ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1"

Transcript

1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Η νέα περίοδος προγραμματισμού παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην αειφορία του αγροτικού τομέα μέσω της στήριξης που προσφέρει το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Σε εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, καταρτίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ), το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πόρων από το ΕΓΤΑΑ για την περίοδο Η στήριξη που παρέχεται μέσω του ΕΓΤΑΑ αποτελεί βασικό εργαλείο για την αναδιοργάνωση του γεωργικού τομέα, καθώς επίσης και για την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές. Η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία ενσωματώνεται στη συνολική στρατηγική του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που προωθεί την ενίσχυση των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής), στοχεύει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας με παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Ειδικότερα, εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του περιβάλλοντος, σε μία βιώσιμη Ύπαιθρο. Η παραπάνω στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη την 4 η Προγραμματική περίοδο θα επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής ενός εθνικού προγράμματος, με τίτλο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)», το οποίο εγκρίθηκε με αρ. Ε(2007) 6012/ Απόφαση της Ε.Ε. Οι Στρατηγικοί Στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα (γενικός στρατηγικός στόχος 1). Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων (γενικός στρατηγικός στόχος 2). Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας (γενικός στρατηγικός στόχος 3). Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης LEADER (γενικός στρατηγικός στόχος 4). Οι τέσσερις αυτοί στρατηγικοί στόχοι συνιστούν τους τέσσερις Άξονες του ΠΑΑ: - Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας - Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου - Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας - Άξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER Τι είναι η προσέγγιση Leader; Κατά το έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Liaisons Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale - Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) στη χώρα μας, η οποία αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω της LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη "διαδρομή" ανάπτυξή τους. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πρώτης πειραματικής εφαρμογής και η διαπίστωση ότι η Πρωτοβουλία συνέβαλε, αντιστρόφως ανάλογα με τον προϋπολογισμό της, στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, οδήγησαν σε ένα πιο συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό της LEADER II. Η εφαρμογή της Πρωτοβουλίας συνεχίστηκε κατά την Γ' Προγραμματική Περίοδο μέσω της LEADER+, η οποία κινήθηκε στη λογική και τη φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών. Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 2

3 Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, έχει φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης μέσω της προσέγγισης LEADER θα έχουν ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση αφορά στην προώθηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστημα για την ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου (ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές και πεδινές περιοχές). Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη εξυπηρετείται από την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία, που προϋποθέτει συμμετοχικό προγραμματισμό (σχεδιασμό) και κινητοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής τους. Οι παρεμβάσεις της προσέγγισης LEADER θα αφορούν στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και της δικτύωσης περιοχών, φορέων και κλάδων προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών. Στόχο αποτελούν, η στήριξη της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας, η ενίσχυση καινοτόμων παρεμβάσεων με θετικά αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα των περιοχών παρέμβασης και η δυνατότητα νέων ευκαιριών απασχόλησης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων LEADER Η προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, αλλά κυρίως την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων των περιοχών που πλήττονται άμεσα από την εφαρμογή της ΚΑΠ, θα εφαρμοσθεί σε ορεινές, μειονεκτικές, αλλά και πεδινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των νησιωτικών περιοχών της Χώρας. Τα τοπικά προγράμματα LEADER μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολο των αγροτικών περιοχών της Χώρας,. Εξαιρείται ο Νομός Αττικής πλην των νησιών αυτού, του Δ. Τροιζήνας και του Δ. Μεθάνων. Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων LEADER, οι σχετικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε Δημοτικά / Τοπικά Διαμερίσματα μέχρι κατοίκους. Ωστόσο στις περιπτώσεις μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους που αποτελούν Δήμους οι οποίοι δε διαιρούνται σε Δημοτικά / Τοπικά Διαμερίσματα, είναι επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων και σε αυτούς. Επίσης είναι επιτρεπτή και η υλοποίηση παρεμβάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές Δημοτικών / Τοπικών Διαμερισμάτων με πληθυσμό έως και κατοίκους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η σχετική νομοθεσία. Σε κομβικά σημεία εκτός περιοχής παρέμβασης θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση δράσεων που δεν αφορούν υποδομές ή/και επιχειρηματικότητα, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη χωροθέτηση τεκμηριωμένα εξυπηρετεί την καλύτερη προβολή - προώθηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ή τομέων του κοινωνικοοικονομικού της ιστού, καθώς και δράσεων δικτύωσης. Τέλος σημειώνεται ότι οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστούν τοπικά προγράμματα LEADER θα πρέπει να διαφοροποιούνται γεωγραφικά από τις περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστούν τοπικά προγράμματα του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΛΙΕΙΑ " καθώς και από τις περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστούν τοπικά προγράμματα του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Π.Α.Α. και να μην επικαλύπτονται. Μέτρα τοπικών προγραμμάτων Leader Τα τοπικά προγράμματα προσέγγισης LEADER του ΠΑΑ αφορούν στην εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων: Κωδικός μέτρου Τίτλος μέτρου Νομική βάση 41 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 411. Ανταγωνιστικότητα 413. Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση Άρθρα 61, 62, 63(α) και 64 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, άρθρο 37 και σημείο Παράρτημα II του Καν(ΕΚ) 1974/2006 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 3

4 421 Διατοπική & Διακρατική Συνεργασία Άρθρα 61, 62, 63(β) και 65 του Καν(ΕΚ) 1698/2005, άρθρα 37,39 και σημείο Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 1974/ Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση Άρθρα 61, 62 και 63(γ) του Καν (ΕΚ) 1698/2005, άρθρα 37,38 και σημείο Παράρτημα II του Καν(ΕΚ) 1974/2006 Τα ανωτέρω μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής υπομέτρα: ΜΕΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 411 L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 413 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό L321 πληθυσμό L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς α Διατοπική συνεργασία 421β Διακρατική συνεργασία α Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ 431β Απόκτηση δεξιοτήτων κα εμψύχωση Στόχοι των Μέτρων Τα ανωτέρω μέτρα των τοπικών προγραμμάτων LEADER του Άξονα 4 του ΠΑΑ αναλύονται ως ακολούθως: Μέτρο 41: «Στρατηγικές τοττικής ανάπτυξης» Οι παρεμβάσεις του μέτρου αφενός μεν εξυπηρετούν προτεραιότητες των Αξόνων 1 και 3 του ΠΑΑ και αφετέρου στηρίζουν την προτεραιότητα βελτίωσης της διακυβέρνησης μέσω της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών. Ειδικότερα, μέσω των παρεμβάσεων του μέτρου επιδιώκεται: η προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της υπαίθρου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, η μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης (στρατηγική Λισσαβόνας), η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγορές, η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και νέας τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Mέτρο 421: «Διατοπική & Διακρατική Συνεργασία» Τα σχέδια συνεργασιών εξυπηρετούν τους γενικούς στόχους του ΠΑΑ. Ειδικότερα, με την εφαρμογή σχεδίων συνεργασίας επιδιώκεται: Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 4

5 η συγκέντρωση τεχνογνωσίας, η ανταλλαγή εμπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινων, φυσικών, οικονομικών κ.λπ.), η αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την περιοχή. Mέτρο 431: «Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση» Στόχος του Μέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER στην περιοχή παρέμβασής τους, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη μέσω της «εκ των κάτω» διαδικασίας. Ειδικότερα, επιδιώκεται η στήριξη των φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής στρατηγικής, οι οποίοι αφενός είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν αποτελεσματικό επίπεδο λήψης αποφάσεων, αφετέρου ισχυρό υπηρεσιακό πυρήνα, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής τους. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση της εκ των κάτω προσέγγισης, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ενέργειες πληροφόρησης, αλλά και σε ενέργειες διαβούλευσης με τους φορείς της περιοχής και κυρίως με τους εταίρους του επιπέδου λήψης αποφάσεων τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. Επιπλέον, για την καλύτερη υλοποίηση του τοπικού προγράμματος, απαιτούνται υποστηρικτικές ενέργειες, όπως η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στην εφαρμογή και διαχείριση. Χρηματοδοτικά στοιχεία του Άξονα 4 του ΠΑΑ Η Δημόσια Δαπάνη που προβλέπεται στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ ανέρχεται σε , από τα οποία τα αφορούν την κοινοτική συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) και τα εθνικούς πόρους. Πώς υλοποιείται η προσέγγιση Leader σε κάθε περιοχή; Τα τοπικά προγράμματα του Άξονα 4 του ΠΑΑ σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης - Ο.Τ.Δ.), που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης συνιστούν νόμιμη κοινή δομή, το καταστατικό της οποίας διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρικής σχέσης και την ικανότητα διαχείρισης δημοσίων κονδυλίων ενώ μετέχουν σε αυτές δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς όπως ενδεικτικά: ΟΤΑ α' ή/και β' βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΕΔΚ, Σύνδεσμοι, Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α.), φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, επιστημονικοί φορείς, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικών προσώπων το ποσοστό τους δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το 20%. Μετά την έγκριση του τοπικού προγράμματος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπογραφή σύμβασης της Ο.Τ.Δ. με αυτό, η Ομάδα Τοπικής Δράσης της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης, είναι συνολικά υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER εντός των χρονικών πλαισίων υλοποίησης του ΠΑΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, τα προβλεπόμενα στο ΠΑΑ όπως ισχύει κάθε φορά, τους όρους της προκήρυξης με την οποία επιλέχθηκε, τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για το ΠΑΑ, τις ειδικότερες διατάξεις της σύμβασης καθώς και τις οδηγίες και τις υποδείξεις της ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ. Ποιες είναι οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της προσέγγισης LEADER σε επίπεδο χώρας; Για την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ αρμόδιοι είναι: Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 5

6 α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία σύµφωνα µε το ν. 3614/2007 είναι αρµόδια για τη διαχείριση και εφαρµογή του ΠΑΑ µε αποδοτικό, αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο. β) Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος, σύµφωνα µε τη µε αριθ / (ΦΕΚ Β 2038) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, έχει ορισθεί ως Οργανισµός Πληρωµών που παρέχει για τις πληρωµές της Δηµόσιας Δαπάνης προς τους δικαιούχους επαρκή εχέγγυα βάσει του άρθρου 6 του Καν.(ΕΚ)1290/2005 και υποβάλλει τις δηλώσεις δαπανών προς το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). γ) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) ΠΑΑ Διαφοροποίηση (πρώην Ε.Υ.Δ. LEADER του ΠΑΑ), του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, η οποία: ασκεί µέρος των καθηκόντων της ΕΥΔ ΠΑΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του Καν. 1698/2005 και το ν. 3614/2007, τα οποία της έχουν εκχωρηθεί µε την µε αρ /2008 (ΦΕΚ 1866/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Οικονοµικών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και τη µε αρ /2008 (ΦΕΚ 2456/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπως ισχύουν κάθε φορά, ασκεί µέρος των καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία της έχουν εκχωρηθεί µε την αριθ / (ΦΕΚ 327/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ποια είναι η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) στο νομό Κιλκίς; Μετά από σχετικό διαγωνισμό το υπουργείο Γεωργίας ενέκρινε την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) ως τον τοπικό φορέα διαχείρισης της προσέγγισης LEADER. Η ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. συστάθηκε το έτος 1991 (αρ. ΦΕΚ 3909/ ) με την επωνυμία Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. Στη συνέχεια κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 2 Δεκεμβρίου 2009 αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 5, 6, 7 και 24 του καταστατικού της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. για την εναρμόνισή της με τον ν. 3463/2006 (κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τον ν.3604/2007. Μετά τις τροποποιήσεις αυτές η νομική μορφή της εταιρείας άλλαξε σε «Αναπτυξιακή Κιλκίς - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». Ποιοι είναι οι σκοποί και το έργο της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. Με την δραστηριοποίησή της η ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη του νομού Κιλκίς, μέσα από την αξιοποίηση όλων των φυσικών και ανθρωπογενών τοπικών πόρων, την τουριστική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων, τη μεγιστοποίηση της παραγωγής αγαθών και ωφελειών από αυτά. Έργο της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. είναι: Η διενέργεια απογραφής όλων των φυσικών πόρων της περιοχής, Η εκπόνηση των αναγκαίων κάθε είδους μελετών, Η ανάληψη ή υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των φυσικών πότων και του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού, Ο συντονισμός και η υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς κοινοτικούς και άλλους πόρους, Η τεχνική υποστήριξη τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και κάθε είδους τοπικής παραγωγικής πρωτοβουλίας, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον προγραμματισμό ανάπτυξης της περιοχής με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. Πώς διαρθρώνεται το μετοχικό της κεφαλαίο; Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας «τριάντα ευρώ» (30) ευρώ εκάστης, ενώ την πλειοψηφία κατέχουν οι Ο.Τ.Α. (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Κιλκίς, Δήμος Παιονίας) σε ποσοστό 62,77%. Η σύνθεση αυτή εξασφαλίζει: την επίτευξη του κοινωφελούς καταστατικού σκοπού της εταιρείας, την μεγαλύτερη υποστήριξη για την άσκηση παρεμβατικής αναπτυξιακής πολιτικής, αποτυπώνει την συμφωνία Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 6

7 όλων για την ανάγκη προώθησης ενός νέου τρόπου ανάπτυξης της περιοχής. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαρθρώνεται ως εξής: Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΥΡΩ Ποσοστό % Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δίκτυο 1 Αειφορία» ,06% 2 Αερολέσχη Κιλκίς ,08% 3 Δήμος Παιονίας ,68% 4 Δήμος Κιλκίς ,10% 5 Ε.Α.Σ Αξιούπολης ,56% 6 Ε.Α.Σ Κιλκίς ,74% 7 Εμπορικός Σύλλογος Κιλκίς ,79% 8 Επιμελητήριο Κιλκίς ,74% 9 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιλκίς ,43% 10 ΚΡΟΥΣΙΑ Α.Ε ,32% 11 Λύκειο των Ελληνίδων Κιλκίς ,32% 12 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ,99% 13 ΠΑΠΑΪΤΣΑ Α.Ε ,16% 14 Σύλλογος Ποντίων Ν. Κιλκίς "Οι Αργοναύτες" ,16% 15 Σύλλογος Αγ.Αντωνίου "ΤΑ ΚΡΟΥΣΙΑ" ,64% 16 Σύλλογος Μηχανικών Κιλκίς ,16% 17 ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας ,27% 18 ΤΕΧΝΗ Μακεδονική Καλλιτεχνική εταιρεία ,79% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Πώς διοικείται η ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η θητεία του είναι διάρκειας 4 ετών. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τα μέλη. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκαν από τη Γ.Σ. στις παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Φορέας που εκπροσωπεί 1 Κολότσιος Περικλής Πρόεδρος Π.Ε. Κιλκίς 2 Πασσαλίδης Παύλος Αντιπρόεδρος ΕΑΣ Αξιούπουλης Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 7

8 3 Βουλγαράκης Γεώργιος Γραμματέας Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιλκίς 4 Βεργίδης Ανδρέας Μέλος Π.Ε. Κιλκίς 5 Γκουντενούδης Χρήστος Μέλος Δήμος Παιονίας 6 Δημητριάδης Ιωάννης Μέλος Δήμος Κιλκίς 7 Νικολαΐδης Αιμίλιος Μέλος Δήμος Κιλκίς 8 Παπαδόπουλος Ευθύμιος Μέλος Επιμελητήριο Κιλκίς 9 Παυλίδης Χαράλαμπος Μέλος ΕΑΣ Κιλκίς Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι οι ακόλουθες: - Ασκεί τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους. - Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού. - Οι πράξεις του δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους. - Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. - Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. - Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας. - Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER είναι το όργανο που αποτελεί το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων. Ο αριθμός των μελών της ΕΔΠ LEADER είναι πέντε (5) και απαρτίζεται από τους εξής φορείς: Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Δήμος Κιλκίς, Επιμελητήριο Κιλκίς, Ένωση Ποντίων Ν. Κιλκίς «Οι Αργοναύτες», Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιλκίς,. Αναλυτική παρουσίαση του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και σύνθεση αυτού Φορέας Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς Δήμος Κιλκίς Επιμελητήριο Κιλκίς Ένωση Ποντίων Ν. Κιλκίς «Οι Αργοναύτες» Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιλκίς Περιγραφή κύριας δραστηριότητας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης β βαθμού Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α βαθμού Προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και εξαγωγών για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας Διατήρηση της λαογραφίας των ηθών, εθίμων και παραδόσεων των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής, μελέτη και διάδοση της ιστορίας των Ποντίων. Διαθέτει χορευτικό και θεατρικό τμήμα, χορωδία, τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας. Συντονισμός και ενίσχυση του έργου των Αγροτικών Συνεταιρισμών που είναι μέλη της, συνδρομή στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή τους, μέριμνα για τη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων των μελών της. Ποσοστό συμμετοχής 20% 20% 20% 20% 20% Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 8

9 Η ονομαστική σύνθεση της Ε.Δ.Π. LEADER έχει ως εξής: Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Συμφέροντα Δημόσιου Τομέα Συμφέροντα Ιδιωτικού Τομέα 1 Γκουντενούδης Χρήστος Πρόεδρος Π.Ε. Κιλκίς 2 Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος Δήμος Κιλκίς 3 Τονικίδης Παύλος Γραμματέας Επιμελητήριο Κιλκίς 4 Λασκάκης Γεώργιος Μέλος Ε.Α.Σ. Κιλκίς 5 Λαβασάς Αθανάσιος Μέλος Ένωση Ποντίων Ν. Κιλκίς «Οι Αργοναύτες» ΣΥΝΟΛΟ 2 3 Αρμοδιότητες του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων Το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων, ήτοι η Ε.Δ.Π. LEADER συστάθηκε με σκοπό την αποτελεσματική, αυτόνομη και πολυσυμμετοχική υλοποίηση του τοπικού προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» στα πλαίσια του Άξονα 4, του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ)». Προς το σκοπό αυτό έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες σε συνδυασμό με την λειτουργία της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. που την έχει συστήσει: Πραγματοποίηση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER και με κάθε πρόσφορο μέσο, ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού. Πραγματοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους. Αναπαραγωγή και διανομή στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του απαραίτητου ενημερωτικού και λοιπού υλικού για την υποβολή των προτάσεών τους. Οργάνωση της αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων. Επιλογή των επενδύσεων που θα ενισχυθούν στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER. Ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους. Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων των τεχνικών δελτίων πράξεων του τοπικού προγράμματος LEADER. Υπογραφή επιμέρους συμβάσεων με τους δικαιούχους του τοπικού προγράμματος LEADER. Για τα επιχειρηματικά σχέδια του τοπικού προγράμματος κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζονται εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης από τους δικαιούχους αυτών. Παρακολούθηση των δικαιούχων του τοπικού προγράμματος LEADER σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία υλοποίησης του φυσικού, τεχνικού, οικονομικού αντικειμένου της κάθε πράξης και του χρονοδιαγράμματός της. Πραγματοποίηση της πληρωμής της προβλεπόμενης ενίσχυσης προς τους δικαιούχους ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των επενδύσεών τους και αφού διενεργήσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους. Παροχή τακτικής πληροφόρησης στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον Οργανισμό Πληρωμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του ΠΑΑ. Εφαρμογή των διαδικασιών χρηματοδοτήσεων - χρηματορροών, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις. Έλεγχος και παραλαβή των πράξεων του τοπικού προγράμματος LEADER. Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 9

10 Μέριμνα για την εγκατάσταση και χρήση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης (το οποίο θα σχεδιασθεί και θα παραδοθεί από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης) και έγκαιρη εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων. Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο και παροχή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο κάθε απαιτούμενου στοιχείου σχετικά με την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER. Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμοδίων οργάνων. Ποια είναι η Ο.Τ.Δ. της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.; Για την επίτευξη των στόχων της στα πλαίσια της υλοποίησης του τοπικού της προγράμματος LEADER η Ο.Τ.Δ. διαθέτει ικανή στελεχιακή δομή με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, με ειδικότητες που βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος και στελέχη που αποδεδειγμένα διαθέτουν: επιτυχημένη δραστηριοποίηση στον τομέα της ειδικότητάς τους, ολοκληρωμένη και ενδελεχή γνώση της περιοχής παρέμβασης, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανεπτυγμένους δεσμούς με τον αγροτικό πληθυσμό, ώστε να επιτυγχάνεται η εμψύχωση και η ενδυνάμωση για τη συμμετοχή του στη bottom up διαδικασία. Το στελεχιακό δυναμικό της Ο.Τ.Δ. αποτελείται από 6 άτομα, από τα οποία 5 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ (εκ των οποίων 2 είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού) και 1 Απόφοιτος Λυκείου. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας: Ονοματεπώνυμο Παύλος Πασσαλίδης Παναγιώτης Κωνσταντινίδης Χρήστος Κατής Σταύρος Τριανταφυλλίδης Ρένα Διαμαντίδου Κική Καναροπούλου Θέση Γενικός Διευθυντής Συντονιστής Leader & Ο.Τ.Δ. Τεχνική υποστήριξη / Πολιτικός Μηχανικός Οικονομική υποστήριξη / Οικονομολόγος Τεχνική υποστήριξη / Γεωπόνος Διοικητική Υποστήριξη Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 10

11 Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. Η διεύθυνση και τα στελέχη της εταιρείας είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Παρακάτω ακολουθούν τα πλήρη στοιχεία της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. Έδρα Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα: Κιλκίς Δήμος: Κιλκίς Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Σόλωνος 13, Κιλκίς Αριθμός τηλεφώνου: , & Αριθμός FAX: Ιστοσελίδα: Φορολογικά στοιχεία Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ: ΚΙΛΚΙΣ Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 11

12 Σε ποιες περιοχές του νομού Κιλκίς εφαρμόζεται το τοπικό πρόγραμμα Leader; Η περιοχή παρέμβασης στην οποία μπορεί θα εφαρμοσθεί το τοπικό πρόγραμμα Leader περιλαμβάνει τη Δημοτική Ενότητα Κιλκίς (πρ. Δήμος Κιλκίς) εκτός της Τοπικής Κοινότητας Κιλκίς, τη Δημοτική Ενότητα Χέρσου (πρ. δήμος Χέρσου) και τις Τοπικές Κοινότητες (πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα) Πεδινού, Μαυρονερίου & Ξυλοκερατέας. Καταλαμβάνει έκταση Km 2 και ο πληθυσμός της ανέρχεται στους κατοίκους. Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνεται η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος σύμφωνα με την προ του ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) διοικητική διαίρεση της Ελλάδος: ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δήμος Κιλκίς Δήμος Γαλλικού Δήμος Πικρολίμνης Δήμος Χέρσου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (στοιχεία 2001 πραγματικός πληθυσμός) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Βαπτιστού (Βαπτιστής, Μειονεκτική Κυριακαίικα) Καστανιών Καστανιές Μειονεκτική Κρηστώνης Μειονεκτική Λειψύδριου (Λειψύδριο, Ακροποταμιά, Άνω Ποταμιά, Κάτω Ποταμιά) Ορεινή Μεγάλης Βρύσης Μειονεκτική Μελάνθιου Ορεινή Μεσιανού (Μεσιανό, Δαφνοχώρι, Λεβεντοχώρι, Παλαιό Γυναικόκαστρο Μειονεκτική Σταυροχωρίου Μειονεκτική Χωρυγίου Μειονεκτική Πεδινού Μειονεκτική (Πεδινό, Πέρινθος) Μαυρονερίου Μειονεκτική (Μαυρονέρι, Άνω Απόστολοι, Μέσοι Απόστολοι) Ξυλοκερατέας (Ξυλοκερατέα, Μπακαίικα, Πικρολίμνη) Μεγάλης Στέρνας (Μεγ. Στέρνα, Μιχαλίτσι, Σουλτογιαναίικα) Πλαγιάς (Πλαγιά, Αγ. Κυριακή, Κορομηλιά) Χέρσου (Χέρσο, Ελευθεροχώρι, Ηλιόφωτο, Καλίνδρια) Μειονεκτική Μειονεκτική Μειονεκτική Μειονεκτική Ηλιόλουστο Μειονεκτική ΣΥΝΟΛΟ Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 12

13 Χάρτης της περιοχής παρέμβασης Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης με τα διοικητικά όρια, το οδικό δίκτυο, τις χαρακτηρισμένες ορεινές, πεδινές και μειονεκτικές περιοχές. Σημειώνεται ότι στην προτεινόμενη περιοχή δεν εφαρμόστηκε ΟΠΑΑΧ κατά την 3η προγραμματική περίοδο. Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 13

14 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του τοπικού προγράμματος Leader; σε ευρώ Συνολικό Κόστος ,76 Δημόσια Δαπάνη ,00 Κοινοτική Συμμετοχή ,00 Εθνική Συμμετοχή ,00 Ίδια Συμμετοχή ,76 Ποιοι είναι οι στόχοι του τοπικού προγράμματος Leader; Ο βασικός στρατηγικός στόχος του τοπικού προγράμματος Leader και στην ουσία το όραμα της ΑΝ.ΚΙ Α.Ε. είναι: «Η δημιουργία ενός Πρότυπου Πόλου Βιώσιμης Ανάπτυξης, ελκυστικού ως τόπου διαβίωσης αλλά και ανάπτυξης βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία, ώστε αξιοποιώντας τη θέση και τους ενδογενείς πόρους του να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής σε όλους τους πολίτες». Οι στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος αναλυτικά είναι: 1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από την ανάπτυξη υποδομών που σέβονται και αναδεικνύουν το περιβάλλον και εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού. 2. Ανάπτυξη υγιούς, βιώσιμης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στην αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής με πιστοποιημένη ποιότητα, αριστεία, ανταγωνιστικότητα αλλά και ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην αναπτυξιακή διαδικασία. 3. Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης με ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτομιών, αύξηση της προστιθέμενης αξίας της αγροτικής παραγωγής και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων. 4. Ενίσχυση της δικτύωσης και της εξωστρέφειας αφενός μεν των επιχειρήσεων που παράγουν ανταγωνιστικά, καινοτομικά, ποιοτικά αλλά και επώνυμα προϊόντα και υπηρεσίες και αφετέρου της περιοχής μέσα από παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και ανάδειξης της αγροτικής κληρονομιάς. 5. Δημιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης και διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη πλέγματος μεταποιητικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους και τις πολιτιστικές παραδόσεις της περιοχής, την παραγωγή προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και την τοπική γαστρονομία. Οι ειδικοί (επιχειρησιακοί) στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι: 1. Η καθολική εφαρμογή του μοντέλου επιχειρησιακής αριστείας σε πολυτομεακή βάση. 2. Η αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της περιοχής και η ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών σε τοπικό και διατοπικό επίπεδο. 3. Η αύξηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. 4. Η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού. 5. Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και η δημιουργία συνθηκών μετάβασης στην «νέα οικονομία». 6. Η αναβάθμιση και πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών. 7. Η προώθηση της καινοτομίας, της οικοκαινοτομίας και της «πράσινης» επιχειρηματικότητας. 8. Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας τουρισμού και των ήπιων μορφών του. 9. Η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 10. Η προστασία και ανάδειξη περιβαλλοντικών, πολιτιστικών καθώς και τοπικών παραγωγικών πόρων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους. 11. Η δημιουργία επώνυμων τοπικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. 12. Η τεχνική στήριξη και η ενίσχυση δομών πληροφόρησης και υποστήριξης επιχειρήσεων, φορέων και τοπικού πληθυσμού. Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμός συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος Ο τίτλος του τοπικού προγράμματος LEADER είναι «Σύγκλιση ανάπτυξης στην Τρικαλινή ύπαιθρο». ΕΚΤΑΣΗ (km 2 )

Τίτλος προγράμματος Ο τίτλος του τοπικού προγράμματος LEADER είναι «Σύγκλιση ανάπτυξης στην Τρικαλινή ύπαιθρο». ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γενικά στοιχεία Φορέα Επωνυμία : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α -. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα