγοράς των οπωρολα χανικών. Κάθε δρόμος εξυπηρετεί την λαϊκή αγορά για τρεις (3) μήνες. 3. Στην περιοχή της Αγ. Tριάδος στις οδούς: Αγ. Τριάδος, το εμπορικό τμήμα συνεχίζει μετά το πέρας της αγοράς των οπωρολαχανικών και ως εναλ λακτική λύση σε έκτακτη περίπτωση στην οδό: Αγησιλάου (από Πλούτωνος έως Περικλέους) η αγορά των οπωρολαχανικών και το εμπορικό τμήμα στην οδό Ερμού (από Σουλίου έως Αγησιλάου). Αριθμ. 72/72 (2) Λειτουργία λαϊκής αγοράς Νέας Ερυθραίας της περιοχής Γ Αθηνών. 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Περιφέ ρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με τις οποίες «Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκεί νων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α ), καθώς και στους μεταγενέστερους ειδι κούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που πε ριέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες». 4. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Οργανι σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ αριθμ. 45/ (Θέμα 5ο) πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου μαζί με την αρ. 319/2011 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς και το αρ. 1014/22/64 γ / έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Νέας Ερυθραίας στην περιοχή Γ Αθηνών ως εξής: Από έως στην οδό Σεβδικίου (από Παπαναστασίου έως Τατοΐου) και στις οδούς Έλσας Βεργή και Καρόλου Κουν (αν απαιτηθεί η μια πλευρά των οδών Χριστόφορου Νέζερ και Σκουφά (από Σε βδικίου έως Καζαντζάκη) του παραπάνω οικοδομικού τετραγώνου). Αριθμ /44792/11 (3) Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δραπετσώνα της περιοχής Α Πειραιά. 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Περιφέ ρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με τις οποίες «Οι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6123 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκεί νων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α ), καθώς και στους μεταγενέστερους ειδι κούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που πε ριέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες». 4. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Οργανι σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ αριθμ. 43/ (Θέμα 4ο) πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου μαζί με την αρ. 19/2011 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, το αρ. 2009/4/51 α / έγγραφο της Τροχαίας Πειραιά και η αρ. 5975/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/ απόφαση του ΟΑΣΑ, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Δρα πετσώνας στην περιοχή Α Πειραιά ως εξής: α) Στην οδό Ρήγα Φεραίου β) Στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου, από Ρήγα Φε ραίου, Παπαφλέσσα και Χρυσοστόμου Σμύρνης (και επειδή η Χρυσοστόμου Σμύρνης είναι η Πλατεία Εθνι κής Αντίστασης θα επεκταθεί στο ύψος της Αγροτικής Τράπεζας). γ) Στον πεζόδρομο στην πλατεία «Μαρίνου Κοσκινά», περιμετρικά από Αγίου Παντελεήμονος, Παπαφλέσσα έως Εθνικής Αντιστάσεως. Αριθμ. 70/70 (4) Λειτουργία λαϊκής αγοράς Τζιτζιφιές της περιοχής Β Πειραιά. 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Περιφέ ρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με τις οποίες «Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκεί νων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α ), καθώς και στους μεταγενέστερους ειδι κούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που πε ριέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες». 4. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Οργανι σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ αριθμ. 45/ (Θέμα 5ο) πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου μαζί με την αρ. 280/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας και το αρ. 2009/4/73 α έγγραφο του Τμήματος Τρο χαίας Καλλιθέας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Τζιτζι φιές στην περιοχή Β Πειραιά ως εξής: 1) Στην οδό Λυσικράτους, από Μεταμορφώσεως μέχρι Λ. Κατσώνη, από Οκτώβριο 2011 μέχρι Μάρτιο ) Στην οδό Πλάτωνος, από Υψηλάντου μέχρι Λυσικρά τους, από Απρίλιο 2012 μέχρι Σεπτέμβριο Αριθμ. 677/ /660 (5) Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και 24ωρη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε σιών του Δήμου Βριλησσίων. 1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 211/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Βριλησσίων περί καθιέρωσης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία καθώς και 24ωρης λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, απο φασίζουμε: Καθιερώνουμε: α) την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και τη λειτουργία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και αρ γίες καθώς και την 24ωρη λειτουργία των Γραφείων Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης και Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκα ταστάσεων Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β) την κατ εξαίρεση εφαρμογή του πενθήμερου και την λειτουργία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσι μες ημέρες και αργίες για το προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης που αποτελεί το Συνεργεί, ήτοι για οκτώ (8) ΔΕ 30 Τεχνιτών υδραυλικών και ενός (1) ΔΕ 28 Χειριστή μηχανημάτων έργου και γ) την εξαίρεση από την εφαρ μογή της πενθήμερης εργασίας και τη λειτουργία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και

4 6124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αργίες καθώς και την 24ωρη λειτουργία για το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπη ρεσιών του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ αριθμ. 211/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 περίπου σε βάρος του προ ϋπολογισμού του Δήμου Βριλησσίων για το οικονομικό έτος 2012 που θα βαρύνει τον ΚΑ: , ανάλογη δε δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος του ιδίου κωδικού του προϋπολογισμού του Δήμου. Αριθμ /3779 (6) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στην υπάλληλο του Δήμου Γρεβενών Ουρανία Σαΐτη του Βασιλείου, κλά δου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ, για τη τοπική ενό τητα Περιβολίου του Δήμου Γρεβενών της Περιφε ρειακής Ενότητας Γρεβενών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». β) Του Π.Δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α / ) «Ορ γανισμός της Ηπείρου Δυ τικής Μακεδονίας». γ) Του άρθρου 2 του Ν. 344/76 (ΦΕΚ 143 Α ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων». δ) Του άρθρου 9 παρ του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/ τ.α ) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ /57510/ (ΦΕΚ 1984/τ.Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης. 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δημάρ χου Γρεβενών, με το οποίο προτείνει την ενάσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων, στην υπάλληλο του Δήμου Γρεβενών Ουρανία Σαΐτη του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ, για τη τοπική ενότητα Πε ριβολίου του Δήμου Γρεβενών λόγω παραίτησης της υπαλλήλου Σουλτάνας Λάτσου του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ, που εκτελούσε καθήκοντα λη ξιάρχου στη τοπική ενότητα Περιβολίου. 4. Την υπ αριθμ. 643/ βεβαίωση πίστωσης του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβε νών, αποφασίζουμε: Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου στη τοπική ενότητα Περιβολίου του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στην υπάλληλο του Δήμου Γρεβενών Ν. Γρεβενών Ουρανία Σαΐτη του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ, λόγω παραίτησης της Σουλτάνας Λάτσου του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ, που εκτελούσε καθήκοντα Ληξιάρχου στη τοπική ενότητα Περιβολίου. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου Γρεβενών, έτους 2012, ύψους 1.156,03 Ευρώ, στον Κ.Α , ενώ για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί αντίστοιχη δα πάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Τμήματος Οικονομικών Υπη ρεσιών του Δήμου Γρεβενών: 643/ ). Κοζάνη, 23 Ιανουαρίου 2012 Η Γενική Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ Αριθμ (7) Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ενορίας Αγ. Τριάδος Αγ. Νικολάου Κρή της μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ. 242/Α / ). 3. Την υπ αριθμ. 441/ απόφαση του Περιφερει άρχη Κρήτης «Περί εξουσιοδότησης υπογραφών στους Αντιπεριφερειάρχες...». 4. Την υπ αριθμ. 1586/ απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών». 5. Την υπ αριθμ. 2704/ απόφαση Περιφερει άρχη Κρήτης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντι περιφερειάρχες». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2345/95 «Οργανωμέ νες Υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνι κής Πρόνοιας και άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 213/95 τ.α ). 7. Την υπ αριθμ. Π4β/οικ.4690/ υπουργι κή απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Φ.ΕΚ. 833/ τ.β ), όπως τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. Π1γ/οικ.81551/ (Φ.Ε.Κ. 1136/ τ.β»), την υπ αριθμ. Π1γ/ οικ / (Φ.ΕΚ. 2190/ τ.β ) και την υπ αριθμ. Π1γ/οικ.80794/ (Φ.Ε.Κ. 1736/ τ.β ). 8. Την υπ αριθμ / απόφαση Νομάρχη Λασιθίου «Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντί δας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» στο Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Φίλοι Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Ενορίας Αγίας Τριάδος Αγίου Νικολάου Κρήτης». 9. Την από αίτηση του Ειδικώς Αναγνω ρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου «Φίλοι Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Ενορίας Αγίας Τριάδος Αγ. Νικολάου Κρήτης», με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για τη χορή γηση άδειας λειτουργίας στη Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της οποίας έχει την ευθύνη.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το από πρακτικό της Επιτροπής Εξέτα σης Καταλληλότητας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμέ νων κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποφασίζουμε: Χορηγούμε άδεια λειτουργίας στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ενορίας Αγίας Τριάδος Αγ. Νικολάου Κρήτης». Η Μονάδα υποχρεούται να συμμορ φώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η μη συμμόρφωσή της και η παρεμπόδιση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα συνεπάγεται άρση της άδειας λειτουρ γίας της. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί ευσής της στην Εφημερίδα της Άγιος Νικόλαος, 20 Ιανουαρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Αριθμ. Πράξης Διοικητή 2648/ (8) Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρ θρου 62 του ν. 3601/2007. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριο τήτων από πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 178), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 25 παρ. 4 και 5 και το άρθρο 62 παρ. 1, 2 και 7 αυτού, γ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύ πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: να καθορίσει τα κατωτέρω σχετικά με τα σχέδια ανά καμψης που εκπονούν και υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα πιστωτικά ιδρύματα: Α. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 1. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως σχέδιο ανάκαμ ψης ορίζεται η γραπτή έκθεση, από το Διοικητικό Συμ βούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, του προκαθορισμένου συνόλου ενεργειών στις οποίες προτίθεται να προβεί το ίδιο, εφόσον αντιμετωπίσει δυσχέρειες που αφορούν ειδικώς το πιστωτικό ίδρυμα ή ευρύτερους κλυδωνι σμούς συστημικού χαρακτήρα, που εκτιμάται ότι θα έχουν αρνητική επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα, και έτσι και στη βιωσιμότητα του πι στωτικού ιδρύματος. Το σχέδιο ανάκαμψης αποσκοπεί στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας του πιστωτικού ιδρύματος, έτσι ώστε να διασφαλίζονται η συνέχεια των βασικών τραπεζικών εργασιών, η ρευστότητα και η κεφαλαιακή του επάρκεια, με χρήση ιδιωτικών πόρων και με το χαμηλότερο δυνατό κοινωνικό κόστος. 2. Σχέδιο ανάκαμψης εκπονούν και υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, όποτε αυτό απαιτείται κατά το άρθρο 62 του νόμου 3601/2007, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και επί των οποίων η Τράπεζα της Ελ λάδος ασκεί την εποπτεία σε ατομική ή ενοποιημένη βάση. Στην περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ζ του ν. 3601/2007, το σχέδιο ανάκαμψης εκπονείται και υποβάλλεται από το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα και καταλαμβάνει τις ανήκουσες στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα. Β. Περιεχόμενο 1. Το σχέδιο ανάκαμψης περιλαμβάνει: α) Επαρκή αριθμό εναλλακτικών μέτρων αντιμετώπι σης κρίσεων τα οποία ανταποκρίνονται σε ευρύ φάσμα σεναρίων προσομοίωσης, περιλαμβανομένων δυσχερει ών που αφορούν ειδικώς το πιστωτικό ίδρυμα καθώς και ευρύτερων κλυδωνισμών συστημικού χαρακτήρα β) μέτρα πολιτικής που αφορούν στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας του πιστωτικού ιδρύματος στο επί πεδο που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3601/2007, της ΠΔ/ΤΕ 2630/ «Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β 1714) και της ΠΔ/ΤΕ 2614/ «Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτι κών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β 801), όπως ισχύουν, όπως και κάθε άλλης πράξης που θέτει απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας αφορώσες το πιστωτικό ίδρυμα που υποβάλλει το σχέδιο ανάκαμψης γ) τις προσήκουσες διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνη σης και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που διασφα λίζουν την έγκαιρη εφαρμογή των ως ανωτέρω μέτρων πολιτικής εφόσον απαιτηθεί δ) τρία τουλάχιστον από τα γεγονότα και τα δεδομέ να που συνιστούν αιτία ενεργοποίησης τμημάτων του σχεδίου ανάκαμψης (trigger points). 2. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να απαιτήσει την ένταξη στο σχέδιο ανάκαμψης ενός η περισσότερων προληπτικών εποπτικών μέτρων της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του νόμου 3601/ Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που κατ ελάχιστον απαιτείται να περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος παρατίθενται στο παράρτημα της πα ρούσας. Γ. Εκπόνηση και υποβολή 1. Το σχέδιο ανάκαμψης υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από το Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτι κού ιδρύματος. Όποτε η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί την υποβολή σχεδίου ανάκαμψης από πιστωτικό ίδρυμα, καθορίζει και την προθεσμία προς υποβολή του, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερεις μήνες. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και όλοι οι υπάλληλοι, σύμβουλοι και εντολοδόχοι του οφείλουν να τηρούν πλήρη εχεμύθεια όσον αφορά το σχέδιο ανάκαμψης. 3. Για τη διαμόρφωση του σχεδίου ανάκαμψης λαμ βάνεται υπόψη η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος. 4. Τα σενάρια προσομοίωσης, στα οποία βασίζεται το σχέδιο ανάκαμψης, δεν επιτρέπεται να περιλαμβά νουν υποθέσεις αναφορικά με την παροχή επιπλέον κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυσης της ρευστότη τας του πιστωτικού ιδρύματος από δημόσιους πόρους.

6 6126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντιθέτως, στο σχέδιο ανάκαμψης περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πρόσβασης σε πηγές τακτικής και έκτακτης χρηματοδότησης διατραπεζικής αγοράς, καθώς και η επισκόπηση των διαθέσιμων προς τον σκοπό αυτό εγγυήσεων. Δ. Τροποποίηση 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα τροποποιούν το σχέδιο ανά καμψης έπειτα από κάθε γεγονός που σχετίζεται με τη νομική ή την οργανωτική διάρθρωση του ιδρύματος, τις δραστηριότητες του ή την χρηματοοικονομική του κατάσταση και το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση στο εν λόγω σχέδιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εάν διαπιστώσει τέτοιο γεγονός, απαιτεί την τροποποί ηση του σχεδίου ανάκαμψης από το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο πάντως υποχρεούται να τροποποιεί το σχέδιο κατά το προηγούμενο εδάφιο, εάν συντρέχει περίπτωση, ανεξαρτήτως τέτοιας απαίτησης. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί μεταξύ άλλων να εφαρ μόσει ανάλογα την παράγραφο 2 της ενότητας Β. Το τροποποιημένο σχέδιο ανάκαμψης με την έννοια της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται εντός μηνός από την επέλευση του γεγονότος κατά το πρώτο εδάφιο, και πάντως εντός είκοσι ημερών από τυχόν απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος κατά το δεύτερο εδάφιο. 2. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει το σχέδιο ανάκαμ ψης που υποβάλλει το πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνοντας επίσης υπόψη τυχόν άλλα μέτρα που αυτό έχει ήδη λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 3601/ Περαιτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει την τήρηση των διατάξεων της ενότητας Γ καθώς επίσης: α) τον βαθμό στον οποίο το σχέδιο ανάκαμψης εκ πληρώνει τους σκοπούς του, όπως αυτοί τίθενται στην παράγραφο 1 της ενότητας Α και β) τον βαθμό στον οποίο η εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης, ιδίως σε περίοδο κρίσης, θα μπορούσε να έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στη χρηματοπιστω τική σταθερότητα. Για την αξιολόγηση της τελευταίας περίπτωσης λαμ βάνεται υπόψη το ενδεχόμενο ταυτόχρονης εφαρμογής σχεδίων ανάκαμψης από περισσότερα του ενός πιστω τικά ιδρύματα. 4. Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσει καθ οιονδήποτε χρόνο ελλείψεις και αδυναμίες στο σχέδιο ανάκαμψης ή ενδεχόμενα εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή του, ενημερώνει γραπτώς το πιστωτικό ίδρυ μα και απαιτεί από αυτό να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο ανάκαμψης, σε προθεσμία που ορίζει η ίδια, και που δεν υπερβαίνει πάντως τον μήνα. Στο τροποποι ημένο σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να έχουν αποκατα σταθεί οι διαπιστωθείσες ελλείψεις και αδυναμίες και να περιλαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην εφαρμογή του. Ε. Τελικές Διατάξεις 1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανταλλάσει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα σχέδια ανάκαμ ψης στο πλαίσιο της παραγράφου 5 του άρθρου 60 του ν. 3601/ Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτι κού Συστήματος να παρέχει γενικές και ειδικές οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας και ιδίως: α) να καθορίζει επιπλέον σενάρια προσομοίωσης, τα οποία οφείλει να λαμβάνει υπόψη κάθε πιστωτικό ίδρυ μα ή μητρικό πιστωτικό ίδρυμα κατά την κατάρτιση του σχεδίου ανάκαμψης και β) να προβαίνει στις ενέργειες της παραγράφου 2 της ενότητας Β, όπως και στις ενέργειες της ενότητας Δ. Προς εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου η Διεύ θυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος μπορεί να ζητεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχεία και πληροφο ρίες και πέραν των αναφερομένων στο παράρτημα. Το παράρτημα της παρούσας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Στοιχεία που κατ ελάγιστον περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης: 1. Συνοπτική παρουσίαση των κύριων στοιχείων του σχεδίου σύμφωνα με τα σενάρια προσομοίωσης που διαμορφώθηκαν προς τούτο 2. συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών μεταβολών στο πιστωτικό ίδρυμα μετά την υποβολή του πλέον πρόσφατου σχεδίου ανάκαμψης 3. περιγραφή των κρίσιμων λειτουργιών, των επιμέ ρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των σημα ντικών συμμετοχών του πιστωτικού ιδρύματος 4. παρουσίαση της χρηματοδότησης των κρίσιμων λειτουργιών, των επιμέρους επιχειρηματικών δραστηρι οτήτων και των σημαντικών συμμετοχών του πιστωτικού ιδρύματος 5. παρουσίαση των ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τις σημαντικές συμμετοχές, που απο σκοπούν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας 6. χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των σημαντικών στοιχείων του σχεδίου 7. λεπτομερής περιγραφή κάθε ουσιαστικού προσκόμματος στην έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου 8. λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας εκτίμησης της αξίας και της αγοραίας τιμής των βασικών επιμέ ρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των λειτουργι ών και των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος 9. λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των οποίων διαμορφώνεται το σχέδιο ανάκαμψης 10. περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το πιστω τικό ίδρυμα προτίθεται να χειριστεί κάθε ενδεχόμενη αρνητική αντίδραση των αγορών στην υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης 11. μέτρα και διαδικασίες με σκοπό τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος 12. μέτρα και διαδικασίες για την αποκατάσταση της ρευστότητας 13. μέτρα και διαδικασίες για τη μείωση των κινδύνων που έχει αναλάβει το πιστωτικό ίδρυμα και για τη μεί ωση της μόχλευσης 14. μέτρα και διαδικασίες για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων 15. μέτρα και διαδικασίες για την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 16. μέτρα για τη διατήρηση της συνέχειας στη λει τουργία του ιδρύματος, περιλαμβανομένων των υποδο μών και των συστημάτων πληροφορικής

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προκαταρκτικές διαδικασίες για τη διευκόλυνση της πώλησης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρημα τικών δραστηριοτήτων σε χρόνο πρόσφορο για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής ισορροπίας του πιστωτικού ιδρύματος 18. άλλες διευθετήσεις ή στρατηγικές με σκοπό την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής ισορροπίας του πιστωτικού ιδρύματος και την ενδεχόμενη επίπτωση τους στα μεγέθη του πιστωτικού ιδρύματος 19. προκαταρκτικές διαδικασίες τις οποίες έχει θέ σει ή πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή το πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης, περιλαμβάνοντας τις απαι τούμενες ενέργειες για την έγκαιρη επανακεφαλαι οποίησή του. Β. Στοιχεία που υποβάλλονται, πλέον των ανωτέρω, από τα μητρικά πιστωτικά ιδρύματα: 20. Οι διευθετήσεις που διασφαλίζουν τον συντονισμό και τη συνέπεια των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν κατ εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης σε επίπεδο μη τρικού πιστωτικού ιδρύματος 21. οι διευθετήσεις προκειμένου για την παροχή χρη ματοπιστωτικής υποστήριξης εντός του ομίλου, εφό σον πρόκειται για ενέργειες συμβατές με το ισχύον δίκαιο 22. τα εμπόδια στην εφαρμογή των μέτρων πολιτικής εντός του ομίλου καθώς και τα νομικά και τα σημαντικά πρακτικά εμπόδια στη μεταφορά ιδίων κεφαλαίων και την αποπληρωμή των απαιτήσεων ή των υποχρεώσεων εντός του ομίλου. Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 634/135 (9) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κα νονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμο δοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότη σης», όπως ισχύει. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) α. το Νόμο 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινω νιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α /2006), ιδίως το άρθρο 12, στοιχείο κα και μα καθώς και τα άρθρα 24 και 25 αυτού, β. την υπ αριθ. Οικ /924/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/Α /2007), όπως τροποποιήθη κε με την υπ αριθ. Οικ /937/ απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. Οικ /924/ Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 805/ Β/ ), γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/ «Κα νονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτι κών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 1260/Β/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 461/059/ «Παράταση της ημε ρομηνίας απενεργοποίησης των σύντομων κωδικών υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων (SMS)/ πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS) που λειτουργούν εκτός των σειρών και 54, τεθείσης δυνάμει του άρθρου 14, παρ.1, στοιχ. β. της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 441/121/2007 Κα νονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδο τικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 2437/Β/ ) και ΑΠ. 570/028/ «Τρο ποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»» (ΦΕΚ 1148/Β/ ), δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 566/016/ «Τροπο ποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονι σμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 967/Β/ ), ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/ «Κανο νισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ314/ Β/ ), στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 615/09/ «Διεξα γωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη χρήση αριθμοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδό τησης», καθώς και τις απαντήσεις των ενδιαφερόμε νων φορέων στην ως άνω δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ κατά το διάστημα από 4 Αυγούστου έως 26 Σεπτεμβρίου 2011, όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, ζ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζει: Την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:.441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώ ρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης», όπως ισχύει, ως ακολούθως: Άρθρο 1 1. Το σημείο iii. της παρ. 5 του άρθρου 3 αντικαθίστα ται ως εξής: «iii. επιτρέπεται η πρωτογενής εκχώρηση μη γεωγρα φικών αριθμών στις σειρές 50, 70, 800, 801, 806, 812, 825, 850, 875, 901 και 909 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότη σης σε ομάδες των αριθμών.» 2. Στο Τμήμα Α: Γενικοί Όροι του άρθρου 10 προστί θεται παράγραφος 18 ως εξής: «18. α. Eίναι δυνατή η μεταφορά αριθμών από ένα χρήστη εκδοχέα δευτερογενούς εκχώρησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) σε άλλο χρήστη στις ακόλουθες περιπτώσεις: i. Ύστερα από σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο με ρών, δηλαδή του χρήστη εκδοχέα δευτερογενούς εκχώ ρησης προς το πρόσωπο που θα καταστεί στη συνέχεια ο νέος εκδοχέας των αριθμών. Ο πάροχος στον οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί ο εν λόγω αριθμός θα πρέ πει στην περίπτωση αυτή να διασφαλίσει την ανωτέρω έγγραφη συμφωνία και στη συνέχεια να προβεί σε νέα δευτερογενή εκχώρηση στο νέο χρήστη. Σε περίπτωση που έχει γίνει φορητότητα του αριθμού, η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον πάροχο στον οποίο έχει μεταφερθεί με φορητότητα ο εν λόγω αριθμός. ii. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς ή απορρό φησης εταιρειών απόσχισης κλάδου.

8 6128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) iii. Σε περίπτωση που ο χρήστης εκδοχέας δευτε ρογενούς εκχώρησης είναι φυσικό πρόσωπο και απο βιώσει, οιοσδήποτε εκ των νόμιμων κληρονόμων του (ειδικό ή καθολικό διάδοχο) ή εκ των εκτελεστών της διαθήκης του δύναται να ζητήσει από τον πάροχο υπη ρεσιών τη μεταφορά του αριθμού που έχει εκχωρηθεί δευτερογενώς, υποβάλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. β. Για περιπτώσεις αριθμών που ανήκουν στις αριθ μοσειρές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (αριθμοσειρές 901, 909, 806, 812, 825, 850, 875, 14, και 54), όπως αυτές ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, καθώς και για αριθμούς για κλήσεις μέσω καρτών της σειράς 807, η μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο σε παρόχους που λει τουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης και σε παρό χους που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών μέσω προπλη ρωμένων καρτών αντιστοίχως και εφόσον η προτεινό μενη μεταφορά εγκριθεί από τον πάροχο στον οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί ο αριθμός. Ειδικότερα, για την περίπτωση μεταφοράς δευτερογενούς εκχώρησης σύντομων κωδικών υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ αίτημα τροποποίησης της σχετικής απόφασης πρωτογενούς εκχώρησης του σύντομου κωδικού και η μεταφορά της δευτερογενούς εκχώρησης πραγματοποιείται με την έκδοση νέας σχετικής τροποποιητικής απόφασης εκ χώρησης της ΕΕΤΤ. γ. Προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά των αριθ μών που έχουν εκχωρηθεί δευτερογενώς, ο πάροχος στον οποίο έχει εκχωρηθεί πρωτογενώς ο αριθμός ή, σε περίπτωση που έχει γίνει φορητότητα, ο πάροχος στον οποίο έχει μεταφερθεί ο αριθμός με τη διαδι κασία της φορητότητας, εγκρίνει την εκχώρηση αφού διασφαλίσει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον, υποχρεούται να τηρεί αρ χείο των εν λόγω δικαιολογητικών για διάστημα έξι (6) μηνών από την υποβολή αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγγραφης συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (i). δ. Στην περίπτωση μεταφοράς αριθμοδοτικών πόρων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν ισχύει η διά ταξη της παραγράφου 10 του Τμήματος Α του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού. 3) Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Σε περίπτωση μεταφοράς ομάδας αριθμών σύμφω να με το άρθρο 12 παράγραφος β, ο πάροχος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει μεταφορά των αριθμοδοτικών πόρων, ενημερώνεται από την ΕΕΤΤ για την επικείμενη μεταφορά. Ο πάροχος είναι δυνατόν να εκφράσει τις αντιρρήσεις του μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ενημερωτική επιστολή της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση μη απάντησης κρίνεται ότι ο πάροχος αποδέχεται τη με ταφορά των αριθμοδοτικών πόρων.» 4) Στο άρθρο 8 παράγραφος 5 προστίθεται εδάφιο δ ως εξής: «δ. κατάργησης πρωτογενούς εκχώρησης αριθμοδο τικών πόρων ύστερα από σχετικό αίτημα του παρόχου σε περίπτωση που όλοι οι ενεργοποιημένοι αριθμοί μίας ομάδας αριθμών έχουν μεταφερθεί με φορητότητα σε άλ λους παρόχους. Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα αριθμών εκχωρείται στον πάροχο στον οποίο έχουν μεταφερθεί με φορητότητα οι περισσότεροι αριθμοί, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 566/016/ «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 967/Β/ ), όπως ισχύει.» 4) Στο άρθρο 8 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Σε περίπτωση αιτήματος παρόχου για κατάργηση εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων, ο πάροχος ενημερώ νει την ΕΕΤΤ με την αίτηση κατάργησης για τυχόν αριθ μούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στις αριθμοσειρές των οποίων αιτείται την κατάργηση εκχώρησης και έχουν μεταφερθεί με φορητότητα σε άλλους παρόχους.» 5) Η παράγραφος 4.α του Τμήματος Ε του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «4. α. Οι αριθμοί των σειρών 12 και 13 χρησιμοποιούνται ως 3ψήφιοι ή/και 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι ή/και 6ψήφιοι σύντομοι κωδικοί δικτύου για την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης μέσω υπη ρεσιών σύντομων μηνυμάτων / πολυμεσικών μηνυμάτων (SMS/MMS), αποκλειστικά σε σχέση με το δίκτυο, όπως η εξυπηρέτηση πελατών και η αναφορά βλαβών. Ειδικότερα, για τη χρήση των σύντομων κωδικών δι κτύου των σειρών 12Χ, Χ=0 9, όπου και 13Υ, όπου Υ=0 7,9 δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση της ΕΕΤΤ για πρωτογενή εκχώρηση. Οι αριθμοί της σειράς 138 εκ χωρούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί δικτύου για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών απο κλειστικά σε σχέση με το δίκτυο ενός παρόχου, όταν καλούνται και από τα δίκτυα άλλων παρόχων. Κάθε πάροχος δικαιούται την εκχώρηση το πολύ τριών σύντο μων κωδικών της σειράς 138 ανά τύπο δικτύου (σταθερό, κινητό, δορυφορικό).» Άρθρο 2 Καταργούμενες Διατάξεις Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2011 Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 45 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ.7

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με : 1) την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης λειτουργήμα τος του δικηγόρου Ειδικής Συνεργάτιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27981 22 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2587 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βάσει της υπ αριθμ. 266/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 456 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.: 29172/ΓΠ7970 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ Θέμα: Κατάργηση του ΚΑΠΗ Δήμου Αρτέμιδας Με τις παρ.3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 662 18 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6625 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10/2014 (479/Β/26.2.2014) Ανακοίνωσης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 179 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 51010/1660/ 12 Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠ7Λ6-ΚΗΑ. ΠΑΤΡΑ, 2 Οκτωβρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΠ7Λ6-ΚΗΑ. ΠΑΤΡΑ, 2 Οκτωβρίου 2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΠ7Λ6-ΚΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 175 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα