ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1"

Transcript

1 Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Η νέα περίοδος προγραμματισμού παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην αειφορία του αγροτικού τομέα μέσω της στήριξης που προσφέρει το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Σε εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, καταρτίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ), το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πόρων από το ΕΓΤΑΑ για την περίοδο Η στήριξη που παρέχεται μέσω του ΕΓΤΑΑ αποτελεί βασικό εργαλείο για την αναδιοργάνωση του γεωργικού τομέα, καθώς επίσης και για την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές. Η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία ενσωματώνεται στη συνολική στρατηγική του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που προωθεί την ενίσχυση των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής), στοχεύει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας με παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Ειδικότερα, εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του περιβάλλοντος, σε μία βιώσιμη Ύπαιθρο. Η παραπάνω στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη την 4 η Προγραμματική περίοδο θα επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής ενός εθνικού προγράμματος, με τίτλο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)», το οποίο εγκρίθηκε με αρ. Ε(2007) 6012/ Απόφαση της Ε.Ε. Οι Στρατηγικοί Στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα (γενικός στρατηγικός στόχος 1). Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων (γενικός στρατηγικός στόχος 2). Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας (γενικός στρατηγικός στόχος 3). Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης LEADER (γενικός στρατηγικός στόχος 4). Οι τέσσερις αυτοί στρατηγικοί στόχοι συνιστούν τους τέσσερις Άξονες του ΠΑΑ: - Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας - Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου - Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας - Άξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER Τι είναι η προσέγγιση Leader; Κατά το έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Liaisons Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale - Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) στη χώρα μας, η οποία αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω της LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη "διαδρομή" ανάπτυξή τους. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πρώτης πειραματικής εφαρμογής και η διαπίστωση ότι η Πρωτοβουλία συνέβαλε, αντιστρόφως ανάλογα με τον προϋπολογισμό της, στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, οδήγησαν σε ένα πιο συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό της LEADER II. Η εφαρμογή της Πρωτοβουλίας συνεχίστηκε κατά την Γ' Προγραμματική Περίοδο μέσω της LEADER+, η οποία κινήθηκε στη λογική και τη φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών. Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 2

3 Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, έχει φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης μέσω της προσέγγισης LEADER θα έχουν ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση αφορά στην προώθηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστημα για την ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου (ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές και πεδινές περιοχές). Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη εξυπηρετείται από την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία, που προϋποθέτει συμμετοχικό προγραμματισμό (σχεδιασμό) και κινητοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής τους. Οι παρεμβάσεις της προσέγγισης LEADER θα αφορούν στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και της δικτύωσης περιοχών, φορέων και κλάδων προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών. Στόχο αποτελούν, η στήριξη της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας, η ενίσχυση καινοτόμων παρεμβάσεων με θετικά αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα των περιοχών παρέμβασης και η δυνατότητα νέων ευκαιριών απασχόλησης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων LEADER Η προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, αλλά κυρίως την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων των περιοχών που πλήττονται άμεσα από την εφαρμογή της ΚΑΠ, θα εφαρμοσθεί σε ορεινές, μειονεκτικές, αλλά και πεδινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των νησιωτικών περιοχών της Χώρας. Τα τοπικά προγράμματα LEADER μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολο των αγροτικών περιοχών της Χώρας,. Εξαιρείται ο Νομός Αττικής πλην των νησιών αυτού, του Δ. Τροιζήνας και του Δ. Μεθάνων. Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων LEADER, οι σχετικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε Δημοτικά / Τοπικά Διαμερίσματα μέχρι κατοίκους. Ωστόσο στις περιπτώσεις μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους που αποτελούν Δήμους οι οποίοι δε διαιρούνται σε Δημοτικά / Τοπικά Διαμερίσματα, είναι επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων και σε αυτούς. Επίσης είναι επιτρεπτή και η υλοποίηση παρεμβάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές Δημοτικών / Τοπικών Διαμερισμάτων με πληθυσμό έως και κατοίκους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η σχετική νομοθεσία. Σε κομβικά σημεία εκτός περιοχής παρέμβασης θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση δράσεων που δεν αφορούν υποδομές ή/και επιχειρηματικότητα, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη χωροθέτηση τεκμηριωμένα εξυπηρετεί την καλύτερη προβολή - προώθηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ή τομέων του κοινωνικοοικονομικού της ιστού, καθώς και δράσεων δικτύωσης. Τέλος σημειώνεται ότι οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστούν τοπικά προγράμματα LEADER θα πρέπει να διαφοροποιούνται γεωγραφικά από τις περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστούν τοπικά προγράμματα του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΛΙΕΙΑ " καθώς και από τις περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστούν τοπικά προγράμματα του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Π.Α.Α. και να μην επικαλύπτονται. Μέτρα τοπικών προγραμμάτων Leader Τα τοπικά προγράμματα προσέγγισης LEADER του ΠΑΑ αφορούν στην εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων: Κωδικός μέτρου Τίτλος μέτρου Νομική βάση 41 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 411. Ανταγωνιστικότητα 413. Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο Παράρτημα II του Καν(ΕΚ) 1974/2006 Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 3

4 421 Διατοπική & Διακρατική Συνεργασία Άρθρα 61, 62, 63(β) και 65 του Καν(ΕΚ) 1698/2005, άρθρα 37,39 και σημείο Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 1974/ Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση Άρθρα 61, 62 και 63(γ) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, άρθρα 37,38 και σημείο Παράρτημα II του Καν(ΕΚ) 1974/2006 Τα ανωτέρω μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής υπομέτρα: ΜΕΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 411 L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 413 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό L321 πληθυσμό L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς α Διατοπική συνεργασία 421β Διακρατική συνεργασία α Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ 431β Απόκτηση δεξιοτήτων κα εμψύχωση Στόχοι των Μέτρων Τα ανωτέρω μέτρα των τοπικών προγραμμάτων LEADER του Άξονα 4 του ΠΑΑ αναλύονται ως ακολούθως: Μέτρο 41: «Στρατηγικές τοττικής ανάπτυξης» Οι παρεμβάσεις του μέτρου αφενός μεν εξυπηρετούν προτεραιότητες των Αξόνων 1 και 3 του ΠΑΑ και αφετέρου στηρίζουν την προτεραιότητα βελτίωσης της διακυβέρνησης μέσω της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών. Ειδικότερα, μέσω των παρεμβάσεων του μέτρου επιδιώκεται: η προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της υπαίθρου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, η μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης (στρατηγική Λισσαβόνας), η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγορές, η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και νέας τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Mέτρο 421: «Διατοπική & Διακρατική Συνεργασία» Τα σχέδια συνεργασιών εξυπηρετούν τους γενικούς στόχους του ΠΑΑ. Ειδικότερα, με την εφαρμογή σχεδίων συνεργασίας επιδιώκεται: Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 4

5 η συγκέντρωση τεχνογνωσίας, η ανταλλαγή εμπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινων, φυσικών, οικονομικών κ.λπ.), η αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την περιοχή. Mέτρο 431: «Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση» Στόχος του Μέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER στην περιοχή παρέμβασής τους, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη μέσω της «εκ των κάτω» διαδικασίας. Ειδικότερα, επιδιώκεται η στήριξη των φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής στρατηγικής, οι οποίοι αφενός είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν αποτελεσματικό επίπεδο λήψης αποφάσεων, αφετέρου ισχυρό υπηρεσιακό πυρήνα, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής τους. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση της εκ των κάτω προσέγγισης, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ενέργειες πληροφόρησης, αλλά και σε ενέργειες διαβούλευσης με τους φορείς της περιοχής και κυρίως με τους εταίρους του επιπέδου λήψης αποφάσεων τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. Επιπλέον, για την καλύτερη υλοποίηση του τοπικού προγράμματος, απαιτούνται υποστηρικτικές ενέργειες, όπως η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στην εφαρμογή και διαχείριση. Χρηματοδοτικά στοιχεία του Άξονα 4 του ΠΑΑ Η Δημόσια Δαπάνη που προβλέπεται στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ ανέρχεται σε , από τα οποία τα αφορούν την κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) και τα εθνικούς πόρους. Πώς υλοποιείται η προσέγγιση Leader σε κάθε περιοχή; Τα τοπικά προγράμματα του Άξονα 4 του ΠΑΑ σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης - Ο.Τ.Δ.), που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης συνιστούν νόμιμη κοινή δομή, το καταστατικό της οποίας διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρικής σχέσης και την ικανότητα διαχείρισης δημοσίων κονδυλίων ενώ μετέχουν σε αυτές δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς όπως ενδεικτικά: ΟΤΑ α' ή/και β' βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΕΔΚ, Σύνδεσμοι, Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α.), φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, επιστημονικοί φορείς, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικών προσώπων το ποσοστό τους δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το 20%. Μετά την έγκριση του τοπικού προγράμματος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπογραφή σύμβασης της Ο.Τ.Δ. με αυτό, η Ομάδα Τοπικής Δράσης της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης, είναι συνολικά υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER εντός των χρονικών πλαισίων υλοποίησης του ΠΑΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ όπως ισχύει κάθε φορά, τους όρους της προκήρυξης με την οποία επιλέχθηκε, τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για το ΠΑΑ, τις ειδικότερες διατάξεις της σύμβασης καθώς και τις οδηγίες και τις υποδείξεις της ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ. Ποιες είναι οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της προσέγγισης LEADER σε επίπεδο χώρας; Για την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ αρμόδιοι είναι: Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 5

6 α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία σύµφωνα µε το ν. 3614/2007 είναι αρµόδια για τη διαχείριση και εφαρµογή του ΠΑΑ µε αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο. β) Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος, σύµφωνα µε τη µε αριθ / (ΦΕΚ Β 2038) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, έχει ορισθεί ως Οργανισµός Πληρωµών που παρέχει για τις πληρωµές της Δηµόσιας Δαπάνης προς τους δικαιούχους επαρκή εχέγγυα βάσει του άρθρου 6 του Καν.(ΕΚ)1290/2005 και υποβάλλει τις δηλώσεις δαπανών προς το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). γ) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) ΠΑΑ Διαφοροποίηση (πρώην Ε.Υ.Δ. LEADER του ΠΑΑ), του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, η οποία: ασκεί µέρος των καθηκόντων της ΕΥΔ ΠΑΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του Καν. 1698/2005 και το ν. 3614/2007, τα οποία της έχουν εκχωρηθεί µε την µε αρ /2008 (ΦΕΚ 1866/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Οικονοµικών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και τη µε αρ /2008 (ΦΕΚ 2456/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπως ισχύουν κάθε φορά, ασκεί µέρος των καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία της έχουν εκχωρηθεί µε την αριθ / (ΦΕΚ 327/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ποια είναι η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) στο νομό Κιλκίς; Μετά από σχετικό διαγωνισμό το υπουργείο Γεωργίας ενέκρινε την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) ως τον τοπικό φορέα διαχείρισης της προσέγγισης LEADER. Η ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. συστάθηκε το έτος 1991 (αρ. ΦΕΚ 3909/ ) με την επωνυμία Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. Στη συνέχεια κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 2 Δεκεμβρίου 2009 αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 5, 6, 7 και 24 του καταστατικού της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. για την εναρμόνισή της με τον ν. 3463/2006 (κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τον ν.3604/2007. Μετά τις τροποποιήσεις αυτές η νομική μορφή της εταιρείας άλλαξε σε «Αναπτυξιακή Κιλκίς - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». Ποιοι είναι οι σκοποί και το έργο της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. Με την δραστηριοποίησή της η ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη του νομού Κιλκίς, μέσα από την αξιοποίηση όλων των φυσικών και ανθρωπογενών τοπικών πόρων, την τουριστική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων, τη μεγιστοποίηση της παραγωγής αγαθών και ωφελειών από αυτά. Έργο της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. είναι: Η διενέργεια απογραφής όλων των φυσικών πόρων της περιοχής, Η εκπόνηση των αναγκαίων κάθε είδους μελετών, Η ανάληψη ή υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των φυσικών πότων και του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού, Ο συντονισμός και η υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς κοινοτικούς και άλλους πόρους, Η τεχνική υποστήριξη τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και κάθε είδους τοπικής παραγωγικής πρωτοβουλίας, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον προγραμματισμό ανάπτυξης της περιοχής με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. Πώς διαρθρώνεται το μετοχικό της κεφαλαίο; Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας «τριάντα ευρώ» (30) ευρώ εκάστης, ενώ την πλειοψηφία κατέχουν οι Ο.Τ.Α. (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Κιλκίς, Δήμος Παιονίας) σε ποσοστό 62,77%. Η σύνθεση αυτή εξασφαλίζει: την επίτευξη του κοινωφελούς καταστατικού σκοπού της εταιρείας, την μεγαλύτερη υποστήριξη για την άσκηση παρεμβατικής αναπτυξιακής πολιτικής, αποτυπώνει την συμφωνία Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 6

7 όλων για την ανάγκη προώθησης ενός νέου τρόπου ανάπτυξης της περιοχής. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαρθρώνεται ως εξής: Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΥΡΩ Ποσοστό % Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δίκτυο 1 Αειφορία» ,06% 2 Αερολέσχη Κιλκίς ,08% 3 Δήμος Παιονίας ,68% 4 Δήμος Κιλκίς ,10% 5 Ε.Α.Σ Αξιούπολης ,56% 6 Ε.Α.Σ Κιλκίς ,74% 7 Εμπορικός Σύλλογος Κιλκίς ,79% 8 Επιμελητήριο Κιλκίς ,74% 9 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιλκίς ,43% 10 ΚΡΟΥΣΙΑ Α.Ε ,32% 11 Λύκειο των Ελληνίδων Κιλκίς ,32% 12 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ,99% 13 ΠΑΠΑΪΤΣΑ Α.Ε ,16% 14 Σύλλογος Ποντίων Ν. Κιλκίς "Οι Αργοναύτες" ,16% 15 Σύλλογος Αγ.Αντωνίου "ΤΑ ΚΡΟΥΣΙΑ" ,64% 16 Σύλλογος Μηχανικών Κιλκίς ,16% 17 ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας ,27% 18 ΤΕΧΝΗ Μακεδονική Καλλιτεχνική εταιρεία ,79% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πώς διοικείται η ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η θητεία του είναι διάρκειας 4 ετών. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τα μέλη. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκαν από τη Γ.Σ. στις παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Φορέας που εκπροσωπεί 1 Γκουντενούδης Χρήστος Πρόεδρος Π.Ε. Κιλκίς 2 Γιαννόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος Δήμος Κιλκίς Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 7

8 3 Λαπόρδας Αθανάσιος Διευθ. Σύμβουλος Δήμος Παιονίας 4 Κεσίδης Μιχαήλ Γραμματέας Ε.Α.Σ. Κιλκίς 5 Βεργίδης Ανδρέας Μέλος Π.Ε. Κιλκίς 6 Ελευθεριάδης Λάζαρος Μέλος ΕΑΣ Αξιούπουλης 7 Καραθόδωρος Χρήστος Μέλος Δήμος Παιονίας 8 Νικολαΐδης Αιμίλιος Μέλος Δήμος Κιλκίς 9 Τονικίδης Παύλος Μέλος Επιμελητήριο Κιλκίς Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι οι ακόλουθες: - Ασκεί τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους. - Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού. - Οι πράξεις του δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους. - Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. - Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. - Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας. - Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER είναι το όργανο που αποτελεί το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων. Ο αριθμός των μελών της ΕΔΠ LEADER είναι πέντε (5) και απαρτίζεται από τους εξής φορείς: Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Δήμος Κιλκίς, Επιμελητήριο Κιλκίς, Ένωση Ποντίων Ν. Κιλκίς «Οι Αργοναύτες», Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιλκίς,. Αναλυτική παρουσίαση του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και σύνθεση αυτού Φορέας Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς Δήμος Κιλκίς Επιμελητήριο Κιλκίς Ένωση Ποντίων Ν. Κιλκίς «Οι Αργοναύτες» Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιλκίς Περιγραφή κύριας δραστηριότητας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης β βαθμού Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α βαθμού Προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και εξαγωγών για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας Διατήρηση της λαογραφίας των ηθών, εθίμων και παραδόσεων των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής, μελέτη και διάδοση της ιστορίας των Ποντίων. Διαθέτει χορευτικό και θεατρικό τμήμα, χορωδία, τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας. Συντονισμός και ενίσχυση του έργου των Αγροτικών Συνεταιρισμών που είναι μέλη της, συνδρομή στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή τους, μέριμνα για τη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων των μελών της. Ποσοστό συμμετοχής 20% 20% 20% 20% 20% Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 8

9 Η ονομαστική σύνθεση της Ε.Δ.Π. LEADER έχει ως εξής: Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Συμφέροντα Δημόσιου Τομέα Συμφέροντα Ιδιωτικού Τομέα 1 Γκουντενούδης Χρήστος Πρόεδρος Π.Ε. Κιλκίς 2 Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος Δήμος Κιλκίς 3 Τονικίδης Παύλος Γραμματέας Επιμελητήριο Κιλκίς 4 Λασκάκης Γεώργιος Μέλος Ε.Α.Σ. Κιλκίς 5 Λαβασάς Αθανάσιος Μέλος Ένωση Ποντίων Ν. Κιλκίς «Οι Αργοναύτες» ΣΥΝΟΛΟ 2 3 Αρμοδιότητες του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων Το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων, ήτοι η Ε.Δ.Π. LEADER συστάθηκε με σκοπό την αποτελεσματική, αυτόνομη και πολυσυμμετοχική υλοποίηση του τοπικού προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» στα πλαίσια του Άξονα 4, του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ)». Προς το σκοπό αυτό έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες σε συνδυασμό με την λειτουργία της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. που την έχει συστήσει: Πραγματοποίηση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER και με κάθε πρόσφορο μέσο, ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού. Πραγματοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους. Αναπαραγωγή και διανομή στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του απαραίτητου ενημερωτικού και λοιπού υλικού για την υποβολή των προτάσεών τους. Οργάνωση της αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων. Επιλογή των επενδύσεων που θα ενισχυθούν στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER. Ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους. Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων των τεχνικών δελτίων πράξεων του τοπικού προγράμματος LEADER. Υπογραφή επιμέρους συμβάσεων με τους δικαιούχους του τοπικού προγράμματος LEADER. Για τα επιχειρηματικά σχέδια του τοπικού προγράμματος κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζονται εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης από τους δικαιούχους αυτών. Παρακολούθηση των δικαιούχων του τοπικού προγράμματος LEADER σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία υλοποίησης του φυσικού, τεχνικού, οικονομικού αντικειμένου της κάθε πράξης και του χρονοδιαγράμματός της. Πραγματοποίηση της πληρωμής της προβλεπόμενης ενίσχυσης προς τους δικαιούχους ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των επενδύσεών τους και αφού διενεργήσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους. Παροχή τακτικής πληροφόρησης στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον Οργανισμό Πληρωμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του ΠΑΑ. Εφαρμογή των διαδικασιών χρηματοδοτήσεων - χρηματορροών, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις. Έλεγχος και παραλαβή των πράξεων του τοπικού προγράμματος LEADER. Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 9

10 Μέριμνα για την εγκατάσταση και χρήση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης (το οποίο θα σχεδιασθεί και θα παραδοθεί από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης) και έγκαιρη εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων. Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο και παροχή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο κάθε απαιτούμενου στοιχείου σχετικά με την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER. Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμοδίων οργάνων. Ποια είναι η Ο.Τ.Δ. της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.; Για την επίτευξη των στόχων της στα πλαίσια της υλοποίησης του τοπικού της προγράμματος LEADER η Ο.Τ.Δ. διαθέτει ικανή στελεχιακή δομή με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, με ειδικότητες που βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος και στελέχη που αποδεδειγμένα διαθέτουν: επιτυχημένη δραστηριοποίηση στον τομέα της ειδικότητάς τους, ολοκληρωμένη και ενδελεχή γνώση της περιοχής παρέμβασης, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανεπτυγμένους δεσμούς με τον αγροτικό πληθυσμό, ώστε να επιτυγχάνεται η εμψύχωση και η ενδυνάμωση για τη συμμετοχή του στη bottom up διαδικασία. Το στελεχιακό δυναμικό της Ο.Τ.Δ. αποτελείται από 6 άτομα, από τα οποία 5 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ (εκ των οποίων 2 είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού) και 1 Απόφοιτος Λυκείου. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας: Ονοματεπώνυμο Παύλος Πασσαλίδης Παναγιώτης Κωνσταντινίδης Χρήστος Κατής Σταύρος Τριανταφυλλίδης Ρένα Διαμαντίδου Κική Καναροπούλου Θέση Γενικός Διευθυντής Συντονιστής Leader & Ο.Τ.Δ. Τεχνική υποστήριξη / Πολιτικός Μηχανικός Οικονομική υποστήριξη / Οικονομολόγος Τεχνική υποστήριξη / Γεωπόνος Διοικητική Υποστήριξη Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 10

11 Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. Η διεύθυνση και τα στελέχη της εταιρείας είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Παρακάτω ακολουθούν τα πλήρη στοιχεία της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. Έδρα Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα: Κιλκίς Δήμος: Κιλκίς Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Σόλωνος 13, Κιλκίς Αριθμός τηλεφώνου: , & Αριθμός FAX: Ιστοσελίδα: Φορολογικά στοιχεία Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ: ΚΙΛΚΙΣ Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 11

12 Σε ποιες περιοχές του νομού Κιλκίς εφαρμόζεται το τοπικό πρόγραμμα Leader; Η περιοχή παρέμβασης στην οποία μπορεί θα εφαρμοσθεί το τοπικό πρόγραμμα Leader περιλαμβάνει τη Δημοτική Ενότητα Κιλκίς (πρ. Δήμος Κιλκίς) εκτός της Τοπικής Κοινότητας Κιλκίς, τη Δημοτική Ενότητα Χέρσου (πρ. δήμος Χέρσου) και τις Τοπικές Κοινότητες (πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα) Πεδινού, Μαυρονερίου & Ξυλοκερατέας. Καταλαμβάνει έκταση Km 2 και ο πληθυσμός της ανέρχεται στους κατοίκους. Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνεται η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος σύμφωνα με την προ του ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) διοικητική διαίρεση της Ελλάδος: ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δήμος Κιλκίς Δήμος Γαλλικού Δήμος Πικρολίμνης Δήμος Χέρσου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (στοιχεία 2001 πραγματικός πληθυσμός) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Βαπτιστού (Βαπτιστής, Μειονεκτική Κυριακαίικα) Καστανιών Καστανιές Μειονεκτική Κρηστώνης Μειονεκτική Λειψύδριου (Λειψύδριο, Ακροποταμιά, Άνω Ποταμιά, Κάτω Ποταμιά) Ορεινή Μεγάλης Βρύσης Μειονεκτική Μελάνθιου Ορεινή Μεσιανού (Μεσιανό, Δαφνοχώρι, Λεβεντοχώρι, Παλαιό Γυναικόκαστρο Μειονεκτική Σταυροχωρίου Μειονεκτική Χωρυγίου Μειονεκτική Πεδινού Μειονεκτική (Πεδινό, Πέρινθος) Μαυρονερίου Μειονεκτική (Μαυρονέρι, Άνω Απόστολοι, Μέσοι Απόστολοι) Ξυλοκερατέας (Ξυλοκερατέα, Μπακαίικα, Πικρολίμνη) Μεγάλης Στέρνας (Μεγ. Στέρνα, Μιχαλίτσι, Σουλτογιαναίικα) Πλαγιάς (Πλαγιά, Αγ. Κυριακή, Κορομηλιά) Χέρσου (Χέρσο, Ελευθεροχώρι, Ηλιόφωτο, Καλίνδρια) Μειονεκτική Μειονεκτική Μειονεκτική Μειονεκτική Ηλιόλουστο Μειονεκτική ΣΥΝΟΛΟ Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 12

13 Χάρτης της περιοχής παρέμβασης Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης με τα διοικητικά όρια, το οδικό δίκτυο, τις χαρακτηρισμένες ορεινές, πεδινές και μειονεκτικές περιοχές. Σημειώνεται ότι στην προτεινόμενη περιοχή δεν εφαρμόστηκε ΟΠΑΑΧ κατά την 3η προγραμματική περίοδο. Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 13

14 Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του τοπικού προγράμματος Leader; σε ευρώ Συνολικό Κόστος ,43 Δημόσια Δαπάνη ,00 Κοινοτική Συμμετοχή ,00 Εθνική Συμμετοχή ,00 Ίδια Συμμετοχή ,43 Ποιοι είναι οι στόχοι του τοπικού προγράμματος Leader; Ο βασικός στρατηγικός στόχος του τοπικού προγράμματος Leader και στην ουσία το όραμα της ΑΝ.ΚΙ Α.Ε. είναι: «Η δημιουργία ενός Πρότυπου Πόλου Βιώσιμης Ανάπτυξης, ελκυστικού ως τόπου διαβίωσης αλλά και ανάπτυξης βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία, ώστε αξιοποιώντας τη θέση και τους ενδογενείς πόρους του να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής σε όλους τους πολίτες». Οι στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος αναλυτικά είναι: 1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από την ανάπτυξη υποδομών που σέβονται και αναδεικνύουν το περιβάλλον και εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού. 2. Ανάπτυξη υγιούς, βιώσιμης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στην αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής με πιστοποιημένη ποιότητα, αριστεία, ανταγωνιστικότητα αλλά και ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην αναπτυξιακή διαδικασία. 3. Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης με ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτομιών, αύξηση της προστιθέμενης αξίας της αγροτικής παραγωγής και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων. 4. Ενίσχυση της δικτύωσης και της εξωστρέφειας αφενός μεν των επιχειρήσεων που παράγουν ανταγωνιστικά, καινοτομικά, ποιοτικά αλλά και επώνυμα προϊόντα και υπηρεσίες και αφετέρου της περιοχής μέσα από παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και ανάδειξης της αγροτικής κληρονομιάς. 5. Δημιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης και διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη πλέγματος μεταποιητικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους και τις πολιτιστικές παραδόσεις της περιοχής, την παραγωγή προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και την τοπική γαστρονομία. Οι ειδικοί (επιχειρησιακοί) στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι: 1. Η καθολική εφαρμογή του μοντέλου επιχειρησιακής αριστείας σε πολυτομεακή βάση. 2. Η αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της περιοχής και η ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών σε τοπικό και διατοπικό επίπεδο. 3. Η αύξηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. 4. Η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού. 5. Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και η δημιουργία συνθηκών μετάβασης στην «νέα οικονομία». 6. Η αναβάθμιση και πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών. 7. Η προώθηση της καινοτομίας, της οικοκαινοτομίας και της «πράσινης» επιχειρηματικότητας. 8. Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας τουρισμού και των ήπιων μορφών του. 9. Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 10. Η προστασία και ανάδειξη περιβαλλοντικών, πολιτιστικών καθώς και τοπικών παραγωγικών πόρων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους. 11. Η δημιουργία επώνυμων τοπικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. 12. Η τεχνική στήριξη και η ενίσχυση δομών πληροφόρησης και υποστήριξης επιχειρήσεων, φορέων και τοπικού πληθυσμού. Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 14

15 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων β. Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ-ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΙΑ % 50.00% 95.00% 5.00% 50.00% 1,037, , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ,590, , , , , % 50% 95.00% 5.00% 50% Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 2. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 3. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 4. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 5. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων 6. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 7. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση 200, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 15

16 8.Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ , , , , , % 50.00% 95.00% 5.00% 50.00% Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 2. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3. Ιδρύσεις, επεκτάσεις - εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση 4.Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης 5. Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 1,003, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ,217, ,108, ,053, , ,108, % % 95.00% 5.00% 0.00% Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 1.Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) 3. Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 25, , , , , , , % 70.00% 95.00% 5.00% 30.00% Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 16

17 4. Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 128, , , , , % 50.00% 95.00% 5.00% 50.00% 5. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας 300, , , , , υποδομών διανυκτέρευσης 6.Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 380, , , , , χώρων εστίασης και αναψυχής 8.Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της 220, , , , , υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 9.Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ,070, , , , , % % 95.00% 5.00% 0.00% Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 1.Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 50, , , , Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 17

18 2.Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ. 777, , , , % 75.00% 95.00% 5.00% 25.00% 3.Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς στήριξη 190, , , , , πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ,017, , , , , % % 95.00% 5.00% 0.00% Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 1.Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 1,270, ,270, ,206, , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ,270, ,270, ,206, , % % 95.00% 5.00% 0.00% Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 1. Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 4. Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία -συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά 72, , , , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ , , , , Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 18

19 4.2.1α Διατοπική συνεργασία ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 8,137, ,247, ,985, , ,889, % % 95.00% 5.00% 0.00% 1.Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 25, , , , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2.1α 25, , , , % % 95.00% 5.00% 0.00% 4.2.1β Διακρατική συνεργασία 1.Γαστρονομικές περιπλανήσεις: ο Πολιτισμός των Γεύσεων 55, , , , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ β 55, , , , ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ , , , , % % 95.00% 5.00% 0.00% 4.3.1α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ 1. Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ 997, , , , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.3.1α 997, , , , % % 95.00% 5.00% 0.00% 4.3.1β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 1. Εκπόνηση μελετών 20, , , , Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και το τοπικό πρόγραμμα 3.Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 4.Ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο στην ΟΤΔ 12, , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ β 52, , , , ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ ,049, ,049, , , ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 9,267, ,378, ,059, , ,889, Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 19

20 Αναλυτική περιγραφή Δράσεων 3 ης Προκήρυξης LEADER Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης» Μέτρο 411 Ανταγωνιστικότητα Υποµέτρο L123 "Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων" Σύντομη περιγραφή Το υπομέτρο 123 περιλαμβάνει δράσεις μέσα από τις οποίες θα επιδοτηθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης εμπορίας αγροτικών προϊόντων καθώς και επιχειρήσεις μεταποίησης εμπορίας δασοκομικών προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης όπως για παράδειγμα φυσικούς πόρους, αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής, υπάρχουσα επιχειρηματική κατάσταση, θα δοθεί πρόσθετη μοριοδότηση -κατά τη διεργασία αξιολόγησης των προτάσεων- σε προτάσεις που αφορούν επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών καθώς και σε επιχειρήσεις εκμετάλλευσης της ποιοτικής κτηνοτροφίας για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και αξιοποίησης των παραπροϊόντων του γάλακτος. Επίσης όσον αφορά τα δασοκομικά προϊόντα οι ενισχύσεις θα δοθούν σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν κυρίως τους εξής τομείς: εξοπλισμού, έργων υποδομής, δημιουργίας νέων ή και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρωτογενούς επεξεργασίας των δασικών προϊόντων. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί μία από τις βασικότερες πηγές απασχόλησης στην περιοχή εφαρμογής όμως παρόλα αυτά υστερεί σημαντικά, κυρίως λόγω της διάρθρωσής του και της εξάρτησής του από τις επιδοτήσεις, με αποτέλεσμα το εισόδημα των αγροτών όχι μόνο να παραμένει αβέβαιο αλλά και να μειώνεται συνεχώς. Οι παρεμβάσεις λοιπόν που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του υπομέτρου 123 αναμένεται να δώσουν λύσεις στο συγκεκριμένο πρόβλημα μέσω της αύξησης της επιχειρηματικής αντίληψης των αγροτών, της δημιουργίας επώνυμων και ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων, τυποποιημένων και υψηλής πιστοποιημένης ποιότητας, και επομένως της εξασφάλισης απασχόλησης και ικανοποιητικών εισοδημάτων στους κατοίκους της υπαίθρου, λιγότερο εξαρτώμενων από τις επιδοτήσεις καθώς και μέσω του πολυτομεακού χαρακτήρα της γεωργίας και της προσαρμογής των παραγόμενων προϊόντων στις συνθήκες της ζήτησης όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα. Σύμφωνα με την ειδική προσέγγιση και στοχοθέτηση του τοπικού προγράμματος θα δοθεί πρόσθετη μοριοδότηση -κατά τη διεργασία αξιολόγησης των προτάσεων- σε προτάσεις που αφορούν (όχι αθροιστικά): α) δυνητικούς δικαιούχους νέους, γυναίκες, καπνοπαραγωγούς και Άτομα με Αναπηρία, β) στην παραγωγή καινοτομικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, γ) στην αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Κατά την εφαρμογή του υπομέτρου θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Π.Α.Α., ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. Οι δράσεις που εντάσσονται στο υπομέτρο L123 καθώς και τα ανώτατα συνολικά κόστη αυτών φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (σε ) Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων L123α Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων L123β Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το υπομέτρο L123 Μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων, της προσαρμογής των παραγόμενων προϊόντων στις νέες απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς καθώς και της χρησιμοποίησης φιλικών μεθόδων παραγωγής προς το περιβάλλον και αειφορικής διαχείρισης των πόρων αναμένεται να εξυπηρετηθούν οι ακόλουθοι στόχοι του τοπικού προγράμματος: 1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από την ανάπτυξη υποδομών που σέβονται και αναδεικνύουν το περιβάλλον και εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού. 2. Ανάπτυξη υγιούς, βιώσιμης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στην αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής με πιστοποιημένη ποιότητα, αριστεία, Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 20

21 ανταγωνιστικότητα αλλά και ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην αναπτυξιακή διαδικασία. 3. Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης με ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτομιών, αύξηση της προστιθέμενης αξίας της αγροτικής παραγωγής και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων. 4. Δημιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης και διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη πλέγματος μεταποιητικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους και τις πολιτιστικές παραδόσεις της περιοχής, την παραγωγή προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και την τοπική γαστρονομία. Προϋπολογισμός υπομέτρου Ποσοστά χρηματοδότησης ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΙΑ L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων L123β. Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων 100,00% 50,00% 95,00% 5,00% 50,00% , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L , , , , ,75 L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της δράσης αυτής και οι οποίες αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα πολύ μικρές επιχειρήσεις (νέες ή υφιστάμενες) κατά την έννοια της 2003/361/ΕΚ) μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές ενότητες: α) Ενότητα φυτικής παραγωγής η οποία περιλαμβάνει τους τομείς των: Δημητριακών, Ελαιούχων προϊόντων, Οίνου, Οπωροκηπευτικών, Ανθέων, Φαρμακευτικών - Αρωματικών φυτών και Σπόρων - Πολλαπλασιαστικού υλικού και β) Ενότητα ζωικής παραγωγής η οποία περιλαμβάνει τους τομείς του: Κρέατος, Γάλακτος, Αυγών, Μελιού, Σαλιγκαριών, Κουκουλιών. Στόχοι των επενδύσεων μεταξύ άλλων θα είναι ο παραγωγικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός με την προμήθεια νέου αυτοματοποιημένου εξοπλισμού, η εφαρμογή νέων τεχνολογικών μέσων και μεθόδων για την παραγωγή νέων πρωτότυπων προϊόντων, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η διαφοροποίηση της παραγωγής, η εφαρμογή της παραγωγικής ευελιξίας, η αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. Έμφαση και πρόσθετη μοριοδότηση -κατά τη διεργασία αξιολόγησης των προτάσεων- θα δοθεί σε προτάσεις που αφορούν στον κλάδο των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών ο οποίος παρουσίασε σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τον τομέα της ζωικής παραγωγής έμφαση θα δοθεί (με πρόσθετη μοριοδότηση) κατά τη διεργασία αξιολόγησης των προτάσεων- στον τομέα του γάλακτος αφού στην περιοχή παρέμβασης τόσο το αγελαδινό όσο και αιγοπρόβειο γάλα αποτελούν τα βασικότερα κτηνοτροφικά προϊόντα ενώ παράλληλα υπάρχουν αρκετά τυροκομεία. Η ανάγκη πλέον ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα εστιάζεται κυρίως στην εκμετάλλευση ποιοτικής κτηνοτροφίας, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στη παραγωγή βιολογικών ποιοτικών τυροκομικών προϊόντων καθώς και στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων του γάλακτος που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Τέλος όσον αφορά το τομέα της ζωικής παραγωγής ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και σε επενδύσεις που αφορούν τον τομέα της πτηνοτροφίας ο οποίος κατέχει σημαντική θέση στην περιοχή παρέμβασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ιδρύσεις μονάδων επεξεργασίας αυγών για την παραγωγή νέων πρωτότυπων προϊόντων με βάση τα αυγά. Σύμφωνα με την ειδική προσέγγιση και στοχοθέτηση του τοπικού προγράμματος θα δοθεί πρόσθετη μοριοδότηση -κατά τη διεργασία αξιολόγησης των προτάσεων- σε προτάσεις που αφορούν (όχι αθροιστικά): α) δυνητικούς δικαιούχους νέους, γυναίκες, καπνοπαραγωγούς και Άτομα με Αναπηρία, β) στην παραγωγή καινοτομικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, γ) στην αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Με δεδομένο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος είναι φυσικό το περιεχόμενο της αίτησης του επενδυτή να χαρακτηρίζεται και αυτό από ορισμένα ιδιαίτερα στοιχεία Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 21

22 που το καθιστούν ολοκληρωμένο αναφορικά με τη σκοπιμότητα, το περιεχόμενο, την υλοποίηση, τη βιωσιμότητα, την αξιολόγηση και την προοπτική του. Έτσι, οι προτάσεις που πληρούν συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές κατασκευών, εξοπλισμού και λειτουργίας όπως αυτές προβλέπονται στην «Χάρτα Επιχειρησιακής Υπεροχής της Υπαίθρου του Κιλκίς», ένα σύστημα αρχών, αξιών και προδιαγραφών της Αναπτυξιακής Κιλκίς που δομήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER+, θα αξιολογούνται δεόντως (βλ. κριτήριο επιλογής Γ2.1 «Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας»). Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του Π.Α.Α., ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. Στα πλαίσια της δράσης L123α ενισχύονται αναλυτικά οι ακόλουθοι κλάδοι: 1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισµός επέκταση µε ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταµένων, μονάδων τεµαχισµού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων. Δράση 1.4.: Ίδρυση μονάδων τεµαχισµού τυποποίησης κρέατος θηραµατικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής. Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεµαχισµού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδοµή, µε στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας. Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισµός συµπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µε ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας (αλλαντοποιεία κονσέρβες κ.λπ.). Δράση 1.9.: Προµήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάµων στα μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) µε σκοπό την χονδρεµπορία των προϊόντων. 2. ΤΟΜΕΑΣ: ΓΑΛΑ Δράση 2.1: Ίδρυση -επέκταση τυροκοµείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος. Δράση 2.2.: Εκσυγχρονισµός τυροκοµείων µε ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας. Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος. Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισµός επέκταση µε ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος. Δράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος. 3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ Δράση : Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. Δράση : Εκσυγχρονισµός επέκταση µε ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. Δράση 3.1.3: Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων µε βάση τα αυγά. Δράση 3.1.4: Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων. 4. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων τυποποίησης επεξεργασίας µεταποίησης -συσκευασία µελιού. Δράση 4.2.:Ίδρυση µικρών µονάδων τυποποίησης συσκευασίας µελιού µόνο σε ορεινές νησιωτικές περιοχές, µε προτεραιότητα στις µονάδες τυποποίησης επεξεργασίας μεταποίησης βιολογικού μελιού. Δράση 4.3.: Ίδρυση εκσυγχρονισµός επέκταση - µετεγκατάσταση µονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacks κλπ. 5. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ Δράση 5.1.: Ίδρυση επέκταση σύγχρονων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. Δράση 5.2.: Εκσυγχρονισµός, βελτίωση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. Ενημερωτικός Οδηγός 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 22

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER από το 1991 έως σήμερα LEADER I 25 ΟΤΔ Η αρχή μίας νέας προσέγγισης - ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη- Πειραματική εφαρμογή LEADER II 52 ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης.

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ % ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ %. ΕΘΝΙΚΗ %. Ι ΙΑ % 311 ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων L311-1 Ιδρύσεις, µικρής δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) : «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» Στο

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έως 20 Ιουλίου 2015 Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια φυσικών προσώπων ή/και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων www.kenakap.gr Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων Λάρισα, 9 Μαρτίου 2012 Βάιος ΚΟΥΤΗΣ Υποδ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Η Αναπτυξιακή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 6 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ »- (ΠΑΑ)

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ »- (ΠΑΑ) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) : «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» Στο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1:Αντικείμενο της πρόσκλησης

Άρθρο 1:Αντικείμενο της πρόσκλησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΘ ΑΕ για την 2η Προκήρυξη Δράσεων του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική ημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΜΑΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου 4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 Ενισχυόμενοι τομείς δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2020 Εντός του πρώτου τριμήνου 2017 αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος CLLD- LEADER για το Nομό Λάρισας. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πληθυσμός: 139.674 κάτοικοι (απογραφή 2011),

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν (ανάλογα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με εκτίµηση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με εκτίµηση ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία : 10-7-12 ΘΕΜΑ : ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2 Ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER ν. Ηλείας Με εκτίµηση Από την Αναπτυξιακή Ολυµπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) ανακοινώνεται ότι δηµοσιεύθηκε η 2η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας H Ανατολική Πελοπόννησος ετοιμάζεται! LEADER ΙΙ (1994-2001) Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν τόσο η εξομάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 407/25-07-2014 Α/Α Πρακτικού: 35 ο Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28-07-2014 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΚYΑ : 401/10-3-2010 Αριθμ. Απόφασης 710/2974/8-4-2009(ΦΕΚ 670 Β/10-4-2009) Αρθμ. Απόφασης 722/3427/9-6-2010(Τροποποίηση 710/2974/8-4-2009) 3 η Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η Ελεύθερη Επαρχία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) Στη Λαμία σήμερα 28/9/2011 και ώρα 13:00 και έπειτα από σχετική πρόσκληση η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ - Ο.Τ.Α ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 3 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Τσαγκαράκη Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Καλλιόπη Τσαγκαράκη Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. Δυνατότητες Χρηματοδότησης Επενδύσεων Στις Κυκλάδες Από Τους Άξονες 3 & 4 Του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Της Ελλάδας 2007-2013 Και Τον Άξονα 4 Του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης συνολικής θεώρησης,αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης Τ.Κ. Καναλίου, Δ.Ε. Ζαλόγγου,Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης συνολικής θεώρησης,αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης Τ.Κ. Καναλίου, Δ.Ε. Ζαλόγγου,Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Ομιλήτρια: Αγγελική Μανιταρά Οικονομολόγος Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2015 H Ανατολική Πελοπόννησος ετοιμάζεται! LEADER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Β-ΤΛΥ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ:

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Β-ΤΛΥ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 6-6-2014 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11640 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Επιχειρηματικά Σχέδια

Μάθημα: Επιχειρηματικά Σχέδια Μάθημα: Επιχειρηματικά Σχέδια Ενότητα 1: Επιχειρηματικά Σχέδια Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ ράση 1.1.: ράση 1.2.: ράση 1.3.: ράση 1.4.: ράση 1.5.: ράση 1.6.: ράση 1.7.: ράση 1.8.: ράση 1.9.: Εκσυγχρονισµός - συµπλήρωση της υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα