ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στοιχεία της ουσίας: Κοινή ονομασία: Deltamethrin Εμπορική ονομασία παρασκευάσματος: BELAZ 25 EC Χρήση του παρασκευάσματος: Εντομοκτόνο Εταιρεία διακίνησης: FARMA-CHEM SA Τ.Θ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Τηλ.: έως 33 (ώρες γραφείου) Fax: Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Επιβλαβές : μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. 3. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Σύσταση: Ουσία EC/EINECS no. CAS no. Deltamethrin Περιεκτικότητα (%) Ταξινόμηση σύμφωνα με την 67/548/ΕΚ Σύμβολα Φράσεις κινδύνου κινδύνου 2.8 T,N R23/25 R50/53 Ταξινόμηση σύμφωνα με την 1272/2008/ΕΚ Acute Tox. 3 * Η331 Σελίδα 1 από 9

2 Tetrapropylene benzene sulfonate, calcium salt 2- Methylpropan- 1-ol Solvent Naptha ( petroleum), ligh aromatic >1,00-<5,00 C, Xn R21-34 R52/ >1,00-<5,00 Xi R10, R37/38 R >25,00 Xn, N R10, R37 R51/53, R65, R66 Acute Tox. 3 * Η301 Aquatic Acute 1 Η400 Aquatic Chronic 1 Η410 Skin Corr. 1B H314 Aquatic Chronic 3 H412 Flam. Liq. 3 Η226 STOT SE 3 Η335 Skin Irrit. 2 Η315 Eye Dam. 1 Η318 STOT SE 3 Η336 Carc. 1B Η350 Muta. 1B Η340 Asp. Tox. 1 Η304 Το πλήρες κείμενο των συμβόλων κινδύνου και των R-φράσεων αναγράφεται στην ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Εισπνοή: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. Επαφή με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Μετά από επαφή με το δέρμα: Απλώστε κρέμα βιταμίνης Ε ή απλό γαλάκτωμα. Ένα τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού. Λάβετε ιατρική περίθαλψη εάν εμφανιστεί και παραμείνει ερεθισμός. Κατάποση Ξεπλύνετε το στόμα και δώστε να πιεί νερό σε μικρές δόσεις. Ξεπλύνετε το στόμα και πάρτε ενεργό άνθρακα. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. Χορηγείτε ενεργό άνθρακα. Μην προκαλείτε εμετό. Προκαλέστε εμετό μόνο εάν : 1 ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του, 2 ιατρική βοήθεια δεν είναι άμεσα διαθέσιμη, 3. σημαντική ποσότητα ( περισσότερο απο μια μπουκιά) έχει απορροφηθεί και 4. ο χρόνος από την στιγμή της απορρόφησης είναι λιγότερος από μια ώρα. ( Ο εμετός δεν θα πρέπει να εισέλθει στις αναπνευστικές οδούς). Σελίδα 2 από 9

3 Υποδείξεις για τον γιατρό Συμπτώματα Τοπικά, παραισθησία του δέρματος και των ματιών που μπορεί να είναι σοβαρή. Συνήθως παροδικά και αναστρέψιμα εντός 24 ωρών, ερεθισμός των ματιών και των βλεννωδών μεμβρανών, βήχας. Συμπτώματα Συστηματικά: δυσχέρειες στο στήθος, hypersicrition bronchique, πνευμονικό οίδημα, ταχυκαρδία, χαμηλή αρτηριακή πίεση, ταχυκαρδία, εμετός, διάρροια, πόνοι στο υπογάστριο, ναυτία, εκροή σαλιών, ζάλη, θαμπή όραση, πονοκέφαλος, απάθεια, ανορεξία, υπνηλία, κώμα, σπασμοί, τρέμουλα, σύγχυση, σύσπαση μυών. Κίνδυνοι Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πυρεθρινοειδές. Δεν πρέπει να συγχέεται με οργανοφωσφόρικες ενώσεις. Θεραπεία Επιτόπιος χειρισμός Η αρχική θεραπεία θα πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική. Θεραπεία Συστηματική θεράπεια: Πρέπει να γίνει τοποθέτηση σωλινίσκου στην τραχεία και πλύση στομάχου, ακολουθούμενα από την χορήγηση άνθρακα. Έλεγχος των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών. ECG-παρακολούθηση (Ηλεκτροκαρδιογράφημα) Ελέγξτε για πνευμονικό οίδημα σε περίπτωση εισπνοής. Διατηρήστε τους αεραγωγούς ελεύθερους, χορηγήστε τεχνητή αναπνευστική υποστήριξη εάν χρειαστεί. Αντιμετώπιση σπασμών: Χορηγήστε diazepam:για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως όσο χρειάζεται ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία, για παιδιά 2.5 mg ενδοφλεβίως. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Αντένδειξη : ατροπίνη Αντένδειξη : παράγωγα αδρεναλίνης Ανάκαμψη: αυθόρμητη 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Χρησιμοποιήστε ψέκασμα νερού, αφρό σταθερό σε αλκοόλη, ξηρό μέσο κατάσβεσης ή διοξείδιο του άνθρακος. Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφάλειας Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι εκτόξεύσεως Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Σε περίπτωση φωτιάς δημιουργούνται επικίνδυνα αέρια. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης ή πυρκαγιάς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. Σελίδα 3 από 9

4 Επιπλέον πληροφορίες Απομακρύνετε το προϊόν από την περιοχή της φωτιάς ή διαφορετικά ψύχετε τα δοχεία με νερό προκειμένου να αποφύγετε την δημιουργία πίεσης εξαιτίας της θερμότητας. Εάν είναι δυνατό, περιορίστε το νερό της πυρόσβεσης δημιουργώντας ανάχωμα με άμμο ή χώμα. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προσωπικές προφυλάξεις: Απομακρύνετε τα άτομα και παραμένετε από την πλευρά του αέρα. Αποφύγετε την επαφή με χυμένο προϊόν ή λερωμένες επιφάνειες. Όταν ασχολείσθε με χυμένη ποσότητα, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Να μην επιτρέπεται η είσοδος του σε υπονόμους, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα Μέθοδοι καθαρισμού: Φυλάξτε σε κατάλληλους, κλειστούς περιέκτες προς διάθεση Απορροφήστε το με αδρανές απορροφητικό υλικό ( π.χ άμμο, silica gel, όξινα συνδετικά υλικά, γενικής χρήσης συνδετικά υλικά). Καθαρίστε το πάτωμα και τα μολυσμένα αντικείμενα με άφθονο νερό. Συμπληρωματικές υποδείξεις Πληροφορίες σχετικές με τον ασφαλή χειρισμό, δείτε παράγραφο 7. Πληροφορίες σχετικές με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, δείτε παράγραφο 8. Πληροφορίες σχετικές με την διάθεση αποβλήτων, δείτε παράγραφο 13. Ελέγξτε επίσης για τυχόν τοπικές διαδικασίες 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός: Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις όταν ο χειρισμός ανοικτών δοχείων γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για τον χειρωνακτικό χειρισμό. Χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με κατάλληλο μηχανισμό απορρόφησης. Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. Ατμοί είναι δυνατόν να σχηματίσουν με αέρα μείγμα ικανό να εκραγεί. Αποθήκευση: Προϋποθέσεις αποθηκευτικών χώρων και περιεκτών Φυλάσσεται σε μέρος στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. Φυλάξτε το μακριά από το απευθείας ηλιακό φως. Τα δοχεία διατηρούνται ερμητικά κλειστά, σε δροσερό και με καλό εξαερισμό τόπο. Προστατεύστε από τον παγετό. Υποδείξεις για την αποθήκευση μαζί με άλλα υλικά Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Σταθερότητα αποθήκευσης Σελίδα 4 από 9

5 Άλλες πληροφορίες Αν και η βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 0 και 30ºC, η αποθήκευση στους 54ºC για δυο εβδομάδες δεν είχε αρνητική επίδραση αναφορικά με την ασφάλεια και την σταθερότητα του προϊόντος. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οριακές τιμές έκθεσης: Συστατικά CAS Oριακές τιμές Νέα Βάση έκδοση 2-Methylpropan-1-ol mg/m 3 /100 ppm GR OEL (TWA) 2-Methylpropan-1-ol mg/m 3 /100 ppm GR OEL (STEL) Συμπληρωματικές υποδείξεις Προσοχή : Όρια έκθεσης στον αέρα, ομάδα 3200 mg/m 3 /50ppm. (υδρογονάνθρακες με πολλά αρωματικά αναμιγνύονται με >25% αρωματικούς TRGS 901, No 72) Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: Για κανονικές συνθήκες χρήσης και χειρισμού, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ετικέτα και /ή το φυλλάδιο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις. Αναπνευστική προστασία: Φοράτε αναπνευστική συσκευή με φίλτρο προστασίας από τους οργανικούς ατμούς και τα αέρια ( δεικτής προστασίας 10), σύμφωνα με το ΕΝ 140, τύπος ή άλλη αντίστοιχη. Τα ατομικά μέσα προστασίας της αναπνοής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο του εναπομένοντα κινδύνου για μικρής διάρκειας δραστηριότητες, όταν έχουν ληφθεί όλα τα λογικά, εφικτά μέτρα για να μειωθεί η έκθεση στην πηγή της π.χ. περιορισμός και /ή τοπικό σύστημα απαγωγής αερίων. Να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή της αναπνευστικής συσκευής ως προς τη χρήση και τη συντήρησή της. Προστασία χεριών: Φοράτε λαστιχένια γάντια νιτριλίου με σήμανση CE ή αντίστοιχα ( ελάχιστο πάχος 0,4 mm). Να τα πλένετε όταν λερώνονται. Να τα πετάτε όταν λερώνεται το εσωτερικό τους, όταν τρυπήσουν ή όταν λερωθούν εξωτερικά άλλα δεν είναι δυνατό να καθαριστούν. Πλένετε τα χέρια σας πάντα πριν φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή πριν χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα. Προστασία ματιών / προσώπου: Φοράτε γυαλιά σύμφωνα με την ΕΝ 166 ( Πεδίο χρήσης 5 ή αντίστοιχο). Προστασία δέρματος και σώματος: Φοράτε κανονικής κάλυψης, ενδυμασία τύπου 6. Φοράτε δύο στρώματα ρούχων οπότε είναι δυνατό. Η προστατευτική από τα χημικά ενδυμασία θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα /βαμβάκι ή παντού βαμβάκι και να πλένεται τακτικά επαγγελματικά. Εάν στάξει ή εκτιναχθεί πάνω στην προστατευτική ενδυμασία ή εάν τη λερώσει πολύ, καθαρίστε κατά το δυνατό και μετά απομακρύνετε την προσεκτικά και απορρίψτε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σελίδα 5 από 9

6 Μέτρα υγιεινής Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και καθαρίστε τα επιμελώς πριν ξαναχρησιμοποιηθούν. Πλένετε τα χέρια αμέσως μετά την εργασία και εάν χρειάζεται κάντε μπάνιο. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Όψη: Υγρό κίτρινο διαυγές Οσμή: Αρωματική ph: 4-6 (5% διάλυμα σε νερό) Σημείο ζέσεως / περιοχή ζέσεως: Μη εφαρμόσιμο (δ.ο.) Σημείο ανάφλεξης: 48ºC Αναφλεξιμότητα: >450ºC( τα στοιχεία αναφέρονται στον διαλύτη νάφθα ) Ανώτερα όρια έκρηξης: 7,00 % (V) τα στοιχεία αναφέρονται στον διαλύτη νάφθα Κατώτερα όρια έκρηξης: 0,8 % (V) τα στοιχεία αναφέρονται στον διαλύτη νάφθα Σχετική πυκνότητα ατμών : 1,00 τα στοιχεία αναφέρονται στον διαλύτη νάφθα Πυκνότητα : ca g/cm 3 σε 20ºC Υδατοδιαλυτότητα : μπορεί να γίνει γαλάκτωμα Ιξώδες, κινητικό : ca. 1,09 mm2/s σε 40ºC Επιφανειακή τάση : ca. 27,3 mn/m σε 40ºC 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Συνθήκες προς αποφυγή: Ακραίες θερμοκρασίες και απευθείας ηλιακό φως Επικίνδυνες αντιδράσεις Καμία επικίνδυνη αντίδραση όταν αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες οδηγίες. Σταθερό κάτω από τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οξεία τοξικότητα από στόματος: LD 50 /rats: 416 mg/kg Οξεία τοξικότητα δέρματος: LD 50 /rats: 2000 mg/kg (δ.ο) Οξεία τοξικότητα αναπνοής: LC 50 /rats: 2,69 mg/lt/4-hr (Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. Όταν εισπνευστεί σε μεγαλύτερες ποσότητες, οι ατμοί του διαλύτη έχουν ναρκωτική επίδραση.) Ερεθιστικότητα δέρματος: Ερεθίζει το δέρμα ( κουνέλι) Ερεθιστικότητα οφθαλμού: Έντονος ερεθισμός των ματιών (κουνέλι) Ευαισθητοποίηση του δέρματος : Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση ( υδρόχοιρος) OECD 406, Buehler test Σελίδα 6 από 9

7 Επιπλέον πληροφορίες Μπορεί να συμβεί δερματική ευαισθησία, όπως κάψιμο ή αγκύλωση στο πρόσωπο και στις βλεννώδεις μεβράνες. Ωστόσο, αυτές οι ευαισθησίες δεν προκαλούν βλάβες και είναι παροδικές. ( μέγιστο 24 ώρες). 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οδηγίες για την εξάλειψη ( σταθερότητα και δυνατότητα αποικοδόμησης) Βιοσυσσώρευση Πέρκα ( ψάρι) Συντελεστής βιολογικής συγκέντρωσης (BCF): 1400 Η τιμή που αναφέρεται αφορά το δραστικό συστατικό deltamethrin. Τοξικές επιδράσεις περιβάλλοντος Τοξικότητα στα ψάρια LC 50 (Πέστροφα, Oncorhynchus mykiss) mg/l Χρόνος έκθεσης: 96h Τοξικότητα για daphnia EC 50 (Οστρακόδερμα Daphnia magna) mg/l Χρόνος έκθεσης: 48h Τοξικότητα στα φύκια EC 50 (selenastrum capricornutum) 60.7 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96h 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) Προϊόν Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, μπορεί να απορριφθεί σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων ή σε αποτεφρωτήρα, μετά από συνεννόηση με τους αντίστοιχους υπευθύνους των χώρων. Ακάθαρτες συσκευασίες Ξεπλύνετε το δοχείο τρεις φορές. Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία. Οι όχι εντελώς άδειες συσκευασίες θα πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Κώδικος απορρίμματος του αμεταχείριστου προϊόντος αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Οδική μεταφορά (ADR): UN αριθ Κλάση 3 Ομάδα συσκευασίας IIΙ Αριθμός επικινδυνότητας 30 Περιγραφή ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο. (διάλυμα Deltamethrin, 2- methylpropan-1-ol) Ειδικές διατάξεις 640E Θαλάσσια μεταφορά (IMDG): UN αριθ Κλάση 3 Ομάδα συσκευασίας IIΙ EmS F-E, S-D Σελίδα 7 από 9

8 Θαλάσσιος ρυπαντής Περιγραφή ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΡΥΠΑΝΤΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο. (διάλυμα Deltamethrin, 2- methylpropan-1-ol) Σιδηροδρομική μεταφορά (RID): UN αριθ Κλάση 3 Ομάδα συσκευασίας IIΙ Αριθμός επικινδυνότητας 30 Περιγραφή ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο. (διάλυμα Deltamethrin, 2- methylpropan-1-ol) Ειδικές διατάξεις 640E Εναέρια μεταφορά (ICAO/IATA): UN αριθ Κλάση 3 Ομάδα συσκευασίας Περιγραφή IIΙ ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο. (διάλυμα Deltamethrin, 2- methylpropan-1-ol) 15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η σήμανση έγινε βάση της Απόφασης 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/ ) σε εναρμόνιση με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ. Σύμβολα κινδύνου: Xn Επιβλαβές. Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον. R-φράσεις: R10 Εύφλεκτο. R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. S-φράσεις: S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. S39 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. S57 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Σελίδα 8 από 9

9 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πλήρες κείμενο συμβόλων κινδύνου και R-H φράσεων που αναφέρονται στις 2 & 3: R10 Εύφλεκτο. R21 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. R23/25 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R34 Προκαλεί εγκαύματα R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. R38 Ερεθίζει το δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. R51 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς R53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. H226 H301 H304 H314 H315 H318 H331 H335 H336 H340 H350 H400 H410 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα < αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης >. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο βασίζονται στις μέχρι σήμερα γνώσεις μας και αναφέρονται στο συγκεκριμένο προϊόν και μόνο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για συνέπειες που μπορεί να προκύψουν εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και για την χρήση που προορίζεται. Για αναλυτικές οδηγίες χρήσεως, συμβουλευθείτε την ετικέτα του προϊόντος. Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 9 από 9

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (όπως τροποποιήθηκε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ιούνιος 2013 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985629 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR COD 1500, robot 20 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 91770-15-9, 64742-81-0 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 294-799-5, 265-184-9 (αντίστοιχα) ΧΡΗΣΗ : Καύσιμο ειδικών προδιαγραφών, χρησιμοποιούμενο

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα